Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
SERV SERVİİKKAALL MMİİYYEELLOOPPAATTİİ VVEE 
RRAADDİİKKÜÜLLOOPPAATTİİ YYÖÖNNEETTİİMMİİDDEE 
GGÜÜNNCCEELL 
TTEEKKNNİİKKLLEE...
CCaarrtteerr SS.. GGEERRAARRDD 
Lisans: Indiana University 
Tıp Fakültesi: University of Louisville School of Medicine (20...
ÖÖnneemmllii NNookkttaallaarr 
 MMiinniimmaall iinnvvaazziiff sseerrvviikkaall ddiisskkeekkttoommii//ffoorraammiinnaattoo...
GGİİRRİİŞŞ 
Servikal Omurganın birçok dejeneratif bozuklukları posterior 
dekompresif teknikleri ile başarılı bir şekilde ...
Açık standart yaklaşımları etkili olmakla birlikte, 
subperiosteal hasara yol açtıklarından hastalarının 
%18 ile %60 önem...
Temel amacın minimal erişim tekniklerinin 
kullanılması olması morbiditeyi azaltmaktır. 
Bu amaçla, posterior servikal dek...
MICD/F sinir kökü dekompresyonu, minimal invaziv 
servikal stenoz (MICDS) kord dekompresyonu amacıyla 
uygulanır. 
MICDS l...
PREOPERAT İF PLANLAMA 
PPrreeooppeerraattiiff RRaaddyyooggrraaffiikk ddeeğğeerrlleennddiirrmmee aayyrrıınnttııllıı ggeeççm...
Şekil 1A kord basısı 
olmadan lateralize disk 
herniasyonu olan 
hastanın ameliyat öncesi 
MRI gösterilmiştir. 
Şekil 1B’d...
 is Anormallik ne olursa olsun, istteerr yyuummuuşşaakk bbiirr ddiisskk 
vveeyyaa bbiirr oosstteeooffiitt,, MMIICCDD//FF ...
EKİPMAN 
 BBaaşş ffiikkssaassyyoonn aayyggııtt((GGaarrddnneerr--WWeellllss ttoonnggss wwiitthh 
rreettrraaccttiioonn vvee...
HASTA KKOONNUUMMLLAANNDDIIRRMMAA 
EEnnddoottrraakkeeaall ggeenneell aanneesstteezzii kkrroonniikk ssppiinnaall bbaassııssı...
ci Hasta, Gardner-Wells cihhaazzıınnaa vveeyyaa MMaayyffiieelldd kkaaffaa ttuuttuuccuuyyaa 
yyeerrlleeşşttiirriilliirr vve...
AAlltteerrnnaattiiff oollaarraakk,, hhaassttaa oottuurruurr ppoozziissyyoonnddaa ddaa 
oollaabbiilliirr.. OOttuurrmmaa kko...
KKoonnuummuunnddaann bbaağğıımmssıızz oollaarraakk;; bbaaccaakkllaarr,, eelllleerr 
vvee kkoollllaarr ppoozziissyyoonneell...
CERRAHİ GİRİŞİM 
BBuu bbööllüümmddee,, ppoosstteerriioorr MMIICCDD//FF vvee MMIIDDCCSS 
tteekknniikklleerrii öözzeettlleen...
Arka boyun traşlanır, temizlenir, hhaazzıırrllaannıırr vvee hheerr 
zzaammaannkkii şşeekkiillddee ssaarrııllıırr.. İİşşlle...
Ameliyat aaşşaammaallaarrıı hhaassttaallaarrıınn bbooyynnuunnuunn 
aarrkkaassıınnaa KKiirrsscchhnneerr((KK)) kkaabblloossu...
Operasyon sseevviiyyeessii üüzzeerriinnddee yyaakkllaaşşııkk 22 ccmm 
bbooyyuunnaa kkeessiikk vvee oorrttaa hhaattttaann y...
Bu bölge giriş bölgesi 1 cm aşağı ve yukarı 
genişletilir. Kas gevşemesinden dolayı ortaya çıkan 
sorunlar lomber bögede s...
Dilatasyondan sonra son olarak 16 mm veya 18 
mm tubuler METRx retraktör dilatatörlerin üstüne 
konulur ve retraktör kolun...
K-wire’ın laminofasetin birleştiği 
yere gelmesi(c6-c7) 
İlk iki kas gevşeticinin arka arkaya içeri yerleştirilmesi 
Daha ...
CCEERRRRAAHHİİ İİŞŞLLEEMMLLEERR 
Monopolar katater ve pituitary rongeurs 
yanlardaki kitle ve ilgili laminalardan gelen 
y...
MMIICCDD//FF TTEEKKNNİİĞĞİİ 
Bu işlemlerin basamakları az bir farkla açık 
girişimlerden ayrılır. Kerrison zımbası/stapler...
Dorsal kemik rezeksiyonu; medial facetin 
parçasının kaldırılmasından sonra sinir kökünün 
bulunmasını izlemelidir. 
Biyom...
Kökün iyi bir görüntüsünü elde ettikten 
sonra uygun açılı dissektör sinir kökündeki 
osteofitleri ve disk parçalarını pal...
Foramen son kez kompresyon açısından 
değerlendirilir ve alan antibiyotikli solüsyonla 
yıkanır. 
Bipolar katater, kemik y...
ekil 4.Laminotomi ve faset ekleminin %50’Ş den azının çıkarılmasının 
tamamlanmasından sonra DURA orta görülür FACETin alt...
MMIICCDDSS TTEEKKNNİİĞĞİİ 
İpsilateral laminotomiyi tamamladıktan sonra, 
ligamentum flavum durayı koruması için o bölgede...
Spinöz prosesin alt yüzü ve kontralateral 
lamina facete ulaşılana matkapla delinir. 
Başlangıç olarak yapılan dekompresyo...
Faset eklemini yada kaudal laminanın süperior 
kenarı matkapla veya kerrison rongeurları ile 
kaldırılabilir. 
İnce bir pr...
Şekil 5. 69 yaşındaki 
kadın hastada, servikal 
stenoza bağlı kronik 
miyelopati mevcuttur ve 
C5-6 MIDCS için sağ 
taraft...
KKOOMMPPLLİİKKAASSYYOONNLLAARRIINN 
YYÖÖNNEETTİİMMİİ 
Minimal invazif posterior servikal 
prosedürlerinden sonra rapor edi...
Büyük dural defektler kendiliğinden 
kapanmaz, 2-3 gün boyun BOS drenajı 
sızıntıyı önler. Ne olursa olsun; ölü boşluğun 
...
Potansiyel nörolojik komplikasyonlar dar kanala 
müdahale edilirken oluşan radikuler hasarı, yada 
dekompresyon veya dilat...
Bu tip kanamalar köpük veya başka 
hemostatik ürünler ile kontrol altına 
alınabilir. Minimal invazif posterior servikal 
...
AAMMEELLİİYYAATT SSOONNRRAASSII BBAAKKIIMM 
TTüüpp ççııkkaarrttııllıırr vvee iinnssiizzyyoonn bbööllggeessiinniinn 
eettrr...
a Eğer tıbbi aççııddaann ssttaabbiill iissee hhaassttaa 22 vveeyyaa 
33 ssaaaatt ssoonnrraa ttaabbuurrccuu eeddiilliirr,, ...
