GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNDE YENİ METOTLAR: GİRİŞİMCİLİK OYUNU ÖRNEĞİ

Selahattin Ciritci
Selahattin CiritciProject Manager of Mersin Technopark à Mersin Teknopark - Mersin Technopark
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNDE YENİ
METOtLAR:
GİRİŞİMCİLİK OYUNU ÖRNEĞİ
Doç.Dr.İ.Efe EFEOĞLU, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü
Nazmiye ÜLKÜ PEKKAN, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi,
İşletme ABD Doktora Öğrencisi
Selahattin CİRİTCİ, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi,
Girişimcilik Yüksek Lisansı Öğrencisi
Çalışmanın Amacı:
Bu çalışmanın amacı, girişimcilik eğitimlerinde
uygulanan metotların girişimcilik faaliyetlerinde verdiği
katkıyı arttırmak için yaratıcı ve yenilikçi yeni
uygulamaların yaygınlaşmasının girişimcilik
faaliyetlerine nasıl önemli katkılar sağlayacağının
gözler önüne serilmesidir.
GİRİŞ
• Girişimcilik, her ne kadar son yıllarda üzerinde daha çok
durulan ve önemi gittikçe artan yeni bir alanmış gibi izlenim
yaratsa da aslında sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan
sanayi toplumunun yerini küreselleşme ile birlikte bilgi
toplumuna bırakmasıyla birlikte giderek önem kazanan bir
konudur.
• Girişimciliğin ekonomik büyümeye katkı sağlaması girişimcilik
potansiyeline sahip kişilerin ortaya çıkarılmasını zorunluluk
haline getirmiştir. Girişimci potansiyelin ortaya çıkarılmasında
en önemli unsurlardan biri olarak eğitim görülmektedir.
Girişimcilik eğitimlerinin amacı bireylerin bağımsız olarak kendi
işlerini kurarak çalışmalarını sağlamaktır.
GİRİŞİM, GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK
KAVRAMI
• Girişim kavramı genel olarak ifade edildiğinde, girişimcilerin
ticari faaliyetlerini gerçekleştirmek için kurdukları ekonomik
birimlerdir. Diğer bir ifadeyle, girişim “belli bir ünvanı, bir yeri,
belirli bir sermayesi ve belirli bir organizasyonu olan ekonomik
birim” olarak da tanımlanmaktadır.
• Girişimci; girişimde bulunan, bağımsız, yenilikçi, risk alan,
fırsatları önceden öngörebilen ve buna göre uygun davranışlarda
bulunarak başarıyı yakalayan kişidir. En kısa tanımıyla girişimci,
mal ve hizmet üretmek üzere kar ve zarar riskini göze alarak,
sahip olduğu sermayeyi yatırma dönüştüren kişidir.
• Girişimcilik gereken zaman ve emeği ayırarak; mali, fiziksel ve sosyal
riskleri göze alarak yeni değer oluşturma sürecidir. Bu değer parasal
ödül, kişisel tatmin ve bağımsızlık elde etmenin bir sonucudur.
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNE BAKIŞ
• Küreselleşme ile birlikte bilgiye erişimin kolaylaşması ile bilgi
toplumuna geçiş tüm dünyada girişimciliğin önem kazanması ve
ekonominin itici gücü olarak görülmesine sebebiyet vererek
girişimcilik araştırmalarının da hız kazanmasına olanak sağlamıştır.
Yapılan araştırmaların ana konularından biri, girişimci potansiyelin
ortaya çıkarılmasında en önemli unsurlardan biri olarak görülen
girişimcilik eğitimidir.
• Girişimcilik eğitiminin göze çarpan bir konu olarak karşımıza
çıkmasındaki en önemli sebeplerden biri girişimciliğin, sadece
bireysel bazı özelliklerin meydana gelmesiyle değil; aynı zamanda
eğitim ve çevrenin etkisiyle de bireye kazandırılabilmesinin farkına
varılmasıdır.
• Girişimcilik eğitimi ile bireylere bazı yetenekler kazandırılırken
bireylerde hali hazırda var olan bazı yeteneklerin ise geliştirilmesi
hedeflenmektedir. Bireylerin eğitim ile geliştirebilecekleri yetenekler
arasında risk alma, sorumluluk üstlenme, yönetme becerileri gibi
yetenekler yer almaktadır. Bunun yanı sıra mesleki eğitimle
kazandırılacak beceriler hem bireylerden girişimci çıkması, hem de
girişimcilere kaliteli, yetenekli, iyi yetişmiş iş gücü sağlaması
açısından önemlidir. Öte yandan girişimcilik sürecinin farklı aşamaları
için farklı becerilerin ön planda olması gerektiği de unutulmamalıdır.
• Günümüzde girişimcilik eğitimleri üniversiteler tarafından ders olarak
örgün eğitimle verilmekle birlikte bir fikri olan, kendi işini kurmak
isteyen ya da girişimciliğe ilgi duyan kişilere yol göstermek ve gerekli
becerileri kazandırmak amacıyla farklı kurum ve kuruluşlar tarafından
da yaygın eğitimle verilmektedir.
GİRİŞİMCİLİK OYUNU ÖRNEĞİ
• Oyunun öncelikli amacı girişimcilik ve sosyal girişimcilik kavramlarının
anlaşılmasını sağlamak, girişimcilik ruhunu geliştirmek ve oyunu
oynayan kişilerin iş planı geliştirme, kanvas planı hazırlama
konusunda yetkinliklerini artırmaktır.
