Topologia sieci

S
Topologia jest to sposób okablowania sieci na określonym obszarze ,czyli połączenia
komputerów w jeden zespół. Podczas projektowania sieci komputerowej należy uwzględnić
liczne czynniki wśród których zasadniczą rolę odgrywają trzy:

· Koszty instalacji kablowej, kart sterujących i osprzętu sieciowego
· Elastyczność architektury sieci dającą możliwość jej rekonfiguracji lub wprowadzenie
dodatkowych węzłów (komputerów, urządzeń peryferyjnych)
· Niezawodność realizacji zadań informatycznych w sieci komputerowej, uzyskiwaną na
drodze redundancji komunikacyjnej między węzłami sieci i dodatkowych węzłów sieci
stosownie do wagi zadań informatycznych
Rozróżniono dwie kategorie układów topologicznych sieci komputerowych, w zależności od
tego czy jest to sieć lokalna(LAN), czy też sieć
Topologia sieci
złożoną (zbiór sieci lokalnych połączonych za pomocą mostów i routerów – MAN , WAN ,
WLAN).

WAN - (WideArea Network) - sieć rozległa bazująca na połączeniach telefonicznych, złożona
z komputerów znajdujących się w dużych odległościach od siebie, np. łącząca ze sobą
użytkowników poczty elektronicznej na terenie całego kraju; wymagane jest zaangażowanie
publicznej sieci telekomunikacyjnej; sieć rozległa łączy sieci lokalne LAN i miejskie MAN.
Rozległe sieci WAN integrują płaszczyznę telefoniczną i informatyczną. Zastosowane muszą
być rozwiązania zapewniające szybkość transmisji danych, niezawodność łączy cyfrowych
oraz bezpieczeństwo przesyłu danych. W systemie stosuje się urządzenia najnowszej
generacji. Sieć przewiduje implementację aplikacji telekomunikacyjnych takich, jak transfer
danych komputerowych, wideo konferencje dzielenie plików, przenoszenie połączeń do
komputerów znajdującego się poza LAN, do domu, firmy, samochodu i wielu innych miejsc.
Do realizacji połączeń dla sieci WAN stosuje się routery, których zadaniem jest realizowanie
pomostu pomiędzy oddalonymi sieciami oraz realizowanie dostępu do Internetu.
Bezpieczeństwo routera od strony sieci komputerowej jest nadzorowane przez procedurę
autoryzacyjną kontrolującą logowanie użytkowników do urządzenia. Łączność - publiczne
sieci telekomunikacyjne PSTN, lub pakietowa PSDN. Łącza: kablowe, światłowodowe,
mikrofalowe, satelitarne.

MAN -(Metropolitan Area Network) - sieci tego rodzaju budowane są w dużych miastach;
charakteryzują się wysoką przepustowością i są używane przede wszystkim przez urządzenia
badawcze i w zastosowaniach komercyjnych o nasilonym przepływie danych. Składają się z
sieci lokalnych łączonych w różny, zróżnicowany w zależności od potrzeb sposób.

WLAN - (Wireless Local AreaNetwork) -Sieć bezprzewodowa to rozwiązanie do
zastosowania w każdym domu i małym biurze, gdzie istnieje potrzeba połączenia ze sobą
komputerów PC, drukarek czy modemów. Urządzenia bezprzewodowe eliminują konieczność
instalowania okablowania, szczególnie jeśli niepożądana jest lub wręcz niemożliwa
modyfikacja wystroju wnętrza domu czy biura, zapewniając jednocześnie komunikację na
odległości do 45 metrów poprzez ściany, podłogi i inne obiekty. Ponadto urządzenia te
pozwalają na współużytkowanie takiego sprzętu jak drukarki czy modemy. Bezprzewodowo
podłączona drukarka może służyć każdemu użytkownikowi sieci korzystającemu z
komputera z kartą ISA, PCI lub PC niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Modem
podłączony do sieci może służyć do łączenia z Internetem kilku użytkownikom równocześnie
i to niezależnie od tego jak daleko od gniazdka telefonicznego w danej chwili się znajdują.