ÖÖZZEETT 
PPoosstteerriioorr MMIICCDD//FF VVEE MMIIDDCCSS kkaann kkaayybbıınnıınn 
aazzaallmmaassıı,, hhaassttaanneeddee k...
mi Bu minniimmaall iinnvvaazziiff tteekknniikklleerr sseerrvviikkaall 
kkoorrdduunn ddeejjeenneerreettiiff dduurruummllaar...
REFERENCES 
1. Aldrich F. Posterolateral microdiscectomy for cervical 
monoradiculopathy caused by posterolateral 
soft ce...
 lateral disc herniations using 5.9-mm endoscopes: a 
 prospective, randomized, controlled study. Spine 
 2008;33(9):94...
 24. Kim KT, Kim YB. Comparison between open 
procedure 
 and tubular retractor assisted procedure for 
 cervical radic...
Aşağıdakilerden hhaannggiissii ppoosstteerriioorr MMIIDDCCSS 
VVEE MMIICCDD//FF iişşlleemmlleerriinniinn aavvaannttaajjlla...
Aşağıdakilerden hhaannggiissii ppoosstteerriioorr MMIIDDCCSS 
VVEE MMIICCDD//FF iişşlleemmlleerriinniinn aavvaannttaajjlla...
Aşağıdakilerden hhaannggiissii MMIIDDCCSS 
ggiirriişşiimmiinnddee kkuullllaannııllıırr?? 
AA)) BBaaşş ffiikkssaassyyoonn a...
Aşağıdakilerden hhaannggiissii MMIIDDCCSS 
ggiirriişşiimmiinnddee kkuullllaannııllıırr?? 
AA)) BBaaşş ffiikkssaassyyoonn a...
Aşağıdakilerden hhaannggiissii MMiinniimmaall iinnvvaazziiff sseerrvviikkaall 
ddiisskkeekkttoommii//ffoorraammiinnaattoom...
Aşağıdakilerden hhaannggiissii MMiinniimmaall iinnvvaazziiff sseerrvviikkaall 
ddiisskkeekkttoommii//ffoorraammiinnaattoom...
Posterior Dekompresif girişimler; 
özofagus yaralanması, tekrarlayan larinx 
sinir paralizisi, disfaji ve bitişik düzeyi 
...
Posterior Dekompresif girişimler; 
özofagus yaralanması, tekrarlayan larinx 
sinir paralizisi, disfaji ve bitişik düzeyi 
...
Minimal invaziv servikal 
diskektomi/foraminotomy 
(MICD/F) ilk kadavra model 
olarak tanımlanmıştı.(D/Y)
Minimal invaziv servikal 
diskektomi/foraminotomy 
(MICD/F) ilk kadavra model 
olarak tanımlanmıştı.(D/Y)
TTeeşşeekkkküürrlleerr……..
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Servikal myelopati ve radikülopati tedavisinde güncel teknikler cumartesi dergi klübü

881 vues

Publié le

Servikal myelopati ve radikülopati tedavisinde güncel teknikler cumartesi dergi klübü
Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirürji Anabilim Dalı
Moderatör Prof Dr Selçuk Yılmazlar

Publié dans : Santé & Médecine
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

Servikal myelopati ve radikülopati tedavisinde güncel teknikler cumartesi dergi klübü

 1. 1. SERV SERVİİKKAALL MMİİYYEELLOOPPAATTİİ VVEE RRAADDİİKKÜÜLLOOPPAATTİİ YYÖÖNNEETTİİMMİİDDEE GGÜÜNNCCEELL TTEEKKNNİİKKLLEERR Current Techniques in the Management of Cervical Myelopathy and Radiculopathy CCaarrtteerr SS.. GGeerraarrdd,, MMDD**,, JJoohhnn EE.. OO’’TToooollee,,MMDD DDeeppaarrttmmeenntt ooff NNeeuurroollooggiiccaall SSuurrggeerryy,, RRUUSSHH UUNNİİVVEERRSSİİTTYY MMEEDDİİCCAALL CCEENNTTEERR,, 11772255 WWeesstt HHaarrrriissoonn SSttrreeeett,, PPrrooffeessssiioonnaall BBuuiillddiinngg SSuuiittee 885555,, CChhiiccaaggoo,, IILL 6600661122,, UUSSAA DDüüzzeennlleeyyeenn:: AAyyççaa DDiillşşaadd KKUURRAATTMMEERR MMooddeerraattöörr:: PPrrooff.. DDrr.. SSeellççuukk YYIILLMMAAZZLLAARR
 2. 2. CCaarrtteerr SS.. GGEERRAARRDD Lisans: Indiana University Tıp Fakültesi: University of Louisville School of Medicine (2009) Çalıştığı Yer: Department of Neurological Surgery, RUSH UNİVERSİTY MEDİCAL CENTER Son Makaleleri: -Surgical management of low-grade gliomas. (25 Haziran 2014 ) -Current techniques in the management of cervical myelopathy and radiculopathy (31 Ocak 2014) )
 3. 3. ÖÖnneemmllii NNookkttaallaarr  MMiinniimmaall iinnvvaazziiff sseerrvviikkaall ddiisskkeekkttoommii//ffoorraammiinnaattoommii ((MMIICCDD//FF)) aaddaayyllaarrıı;; llaatteerraall oosstteeooffiittii bbuulluunnaann,, ddiisskk hheerrnniiyyaassyyoonnuu oollaann,, kkoorrdd bbaassııssıı oollmmaayyaann vvee aanntteerriioorr ggiirriişşiimmiinn kkoonnttrraaeennddiikkee oolldduuğğuu hhaassttaallaarrddıırr..  MMiinniimmaallllyy iinnvvaassiivvee ddeeccoommpprreessssiioonn ooff cceerrvviiccaall sstteennoossiiss ((MMIIDDCCSS));; 33 sseevviiyyeeddeenn ddaahhaa aazz hhaassaarrıı oollaann vvee nnoorrmmaall sseerrvviikkaall lloorrddoozzuu oollaann hhaassttaallaarrddaa tteerrcciihh eeddiilleebbiilliirr..  EEkk oollaarraakk ;; kkaann kkaayybbıınnıınn,, hhaassttaanneeddee kkaallıışş ssüürreessiinniinn,, ppoossttooppeerraattiiff aağğrrıınnıınn,, kkaass ssppaazzmmıınnıınn aazzaallttııllmmaassıı;; hhaarreekkeett eeddeenn sseeggmmeennttiinn kkoorruunnmmaassıı;; iiyyaattrroojjeenniikk ssaaggiittttaall ppllaann ddeeffoorrmmiittee rriisskkiinniinn aazzaallttııllmmaassıı bbaakkıımmıınnddaann MMIICCDD//FF vvee MMIIDDCCSS eeşşiitt eettkkiinnlliikkttee oollaarraakk tteerrcciihh eeddiilliirr..
 4. 4. GGİİRRİİŞŞ Servikal Omurganın birçok dejeneratif bozuklukları posterior dekompresif teknikleri ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Anterior servikal girişimler servikal disk herniasyonu için varolan iyi bir tedavi olmasına rağmen posterior servikal laminoforaminotomi foraminal stenoz veya lateral disk fıtığı olan hastalarda %90 ile %97 iyileştirme gösterir. Aynı şekilde, servikal stenozu olan miyelopati hastalarında posterior dekompresyon laminektomi ya da laminoplasti ile % 62.5 ile % 83 klinik düzelme gösterilmiştir. Posterior Dekompresif girişimler; özofagus yaralanması, tekrarlayan larinx sinir paralizisi, disfaji ve bitişik düzeyi hastalığı gibi anterior girişimler ile ilişkili komplikasyonları önlemektedir.