• Oyun Sivil Toplum Diyaloğu Programı tarafından fonlanan ve Antalya
AB Çalışmaları Merkezi Derneği tarafından yürütülen İş’te Gençlik
projesi kapsamında Tuğba Çanşalı Öğrenme Tasarımları tarafından
tasarlanmıştır.
Oyun bir masa oyunu
şeklinde tasarlanmıştır, board
(oyun tahtası), kartlar, zil ve
zardan oluşur.
Oyundaki her bir öğenin farklı
amaçları bulunmaktadır.
Oyunun tasarımı oyuncuların
aktif bir şekilde katılımını ve
dinamizmini artırmaktadır ve
oyun da ana renk olarak
yaratıcılığın rengi olan sarıdır
kullanılmıştır.
Oyun dört etaptan oluşmakta
ve her etabın ayrı kartları
bulunmaktadır.
Oyun takım olarak oynanır ve
ekipler tüm oyun boyunca
birlikte karar verip hareket
ederler, tıpkı bir şirket gibi iş
bölümü ve ortak aklı
kullanabilme becerisi oyunda
çok büyük bir öneme sahiptir.
Birinci etapta girişimcilik ve
sosyal girişimcilikle ilgili
kavramları öğrenmeye
yönelik sorular
bulunmaktadır.
Oyunda ilerleme zarın çift
atılması halinde sağlanır.
Her çift atan takım soru kartı
seçme hakkı kazanır ve 2
dakikalık sure zarfında
soruyu cevaplamaya çalışır.
Birinci etap kavramların yanı
sıra girişimcilikle ilgili yaratıcı
sorular ve özgüven
gerektiren görevlerde
içermekte ve her görevin bir
amacı olmaktadır.
İkinci etap girişimcilik ve
sosyal girişimcilik
hikâyelerinden
oluşmaktadır.
Bu etapta takımlar
ilerledikleri aşamalarda
farklı hikâye kartları
kazanırlar ve bu
hikâyeleri analiz
edecekleri soruları
cevaplamaları
gerekmektedir.
Üçüncü etapta ekipler bir
yol ayrımına gelir,
burada girişimcilik ve
sosyal girişimcilik
alanında ilerlemek
isteyen takımlar farklı
etapları takip
etmektedirler.
Üçüncü etapta takımlar
her bir aşamada iş
modellerini ortaya
çıkaracakları kanvas
tablosunu doldurular
ancak bu tablo oyun
kapsamında
basitleştirilmiş ve oyuna
uygun bir hale
getirilmiştir.
Kanvas tablosunun her
bölümü için yol gösterici
sorular bulunmakta ve bu
soruları cevaplayarak
takımlar
ilerleyebilmektedirler.
Takımlar isterlerse örnek
doldurulmuş kanvasların
olduğu QR kartlarına
belirlenmiş görevleri yerine
getirmeleri karşılığında
sahip olabilmektedirler.
• Son etapta ise takımlar iş modellerine ilgi çekici bir sunum hazırlayıp
fikirlerine destek bulabilmek amacıyla sokağa çıkarlar. Takımlara belli
bir süre verilir ve üçüncü etabı bitiren takımlar bu etaba geçme şansı
bulurlar.
• Bu etapta olabildiğince fazla kişiye gidip fikir almaları ve 1 TL yatırım
parası almaları gerekmektedir. Bu aşama öğrenenlerin girişimcilik,
sunum yapma, pazarlama ve halkın algısını ölçmeleri için önemli bir
etaptır aynı zamanda kendi iş planlarındaki eksik yanları görebilmeleri
ve insanların fikirlerini almaları açısından katkı sağlamaktadır.
• Son olarak oyuna ve son etaba dair geri bildirimler alınır ve gruplar iş
planlarını sunabilirler. Oyun özellikle genç bireyler için geliştirilmiş
olup girişimcilik ve sosyal girişimcilik alanlarında bilgi ve yetkinlik
kazanmak isteyen farklı yaş gruplarından bireylerinde kullanımına
uygun olarak tasarlanmıştır. İş’te Gençlik öğrenenlerin
motivasyonlarını kaybetmeden uzun süre oynayarak girişimciliği
öğrenebilecekleri bir oyundur. Ayrıca oyun eğitmenin isteğine bağlı
olarak sadece belli aşamalar ya da zaman kısıtlamaları (3 saat – 3
gün vb.) ile oynatılabilir. Oyunu en fazla 30 kişi aynı anda oynayabilir.
Oyunun aynı sonuçları doğuracak şekilde farklı oynanma şekilleri de
bulunmaktadır.
SONUÇ
• Çalışmamız girişimcilik eğitimi ve eğitimlerde kullanılan yeni bir metot olan
girişimcilik oyunu Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil
Toplum Diyaloğu Programı dördüncü döneminde Antalya Avrupa Birliği
Çalışmalarını Destekleme Merkezi Derneği tarafından hayata geçirilen ‘İş’te
Gençlik’ projesi için masa oyunu olarak tasarlanmış bir oyun üzerine
yoğunlaşmıştır. Oyunun öncelikli amacı girişimcilik ve sosyal girişimcilik
kavramlarının anlaşılmasını sağlamak, girişimcilik ruhunu geliştirmek ve
oyunu oynayan kişilerin iş planı geliştirme, kanvas planı hazırlama konusunda
yetkinliklerini artırmaktır.
• Bu çalışmada öncelikle girişim, girişimci ve girişimcilik kavramları genel olarak
incelenmiş, girişimciliğin önemi, girişimcilik eğitimi gibi konular üzerinde
durulmuştur.
• Bu çalışmanın asıl amacı, girişimcilik eğitimlerinde uygulanan metotların
girişimcilik faaliyetlerinde verdiği katkıyı arttırmak için yaratıcı ve yenilikçi yeni
uygulamaların yaygınlaşmasının girişimcilik faaliyetlerine nasıl önemli katkılar
sağlayacağının gözler önüne serilmesidir.
TEŞEKKÜR EDERİZ.
1 sur 15