Topologia gwiazdy(ang. Star)

Jest to sieć zawierająca jeden centralny węzeł (serwer), do którego zostają przyłączone
pozostałe elementy składowe sieci za pomocą huba/switcha. Chroni to sieć przed awariami,
gdyż awaria jednego łącza nie powoduje unieruchomienia całej sieci. Stosowana jest do
łączenia komputerów w jednej instytucji, budynku. większość zasobów sieci znajduje się w
komputerze centralnym przetwarzającym i zarządzającym siecią. Pozostałe komputery
zwane terminalami są stacjami przygotowania danych lub mają niewielkie możliwości
obliczeniowe. Wszystkie informacje są przekazywane przez centralny komputer. Topologia ta
może być określona jako drzewo z jednym poziomem połączeń. Okablowanie: popularna
skrętka (UTP, światłowód).

Zalety gwiazdy:
· łatwa konserwacja i lokalizacja uszkodzeń
· prosta rekonfiguracja
· proste i szybkie oprogramowanie użytkowe sieci
· centralne sterowanie i centralna programowa diagnostyka sieci
· możliwe wysokie szybkości transmisji (warunek - szybki komputer centralny)

Wady gwiazdy:
· duża liczba kabli
· wszystkie maszyny wymagają podłączenia wprost do głównego komputera
· ograniczona możliwość rozbudowy sieci
· zależność działania sieci od sprawności komputera centralnego
· ograniczenie odległości komputera od huba
· w przypadku awarii huba przestaje działać cała sieć.

Topologia drzewa (ang. Tree)

Jest to forma okablowania przypominająca kształtem rozgałęzione drzewo. Gałęzie drzewa
dzielą się na podgałęzie, które z kolei znowu się dzielą. W każdym punkcie podziału
komputer rozsyła sygnały. Topologia ta jest bardzo elastyczna i może w niektórych systemach
transportu sieciowego umożliwić praktycznie dowolne konfiguracje.
Zalety drzewa:
· łatwa rozbudowa sieci komputerowej przez dodawanie rozgałęźników
· łatwa rekonfiguracja sieci
· sieć zwykle może przetrwać uszkodzenie komputera lub kabla
Wady drzewa:
· duża liczba kabli
· utrudnione znajdywanie błędów


Topologia magistrali (ang. Bus)


Można ją traktować jak "autostradę" służącą transmisji danych i łączącą stacje sieci. Dane,
nim dotrą do stacji przeznaczenia, przechodzą po drodze przez wszystkie pozostałe stacje. W
rozwiązaniu tym do wspólnego kabla transmisyjnego zostają podłączone komputery o
dzielonym dostępie do medium transmisyjnego. Każdy komputer jest przyłączony do kanału,
nadawane sygnały docierają do wszystkich stacji, ale pakiety odbierane są tylko przez stację,
do której są adresowane, ponieważ każda stacja sprawdza, czy dane są skierowane do niej.
Topologia magistrali jest jedną z najbardziej popularnych konfiguracji sieci komputerowych.

Zalety magistrali:
· małe zużycie kabla
· prosta instalacja
· niska cena instalacji
· bardzo prosta rozbudowa sieci
· łatwe łączenie segmentów sieci w jeden system (bez zmian oprogramowania
komunikacyjnego)
· każdy komputer jest podłączony tylko do jednego kabla
· pojedyncze uszkodzenie (przerwa w kablu lub awaria komputera) nie powoduje
unieruchomienia całej sieci

Wady magistrali:
· konkurencja o dostęp - wszystkie komputery muszą dzielić się kablem
· utrudniona diagnostyka błędów z powodu braku centralnego systemu zarządzającego siecią
· rozproszenie zadań zarządzających siecią, co w określonych przypadkach niekorzystnie
wpływa na szybkość realizacji zadań informatycznych
· zwykle dla uniknięcia zakłóceń sygnałów należy zachować pewną odległość między
punktami przyłączenia poszczególnych stacji

Topologia łańcucha priorytetów (ang. Priority)


Istnieje podobieństwo do rozkładu pierścieniowego, ale z przerwanym połączeniem między
jedną parą komputerów. Każdy komputer jest podłączany do dwóch innych z wyjątkiem
komputerów na końcach łańcucha. Mogą powstawać również sieci oparte o połączenie dwóch
z wcześniej wymienionych topologii np. pierścień-drzewo, gwiazda-magistrala. Topologia
niezbyt popularna ze względu na możliwość rozczłonkowania sieci w przypadku awarii.