 5. 5. Açık standart yaklaşımları etkili olmakla birlikte, subperiosteal hasara yol açtıklarından hastalarının %18 ile %60 önemli derecede postoperatif ağrı, kas spazmı ve fonksiyon bozukluğu içinde sonuçlanabilir bundan kaçınmak için minimal invaziv yaklaşımlar geliştirilmiştir. Ayrıca, ameliyat öncesi uzun süren dekompresyon ile kombine lordoz kaybı genellikle dekompresyon ile aynı anda olan füzyon nedeniyle oluştuğu bilinen sagittal düzlem deformitesini riskini arttırabilir. Posterior füzyon tekniği kullanımı ameliyat süresini, kan kaybını, cerrahi risk ve erken postoperatif ağrıyı artırır ve yakın seviye hasarı oluşmasını potansiyelize eder.
 6. 6. Temel amacın minimal erişim tekniklerinin kullanılması olması morbiditeyi azaltmaktır. Bu amaçla, posterior servikal dekompresif girşimlerde minimal invaziv tekniklerin uygulanması için kas dokusunu ayıran ve buradan ilerleyen tubuler sistemler ve bununla ilşkili araçlar geliştirlidi. Minimal invaziv servikal diskektomi/foraminotomy (MICD/F) ilk kadavra model olarak tanımlanmıştı ve daha sonra açık işlemlerinin yanı sıra daha az kan kaybı, hastanede kalış süresinin kısalma, ameliyat sonrası ağrının azalma ve klinik etkinliğinin eşit olduğu gösterildi.
 7. 7. MICD/F sinir kökü dekompresyonu, minimal invaziv servikal stenoz (MICDS) kord dekompresyonu amacıyla uygulanır. MICDS lomber bölge için kapsamlı bir şekilde uygulanmış olan minimal invaziv tekniklerin modifikasyonu sonucu ortaya çıkmış bir tekniktir. MIDCS; normal osteoligamentöz Servikal Omurga anatomisi korunduğu durumlarda, postlaminektomi kifoz riskini azaltır ve profilaktik olarak posterior füzyon engeller. Her ne kadar uygulama teknik zorlukları ve operasyon süresinin uzun olsa da ; minimal invaziv laminoplasti kullanımı ile olumlu sonuçlar bildirilmiştir.
 8. 8. PREOPERAT İF PLANLAMA PPrreeooppeerraattiiff RRaaddyyooggrraaffiikk ddeeğğeerrlleennddiirrmmee aayyrrıınnttııllıı ggeeççmmiişş vvee ffiizziikk mmuuaayyeennee,, mmaannyyeettiikk rreezzoonnaannss ggöörrüünnttüülleemmee ((MMRRGG)) vveeyyaa ppoossttmmyyeellooggrraaffiikk BBiillggiissaayyaarrllıı TToommooggrraaffii ((BBTT)) vvee hhaassttaannıınn yyaann vvee fflleekkssiiyyoonn // eekkssttaannssiiyyoonn sseerrvviikkaall rraaddyyooggrraaffiissiinnii iiççeerrmmeelliiddiirr.. AAmmeelliiyyaatt öönncceessii EElleekkttrroommiiyyooggrraaffii ((EEMMGG)) vvee ssiinniirr iilleettiimm ççaallıışşmmaallaarrıı bbaazzıı öözzeell rraaddiikküüllooppaattii ttiipplleerriinniinn nnöörroolloojjiikk llookkaalliizzaassyyoonnuu bbeelliirrlleemmeeddee yyaarrddıımmccıı oollaabbiilliirr.. EElleekkttrrooffiizzyyoolloojjiikk vvee rraaddyyooggrraaffiikk bbuullgguullaarr iillee uuyyuummlluu rraaddiikküülleerr sseemmppttoommllaarrıı oollaann hhaassttaallaarr iiççiinn MMIICCDD//FF,, aallttttaa yyaattaann ppaattoolloojjiikk pprrooffiillee bbaağğllıı oollaarraakk uuyygguunn oollaabbiilliirr..
 9. 9. Şekil 1A kord basısı olmadan lateralize disk herniasyonu olan hastanın ameliyat öncesi MRI gösterilmiştir. Şekil 1B’de kontrastlı görüntüde hafif kordon basısı ve herniyasyondan kaynaklanan sinir kökü basısını gösterilmiştir. İkinci olguda MICDS veya bir anterior yaklaşım daha güvenli ve daha etkili olacakken, ilk olgu ise MICD/F için ideal bir aday olacaktır.
 10. 10.  is Anormallik ne olursa olsun, istteerr yyuummuuşşaakk bbiirr ddiisskk vveeyyaa bbiirr oosstteeooffiitt,, MMIICCDD//FF uuyygguullaannaabbiillmmeessii iiççiinn öönneemmllii kkaannaall ddaarrllıığğıı oollmmaakkssıızzıınn llaatteerraalliizzee oollmmaassıı ggeerreekkiirr..SSaannttrraall sseerrvviikkaall sstteennoozzuunn nneeddeenn oolldduuğğuu mmyyeellooppaattii vvee mmyyeelloorraaddiikkuullooppaattii hhaassttaallaarraa MMIIDDCCSS uuyygguullaannaabbiilliirr((öörrnneeğğiinn;; lliiggaammeennttuumm ffllaavvuumm vveeyyaa ffaacceett hhiippeerrttrrooffiissii)) .. SSaannttaall kkaannaall sstteennoozzuu,, nnoorrmmaall sseerrvviikkaall lloorrddoozz,, pprriimmeerr ppoosstteerriioorr hhaassttaallııkk vvee aannssttaabbiill oollmmaayyaann hhaassttaallaarrddaa;; MMIIDDCCSS,, ggeelleenneekksseell llaammiinneekkttoommii yyaa ddaa llaammiinnooppllaassttii iiççiinn ddüüşşüünnüülleebbiilliirr..
 11. 11. EKİPMAN  BBaaşş ffiikkssaassyyoonn aayyggııtt((GGaarrddnneerr--WWeellllss ttoonnggss wwiitthh rreettrraaccttiioonn vvee ddiiğğeerr))  MMiikkrroosskkoopp vveeyyaa eennddoosskkoopp ((uuyyuummlluu kkaammeerraa iillee))  TTüübbüülleerr RReettrraakkttöörr ssiisstteemmii  MMiinniimmaall İİnnvvaazziiff ssppiinnaall eennssttrrüümmaannllaarr ((mmiikkrrookküürreett vvee 11 mmmm iillee 22 mmmm rroonnggeeuurrss ddaahhiill))  YYüükksseekk hhıızzddaa mmaattkkaapp  İİ nnttrraaooppeerraattiiff fflloorroosskkoopp
 12. 12. HASTA KKOONNUUMMLLAANNDDIIRRMMAA EEnnddoottrraakkeeaall ggeenneell aanneesstteezzii kkrroonniikk ssppiinnaall bbaassııssıı oollaann hhaassttaallaarrddaa ffiibbeerrooppttiikk eennttüübbaassyyoonn iillee iinnddüükklleenniirr.. HHaassttaa oottuurruurr ppoozziissyyoonnddaayyssaa hhaavvaa eemmbboolliissii rriisskkii oollmmaassaa bbiillee pprreekkoorrddiiaall ddoopppplleerr iillee hhaavvaa eemmbboolliissii ttaakkiipp eeddiilleebbiilliirr.. FFoolleeyy KKaatteetteerriizzaassyyoonn ggeenneelllliikkllee ggeerreekkllii ddeeğğiillddiirr.. CCeerrrraahhıınn iisstteeğğii ddooğğrruullttuussuunnddaa bbiirr iinnttrraavveennöözz kkoorrttiikkoosstteerrooiidd vvee bbuunnaa eekk oollaarraakk rruuttiinn ppeerriiooppeerraattiiff aannttiibbiiyyoottiikk uuyygguullaannmmaakkttaaddıırr.. PPaarraalliittiikk aajjaannllaarr bbaaşşllaannddııkkttaann ssoonnrraa;; ffiizziikksseell iinnttrraaooppeerraattiiff ssiinniirr kköökküü hhaassaarrıınnıı ddeeğğeerrlleennddiirreebbiillmmeekk ddoozzuu aazzaallttııllıırr..