Recommandé

Ferrari promotional par
Ferrari promotionalFerrari promotional
Ferrari promotionalRaj Kumar Singh
15.7K vues48 diapositives
Brand experience research and insights par
Brand experience research and insightsBrand experience research and insights
Brand experience research and insightsJack Morton Worldwide
35.8K vues20 diapositives
#PupaForSummer par
#PupaForSummer#PupaForSummer
#PupaForSummerLorenza Dellacasa
442 vues49 diapositives
ENJOY Car Sharing- Progetto di Ergonomia Cognitiva par
ENJOY Car Sharing- Progetto di Ergonomia CognitivaENJOY Car Sharing- Progetto di Ergonomia Cognitiva
ENJOY Car Sharing- Progetto di Ergonomia CognitivaIlaria Ferrario
451 vues60 diapositives
The Glitch | Credentials | 2015-16 par
The Glitch | Credentials | 2015-16The Glitch | Credentials | 2015-16
The Glitch | Credentials | 2015-16theglitch
10.8K vues32 diapositives
Advergames in the Luxury Industry Research Project - Gabriela Marengo - ESCP ... par
Advergames in the Luxury Industry Research Project - Gabriela Marengo - ESCP ...Advergames in the Luxury Industry Research Project - Gabriela Marengo - ESCP ...
Advergames in the Luxury Industry Research Project - Gabriela Marengo - ESCP ...Gabriela Marengo
762 vues26 diapositives