Zalety łańcucha priorytetów:
· łatwość okablowania
· mała ilość kabla

Wady łańcucha priorytetów:
· przerwanie kabla lub awaria komputera powoduje podzielenie sieci na dwa niezależne
kawałki

Topologia pierścienia (ang. Ring)

Topologia pierścieniowa ma wiele zalet. Funkcjonowanie sieci nie zostaje przerwane nawet w
razie awarii głównego komputera, gdyż jego zadanie może przejąć inna stacja. Dzięki
układom obejściowym (ang. by-pass) można wyłączyć z sieci dowolną stację i tym sposobem
uniknąć awarii sieci. Każdy węzeł sieci bierze bezpośredni udział w procesie transmisji
informacji i jest połączony z dwoma innymi "sąsiadami". Węzły połączone w pierścień
przekazują komunikaty sterujące (tokeny) do następnego; węzeł aktualnie mający token może
wysyłać komunikat; termin "token ring" często odnosi się do standardu Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE) 802.5 sieci token ring, który jest najbardziej powszechnym
typem sieci token ring; pierwszy standard przewidywał przesyłanie z szybkością 4 Mb/s,
natomiast w obecnych sieciach osiągana prędkość to 16 Mb/s. Informacja wędruje w jednym
kierunku i po przejściu wszystkich węzłów wraca do miejsca nadania. Interfejs sieciowy
każdego komputera musi odbierać dane od jednego sąsiada i przesyłać je do następnego.
Podczas przechodzenia przez kolejne węzły sygnał w każdym z nich jest wzmacniany.


Zalety :
· małe zużycie kabla
· możliwość zastosowania łącz optoelektronicznych, które wymagają bezpośredniego
nadawania i odbierania transmitowanych sygnałów
· możliwe wysokie osiągi, ponieważ każdy kabel łączy dwa konkretne komputery

Wady :
· awaria pojedynczego kabla lub komputera powoduje przerwanie pracy całej sieci jeśli nie
jest zainstalowany dodatkowy sprzęt
· złożona diagnostyka sieci (możliwe usprawnienie przez wyposażenie każdego węzła
w procedury samotestowania)
· trudna lokalizacja uszkodzenia
· trudna rekonfiguracja sieci
· wymagane specjalne procedury transmisyjne
· dołączenie nowych stacji jest utrudnione, jeśli w pierścieniu jest wiele stacji
Topologia sieci Rysunek ZSEM Rysunek sali 202.
Mamy topologię sieci typu drzewa.
Rysunek 1 Wybieramy w menu start, Uruchom...
Rysunek 2 Wpisujemy uruchomienie komendy cmd
Rysunek 3 A następnie ipconfig /all co ujawnia nam IP naszego komputera. Oraz adres MAC jak Pan
chciał 08-00-27-00-24-86.


        Oktety
Data      Pierwszy     Drugi      Trzeci      Czwarty
26.09.2011   192       168       1        118

Recommandé

6 par
66
6Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
230 vues18 diapositives
4 par
44
4Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
203 vues10 diapositives
5 par
55
5Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
200 vues18 diapositives
6 par
66
6Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
164 vues18 diapositives
Sieci komputerowe par
Sieci komputeroweSieci komputerowe
Sieci komputeroweKatarzyna_B
1.3K vues14 diapositives
Lokalna sieć komputerowa par
Lokalna sieć komputerowaLokalna sieć komputerowa
Lokalna sieć komputerowaKatarzyna_B
1.5K vues23 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Sieci full par
Sieci fullSieci full
Sieci fullguest344a63
1 vue32 diapositives
Sieci full par
Sieci fullSieci full
Sieci fullguestb40e280
581 vues32 diapositives
8 par
88
8Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
180 vues17 diapositives
5 par
55
5Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
220 vues15 diapositives
Magistrale par
MagistraleMagistrale
Magistraleeinaps
411 vues11 diapositives
3 par
33
3Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
572 vues14 diapositives

Tendances(16)

