Ce diaporama a bien été signalé.

New media praktikant hos Seismonaut

0

Partager

Chargement dans…3
×
1 sur 1
1 sur 1

Plus De Contenu Connexe

New media praktikant hos Seismonaut

  1. 1. Seismonaut søger praktikant med stor viden om digitale !"#$%&$#'%()*+,)(%&-($",#%&.,(( /'0,")*+,-),"(&(,'(0&+&%#-(.,"0,' medier til foråret 2011 !"#$%&'(#)*+,-./#.-*/%01(%2'#(31*-4/5%'6/',7,'/%89:9 !"#$%&'#(")*+,$*-.&/0&-$1'$(&0$'))"1*,'")$"2$3")4&5,+01'36')2$(&0$#7-6'2,$8"3+#$59$):&$"2$#"4'*6&$ (&0'&-;$<&,$&-$&)$.-*)4=&$'$173#,>$"2$0&,$&-$.90&$#+5&-#57)0&)0&$"2$8*),*#,'#3$8*#4')&-&)0&$*,$17-&$ (&0$.6*)0,$8-"),6?.&-)&;$@"-$5",&),'*6&,$&-$#,"-,>$)9-$1'$8"-#,9-$*,$*)1&)0&$0&)$):&$,&3)"6"2'; Hos Seismonaut arbejder vi med strategisk innovation og konceptudvikling med særligt fokus A&)$=1"-0*)$0&#'2)&-$1'$,&3)"6"2'>$#9$0&,$2'1&-$(&)')2$'$(&))&#3&-#$=1&-0*2B$!1"-0*)$-*((&-$1'$ på nye medier og digitale teknologier. Vi er i alt 10 personer og har kontor i hjertet af Århus. 56&,B$!1"-0*)$#'3-&-$1'>$*,$,&3)"6"2'&)$8*3,'#3$2?-$&)$5"#','1$8"-#3&6B$<&,$&-$0&)$#6*2#$#5?-2#(96>$0&-$ 1'6$.6'1&$+02*)2#5+)3,&,$8"-$0',$*-.&/0&$#"($0&#'2)5-*3,'3*),$59$%&'#(")*+,>$"2$0+$1'6$3"((&$,'6$*,$$ ')03-&0#&$#1*-&)&$1'*$=&6,$3")3-&,&$+)0&-#?2&6#&-;$C"-&#$(&,"0&-$"(8*,,&-$&3#&(5&61'#D Vi tilhører en branche i vækst, og det er både superspændende og rigtigt fascinerende at være med blandt frontløberne. Vores kundekreds er temmelig varieret, men består primært af større E$$$$$$$C'0&"#4&)*-'&- organisationer, både offentlige og private. De projekter, som vi arbejder på, er meget E$$$$$$$F.#&-1*,'")&-$"2$'),&-1'&G# E$$$$$$$<&.*,#5'6$"2$G"-3#="5# forskelligartede, og arbejdsopgaverne varierer derfor ganske meget. Kun én ting er sikkert: Der E$$$$$$$H"-,672)')2$*8$"56&1&6#&- E$$$$$$$W-",",:5')2 E$$$$$$$I'66&00*2.?2&- er altid fart på, og vi keder os aldrig! @"-(96&,$&-$*,$"5.:22&$&)$&(5*,'$"2$8"-#,9&6#&$8"-$0&$(&))&#3&->$1'$0&#'2)&-$,'6$J$=1*0$&),&)$0&,$&-$(&0J Du skal besidde en solid viden om og en brændende interesse for sociale medier, digitale *-.&/0&-&$59$6*)0&,#$/".4&),-&>$#4"",&-0-&)2&$'$K;$36*##&$&66&-$+0&)6*)0#3&$,+-'#,&-$'$A'0,/:66*)0;$A*)$3*)$ teknologier og værktøjer og meget gerne have helt styr på de bagvedliggende sociale J mekanismer såvel som en vis teknisk fornemmelse. Du skal være nysgerrig og hurtig til at spotte en god idé, og vi ser gerne, at du selv er early adopter. Gode formidlingsevner er C'$#?2&-$*6,#9$&)$5-*3,'3*),$(&0$'),&-&##&$8"-$,&3)"6"2'$"2$(&))&#3&-;$<+$3"((&-$,'6$*,$*-.