Contenu connexe

Similaire à GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNDE YENİ METOTLAR: GİRİŞİMCİLİK OYUNU ÖRNEĞİ

Sosyal degisim lab tanitim sunumu par
Sosyal degisim lab tanitim sunumuSosyal degisim lab tanitim sunumu
Sosyal degisim lab tanitim sunumuJason Lau
772 vues7 diapositives
Educakid franchise el kitabı par
Educakid franchise el kitabıEducakid franchise el kitabı
Educakid franchise el kitabıYavuz Aydın
3.9K vues53 diapositives
“Sosyal girişimcilik gerçek bir sentez” par
“Sosyal girişimcilik gerçek bir sentez”“Sosyal girişimcilik gerçek bir sentez”
“Sosyal girişimcilik gerçek bir sentez”Göksel Gürsel
800 vues4 diapositives
UGM Lansman Bülteni par
UGM Lansman BülteniUGM Lansman Bülteni
UGM Lansman Bültenihabitatkalkinma
267 vues3 diapositives
Ugm lansman bulteni par
Ugm lansman bulteniUgm lansman bulteni
Ugm lansman bulteniOğuzhan Özdemir
200 vues3 diapositives
Özgür Bayraktar - Bir İletişim Modeli Olarak Oyunlaştırma par
Özgür Bayraktar - Bir İletişim Modeli Olarak Oyunlaştırma Özgür Bayraktar - Bir İletişim Modeli Olarak Oyunlaştırma
Özgür Bayraktar - Bir İletişim Modeli Olarak Oyunlaştırma Özgür Bayraktar
9.9K vues104 diapositives

Similaire à GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNDE YENİ METOTLAR: GİRİŞİMCİLİK OYUNU ÖRNEĞİ(20)

Sosyal degisim lab tanitim sunumu par Jason Lau
Sosyal degisim lab tanitim sunumuSosyal degisim lab tanitim sunumu
Sosyal degisim lab tanitim sunumu
Jason Lau772 vues
Educakid franchise el kitabı par Yavuz Aydın
Educakid franchise el kitabıEducakid franchise el kitabı
Educakid franchise el kitabı
Yavuz Aydın3.9K vues
“Sosyal girişimcilik gerçek bir sentez” par Göksel Gürsel
“Sosyal girişimcilik gerçek bir sentez”“Sosyal girişimcilik gerçek bir sentez”
“Sosyal girişimcilik gerçek bir sentez”
Göksel Gürsel800 vues
Özgür Bayraktar - Bir İletişim Modeli Olarak Oyunlaştırma par Özgür Bayraktar
Özgür Bayraktar - Bir İletişim Modeli Olarak Oyunlaştırma Özgür Bayraktar - Bir İletişim Modeli Olarak Oyunlaştırma
Özgür Bayraktar - Bir İletişim Modeli Olarak Oyunlaştırma
Özgür Bayraktar9.9K vues
Sosyal sorumluluk projeleri sunumu par hubbudunya
Sosyal sorumluluk projeleri sunumuSosyal sorumluluk projeleri sunumu
Sosyal sorumluluk projeleri sunumu
hubbudunya32.5K vues
TTGV-Kurumsal-İnovasyon-Raporu par Mustafa Kuğu
TTGV-Kurumsal-İnovasyon-RaporuTTGV-Kurumsal-İnovasyon-Raporu
TTGV-Kurumsal-İnovasyon-Raporu
Mustafa Kuğu634 vues
AIESEC Türkiye | Şirketler | Sponsorluk Teklifi par AIESEC Türkiye
AIESEC Türkiye | Şirketler | Sponsorluk TeklifiAIESEC Türkiye | Şirketler | Sponsorluk Teklifi
AIESEC Türkiye | Şirketler | Sponsorluk Teklifi
AIESEC Türkiye677 vues
öğrenen organizasyonlar -örneklerle anlatım par ışıl karapınar
öğrenen organizasyonlar -örneklerle anlatımöğrenen organizasyonlar -örneklerle anlatım
öğrenen organizasyonlar -örneklerle anlatım
ışıl karapınar6.6K vues
İnovatif düşünme ve fikir üretme teknikleri par inovasyon
İnovatif düşünme ve fikir üretme teknikleriİnovatif düşünme ve fikir üretme teknikleri
İnovatif düşünme ve fikir üretme teknikleri
inovasyon2.8K vues
Sosyal sorumluluk par BHadiye
Sosyal sorumlulukSosyal sorumluluk
Sosyal sorumluluk
BHadiye13.1K vues
Soralım bulalım okeskin par osman keskin
Soralım bulalım okeskinSoralım bulalım okeskin
Soralım bulalım okeskin
osman keskin2.1K vues

