Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

My present

793 vues

Publié le

ส่งงานกลุ่ม

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

My present

 1. 1. รายงานการศึกษาและวิเคราะห์ระบบงานปัจจุบัน<br />การบริหารงานบุคคล<br />เสนอ <br />ผศ.ดร. เสกสรร สายสีสด<br />สมาชิกภายในกลุ่ม<br />1. นางอารยา นาคจันทร์ 7. นายพีระพงษ์ เจริญธรรม<br />2. นางสุวิภา ธุระธรรม 8. นายพิทักษ์ แสนพินิจ<br />3. นายเสกสันต์ ธุรธรรม 9. นายณรงค์ฤทธิ์ บุญโสม<br />4. นายเอกชัย แว่นพิมาย 10. นางจูรี่ ขำดี<br />5. นายนิวิฐวัฒน์ สุวรรณไตร 11. นายสำรวย ขำดี<br />6. นายสมคิด วงษ์คำหาญ 12. นายสถิตย์ภูชาดึก<br />
 2. 2. บทที่ 1 บทสรุปของผู้บริหาร<br />การทำงานในปัจจุบัน<br /> กล่าวคือ ในการทำงานในปัจจุบันนั้น บุคลากรไม่เพียงพอที่จะทำการเรียนการสอนอีกทั้งบุคลากรขาดความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน ซึ่งทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน<br />และยากต่อการบริหารงานขององค์กร <br />สาเหตุที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง<br />1.บุคลากรไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน<br />2.บุคลากรขาดความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน<br />3.การบริหารงานขององค์กรเป็นไปด้วยความยากลำบาก<br />
 3. 3. เป้าหมาย<br />1.ให้บุคลากรได้ทำงานตรงกับความถนัดและความต้องการของแต่ละบุคคล<br />2.พัฒนาบุคลากรโดยการจัดการอบรม หรือศึกษาดูงาน<br />3.จัดระบบโครงสร้างองค์กรให้เอื้อต่อการบริหารงาน<br />ประโยชน์ที่จะได้รับ<br />1. นักเรียนได้รับความรู้จากครูที่เชี่ยวชาญในวิชานั้นๆ<br />2.ครูได้รับการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงาน <br /> ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงขึ้น<br />3. การบริหารงานมีประสิทธิภาพ<br />
 4. 4. บทที่ 2ระบบงานในปัจจุบัน<br />โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา<br />ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา<br />ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา<br />
 5. 5.
 6. 6. รายละเอียดของงาน<br />1. การวางแผนอัตรากำลังและ<br />กำหนดตำแหน่ง<br />2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง<br />3. การออกจากราชการ<br />4. วินัยและการรักษาวินัย<br />5. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา<br />
 7. 7. ระบบงานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน<br />1. การประกาศรับสมัครบุคลากรทางระบบอินเทอร์เน็ต<br />2. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านบุคลากรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น เวปไซต์แนะนำโรงเรียน แนะนำบุคลากร<br />3. การอบรมและพัฒนาบุคลากร เช่น อีเทรนนิ่ง<br />4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น Blog Facebook e-mail KM<br />5. การพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารบุคลากร<br />
 8. 8. เอกสารที่ใช้ในงานปัจจุบัน<br />1. เอกสารการประกาศรับสมัครบุคลากร<br />2. เอกสารการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านบุคลากรการแนะนำบุคลากร<br />3. เอกสารการอบรมและพัฒนาบุคลากร<br />4. เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายงานบุคลากร<br />5. การให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br />6. เอกสารการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร<br />7. เอกสารการดำเนินการทางวินัยของบุคลากร<br />8. เอกสารข้อมูล กพ.7 วันลา<br />
