Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Βιβλίο SEO | Greek SEO Book

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων
2
ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕ΢ΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΘ …………………………………………………………………………………………………………………………… 3
ΡΩΣ Λ...
Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων
3
Ονομάηομαι Ραςςάσ Χριςτοσ και αςχολοφμαι επαγγελματικά με το Search Engine
Optimizati...
Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων
4
ΡΩΣ ΛΕΙΤΟΥ΢ΓΟΥΝ ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
Για να αντιλθφκείτε τι είναι το SEO κα πρζπει π...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Σεμινάριο SEO
Σεμινάριο SEO
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 40 Publicité

Βιβλίο SEO | Greek SEO Book

Télécharger pour lire hors ligne

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ SEO / GREEK SEO BOOK - GREECE
http://seoptimization.gr

Ο Οδηγός Βελτιστοποίησης Ιστοσελίδων είναι ένα από τα βιβλία για SEO που αναφέρεται στις αποτελεσματικές διαδικασίες, τις τεχνικές και τους digital τρόπους προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Χρήστος Πασσάς - Search Engine Optimization
https://www.linkedin.com/in/seogreece

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟ SEO / GREEK SEO BOOK - GREECE
http://seoptimization.gr

Ο Οδηγός Βελτιστοποίησης Ιστοσελίδων είναι ένα από τα βιβλία για SEO που αναφέρεται στις αποτελεσματικές διαδικασίες, τις τεχνικές και τους digital τρόπους προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Χρήστος Πασσάς - Search Engine Optimization
https://www.linkedin.com/in/seogreece

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (12)

Similaire à Βιβλίο SEO | Greek SEO Book (20)

Publicité

Βιβλίο SEO | Greek SEO Book

 1. 1. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 2 ΡΙΝΑΚΑΣ ΡΕ΢ΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΘ …………………………………………………………………………………………………………………………… 3 ΡΩΣ ΛΕΙΤΟΥ΢ΓΟΥΝ ΟΙ ΜΘΧΑΝΕΣ ΑΝΑΗΘΤΘΣΘΣ …………………………………………………………………. 4 ΤΙ ΕΙΝΑΙ SEARCH ENGINE OPTIMIZATION …………………………………………………………………………… 7 ΕΥ΢ΕΣΘ ΛΕΞΕΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ …..………………………………………………………………………………. 7 SEO ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ……………………………………………………………………………………………………….. 12 HTML ΕΤΙΚΕΤΕΣ ……………………………………………………………………………………………………………….… 15 ΔΘΜΙΟΥ΢ΓΙΑ ΡΕ΢ΙΕΧΟΜΕΝΟΥ …………………………………………………………………………………………… 19 OFF PAGE OPTIMIZATION ……………………………………………………………………………………………….… 22 GOOGLE PAGERANK …………………………………………………………………………………………………………. 25 ΑΡΟΚΤΘΣΘ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ………………………………………………………………………………………………….. 28 SOCIAL MEDIA MARKETING ………………………………………………………………………………………………. 31 ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΘ ………………………………………………………………………………………… 33 ΒΕΛΤΙΣΤΟΡΟΙΘΣΘ ΣΕ 11 ΑΡΛΑ ΒΘΜΑΤΑ …………………………………………………………………………… 35
 2. 2. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 3 Ονομάηομαι Ραςςάσ Χριςτοσ και αςχολοφμαι επαγγελματικά με το Search Engine Optimization και με το Web Promotion γενικότερα. Ζχω προωκιςει με επιτυχία πολυάρικμα projects που ζχουν να κάνουν με τθν online προϊκθςθ και τθν διαδικτυακι προβολι. Μζςα από τισ ςελίδεσ αυτοφ του θλεκτρονικοφ οδθγοφ κα ςασ εξθγιςω τι ονομάηουμε SEO και ποια ακριβϊσ διαδικαςία κα πρζπει να ακολουκιςετε για να μπορζςετε αποτελεςματικά να βελτιςτοποιιςετε τθν ιςτοςελίδα ςασ. Επίςθσ κα αναφερκϊ με λεπτομζρεια ςτο το τι κα πρζπει να αποφεφγετε κατά τθν διαδικαςία τθσ online προϊκθςθσ των προϊόντων και των υπθρεςιϊν που διακζτετε, οφτοσ ϊςτε να ςασ βοθκιςουν να δθμιουργιςετε, να αυξιςετε, αλλά και να διατθριςετε τουσ διαδικτυακοφσ ςασ επιςκζπτεσ. Θα ξεκινιςω μακαίνοντασ ςασ το πϊσ να κάνετε ζρευνα και το πϊσ να διαλζγετε τα κατάλλθλα keywords - τισ κατάλλθλεσ λζξεισ και φράςεισ κλειδιά που ζχουν άμεςθ ςχζςθ με αυτά που προςφζρετε ςτο site ςασ. Θα ςασ εξθγιςω ακόμα ποιεσ λζξεισ λειτουργοφν ωσ κλειδιά τόςο για τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ όςο και για τουσ ίδιουσ ςασ τουσ επιςκζπτεσ, κακϊσ και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να γράφετε αποτελεςματικό περιεχόμενο χρθςιμοποιϊντασ καίριεσ φράςεισ αλλά διατθρϊντασ μια φυςικι ροι. Τζλοσ κα ςασ δείξω τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να παρακολουκείτε τθν διαδικτυακι ςασ προςπάκεια προϊκθςθσ, και το πϊσ με ςυςτθματικι δουλειά κα καταφζρετε ζνα διαρκζσ και δυνατό αποτζλεςμα. Σε όλεσ τισ μεκόδουσ και τισ πρακτικζσ που κα ακολουκιςουμε δεν κα χρθςιμοποιιςουμε κόλπα αλλά αντικζτωσ κα κάνουμε δουλειά που κα βαςίηεται ςε οδθγίεσ που δίδονται και προτείνονται από τισ ίδιεσ τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ. Πλα τα παραπάνω κα επιφζρουν μια δυνατι γνϊςθ του τι πρζπει να κάνετε και του πϊσ να προωκείτε τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ ςασ διαδικτυακά.
 3. 3. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 4 ΡΩΣ ΛΕΙΤΟΥ΢ΓΟΥΝ ΟΙ ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ Για να αντιλθφκείτε τι είναι το SEO κα πρζπει πρϊτα να κατανοιςετε το πϊσ δουλεφουν οι μθχανζσ αναηιτθςθσ, το γιατί εφαρμόηουμε μερικζσ τεχνικζσ, κακϊσ και τον λόγο για τον οποίο κα πρζπει να τισ τροποποιοφμε κατά περίπτωςθ. Υπάρχουν δφο βαςικά μζρθ από τα οποία αποτελοφνται τα search engines και αυτά είναι οι αράχνεσ και ο αλγόρικμοσ. Οι αράχνεσ (ι αλλιϊσ crawlers, spiders, ι robots) γυρίηουν αςταμάτθτα το internet και μαηεφουν πλθροφορίεσ ακολουκϊντασ ςυνδζςμουσ (τα λεγόμενα links). Αυτζσ οι πλθροφορίεσ τοποκετοφνται ςε τεράςτιεσ βάςεισ δεδομζνων και αποκθκεφονται. Ζτςι λοιπόν οι βαςικζσ διεργαςίεσ που πραγματοποιοφν οι αράχνεσ είναι: o το ψάξιμο o θ εφρεςθ o θ ςυλλογι και o θ αποκικευςθ Σε αυτιν τθ διαδικαςία όμωσ υπάρχουν μερικά τεχνικά κζματα που θ μθ ςωςτι αντιμετϊπιςι τουσ μπορεί να τα μετατρζψει ςε προβλιματα. Τα search engines πρζπει να μποροφν να βρουν και να διαβάςουν ςωςτά το περιεχόμενο των ςελίδων ςασ, και για να το πετφχετε αυτό κα πρζπει να ςχεδιάηετε τουσ διαδικτυακοφσ ςασ τόπουσ με τζτοιον τρόπο ϊςτε να μπορεί να διευκολφνεται θ ανάγνωςι τουσ.
 4. 4. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 5 Για να ολοκλθρωκεί θ παραπάνω διαδικαςία, τα search engines κάνουν χριςθ ενόσ μακθματικοφ αλγόρικμου που κακορίηει το ποιεσ ςελίδεσ κα πρζπει να εμφανίηονται ςτισ εκάςτοτε αναηθτιςεισ που πραγματοποιοφνται. Με άλλα λόγια κακορίηουν τθν ςχετικότθτα των ιςτοςελίδων με λζξεισ και φράςεισ κλειδιά. Για να το πετφχουν αυτό χρθςιμοποιοφν εκατοντάδεσ κριτιρια τα λεγόμενα search engine factors. Στισ μζρεσ μασ όλα αυτά τα search engine factors (οι παράγοντεσ κατάταξθσ) είναι τόςο πολφπλοκοι, ςφνκετοι, και προςεκτικά επιλεγμζνοι, που κωρακίηουν τθν αξιοπιςτία των αποτελεςμάτων από κακόβουλεσ προςπάκειεσ αλλοίωςθσ τουσ και από κάκε λογισ αυτοματοποιθμζνα προγράμματα. Ζτςι λοιπόν να είςαςτε ιδιαίτερα προςεκτικοί ςε όςουσ υπόςχονται ότι μποροφν άμεςα να φζρουν χιλιάδεσ επιςκζπτεσ ςτο site ςασ, ι να ςασ βγάλουν πρϊτουσ ςτο Google. Κανζνασ, επαναλαμβάνω κανζνασ δεν μπορεί να το εγγυθκεί αυτό. Τα δφο βαςικά πράγματα που μετράνε ςτο internet είναι  Το περιεχόμενο που ζχετε για εςάσ ςτθν ιςτοςελίδα ςασ και  Το περιεχόμενο που ζχουν οι άλλοι για εςάσ ςτισ ιςτοςελίδεσ τουσ Το περιεχόμενο των sites, ο εμπλουτιςμόσ και θ επιςκεψιμότθτα καταδεικνφουν το τι είναι ςθμαντικό, ςχετικό ι αναξιόπιςτο. Ζτςι λοιπόν όταν αναφερόμαςτε ςτο περιεχόμενο που βρίςκεται ςτθν ιςτοςελίδα μασ το ονομάηουμε on page content, ενϊ όταν αναφερόμαςτε ςε αυτό που βρίςκεται εκτόσ αυτισ το ονομάηουμε off page content.