Plus de Selahattin Ciritci

Product & Service Strategy & Brand Management par
Product & Service Strategy & Brand ManagementProduct & Service Strategy & Brand Management
Product & Service Strategy & Brand ManagementSelahattin Ciritci
1.4K vues14 diapositives
Tüketici Davranışlarında Öğrenme ve Algılama par
Tüketici Davranışlarında Öğrenme ve AlgılamaTüketici Davranışlarında Öğrenme ve Algılama
Tüketici Davranışlarında Öğrenme ve AlgılamaSelahattin Ciritci
9.8K vues17 diapositives
TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ par
TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİTÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİ
TÜKETİCİ DAVRANIŞ MODELLERİSelahattin Ciritci
30K vues18 diapositives
Chapter 10 - Global Marketing par
Chapter 10 - Global MarketingChapter 10 - Global Marketing
Chapter 10 - Global MarketingSelahattin Ciritci
9K vues18 diapositives
Üretim Planlama par
Üretim PlanlamaÜretim Planlama
Üretim PlanlamaSelahattin Ciritci
20.6K vues36 diapositives
Uluslararası Hibe Fırsatları par
Uluslararası Hibe FırsatlarıUluslararası Hibe Fırsatları
Uluslararası Hibe FırsatlarıSelahattin Ciritci
338 vues24 diapositives

Plus de Selahattin Ciritci(6)

