مزایای بهینه سازی سایت

sepandweb.com
sepandweb.comsepandweb.com

سپند وب آموزش و اجرای پروژهای سئو دانلود رایگان کتاب 5 راز طلایی سئو https://sepandweb.com/

‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫مزایای‬
‫چیست‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫جایگاه‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫مزایای‬‫؟‬
‫حدود‬ ‫امروزه‬85%‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫از‬(Search Engine)‫وب‬ ‫به‬
‫حدود‬ ‫آمار‬ ‫همین‬ ‫طبق‬ ‫بر‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫راه‬ ‫ها‬ ‫سایت‬65%‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫جذب‬ ‫بازدیدکنندگان‬
‫رتبه‬ ‫فیمابین‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫نتایج‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬1‫الی‬3‫دارند‬ ‫قرار‬.‫مهمترین‬
‫گردد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫مزایای‬:
‫کاری‬ ‫زمینه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کنندگانی‬ ‫مراجعه‬ ‫و‬ ‫بینندگان‬ ‫افزایش‬
‫هس‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شما‬‫هدفمند‬ ‫(تبلیغات‬ .‫تند‬)
‫و‬ ‫آگاهی‬ ‫افزایش‬ ‫آن‬ ‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ترافیک‬ ‫آمار‬ ‫رفتن‬ ‫باال‬ ‫و‬ ‫بینندگان‬ ‫آمار‬ ‫افزایش‬
‫انجامد‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫فروش‬ ‫به‬ "‫مستقیما‬ ‫و‬ ‫شماست‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫اطالع‬.
‫شما‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫محبوبیت‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ‫کسب‬
‫خود‬ ‫تجاری‬ ‫رقبای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫شما‬ ‫جایگاه‬ ‫برتری‬
‫دیگر‬ ‫روشهای‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫و‬ ‫پایدار‬ ،‫هدفمند‬ ،‫همیشگی‬ ‫تبلیغات‬
‫جهانی‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫برای‬ ‫تبلیغاتی‬
‫خدمتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫ارزیابی‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رفتار‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫درخواست‬ ‫شما‬ ‫از‬
‫کننده‬ ‫ارائه‬ ‫سازمان‬ ‫یا‬ ‫شخص‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫خاص‬‫راه‬ ‫چه‬ ‫از‬ ً‫معموال‬ ،‫نشناسید‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫این‬ ‫ی‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫متداول‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ً‫قطعا‬ ‫یابید؟‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫هایی‬
‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫گوگل‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ،‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬.
‫سایت،خدمات‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫امور‬ ‫سایر‬ ‫همانند‬‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫موتورهای‬ ‫برای‬
‫جستج‬‫وگر‬‫سئو‬ ‫خدمات‬(Search Engine Optimization).‫است‬ ‫بر‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫تخصصی‬ ً‫کامال‬ ‫نیز‬
‫گاه‬ ‫خاص‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫کسب‬ ‫برای‬1‫الی‬3‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیاز‬ ‫وقت‬ ‫به‬ ‫ماه‬.
‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫مزایای‬
‫سمت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫هدایت‬ ‫مفید‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ .‫گیرد‬ ‫دربرمی‬ ‫را‬ ‫وسیعی‬ ‫گستره‬ ‫سئو‬ ‫مزایای‬‫وب‬
‫و‬ ‫وجو‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫رنکینگ‬ ‫رفتن‬ ‫باال‬ ‫تا‬ ‫جدید‬ ‫مخاطبین‬ ‫یافتن‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫تان‬ ‫سایت‬
‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫مخاطبین‬ ‫به‬ ‫برندتان‬ ‫شناساندن‬.‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫روزها‬ ‫این‬
‫هزینه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫صرفا‬ ‫نباید‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫صرف‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫قدر‬ ‫آن‬ ‫شده‬
‫بلکه‬‫شود‬ ‫تلقی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫باید‬.
‫کارکرد‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫سئو‬‫که‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نباشید‬ ‫آشنا‬‫سئو‬‫ترافیک‬ ‫تواند‬ ‫می‬
‫هدفمند‬‫سايت‬ ‫وب‬‫خواهد‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫تاثیراتی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫عبور‬ ،‫داده‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫تان‬
‫باشید‬ ‫کرده‬ ‫احساس‬ ‫وجود‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫این‬ ،‫برعکس‬ ‫کامال‬ ‫هم‬ ‫شاید‬ ‫و‬ .‫بمانید‬ ‫غافل‬ ،‫گذاشت‬
‫روی‬ ‫بر‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫استراتژیک‬ ‫های‬ ‫تالش‬ ‫باید‬ ‫که‬‫سايت‬‫نائل‬ ‫بهتری‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫تا‬ ،‫گیرد‬ ‫انجام‬ ‫تان‬
‫شوید‬.
‫که‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫راهی‬ ‫اگر‬ ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاقی‬ ‫چه‬‫سايت‬ ‫وب‬‫به‬ ‫پلتفرمی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫تان‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ‫دارد؟‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫ها‬ ‫میلیون‬ ‫که‬ ‫بگذارید‬ ‫نمایش‬
‫را‬ ‫شما‬‫دهد؟‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬
‫(سئو‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬)‫است‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫موثر‬ ‫از‬ ‫یکی‬.‫سئو‬
‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫باالتر‬ )‫بندی‬ ‫(رتبه‬ ‫رنکینگ‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نقش‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫ایفا‬ ،‫مختلف‬ ‫ی‬
‫مزایای‬‫سئو‬‫قرارند‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫اما‬ ،‫شمارند‬ ‫بی‬:
‫به‬ ‫ترافیک‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫حجم‬ ‫هدایت‬‫سايت‬ ‫وب‬‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫همه‬ ‫سمت‬ ‫از‬ ‫تان‬
‫رنکینگ‬ ‫توسط‬‫سايت‬ ‫وب‬‫ارزشمند‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫با‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫نتایج‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫شما‬
‫موثر‬ ‫و‬.
‫سئو‬‫ک‬ ‫زمانی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬‫پردازند‬ ‫می‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫ه‬‫سايت‬ ‫وب‬‫برای‬ ‫شما‬
‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫قابل‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬.
‫از‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫نتایج‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫افرادی‬‫سايت‬‫چه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫بازدید‬ ‫ها‬
‫کنید‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫شما‬ ‫که‬‫شما‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫بیشتری‬ ‫احتمال‬ ‫بنابراین‬ ،‫مندند‬ ‫عالقه‬
‫کنند‬ ‫خدمت‬ ‫درخواست‬.
‫تر‬ ‫باال‬ ‫کاربران‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫جایگاهتان‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ،)‫تجاری‬ ‫نام‬ ‫(ایجاد‬ ‫سازی‬ ‫برند‬
‫شوید‬ ‫می‬ ‫برخوردار‬ ‫بیشتری‬ ‫منزلت‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ‫از‬ ،‫باشد‬.
‫نتایجی‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫اعتماد‬ ،‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫امروزه‬‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫که‬
‫در‬ ‫گوگل‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتور‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫دارند‬ ،‫گذارند‬ ‫می‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫هایشان‬ ‫نیاز‬ ‫با‬
‫ثانیه‬ ‫هر‬34000‫پیدا‬ ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ )‫(سرچ‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫مورد‬
‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫شغلی‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫و‬ ‫برندها‬ ‫بررسی‬ ،‫محصوالت‬ ‫کردن‬
‫سوی‬ ‫از‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫ظاهر‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫نتایج‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫برند‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫و‬ .‫است‬
‫یابد‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫اعتبار‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫نزد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تلقی‬ ‫مثبتی‬ ‫نشانه‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬
‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫مزایای‬ ‫و‬ ‫فواید‬SEO
‫اساس‬ ‫بر‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫مشتریان‬ ، ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫بودن‬ ‫برتر‬
‫آمارها‬:
۸۷‫اند‬ ‫شده‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫آن‬ ‫وارد‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ، ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بینندگان‬ ‫صد‬ ‫در‬.
