Sanskrit great writers and poets...!!

Sejal Agarwal
Sejal Agarwalstudent à ryan international school
Sanskrit great writers and poets...!!
रामभद्राचायरः
जगद्गुरुरामभद्राचायरः(१९५०–), पूवारशमे िगिरधरिमशाख्यः, आर्यरवते
उत्तरप्रदेशराज्यस्थचिचत्रकू टे िनिवसन्नेकः प्रख्यातिवद्ववानि् िशक्षािवद् रचनिाकारः प्रवचनिकारः दाशरिनिकः
सनिातनिधमरगुरुशचािस्त। सः रामानिनदसमप्रदायस्य वतरमानिजगद्गुरुरामानिनदाचायरचतुषये एकोऽिस्त  ,
अिस्मनि् पदे १९८८तमे ईसवीयाबदे प्रितषािपतवांशच। सः उत्तरप्रदेशराज्ये िचत्रकू टस्थचस्य 
तुलसीदासनिामस्थचािपतस्य शीतुलसीपीठ इतयस्य धािमरकसामािजकसेवासंस्थचानिस्य 
संस्थचापकोऽधयक्षशच। अिप च  , सः िचत्रकू टिस्थचतस्य जगद्गुरुरामभद्राचायरिवकलाङ्गविवशविवद्यालयस्य
संस्थचापक आर्जीवनिकु लािधपितशच। एषो िवशविवद्यालयः चतुिवरधिवकलाङ्गविवद्यािथचरभय एव 
स्निातकस्निातकोत्तराशच पाठ्यक्रमोपाधीः प्रददाित। जगद्गुरुरामभद्राचायरः मासद्वयाल्पायावेव
निेत्रज्योितरिहतोऽभवत् – ततः प्रभृित प्रजाचक्षुरेषः। अधययनिाय रचनिायै वा तेनि बेलिलिपः कदािप नि 
प्रयुक्ता। बहुभाषािवदिस्त द्वािवंशितभाषासमभाषणशौणडः रामभद्राचायरः। सः   
संस्कृ तिहनद्यवधीमैिथचल्यािदभाषासु आर्शुकिवः रचनिाकारशच। तेनि अशीतयिधकाः गनथचाः प्रणीताः  , येषु
चतवािर महाकाव्यािनि (संस्कृ ते द्वे िहनद्यां द्वे च), रामचिरतमानिसे िहनदीटीका, अषाधयाय्यां
काव्यातमकसंस्कृ तटीका, प्रस्थचानित्रयीसंस्कृ तभाष्यािनि च सिममिलतािनि।सः तुलसीदाससािहतयक्षेत्रे
भारतस्य सवरशेषिवशेषजेषु गणयते, रामचिरतमानिसस्य एकायाः प्रामािणकप्रतयाः समपादकशच, एषा
प्रितः तुलसीपीठेनि प्रकािशता।
Sanskrit great writers and poets...!!
वेदव्यासः
महाभारतस्य रचनिाकारः भगवानि् व्यासः । वेदानिां िवभागः अनिेनि कृ तः इतयतः वेदव्यासः इित
एतस्य निाम । द्वीपे अस्य जनम अभवत् इतयतः ‘कृ ष्णद्वैपायनिः’ इतयिप एतस्य निाम । एतस्य
िपता पराशरमुिनिः माता च सतयवती ।
व्यासस्य शैली अिप वाल्मीके : इव सरला एव । महाभारतम् अिप आर्िधक्येनि अनिुषुपछ्नदसा एव
उपिनिबद्धम् अिस्त । भगवानि् वेदव्यास: महषे: पराशरस्य पुत्र: । एष: कै वतरराजस्य पािलतपुत्र्याः
सतयवतया: गभे जनम प्राप्तवानि् । एष: कशचनि अलौिकक: शिक्तसमपन्न: महापुरुष: अिप च
महानिाकारक पुरुष: आर्सीत् । एष: जनिानिां स्मरणशक्ते : क्षीणतां दृष्ट्वा वेदानिाम् ऋग्वेद:,
यजुवेद:, सामवेद:, अथचवरणवेद: च इित िवभजनिम् अकरोत् । प्रतयेकां संिहताम् अिप प्रतयेकस्मै
िशष्याय बोिधतवानि् । एकै कस्याः: संिहताया: अिप अनयानया: शाखा:, उपशाखा: च अभवनि् ।
एवं एतस्य यतनिेनि वैिदकसािहतयस्य बहुिवस्तार: अभवत् । िवस्तारं व्यास: इित वदिनत । वेदस्य
िवस्तार: एतेनि अभवत् इित कारणेनि एष: ‘वेदव्यास:’ निामनिा प्रिसद्धः जात: । एतस्य जनम
किस्मिशचत् द्वीपे अभवत् । शयामलवणरस्य एतं जनिा: ‘कृ ष्णद्वैपायनि’ इतयिप आर्ह्वयिनत ।