 13. 13. ci Hasta, Gardner-Wells cihhaazzıınnaa vveeyyaa MMaayyffiieelldd kkaaffaa ttuuttuuccuuyyaa yyeerrlleeşşttiirriilliirr vvee JJaacckkssoonn mmaassaassıınnaa pprroonnee ppoozziissyyoonnuunnddaa,, bbaaşşıınnıı hhaaffiiffççee bbüükküüllüü şşeekkiillddee yyeerrlleeşşttiirriilliirr..
 14. 14. AAlltteerrnnaattiiff oollaarraakk,, hhaassttaa oottuurruurr ppoozziissyyoonnddaa ddaa oollaabbiilliirr.. OOttuurrmmaa kkoonnuummuu iiççiinn,, MMaayyffiieelldd 33--nnookkttaa ssaabbiittlleeyyiiccii iillee bbaağğllaannıırr vvee hhaassttaayyıı yyaarrıı oottuurruurr ppoozziissyyoonnaa ggeettiirreebbiillmmeekk iiççiinn aaşşaammaallıı oollaarraakk kkaattllaannıırr bbööyylleeccee bbaaşş eeğğiillmmiişş aammaa ddöönnmmeemmiişş vvee bbooyynnuunn aarrkkaa kkııssmmıı yyeerree ddiikk ggeellmmiişş oolluurr.. BBaazzııllaarrıı,, kkaann ggöölllleennmmeessiinniinn aazzaallmmaassıı vvee oommuuzzllaarrıınn yyeerrççeekkiimmii eettkkiissiinnee bbaağğllıı oollaarraakk ddaahhaa iiyyii llaatteerraall fflloorroosskkooppiikk ggöörrüünnttüülleerr aallıınnmmaassıı nneeddeenniiyyllee oottuurruurr ppoozziiyyoonnuu tteerrcciihh eeddeerrlleerr..
 15. 15. KKoonnuummuunnddaann bbaağğıımmssıızz oollaarraakk;; bbaaccaakkllaarr,, eelllleerr vvee kkoollllaarr ppoozziissyyoonneell uullnnaarr nnöörrooppaattiiyyii öönnlleemmeekk iiççiinn öözzeelllliikkllee kküübbiittaall ttüünneell ddiikkkkaattllee bbaağğllaannıırr.. FFlloorroosskkooppiikk mmoonniittöörr aammeelliiyyaatt ssaahhaassıınnıınn ççaapprraazzıınnddaa bbuulluunnuurr bbööyylleeccee cceerrrraahh hhaassttaannıınn yyaannıınnddaa ttüübbüülleerr rreettrraakkttöörrüü kkuullllaannaabbiilliirrkkeenn mmoonniittöörrüü ddiirreekktt oollaarraakk ggöörreebbiilliirr.. CC kkoolluu hhaassttaayyaa bbaağğllıı oollaarraakk öönnüünnddeekkii vveeyyaa aarrkkaassıınnddaakkii uuyygguunn oollaann bbiirr bbooşşlluuğğaa yyeerrlleeşşttiirriilliirr.. SSoonn oollaarraakk bbooyynnuunn yyeetteerrllii jjuugguulleerr vveennöözz ddrreennaajjaa vvee hhaavvaayyoolluu aaççııkkllıığğıınnaa iizziinn vveerriipp vveerreemmeeyyeecceeğğii kkoonnttrrooll eeddiilliirr..
 16. 16. CERRAHİ GİRİŞİM BBuu bbööllüümmddee,, ppoosstteerriioorr MMIICCDD//FF vvee MMIIDDCCSS tteekknniikklleerrii öözzeettlleennmmeekktteeddiirr.. BBuurraaddaa MMEETTRRxx RReettrraakkttöörrüü ((MMeeddttrroonniicc SSooffaammoorr DDaanneekk,, MMeemmpphhiiss,, TTNN)) kkuullllaannııllaarraakk yyaappııllaann ggiirriişşlleerr aannllaattııllmmaakkttaaddıırr.. AAnnccaakk,, iillkkeelleerrii kkuullllaannııllaann RReettrraakkttöörrüü ssiisstteemmiinnddeenn bbaağğıımmssıızz oollaarraakk aayynnııddıırr.. YYeerrlleeşşttiirrmmeeddeenn öönnccee yyeetteerrllii ggöörrüünnüürrllüüğğüü oonnaayyllaammaakk vvee iillkk ggiirriişş nnookkttaassıınnıı ppllaannllaammaakk iiççiinn bbiirr bbaaşşllaannggııçç fflloorroosskkooppiikk ggöörrüünnttüüssüü aallıınnıırr..
 17. 17. Arka boyun traşlanır, temizlenir, hhaazzıırrllaannıırr vvee hheerr zzaammaannkkii şşeekkiillddee ssaarrııllıırr.. İİşşlleemm eessnnaassıınnddaa oorryyaannttaassyyoonnuu ssaağğllaammaakk iiççiinn IIoobbaann ((33 MM ssaağğllııkk,, SStt.. PPaauull,, MMNN)) ggiibbii aannttiibbaakktteerriiyyeell bbiirr yyaappıışşttıırrııccıı kkaattmmaannıı kkaappllıı iissaarreettlleeyyiicciilleerr kkuullllaannııllıırr.. AAssppiirraassyyoonn aalleettii,, kkootteerr bbaağğllaannttııllaarrıı vvee mmaattkkaapp ggeenneelllliikkllee üüsstt vveeyyaa yyaann aallaann üüzzeerriinnee kkoonnuulluurr vvee tteekkrraarr öörrttüülleerreekk ggüüvveennlliikk aallttıınnaa aallıınnıırr..
