Ce diaporama a bien été signalé.

Metode- og designpraktikant hos Seismonaut

0

Partager

Chargement dans…3
×
1 sur 1
1 sur 1

Plus De Contenu Connexe

Metode- og designpraktikant hos Seismonaut

  1. 1. Seismonaut søger praktikant til !"#$%&$#'%()*+,)(%&-($",#%&.,((en kreative undersøgelser i digital verden til foråret 2011 /'0,")*+,-),"(&(,'(0&+&%#-(.,"0,' !"#$%&'(#)*+,-./#.-*/%01(%2'#(31*-4/5%'6/',7,'/%89:9 Hos Seismonaut arbejder vi med strategisk innovation og konceptudvikling med særligt fokus på nye !"#$%&'#(")*+,$*-.&/0&-$1'$(&0$'))"1*,'")$"2$3")4&5,+01'36')2$(&0$#7-6'2,$8"3+#$59$):&$"2$#"4'*6&$ medier (&0'&-;$<&,$&-$&)$.-*)4=&$'$173#,>$"2$0&,$&-$.90&$#+5&-#57)0&)0&$"2$8*),*#,'#3$8*#4')&-&)0&$*,$17-&$ og digitale teknologier. Vi er i alt 10 personer og har kontor i hjertet af Århus. (&0$.6*)0,$8-"),6?.&-)&;$@"-$5",&),'*6&,$&-$#,"-,>$)9-$1'$8"-#,9-$*,$*)1&)0&$0&)$):&$,&3)"6"2'; Vi tilhører en branche i vækst, og det er både superspændende og rigtigt fascinerende at være med blandt frontløberne. Vores kundekreds er temmelig varieret, men består primært af større A&)$=1"-0*)$0&#'2)&-$1'$,&3)"6"2'>$#9$0&,$2'1&-$(&)')2$'$(&))&#3&-#$=1&-0*2B$!1"-0*)$-*((&-$1'$ organisationer, både offentlige og private. Vi arbejder på meget forskelligartede projekter, og 56&,B$!1"-0*)$#'3-&-$1'>$*,$,&3)"6"2'&)$8*3,'#3$2?-$&)$5"#','1$8"-#3&6B$<&,$&-$0&)$#6*2#$#5?-2#(96>$0&-$ arbejdsopgaverne varierer derfor også ganske meget. 1'6$.6'1&$+02*)2#5+)3,&,$8"-$0',$*-.&/0&$#"($0&#'2)5-*3,'3*),$59$%&'#(")*+,>$"2$0+$1'6$3"((&$,'6$*,$$ Kun én ')03-&0#&$#1*-&)&$1'*$=&6,$3")3-&,&$+)0&-#?2&6#&-;$C"-&#$(&,"0&-$"(8*,,&-$&3#&(5&61'#D ting er sikkert: Der er altid fart på, og vi keder os aldrig! Vi søger en praktikant med interesse for teknologi og mennesker samt en solid viden om internettet, E$$$$$$$C'0&"#4&)*-'&- sociale netværk og digitale medier, og vi ser gerne, at du selv bruger de sociale medier aktivt i din E$$$$$$$F.#&-1*,'")&-$"2$'),&-1'&G# E$$$$$$$<&.*,#5'6$"2$G"-3#="5# dagligdag. Åbenhed, kreativitet og empati er nøgleord, og det er vigtigt, at du formår at arbejde E$$$$$$$H"-,672)')2$*8$"56&1&6#&- E$$$$$$$W-",",:5')2 selvstændigt og handle på dine ideer. E$$$$$$$I'66&00*2.?2&- Udgangspunktet for dit arbejde som designpraktikant hos Seismonaut vil blive spørgsmål som: @"-(96&,$&-$*,$"5.:22&$&)$&(5*,'$"2$8"-#,9&6#&$8"-$0&$(&))&#3&->$1'$0&#'2)&-$,'6$J$=1*0$&),&)$0&,$&-$(&0J ‣ Hvordan designer vi teknologi, så det giver mening i menneskers hverdag? *-.&/0&-&$59$6*)0&,#$/".4&),-&>$#4"",&-0-&)2&$'$K;$36*##&$&66&-$+0&)6*)0#3&$,+-'#,&-$'$A'0,/:66*)0;$A*)$3*)$ ‣ Hvordan rammer vi plet? J ‣ Hvordan sikrer vi, at teknologien faktisk gør en positiv forskel? Svarene vil du komme til at indkredse via helt konkrete undersøgelser. Vores metoder omfatter blandt C'$#?2&-$*6,#9$&)$5-*3,'3*),$(&0$'),&-&##&$8"-$,&3)"6"2'$"2$(&))&#3&-;$<+$3"((&-$,'6$*,$*-.