बदरीवनिे एष: आर्सीत् इित कारणेनि एतस्य निाम ‘बादरायण:’ इतयिप आर्सीत् । अषादशपुराणा:,
महाभारतस्य रचनिाम् एष: एव अकरोत् । संक्षेपेण उपिनिषद: तत्त्वानि् बोधियतुं बह्मसूत्राणां
िनिमारणम् अकरोत् । तेषां िवषये अनयानया: आर्चायार: भाष्यािण रचियतवा स्वेषां िविभन्नानि्
अिभप्रायानि् प्रकिटतवनत: ।
Sanskrit great writers and poets...!!
आदिदिशङ्कराचायरः
शङ्कराचायरः  (िक्रिस्ताब्दिम् ७८८ - िक्रिस्ताब्दिम् ८२०), यस्यान्ये अभिभिधाने
शङ्करभिगवत्पादिाचायरः तथा च आदिदिशङ्कराचायरः इतित|आदिदिशङ्कराचायरः एकः भिारतीयः
दिाशरिनकः आदसीत्, येन अभद्वैतवेदिान्तस्य िसद्धान्तः दृढतया प्रोद्बलिलितः । अभद्वैतवेदिान्तः
वेदिान्तस्य उपसंप्रदिायः वतरते । पूर्वरमीमांसा इतत्यिप एतस्य अभपरं नाम |अभद्वैतवेदिान्तानुसारं
जीवब्रह्मणोः अभभिेदिः ब्रह्मणः िनगुरणत्वञ्च उच्यते । शङ्करः समग्रभिारतवषरस्य यात्रां कृ त्वा
स्वकीयं दिशरनं प्रवचनेभ्यः शास्त्राथेभ्यश्च प्रसािरतवान् । सः दिशनामी इतित
अभद्वैतसंप्रदिायस्य संघटनकतार मन्यते, तथा च षण्मत इतित पूर्जनपरम्परायाः संस्थापकः
मन्यते ।
संस्कृ तेन रिचताः तस्य कृ तयः, याः सवारः अभिप अभद्यािप प्राप्यमानाः,
अभद्वैतवेदिान्तिसद्धान्तस्थापनिवषयकाः सिन्त । सः उपिनषद्ब्रह्मसूर्त्रसम्मतस्य संन्यासस्य
महत्तामिप प्रितपािदितवान्, यिस्मन् कालिे मीमांसा संप्रदिायेन दृढं कमरकाण्डं
स्थािपतमासीत् संन्यासश्च िनिन्दित: आदसीत् । शङ्करः ब्रह्मिवषये उपिनषदिः प्रामाण्यं
प्रोक्तवान् | तथा च ब्रह्मसूर्त्राणाम्, उपिनषदिां, भिगवद्गीतायाः च भिाष्यं िलििखितवान् |
कमरवादिस्स्य प्रवतरके न मण्डनिमशेण सह ज्ञानवादिं मण्डियत्वा िजतवान् |
Sanskrit great writers and poets...!!
जयदिेव:
संस्कृ त-सङ्गीतयोरुभियोरप्ययं वेत्ता।अभनेन रिचतं गीतगोिवन्दिाख्यं काव्यं लिोके प्रिसद्धम्।अभद्याविध
वैष्णवमिन्दिरेष्वेतस्य मधुरपदिािन भिक्तजनै: सादिरं गीयन्ते।स्वयं जयदिेवेन प्रितपदिं तालि-रागयोरुल्लेखि:
कृ त: परं स्वरिलिप्यभिावादिधुना तेषां जयदिेवािभिप्रेतं चलिनं न ज्ञायते। गीतगोिवन्दिे राधाकृ ष्णयोलिीलिा
विणरता:। राधाकृ ष्णयोलिीलिा भिारतीयमनस्सु माधुयरभिावं जनयन्त्येव।तत्रािप जयदिेवस्य शब्दिरचनेित
दिुग्धशकर रायोगोऽयं संजात:!गीतगोिवन्दिस्यानुवादिा: प्राय: सवारसु भिारतीयभिाषासु जाता:।आदङ्ग्लि-
लिेिटन-जमरनभिाषास्विप तस्यानुवादिा अभभिवन्।
जयदिेवस्य जन्म १२तमे शतके वङ्गप्रान्ते के न्दिुलिाख्ये ग्रामेऽभिवत्। मजीयदिेवस्तस्य िपता।दिुदिैववशाद्बलाल्य
एव तस्य मातािपतरौ िदिवङ्गतौ।जयदिेवो जगन्नाथपुरीमागत्य न्यवसत्।कितपयिदिवसानन्तरं स
तीथरयात्रायै प्रिस्थत:।ततोऽनन्तरं तस्य िववाह: सम्पन्न:|पत्न्या सह भ्रमन् स गीतगोिवन्दिं व्यरचयत्।
इततोऽिप तस्य दिुदिैवं न समाप्तम्।यौवन एव तस्य भिायार मृता|अभतीव िखिन्न: स यशोदिानन्दिनस्य