۷۳‫شود‬ ‫می‬ ‫آغاز‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ، ‫آنالین‬ ‫معامالت‬ ‫صد‬ ‫در‬.
۳.۵‫کسری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫واقعیت‬ ‫اما‬ ، ‫هستند‬ ‫پول‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫رقابت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫با‬ ، ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بیلیون‬
‫سای‬ ‫این‬ ‫درصد‬ ‫یک‬ ‫از‬‫یابند‬ ‫می‬ ‫راه‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ، ‫ها‬ ‫ت‬.
‫تحلیل‬(Analyze)‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫فعلی‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫رقبا‬
‫آن‬ ‫آنالیز‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫بررسی‬
‫از‬ ‫قبل‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مطالب‬ ‫و‬ ‫متون‬ ‫تهیه‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫استانداردهای‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬
‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬
‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫روز‬ ‫استانداردهای‬ ‫آخرین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬
‫گوگل‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫(بخصوص‬)
‫همچون‬ ‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫به‬ ‫معرفی‬Google،Yahoo،Bing‫موتورهای‬ ‫سایر‬ ‫و‬
‫جستجو‬
‫میان‬ ،‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫استراتژی‬ ‫یک‬ ‫تدوین‬‫لینک‬ ‫تبادل‬ ‫برای‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫و‬ ‫مدت‬
‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫رفتار‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫آمار‬ ‫تحلیل‬
‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬
‫سئو‬ ‫مزایای‬
‫رررتجو‬‫ر‬‫جس‬ ‫رررای‬‫ر‬‫موتوره‬ ‫ررررای‬‫ر‬‫ب‬ ‫رررایت‬‫ر‬‫س‬ ‫رررازی‬‫ر‬‫س‬ ‫ررره‬‫ر‬‫بهین‬ ‫رررد‬‫ر‬‫فوای‬ ‫و‬ ‫رررا‬‫ر‬‫مزای‬ ‫ررره‬‫ر‬‫متوج‬ ‫ررره‬‫ر‬‫اینک‬ ‫ررررای‬‫ر‬‫ب‬
‫ترررا‬ ‫کررررد‬ ‫خرررواهم‬ ‫برررازگو‬ ‫شرررما‬ ‫بررررای‬ ‫اینجرررا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مهمررری‬ ‫نکرررات‬ ‫بشررروید‬ ‫گوگرررل‬ ‫بخصررروص‬
‫کنیررررد‬ ‫کسررررب‬ ‫زمینرررره‬ ‫ایررررن‬ ‫در‬ ‫بیشررررتری‬ ‫اطالعررررات‬‫را‬ ‫وسرررریعی‬ ‫گسررررتره‬ ‫سررررئو‬ ‫مزایررررای‬
.‫گیرد‬ ‫دربرمررری‬‫و‬ ‫هرررا‬ ‫وبسرررایت‬ ‫افرررزایش‬ ‫گیرررر‬ ‫چشرررم‬ ‫رشرررد‬ ‫بررره‬ ‫باتوجررره‬ ‫امرررروزه‬‫همچنرررین‬
‫گیررررری‬ ‫او‬ ‫بخصرررروص‬ ‫کرررراراینترنتی‬ ‫و‬ ‫کسررررب‬ ‫سررررمت‬ ‫برررره‬ ‫گونرررراگون‬ ‫کارهررررای‬ ‫و‬ ‫کسررررب‬
‫حررررداقل‬ ‫یررررا‬ ‫رتبرررره‬ ‫اولررررین‬ ‫در‬ ‫شررررما‬ ‫وبسررررایت‬ ‫نبررررودن‬ ‫ایررررران‬ ‫در‬ ‫اینترنترررری‬ ‫کررررار‬ ‫و‬ ‫کسررررب‬
‫کرررار‬ ‫و‬ ‫کسرررب‬ ‫خودشررران‬ ‫کررره‬ ‫هدفمنررردی‬ ‫مخاطبررران‬ ‫بیشرررتر‬ ‫جرررذب‬ ‫بررررای‬ ‫صرررفحه‬ ‫اولرررین‬
‫ای‬ ‫نکتررره‬ .‫نررردارد‬ ‫فرقررری‬ ‫وبسرررایت‬ ‫نداشرررتن‬ ‫برررا‬ ‫کننرررد‬ ‫مررری‬ ‫جسرررتجو‬ ‫را‬ ‫شرررما‬‫کررره‬ ‫مهرررم‬
‫سنگینی‬ ‫بسیار‬ ‫خسارت‬ ‫آن‬ ‫ندانستن‬ ‫دیگر‬ ‫اکنون‬‫کند‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫شما‬ ‫به‬.
