Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

halkla ilişkiler ve hedef kitle

9 349 vues

Publié le

hedef kitlenin siyasi patiler üzerinde uygulaması.
akp, mhp, chp, bdp örnekleri ve 2014 yerel seçimleri

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

halkla ilişkiler ve hedef kitle

 1. 1. HALKLA İLİŞKİLER ve HEDEF KİTLESELCUK YÜCESOY ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANA BİLİM DALI
 2. 2. TANIMLAMALAR Halk, belirli bir ortak yarar ve ilgileri olan insan gruplarıdır Kitle, bütün sosyal tabakalardan belirsiz, ayrı kişilerin rastlantı sonucu, örgütlenmeden bir araya gelmesidir Hedef kitle, yapılan tüm faaliyetlerin yönlendirildiği, bu faaliyetler sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce değişimi beklenen kişiler ya da gruplar” olarak tanımlanırlar
 3. 3. HEDEF KİTLE • Hedef kitle; kısaca, iletişim kurup mesajımızı iletmek istediğimiz kişi ve kuruluşlardır. Diğer bir tanımla davranışlarını bir iletişim çalışmasının amacı doğrultusunda harekete geçirmek istediğiniz, davranış benzerliği gösteren gruplardır. Pazarlama iletişimi çalışmalarında ise “hedef kitle, yapılan tüm faaliyetlerin yönlendirildiği, bu faaliyetler sonucunda kendilerinden eylem ve düşünce değişimi beklenen kişiler ya da gruplar” olarak tanımlanırlar.
 4. 4. Halk şu özellikli insanlardan meydana gelir Bir sorunla karşılaşırlar Meseleyi nasıl çözecekleri hakkında çeşitli fikirleri vardır Meseleyi tartışırlar
 5. 5. Bir grup insan ise: • Benzer bir durumla karşılaştığında, • Bilinmeyen bir sorunu oluşturan durumun ne olduğunu anladığında, • Sorun konusun bir şey yapmak için bir araya geldiklerinde, HEDEF KİTLE ORTAYA ÇIKMAKTADIR
 6. 6. Eylemci Gruplar Eylemcilik; eğitim, uzmanlaşma, ikna, zorlama, ve baskı taktiklerini kapsayan eylemlerle belirli bir grubu veya grupları etkilemek için örgütlenen, iki veya daha çok bireyin bir araya gelerek oluşturduğu gruptur.
 7. 7. Eylemci Grup Türleri Haklarını ve isteklerini dürüstçe ortaya koyar Rahat ve zengin kişilerin oluşturduğu gruptur Sosyal mühendislerdir Tepeden bakan kişiler Her şeye muhalefet grup
 8. 8. Hedef Grup Ayırımları 1. Problemin farkına varma: bir durumdaki yanlış veya kaçan bir şeyin farkındaki kişileri temsil eder. Bu kişilerin bilgilendirilmesi gerekir. 2. Sınırlamayı tanıma: bir durum konusunda eyleme geçebilecek fakat dış faktör tarafından sınırlanan insanlardır. Etki yapacaklarına inanırlarsa eylem yapmak için bilgi isteyeceklerdir. 3. Dahil olma düzeyi: bir durumdan etkilenmiş ve kendilerini bu durumun içinde bulmuş insanları temsil eder. Grunig Modeli:
 9. 9. Hedef kitle haline gelmemiş olanlar: bir kuruluş yada diğer insanlar taraşından karşılıklı olarak etkilendikleri bir sorun veya durumla karşılaşmamışlarıdır, olay veya duruma karışma düzeyleri düşüktür. Henüz harekete geçmemiş hedef kitleler: bazı meseleler veya başka bir sorun durumunu bekleyen bir kuruluş ve diğerleriyle bağlantılarının farkında olmayan hedef kitleler. Bilinçli hedef kitleler: diğerlerinin paylaştığı soruna dahil olan ve belli bir ölçüde etkilenen fakat sorun hakkında başkalarıyla iletişim kurmamış olan hedef kitle. Aktif hedef kitleler: bir durum hakkında iletişim kurmaya başlayan ve bir şeyler yapmak için örgütlenen hedef kitleler. Hedef Grup Ayırımları
 10. 10. Grunig, hedef kitlelerin «durumsallık teorisini» kontrol ettikten sonra şu sonuca varmıştır. İletişim davranışı benzerliklerine göre belirlenen çevresel hedef kitleler, demografik tutum ve davranışlara tanımlanmış olanlarla aynı değildir. Grunig 4 tip hedef kitleyi belirtmektedir.