िशष्यत्वङ्गीकृ तवान्। मृत्यो: पूर्वर स स्वग्रामं प्राप्त:। तत्रैव कितपयिदिवसानन्तरं तस्य दिेहान्तोऽभिवत्।
अभिस्मन्ग्रामे तस्य समािधस्थानं पूर्ज्यते।तत्र प्रितवषर मकरसङक्रिािन्तिदिने यात्रा भिवित।
Sanskrit great writers and poets...!!
कृ ष्णदेवरायः
कृ ष्णदेवरायः िवजयनगर सामाजयसय  तुळुवा वंशसय राजा आसीत्। भारतीयेितहासे पखयातं 
िवजयनगरसामाजयम् । तसय पालकः किश्चित् सुसम्पन्नः राजा आसीत् । सः सवपराक्रमेण
बलयुकं शत्रुसैन्यं िजत्वा अपिप, पुनः शत्रौ दयागुणं दशरयित सम । अपतः सः चिक्रवती उत्तमः,
योग्यः पिरपालकः पजारञ्जकश्चि इतित कीर्तितरतः आसीत् । तसय काले हिम्पनगरसय वीथीषु
रत्नािन, वज्रािण चि जूर्णारिन, धान्यािन इतव िवक्रीर्तण्ते सम । धमरसय, लिलतकलानां चि
उदारभावेन आश्रयं किल्पतवान् आसीत् सः रिसकः । सवयं महाकिवः सन् अपिप
परकिवतानुरागी आसीत् सः । नगरे आपणेषु यथा सामान्यविणजः धान्यसय िवक्रयणं
कु वरिन्त तथा एतद्देशीयाः विणजः रत्नािन वज्रािण राशीकृ त्य तेषां िवक्रयणं कु वरिन्त सम ।
तसय राजये राित्रसमयेऽपिप युवतयः आभरणािन धृत्वा िवना भयम् एकािकन्यः एव सञ्चरिन्त
सम । अपन्यदेशेभ्यः आगताः याित्रणः तसय राजयम् एवम् आसीिदित सवग्रन्थेषु
उिल्लिखिखितवन्तः सिन्त । तेन ज्ञायते तत् राजयं िकयत् धनवत्, राजा चि िकयान् समथरः
आसीत् इतित ।
सः पभुः एव श्रीकृ ष्णदेवरायः िवजयनगरसामाजयसय चिक्रवती ।
िवजयनगरसामाजयसय िवसतारः
श्री कृ ष्णदेवराय जाित रेड्डी
Sanskrit great writers and poets...!!
मध्वाचिायरः
मध्वाचिायरः (१२३८-१३१७) वेदान्तशास्त्रसय पवतरक आसीत् । "'आनन्दतीथरः'" इतित
तसयाऽपपरं नाम । नारायणपिण्डिताचिायरः 'सुमध्विवजय'नामके ग्रन्थे श्रीमदाचिायरसय
जीवनचििरत्रं विणरतवान् । भारतसय दशरनशास्त्रेषु ’द्वैतं’ पमुखिं िविशष्टं चि शास्त्रं वतरते । तसय
शास्त्रसय पवतरकः मध्वाचिायरः । ’अपयं वायु-भीम-अपवतारयोः परं मध्वाचिायरसय अपवतारं पाप’
इतित खयाितः ।
आचिायरसय जन्म १२३८ तमे वषे पाजककेत्रे अपभवत् । पाजक इतित ग्राम उडिुपी इतत्यसय नगरसय   
समीपे अपिसत । मध्वाचिायरः मध्यगेहभट-वेदवती इतित दम्पत्यो: पुत्र:। िपतरौ बालकसय
'वासुदेव' इतित नामकरणं कृ तवन्तौ । ११ वषीयो वासुदेव: संन्यासं सवीकृ तवान् । १२४९
तमे संवत्सरे वासुदेव: अपच्युतपज्ञ इतित आचिायारत् नामदीकां सवीकृ तवान् । आचिायरः
अपच्युतपज्ञः वासुदेवाय 'पूर्णरपज्ञ' इतित नाम दत्तवान् । तसय अपगाधं पािण्डित्यं चि दृष्ट्वा
आचिायर: 'आनन्दतीथरः' इतित अपपरं नाम दत्तवान् । िकन्तु आचिायरः मध्वसतु श्रुितपितपािदतेन
'मध्व' (यदी मनु पिदवो मध्व आदवे) इतित नाम्ना एव पिसद्धः । तसय िसद्धान्तसय नाम '
तत्त्ववादः ' इतित । िकन्तु मध्वाचिायरसय िसद्धान्तः 'द्वैतमतम्' इतत्येव पिसद्ध:।
Sanskrit great writers and poets...!!
Sanskrit great writers and poets...!!
1 sur 14