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNDE YENİ METOTLAR: GİRİŞİMCİLİK OYUNU ÖRNEĞİ

 • 1. GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNDE YENİ METOtLAR: GİRİŞİMCİLİK OYUNU ÖRNEĞİ Doç.Dr.İ.Efe EFEOĞLU, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Nazmiye ÜLKÜ PEKKAN, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, İşletme ABD Doktora Öğrencisi Selahattin CİRİTCİ, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Girişimcilik Yüksek Lisansı Öğrencisi
 • 2. Çalışmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı, girişimcilik eğitimlerinde uygulanan metotların girişimcilik faaliyetlerinde verdiği katkıyı arttırmak için yaratıcı ve yenilikçi yeni uygulamaların yaygınlaşmasının girişimcilik faaliyetlerine nasıl önemli katkılar sağlayacağının gözler önüne serilmesidir.
 • 3. GİRİŞ • Girişimcilik, her ne kadar son yıllarda üzerinde daha çok durulan ve önemi gittikçe artan yeni bir alanmış gibi izlenim yaratsa da aslında sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkan sanayi toplumunun yerini küreselleşme ile birlikte bilgi toplumuna bırakmasıyla birlikte giderek önem kazanan bir konudur. • Girişimciliğin ekonomik büyümeye katkı sağlaması girişimcilik potansiyeline sahip kişilerin ortaya çıkarılmasını zorunluluk haline getirmiştir. Girişimci potansiyelin ortaya çıkarılmasında en önemli unsurlardan biri olarak eğitim görülmektedir. Girişimcilik eğitimlerinin amacı bireylerin bağımsız olarak kendi işlerini kurarak çalışmalarını sağlamaktır.
 • 4. GİRİŞİM, GİRİŞİMCİ VE GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI • Girişim kavramı genel olarak ifade edildiğinde, girişimcilerin ticari faaliyetlerini gerçekleştirmek için kurdukları ekonomik birimlerdir. Diğer bir ifadeyle, girişim “belli bir ünvanı, bir yeri, belirli bir sermayesi ve belirli bir organizasyonu olan ekonomik birim” olarak da tanımlanmaktadır. • Girişimci; girişimde bulunan, bağımsız, yenilikçi, risk alan, fırsatları önceden öngörebilen ve buna göre uygun davranışlarda bulunarak başarıyı yakalayan kişidir. En kısa tanımıyla girişimci, mal ve hizmet üretmek üzere kar ve zarar riskini göze alarak, sahip olduğu sermayeyi yatırma dönüştüren kişidir. • Girişimcilik gereken zaman ve emeği ayırarak; mali, fiziksel ve sosyal riskleri göze alarak yeni değer oluşturma sürecidir. Bu değer parasal ödül, kişisel tatmin ve bağımsızlık elde etmenin bir sonucudur.
 • 5. GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNE BAKIŞ • Küreselleşme ile birlikte bilgiye erişimin kolaylaşması ile bilgi toplumuna geçiş tüm dünyada girişimciliğin önem kazanması ve ekonominin itici gücü olarak görülmesine sebebiyet vererek girişimcilik araştırmalarının da hız kazanmasına olanak sağlamıştır. Yapılan araştırmaların ana konularından biri, girişimci potansiyelin ortaya çıkarılmasında en önemli unsurlardan biri olarak görülen girişimcilik eğitimidir. • Girişimcilik eğitiminin göze çarpan bir konu olarak karşımıza çıkmasındaki en önemli sebeplerden biri girişimciliğin, sadece bireysel bazı özelliklerin meydana gelmesiyle değil; aynı zamanda eğitim ve çevrenin etkisiyle de bireye kazandırılabilmesinin farkına varılmasıdır.
 • 6. • Girişimcilik eğitimi ile bireylere bazı yetenekler kazandırılırken bireylerde hali hazırda var olan bazı yeteneklerin ise geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bireylerin eğitim ile geliştirebilecekleri yetenekler arasında risk alma, sorumluluk üstlenme, yönetme becerileri gibi yetenekler yer almaktadır. Bunun yanı sıra mesleki eğitimle kazandırılacak beceriler hem bireylerden girişimci çıkması, hem de girişimcilere kaliteli, yetenekli, iyi yetişmiş iş gücü sağlaması açısından önemlidir. Öte yandan girişimcilik sürecinin farklı aşamaları için farklı becerilerin ön planda olması gerektiği de unutulmamalıdır. • Günümüzde girişimcilik eğitimleri üniversiteler tarafından ders olarak örgün eğitimle verilmekle birlikte bir fikri olan, kendi işini kurmak isteyen ya da girişimciliğe ilgi duyan kişilere yol göstermek ve gerekli becerileri kazandırmak amacıyla farklı kurum ve kuruluşlar tarafından da yaygın eğitimle verilmektedir.
 • 7. GİRİŞİMCİLİK OYUNU ÖRNEĞİ • Oyunun öncelikli amacı girişimcilik ve sosyal girişimcilik kavramlarının anlaşılmasını sağlamak, girişimcilik ruhunu geliştirmek ve oyunu oynayan kişilerin iş planı geliştirme, kanvas planı hazırlama konusunda yetkinliklerini artırmaktır. • Oyun Sivil Toplum Diyaloğu Programı tarafından fonlanan ve Antalya AB Çalışmaları Merkezi Derneği tarafından yürütülen İş’te Gençlik projesi kapsamında Tuğba Çanşalı Öğrenme Tasarımları tarafından tasarlanmıştır.