&/0&$(&0$ andet videoscenarier, observationer og interviews, kortlægning af oplevelser, billeddagbøger, netnografi, debatspil, workshops og prototyping. *8$"52*1&)#$8"-(96;$C'$#&-$(&2&,$2&-)&>$*,$0+$1&0$&)$(*##&$"($'),&-)&,,&,>$#"4'*6&$)&,17-3>$0'2',*6&$ (&0'&-$"2$.-+2&-$0&$#"4'*6&$(&0'&-$*3,'1,$'$0')$0*26'20*2;$L.&)=&0>$3-&*,'1',&,$"2$&(5*,'$&-$)?26&"-0$ Vi arbejder altid med det formål at opbygge en forståelse for de mennesker, vi designer til. Man kan "2$0&,$&-$1'2,'2,>$*,$0+$8"-(9-$*,$*-.&/0&$#&61#,7)0'2,$"2$=*)06&$59$0')&$'0&&-; kalde det brugerdrevet innovation, anvendt etnografi eller participatory design – det er sådan set ligegyldigt. Det vigtigste er, at vi altid tager udgangspunkt i brugeren, kunden, medarbejderen – !"#$%&'#(")*+,$3"((&-$0+$,'6$*,$')029$'$,&*(&,$59$6'2&$8"0$(&0$0&$*)0-&$*)#*,,&>$"2$0+$1'6$'$5-*3#'#$8+)J mennesket. 2&-&$#"($*##'#,&),$59$0&$5-"/&3,&->$=1"-$0&-$&-$(&#,$.&="1$8"-$0&,;$C'$3*)$6"1&$0'2$(*##&-$*8$#5*--')2$"2$ )&,17-3#"5.:2)')2>$#*(,'0'2$(&0$&)$*81&3#6&)0&$"2$*)0&-6&0&#$=1&-0*2;$C"-&#$3+)0&-$&-$8-*$=&6&$<*)J Som praktikant vil du indgå i teamet på lige fod med de andre ansatte, og du vil i praksis fungere som (*-3>$.90&$"88&),6'2&$"2$5-'1*,&>$(&)$5-'(7-,$#,?--&$"-2*)'#*,'")&-;$<+$1'6$89$&,$2"0,$')0.6'3$'$&)$.-*)4=&>$ assistent på de projekter, der har mest behov for det. 0&-$#,*0'2$&-$+)0&-$0*))&6#&>$"2$#3*6$17-&$8"-.&-&0,$59$(?0&-$"2$"52*1&-$-+)0,$"(3-')2$'$6*)0&,; Du vil få et godt indblik i en branche, der stadig er under dannelse, og vi kan love dig masser af sparring og netværksopbygning og en afvekslende og anderledes hverdag. Vores kunder er fra hele Danmark, så du skal derfor være forberedt på møder og opgaver rundt om i landet. %,'66')2&)$&-$8+60$,'0$"2$59$MJN$(9)&0&->$+6?))&,>$(&)$')36;$8-"3"#,;$%,*-,$"(3-')2$0&)$ON;$*+2+#,$PQOQ; %&)0$0')$*)#?2)')2>$(&0$RC>$,'6$4=-'#,'*)S#&'#(")*+,;03$J$#&)&#,$0&)$OT;$(*/; Stillingen er på fuld tid i 4-6 måneder, ulønnet men inkl. frokost. Start medio januar 2011 eller efter aftale. (&,"0&-$&66&-$0'2',*6&$(&0'&->$#"($0+$3*)$0&(")#,-&-&$&66&-$8"-,766&$"(>$#9$(&0#&)0$&)0&6'2$6')3#$"2U Send din ansøgning med CV til christian@seismonaut.com - senest den 5. november. &66&-$4*#&#$59$0&,$0+$=*-$6*1&,;$ Vi ser meget gerne, at du har hands-on erfaring med brugerinvolverende processer, socio- J etnografiske metoder eller digitale medier, som du kan demonstrere, så medsend endelig links til ,*3,&$0&)$)+17-&)0&$0&#'2)5-*3,'3*),$V))*$59$*))*S#&'#(")*+,;03 ting, som du har lavet/skrevet. $ Yderligere information om Seismonaut kan findes på %&'#(")*+,$&-$&,$#,-*,&2'#3$'))"1*,'")#J$"2$3")4&5,+01'3J www.seismonaut.com, og for mere info kan du kontakte vores 6')2#=+#>$(&0$#7-6'2,$8"3+#$59$):&$(&0'&-$"2$0'2',*6&$,&3)"J nuværende praktikant Peter på vistisen@seismonaut.com 6"2'&-;$C'$&-$'$*6,$OQ$5&-#")&-$(&0$3"),"-$'$=/&-,&,$*8$L-=+#;$ Følg os GGG;#&'#(")*+,;4"(;$@?62$"#$59$XG',,&-$S#&'#(")*+, på Twitter @seismonaut

×