 18. 18. Ameliyat aaşşaammaallaarrıı hhaassttaallaarrıınn bbooyynnuunnuunn aarrkkaassıınnaa KKiirrsscchhnneerr((KK)) kkaabblloossuu yyaaddaa SStteeiinnmmaann yyeerrlleeşşttiirriilleerreekk ççeekkiilleenn yyaann fflloorroosskkooppiinniinn ddooğğrruullaammaassıı iillee iişşlleemm bbaaşşllaarr.. AAlltt sseerrvviikkaall ddüüzzeeyylleerrii ((öörrnneeğğiinn,, CC66--77,, CC77--TT11)) vveeyyaa yyüükksseekk sseevviiyyee oommuuzz bbööllggeessii iiççiinn oommuuzzllaarrıı aaşşaağğıı iittmmee ggiibbii ççeeşşiittllii mmaanneevvrraallaarraa rraağğmmeenn yyeetteerrllii ggöörrüünnttüü eellddee eeddiilleemmeezz bbuu sseebbeeppllee oobblliikk vvee AAPP ggöörrüünnttüülleemmeenniinn bbeerraabbeerr kkuullllaannııllmmaassıı aalltt bbööllggeelleerriinniinn ttaannıımmllaannmmaassıınn vvee sseevviiyyeenniinn bbeelliirrlleennmmeessiinnddeekkii ggiibbii kkuullllaannııllaabbiilliirr.. BBuurraaddaakkii kkrriittiikk nnookkttaa iinntteerrllaammiinnaarr aarraallıığğaa ggiirrmmeeddeenn kkeemmiiğğii yyaakkaallaammaakkttıırr ççüünnkküü bbuu bbööllggee lliiggaammeennttuumm ffllaavvuummuunn iinncceellddiiğğii vvee ssppiinnaall kkoorrdduunn kkoorruunnmmaassıızz kkaallddıığğıı bbööllggeeddiirr..
 19. 19. Operasyon sseevviiyyeessii üüzzeerriinnddee yyaakkllaaşşııkk 22 ccmm bbooyyuunnaa kkeessiikk vvee oorrttaa hhaattttaann yyaakkllaaşşııkk 11..55 ccmm uuzzaakkllııkkttaakkii aallaann ooppeerraassyyoonn aallaannııddıırr vvee bbuu bbööllggeeyyee llookkaall aanneesstteezzii uuyygguullaannıırr.. 22 sseevviiyyee iiççeerreenn uuyygguullaammaallaarr iinnssiizzyyoonn aallaannıı bbuu iikkii sseevviiyyeenniinn oorrttaa hhaattttıınnddaa oollmmaallııddıırr.. BBiillaatteerraall iişşlleemmlleerr iiççiinn oorrttaa hhaatt kkuullllaannııllaabbiilliirr vvee hheerr iikkii ttaarraaffttaann ddiillaattaassyyoonnddaann bbaağğıımmssıızz oollaarraakk rreettrraakkttee eeddiilliirr.. İİllkk kkeessiikktteenn ssoonnrraa KK--tteellii kkaass yyaappııssıınnıınn aallttıınnddaa yyaavvaaşşççaa iilleerrlleettiilliirr vvee iillggiillii sseevviiyyeeddeekkii rroossttrraall llaatteerraall kkiittlleenniinn iinnffeerroommeeddiiaall kkeennaarrıınnaa ttuuttttuurruulluurr..((şşeekkiill33))
 20. 20. Bu bölge giriş bölgesi 1 cm aşağı ve yukarı genişletilir. Kas gevşemesinden dolayı ortaya çıkan sorunlar lomber bögede servikal bölgeden daha çok tehlikeye neden olabilir. Bunun nedeni servikal fasya eşit uzunlukta monopolar katater veya makasla kesilir böylece kas dilatasyonu güvenli ve kontrol altında ilerler. K-wire floroskopi altında yerleştirilir ve tubuler kas dilatasyon cihazı seri bir şekilde içeri yerleştirilir. Alternatif olarak metzenbaum makasıyla daha geniş bir kesi yapılır ve ilk olarak dilate edilir sonra yerleştirilir. Bu yöntem işlem için tecrübesiz olanlara bağlı olarak komplikasyon geliştirebilir.
 21. 21. Dilatasyondan sonra son olarak 16 mm veya 18 mm tubuler METRx retraktör dilatatörlerin üstüne konulur ve retraktör koluna tutturulur ve sonra dilatatörler hareket ettirilir.(şekil 3) Sonrasında mikroskop operasyon sahasına getirilir yada 25 derecelik açılı endoskoba yerleştirilmiş kamera retraktör sisteme sabitlenir.
 22. 22. K-wire’ın laminofasetin birleştiği yere gelmesi(c6-c7) İlk iki kas gevşeticinin arka arkaya içeri yerleştirilmesi Daha geniş dilatasyonun sağlanması 18 mm lik tubuler retraktörlerin yerleştirilmesi ve dilatatörlerin çıkalrılması
 23. 23. CCEERRRRAAHHİİ İİŞŞLLEEMMLLEERR Monopolar katater ve pituitary rongeurs yanlardaki kitle ve ilgili laminalardan gelen yumuşak dokuları temizlemek amacıyla kullanılır, solid kemik dokunun diseksiyonuna dikkatlice başlanmalıdır. Küçük açılı küret yardımıyla ligamentum flavum yavaşca laminanın alt kenarından ayrılır ve Kerrison zımbalarıyla küçük delikler açılarak laminotomiye başlanır. Bu noktada MICD/F ve MIDCS uygulama bakımından ayrılır.ilk olarak MICD/F sonrasında MIDCS bahsedilecektir.
 24. 24. MMIICCDD//FF TTEEKKNNİİĞĞİİ Bu işlemlerin basamakları az bir farkla açık girişimlerden ayrılır. Kerrison zımbası/stapler ; Facet hipertrofisinin derecesine göre tüm laminotomi için ya da erken foraminatomi için kullanılabilir ; ya da kemiğin kaldırılmasının erken döneminde matkabın/drill kullanılması gerekebilir. Ligamentum flavum, laminotomi ile dura ve sinir kökünün proksimal parçasının tespit edilmesi arasında kaldırılabilir.
 25. 25. Dorsal kemik rezeksiyonu; medial facetin parçasının kaldırılmasından sonra sinir kökünün bulunmasını izlemelidir. Biyomekaniksel bütünlüğün devamını sağlamak için fasetin en az %50si korunmalıdır. Bu miktar foramen içindeki köke yeterli müdahale alanı sağlayacaktır. Tam bu noktada kökün üstünde uzanan venöz pleksus dikkatlice koagüle edilmeli ve insizyon yapılmalıdır.
 26. 26. Kökün iyi bir görüntüsünü elde ettikten sonra uygun açılı dissektör sinir kökündeki osteofitleri ve disk parçalarını palpe edebilir. Düşük açılı bir küretle osteofitin görülmesi sağlanabilir. Yumuşak disk herniyasyonunda pituitary rongeur ile sinir kökünden herniyasyon uzaklaştırılır. Daha geniş büyük ulaşımlar için matkap kullanılarak kapsamlı sinir kökü retraksiyonu sağlanabilir.
 27. 27. Foramen son kez kompresyon açısından değerlendirilir ve alan antibiyotikli solüsyonla yıkanır. Bipolar katater, kemik yapıştırıcı ve çeşitli bağlayıcılar ile hemostaz sağlanır. Postoperatif sinir kökü inflamasyonunu önlemek için metil prednisolon emdirilmiş bir madde alana bırakılır.
 28. 28. ekil 4.Laminotomi ve faset ekleminin %50’Ş den azının çıkarılmasının tamamlanmasından sonra DURA orta görülür FACETin altından çıkan SİNİR KÖKÜ.Görüntünün üst medial ve cranial yöndedir.
 29. 29. MMIICCDDSS TTEEKKNNİİĞĞİİ İpsilateral laminotomiyi tamamladıktan sonra, ligamentum flavum durayı koruması için o bölgede bırakılır. Tubuler retraktör 45 derece açılandırıldıktan sonra mikroskobun yada endoskobun kontralateraline oryante edilerek yerleştirilir. Spinöz prosesin alt yüzeyi ile ligament arasında katman dikkatlice ince bir küretle disseke edilir.