 5. 5. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 6 Αυτό που προςμετράται περιςςότερο είναι το τι γράφεται από τουσ άλλουσ για εμάσ αφοφ κεωρείται πιο αξιόπιςτο, περιςςότερο αντικειμενικό, και με μεγαλφτερθ βαρφτθτα. Θ δουλειά που διενεργείται με τθν χριςθ του search engine optimization διαςφαλίηει τθν εξάλειψθ τεχνικϊν κεμάτων ικανϊν να εμποδίςουν τουσ crawlers ςτο να βρουν και να καταγράψουν το περιεχόμενο που διακζτουμε. Με τθν ςωςτι εφαρμογι του SEO επιτυγχάνουμε τθν ορκι κατθγοριοποίθςθ του site μασ και επομζνωσ τθν επιτυχθμζνθ εμφάνιςθ του ςε ςχετικζσ αναηθτιςεισ. Ζτςι λοιπόν καταφζρνουμε το κοινό ςτο οποίο απευκυνόμαςτε να μπορεί με μια απλι αναηιτθςθ να μασ βρει.
 6. 6. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 7 SEARCH ENGINE OPTIMIZATION Ασ ξεκινιςουμε λοιπόν με το να δοφμε τι είναι τελικά το Search Engine Optimization. Το Search Engine Optimization (SEO) το ορίηουμε ωσ το ςφνολο των διαδικαςιών που χρειάηεται να εφαρμοςτοφν για να διαςφαλίςουν τθν όςο το δυνατόν υψθλότερθ κζςθ μιασ ιςτοςελίδασ ςτα αποτελζςματα των μθχανϊν αναηιτθςθσ. Εφαρμόηοντασ το SEO επιτυγχάνετε υψθλότερεσ κατατάξεισ Πςοι ψάχνουν ςτο διαδίκτυο αναηθτοφν απαντιςεισ ςε ερωτιςεισ, λφςεισ ςε προβλιματα και προςφορά ςε όςα ηθτοφν. Αναρωτθκείτε λοιπόν τι κζλετε να βρουν επιςκεπτόμενοι το site ςασ και δϊςτε τουσ κάποια απάντθςθ, κάποια λφςθ ι ζνα προϊόν που κα τουσ καλφψει. ΕΥ΢ΕΣΗ ΛΕΞΕΩΝ ΚΛΕΙΔΙΩΝ Θ εφρεςθ λζξεων και φράςεων κλειδιϊν είναι μια πολφ ςθμαντικι ςειρά ενεργειϊν. Ωσ λζξεισ και φράςεισ κλειδιά (keywords και key phrases αντίςτοιχα), κεωροφμε τισ λζξεισ και τα groups των λζξεων που χρθςιμοποιοφν οι χριςτεσ του internet για να βρουν τισ πλθροφορίεσ που κζλουν. Οι λζξεισ κλειδιά που χρθςιμοποιοφνται για τθν εφρεςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν τθσ αγοράσ ςτθν οποία ανικετε κα πρζπει να ταιριάηουν με αυτζσ που χρθςιμοποιείτε ςτον τίτλο και ςτθν περιγραφι του site ςασ Σκοπόσ ςασ είναι να ανακαλφψετε ποιεσ αντιςτοιχοφν ςτο περιεχόμενο του ιςτοχϊρου που
 7. 7. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 8 διακζτετε, να τισ ςυμπεριλάβετε ςε αυτόν και ζτςι να ενθμερϊςετε τα search engines και τουσ χριςτεσ για τθν ςχετικότθτά ςασ με αυτζσ. Θεωρθτικά όλοι μποροφν να κατζχουν τθν πρϊτθ κζςθ ςτο Google. Το κζμα όμωσ είναι για ποιεσ λζξεισ; Ρόςο ανταγωνιςμό ζχουν; Είναι ικανζσ να επιφζρουν ςτοχευμζνθ επιςκεψιμότθτα; Είναι όντωσ δυνατζσ ι απλά ακοφγονται καλζσ; Με ποιο κριτιριο κα επιλζξετε τισ κατάλλθλεσ; Υπάρχουν μερικά keyword tools που βοθκάνε ςτθν γενικότερθ διαδικαςία, με πιο ςθμαντικό το Google keyword tool που υποςτθρίηει πλιρωσ τθν Ελλθνικι γλϊςςα και τισ αναηθτιςεισ που πραγματοποιοφνται ςτθν χϊρα μασ. Το Google keyword tool κα το βρείτε ςτα Εργαλεία που διατίκενται δωρεάν ςτο AdWords Για μια ςωςτι ανάλυςθ χρειάηεται να ακολουκιςετε μια διαδικαςία που περιλαμβάνει μια ςειρά από διεργαςίεσ. Αρχικά πρζπει να ςκεφτείτε ποιά είναι θ αγορά ςτθν οποία κζλετε να απευκυνκείτε (target market) και να δϊςετε απάντθςθ ςτα εξισ: 1. Ροιο είναι το ςτοχευόμενο κοινό; 2. Βρίςκεται εντόσ Ελλάδασ; Είναι από κάποια ςυγκεκριμζνθ περιοχι; Στοχεφετε τθν παγκόςμια αγορά; 3. Απευκφνεςτε ςτον αντρικό ι τον γυναικείο πλθκυςμό; Τι θλικία ζχουν; Τι οικονομικό ειςόδθμα; Το ςτοχευόμενο κοινό είναι οι άνκρωποι που ψάχνουν για τα προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ που εςείσ προςφζρετε.
 8. 8. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 9 Εάν για παράδειγμα διακζτετε ζνα εςτιατόριο ςτον Ρειραιά ενδιαφζρεςτε για αναηθτιςεισ που γεωγραφικά προζρχονται από τον Ρειραιά και μία ακτίνα περίπου 20 χιλιομζτρων γφρω από αυτόν. Δεν ςασ ενδιαφζρει μια αναηιτθςθ που κα γίνει από ζναν ομογενι μασ ςτθν Νζα Υόρκθ, αλλά οφτε μια αναηιτθςθ που κα πραγματοποιθκεί από τθν Θεςςαλονίκθ. Οι τιμζσ του μενοφ ςασ και το περιβάλλον του εςτιατορίου ςασ κα κακορίςουν το θλικιακό κοινό και το ειςόδθμα που προτιμάτε να ζχουν. Φυςικά όπωσ ςε όλουσ τουσ κανόνεσ υπάρχουν και εξαιρζςεισ που όμωσ ςτθν ςυντριπτικι πλειοψθφία των περιπτϊςεων ιςχφουν τα παραπάνω. Για να βοθκθκείτε ςτθ διαδικαςία εφρεςθσ των κατάλλθλων keywords ρωτιςτε φίλουσ ι ανκρϊπουσ από τθν οικογζνειά και τον εργαςιακό ςασ χϊρο. Ηθτιςτε τουσ να ςασ πουν με ποιεσ λζξεισ κα ζψαχναν να βρουν τα προϊόντα ςασ ι ακόμα και το τι κα ικελαν να διαβάςουν επιςκεπτόμενοι τον θλεκτρονικό ςασ χϊρο. Ακόμα μπορείτε να μπείτε ςε forums και blogs και να βρείτε ανάλογα άρκρα, να αντλιςτε φρζςκεσ ιδζεσ, ι να ηθτιςετε από τα μζλθ τουσ να ςασ προτείνουν πράγματα που κα τουσ άρεςαν να τα δουν υλοποιθμζνα ςτθν ιςτοςελίδα ςασ! Μπορείτε ακόμα να πάρετε ιδζεσ από τουσ ανταγωνιςτζσ ςασ και να δείτε ποιεσ λζξεισ και εκφράςεισ χρθςιμοποιοφν για ανταγωνιςτικά ςε ςασ προϊόντα. Ράρτε λοιπόν ςτυλό και χαρτί και ςθμειώςτε όλεσ τισ λζξεισ και τισ φράςεισ κλειδιά που ςυγκεντρϊςατε.
 9. 9. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 10 Ρθγαίνετε ςτο Google keyword tool (https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal) και: 1. ειςάγετε μία λζξθ ι φράςθ κλειδί ανά γραμμι όπωσ ςτο παράδειγμα τθσ παρακάτω εικόνασ 2. πατιςτε Σφνκετεσ επιλογζσ (Advanced options) 3. επιλζξτε Ελλάδα (Greece) από το dropdown menu του Τοποκεςίεσ και γλϊςςεσ (Locations and languages) 4. ξανακλείςτε το μενοφ πατϊντασ Σφνκετεσ επιλογζσ (Advanced options) 5. ειςάγετε τον κϊδικα αςφαλείασ και 6. πατιςτε Αναηιτθςθ (Search) Ρραγματοποιϊντασ τθν αναηιτθςθ θ ςτιλθ που μασ ενδιαφζρει για τθν ανάλυςθ μασ είναι αυτι των Τοπικϊν μθνιαίων αναηθτιςεων (Local monthly searches) που αφορά τισ μθνιαίεσ αναηθτιςεισ που πραγματοποιοφνται ςτθν Ελλάδα.
