Motivasyon nilay-yonetimm

1
İŞLETMELERDE
MOTİVASYON
2
Motivasyon (Güdüleme) nedir ?
Harekete Geçirici Hareketi Devam Ettirici
Olumlu Yöne Yöneltici
BİR VEYA BİRDEN ÇOK İNSANI
BELİRLİ BİR YÖNE
VE AMACA DOĞRU
DEVAMLI ŞEKİLDE
HAREKETE GEÇİRMEK İÇİN
YAPILAN ÇABALARIN TOPLAMIDIR.
3
Motivasyon…
Birisini bir şey yapmaya zorlayabilirsiniz, ama o
kişiyi bu şeyi yapmak istemeye kesinlikle
zorlayamazsınız. İstemek için gereken arzu
içimizden gelir ve motivasyon da içten zevk
almamızı sağlayan içten gelen en büyük
güçtür.
4
Motivasyon…
Motivasyon kişisel bir olaydır. Birisini motive eden herhangi
bir durum veya olay başkasını motive etmeyebilir.
Motivasyon ancak insan davranışlarında gözlenebilir.
Motivasyon olayı kişinin iş yapma, faaliyette bulunma,
sonuç alma arzusu ile ilgilidir. Kişi işten iş kişiden
etkilenmektedir. Yapılan iş, işi yapan kişi açısından değişik
anlamlar taşımaktadır. Bunlar:

İş’in ekonomik değeri ve anlamı

iş’in sosyal statü, prestij değeri ve anlamı

iş’in psikolojik değeri ve anlamı
5
Motivasyon Teorileri...
Motivasyon konusunda çeşitli teoriler ve
modeller geliştirilmiştir. Bazıları kişilerin
ihtiyaçlarının bir ifadesi olan motivlere,
bazıları ise teşviklere ağırlık
vermektedir.Motivasyon teorilerini 2 ana
grupta toplamak mümkün.
6
Motivasyon Teorileri...
MOTİVASYON TEORİLERİ
KAPSAM TEORİLERİ SÜREÇ TEORİLERİ
Maslow’ un ihtiyaçlar
hiyerarşisi
Herzberg Modeli
Başarı güdüsü kuramı
Locke’ nin bireysel
amaçlar ve iş başarısı
ilişkisi kuramı
Davranış şartlandırması
yaklaşımı
Bekleyiş teorileri
Amaç teorisi
Eşitlik teorisi
7
Maslow’ un İhtiyaçlar
Hiyerarşisi...
Değe
rAit Olma
ve
Sevgi
Güvenlik
Fizyolojik
Yaratma ve
Başarma
8
Herzberg Modeli...
Herzberg iş ortamında motive edici ve durum
koruyucu (hijyenik) etmenleri ayırmıştır.
MOTİVATÖRLER HİJYEN FAKTÖRLER
Başarı
Tanınma
İlerleme
İşin Kendisi
Sorumluluk
Büyüme
Şirket Politikası
Teknik Gözetim
Kişilerarası İlişkiler
Ücret
iş Güvenliği
Kişisel Yaşam
Çalışma Koşulları
Makam
9
Başarı Güdüsü Kuramı...
Maslow’un tersine güdülerin öğrenilmeyle kazanılabileceğini
savunan bir kuramdır. Bu kuramın öncüsü ise
McClellanddır. Savunduğu güdüler ise başarı, bağlılık ve
güçlülük ihtiyaçlarıdır.
Eğer bir insan zamanını nasıl daha iyi yaparım diye düşünmekle
geçiriyorsa, başarı güdüsüne sahiptir.
Erk (güç) güdüsü güçlü olan bir birey, güç ve otorite kaynaklarını
genişletme, diğer insanları etki alanında tutma ve gücünü koruma
türünde davranışlar gösterirler.
Bağlanma güdüsü ise başka insanlarla ilişki kurma, gruba girme ve
sosyal ilişkileri geliştirmeyi ifade eder.
10
McClelland’ a göre başarı motivini etkileyen
etmenler şunlardır...
 Irk ve Çevre: iklimler ve insanların enerji düzeyleri
 Din:Yapılan araştırmalarda bireylerin başarı motivleri
farklı dinlerde değişik çıkmıştır.