 11. 11. a. Tüm konularda aktif olan hedef kitleler: b. İlgisiz hedef kitleler: bütün konularda ihmalkârdır. c. Tek meseleli hedef kitleler: ilgili sorunun sınırlı bir kısmında yada spesifik bir konuda aktif olan hedef kitlelerdir d. Medya yayınından sonra oluşan hedef kitleler: medyanın yanından sonra oluşan hedef kitlelerdir ve konu sosyal bir konuşma haline gelmiştir.
 12. 12. Değişik sosyal paydaş grupları arasından hedef grupları belirlemek için tek başına ve kombinasyon halinde şu yaklaşımlar kullanılabilir: Coğrafi: doğal ve siyasi sınırlar insanların nerede bulunduğunu göstermekte, fakat sınırlar içinde önemli farklılıklar konusunda konusunda faydalı olmamaktadır. Demografik: cinsiyet, yaş, gelir, medeni durum, eğitim vb. kullanılan bireysel özelliklerdir. Psikografik: psikolojik ve yaşam stili özellikleri «VALS» Güç: politik/ekonomik güç olaylarının arasındaki yaşam stili durumlarında faaliyet gösteren güç piramidinin en üstündeki insanları tanımlamaktadır. Konum: bireylerin tutumlarını değil içinde bulundukları durumları gösteririr.
 13. 13. İtibar: başkalarının algılamalarında etkili olan bilgileri veya etkili olanları tanımlamaktadır. Üyelik: bir mesleki birlikteki veya çıkar grubu üyeliği; bir kişinin bir durumla bağlantılı olduğunu gösterir. Karar sürecindeki rol: belli bir durumda kimlerin karar vermede etkili olduğunu öğrenmek için karar sürecinde gözlem gerekir.
 14. 14. Yine hedef kitleleri belirlemek veya birkaç kategori içeresinde sınıflandırmak için çeşitli gruplandırmalar yapılmıştır: Dahili ve harici hedef kitleler: dahili hedef kitleler, kurum içinde bulunan ofis elemanları, denetçiler, yöneticiler vb. harici hedef kitleler, doğrudan kuruluşla bağlantılı olmayan basın, hükümet, müşteriler eğitimciler vb. Birincil ve ikincil ve marjinal hedef kitleler: birincil hedef kitleler kuruluşun çalışmalarına yardımcı olabilir, ikincil hedef kitleler daha az öneme sahip, marjinal gruplar ise en az öneme sahiptirler. Geleneksel ve gelecekteki hedef kitleler: çalışanlar ve şu andaki müşteriler geleneksel hedef kitlelerdir. Öğrenciler ve potansiyel müşteriler gelecekteki hedef kitlelerdir. Savunanlar, karşıtlar ve fikrini söylememiş hedef kitleler: bir kuruluş kendini destekleyenler, kendisine karşı olanlarla farklı biçimde ilişkiler kurmalıdır.
 15. 15. Bir kuruluşun hedef kitleleri
 16. 16. Milton J. Esman Modeli Yetki veren bağlantılar: kuruluşun varlığına imkan veren kaynakları kontrol eden ve otorite sağlayan kuruluşlar ve sosyal gruplarla olan bağlantılardır. Hükümet birimleri, hissedarlar, kongre üyeleri, yönetim kurulu vb. İşlevsel bağlantılar: girdi sağlayan ve çıktı veren kuruluşlarla veya hedef kitlelerle bağlantılıdır. a. Girdi bağlantıları: hammadde sağlayanlarla, sendika, çalışanlarla olan ilişkileri kapsamaktadır. b. Çıktı bağlantıları: çelik kullanan otomobil şirketleri veya hükümet hizmetlerinden faydalanan kuruluşlar gibi bir kuruluşun üzerinden faydalanan başka kuruluşlarla olabilir. Normatif bağlantılar: benzer sorunlarla karşılaşan ve benzer değerleri paylaşan kuruluşlarla olan bağlantılardır. Yayılan bağlantılar: formal örgütlerdeki üyelikler açıkça tanımlanamayan toplumdaki unsurlarla bağlantılar olarak tanımlanmaktadır.