Magistrale par einaps
MagistraleMagistrale
Magistrale
einaps411 vues
PLNOG16: Architektura bezpieczeństwa na potrzeby wdrożenia systemu tetra w ... par PROIDEA
PLNOG16: Architektura bezpieczeństwa na potrzeby wdrożenia systemu tetra w ...PLNOG16: Architektura bezpieczeństwa na potrzeby wdrożenia systemu tetra w ...
PLNOG16: Architektura bezpieczeństwa na potrzeby wdrożenia systemu tetra w ...
PROIDEA171 vues
Interfejsy i rodzaje transmisji danych par Damian Kita
Interfejsy i rodzaje transmisji danychInterfejsy i rodzaje transmisji danych
Interfejsy i rodzaje transmisji danych
Damian Kita1.6K vues
Media transmisyjne par Borek12345
Media transmisyjneMedia transmisyjne
Media transmisyjne
Borek123451.5K vues

Similaire à Topologia sieci

Sieci full par
Sieci fullSieci full
Sieci fullguestc637702
526 vues32 diapositives
1 par
11
1Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
193 vues14 diapositives
3 par
33
3Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
237 vues13 diapositives
3 par
33
3Szymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
124 vues13 diapositives
Projekcik Routery2 par
Projekcik Routery2Projekcik Routery2
Projekcik Routery2arkulik
1.6K vues45 diapositives
PLNOG 3: Tadeusz Knapik - E = (DC)2 czyli jak można pracować w oparciu o dwa ... par
PLNOG 3: Tadeusz Knapik - E = (DC)2 czyli jak można pracować w oparciu o dwa ...PLNOG 3: Tadeusz Knapik - E = (DC)2 czyli jak można pracować w oparciu o dwa ...
PLNOG 3: Tadeusz Knapik - E = (DC)2 czyli jak można pracować w oparciu o dwa ...PROIDEA
10 vues36 diapositives

Similaire à Topologia sieci(20)

Projekcik Routery2 par arkulik
Projekcik Routery2Projekcik Routery2
Projekcik Routery2
arkulik1.6K vues
PLNOG 3: Tadeusz Knapik - E = (DC)2 czyli jak można pracować w oparciu o dwa ... par PROIDEA
PLNOG 3: Tadeusz Knapik - E = (DC)2 czyli jak można pracować w oparciu o dwa ...PLNOG 3: Tadeusz Knapik - E = (DC)2 czyli jak można pracować w oparciu o dwa ...
PLNOG 3: Tadeusz Knapik - E = (DC)2 czyli jak można pracować w oparciu o dwa ...
PROIDEA10 vues
Rodzaje materiałów i urządzeń do budowy sieci komputerowej par Damian Kita
Rodzaje materiałów i urządzeń do budowy sieci komputerowejRodzaje materiałów i urządzeń do budowy sieci komputerowej
Rodzaje materiałów i urządzeń do budowy sieci komputerowej
Damian Kita3.3K vues
PLNOG 7: Jerzy Kosiedowski, Wojciech Kozicki - WiMax par PROIDEA
PLNOG 7: Jerzy Kosiedowski, Wojciech Kozicki - WiMaxPLNOG 7: Jerzy Kosiedowski, Wojciech Kozicki - WiMax
PLNOG 7: Jerzy Kosiedowski, Wojciech Kozicki - WiMax
PROIDEA62 vues
PLNOG 4: Paweł Andrejas - Onet Moduły par PROIDEA
PLNOG 4: Paweł Andrejas - Onet ModułyPLNOG 4: Paweł Andrejas - Onet Moduły
PLNOG 4: Paweł Andrejas - Onet Moduły
PROIDEA39 vues
PLNOG 6: Łukasz Bromirski - Protokoły warstwy 2 - Przegląd dostępnych opcji par PROIDEA
PLNOG 6: Łukasz Bromirski - Protokoły warstwy 2 - Przegląd dostępnych opcji PLNOG 6: Łukasz Bromirski - Protokoły warstwy 2 - Przegląd dostępnych opcji
PLNOG 6: Łukasz Bromirski - Protokoły warstwy 2 - Przegląd dostępnych opcji
PROIDEA75 vues
43. Instalowanie i konfigurowanie sieci par Lukas Pobocha
43. Instalowanie i konfigurowanie sieci43. Instalowanie i konfigurowanie sieci
43. Instalowanie i konfigurowanie sieci
Lukas Pobocha598 vues
Bartlomiej Anszperger - Od sieci Metro do sieci Carrier Ethernet par PROIDEA
Bartlomiej Anszperger - Od sieci Metro do sieci Carrier EthernetBartlomiej Anszperger - Od sieci Metro do sieci Carrier Ethernet
Bartlomiej Anszperger - Od sieci Metro do sieci Carrier Ethernet
PROIDEA27 vues
Technik.mechatronik 311[50] z1.05_u par KubaSroka
Technik.mechatronik 311[50] z1.05_uTechnik.mechatronik 311[50] z1.05_u
Technik.mechatronik 311[50] z1.05_u
KubaSroka103 vues
Opracowanie metody i zaprojektowanie do badania sieci adsl popr..pptx par Nzava Luwawa
Opracowanie metody i zaprojektowanie do badania sieci adsl popr..pptxOpracowanie metody i zaprojektowanie do badania sieci adsl popr..pptx
Opracowanie metody i zaprojektowanie do badania sieci adsl popr..pptx
Nzava Luwawa1.4K vues
PLNOG 13: Sylwester Chojnacki: Jak efektywnie wykorzystać kolejny okres progr... par PROIDEA
PLNOG 13: Sylwester Chojnacki: Jak efektywnie wykorzystać kolejny okres progr...PLNOG 13: Sylwester Chojnacki: Jak efektywnie wykorzystać kolejny okres progr...
PLNOG 13: Sylwester Chojnacki: Jak efektywnie wykorzystać kolejny okres progr...
PROIDEA512 vues