 30. 30. Spinöz prosesin alt yüzü ve kontralateral lamina facete ulaşılana matkapla delinir. Başlangıç olarak yapılan dekompresyon sonucu hipertrofik ligamenti kaldıracak kadar büyük bir çalışma alanı kazanılır buda duradaki ve korddaki basıncın azalmasını uyarır. Küretler ve Kerrison rongeurları ile disseksiyon ve ligamentin kaldırılması daha güvenli hale gelmiştir.
 31. 31. Faset eklemini yada kaudal laminanın süperior kenarı matkapla veya kerrison rongeurları ile kaldırılabilir. İnce bir probe kullanılarak özenli bir şekilde dekompresyonu sağladıktan sonra tüp ipsilateral ligament ve kemikleri kaldırmak için orijinal pozisyonuna döndürülür. Bu döndürme işlemleri dekomprese edilmiş ve pulsatil olan durayı tamamen ortaya çıkardıktan sonra yapılmalıdır. Eğer endike ise; aynı zamanda foraminatomi de yapılabilir. Alan antibiyotik içeren solüsyon ile yıkanır, bipolar katater, kemik yapıştırıcı ve hemostatik ajanlarla hemostaz sağlanır.
 32. 32. Şekil 5. 69 yaşındaki kadın hastada, servikal stenoza bağlı kronik miyelopati mevcuttur ve C5-6 MIDCS için sağ taraftan bir yaklaşım uygulandı. (A) T2 ağırlıklı sagittal MRG’da Fokal C5- 6 spondylotik stenoz gösterilmiştir. (B) T2 ağırlıklı Aksiyel MRG C5-6 ağır santral bası ortaya koyulmaktadır. (C) Postoperatif T2 ağırlıklı aksiyal MRG kord dekompresyon ortaya koyulmaktadır. (D) ameliyat sonrası T2 ağırlıklı sagittal MRG’da Kaudal rostral dekompresyon gösterilmiştir.
 33. 33. KKOOMMPPLLİİKKAASSYYOONNLLAARRIINN YYÖÖNNEETTİİMMİİ Minimal invazif posterior servikal prosedürlerinden sonra rapor edilen komplikasyon %0 ile %7 arasındadır bunlarda çoğunlukla duratomiye bağlıdır. Direkt sütur ile onarım dar diameter tüpleri ile yapılır. Ayrıca, küçük defektlerle başa çıkmak için duratomiyi kas, yağ, köpük, dura benzeri maddeler ile örtülür. Bu girişim kullanıldığında gece boyunca istirahat defekt onarımı için yeterlidir.
 34. 34. Büyük dural defektler kendiliğinden kapanmaz, 2-3 gün boyun BOS drenajı sızıntıyı önler. Ne olursa olsun; ölü boşluğun azlığı ve küçük girişim yeri olması gibi, pseudomeningosel ve BOS-kutanöz fistül az bir düzeye kadar indirilebilmiştir.
 35. 35. Potansiyel nörolojik komplikasyonlar dar kanala müdahale edilirken oluşan radikuler hasarı, yada dekompresyon veya dilatasyon sırasında oluşan direkt mekanik hasarı içerir. Arterin etrafındaki venöz pleksustan kaynaklanan koyu venöz kanamanın erken taranması vertebral arter hasarı için uyarıcı olabilir. Bunun nedeni de facetin yakınındaki accidental olarak yapılan dilatasyon veya foramenin agresif diseksiyonu esnasında meydana gelebilir.
 36. 36. Bu tip kanamalar köpük veya başka hemostatik ürünler ile kontrol altına alınabilir. Minimal invazif posterior servikal işlemlerden sonra postoperatif cerrahi alan enfeksiyonu oldukça nadir görülmeye başlanmıştır. Rekküren hastalık ve postop instabilite hala potansiyel sorun halinde olmasına rağmen son çalışmalar risk artışını göstermekte başarısız olmuştur.
 37. 37. AAMMEELLİİYYAATT SSOONNRRAASSII BBAAKKIIMM TTüüpp ççııkkaarrttııllıırr vvee iinnssiizzyyoonn bbööllggeessiinniinn eettrraaffıınnaa llookkaall aanneesstteezziikk eennjjeekkttee eeddiilliirr.. KKeessii aallaannıı 11 vveeyyaa 22 aabbssoorrbbee oollaann ddiikkiişş iillee;; ffaassyyaa 22 vveeyyaa 33 tteerrss ddiikkiişş iillee;; ssuubbkkuuttaannöözz ttaabbaakkaa vvee ssuubbccuuttiiccuullaarr ttaabbaakkaa ddiikkiişş vvee DDeerrmmaabboonndd iillee kkaappaattııllıırr.. HHaassttaa uuyyaannddııkkttaann ssoonnrraa ppoossttaanneesstteezzii bbaakkıımm üünniitteessiinnee ggööttüürrüüllüürr vvee oollaabbiillddiiğğiinnccee hhıızzllıı mmoobbiilliizzee eeddiillmmeeyyee ççaallıışşııllıırr.. BBooyyuunnlluukk oollmmaammaassıı ggeerreekkiirr..
 38. 38. a Eğer tıbbi aççııddaann ssttaabbiill iissee hhaassttaa 22 vveeyyaa 33 ssaaaatt ssoonnrraa ttaabbuurrccuu eeddiilliirr,, aammaa bbaazzıı vvaakkaallaarrddaa yyaazzaarrllaarr MMIIDDCCSS hhaassttaallaarrıınnıı ttüümm ggeeccee ggöözzlleemmddee ttuuttmmaayyıı tteerrcciihh eeddeerrlleerr.. TTaabbuurrccuu eeddiilliirrkkeenn vveerriilleenn iillaaççllaarr ggeenneelllliikkllee ooppiioodd//aasseettaammiinnooffeenn iillee kkoommbbiinnee eeddiillmmiişş aağğrrıı aazzaallttııccııllaarrıı vvee kkaass ggeevvşşeettiicciilleerrii iiççeerriirr.. NNSSAAİİ aajjaannllaarrıı ddaa ssııkk kkuullllaannııllaann aajjaannaallaarrddıırr..
 39. 39. ÖÖZZEETT PPoosstteerriioorr MMIICCDD//FF VVEE MMIIDDCCSS kkaann kkaayybbıınnıınn aazzaallmmaassıı,, hhaassttaanneeddee kkaallıışş ssüürreessiinniinn kkııssaallttııllmmaassıı,, ppoossttooppeerraattiiff aağğrrıınnıınn vvee kkaass ssppaazzmmıınnıınn aazzaallttııllmmaassıı,, hhaarreekkeettllii sseeggmmeennttiinn kkoorruunnmmaassıı,, ssaaggiittttaall ddüüzzlleemm ddeeffoorrmmiitteessiinniinn aazzaallttııllmmaassıı vvee ggeelleenneekksseell yyöönntteemmlleerrllee eeşşiitt eettkkiinnlliikkttee oollmmaassıı ggiibbii oolluummlluu ssoonnuuççllaarrıı ssaağğllaammıışşttıırr..