 10. 10. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 11 Σε ςυνδυαςμό με τθν ςτιλθ του Ανταγωνιςμοφ (Competition) μποροφμε να δοφμε το πόςο ανταγωνιςμό κα βροφμε και το κατά πόςθ δφςκολθ ι εφκολθ δουλειά κα ζχουμε μπροςτά μασ. Εμπειρικά κα ςασ πρότεινα να αποφεφγετε να διαλζγετε λζξεισ που ζχουν πολφ ανταγωνιςμό και πολλζσ μθνιαίεσ αναηθτιςεισ, γιατί εφόςον διακζτετε ζνα καινοφργιο site κα είναι πρακτικά αδφνατο να καταταχκείτε ςε μία από τισ πρϊτεσ κζςεισ των αποτελεςμάτων. Ραρομοίωσ κα πρζπει να αποφεφγετε λζξεισ με πολφ μικρό μθνιαίο αρικμό αναηθτιςεων αφοφ θ βελτιςτοποίθςθ για αυτζσ κα είναι μόνο χάςιμο χρόνου και το περιςςότερο που μπορεί να αποκτιςετε κα ναι μια μικρι αν όχι μθδαμινι επιςκεψιμότθτα. Τα αποτελζςματα τθσ αναηιτθςθσ μπορείτε εάν κζλετε να τα ςϊςετε ςτον υπολογιςτι ςασ πατϊντασ Λιψθ > Πλεσ > Μορφι: CSV για Excel (Download > All > Format: CSV for Excel).
 11. 11. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 12 SEO ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Εφόςον κάνατε τθν ζρευνα και βρικατε τα κατάλλθλα keyword phrases ασ δοφμε πϊσ κα πρζπει να τα ςυνδυάςετε με τθν αρχιτεκτονικι και τθ δομι του site ςασ. Θ πλοιγθςθ και οι τίτλοι των επί μζρουσ ιςτοςελίδων υποδεικνφουν ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ το τι είναι ςθμαντικό και το τι όχι. Εάν για παράδειγμα ςε κάκε ςελίδα περιλαμβάνετε ζναν ςφνδεςμο για τισ υπθρεςίεσ ςασ τότε αυτόματα αυτόσ ο ςφνδεςμοσ μαρκάρεται ωσ ςθμαντικόσ. Ζτςι λοιπόν οι φράςεισ - κλειδιά που είχατε επιλζξει νωρίτερα με τθν καλφτερθ ςχζςθ ηιτθςθσ και προςφοράσ κα γίνουν οι κφριεσ κατθγορίεσ του site ςασ. Ακολουκϊντασ τθν ίδια λογικι οι αμζςωσ λιγότερο δθμοφιλείσ τθσ λίςτασ ςασ κα πάρουν τον ρόλο των υποκατθγοριϊν και κα είναι υποςτθρικτικζσ και υπεφκυνεσ για τθν ζλευςθ περιςςότερων επιςκεπτϊν. Θ λογικι που ακολουκοφμε είναι ότι θ κάκε ιςτοςελίδα πρζπει να εςτιάηει ςε ζνα ςυγκεκριμζνο κζμα και να βελτιςτοποιείται για διαφορετικζσ αλλά ςυγγενικζσ λζξεισ ι φράςεισ κλειδιά. Θ επιλογι του κατάλλθλου ονόματοσ για το website που κζλετε να φτιάξετε είναι ζνα κζμα που ςυχνά ςυγκεντρϊνει πολλζσ αντικρουόμενεσ απόψεισ. Συνικωσ επικρατεί θ λογικι ότι πρζπει το domain name να περιλαμβάνει τα κφρια keywords και ότι πρζπει να ζχει κατάλθξθ .gr ι .com. Αυτό εν μζρει είναι ςωςτό όμωσ δεν μποροφμε να το ορίςουμε ωσ κανόνα αφοφ υπάρχουν ουκ ολίγεσ εξαιρζςεισ.
 12. 12. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 13 Για να γίνω πιο ςαφισ τα ονόματα με τθν κατάλθξθ .gr είναι ιδανικά για site που απευκφνονται αυςτθρά ςτο γεωγραφικό μικοσ και πλάτοσ τθσ Ελλάδασ. Αυτι θ ιδιότθτα ονομάηεται Geographic targeting και ανατίκεται αυτόματα ςε καταλιξεισ ονομάτων χωρϊν. Για παράδειγμα τα ονόματα που ζχουν κατάλθξθ .fr ςτοχεφουν γεωγραφικά το κοινό τθσ Γαλλίασ, .jp τθσ Ιαπωνίασ, .ru τθσ ΢ωςίασ, .uk τθσ Αγγλίασ κοκ. Αυτό δεν ςθμαίνει βζβαια ότι τα site με αυτιν τθν κατάλθξθ δεν είναι ορατά από κατοίκουσ άλλων χωρϊν, αλλά ότι απλά υςτεροφν ςτισ κατατάξεισ των αναηθτιςεων που πραγματοποιοφνται ςε παγκόςμιο επίπεδο. Ζνα .com για παράδειγμα, εάν υποκζςουμε ότι ζχει το ίδιο περιεχόμενο και ζχει προωκθκεί πανομοιότυπα με ζνα .gr, κα κατατάςςεται πάντα καλφτερα ςτο Google.com. Ακριβϊσ το αντίκετο κα ιςχφει ςτο Google.gr που ευνοθμζνο αυτι τθ φορά κα είναι το site που ςτοχεφει το Ελλθνικό κοινό και κα είναι κατάλθξθσ .gr! Επομζνωσ θ επιλογι τθσ κατάλθξθσ ονόματοσ πρζπει να γίνεται ανάλογα με το ποια είναι θ εκάςτοτε ηϊνθ ςτόχευςθσ. Οι βαςικζσ καταλιξεισ που δεν δεςμεφουν γεωγραφικά τθν ςτόχευςθ είναι το .com, το .net, το .org, το .info αλλά και ζνα πλικοσ άλλων πιο εξειδικευμζνων όπωσ το .biz, το .edu, το .gov, το .mobi, το .int κ.α.
 13. 13. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 14 Πςον αφορά τθν αναγκαιότθτα προςκικθσ λζξεων κλειδιϊν μζςα ςτα domains, κα ζλεγα ότι είναι ζνα κζμα που δεν κα ζπρεπε να ςασ ανθςυχεί και πολφ αφοφ με μια γριγορθ ζρευνα κα ανακαλφψετε ότι τα πιο γνωςτά site παγκοςμίωσ ςτθν ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία δεν αποτελοφνται οφτε από μία λζξθ κλειδί! Μερικά παραδείγματα είναι το Google, το Yahoo!, το Bing, θ Alexa, το Baidu, το MSN, το Amazon, το Joomla, το Flickr, θ Apple και πολλά άλλα. Ρεριςςότερο ψυχολογικό είναι το κζμα (ότι διακζτετε δθλαδι ζνα αναγνωρίςιμο και ςχετικό με το αντικείμενο εναςχόλθςθσ ςασ όνομα) παρά ουςιαςτικό. Αυτό που ζχει ςθμαςία είναι τα επί μζρουσ link των ιςτοςελίδων ςασ να είναι φιλικά προσ τουσ χριςτεσ και να αποτελοφνται από λζξεισ-κλειδιά όπωσ αυτά των προϊόντων ι των υπθρεςιϊν ςασ. Πςο μπορείτε να αποφεφγετε να χρθςιμοποιείτε dynamic URLs και να επιλζγετε τα static URLs που είναι φιλικά προσ τουσ χριςτεσ και τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ Ο λόγοσ είναι διπλόσ αφοφ κατά πρϊτον τα search engines λαμβάνουν μία πρόςκετθ ζνδειξθ για το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται ςε κάκε ιςτοςελίδα, και κατά δεφτερον με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προςελκυκοφν χριςτεσ που πικανότατα μζςα ςε αυτό να αναγνωρίςουν λζξεισ τθσ αναηιτθςθσ τουσ.
 14. 14. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 15 HTML ΕΤΙΚΕΤΕΣ Κάκε site είναι φτιαγμζνο χρθςιμοποιϊντασ μία γλϊςςα προγραμματιςμοφ που λζγεται “HTML”. Για τθν ςφνκεςθ και για τθν περεταίρω επεξεργαςία τθσ χρθςιμοποιείται ζνασ απλόσ editor (επεξεργαςτισ κειμζνου) όπωσ είναι το Notepad ι ζνασ πιο ςφνκετοσ και ταυτόχρονα πιο επαγγελματικόσ όπωσ είναι το Dreamweaver τθσ Adobe. Για να μπορζςετε να δείτε τον κϊδικα με τον οποίο είναι φτιαγμζνθ θ εκάςτοτε ιςτοςελίδα αρκεί να χρθςιμοποιιςετε το βαςικό menu του περιθγθτι τθσ προτίμθςθσ ςασ και να ακολουκιςετε τθ διαδρομι: View > Page Source. Εναλλακτικά μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ οπουδιποτε επάνω ςτθν ιςτοςελίδα που πλοθγείςτε και να διαλζξετε View Page Source (προβολι κώδικα ιςτοςελίδασ). Στο παράκυρο που κα ςασ ανοίξει κα δείτε ζνα κείμενο που περιλαμβάνει τα όςα εμπεριζχονται ςτθν ιςτοςελίδα που ιςαςταν νωρίτερα.