 Aile: Otoriter ailelerde bireylerin başarı motivlerinin
yüksek çıkma olasığı düşüktür.
 Çocuk Yetiştirme Biçimleri
11
Locke’un Bireysel Amaçlar ve İş
Başarısı İlişkisi Kuramı…
Locke’a göre iş görenlerin işteki başarılarının
belirleyicisi olarak onların kişisel amaçları
büyük önem taşımaktadır. Iş yerinde
örgütsel amaçları gerçekleştirmeye yönelik
davranışlar ve tepkiler kişilerin burada
amaçlarına uygun algılama va yargılama
süreçlerine bağlı olmaktadır.
12
Amaçların motivasyondaki rolleri...
 Birey tarafından belirlenen amacın açık ve
seçik olması iş başarılarını arttırmaktadır.
Birey tarafından belirlenen amaçların kolay
olmaması onun iş yerinde daha arzulu ve istekli
çalışmasını sağlayacak sonuç olarak verim
artacaktır.
Bireysel amaçlarla örgütsel amaçların çatışma
derecesidir.
13
Davranış Şartlandırması
Yaklaşımı…
Davranış Şartlandırması Yaklaşımı
(Sonuçsal Koşullama)
Birey arzulanan sonuçlara yol açan
davranışları yineleme, arzulanmayan
sonuçlara yol açan davranışları
yinelememe eğilimindedir.
14
Davranış Şartlandırması
Yaklaşımı…
 Olumlu - olumsuz pekiştirme
Ceza ve tükeniş
Pekiştirme programları
Davranış düzeltiminin uygulanması
15
Bekleyiş Modeli...
Vroom tarafından geliştirilen bu modelde ortaya konulan
güdülenme (motivasyon) kişinin aradığı değerlerle, belirli
bir hareketin bu değerlere yol açma olasılığına ilişkin
tahminin çarpımıdır.
Arzulama derecesi, bireyin çeşitli sonuçlar arasından belli bir
sonucu seçme nedenini şiddetini yansıtır. Bireyin hedefe
ulaşma isteğini ifade eder. Bekleyiş, bireyin belli bir
davranışının belirli sonuçları olacağı hususundaki
inancıngücünü ifade eder.
Arzulama Derecesi x Bekleyiş= Güdülenme
16
Bekleyiş Modeli...
Arzulama Derecesi x Bekleyiş
Güdüleme
Eylem
Sonuçlar
Doyum
17
Amaç Teorisi...
Edwin Locke tarafından ortaya konan bu
modelde kişilerin belirlediği amaçların
onların motivasyon derecelerini
belirleyeceği savunulmuştur.
18
Eşitlik Teorisi...
J. Stray Adams tarafından geliştirilen bu
teoriye göre işgörenlerin iş ilişkilerinde
eşit bir şekilde davranış görme
arzusunda oldukları ve bu arzunun
motivasyonu etkilediğidir.
19
Motivasyonu Artırmaya
Yönelik Yöntemler…
 Performansın tanımlanması
Performansı kolaylaştırmak
Performansı teşvik etmek
İş planlaması
20
Motivasyonu Artırmaya
Yönelik Yöntemler…
Performansı Kolaylaştırmak
Performansı etkileyen engeller elimine edilir.
Performansın Tanımlanması
Çalışanlardan beklenilenler belirlenir. Şirketin ve
çalışılan bölümün amaç ve hedefleri çalışana
açıklanarak ölçütler saptanır. Hedeflerin saptanması
etkili bir performans geliştirme stratejisidir. Bu
çalışanların ne yönde hareket edeceklerini
belirleyerek, sorumluluklarının belirginleştirilmesine
fırsat verir.
21
Motivasyonu Artırmaya
Yönelik Yöntemler…
Performansı Teşvik
Etmek
Ödüllerin değeri
Ödüllerin miktarı
Ödüllerin
zamanlaması
Ödüllerin adil olması
22
Motivasyonu Artırmaya
Yönelik Yöntemler…
İş planlaması kapsamında iş rotasyonu, iş genişletme ve
iş zenginleştirme yapılmalıdır ve bunları motivasyon
üzerinde önemli ölçüde etkisi olacağı unutulmamalıdır.