 40. 40. mi Bu minniimmaall iinnvvaazziiff tteekknniikklleerr sseerrvviikkaall kkoorrdduunn ddeejjeenneerreettiiff dduurruummllaarrıınnıınn tteeddaavviissiinnii bbiirr üüsstt sseevviiyyeeyyee ççııkkaarrttıırr ççüünnkküü bbuu yyöönntteemm ggüüvveennllii vvee eettkkiillii ddeekkoommpprreessyyoonn ssaağğllaarrkkeenn hheemm kkııssaa ddöönneemm hheemm uuzzuunn ddöönneemm mmoorrbbiiddiitteeyyii aazzaallttttıırr.. SSeerrvviikkaall kkoorrdduunn mmiinniimmaall iinnvvaazziiff iişşlleemmlleerrii ddaahhaa ççookk ddaahhaa pprraattiikk uuyygguullaannaabbiilleenn yyaayyggıınn bbiirr yyöönntteemm hhaalliinnee ggeelleebbiilleecceekkttiirr..
 41. 41. REFERENCES 1. Aldrich F. Posterolateral microdiscectomy for cervical monoradiculopathy caused by posterolateral soft cervical disc sequestration. J Neurosurg 1990; 72(3):370–7. http://dx.doi.org/10.3171/jns.1990.72. 3.0370. 2. Crandall PH, Batzdorf U. Cervical spondylotic myelopathy. J Neurosurg 1966;25(1):57–66. http:// dx.doi.org/10.3171/jns.1966.25.1.0057. 3. Henderson CM, Hennessy RG, Shuey HM Jr, et al. Posterior-lateral foraminotomy as an exclusive operative technique for cervical radiculopathy: a review of 846 consecutively operated cases. Neurosurgery 1983;13(5):504–12. 4. Ratliff JK, Cooper PR. Cervical laminoplasty: a critical review. J Neurosurg 2003;98(Suppl 3):230–8. 5. Khoo L, Perez-Cruet M, Fessler R. Posterior cervical microendoscopic foraminotomy. In: Perez-Cruet M, Fessler R, editors. Outpatient spinal surgery. St Louis (MO): Quality Medical Publishing, Inc; 2006. p. 71–93. 6. Holly LT,Moftakhar P, Khoo LT, et al. Minimally invasive 2-level posterior cervical foraminotomy: preliminary clinical results. J Spinal Disord Tech 2007;20(1): 20–4. http://dx.doi.org/10.1097/01.bsd.0000211254. 98002.80. 7. Ruetten S, Komp M, Merk H, et al. Full-endoscopic cervical posterior foraminotomy for the operation of 268 Gerard & O’Toole
 42. 42.  lateral disc herniations using 5.9-mm endoscopes: a  prospective, randomized, controlled study. Spine  2008;33(9):940–8. http://dx.doi.org/10.1097/BRS.  0b013e31816c8b67.  8. Jagannathan J, Sherman JH, Szabo T, et al. The  posterior cervical foraminotomy in the treatment of  cervical disc/osteophyte disease: a single-surgeon  experience with a minimum of 5 years’ clinical and  radiographic follow-up. J Neurosurg Spine 2009;  10(4):347–56. http://dx.doi.org/10.3171/2008.12.  SPINE08576.  9. Kumar VG, Rea GL, Mervis LJ, et al. Cervical spondylotic  myelopathy: functional and radiographic  long-term outcome after laminectomy and posterior  fusion. Neurosurgery 1999;44(4):771–7 [discussion:  777–8].  10. Wang MY, Shah S, Green BA. Clinical outcomes  following cervical laminoplasty for 204 patients with  cervical spondylotic myelopathy. Surg Neurol 2004;  62(6):487–92. http://dx.doi.org/10.1016/j.surneu.  2004.02.040 [discussion: 492–3].  11. Fessler RG, Khoo LT. Minimally invasive cervical microendoscopic  foraminotomy: an initial clinical experience.  Neurosurgery 2002;51(Suppl 5):S37–45.  12. Hilibrand AS, Robbins M. Adjacent segment degeneration  and adjacent segment disease: the consequences  of spinal fusion? Spine J 2004;4(Suppl 6):  190S–4S. http://dx.doi.org/10.1016/j.spinee.2004.  07.007.  13. Ishihara H, Kanamori M, Kawaguchi Y, et al. Adjacent  segment disease after anterior cervical interbody  fusion. Spine J 2004;4(6):624–8. http://dx.doi.  org/10.1016/j.spinee.2004.04.011.  14. Xia XP, Chen HL, Cheng HB. Prevalence of adjacent  segment degeneration after spine surgery:  a systematic review and meta-analysis. Spine  2013;38(7):597–608. http://dx.doi.org/10.1097/BRS.  0b013e318273a2ea.  15. Hosono N, Yonenobu K, Ono K. Neck and shoulder  pain after laminoplasty. A noticeable complication.  Spine 1996;21(17):1969–73.  16. Siddiqui A, Yonemura K. Posterior cervical microendoscopic  diskectomy and laminoforaminotomy. In:  Kim D, Fessler R, Regan J, editors. Endoscopic  spine surgery and instrumentation: percutaneous  procedures. New York: Thieme; 2005. p. 66–73.  17. Albert TJ, Vacarro A. Postlaminectomy kyphosis.  Spine 1998;23(24):2738–45.  18. Kaptain GJ, Simmons NE, Replogle RE, et al. Incidence  and outcome of kyphotic deformity following  laminectomy for cervical spondylotic myelopathy.  J Neurosurg 2000;93(Suppl 2):199–204.  19. Perez-Cruet M, Samartzis D, Fessler R. Microendoscopic  cervical laminectomy. In: Perez-Cruet M,  Khoo L, Fessler R, editors. An anatomic approach  to minimally invasive spine surgery. St Louis (MO):  Quality Medical Publishing, Inc; 2006. p. 16.11–7.  20. Yonenobu K, Okada K, Fuji T, et al. Causes of  neurologic deterioration following surgical treatment  of cervical myelopathy. Spine 1986;11(8):  818–23.  21. Khoo L, Bresnahan L, Fessler R. Cervical endoscopic  foraminotomy. In: Fessler R, Sekhar L, editors.  Atlas of neurosurgical techniques: spine and  peripheral nerves, vol. 1. New York: Thieme; 2006.  p. 785–92.  22. Burke TG, Caputy A. Microendoscopic posterior cervical  foraminotomy: a cadaveric model and clinical  application for cervical radiculopathy. J Neurosurg  2000;93(Suppl 1):126–9.  23. Roh SW, Kim DH, Cardoso AC, et al. Endoscopic foraminotomy  using MED system in cadaveric specimens.  Spine 2000;25(2):260–4.