Recommandé

Ppt sanskrit par
Ppt sanskritPpt sanskrit
Ppt sanskritPoonam Singh
18.7K vues41 diapositives
संधि par
संधि संधि
संधि shatakshimaurya
1.9K vues20 diapositives
sanskrit ppt for school par
 sanskrit ppt for school  sanskrit ppt for school
sanskrit ppt for school PoojaIRathi
14.1K vues21 diapositives
Ppt par
PptPpt
PptEr Bhagat Sharma
22.2K vues81 diapositives
समास par
समाससमास
समासADITYA PROJECT WORK
2.4K vues15 diapositives
Hindi grammar par
Hindi grammarHindi grammar
Hindi grammarPrince Dagar
52.5K vues25 diapositives

Contenu connexe

Tendances

समास - hindi par
समास - hindiसमास - hindi
समास - hindiAparna
1.5K vues11 diapositives
upsarg par
upsargupsarg
upsargbarbie9891712518
1.4K vues10 diapositives
Viram chinh 13 par
Viram chinh 13Viram chinh 13
Viram chinh 13navya2106
31.8K vues17 diapositives
Sandhi ppt par
Sandhi pptSandhi ppt
Sandhi pptsunnymishra55
2.9K vues9 diapositives
Concept of aatma and bramha par
Concept of aatma and bramhaConcept of aatma and bramha
Concept of aatma and bramhaVirag Sontakke
918 vues10 diapositives
Sanskrit presention par
Sanskrit presention Sanskrit presention
Sanskrit presention Vaibhav Cruza
10.9K vues14 diapositives

Tendances(20)

En vedette

Sanskrit project par
Sanskrit projectSanskrit project
Sanskrit projectAswin R
19.9K vues17 diapositives
Sanskrit PPT for Class 9 and 10. par
Sanskrit PPT for Class 9 and 10.Sanskrit PPT for Class 9 and 10.
Sanskrit PPT for Class 9 and 10.Rohan Purohit
49.1K vues11 diapositives
Karak sanskrit (Rahul kushwaha) par
Karak sanskrit (Rahul kushwaha)Karak sanskrit (Rahul kushwaha)
Karak sanskrit (Rahul kushwaha)gamemaker762
41.2K vues21 diapositives
संस्कृत ( SANSKRIT GAME quiz type) par
संस्कृत ( SANSKRIT GAME quiz type)संस्कृत ( SANSKRIT GAME quiz type)
संस्कृत ( SANSKRIT GAME quiz type)Udyan Ojha
8.3K vues16 diapositives
Sanskrit grammer par
Sanskrit grammerSanskrit grammer
Sanskrit grammerPrimus Professional Services
17.4K vues156 diapositives
Sandhi and its types PPT in Hindi par
Sandhi and its types PPT in Hindi Sandhi and its types PPT in Hindi
Sandhi and its types PPT in Hindi Ruturaj Pandav
35.1K vues18 diapositives

En vedette(20)