 17. 17. Başlıca Hedef Kitleler ( F. Jefkins ) Çevreyle ilişkiler: bir kuruluşun çevresi; fabrikasına, bürosuna mağazasına havaalanına, limana, enerji santraline, yakın çalışan ve burada varlığını sürdüren komşularından meydana gelmektedir. Duyarlı şirketler iyi komşuluk politikasını geliştirerek sürdürmelidir. Çalışanlar: en üst yöneticiden en alt kesimdeki çalışana kadar olan bütün çalışanları kastedilmektedir. Hiçbir kuruluş çalışanlar olmadan var olamaz. Çalışanlar eğer hedef kitle olarak görülmezse işten memnun olmamaktadırlar. Potansiyel çalışanlar: kuruluşun bünyesine alabileceği bireylerin toplamıdır. İş yerine yakın olanlar, üniversiteler, meslek kursları gibi. Tedarikçiler ve hizmet sağlayanlar: tedarikçiler içerisinde, hammadde sağlayanlar, paketlemeciler, yakıt, taşıma sağlayanlar yer almaktadır. Hizmet sağlayanlar ise, halkla ilişkiler, mali ve hukuk işleri gibi hizmet verenler, kamu hizmeti verenler mesleki birlikler vb. yer almaktadır. Bu hedef gruplarıyla iletişim, dergi, seminer, gezi video vb. araçlarla sağlanabilir.
 18. 18. Yatırımcılar – para piyasaları: kamu şirketleri ve borsada işlem gören şirketler, geçmişleri, performansları, ve geleceğe yönelik planlarında bilgilendirilmiş para piyasalarına bağlıdırlar. Para piyasalarını hedef grupları içinde; yerel banka yöneticileri, şirketler, hissedarlar yatırımcılar bulunur. Dağıtımcılar: toptancılar, zincir mağazalar, dükkan sahipleri, satış personeli, doğrudan satış yapan kimseleri kapsamaktadır. Tüketiciler ve nihai kullanıcılar: bir ürünün üretilmesinde diğer ürünün kullanılmasını gibi endüstriyel kullanıcılar ve nihai kullanıcıları temsil eder. Kanaat liderleri: açıkladıkları olumlu ve olumsuz görüşler insanları ve kuruluşları etkileyen insanların oluşturduğu gruptur.
 19. 19. HEDEF KİTLE BELİRLEME SEBEPLERİ: Halkla ilişkiler programıyla ilgili grupları belirlemek Kaynaklar ve bütçe öncelikleri belirlemek Kullanılacak medya taktikleri seçmek Kabul edilebilir ve etkili biçimde mesajı hazırlamak için belirlenir Kuruluşlar genellikle hedef gruplarını;
 20. 20. HEDEF KİTLE BELİRLEMEMENİN SONUÇLARI Çok fazla hedef kitleye ulaşma çabasıyla kaynak israfı olacaktır Aynı mesaj farklı gruplardaki insanlara iletilecektir Çalışma saatleri ve uygun materyaller ayarlanamayacaktır Hedeflere ulaşılamayacaktır Yönetim ve müşteri sonuçların eksikliğinden memnun olmayacaktır
 21. 21. 2014 YEREL SEÇİMLERİ VE PARTİLERİN HEDEF KİTLELERİ
 22. 22. ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 2001 yılında mevcut genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurucu başkanlığında kurulan partidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması "AK Parti" olmakla birlikte, baş harflerinden oluşan "AKP" kısaltmasının kullanımı da yaygındır Erdoğan, partinin siyasi yelpazedeki yerinin muhafazakâr demokratlık olduğunu belirtmiştir Kurucuları ve önde gelen isimlerinden bir bölümü, Fazilet Partisine yakın ya da Fazilet Partisi kadrosundan olup, bu partinin kapatılmasından sonra kurulan ve devam niteliğine sahip olduğu kabul edilen Saadet Partisine katılmayanlardır
 23. 23. Gerek kuruluştaki, gerekse sonraki dönemlerdeki kadroları değişik parti ve siyasi görüşlerden pek çok adı barındırmıştır. Fazilet Partisinin veya ilgili siyasi geleneğin bir uzantısı olarak gösterilmesine şiddetle karşı çıkılmıştır. 2001'den itibaren katıldığı tüm seçimlerden birinci olarak çıkan partinin adayı Abdullah Gül de Cumhurbaşkanı seçilmiş ve halen bu görevi yürütmektedir. Bu dönemde hakkında açılan kapatma davası da Anayasa Mahkemesi'nce reddedilmiştir.
 24. 24. CUMHURİYET HALK PARTİSİ 9 Eylül 1923'te Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve Atatürkçü, sosyal liberal ve sosyal demokrat siyasi görüşünü benimsemiş olan partidir. Çok partili düzene geçiş sürecinde tek parti iktidarını sürdürmüş ve Türkiye'de en uzun süre iktidarda bulunmuş parti olan Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak da anılır. CHP, kurucusu ve ilk genel başkanı Atatürk'ün vasiyeti ile tasarruf haklarını CHP'ye terk ettiği Türkiye İş Bankası'nın bir bölüm hissesinin de sahibidir.