‫وبسرررایت‬ ‫سرررازی‬ ‫بهینررره‬‫کررراربران‬ ‫کررره‬ ‫زمرررانی‬ ‫کنرررد‬ ‫مررری‬ ‫کمرررک‬‫آنالیرررن‬ ‫دنیرررای‬ ‫در‬
‫جرررو‬ ‫و‬ ‫جسرررت‬ ‫بررره‬‫خرررود‬ ‫نظرررر‬ ‫مرررورد‬ ‫عبرررارت‬ ‫یرررا‬ ‫کلمررره‬‫پردازنرررد‬ ‫مررری‬‫ت‬ ‫سرررا‬‫شرررما‬
‫باشررر‬ ‫دسرررترس‬ ‫قابرررل‬ ‫جرررو‬ ‫و‬ ‫جسرررت‬ ‫موتورهرررای‬ ‫بررررای‬، ‫برررودن‬ ‫جرررام‬ ‫درصرررورت‬ ‫و‬ ‫د‬
‫اول‬ ‫رررفحه‬‫ر‬‫ص‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رررما‬‫ر‬‫ش‬ ‫ررره‬‫ر‬‫زمین‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫رررما‬‫ر‬‫ش‬ ‫رررایت‬‫ر‬‫س‬ ‫رررودن‬‫ر‬‫ب‬ ‫ررراربردی‬‫ر‬‫ک‬ ‫و‬ ‫رررودن‬‫ر‬‫ب‬ ‫رررروز‬‫ر‬‫ب‬
‫باالتری‬ ‫نتایج‬ ‫و‬‫نش‬. ‫شد‬ ‫خواهید‬ ‫داده‬ ‫ان‬

Contenu connexe

Similaire à مزایای بهینه سازی سایت

SeoSeo
SeoArezouShokrdayi
85 vues12 diapositives
seoseo
seoElham Gofranpoor
387 vues35 diapositives

Similaire à مزایای بهینه سازی سایت(20)

مزایای بهینه سازی سایت

  • 1. ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫مزایای‬ ‫چیست‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫جایگاه‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫مزایای‬‫؟‬ ‫حدود‬ ‫امروزه‬85%‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫از‬(Search Engine)‫وب‬ ‫به‬ ‫حدود‬ ‫آمار‬ ‫همین‬ ‫طبق‬ ‫بر‬ .‫کنند‬ ‫می‬ ‫پیدا‬ ‫راه‬ ‫ها‬ ‫سایت‬65%‫هایی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫جذب‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫رتبه‬ ‫فیمابین‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫موتور‬ ‫نتایج‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫می‬1‫الی‬3‫دارند‬ ‫قرار‬.‫مهمترین‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫مزایای‬: ‫کاری‬ ‫زمینه‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کنندگانی‬ ‫مراجعه‬ ‫و‬ ‫بینندگان‬ ‫افزایش‬ ‫هس‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫جستجو‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫شما‬‫هدفمند‬ ‫(تبلیغات‬ .‫تند‬) ‫و‬ ‫آگاهی‬ ‫افزایش‬ ‫آن‬ ‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ترافیک‬ ‫آمار‬ ‫رفتن‬ ‫باال‬ ‫و‬ ‫بینندگان‬ ‫آمار‬ ‫افزایش‬ ‫انجامد‬ ‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫فروش‬ ‫به‬ "‫مستقیما‬ ‫و‬ ‫شماست‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫از‬ ‫اطالع‬. ‫شما‬ ‫شرکت‬ ‫برای‬ ‫بیشتر‬ ‫محبوبیت‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ‫کسب‬ ‫خود‬ ‫تجاری‬ ‫رقبای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫شما‬ ‫جایگاه‬ ‫برتری‬ ‫دیگر‬ ‫روشهای‬ ‫با‬ ‫مقایسه‬ ‫در‬ ‫هزینه‬ ‫کم‬ ‫بسیار‬ ‫و‬ ‫پایدار‬ ،‫هدفمند‬ ،‫همیشگی‬ ‫تبلیغات‬ ‫جهانی‬ ‫و‬ ‫ملی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫برای‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫خدمتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫دنبال‬ ‫به‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫ارزیابی‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫رفتار‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫درخواست‬ ‫شما‬ ‫از‬ ‫کننده‬ ‫ارائه‬ ‫سازمان‬ ‫یا‬ ‫شخص‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫خاص‬‫راه‬ ‫چه‬ ‫از‬ ً‫معموال‬ ،‫نشناسید‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خدمات‬ ‫این‬ ‫ی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ،‫متداول‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ً‫قطعا‬ ‫یابید؟‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫خدمات‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫هایی‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫گوگل‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ،‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬.
  • 2. ‫سایت،خدمات‬ ‫طراحی‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫امور‬ ‫سایر‬ ‫همانند‬‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬‫موتورهای‬ ‫برای‬ ‫جستج‬‫وگر‬‫سئو‬ ‫خدمات‬(Search Engine Optimization).‫است‬ ‫بر‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫تخصصی‬ ً‫کامال‬ ‫نیز‬ ‫گاه‬ ‫خاص‬ ‫کلمه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫رابطه‬ ‫در‬ ‫باال‬ ‫های‬ ‫رتبه‬ ‫کسب‬ ‫برای‬1‫الی‬3‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫نیاز‬ ‫وقت‬ ‫به‬ ‫ماه‬. ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫مزایای‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫شده‬ ‫هدایت‬ ‫مفید‬ ‫ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫از‬ .‫گیرد‬ ‫دربرمی‬ ‫را‬ ‫وسیعی‬ ‫گستره‬ ‫سئو‬ ‫مزایای‬‫وب‬ ‫و‬ ‫وجو‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫سایت‬ ‫رنکینگ‬ ‫رفتن‬ ‫باال‬ ‫تا‬ ‫جدید‬ ‫مخاطبین‬ ‫یافتن‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫تان‬ ‫سایت‬ ‫مجازی‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫مخاطبین‬ ‫به‬ ‫برندتان‬ ‫شناساندن‬.‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫یک‬ ‫داشتن‬ ‫روزها‬ ‫این‬ ‫هزینه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫صرفا‬ ‫نباید‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫صرف‬ ‫آن‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫هزینه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫قدر‬ ‫آن‬ ‫شده‬ ‫بلکه‬‫شود‬ ‫تلقی‬ ‫گذاری‬ ‫سرمایه‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫باید‬. ‫کارکرد‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫سئو‬‫که‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫نباشید‬ ‫آشنا‬‫سئو‬‫ترافیک‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫هدفمند‬‫سايت‬ ‫وب‬‫خواهد‬ ‫کارتان‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫تاثیراتی‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫عبور‬ ،‫داده‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫باشید‬ ‫کرده‬ ‫احساس‬ ‫وجود‬ ‫تمام‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫نیاز‬ ‫این‬ ،‫برعکس‬ ‫کامال‬ ‫هم‬ ‫شاید‬ ‫و‬ .