 43. 43.  24. Kim KT, Kim YB. Comparison between open procedure  and tubular retractor assisted procedure for  cervical radiculopathy: results of a randomized  controlled study. J Korean Med Sci 2009;24(4):649.  http://dx.doi.org/10.3346/jkms.2009.24.4.649.  25. Winder MJ, Thomas KC. Minimally invasive versus  open approach for cervical laminoforaminotomy.  Can J Neurol Sci 2011;38(2):262–7.  26. Lidar Z, Salame K. Minimally invasive posterior cervical  discectomy for cervical radiculopathy: technique  and clinical results. J Spinal Disord Tech  2011;24(8):521–4. http://dx.doi.org/10.1097/BSD.  0b013e31820679e3.  27. Lawton CD, Smith ZA, Lam SK, et al. Clinical outcomes  of microendoscopic foraminotomy and  decompression in the cervical spine. World Neurosurg  2012. http://dx.doi.org/10.1016/j.wneu.2012.  12.008.  28. Khoo LT, Fessler RG. Microendoscopic decompressive  laminotomy for the treatment of lumbar stenosis.  Neurosurgery 2002;51(Suppl 5):S146–54.  29. Dahdaleh NS, Wong AP, Smith ZA, et al. Microendoscopic  decompression for cervical spondylotic  myelopathy. Neurosurg Focus 2013;35(1):E8.  http://dx.doi.org/10.3171/2013.3.FOCUS135 .  30. Perez-Cruet M, Wang M, Samartzis D. Microendoscopic  cervical laminectomy and laminoplasty. In:  Kim D, Fessler R, Regan J, editors. Endoscopic  spine surgery and instrumentation: percutaneous  procedures. New York: Thieme; 2005. p. 74–87.  31. Benglis DM, Guest JD, Wang MY. Clinical feasibility  of minimally invasive cervical laminoplasty. Neurosurg  Focus 2008;25(2):E3. http://dx.doi.org/10.  3171/FOC/2008/25/8/E3.  32. Yabuki S, Kikuchi S. Endoscopic partial laminectomy  for cervical myelopathy. J Neurosurg Spine 2005;  2(2):170–4. http://dx.doi.org/10.3171/spi.2005.2.2.  0170.  33. Minamide A, Yoshida M, Yamada H, et al. Clinical  outcomes of microendoscopic decompression surgery  for cervical myelopathy. Eur Spine J 2009
 44. 44. Aşağıdakilerden hhaannggiissii ppoosstteerriioorr MMIIDDCCSS VVEE MMIICCDD//FF iişşlleemmlleerriinniinn aavvaannttaajjllaarrıınnddaann ddeeğğiillddiirr?? AA)) KKaann kkaayybbıınnıınn aazzaallmmaassıı BB)) HHaassttaanneeddee kkaallıışş ssüürreessiinniinn kkııssaallmmaassıı CC)) PPoossttooppeerrrraattiiff aağğrrıınnıınn aazzaallmmaassıı DD)) PPoossttooppeerraattiiff kkaass ssppaazzmmıınnıınn aazzaallmmaassıı EE)) RReekkkküürreennssiinn aazzaallmmaassıı
 45. 45. Aşağıdakilerden hhaannggiissii ppoosstteerriioorr MMIIDDCCSS VVEE MMIICCDD//FF iişşlleemmlleerriinniinn aavvaannttaajjllaarrıınnddaann ddeeğğiillddiirr?? AA)) KKaann kkaayybbıınnıınn aazzaallmmaassıı BB)) HHaassttaanneeddee kkaallıışş ssüürreessiinniinn kkııssaallmmaassıı CC)) PPoossttooppeerrrraattiiff aağğrrıınnıınn aazzaallmmaassıı DD)) PPoossttooppeerraattiiff kkaass ssppaazzmmıınnıınn aazzaallmmaassıı EE))RReekkkküürreennssiinn kkaallmmaammaassıı
 46. 46. Aşağıdakilerden hhaannggiissii MMIIDDCCSS ggiirriişşiimmiinnddee kkuullllaannııllıırr?? AA)) BBaaşş ffiikkssaassyyoonn aayyggııtt((GGaarrddnneerr--WWeellllss ttoonnggss wwiitthh rreettrraaccttiioonn vvee ddiiğğeerr)) BB)) MMiikkrroosskkoopp vveeyyaa eennddoosskkoopp ((uuyyuummlluu kkaammeerraa iillee)) CC)) TTüübbüülleerr RReettrraakkttöörr ssiisstteemmii DD)) MMiinniimmaall İİnnvvaazziiff ssppiinnaall eennssttrrüümmaannllaarr ((mmiikkrrookküürreett vvee 11 mmmm iillee 22 mmmm rroonnggeeuurrss ddaahhiill)) EE)) HHeeppssii
 47. 47. Aşağıdakilerden hhaannggiissii MMIIDDCCSS ggiirriişşiimmiinnddee kkuullllaannııllıırr?? AA)) BBaaşş ffiikkssaassyyoonn aayyggııtt((GGaarrddnneerr--WWeellllss ttoonnggss wwiitthh rreettrraaccttiioonn vvee ddiiğğeerr)) BB)) MMiikkrroosskkoopp vveeyyaa eennddoosskkoopp ((uuyyuummlluu kkaammeerraa iillee)) CC)) TTüübbüülleerr RReettrraakkttöörr ssiisstteemmii DD)) MMiinniimmaall İİnnvvaazziiff ssppiinnaall eennssttrrüümmaannllaarr ((mmiikkrrookküürreett vvee 11 mmmm iillee 22 mmmm rroonnggeeuurrss ddaahhiill)) EE))HHeeppssii
 48. 48. Aşağıdakilerden hhaannggiissii MMiinniimmaall iinnvvaazziiff sseerrvviikkaall ddiisskkeekkttoommii//ffoorraammiinnaattoommii ((MMIICCDD//FF)) aaddaayyllaarrıınnddaann ddeeğğiillddiirr?? AA)) 33 sseevviiyyeeddeenn ddaahhaa aazz hhaassaarrıı oollaann vvee nnoorrmmaall sseerrvviikkaall lloorrddoozzuu oollaann hhaassttaallaarrddaa tteerrcciihh eeddiilleebbiilliirr.. BB)) llaatteerraall oosstteeooffiittii bbuulluunnaann,, CC)) ddiisskk hheerrnniiyyaassyyoonnuu oollaann,, DD)) kkoorrdd bbaassııssıı oollmmaayyaann vvee EE)) aanntteerriioorr ggiirriişşiimmiinn kkoonnttrraaeennddiikkee oolldduuğğuu hhaassttaallaarrddıırr
 49. 49. Aşağıdakilerden hhaannggiissii MMiinniimmaall iinnvvaazziiff sseerrvviikkaall ddiisskkeekkttoommii//ffoorraammiinnaattoommii ((MMIICCDD//FF)) aaddaayyllaarrıınnddaann ddeeğğiillddiirr?? AA)) 33 sseevviiyyeeddeenn ddaahhaa aazz hhaassaarrıı oollaann vvee nnoorrmmaall sseerrvviikkaall lloorrddoozzuu oollaann hhaassttaallaarrddaa tteerrcciihh eeddiilleebbiilliirr.. BB)) llaatteerraall oosstteeooffiittii bbuulluunnaann,, CC)) ddiisskk hheerrnniiyyaassyyoonnuu oollaann,, DD)) kkoorrdd bbaassııssıı oollmmaayyaann vvee EE)) aanntteerriioorr ggiirriişşiimmiinn kkoonnttrraaeennddiikkee oolldduuğğuu hhaassttaallaarrddıırr
 50. 50. Posterior Dekompresif girişimler; özofagus yaralanması, tekrarlayan larinx sinir paralizisi, disfaji ve bitişik düzeyi hastalığı gibi anterior girişimler ile ilişkili komplikasyonları önlemektedir.(D/Y)
 51. 51. Posterior Dekompresif girişimler; özofagus yaralanması, tekrarlayan larinx sinir paralizisi, disfaji ve bitişik düzeyi hastalığı gibi anterior girişimler ile ilişkili komplikasyonları önlemektedir.(D/Y)
 52. 52. Minimal invaziv servikal diskektomi/foraminotomy (MICD/F) ilk kadavra model olarak tanımlanmıştı.(D/Y)
 53. 53. Minimal invaziv servikal diskektomi/foraminotomy (MICD/F) ilk kadavra model olarak tanımlanmıştı.(D/Y)
 54. 54. TTeeşşeekkkküürrlleerr……..

×