 25. 25. 12 Eylül Darbesi'nin ardından, o dönem Bülent Ecevit'in genel başkanlık yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi kapatılmış; daha sonra kuruluşunun 69. yıldönümü olan 9 Eylül 1992 günü tekrar açılmıştır. Genel başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu yapmaktadır.
 26. 26. Altı Ok, Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi programını oluşturan altı ilkeye verilen addır. 1927'de Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik ve Laiklik olarak tanımlanan dört ilkeye, 10-18 Mayıs 1931 tarihindeki üçüncü parti kurultayında Devletçilik ve İnkılapçılık ilkeleri eklenerek "altı ok" kavramı benimsenmiştir. Şubat 1937'de yapılan bir anayasa değişikliğiyle altı ok ilkesi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına da eklenmiştir. ALTI OK
 27. 27. MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Milliyetçi Hareket Partisi, 1969 yılında kurulan, Türk-İslam ülküsü ve Türk milliyetçiliğini savunan aşırı sağ siyasî partidir. Kurucusu Alparslan Türkeş olan partinin günümüzdeki genel başkanı Devlet Bahçeli'dir. MHP'nin esasını İslam dininin şekillendirdiği Türk milliyetçiliğini temel alan gelenekçi-muhafazakâr niteliklere de sahip Dokuz Işık temsil etmektedir. Ülkücüler, idealizmin (ülkücülük) doruk noktalarına ulaştığı anti-kapitalist, anti-komünist, milliyetçi bir siyaseti savunmuştur.
 28. 28. 9 Işık Doktrini Milliyetçilik: Her şey Türk milleti için, Türk milleti ile beraber ve Türk milletine göre sözleriyle özetlenebilecek, Türk milletine bağlılık, sevgi ve Türkiye devletine sadakat ve hizmettir. Ülkücülük: Türk milletini en ileri, en medeni, en kuvvetli bir varlık haline getirme ülküsüdür. Ahlakçılık: Türk milletinin ruhuna, örf ve adetlerine uygun yüksek varlığını korumayı ve geliştirmeyi ön gören esaslara dayanır. İlimcilik: Olayları ve varlığı ön yargılardan ve art düşüncelerden sıyırarak ilim mantalitesi ile incelemek ve girişilecek her çeşit faaliyette ilmi önder yapmak prensibidir.
 29. 29. Toplumculuk: Her çeşit faaliyetin toplumun yararına olacak şekilde yürütülmesi görüşüdür. İçtimai ve iktisadi olmak üzere iki ayrı bölümü kapsamaktadır. Köycülük: Köyleri tarım kentleri haline birleştirerek kalkındırmayı öngörür. Hürriyetçilik ve Şahsiyetçilik: Birleşmiş Milletler Anayasasında yazılı bütün hürriyetlerin sağlanmasını gaye edinmiştir. Gelişmecilik ve Halkçılık: İnsanlar ve medeniyetler daima daha iyi, daha güzeli, daha mükemmeli istemek ve aramakla gelişir. Endüstricilik ve Teknikçilik: Türk milletinin kalkınması için acele sanayileşmesi lazımdır.
 30. 30. Barış ve Demokrasi Partisi Barış ve Demokrasi Partisi (kısaca BDP), Türkiye'de 2008 yılında kurulmuş sosyal demokrat ve sosyal liberal görüşlü Kürt milliyetçisi partidir. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından uluslar arası hukuka uygun olarak kabul edilmiş insan hakları, siyasi haklar, sosyal ve ekonomik haklara ilişkin hak ve hürriyetleri benimsemiş ve içselleştirmiş; özgürlükçü, eşitlikçi, barışçı, çoğulcu demokratik devlet anlayışını benimseyen, çok kültürlü ve çok renkli toplumsal yapıyı savunan, her türlü ırkçılığı, ayrımcılığı, emek simsarlığı yapanları, baskı ve despotizmi reddeden, kadın ve çocuk haklarını savunan, demokratik sol kitlesel bir siyasi oluşumdur.
 31. 31. DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER selcukyucesoy@yandex.com Kayseri - 2014

×