 • 8. Oyun bir masa oyunu şeklinde tasarlanmıştır, board (oyun tahtası), kartlar, zil ve zardan oluşur. Oyundaki her bir öğenin farklı amaçları bulunmaktadır. Oyunun tasarımı oyuncuların aktif bir şekilde katılımını ve dinamizmini artırmaktadır ve oyun da ana renk olarak yaratıcılığın rengi olan sarıdır kullanılmıştır. Oyun dört etaptan oluşmakta ve her etabın ayrı kartları bulunmaktadır. Oyun takım olarak oynanır ve ekipler tüm oyun boyunca birlikte karar verip hareket ederler, tıpkı bir şirket gibi iş bölümü ve ortak aklı kullanabilme becerisi oyunda çok büyük bir öneme sahiptir.
 • 9. Birinci etapta girişimcilik ve sosyal girişimcilikle ilgili kavramları öğrenmeye yönelik sorular bulunmaktadır. Oyunda ilerleme zarın çift atılması halinde sağlanır. Her çift atan takım soru kartı seçme hakkı kazanır ve 2 dakikalık sure zarfında soruyu cevaplamaya çalışır. Birinci etap kavramların yanı sıra girişimcilikle ilgili yaratıcı sorular ve özgüven gerektiren görevlerde içermekte ve her görevin bir amacı olmaktadır.
 • 10. İkinci etap girişimcilik ve sosyal girişimcilik hikâyelerinden oluşmaktadır. Bu etapta takımlar ilerledikleri aşamalarda farklı hikâye kartları kazanırlar ve bu hikâyeleri analiz edecekleri soruları cevaplamaları gerekmektedir.
 • 11. Üçüncü etapta ekipler bir yol ayrımına gelir, burada girişimcilik ve sosyal girişimcilik alanında ilerlemek isteyen takımlar farklı etapları takip etmektedirler. Üçüncü etapta takımlar her bir aşamada iş modellerini ortaya çıkaracakları kanvas tablosunu doldurular ancak bu tablo oyun kapsamında basitleştirilmiş ve oyuna uygun bir hale getirilmiştir.
 • 12. Kanvas tablosunun her bölümü için yol gösterici sorular bulunmakta ve bu soruları cevaplayarak takımlar ilerleyebilmektedirler. Takımlar isterlerse örnek doldurulmuş kanvasların olduğu QR kartlarına belirlenmiş görevleri yerine getirmeleri karşılığında sahip olabilmektedirler.
 • 13. • Son etapta ise takımlar iş modellerine ilgi çekici bir sunum hazırlayıp fikirlerine destek bulabilmek amacıyla sokağa çıkarlar. Takımlara belli bir süre verilir ve üçüncü etabı bitiren takımlar bu etaba geçme şansı bulurlar. • Bu etapta olabildiğince fazla kişiye gidip fikir almaları ve 1 TL yatırım parası almaları gerekmektedir. Bu aşama öğrenenlerin girişimcilik, sunum yapma, pazarlama ve halkın algısını ölçmeleri için önemli bir etaptır aynı zamanda kendi iş planlarındaki eksik yanları görebilmeleri ve insanların fikirlerini almaları açısından katkı sağlamaktadır. • Son olarak oyuna ve son etaba dair geri bildirimler alınır ve gruplar iş planlarını sunabilirler. Oyun özellikle genç bireyler için geliştirilmiş olup girişimcilik ve sosyal girişimcilik alanlarında bilgi ve yetkinlik kazanmak isteyen farklı yaş gruplarından bireylerinde kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır. İş’te Gençlik öğrenenlerin motivasyonlarını kaybetmeden uzun süre oynayarak girişimciliği öğrenebilecekleri bir oyundur. Ayrıca oyun eğitmenin isteğine bağlı olarak sadece belli aşamalar ya da zaman kısıtlamaları (3 saat – 3 gün vb.) ile oynatılabilir. Oyunu en fazla 30 kişi aynı anda oynayabilir. Oyunun aynı sonuçları doğuracak şekilde farklı oynanma şekilleri de bulunmaktadır.
 • 14. SONUÇ • Çalışmamız girişimcilik eğitimi ve eğitimlerde kullanılan yeni bir metot olan girişimcilik oyunu Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı dördüncü döneminde Antalya Avrupa Birliği Çalışmalarını Destekleme Merkezi Derneği tarafından hayata geçirilen ‘İş’te Gençlik’ projesi için masa oyunu olarak tasarlanmış bir oyun üzerine yoğunlaşmıştır. Oyunun öncelikli amacı girişimcilik ve sosyal girişimcilik kavramlarının anlaşılmasını sağlamak, girişimcilik ruhunu geliştirmek ve oyunu oynayan kişilerin iş planı geliştirme, kanvas planı hazırlama konusunda yetkinliklerini artırmaktır. • Bu çalışmada öncelikle girişim, girişimci ve girişimcilik kavramları genel olarak incelenmiş, girişimciliğin önemi, girişimcilik eğitimi gibi konular üzerinde durulmuştur. • Bu çalışmanın asıl amacı, girişimcilik eğitimlerinde uygulanan metotların girişimcilik faaliyetlerinde verdiği katkıyı arttırmak için yaratıcı ve yenilikçi yeni uygulamaların yaygınlaşmasının girişimcilik faaliyetlerine nasıl önemli katkılar sağlayacağının gözler önüne serilmesidir.