‫بمانید‬ ‫غافل‬ ،‫گذاشت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫استراتژیک‬ ‫های‬ ‫تالش‬ ‫باید‬ ‫که‬‫سايت‬‫نائل‬ ‫بهتری‬ ‫نتایج‬ ‫به‬ ‫تا‬ ،‫گیرد‬ ‫انجام‬ ‫تان‬ ‫شوید‬. ‫که‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫راهی‬ ‫اگر‬ ‫افتد‬ ‫می‬ ‫اتفاقی‬ ‫چه‬‫سايت‬ ‫وب‬‫به‬ ‫پلتفرمی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫تان‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫چیزی‬ ‫این‬ ‫آیا‬ ‫دارد؟‬ ‫کننده‬ ‫بازدید‬ ‫ها‬ ‫میلیون‬ ‫که‬ ‫بگذارید‬ ‫نمایش‬ ‫را‬ ‫شما‬‫دهد؟‬ ‫قرار‬ ‫تاثیر‬ ‫تحت‬ ‫(سئو‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬)‫است‬ ‫بازاریابی‬ ‫های‬ ‫استراتژی‬ ‫ترین‬ ‫مهم‬ ‫و‬ ‫ترین‬ ‫موثر‬ ‫از‬ ‫یکی‬.‫سئو‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫باالتر‬ )‫بندی‬ ‫(رتبه‬ ‫رنکینگ‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نقش‬.‫کند‬ ‫می‬ ‫ایفا‬ ،‫مختلف‬ ‫ی‬ ‫مزایای‬‫سئو‬‫قرارند‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫اما‬ ،‫شمارند‬ ‫بی‬: ‫به‬ ‫ترافیک‬ ‫از‬ ‫بیشتری‬ ‫حجم‬ ‫هدایت‬‫سايت‬ ‫وب‬‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫همه‬ ‫سمت‬ ‫از‬ ‫تان‬ ‫رنکینگ‬ ‫توسط‬‫سايت‬ ‫وب‬‫ارزشمند‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫با‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫نتایج‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫شما‬ ‫موثر‬ ‫و‬. ‫سئو‬‫ک‬ ‫زمانی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫کمک‬‫پردازند‬ ‫می‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫به‬ ‫کاربران‬ ‫ه‬‫سايت‬ ‫وب‬‫برای‬ ‫شما‬ ‫باشد‬ ‫دسترس‬ ‫قابل‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬.
  • 3. ‫از‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫نتایج‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫افرادی‬‫سايت‬‫چه‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫بازدید‬ ‫ها‬ ‫کنید‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫شما‬ ‫که‬‫شما‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫بیشتری‬ ‫احتمال‬ ‫بنابراین‬ ،‫مندند‬ ‫عالقه‬ ‫کنند‬ ‫خدمت‬ ‫درخواست‬. ‫تر‬ ‫باال‬ ‫کاربران‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫جایگاهتان‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ،)‫تجاری‬ ‫نام‬ ‫(ایجاد‬ ‫سازی‬ ‫برند‬ ‫شوید‬ ‫می‬ ‫برخوردار‬ ‫بیشتری‬ ‫منزلت‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ‫از‬ ،‫باشد‬. ‫نتایجی‬ ‫به‬ ‫زیادی‬ ‫بسیار‬ ‫اعتماد‬ ،‫اینترنت‬ ‫کاربران‬ ‫امروزه‬‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتورهای‬ ‫که‬ ‫در‬ ‫گوگل‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫موتور‬ ،‫مثال‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ .‫دارند‬ ،‫گذارند‬ ‫می‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫هایشان‬ ‫نیاز‬ ‫با‬ ‫ثانیه‬ ‫هر‬34000‫پیدا‬ ‫شامل‬ ‫ها‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫دریافت‬ )‫(سرچ‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫مورد‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫و‬ ‫شغلی‬ ‫های‬ ‫موقعیت‬ ‫جوی‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫و‬ ‫برندها‬ ‫بررسی‬ ،‫محصوالت‬ ‫کردن‬ ‫سوی‬ ‫از‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫ظاهر‬ ‫جو‬ ‫و‬ ‫جست‬ ‫نتایج‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫در‬ ‫برند‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫زمانی‬ ‫و‬ .‫است‬ ‫یابد‬ ‫می‬ ‫ای‬ ‫ویژه‬ ‫اعتبار‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫نزد‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫تلقی‬ ‫مثبتی‬ ‫نشانه‬ ‫کنندگان‬ ‫مصرف‬ ‫سایت‬ ‫سئو‬ ‫مزایای‬ ‫و‬ ‫فواید‬SEO ‫اساس‬ ‫بر‬ .‫کند‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ ‫شما‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫زیادی‬ ‫مشتریان‬ ، ‫جستجو‬ ‫نتایج‬ ‫در‬ ‫بودن‬ ‫برتر‬ ‫آمارها‬: ۸۷‫اند‬ ‫شده‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫آن‬ ‫وارد‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ، ‫ها‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بینندگان‬ ‫صد‬ ‫در‬. ۷۳‫شود‬ ‫می‬ ‫آغاز‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫وسیله‬ ‫به‬ ، ‫آنالین‬ ‫معامالت‬ ‫صد‬ ‫در‬. ۳.۵‫کسری‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫واقعیت‬ ‫اما‬ ، ‫هستند‬ ‫پول‬ ‫سر‬ ‫بر‬ ‫رقابت‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫هم‬ ‫با‬ ، ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بیلیون‬ ‫سای‬ ‫این‬ ‫درصد‬ ‫یک‬ ‫از‬‫یابند‬ ‫می‬ ‫راه‬ ‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫اول‬ ‫صفحه‬ ‫به‬ ، ‫ها‬ ‫ت‬.
  • 4. ‫تحلیل‬(Analyze)‫جستجو‬ ‫موتورهای‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫فعلی‬ ‫جایگاه‬ ‫و‬ ‫رقبا‬ ‫آن‬ ‫آنالیز‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫مشتری‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫کلیدی‬ ‫کلمات‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫مطالب‬ ‫و‬ ‫متون‬ ‫تهیه‬‫سایت‬ ‫طراحی‬‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫استانداردهای‬ ‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫طراحی‬‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫توجه‬ ‫مورد‬ ‫روز‬ ‫استانداردهای‬ ‫آخرین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫گوگل‬ ‫های‬ ‫الگوریتم‬ ‫(بخصوص‬) ‫همچون‬ ‫جستجوگر‬ ‫موتورهای‬ ‫به‬ ‫معرفی‬Google،Yahoo،Bing‫موتورهای‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫جستجو‬ ‫میان‬ ،‫مدت‬ ‫کوتاه‬ ‫استراتژی‬ ‫یک‬ ‫تدوین‬‫لینک‬ ‫تبادل‬ ‫برای‬ ‫مدت‬ ‫بلند‬ ‫و‬ ‫مدت‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫آنها‬ ‫رفتار‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ‫آمار‬ ‫تحلیل‬ ‫سایت‬ ‫سازی‬ ‫بهینه‬ ‫و‬ ‫سئو‬ ‫سئو‬ ‫مزایای‬ ‫رررتجو‬‫ر‬‫جس‬ ‫رررای‬‫ر‬‫موتوره‬ ‫ررررای‬‫ر‬‫ب‬ ‫رررایت‬‫ر‬‫س‬ ‫رررازی‬‫ر‬‫س‬ ‫ررره‬‫ر‬‫بهین‬ ‫رررد‬‫ر‬‫فوای‬ ‫و‬ ‫رررا‬‫ر‬‫مزای‬ ‫ررره‬‫ر‬‫متوج‬ ‫ررره‬‫ر‬‫اینک‬ ‫ررررای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ترررا‬ ‫کررررد‬ ‫خرررواهم‬ ‫برررازگو‬ ‫شرررما‬ ‫بررررای‬ ‫اینجرررا‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مهمررری‬ ‫نکرررات‬ ‫بشررروید‬ ‫گوگرررل‬ ‫بخصررروص‬ ‫کنیررررد‬ ‫کسررررب‬ ‫زمینرررره‬ ‫ایررررن‬ ‫در‬ ‫بیشررررتری‬ ‫اطالعررررات‬‫را‬ ‫وسرررریعی‬ ‫گسررررتره‬ ‫سررررئو‬ ‫مزایررررای‬ .‫گیرد‬ ‫دربرمررری‬‫و‬ ‫هرررا‬ ‫وبسرررایت‬ ‫افرررزایش‬ ‫گیرررر‬ ‫چشرررم‬ ‫رشرررد‬ ‫بررره‬ ‫باتوجررره‬ ‫امرررروزه‬‫همچنرررین‬ ‫گیررررری‬ ‫او‬ ‫بخصرررروص‬ ‫کرررراراینترنتی‬ ‫و‬ ‫کسررررب‬ ‫سررررمت‬ ‫برررره‬ ‫گونرررراگون‬ ‫کارهررررای‬ ‫و‬ ‫کسررررب‬ ‫حررررداقل‬ ‫یررررا‬ ‫رتبرررره‬ ‫اولررررین‬ ‫در‬ ‫شررررما‬ ‫وبسررررایت‬ ‫نبررررودن‬ ‫ایررررران‬ ‫در‬ ‫اینترنترررری‬ ‫کررررار‬ ‫و‬ ‫کسررررب‬ ‫کرررار‬ ‫و‬ ‫کسرررب‬ ‫خودشررران‬ ‫کررره‬ ‫هدفمنررردی‬ ‫مخاطبررران‬ ‫بیشرررتر‬ ‫جرررذب‬ ‫بررررای‬ ‫صرررفحه‬ ‫اولرررین‬ ‫ای‬ ‫نکتررره‬ .‫نررردارد‬ ‫فرقررری‬ ‫وبسرررایت‬ ‫نداشرررتن‬ ‫برررا‬ ‫کننرررد‬ ‫مررری‬ ‫جسرررتجو‬ ‫را‬ ‫شرررما‬‫کررره‬ ‫مهرررم‬ ‫سنگینی‬ ‫بسیار‬ ‫خسارت‬ ‫آن‬ ‫ندانستن‬ ‫دیگر‬ ‫اکنون‬‫کند‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫شما‬ ‫به‬.
  • 5. ‫وبسرررایت‬ ‫سرررازی‬ ‫بهینررره‬‫کررراربران‬ ‫کررره‬ ‫زمرررانی‬ ‫کنرررد‬ ‫مررری‬ ‫کمرررک‬‫آنالیرررن‬ ‫دنیرررای‬ ‫در‬ ‫جرررو‬ ‫و‬ ‫جسرررت‬ ‫بررره‬‫خرررود‬ ‫نظرررر‬ ‫مرررورد‬ ‫عبرررارت‬ ‫یرررا‬ ‫کلمررره‬‫پردازنرررد‬ ‫مررری‬‫ت‬ ‫سرررا‬‫شرررما‬ ‫باشررر‬ ‫دسرررترس‬ ‫قابرررل‬ ‫جرررو‬ ‫و‬ ‫جسرررت‬ ‫موتورهرررای‬ ‫بررررای‬، ‫برررودن‬ ‫جرررام‬ ‫درصرررورت‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫اول‬ ‫رررفحه‬‫ر‬‫ص‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫رررما‬‫ر‬‫ش‬ ‫ررره‬‫ر‬‫زمین‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫رررما‬‫ر‬‫ش‬ ‫رررایت‬‫ر‬‫س‬ ‫رررودن‬‫ر‬‫ب‬ ‫ررراربردی‬‫ر‬‫ک‬ ‫و‬ ‫رررودن‬‫ر‬‫ب‬ ‫رررروز‬‫ر‬‫ب‬ ‫باالتری‬ ‫نتایج‬ ‫و‬‫نش‬. ‫شد‬ ‫خواهید‬ ‫داده‬ ‫ان‬