&/0&$(&0$ absolut et plus, både på dansk og engelsk, og derudover er det vigtigt, at du formår at arbejde selvstændigt, tage masser af initiativ, er idérig og har lyst til at prøve en masse muligheder (og *8$"52*1&)#$8"-(96;$C'$#&-$(&2&,$2&-)&>$*,$0+$1&0$&)$(*##&$"($'),&-)&,,&,>$#"4'*6&$)&,17-3>$0'2',*6&$ umuligheder) af. (&0'&-$"2$.-+2&-$0&$#"4'*6&$(&0'&-$*3,'1,$'$0')$0*26'20*2;$L.&)=&0>$3-&*,'1',&,$"2$&(5*,'$&-$)?26&"-0$ "2$0&,$&-$1'2,'2,>$*,$0+$8"-(9-$*,$*-.&/0&$#&61#,7)0'2,$"2$=*)06&$59$0')&$'0&&-; Som praktikant vil du indgå i teamet på lige fod med de andre ansatte, og du vil i praksis !"#$%&'#(")*+,$3"((&-$0+$,'6$*,$')029$'$,&*(&,$59$6'2&$8"0$(&0$0&$*)0-&$*)#*,,&>$"2$0+$1'6$'$5-*3#'#$8+)J fungere som assistent på de projekter, der har mest behov for det. 2&-&$#"($*##'#,&),$59$0&$5-"/&3,&->$=1"-$0&-$&-$(&#,$.&="1$8"-$0&,;$C'$3*)$6"1&$0'2$(*##&-$*8$#5*--')2$"2$ Du vil )&,17-3#"5.:2)')2>$#*(,'0'2$(&0$&)$*81&3#6&)0&$"2$*)0&-6&0&#$=1&-0*2;$C"-&#$3+)0&-$&-$8-*$=&6&$<*)J få et godt indblik i en branche, der stadig er under dannelse, og vi kan love dig masser (*-3>$.90&$"88&),6'2&$"2$5-'1*,&>$(&)$5-'(7-,$#,?--&$"-2*)'#*,'")&-;$<+$1'6$89$&,$2"0,$')0.6'3$'$&)$.-*)4=&>$ af sparring og netværksopbygning og en afvekslende og anderledes hverdag. Vores kunder er 0&-$#,*0'2$&-$+)0&-$0*))&6#&>$"2$#3*6$17-&$8"-.&-&0,$59$(?0&-$"2$"52*1&-$-+)0,$"(3-')2$'$6*)0&,; fra hele Danmark, så du skal derfor være forberedt på møder og opgaver rundt om i landet. %,'66')2&)$&-$8+60$,'0$"2$59$MJN$(9)&0&->$+6?))&,>$(&)$')36;$8-"3"#,;$%,*-,$"(3-')2$0&)$ON;$*+2+#,$PQOQ; Stillingen er på fuld tid i 4-6 måneder, ulønnet men inkl. frokost. %&)0$0')$*)#?2)')2>$(&0$RC>$,'6$4=-'#,'*)S#&'#(")*+,;03$J$#&)&#,$0&)$OT;$(*/; Start medio januar 2011 eller efter aftale. (&,"0&-$&66&-$0'2',*6&$(&0'&->$#"($0+$3*)$0&(")#,-&-&$&66&-$8"-,766&$"(>$#9$(&0#&)0$&)0&6'2$6')3#$"2U Send din ansøgning med CV til christian@seismonaut.com - senest den 5. november. &66&-$4*#&#$59$0&,$0+$=*-$6*1&,;$ Vi ser meget gerne, at du har hands-on erfaring med nye medier, som du kan J ,*3,&$0&)$)+17-&)0&$0&#'2)5-*3,'3*),$V))*$59$*))*S#&'#(")*+,;03 demonstrere, så medsend endelig links til ting, som du har lavet/skrevet. $ Yderligere information om Seismonaut kan findes på %&'#(")*+,$&-$&,$#,-*,&2'#3$'))"1*,'")#J$"2$3")4&5,+01'3J www.seismonaut.com, og for mere info kan du kontakte vores 6')2#=+#>$(&0$#7-6'2,$8"3+#$59$):&$(&0'&-$"2$0'2',*6&$,&3)"J nuværende praktikant Nina på nina@seismonaut.com. 6"2'&-;$C'$&-$'$*6,$OQ$5&-#")&-$(&0$3"),"-$'$=/&-,&,$*8$L-=+#;$ Følg osGGG;#&'#(")*+,;4"(;$@?62$"#$59$XG',,&-$S#&'#(")*+, på Twitter @seismonaut.

×