Topologia sieci

 • 1. Topologia jest to sposób okablowania sieci na określonym obszarze ,czyli połączenia komputerów w jeden zespół. Podczas projektowania sieci komputerowej należy uwzględnić liczne czynniki wśród których zasadniczą rolę odgrywają trzy: · Koszty instalacji kablowej, kart sterujących i osprzętu sieciowego · Elastyczność architektury sieci dającą możliwość jej rekonfiguracji lub wprowadzenie dodatkowych węzłów (komputerów, urządzeń peryferyjnych) · Niezawodność realizacji zadań informatycznych w sieci komputerowej, uzyskiwaną na drodze redundancji komunikacyjnej między węzłami sieci i dodatkowych węzłów sieci stosownie do wagi zadań informatycznych Rozróżniono dwie kategorie układów topologicznych sieci komputerowych, w zależności od tego czy jest to sieć lokalna(LAN), czy też sieć Topologia sieci złożoną (zbiór sieci lokalnych połączonych za pomocą mostów i routerów – MAN , WAN , WLAN). WAN - (WideArea Network) - sieć rozległa bazująca na połączeniach telefonicznych, złożona z komputerów znajdujących się w dużych odległościach od siebie, np. łącząca ze sobą użytkowników poczty elektronicznej na terenie całego kraju; wymagane jest zaangażowanie publicznej sieci telekomunikacyjnej; sieć rozległa łączy sieci lokalne LAN i miejskie MAN. Rozległe sieci WAN integrują płaszczyznę telefoniczną i informatyczną. Zastosowane muszą być rozwiązania zapewniające szybkość transmisji danych, niezawodność łączy cyfrowych oraz bezpieczeństwo przesyłu danych. W systemie stosuje się urządzenia najnowszej generacji. Sieć przewiduje implementację aplikacji telekomunikacyjnych takich, jak transfer danych komputerowych, wideo konferencje dzielenie plików, przenoszenie połączeń do komputerów znajdującego się poza LAN, do domu, firmy, samochodu i wielu innych miejsc. Do realizacji połączeń dla sieci WAN stosuje się routery, których zadaniem jest realizowanie pomostu pomiędzy oddalonymi sieciami oraz realizowanie dostępu do Internetu. Bezpieczeństwo routera od strony sieci komputerowej jest nadzorowane przez procedurę autoryzacyjną kontrolującą logowanie użytkowników do urządzenia. Łączność - publiczne sieci telekomunikacyjne PSTN, lub pakietowa PSDN. Łącza: kablowe, światłowodowe, mikrofalowe, satelitarne. MAN -(Metropolitan Area Network) - sieci tego rodzaju budowane są w dużych miastach; charakteryzują się wysoką przepustowością i są używane przede wszystkim przez urządzenia badawcze i w zastosowaniach komercyjnych o nasilonym przepływie danych. Składają się z sieci lokalnych łączonych w różny, zróżnicowany w zależności od potrzeb sposób. WLAN - (Wireless Local AreaNetwork) -Sieć bezprzewodowa to rozwiązanie do zastosowania w każdym domu i małym biurze, gdzie istnieje potrzeba połączenia ze sobą komputerów PC, drukarek czy modemów. Urządzenia bezprzewodowe eliminują konieczność instalowania okablowania, szczególnie jeśli niepożądana jest lub wręcz niemożliwa modyfikacja wystroju wnętrza domu czy biura, zapewniając jednocześnie komunikację na odległości do 45 metrów poprzez ściany, podłogi i inne obiekty. Ponadto urządzenia te pozwalają na współużytkowanie takiego sprzętu jak drukarki czy modemy. Bezprzewodowo podłączona drukarka może służyć każdemu użytkownikowi sieci korzystającemu z