Sanskrit project par Aswin R
Sanskrit projectSanskrit project
Sanskrit project
Aswin R19.9K vues
Sanskrit PPT for Class 9 and 10. par Rohan Purohit
Sanskrit PPT for Class 9 and 10.Sanskrit PPT for Class 9 and 10.
Sanskrit PPT for Class 9 and 10.
Rohan Purohit49.1K vues
Karak sanskrit (Rahul kushwaha) par gamemaker762
Karak sanskrit (Rahul kushwaha)Karak sanskrit (Rahul kushwaha)
Karak sanskrit (Rahul kushwaha)
gamemaker76241.2K vues
संस्कृत ( SANSKRIT GAME quiz type) par Udyan Ojha
संस्कृत ( SANSKRIT GAME quiz type)संस्कृत ( SANSKRIT GAME quiz type)
संस्कृत ( SANSKRIT GAME quiz type)
Udyan Ojha 8.3K vues
Sandhi and its types PPT in Hindi par Ruturaj Pandav
Sandhi and its types PPT in Hindi Sandhi and its types PPT in Hindi
Sandhi and its types PPT in Hindi
Ruturaj Pandav35.1K vues
Learning Sanskrit: The Easy and Practical Way - Workbook 1 par Shashi Joshi
Learning Sanskrit: The Easy and Practical Way -  Workbook 1Learning Sanskrit: The Easy and Practical Way -  Workbook 1
Learning Sanskrit: The Easy and Practical Way - Workbook 1
Shashi Joshi38.7K vues
Class vi 8.ppt a different kind of school par jnv
Class vi 8.ppt a different kind of schoolClass vi 8.ppt a different kind of school
Class vi 8.ppt a different kind of school
jnv24.9K vues
Sanskrit subhashitas with english meaning par Dokka Srinivasu
Sanskrit subhashitas with english meaningSanskrit subhashitas with english meaning
Sanskrit subhashitas with english meaning
Dokka Srinivasu529.1K vues
Lesson 5 – पञ्चम पाठः « sanskrit institute - पठत संस्कृतम् par SanskritInstitute
Lesson 5 – पञ्चम पाठः « sanskrit institute - पठत संस्कृतम्Lesson 5 – पञ्चम पाठः « sanskrit institute - पठत संस्कृतम्
Lesson 5 – पञ्चम पाठः « sanskrit institute - पठत संस्कृतम्
SanskritInstitute14.4K vues
Indian Heritage-Veda.ppt par Shama
Indian Heritage-Veda.pptIndian Heritage-Veda.ppt
Indian Heritage-Veda.ppt
Shama6.5K vues
Hindi Project - Alankar par dahiyamohit
Hindi Project - AlankarHindi Project - Alankar
Hindi Project - Alankar
dahiyamohit155.5K vues

Similaire à Sanskrit great writers and poets...!!

Sanskrit slogen par
Sanskrit slogenSanskrit slogen
Sanskrit slogenKVS
274 vues6 diapositives
D02_SVCMahatmyam_v1.pdf par
D02_SVCMahatmyam_v1.pdfD02_SVCMahatmyam_v1.pdf
D02_SVCMahatmyam_v1.pdfNanda Mohan Shenoy
61 vues63 diapositives
ANALYSING SHLOKA.pptx par
ANALYSING SHLOKA.pptxANALYSING SHLOKA.pptx
ANALYSING SHLOKA.pptxshruthipanambur
62 vues27 diapositives
मानवधर्मशास्त्र अथ मनुस्मृति or Manu smruti par
मानवधर्मशास्त्र अथ मनुस्मृति or Manu smruti मानवधर्मशास्त्र अथ मनुस्मृति or Manu smruti
मानवधर्मशास्त्र अथ मनुस्मृति or Manu smruti Sadanand Patwardhan
9.1K vues112 diapositives
Devi Mahatmyam par
Devi Mahatmyam Devi Mahatmyam
Devi Mahatmyam Nanda Mohan Shenoy
271 vues158 diapositives
D01_SVCMahatmyam_v1.pdf par
D01_SVCMahatmyam_v1.pdfD01_SVCMahatmyam_v1.pdf
D01_SVCMahatmyam_v1.pdfNanda Mohan Shenoy
23 vues42 diapositives

Similaire à Sanskrit great writers and poets...!!(20)

Sanskrit slogen par KVS
Sanskrit slogenSanskrit slogen
Sanskrit slogen
KVS274 vues
मानवधर्मशास्त्र अथ मनुस्मृति or Manu smruti par Sadanand Patwardhan
मानवधर्मशास्त्र अथ मनुस्मृति or Manu smruti मानवधर्मशास्त्र अथ मनुस्मृति or Manu smruti
मानवधर्मशास्त्र अथ मनुस्मृति or Manu smruti
rudrakshajabala-upanishad-SN.pdf par Sushant Sah
rudrakshajabala-upanishad-SN.pdfrudrakshajabala-upanishad-SN.pdf
rudrakshajabala-upanishad-SN.pdf
Sushant Sah2 vues
संस्कृत प्रस्तुतिकरण par Aditya Kishtawal
संस्कृत प्रस्तुतिकरणसंस्कृत प्रस्तुतिकरण
संस्कृत प्रस्तुतिकरण
Aditya Kishtawal338 vues
शरीरोपक्रमणीय शारीराध्याय par anandmuchandi1
शरीरोपक्रमणीय शारीराध्यायशरीरोपक्रमणीय शारीराध्याय
शरीरोपक्रमणीय शारीराध्याय
anandmuchandi11.3K vues
द्वन्द्व समास par Dev Chauhan
द्वन्द्व समासद्वन्द्व समास
द्वन्द्व समास
Dev Chauhan395 vues

Sanskrit great writers and poets...!!