 15. 15. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 16 Αυτό που ςασ ενδιαφζρει να δείτε είναι ο κϊδικασ που χρθςιμοποιείται για τουσ ςκοποφσ του search engine optimization και να κατανοιςετε τθν χρθςιμότθτά του. Ραράδειγμα προβολισ κϊδικα ςελίδασ (source code) Οι HTML ετικζτεσ (ι αλλιϊσ τα html tags) και οι META ετικζτεσ (τα λεγόμενα meta tags) που ζχουν επιςθμανκεί με το κόκκινο πλαίςιο είναι απαραίτθτα ςτοιχεία για το optimization ενόσ site. Τον κϊδικα που κα πρζπει να προςκζςετε κα ςασ τον παρακζςω ςτθ ςυνζχεια, και προσ το παρόν κα ςασ εξθγιςω τι περιλαμβάνεται ςε αυτόν. Αρχικά είναι ο ΤΙΤΛΟΣ μιασ ιςτοςελίδασ (το Title tag) και πρζπει να είναι μζχρι 12 λζξεισ. Στθ ςυνζχεια είναι θ ΡΕ΢ΙΓ΢ΑΦΗ μιασ ιςτοςελίδασ (το Meta description tag) και δεν κα πρζπει να ξεπερνάει τουσ 150 χαρακτιρεσ. Πςον αφορά τϊρα το κφριο περιεχόμενο πρζπει να χρθςιμοποιοφνται οι Επικεφαλίδεσ (τα Header tags), το Κείμενο αγκφρωςθσ των ςυνδζςμων (το Anchor text) και τα περιγραφικά κείμενα των εικόνων (τα Alt tags). Για το on page optimization τα Title tags κεωροφνται τα πιο ςθμαντικά και λαμβάνονται ςοβαρά υπόψθ από όλεσ τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ. Μζςα ςε αυτά πρζπει να τοποκετείτε τισ πιο βαςικζσ ςασ φράςεισ και λζξεισ που αντιπροςωπεφουν το κζμα και το περιεχόμενο των ιςτοςελίδων ςασ. Είναι ορατά ςτθν επάνω αριςτερι πλευρά του browser που κάνετε πλοιγθςθ κακϊσ και ςτα αποτελζςματα των search engines με τθν μορφι του ενεργοφ ςυνδζςμου που οδθγεί ςτθν κάκε ιςτοςελίδα.
 16. 16. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 17 Το Meta description tag είναι επίςθσ ζνα μζροσ που κα πρζπει να χρθςιμοποιιςετε τισ βαςικζσ ςασ λζξεισ και εκφράςεισ, αντιπροςωπεφοντασ ζτςι το νόθμα των όςων εμπεριζχονται. Σκεφτείτε το ςαν μια περίλθψθ που εξθγεί ςτον αναγνϊςτθ το τι πρόκειται να βρει κατά τθν επίςκεψθ του ςτο site. Τα Heading tags είναι τθσ μορφισ <H1></H1>, <H2></H2>, <H3></H3> κτλ και δεν είναι κάτι άλλο από τουσ τίτλουσ τθσ κάκε ςελίδασ, με τον H1 τον πιο ςθμαντικό, H2 τον αμζςωσ
 17. 17. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 18 λιγότερο ςθμαντικό κοκ. Ρ.χ. Εάν είχαμε ζνα κατάςτθμα ακλθτικϊν ειδϊν το H1 κα ιταν τα Ακλθτικά είδθ, το H2 τα Ακλθτικά παποφτςια, και το H3 μπορεί να ιταν τα Κορδόνια. Το Anchor text είναι το κείμενο αγκφρωςθσ ενόσ link που οδθγεί ςε μια ιςτοςελίδα. Είναι ςθμαντικό για το SEO γιατί υποδεικνφει ςτουσ χριςτεσ και ςτα bots των μθχανϊν αναηιτθςθσ τισ λζξεισ με τισ οποίεσ ςυςχετίηεται ζνασ ςφνδεςμοσ. Το Alt tag είναι το κείμενο που εμφανίηεται ςτθν οκόνθ μασ όταν τοποκετοφμε τον κζρςορα πάνω από μια εικόνα. Αποτελείται από ζνα περιγραφικό κείμενο που βοθκάει ςτθν αρχειοκζτθςθ και τθν κατάταξθ ςε image-based αναηθτιςεισ. Λόγω του ότι τα crawlers που χρθςιμοποιοφν τα search engines δεν μποροφν να αντιλθφκοφν το περιεχόμενο μιασ εικόνασ, είναι αναγκαίο να προςκζςουμε εμείσ ζνα alternative text που κα τα βοθκιςει να τισ εντάξουν ςτο ευρετιριο τουσ ςωςτά.
 18. 18. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 19 ΔΗΜΙΟΥ΢ΓΙΑ ΡΟΙΟΤΙΚΟΥ ΡΕ΢ΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Θ προςκικθ υλικοφ ςτισ ςελίδεσ του site ςασ είναι μια διαδικαςία χρονοβόρα αλλά εξαιρετικά ςθμαντικι. Οι μθχανζσ αναηιτθςθσ και οι επιςκζπτεσ ςασ, κζλουν να βρουν ζνα καλό περιεχόμενο που να ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ και τισ προςδοκίεσ τουσ. Τι όμωσ εννοοφμε όταν λζμε καλό περιεχόμενο; Σε γενικζσ γραμμζσ πρζπει:  Να είναι ςε πλιρθ ςφμπλευςθ με τα όςα αναηθτά το ςτοχευόμενο κοινό  Να λφνει προβλιματα  Να δίνει απαντιςεισ ςε ερωτιματα  Να προςφζρει πλθροφορίεσ Αυτό που πρζπει να αποφεφγετε να κάνετε είναι να γράφετε κείμενα μόνο για τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ και όχι για τουσ επιςκζπτεσ ςασ, ι να ςτοιβάηετε λζξεισ κλειδιά για να καταταχτείτε ψθλά (το λεγόμενο keyword stuffing). Αν κρατιςετε μια ιςορροπία μπορείτε να ςυνκζςετε περιεχόμενο που να είναι και βελτιςτοποιθμζνο για υψθλζσ κατατάξεισ, αλλά και φιλικό προσ τουσ χριςτεσ του site ςασ. Ζτςι και οι δφο πλευρζσ κα είναι ευχαριςτθμζνεσ αλλά και κα καταφζρετε να αποκτιςετε μια ςειρά από πλεονεκτιματα όπωσ μεγαλφτερθ επιςκεψιμότθτα, returning visitors (επιςκζπτεσ που επιςτρζφουν) και το μεγαλφτερο δυνατόν conversion. Τι είναι όμωσ το conversion; Το conversion είναι θ μετατροπι των επιςκεπτϊν ςε αποτζλεςμα. Για να μπορζςετε να το κατανοιςετε πιο εφκολα κα ςασ δϊςω δφο παραδείγματα.
 19. 19. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 20 1. Εάν διακζτετε ζνα προϊόν και ζχετε ςτουσ δζκα ενδιαφερόμενουσ δφο αγοραςτζσ, τότε το conversion rate κα είναι 20% . (2 αγοραςτζσ ςτουσ 10 ενδιαφερόμενουσ) 2. Εάν επιςκζφτθκαν το site ςασ 100 άτομα και 10 από αυτοφσ γίνουν followers ςτο λογαριαςμό ςασ ςτο Facebook τότε το conversion κα είναι 10%. (10 followers ςτουσ 100 επιςκζπτεσ) Άρα το conversion είναι θ μετατροπι και όχι κατά ανάγκθ θ πϊλθςθ. Είναι το κατά πόςο μπορζςατε να πείςετε τουσ επιςκζπτεσ ςασ να προβοφν ςτθν ενζργεια που κζλατε. Αυτό που κα ςασ βοθκιςει να το καταφζρετε είναι το κατάλλθλο περιεχόμενο αφοφ λειτουργεί ωσ το μζςο για να κερδίςετε τθν εμπιςτοςφνθ τουσ και ζτςι να ζχετε μια αυξθμζνθ πικανότθτα πϊλθςθσ.
 20. 20. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 21 Για να ςυνκζςετε το περιεχόμενο ςασ ςωςτά πρζπει να ζχετε κατά νου ότι οι επιςκζπτεσ ςασ δεν γνωρίηουν τίποτα για εςάσ. Με μία πρϊτθ ματιά πρζπει να μποροφν να πλοθγθκοφν με ευκολία και να καταλάβουν ότι ζφταςαν ςτο κατάλλθλο μζροσ. Τα περιςςότερα websites χωρίηονται ςε επί μζρουσ ιςτοςελίδεσ που ςε γενικζσ γραμμζσ περιλαμβάνουν: o βαςικζσ κατθγορίεσ και υποκατθγορίεσ o προϊόντα και υπθρεςίεσ o πλθροφορίεσ o άρκρα o ειδιςεισ και υποςτιριξθ (όπωσ π.χ. after sales support) Στθν αρχικι ςελίδα ςυνικωσ περιλαμβάνονται οι πιο γενικευμζνεσ λζξεισ κλειδιά, μια ειςαγωγι για το αντικείμενο εναςχόλθςθσ του site, κακϊσ και ςφνδεςμοι για τισ βαςικζσ κατθγορίεσ, τισ υπθρεςίεσ και τα διακζςιμα προϊόντα που μπορεί να βρει ο επιςκζπτθσ. Στισ ςελίδεσ των κατθγοριϊν δίνεται αρχικά μια γενικι πλθροφόρθςθ του ποιεσ είναι αυτζσ, και ςτθν ςυνζχεια μια ειδικότερθ περιγραφι. Επίςθσ γίνεται και μια επιγραμματικι παράκεςθ για τισ υποκατθγορίεσ που ενδεχομζνωσ να υπάρχουν ι για τα προϊόντα / υπθρεςίεσ που μποροφν οι επιςκζπτεσ να βρουν. Στισ ςελίδεσ των προϊόντων / υπθρεςιϊν πρζπει να υπάρχει μια πιο λεπτομερισ ενθμζρωςθ και να εμπεριζχονται όλεσ οι πλθροφορίεσ που κρίνονται αναγκαίεσ. Πλεσ οι υπόλοιπεσ ςελίδεσ κεωροφνται υποςτθρικτικζσ και προςφζρουν γενικι πλθροφόρθςθ, νζα ι δείχνουν μια βακφτερθ γνϊςθ για το αντικείμενο εναςχόλθςισ ςασ.