 9. 9. บทที่ 3 ความต้องการของระบบ<br />ภาพรวมของระบบงานตามหน้าที่<br />1.การวางแผนความต้องการกำลังคน และการมอบหมายงานในหน้าที่<br /> -การมอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ<br /> -วางแผนอัตรากำลังบุคลากร<br /> -สรรหาบุคลากรด้วยวิธีการต่าง ๆ <br />-ปฐมนิเทศบุคลากรหรือประชุมบุคลากร<br /> -ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานและพัฒนางานในหน้าที่<br />-ใส่ใจต่อปัญหาข้อร้องเรียนของบุคลากร<br />
 10. 10. บทที่ 3 ความต้องการของระบบ<br />ภาพรวมของระบบงานตามหน้าที่<br />2.ระบบการบริหารงานบุคคล<br /> -ระบบอุปถัมภ์<br /> -ระบบคุณธรรม <br />3.กระบวนการบริหารงานบุคคล<br /> -การสรรหาบุคลากร<br /> -การคัดเลือกบุคลากร<br /> -การบรรจุบุคลากร<br /> -การพัฒนาบุคลากร<br /> -การประเมินผลการปฏิบัติงาน<br />-การกำหนดค่าตอบแทน<br />-การพิจารณาเลิกจ้าง<br />
 11. 11. ผังแสดงทางเดินของข้อมูล<br />1. บุคลากรในหน่วยงาน<br />2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบิหารงานบุคคล<br />
 12. 12. 1. บุคลากรในหน่วยงาน<br />สมัครใจลาออก<br />แผนภูมิแสดงความเคลื่อนไหวของบุคลากร<br />ตาย<br />กำลังคนของ<br />หน่วยงานต่าง ๆ<br />ในองค์การ<br />เลื่อนชั้นขึ้นไป<br />บรรจุใหม่<br />ย้ายออกไป<br />เลื่อนชั้นเข้ามา<br />ลดขั้นออกไป<br />ย้ายเข้ามา<br />เกษียณ<br />ลดเข้ามา<br />ออกเพราะครบสัญญา<br />พักงาน<br />
 13. 13. ผังแสดงการเดินของข้อมูล<br />:เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล<br />INPUT<br />(การนำเข้าข้อมูล)<br />PROCESS<br />(กระบวนการ)<br />OUTPUT<br />(ผลผลิต)<br />-เจ้าหน้าที่รับหนังสือ<br />-เกษียนหนังสือไปยังผู้อำนวยการ<br />-ผู้อำนวยการสั่งการ/มอบให้ผู้รับผิดชอบ<br />-ผู้รับผิดชอบดำเนินการ<br />-แต่งตั้งคณะทำงาน/ประชุม/จัดทำเอกสาร<br />-หนังสือสั่งการจากหน่วยงานต้นสังกัด<br />-การขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ<br />-หนังสือราชการจากหน่วยงานอื่น<br />-ผลการปฏิบัติงาน<br />-ส่งผลงาน/ข้อมูลไปยังผู้รับ<br />-ส่งข้อมูลไปยังผู้ขอความอนุเคราะห์<br />
 14. 14. รายละเอียดของกระบวนการ<br />1. การรับข้อมูล <br /> -มีเจ้าหน้าที่รับข้อมูล<br />2. การจัดกระทำกับข้อมูล<br /> -เจ้าหน้าที่เกษียนหนังสือไปยังผู้อำนวยการ<br /> -ผู้รับผิดชอบ รับหนังสือจากเจ้าหน้าที่<br /> -ผู้อำนวยการสั่งการ/มอบให้ผู้รับผิดชอบ<br /> -ผู้รับผิดชอบดำเนินการ<br />3.ได้ผลการปฏิบัติงาน/ชิ้นงาน<br /> -เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือนำส่งหน่วยงาน<br />
 15. 15. ปริมาณงานของระบบ<br />1. ช่วงเวลา บางช่วงเวลาปริมาณงานมาก บางช่วงปริมาณงานน้อย<br />2. ปริมาณข้อมูลที่ปฏิบัติ <br />3. ความสำคัญของข้อมูล เช่น ด่วนที่สุด ด่วนมาก ปกติ<br />4. ลักษณะของข้อมูล เช่น ข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเชิงพัฒนา<br />5. ประเภทของข้อมูล เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน ครู ผู้บริหาร<br />
 16. 16. ผังทางกายภาพ<br />หน่วยงานต้นสังกัด<br />องค์ประกอบภายนอก<br />1. นโยบาย<br />2. การมีส่วนร่วม<br />3. การสนับสนุน<br />4. สิ่งแวดล้อม<br />องค์ประกอบภายใน<br />1. นโยบาย<br />2. การมีส่วนร่วม<br />3. การสนับสนุน<br />4. สิ่งแวดล้อม<br />โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน<br />การบริหารงานบุคคล<br />คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน<br />ผู้ปกครองนักเรียน<br />ผู้นำชุมชน<br />หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง<br />ผู้บริหารโรงเรียน<br />คณะครูในโรงเรียน<br />

×