  • 2. रामभद्राचायरः जगद्गुरुरामभद्राचायरः(१९५०–), पूवारशमे िगिरधरिमशाख्यः, आर्यरवते उत्तरप्रदेशराज्यस्थचिचत्रकू टे िनिवसन्नेकः प्रख्यातिवद्ववानि् िशक्षािवद् रचनिाकारः प्रवचनिकारः दाशरिनिकः सनिातनिधमरगुरुशचािस्त। सः रामानिनदसमप्रदायस्य वतरमानिजगद्गुरुरामानिनदाचायरचतुषये एकोऽिस्त  , अिस्मनि् पदे १९८८तमे ईसवीयाबदे प्रितषािपतवांशच। सः उत्तरप्रदेशराज्ये िचत्रकू टस्थचस्य  तुलसीदासनिामस्थचािपतस्य शीतुलसीपीठ इतयस्य धािमरकसामािजकसेवासंस्थचानिस्य  संस्थचापकोऽधयक्षशच। अिप च  , सः िचत्रकू टिस्थचतस्य जगद्गुरुरामभद्राचायरिवकलाङ्गविवशविवद्यालयस्य संस्थचापक आर्जीवनिकु लािधपितशच। एषो िवशविवद्यालयः चतुिवरधिवकलाङ्गविवद्यािथचरभय एव  स्निातकस्निातकोत्तराशच पाठ्यक्रमोपाधीः प्रददाित। जगद्गुरुरामभद्राचायरः मासद्वयाल्पायावेव निेत्रज्योितरिहतोऽभवत् – ततः प्रभृित प्रजाचक्षुरेषः। अधययनिाय रचनिायै वा तेनि बेलिलिपः कदािप नि  प्रयुक्ता। बहुभाषािवदिस्त द्वािवंशितभाषासमभाषणशौणडः रामभद्राचायरः। सः    संस्कृ तिहनद्यवधीमैिथचल्यािदभाषासु आर्शुकिवः रचनिाकारशच। तेनि अशीतयिधकाः गनथचाः प्रणीताः  , येषु चतवािर महाकाव्यािनि (संस्कृ ते द्वे िहनद्यां द्वे च), रामचिरतमानिसे िहनदीटीका, अषाधयाय्यां काव्यातमकसंस्कृ तटीका, प्रस्थचानित्रयीसंस्कृ तभाष्यािनि च सिममिलतािनि।सः तुलसीदाससािहतयक्षेत्रे भारतस्य सवरशेषिवशेषजेषु गणयते, रामचिरतमानिसस्य एकायाः प्रामािणकप्रतयाः समपादकशच, एषा प्रितः तुलसीपीठेनि प्रकािशता।
  • 4. वेदव्यासः महाभारतस्य रचनिाकारः भगवानि् व्यासः । वेदानिां िवभागः अनिेनि कृ तः इतयतः वेदव्यासः इित एतस्य निाम । द्वीपे अस्य जनम अभवत् इतयतः ‘कृ ष्णद्वैपायनिः’ इतयिप एतस्य निाम । एतस्य िपता पराशरमुिनिः माता च सतयवती । व्यासस्य शैली अिप वाल्मीके : इव सरला एव । महाभारतम् अिप आर्िधक्येनि अनिुषुपछ्नदसा एव उपिनिबद्धम् अिस्त । भगवानि् वेदव्यास: महषे: पराशरस्य पुत्र: । एष: कै वतरराजस्य पािलतपुत्र्याः सतयवतया: गभे जनम प्राप्तवानि् । एष: कशचनि अलौिकक: शिक्तसमपन्न: महापुरुष: अिप च महानिाकारक पुरुष: आर्सीत् । एष: जनिानिां स्मरणशक्ते : क्षीणतां दृष्ट्वा वेदानिाम् ऋग्वेद:, यजुवेद:, सामवेद:, अथचवरणवेद: च इित िवभजनिम् अकरोत् । प्रतयेकां संिहताम् अिप प्रतयेकस्मै िशष्याय बोिधतवानि् । एकै कस्याः: संिहताया: अिप अनयानया: शाखा:, उपशाखा: च अभवनि् । एवं एतस्य यतनिेनि वैिदकसािहतयस्य बहुिवस्तार: अभवत् । िवस्तारं व्यास: इित वदिनत । वेदस्य िवस्तार: एतेनि अभवत् इित कारणेनि एष: ‘वेदव्यास:’ निामनिा प्रिसद्धः जात: । एतस्य जनम किस्मिशचत् द्वीपे अभवत् । शयामलवणरस्य एतं जनिा: ‘कृ ष्णद्वैपायनि’ इतयिप आर्ह्वयिनत । बदरीवनिे एष: आर्सीत् इित कारणेनि एतस्य निाम ‘बादरायण:’ इतयिप आर्सीत् । अषादशपुराणा:, महाभारतस्य रचनिाम् एष: एव अकरोत् । संक्षेपेण उपिनिषद: तत्त्वानि् बोधियतुं बह्मसूत्राणां िनिमारणम् अकरोत् । तेषां िवषये अनयानया: आर्चायार: भाष्यािण रचियतवा स्वेषां िविभन्नानि् अिभप्रायानि् प्रकिटतवनत: ।