 21. 21. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 22 OFF PAGE OPTIMIZATION Θ ςθμαντικότθτα μιασ ιςτοςελίδασ κακορίηεται από τον αρικμό των ςυνδζςμων που οδθγοφν ςε αυτιν, τθν ποιότθτα, τθν ςχετικότθτα, και τθν παλαιότθτά τουσ. Συνικωσ όταν μασ αρζςει μια ιςτοςελίδα τθν αναφζρουμε ςε κάποιο άρκρο ι κάποια δθμοςίευςθ μασ προςκζτοντασ ζναν ςφνδεςμο προσ αυτιν. Αυτι θ κίνθςθ εκλαμβάνεται από τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ ςαν μια κατάκεςθ ψιφου. Θ δθμοτικότθτα των sites κακορίηεται από το πόςεσ φορζσ ζχουν ψθφιςτεί, από ποιουσ, και από το κατά πόςο αξιόλογοι είναι με βάςθ τθν online παρουςία τουσ. Για παράδειγμα άλλθ βαρφτθτα ζχει ζνασ ςφνδεςμοσ όταν αναφζρεται από ζναν κρατικό φορζα (π.χ. από ζνα Υπουργείο) και άλλθ όταν εμπεριζχεται ςε ζνα site που δθμιουργικθκε ςιμερα από ζναν άγνωςτο χριςτθ.
 22. 22. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 23 Θ ςθμαντικότθτα ενόσ link κακορίηεται από επιπρόςκετουσ παράγοντεσ όπωσ το πότε δθμιουργικθκε ο κάκε ςφνδεςμοσ, αλλά και το ποια είναι θ ςχετικότθτά του ωσ προσ τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικει. Δθλαδι ςε γενικζσ γραμμζσ όςο περιςςότερο καιρό διατθρθκεί ζνα link προσ μια ςυγγενικοφ περιεχομζνου ιςτοςελίδα, τόςο μεγαλφτερθ αξία κα τθσ προςδίδεται. Για τθν κατάταξθ ενόσ ιςτοτόπου ελζγχονται τα εξισ:  Οι ςφνδεςμοι που οδθγοφν ςε αυτόν  Ο αρικμόσ των ιςτοτόπων που παρζχουν ςφνδεςμο προσ αυτόν  Το PageRank που διακζτουν οι ιςτότοποι που ςυνδζονται με αυτόν  Το κατά πόςο είναι ςχετικι θ μεταξφ τουσ κεματολογία  Το κείμενο αγκφρωςθσ που χρθςιμοποιοφν προσ τον ιςτότοπο  Ο τφποσ και ο αρικμόσ των ςυνδζςμων που οδθγοφν ςε αυτόν  Το πλικοσ των εξερχόμενων links που διακζτουν τα sites που ςυνδζονται με αυτόν  Ο ρυκμόσ απόκτθςθσ των ειςερχόμενων ςυνδζςμων του ιςτοτόπου  Οι IP διευκφνςεισ των ιςτοτόπων που παρζχουν τον ςφνδεςμο Πλα τα παραπάνω κακϊσ και ζνα πλικοσ από άλλουσ παράγοντεσ μικρότερθσ ςθμαςίασ κακορίηουν τον τρόπο και τθν ςειρά κατάταξθσ των ιςτοτόπων. Αυτό που πρζπει να κάνετε για ζνα επιτυχθμζνο Off page optimization είναι να προβείτε ςε μια ςειρά από ςυγκεκριμζνεσ διεργαςίεσ που χρειάηεται να τισ επαναλαμβάνετε ανά τακτά χρονικά διαςτιματα. Συγκεκριμζνα πρζπει να γνωςτοποιείτε τθν φπαρξθ και τθ δραςτθριότθτα του ιςτοχϊρου ςασ χρθςιμοποιϊντασ:  Social bookmarking websites  Υποβολι άρκρων  Ελλθνικά και ξζνα directories  Δελτία τφπου  Blogs και Forums  Social Networks  RSS Feeds
 23. 23. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 24  Αναλυτικζσ οδθγίεσ και το τι ακριβϊσ πρζπει να κάνετε για τθν προϊκθςθ ςασ κα βρείτε ςτισ τελευταίεσ ςελίδεσ αυτοφ του οδθγοφ.
 24. 24. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 25 GOOGLE PAGERANK Το PageRank είναι μια πατενταριςμζνθ μζκοδοσ κατάταξθσ του Google και ζνα κζμα που απαςχόλθςε αλλά και απαςχολεί ευρφτατα τον κόςμο που αςχολείται με το SEO και το Internet Marketing γενικότερα. Μποροφμε να το ορίςουμε ωσ ζναν τρόπο μζτρθςθσ τθσ ποιότθτασ και τθσ ςθμαντικότθτασ μιασ ιςτοςελίδασ ςε κλίμακα που ξεκινάει από το 0 και φτάνει ζωσ το 10. Ο εκάςτοτε αρικμόσ κακορίηεται από το πλικοσ και τθν ποιότθτα των ςυνδζςμων που ςυγκεντρϊνονται, αφοφ όςοι περιςςότεροι και πιο ποιοτικοί είναι τόςο μεγαλφτερο αρικμό κα ζχουμε. Για να μπορζςετε να δείτε το PageRank που ςυγκεντρϊνει μια ιςτοςελίδα χρειάηεται να εγκαταςτιςετε το Google toolbar ςτον περιθγθτι (browser) που χρθςιμοποιείτε. (http://www.google.com/intl/el/toolbar/)
 25. 25. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 26 Οι περιθγθτζσ που υποςτθρίηονται είναι ο Mozilla Firefox και ο Internet Explorer. Εφόςον κάνετε τθν εγκατάςταςθ του το ενεργοποιείτε μζςα από τισ ρυκμίςεισ που κα βρείτε ακολουκϊντασ τθν διαδρομι: Toolbar options > Tools > PageRank. Εάν χρθςιμοποιείτε τον Google Chrome υπάρχει θ δυνατότθτα να κάνετε μεμονωμζνα τθν εγκατάςταςθ τθσ μπάρασ του PR ακολουκϊντασ τον ςφνδεςμο: https://chrome.google.com/extensions/detail/hbdkkfheckcdppiaiabobmennhijkknn. Υπάρχουν και άλλοι γνωςτοί browser όπωσ ο Safari τθσ Apple και ο Opera που όμωσ δεν υποςτθρίηουν κακόλου τθν εγκατάςταςθ του Google toolbar. Οι μοναδικζσ φορζσ που κατά τθν γνϊμθ μου κα πρζπει να λαμβάνετε υπόψθ τισ ενδείξεισ τθσ μπάρασ είναι 1. όταν επιςκζπτεςτε κάποιο άγνωςτο site και κζλετε να δείτε το κατά πόςο αξιόπιςτο είναι για να προβείτε ςε κάποια αγορά, θ 2. όταν ςυγκεντρϊνετε πλθροφορίεσ (π.χ. για κάποια εργαςία) και κζλετε να μάκετε αν τα ςτοιχεία αυτά είναι αξιόπιςτα ι όχι Σε καμιά περίπτωςθ δεν κα πρζπει να ςασ γίνεται εμμονι το PageRank που ςυγκεντρϊνει το site ςασ, αφοφ είναι μόνο ζνα ranking factor από περιςςότερα των 200 βάςει των οποίων θ Google πραγματοποιεί τισ κατατάξεισ.
 26. 26. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 27 Υπάρχουν πραγματικά αναρίκμθτα παραδείγματα ιςτοςελίδων που με μθδενικό PageRank καταλαμβάνουν μία από τισ πρϊτεσ κζςεισ ςε άκρωσ ανταγωνιςτικά αποτελζςματα αναηθτιςεων. Για αυτό κα είναι καλφτερο να επικεντρϊςτε τθν προςοχι ςασ ςτουσ τρόπουσ απόκτθςθσ ςυνδζςμων αλλά και ςτον εμπλουτιςμό του περιεχόμενου ςασ. Είναι ςθμαντικό να ςθμειωκεί ότι το τελευταίο χρονικό διάςτθμα θ ίδια θ Google ςε προςπάκεια τθσ να αποκαρρφνει τθν εμμονι γφρω από αυτό, ςταμάτθςε τθν ςυχνι ενθμζρωςθ του υποβακμίηοντασ κατά κάποιον τρόπο τθν ανάγκθ που είχε δθμιουργθκεί για ςτενι προςοχι και παρακολοφκθςθ του. Αυτό μάλλον ςθματοδοτεί το τζλοσ τθσ μορφισ με τθν οποία το γνωρίηουμε μζχρι ςιμερα, με πιο πικανόν να το δοφμε να μεταλλάςςεται ςε ζνα SocialRank εργαλείο που κα μετράει τθν δθμοτικότθτα των ςυνδζςμων βάςει τθσ προτίμθςθσ που ςυγκεντρϊνει από τουσ χριςτεσ των αυκεντικϊν social networks (όπωσ το Facebook και το Google+) ςυνδυάηοντασ και άλλουσ ακόμα πιο πολφπλοκουσ παράγοντεσ κατάταξθσ.