 • 2. komputera z kartą ISA, PCI lub PC niezależnie od miejsca, w którym się znajduje. Modem podłączony do sieci może służyć do łączenia z Internetem kilku użytkownikom równocześnie i to niezależnie od tego jak daleko od gniazdka telefonicznego w danej chwili się znajdują. Topologia gwiazdy(ang. Star) Jest to sieć zawierająca jeden centralny węzeł (serwer), do którego zostają przyłączone pozostałe elementy składowe sieci za pomocą huba/switcha. Chroni to sieć przed awariami, gdyż awaria jednego łącza nie powoduje unieruchomienia całej sieci. Stosowana jest do łączenia komputerów w jednej instytucji, budynku. większość zasobów sieci znajduje się w komputerze centralnym przetwarzającym i zarządzającym siecią. Pozostałe komputery zwane terminalami są stacjami przygotowania danych lub mają niewielkie możliwości obliczeniowe. Wszystkie informacje są przekazywane przez centralny komputer. Topologia ta może być określona jako drzewo z jednym poziomem połączeń. Okablowanie: popularna skrętka (UTP, światłowód). Zalety gwiazdy: · łatwa konserwacja i lokalizacja uszkodzeń · prosta rekonfiguracja · proste i szybkie oprogramowanie użytkowe sieci · centralne sterowanie i centralna programowa diagnostyka sieci · możliwe wysokie szybkości transmisji (warunek - szybki komputer centralny) Wady gwiazdy: · duża liczba kabli · wszystkie maszyny wymagają podłączenia wprost do głównego komputera · ograniczona możliwość rozbudowy sieci · zależność działania sieci od sprawności komputera centralnego · ograniczenie odległości komputera od huba · w przypadku awarii huba przestaje działać cała sieć. Topologia drzewa (ang. Tree) Jest to forma okablowania przypominająca kształtem rozgałęzione drzewo. Gałęzie drzewa dzielą się na podgałęzie, które z kolei znowu się dzielą. W każdym punkcie podziału komputer rozsyła sygnały. Topologia ta jest bardzo elastyczna i może w niektórych systemach transportu sieciowego umożliwić praktycznie dowolne konfiguracje. Zalety drzewa: · łatwa rozbudowa sieci komputerowej przez dodawanie rozgałęźników · łatwa rekonfiguracja sieci · sieć zwykle może przetrwać uszkodzenie komputera lub kabla Wady drzewa: · duża liczba kabli · utrudnione znajdywanie błędów Topologia magistrali (ang. Bus) Można ją traktować jak "autostradę" służącą transmisji danych i łączącą stacje sieci. Dane,
 • 3. nim dotrą do stacji przeznaczenia, przechodzą po drodze przez wszystkie pozostałe stacje. W rozwiązaniu tym do wspólnego kabla transmisyjnego zostają podłączone komputery o dzielonym dostępie do medium transmisyjnego. Każdy komputer jest przyłączony do kanału, nadawane sygnały docierają do wszystkich stacji, ale pakiety odbierane są tylko przez stację, do której są adresowane, ponieważ każda stacja sprawdza, czy dane są skierowane do niej. Topologia magistrali jest jedną z najbardziej popularnych konfiguracji sieci komputerowych. Zalety magistrali: · małe zużycie kabla · prosta instalacja · niska cena instalacji · bardzo prosta rozbudowa sieci · łatwe łączenie segmentów sieci w jeden system (bez zmian oprogramowania komunikacyjnego) · każdy komputer jest podłączony tylko do jednego kabla · pojedyncze uszkodzenie (przerwa w kablu lub awaria komputera) nie powoduje unieruchomienia całej sieci Wady magistrali: · konkurencja o dostęp - wszystkie