  • 6. आदिदिशङ्कराचायरः शङ्कराचायरः  (िक्रिस्ताब्दिम् ७८८ - िक्रिस्ताब्दिम् ८२०), यस्यान्ये अभिभिधाने शङ्करभिगवत्पादिाचायरः तथा च आदिदिशङ्कराचायरः इतित|आदिदिशङ्कराचायरः एकः भिारतीयः दिाशरिनकः आदसीत्, येन अभद्वैतवेदिान्तस्य िसद्धान्तः दृढतया प्रोद्बलिलितः । अभद्वैतवेदिान्तः वेदिान्तस्य उपसंप्रदिायः वतरते । पूर्वरमीमांसा इतत्यिप एतस्य अभपरं नाम |अभद्वैतवेदिान्तानुसारं जीवब्रह्मणोः अभभिेदिः ब्रह्मणः िनगुरणत्वञ्च उच्यते । शङ्करः समग्रभिारतवषरस्य यात्रां कृ त्वा स्वकीयं दिशरनं प्रवचनेभ्यः शास्त्राथेभ्यश्च प्रसािरतवान् । सः दिशनामी इतित अभद्वैतसंप्रदिायस्य संघटनकतार मन्यते, तथा च षण्मत इतित पूर्जनपरम्परायाः संस्थापकः मन्यते । संस्कृ तेन रिचताः तस्य कृ तयः, याः सवारः अभिप अभद्यािप प्राप्यमानाः, अभद्वैतवेदिान्तिसद्धान्तस्थापनिवषयकाः सिन्त । सः उपिनषद्ब्रह्मसूर्त्रसम्मतस्य संन्यासस्य महत्तामिप प्रितपािदितवान्, यिस्मन् कालिे मीमांसा संप्रदिायेन दृढं कमरकाण्डं स्थािपतमासीत् संन्यासश्च िनिन्दित: आदसीत् । शङ्करः ब्रह्मिवषये उपिनषदिः प्रामाण्यं प्रोक्तवान् | तथा च ब्रह्मसूर्त्राणाम्, उपिनषदिां, भिगवद्गीतायाः च भिाष्यं िलििखितवान् | कमरवादिस्स्य प्रवतरके न मण्डनिमशेण सह ज्ञानवादिं मण्डियत्वा िजतवान् |
  • 8. जयदिेव: संस्कृ त-सङ्गीतयोरुभियोरप्ययं वेत्ता।अभनेन रिचतं गीतगोिवन्दिाख्यं काव्यं लिोके प्रिसद्धम्।अभद्याविध वैष्णवमिन्दिरेष्वेतस्य मधुरपदिािन भिक्तजनै: सादिरं गीयन्ते।स्वयं जयदिेवेन प्रितपदिं तालि-रागयोरुल्लेखि: कृ त: परं स्वरिलिप्यभिावादिधुना तेषां जयदिेवािभिप्रेतं चलिनं न ज्ञायते। गीतगोिवन्दिे राधाकृ ष्णयोलिीलिा विणरता:। राधाकृ ष्णयोलिीलिा भिारतीयमनस्सु माधुयरभिावं जनयन्त्येव।तत्रािप जयदिेवस्य शब्दिरचनेित दिुग्धशकर रायोगोऽयं संजात:!गीतगोिवन्दिस्यानुवादिा: प्राय: सवारसु भिारतीयभिाषासु जाता:।आदङ्ग्लि- लिेिटन-जमरनभिाषास्विप तस्यानुवादिा अभभिवन्। जयदिेवस्य जन्म १२तमे शतके वङ्गप्रान्ते के न्दिुलिाख्ये ग्रामेऽभिवत्। मजीयदिेवस्तस्य िपता।दिुदिैववशाद्बलाल्य एव तस्य मातािपतरौ िदिवङ्गतौ।जयदिेवो जगन्नाथपुरीमागत्य न्यवसत्।कितपयिदिवसानन्तरं स तीथरयात्रायै प्रिस्थत:।ततोऽनन्तरं तस्य िववाह: सम्पन्न:|पत्न्या सह भ्रमन् स गीतगोिवन्दिं व्यरचयत्। इततोऽिप तस्य दिुदिैवं न समाप्तम्।यौवन एव तस्य भिायार मृता|अभतीव िखिन्न: स यशोदिानन्दिनस्य िशष्यत्वङ्गीकृ तवान्। मृत्यो: पूर्वर स स्वग्रामं प्राप्त:। तत्रैव कितपयिदिवसानन्तरं तस्य दिेहान्तोऽभिवत्। अभिस्मन्ग्रामे तस्य समािधस्थानं पूर्ज्यते।तत्र प्रितवषर मकरसङक्रिािन्तिदिने यात्रा भिवित।