 27. 27. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 28 ΑΡΟΚΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ Ρ΢ΟΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΣΑΣ Κατά καιροφσ ζχουν υπάρξει ουκ ολίγεσ προςπάκειεσ απόκτθςθσ ειςερχόμενων ςυνδζςμων άλλοτε αποτυχθμζνεσ και άλλοτε πρόςκαιρα αποτελεςματικζσ. Ζωσ και κάτι παραπάνω από δϊδεκα χρόνια πριν (δθλαδι ζωσ και τισ αρχζσ του 2001) οι κάτοχοι και οι διαχειριςτζσ των ιςτοςελίδων (webmasters) προςπακοφςαν να ςυγκεντρϊςουν links από ανάλογου περιεχόμενου sites. Αυτό γινόταν όχι για τθν εφνοια του Google αλλά για τθν ςτοχευμζνθ επιςκεψιμότθτα που ενδεχομζνωσ κα τουσ ζφερνε αυτι θ ενζργεια. Αυτόσ είναι και ο λόγοσ που κα πρζπει και εςείσ ςτισ μζρεσ μασ να κζλετε να αποκτιςετε ειςερχόμενα links και να αποφεφγετε λφςεισ ανταλλαγισ ςυνδζςμων με sites που ςτθν ουςία δεν κα προτείνατε ποτζ ςτουσ χριςτεσ ςασ να επιςκεφτοφν. Το ςκεπτικό του: “πρόςκεςε με για να ςε προςκζςω” είναι μια κακι επιλογι που κα πρζπει να αποφεφγετε. Είναι άςχθμο και αναποτελεςματικό να ςυνιςτάτε κάτι που δεν είναι αξιόλογο ι πόςο μάλλον κάτι που δεν είναι ςχετικό με τισ προτιμιςεισ ςασ . Ραρομοίωσ κα πρζπει να μζνετε μακριά από link farms, δθλαδι από κακοφ ι αμφιβόλου περιεχομζνου ιςτοςελίδεσ που ανεξζλεγκτα εμπεριζχουν αλλά και ανταλλάςςουν links. Αυτό όχι μόνο δεν κα ςασ ωφελιςει αλλά αντικζτωσ κα κζςει ςε άμεςο κίνδυνο τθν ιςτοςελίδα ςασ. Τι πρζπει λοιπόν να κάνετε; Λόγω του ότι τα τελευταία χρόνια ςτθν Ελλάδα υπάρχει μια αλματώδθσ αφξθςθ ςτθν ηιτθςθ του website design, ζχει δθμιουργθκεί μια μεγάλθ προςφορά υπθρεςιϊν και άρα ζνασ μεγάλοσ ανταγωνιςμόσ. Εάν πάρουμε για παράδειγμα τα blogs κα παρατθριςουμε ότι
 28. 28. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 29 δθμιουργοφνται καινοφργια ανά δεκάδεσ κάκε εβδομάδα. Ρϊσ μποροφν λοιπόν να ξεχωρίςουν; Μερικοί βαςικοί τρόποι είναι οι εξισ: 1. να προςφζρουν πλουςιότερο περιεχόμενο καταφζρνοντασ με αυτόν τον τρόπο τθν αναδθμοςίευςθ των άρκρων τουσ πολλζσ φορζσ 2. να διαφοροποιθκοφν από τον ανταγωνιςμό τουσ και 3. να προωκθκοφν κατάλλθλα Ρρωταρχικόσ ςτόχοσ πρζπει να είναι το πλοφςια δομθμζνο και πρωτότυπο περιεχόμενο. Εάν όλοι ςυντάςςουν άρκρα και δίνουν πλθροφορίεσ: o εςείσ δθμιουργιςτε video o ξεκινιςτε ζνα quiz o διεξάγετε δθμοψθφίςματα και ςυλλζξτε τθν γνϊμθ και το ενδιαφζρον των αναγνωςτϊν ςασ o επικοινωνιςτε μαηί τουσ δθμιουργϊντασ ζνα newsletter μζςα από το οποίο κα λαμβάνουν τα νζα και τισ προςφορζσ ςασ Πςο πιο πολυδιάςτατο και εμπλουτιςμζνο περιεχόμενο ζχετε τόςο αυξάνετε και τθν πικανότθτα να γίνετε ςθμείο αναφοράσ και να διαδοκοφν ζτςι το ζργο και οι υπθρεςίεσ ςασ. Για να ςυμβοφν όμωσ όλα αυτά χρειάηεται να κάνετε ζνα αρχικό βιμα. Ρρζπει να γνωςτοποιιςετε ςτο ευρφ κοινό τθν φπαρξθ τθσ νζασ ςασ ιςτοςελίδασ ακολουκϊντασ μια ςειρά από διεργαςίεσ. Ρρϊτον πρζπει να προβείτε ςτθν κοινοποίηση του νζου ςασ URL. Το URL προκφπτει από τα αρχικά των λζξεων Uniform Resource Locator και είναι θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ ενόσ site π.χ. http://www.onoma-istotopou.gr. Υπάρχουν δφο τρόποι για να κοινοποιιςετε ζνα site: πρϊτον κατακζτοντασ το κατευκείαν ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ και δεφτερον προςκζτοντασ το ςε ζνα site με υψθλι επιςκεψιμότθτα και αναγνωριςιμότθτα.
 29. 29. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 30 Ακολουκϊντασ τθν πρϊτθ περίπτωςθ κα πρζπει να πάτε ςτισ ςελίδεσ που ζχουν δθμιουργιςει για αυτόν τον ςκοπό το Google, το Bing και το Yahoo και να προςκζςετε το site ςασ. Για το Google Ελλάδασ π.χ. θ διεφκυνςθ είναι http://www.google.gr/addurl/ Αυτόσ είναι και ο τρόποσ που κα ακολουκοφςατε 5 με 10 χρόνια πριν και κα περιμζνατε να ςασ βρουν τα search engine spiders. Στισ μζρεσ μασ αρκεί να εκμεταλλευτοφμε τεχνολογίεσ όπωσ το Google caffeine και ζτςι να καταφζρουμε να μειϊςουμε τον χρόνο ςε ϊρεσ ακόμα και ςε λεπτά.  Το τι ακριβϊσ πρζπει να κάνετε ςασ το περιγράφω αναλυτικά ςτισ τελευταίεσ ςελίδεσ αυτοφ του οδθγοφ.
 30. 30. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 31 SOCIAL MEDIA MARKETING Ωσ Social Media ονομάηουμε όλα τα διαδικτυακά μζςα κοινωνικοποίθςθσ (τα λεγόμενα online communities) μζςω τον οποίων οι άνκρωποι επικοινωνοφν και αλλθλοεπιδροφν μεταξφ τουσ. Το internet είναι από μόνο του μία τεράςτια κοινότθτα που αποτελείται από άλλεσ μικρότερεσ, όπωσ για παράδειγμα τα blogs, τα forums, τα chat rooms, αλλά και τα web 2.0 communities όπωσ το Facebook, το Google+, το Twitter κτλ. Λόγω τθσ υπερβολικισ αφξθςθσ τθσ ςυμμετοχισ του κόςμου ςε αυτζσ γεννικθκε και το Social Media Marketing (ι αλλιϊσ SMM). Το Social Media Marketing είναι θ ενεργι ςυμμετοχι ςε διαδικτυακζσ κοινότθτεσ και ςυηθτιςεισ, με ςτόχο τθν προςζγγιςθ και τθν προςζλκυςθ ςτοχευόμενου κοινοφ. Θ ιδζα που κρφβεται πίςω από αυτό είναι απλι. Πταν αρζςει κάτι ςτον κόςμο τότε αυτόσ το προωκεί, το αγοράηει ι το προτείνει με ευκολία. Ζτςι λοιπόν ςθμαντικόσ παράγοντασ τθσ επιτυχίασ ςασ (αλλά και ταυτόχρονα ςτόχοσ του marketing που εφαρμόηετε ςτισ online
 31. 31. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 32 κοινότθτεσ), είναι θ γνωριμία με ανκρϊπουσ που τα ενδιαφζροντά τουσ είναι γφρω από τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ που προςφζρετε. Ο ςτόχοσ ςασ είναι να τουσ αρζςουν και ζτςι να τα προτιμιςουν. Τα links που βρίςκονται ςτα social sites ςχεδόν πάντα είναι no follow. Αυτό ςθμαίνει ότι δεν προςμετρϊνται από τα search engines ςτθν διαδικαςία του link popularity αλλά εκλαμβάνονται μόνο ωσ μία τάςθ και ωσ ζνα δείγμα προτίμθςθσ. Ζτςι λοιπόν θ χριςθ του social media marketing κα πρζπει να γίνεται ςυμπλθρωματικά με το SEO αφοφ αυτό που ςασ ενδιαφζρει είναι το traffic που ςασ προςφζρει και όχι τα links που ενδεχομζνωσ να αποκτιςετε. Ζνασ πρόςκετοσ λόγοσ χρθςιμοποίθςθσ των Social Medias είναι και το λεγόμενο brand monitoring. Θ επωνυμία ςασ κρίνεται από το τι λζγεται ςτα forums, ςτα chat rooms και ςτισ δθμόςιεσ ςυηθτιςεισ, αλλά και από το αν τα ςχόλια για τθν εταιρεία ι το προϊόν ςασ είναι κετικά ι αρνθτικά. Σε τζτοιεσ καταςτάςεισ κα πρζπει να αποφαςίηετε για το αν κα πρζπει να δίνετε κάποια απάντθςθ ι για το αν κα ιταν προτιμότερο να αφινετε τισ ςυηθτιςεισ να εξελίςςονται χωρίσ τθν δικι ςασ παρζμβαςθ. Εάν δεν βρίςκετε ςυηθτιςεισ ι κάποια αναφορά για εςάσ τότε είναι περιςςότερο από επιτακτικι θ ανάγκθ για περεταίρω βελτιςτοποίθςθ αλλά και προϊκθςθ του site ςασ.
 32. 32. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 33 ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ Για να μετρθκεί θ επιτυχία των SEO προςπακειϊν ςασ χρειάηεται να χρθςιμοποιιςετε προγράμματα που να μποροφν να αναλφςουν τθν διαδικτυακι πορεία που ακολουκεί ο ιςτότοπόσ ςασ. Το καλφτερο εργαλείο για αυτιν τθ δουλειά (και μάλιςτα δωρεάν) είναι το Google Analytics. (http://www.google.gr/analytics/). Με το Google Analytics ζχετε ςτθν διάκεςθ ςασ μία πλθκϊρα επιλογϊν που ζχουν ωσ βαςικό τουσ άξονα τθν επιςκεψιμότθτα και τισ λζξεισ-κλειδιά. Εκεί όπου μονοπωλείται ςυνικωσ το ενδιαφζρον είναι οι Ρθγζσ Επιςκεψιμότθτασ (Traffic Sources). Μζςα από αυτιν τθν κατθγορία παρουςιάηεται μια ςυνοπτικι επιςκόπθςθ τθσ προζλευςθσ και του αρικμοφ των επιςκεπτϊν του site ςασ εντόσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ χρονικισ περιόδου. Θ πίτα παρουςιάηει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο καταμεριςμόσ των πθγϊν επιςκεψιμότθτασ και εκφράηεται ςε ποςοςτά. Να κυμάςτε ότι δεν πρζπει ποτζ να ςτθριηόςαςτε αποκλειςτικά ςε μία πθγι επιςκζψεων αφοφ θ κάκε ενδεχόμενθ αλλαγι μπορεί να επιφζρει πολφ δυςάρεςτα αποτελζςματα. Για παράδειγμα εάν το Google φζρνει το 90% τθσ κίνθςθσ ςτον ιςτοχϊρο ςασ και υποκζςουμε ότι αλλάξει τον αλγόρικμο που χρθςιμοποιεί, τότε θ κατάταξθ ςασ μπορεί να πζςει δραματικά. Αυτό κα ζχει ςαν αποτζλεςμα να χακεί το μεγαλφτερο μζροσ τθσ κίνθςθσ που είχατε με ότι αυτό μπορεί να ςυνεπάγεται. Θ ομαλι πορεία ενόσ site διαςφαλίηεται εάν εφαρμόςετε μια ιςορροπθμζνθ τακτικι προϊκθςθσ και όταν οι ιςτοςελίδεσ ςασ ζχουν προςεκτικά επιλεγμζνο περιεχόμενο.