komputery muszą dzielić się kablem · utrudniona diagnostyka błędów z powodu braku centralnego systemu zarządzającego siecią · rozproszenie zadań zarządzających siecią, co w określonych przypadkach niekorzystnie wpływa na szybkość realizacji zadań informatycznych · zwykle dla uniknięcia zakłóceń sygnałów należy zachować pewną odległość między punktami przyłączenia poszczególnych stacji Topologia łańcucha priorytetów (ang. Priority) Istnieje podobieństwo do rozkładu pierścieniowego, ale z przerwanym połączeniem między jedną parą komputerów. Każdy komputer jest podłączany do dwóch innych z wyjątkiem komputerów na końcach łańcucha. Mogą powstawać również sieci oparte o połączenie dwóch z wcześniej wymienionych topologii np. pierścień-drzewo, gwiazda-magistrala. Topologia niezbyt popularna ze względu na możliwość rozczłonkowania sieci w przypadku awarii. Zalety łańcucha priorytetów: · łatwość okablowania · mała ilość kabla Wady łańcucha priorytetów: · przerwanie kabla lub awaria komputera powoduje podzielenie sieci na dwa niezależne kawałki Topologia pierścienia (ang. Ring) Topologia pierścieniowa ma wiele zalet. Funkcjonowanie sieci nie zostaje przerwane nawet w razie awarii głównego komputera, gdyż jego zadanie może przejąć inna stacja. Dzięki układom obejściowym (ang. by-pass) można wyłączyć z sieci dowolną stację i tym sposobem uniknąć awarii sieci. Każdy węzeł sieci bierze bezpośredni udział w procesie transmisji informacji i jest połączony z dwoma innymi "sąsiadami". Węzły połączone w pierścień
 • 4. przekazują komunikaty sterujące (tokeny) do następnego; węzeł aktualnie mający token może wysyłać komunikat; termin "token ring" często odnosi się do standardu Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.5 sieci token ring, który jest najbardziej powszechnym typem sieci token ring; pierwszy standard przewidywał przesyłanie z szybkością 4 Mb/s, natomiast w obecnych sieciach osiągana prędkość to 16 Mb/s. Informacja wędruje w jednym kierunku i po przejściu wszystkich węzłów wraca do miejsca nadania. Interfejs sieciowy każdego komputera musi odbierać dane od jednego sąsiada i przesyłać je do następnego. Podczas przechodzenia przez kolejne węzły sygnał w każdym z nich jest wzmacniany. Zalety : · małe zużycie kabla · możliwość zastosowania łącz optoelektronicznych, które wymagają bezpośredniego nadawania i odbierania transmitowanych sygnałów · możliwe wysokie osiągi, ponieważ każdy kabel łączy dwa konkretne komputery Wady : · awaria pojedynczego kabla lub komputera powoduje przerwanie pracy całej sieci jeśli nie jest zainstalowany dodatkowy sprzęt · złożona diagnostyka sieci (możliwe usprawnienie przez wyposażenie każdego węzła w procedury samotestowania) · trudna lokalizacja uszkodzenia · trudna rekonfiguracja sieci · wymagane specjalne procedury transmisyjne · dołączenie nowych stacji jest utrudnione, jeśli w pierścieniu jest wiele stacji
 • 5. Topologia sieci Rysunek ZSEM Rysunek sali 202. Mamy topologię sieci typu drzewa. Rysunek 1 Wybieramy w menu start, Uruchom... Rysunek 2 Wpisujemy uruchomienie komendy cmd
 • 6. Rysunek 3 A następnie ipconfig /all co ujawnia nam IP naszego komputera. Oraz adres MAC jak Pan chciał 08-00-27-00-24-86. Oktety Data Pierwszy Drugi Trzeci Czwarty 26.09.2011 192 168 1 118