  • 10. कृ ष्णदेवरायः कृ ष्णदेवरायः िवजयनगर सामाजयसय  तुळुवा वंशसय राजा आसीत्। भारतीयेितहासे पखयातं  िवजयनगरसामाजयम् । तसय पालकः किश्चित् सुसम्पन्नः राजा आसीत् । सः सवपराक्रमेण बलयुकं शत्रुसैन्यं िजत्वा अपिप, पुनः शत्रौ दयागुणं दशरयित सम । अपतः सः चिक्रवती उत्तमः, योग्यः पिरपालकः पजारञ्जकश्चि इतित कीर्तितरतः आसीत् । तसय काले हिम्पनगरसय वीथीषु रत्नािन, वज्रािण चि जूर्णारिन, धान्यािन इतव िवक्रीर्तण्ते सम । धमरसय, लिलतकलानां चि उदारभावेन आश्रयं किल्पतवान् आसीत् सः रिसकः । सवयं महाकिवः सन् अपिप परकिवतानुरागी आसीत् सः । नगरे आपणेषु यथा सामान्यविणजः धान्यसय िवक्रयणं कु वरिन्त तथा एतद्देशीयाः विणजः रत्नािन वज्रािण राशीकृ त्य तेषां िवक्रयणं कु वरिन्त सम । तसय राजये राित्रसमयेऽपिप युवतयः आभरणािन धृत्वा िवना भयम् एकािकन्यः एव सञ्चरिन्त सम । अपन्यदेशेभ्यः आगताः याित्रणः तसय राजयम् एवम् आसीिदित सवग्रन्थेषु उिल्लिखिखितवन्तः सिन्त । तेन ज्ञायते तत् राजयं िकयत् धनवत्, राजा चि िकयान् समथरः आसीत् इतित । सः पभुः एव श्रीकृ ष्णदेवरायः िवजयनगरसामाजयसय चिक्रवती । िवजयनगरसामाजयसय िवसतारः श्री कृ ष्णदेवराय जाित रेड्डी
  • 12. मध्वाचिायरः मध्वाचिायरः (१२३८-१३१७) वेदान्तशास्त्रसय पवतरक आसीत् । "'आनन्दतीथरः'" इतित तसयाऽपपरं नाम । नारायणपिण्डिताचिायरः 'सुमध्विवजय'नामके ग्रन्थे श्रीमदाचिायरसय जीवनचििरत्रं विणरतवान् । भारतसय दशरनशास्त्रेषु ’द्वैतं’ पमुखिं िविशष्टं चि शास्त्रं वतरते । तसय शास्त्रसय पवतरकः मध्वाचिायरः । ’अपयं वायु-भीम-अपवतारयोः परं मध्वाचिायरसय अपवतारं पाप’ इतित खयाितः । आचिायरसय जन्म १२३८ तमे वषे पाजककेत्रे अपभवत् । पाजक इतित ग्राम उडिुपी इतत्यसय नगरसय    समीपे अपिसत । मध्वाचिायरः मध्यगेहभट-वेदवती इतित दम्पत्यो: पुत्र:। िपतरौ बालकसय 'वासुदेव' इतित नामकरणं कृ तवन्तौ । ११ वषीयो वासुदेव: संन्यासं सवीकृ तवान् । १२४९ तमे संवत्सरे वासुदेव: अपच्युतपज्ञ इतित आचिायारत् नामदीकां सवीकृ तवान् । आचिायरः अपच्युतपज्ञः वासुदेवाय 'पूर्णरपज्ञ' इतित नाम दत्तवान् । तसय अपगाधं पािण्डित्यं चि दृष्ट्वा आचिायर: 'आनन्दतीथरः' इतित अपपरं नाम दत्तवान् । िकन्तु आचिायरः मध्वसतु श्रुितपितपािदतेन 'मध्व' (यदी मनु पिदवो मध्व आदवे) इतित नाम्ना एव पिसद्धः । तसय िसद्धान्तसय नाम ' तत्त्ववादः ' इतित । िकन्तु मध्वाचिायरसय िसद्धान्तः 'द्वैतमतम्' इतत्येव पिसद्ध:।