 33. 33. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 34 Ο αρικμόσ των επιςκεπτϊν ενόσ ιςτοχϊρου είναι ςχετικόσ και προςμετράται ανάλογα με τθν δθμοτικότθτα τθσ κατθγορίασ ςτθν οποία απευκφνεται. Εάν προςφζρετε κάποιο πολφ εξειδικευμζνο προϊόν - περιεχόμενο - υπθρεςία τότε μερικζσ εκατοντάδεσ επιςκζψεισ τον μινα κα είναι αρκετζσ. Εάν από τθν άλλθ διακζτετε κάποιο forum ι blog ςυηθτιςεων, ι τα κζματά που δθμοςιεφετε απαςχολοφν πολφ κόςμο, τότε ο αρικμόσ αυτόσ μπορεί να ανζρχεται μθνιαίωσ ςε μερικζσ δεκάδεσ χιλιάδεσ ι ακόμα και εκατοντάδεσ χιλιάδεσ επιςκζπτεσ. Οι αρικμοί δεν κα πρζπει να ςασ ξενίηουν αλλά οφτε και να ςασ φοβίηουν αφοφ δεν ςθμαίνει ότι οι περιςςότεροι επιςκζπτεσ είναι και οι καλφτεροι. Και ςε αυτι τθν περίπτωςθ παίηει ςθμαντικό ρόλο το conversion αφοφ τισ περιςςότερεσ φορζσ θ κίνθςθ δεν εκμεταλλεφεται από τουσ webmasters και ζτςι καταλιγει να μζνει αναξιοποίθτθ. Άρα εφόςον δεν φταίει θ ςυνολικι βελτιςτοποίθςθ που κάνατε μθν ςασ απαςχολεί ο αρικμόσ του κόςμου που επιςκζπτεται τθν ιςτοςελίδα ςασ. Αντικζτωσ χρθςιμοποιιςτε και αναλφςτε τα ςτοιχεία που ςυλλζγετε και δείτε τι φταίει ι δείτε το ποφ χρειάηεται να εςτιάςετε τθν προςοχι ςασ περιςςότερο. Τα Keywords (Λζξεισ-κλειδιά) δείχνουν το τι ακριβϊσ χρθςιμοποίθςαν οι επιςκζπτεσ κατά τθν αναηιτθςθ τουσ για να βρεκοφν ςε ζνα site. Στόχοσ είναι με μια πρϊτθ ματιά να αναγνωρίηονται όλεσ οι βαςικζσ λζξεισ που ζχουν επιλεχκεί κατά τθν φάςθ τθσ βελτιςτοποίθςθσ, κακϊσ και παραλλαγζσ τουσ. Βαςικά κα εκπλαγείτε με το πόςεσ εναλλακτικζσ λζξεισ και τρόπουσ χρθςιμοποιεί ο κόςμοσ για να ψάξει για το ίδιο προϊόν. Για αυτόν ακριβϊσ τον λόγο κα πρζπει να μθν ςταματάτε τθν διαδικαςία του optimization και ενίοτε να προςκζτετε νζεσ λζξεισ που προκφπτουν από τισ ίδιεσ τουσ τισ αναηθτιςεισ.
 34. 34. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 35 ΣΥΝΟΡΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΡΟΙΗΣΗΣ ΣΕ 11 ΑΡΛΑ ΒΗΜΑΤΑ 1. Σκεφτείτε τισ πικανζσ λζξεισ και φράςεισ κλειδιά που κεωρείτε ότι είναι καταλλθλότερεσ για τα προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ που διακζτετε και με αυτζσ φτιάξτε μία λίςτα λζξεων που νομίηετε ότι κα χρθςιμοποιθκεί από τουσ πελάτεσ ςασ για να ςασ βρει. Για τον εμπλουτιςμό των όςων επιλζξατε κυμθκείτε να ρωτιςετε ανκρϊπουσ από τον κοινωνικό ςασ περίγυρο αλλά και από το διαδίκτυο. 2. Επιςκεφτείτε το Google keyword tool και ειςάγετε τισ λζξεισ που ςθμειϊςατε μία ανά γραμμι. Επιλζξτε τισ πιο ςθμαντικζσ ζχοντασ ωσ βαςικό κριτιριο τθν καλφτερθ δυνατι ςχζςθ αναηθτιςεων και βακμοφ δυςκολίασ. Θυμθκείτε να αποφφγετε τισ λζξεισ με υπερβολικό ανταγωνιςμό γιατί δεν κα ζχετε καμία βάςιμθ πικανότθτα να καταταχτείτε ψθλά – τουλάχιςτον όχι ςτθν αρχι. Επίςθσ κυμθκείτε να αποφφγετε λζξεισ με πολφ λίγεσ μθνιαίεσ αναηθτιςεισ αφοφ ακόμα και θ επίτευξθ μιασ πρϊτθσ κζςθσ για αυτζσ δεν κα ςασ επιφζρει αποτελζςματα και κα χάςετε πολφτιμο χρόνο. 3. Χωρίςτε τισ επιλεγμζνεσ ςασ λζξεισ ςε βαςικζσ κατθγορίεσ και υποςτθρικτικζσ υποκατθγορίεσ. Αυτζσ κα πρζπει να είναι ανάλογεσ του ςυςχετιςμοφ τουσ με τα προϊόντα ι τισ υπθρεςίεσ ςασ κακϊσ και του αρικμϊν των αναηθτιςεϊν τουσ. Θυμθκείτε ότι οι πιο δθμοφιλείσ κα φζρουν τθν μεγαλφτερθ επιςκεψιμότθτα. 4. Επιλζξτε ζνα domain name ανάλογο του φφουσ, των λζξεων αλλά και του γεωγραφικοφ διαμερίςματοσ που ςτοχεφετε και προςζξτε να είναι εφκολο να πλθκτρολογθκεί. Το εάν περιζχει κάποιο ι κάποια από τα επιλεγμζνα ςασ keywords είναι επικυμθτό αλλά όχι και απαραίτθτο. 5. Για το on page optimization είναι ςθμαντικό ζνα site να ζχει ςωςτι δομι και για αυτό κα πρζπει να ειςάγετε ςτον κϊδικα των ιςτοςελίδων ςασ τισ κατάλλθλεσ META και HTML ετικζτεσ. Συγκεκριμζνα ςτο HEAD τμιμα του προςκζςετε: <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" /> <title>Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΘΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΣΑΣ (εϊσ 70 χαρακτιρεσ)</title> <meta http-equiv="Content-Language" content="el" /> <meta name="description" content="Εδϊ κα προςκζςετε τθν ΡΕ΢ΙΓ΢ΑΦΘ τθσ ιςτοςελίδασ που διαβάηει ο χριςτθσ (ζωσ 155 χαρακτιρεσ)" /> <meta name="keywords" content="πρϊτθ λζξθ κλειδί, δεφτερθ λζξθ κλειδί, τρίτθ λζξθ κλειδί, κτλ" />
 35. 35. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 36 </head> 6. Στο περιεχόμενό ςασ και ςε κάκε ςελίδα που κα φτιάχνετε (π.χ. ςτθν ςελίδα με τισ υπθρεςίεσ ςασ) κα πρζπει να βάηετε ωσ επικεφαλίδα τθν εκάςτοτε επιλεγμζνθ λζξθ ι φράςθ κλειδί. Θ μορφι του κϊδικα ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ κα πρζπει να είναι θ εξισ: <h1>Το βαςικό keyword phrase τθσ ςελίδασ</h1> Με H2 κα βάηετε τισ υποςτθρικτικζσ ςτθν Επικεφαλίδα υποκατθγορίεσ, δθλαδι: <h2>Το αμζςωσ επόμενο βαςικό keyword phrase</h2> Οι ςελίδεσ ςασ πρζπει να ςυνδζονται αναμεταξφ τουσ με τα λεγόμενα κείμενα αγκφρωςθσ για λόγουσ βελτιςτοποίθςθσ και ευκολότερθσ ανάγνωςθσ. Θ μορφι του κϊδικα κα είναι θ εξισ: <a href="http://onoma-istoselidas.gr/uposelida.html">Κείμενο αγκφρωςθσ με ςχετικι του ςυνδζςμου λζξθ ι φράςθ κλειδί</a> Οι φωτογραφίεσ ςασ πρζπει να ζχουν ζνα εναλλακτικό κείμενο (alt text) που ορίηει το νόθμα τουσ. Αυτό γίνεται για ανκρϊπουσ με προβλιματα όραςθσ αλλά και για τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ. Ππωσ και με τα προαναφερκζντα, το alternative text είναι ςθμαντικό να το χρθςιμοποιείτε για SEO ςκοποφσ. Θ μορφι του κϊδικα κα είναι θ εξισ: <img src="images/onoma-fotografias.jpg" alt="Ρεριγραφι τθσ εικόνασ με τθν χρθςιμοποίθςθ ςχετικϊν keywords" /> 7. Μόλισ προςκζςετε το περιεχόμενο και το δθμοςιεφςετε χρειάηεται να φτιάξετε ζναν χάρτθ ιςτοτόπου (xml sitemap) τον οποίο κα πρζπει να κοινοποιιςετε ςτισ μθχανζσ αναηιτθςθσ. Με αυτόν τον τρόπο τισ βοθκάτε να καταλάβουν τθ δομι του site που δθμιουργιςατε και επίςθσ ςτο να αρχειοκετιςουν καλφτερα τα επί μζρουσ τμιματα του. Για αυτιν τθ δουλειά υπάρχουν αρκετοί δωρεάν online sitemap creators με πιο γνωςτό αυτόν του XML-sitemaps.com (http://www.xml-sitemaps.com/). Ρροςωπικά προτιμϊ τον sitemap generator του AuditMyPc.com (http://www.auditmypc.com/free-sitemap-generator.asp) που τον βρίςκω πιο λεπτομερι και ςωςτό. Αφοφ δθμιουργιςετε και κατεβάςετε τον χάρτθ ιςτοτόπου τον κάνετε upload ςτο
 36. 36. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 37 κεντρικό directory που φιλοξενείτε το site ςασ και μετά ενθμερϊνετε το Google και το Bing για τθν φπαρξθ του. Εάν χρθςιμοποιείτε blog θ δθμιουργία του διαφζρει. Στο Wordpress χρειάηεται να εγκαταςτιςετε ζνα plugin που κα αυτοματοποιιςει τθν διαδικαςία. Προςωπικά χρθςιμοποιώ το Google XML Sitemaps (http://www.arnebrachhold.de/projects/wordpress-plugins/google-xml-sitemaps- generator/). Επιςκεφτείτε τθν παραπάνω διεφκυνςθ, κατεβάςτε το, ςυνδεκείτε ςτο admin panel του blog ςασ και πθγαίνετε ςτο Plugins > Add New > Upload, επιλζξτε από τον υπολογιςτι ςασ το zip αρχείο που κατεβάςατε προθγουμζνωσ και πατιςτε το κουμπί Install Now. Για το Blogger αρκεί να επιςκεφτείτε τθ θλεκτρονικι διεφκυνςθ του Digital Inspiration http://ctrlq.org/blogger/ να πλθκτρολογιςετε ςτο text field το URL του blog ςασ π.χ. http://onoma-istotopou.blogspot.com και να ακολουκιςετε τισ ςφντομεσ οδθγίεσ. Για να γίνει θ ενθμζρωςθ για το καινοφργιο ςασ sitemap πρζπει να πάτε ςτα webmaster tools του Google (http://www.google.com/webmasters/tools) και του Bing (http://www.bing.com/toolbox/webmasters/) και να δθμιουργιςετε ςε αυτά ζναν δωρεάν λογαριαςμό. Στθ ςυνζχεια ακολουκιςετε τισ οδθγίεσ που ςασ δίνονται και προχωριςτε βάςει αυτϊν ςτθν υποβολι του. 8. Για να επιςπεφςετε τθ διαδικαςία ευρετθρίαςθσ χρειάηεται να βρεκεί ζνασ ςφνδεςμοσ προσ τθν ιςτοςελίδα ςασ ςε ζνα υψθλισ επιςκεψιμότθτασ site. Αυτό επιτυγχάνεται με αρκετοφσ τρόπουσ, όμωσ αυτό που μασ ενδιαφζρει είναι να χρθςιμοποιιςετε τον πιο ανζξοδο και ςυγχρόνωσ τον πιο αποτελεςματικό. Αυτόσ δεν είναι άλλοσ παρά από τθν χρθςιμοποίθςθ των social bookmarking websites. Μερικζσ από τισ πιο γνωςτζσ ιςτοςελίδεσ του είδουσ είναι το Stumbleupon. Εάν δεν ζχετε λογαριαςμό πθγαίνετε ςτο Stumbleupon.com (https://www.stumbleupon.com/signup) και κάντε μία δωρεάν εγγραφι. Τοποκετιςτε το URL τθσ ιςτοςελίδασ ςασ ςτο text box που εμπεριζχεται ςτθ ςελίδα http://www.stumbleupon.com/submit και ακολουκιςτε τθν ςφντομθ διαδικαςία. Με αυτιν ςασ τθν ενζργεια μόλισ αποκτιςατε τον πρϊτο ςφνδεςμο προσ τθν ιςτοςελίδα ςασ! Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και επιςκεπτόμενοι κάποια από τα ακόλουκα παρεμφερι sites:
 37. 37. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 38 Ελλθνικά http://buzz.reality-tape.com http://blogz.gr http://www.digme.gr http://www.pineza.gr http://www.diggare.gr Ξζνα http://www.reddit.com http://www.delicious.com http://pinterest.com http://www.google.com/bookmarks http://www.buzzfeed.com Με μια απλι αναηιτθςθ μπορείτε να βρείτε διακζςιμεσ πολλζσ λίςτεσ που εμπεριζχουν εκατοντάδεσ social bookmarking websites. Αυτό που πρζπει να προςζξτε να μθν κάνετε είναι: α) πολλζσ ταυτόχρονεσ δθμοςιεφςεισ και β) αυτζσ να μθν εμπεριζχουν μεταξφ τουσ το ίδιο κείμενο. Αυτά είναι δφο πράγματα που τιμωροφνται από τισ μθχανζσ αναηιτθςθσ και ειδικά από το Google. Να κυμάςτε ότι χρειάηεται μία φυςικι ροι αλλά και εξζλιξθ των πραγμάτων ςε όλεσ τισ προωκιςεισ και τισ μελλοντικζσ ςασ ενθμερϊςεισ! 9. Επόμενο βιμα είναι να κοινοποιιςετε το site ςασ ςε δθμοφιλείσ Ελλθνικοφσ και ξζνουσ καταλόγουσ (ςτα λεγόμενα web directories). Και ςε αυτιν τθν περίπτωςθ υπάρχουν πραγματικά χιλιάδεσ κατάλογοι ςτουσ οποίουσ μπορείτε να υποβάλετε τθν ιςτοςελίδα ςασ και που άλλοτε είναι δωρεάν και άλλοτε επί πλθρωμισ. Για τθν διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ ζχω δθμιουργιςει ζνα site μζςα ςτο οποίο περιλαμβάνω μερικά από τα ςθμαντικότερα και κατά τθν γνϊμθ μου καλφτερα Ελλθνικά directories. Θ ιςτοςελίδα αυτι ονομάηεται Greek Directories και περιλαμβάνει μια δωρεάν λίςτα με περιςςότερουσ από 60 αξιόλογουσ Ελλθνικοφσ καταλόγουσ ιςτοςελίδων. Αυτοί προβάλλουν και ςτθρίηουν τισ προςπάκειεσ των νζων ιςτοτόπων ςαν τον δικό ςασ και ςε αρκετζσ περιπτϊςεισ αξίηει να διαφθμιςτείτε μζςα από αυτοφσ, πράγμα που κα ςασ το πρότεινα ανεπιφφλακτα. Ππωσ και με τα social bookmarking sites, με μία απλι αναηιτθςθ ςτο Google μπορείτε να βρείτε χιλιάδεσ καταλόγουσ ιςτοςελίδων για τθν προςκικθ του site ςασ. Ενδεικτικά λοιπόν ςασ παρακζτω και μερικοφσ ξζνουσ: http://www.dmoz.org http://freeprwebdirectory.com
 38. 38. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 39 http://www.jayde.com http://www.freewebsitedirectory.com http://www.somuch.com 10. Ραράλλθλα με τισ παραπάνω διαδικαςίεσ μπορείτε να κοινωνικοποιθκείτε διαδικτυακά δθμιουργϊντασ εταιρικά ι προςωπικά προφίλ ςε social sites όπωσ το Facebook (http://www.facebook.com/) το Google+ (https://plus.google.com/?hl=el) και το Twitter (http://twitter.com/). Ακολουκιςτε ανκρϊπουσ με τα ίδια ενδιαφζροντα με εςάσ και ανταλλάξτε απόψεισ, πάρτε ιδζεσ και ενθμερϊςτε τουσ για νζεσ κινιςεισ και για τυχόν νζα ςασ προϊόντα. Διοργανϊςτε διαγωνιςμοφσ και κάντε προςφορζσ που κα τραβιξουν τθν προςοχι αυξάνοντασ ζτςι και τουσ επιςκζπτεσ ςασ, αλλά και τον ρυκμό μετατροπισ των ςτόχων ςασ ςε αποτζλεςμα. 11. Δθμιουργιςτε ζναν λογαριαςμό ςτο Youtube (http://www.youtube.com/) και ανεβάςτε βίντεο ςχετικά με το αντικείμενο εναςχόλθςθσ ςασ. Ρροςκζςτε ςε αυτά ζναν ςφνδεςμο και μοιραςτείτε τα εκμεταλλευόμενοι τθν απιχθςθ και τθ δφναμθ τθσ δεφτερθσ μθχανισ αναηιτθςθσ ςτον κόςμο μετά το Google. Συνοψίηοντασ λοιπόν, εάν προςκζτετε ανά τακτά χρονικά διαςτιματα καινοφργιο περιεχόμενο ςτισ ιςτοςελίδεσ ςασ και μείνετε ςυνεπείσ ςτισ προαναφερκείςεσ διαδικαςίεσ βελτιςτοποίθςθσ, τότε μία εκ των πρϊτων κζςεων ςτα αποτελζςματα των μθχανϊν αναηιτθςθσ κα ςασ ανικει δικαιωματικά. Σασ εφχομαι μία καλι αρχι και μία ακόμα καλφτερθ ςυνζχεια! Με εκτίμθςθ, Χριςτοσ Ραςςάσ LinkedIn: http://gr.linkedin.com/in/seogreece Twitter: http://twitter.com/seogr Search Engine Optimization Greece: http://search.engine-optimization.gr
 39. 39. Οδθγόσ Βελτιςτοποίθςθσ Ιςτοςελίδων 40 Search engine relationship chart από το Bruce Clay (http://www.bruceclay.com/eu/searchenginerelationshipchart.htm)

×