Birbirine uygun işlerin birleştirilmesi
Sonucu alınmış başarılı bir işe destek verilmesi
Metotlarda çeşitlilik sağlanması
Performansta geri bildirim olması
Sorumluluk ve yetkilerin kullanımına olanak verilmesi
İş planlaması
Bir işin metotlarını, içeriğini ve ilişkilerini yeniden
düzenlemek, daha uzmanlaşmış hale sokmak için
yapılan çalışmalardır.
23
Motivasyon Araçları...
 Etken iletişim
Takdir etme
Yükselme olanakları
İş güvenliği
Yeterli ve adil ücret sistemi
Kararlara katılım
Sorumluluk verme
Yapılmaya değer bir iş olduğuna inandırma
İşin ilginçleştirilmesi
Kişisel güç ve etki sahibi olma
24
Motivasyon Araçları...
 Kendini gösterme ve yeteneklerini kullanabilme
olanakları
 Eğitim olanakları
 Örgüt politikasının açıklığı
 Örgüt içi birimler arasındaki uyum
 Birimin kendine yeterliliği
 Çalışanlar arasındaki iyi arkadaş ilişkileri
 Yeni işe başlayanlara gösterilen ilgi
 Kişiliğe saygı
 Konut ve ulaşım olanakları
 Uygun çevresel koşullar
25
Motivasyon Araçları…
En önemli motivasyon
faktörlerinden biri, insanın
kendisini bir gruba ait
hissetmesidir.
26
Başarı-Motivasyon ve Toplam
Kalite İlişkisi...
SİSTEM
YÖNETİM BAŞARI
İNSAN
KLASİK YAKLAŞIM
27
Başarı-Motivasyon ve Toplam
Kalite İlişkisi...
SİSTEM
YÖNETİM BAŞARI
İNSAN
TOPLAM KALİTE YAKLAŞIM
28
Başarı-Motivasyon ve Toplam
Kalite İlişkisi...
Insan öğesi sistemi geliştirmek için, yani
yeni ürünler, pazarlar ve yöntemler
yaratmak için ne gibi özelliklere sahip
olmalıdır
?
29
Başarı-Motivasyon ve Toplam
Kalite İlişkisi...
Başarılı şirketlere bakıldığında başarı için
temel öğenin yaratıcılık ve bunu
sağlayan motivasyon olduğu
görülmüştür.
Ilginç sonuç
Motivasyonu en fazla etkileyen unsur başarı. Oysa
amaç başarıyı sağlamak olduğuna göre, bir çeşit
yararlı döngü söz konusu. Yönetimin de bu dengeyi
kurabilmesi ise iki yoldan olabilir. Doğrudan etki ve
dolaylı etki.
Toplam Kalite ise etkiyi sağlayan bir
30
İç Motivasyon…
1. “Kendiniz dahil her şey hakkında olumlu
düşünün”. Psikologlar, olumsuz düşüncelerin
kişinin moralini, yaratıcılığını ve yaşama sevincini
yok ettiğini ve gelişim potansiyelini büyük ölçüde
sınırladığını kanıtlamışlardır.
2. “Her zaman, yapabileceğinizin en iyisini yapın ve
en iyiyi elde etmek için umutlu olun”. Sürekli
elinizden gelenin en iyisini yapmak en iyiyi bile
daha iyi yapacaktır.
3. Sürekli amaçlarınıza odaklanın ve onları,
gerçekleşmiş gibi aklınızda canlandırın.
31
İç Motivasyon…
4. “İleriye bakın”. Dün, geçip gitmiştir, dünün tüm
sorunları da öyle. Yeni olan bugündür ve siz
ararsanız fırsatlarla, mucizelerle doludur.
5. “Amaçlarınızı gerçekleştirmek için gereken bedeli
ödemeye istekli olun”. Gerçekten arzuladığınız ve
uğruna çalışmaya istekli olduğunuz her şeyi
başarabilirsiniz.
6. Her şeyden önemlisi, kendinize inanın. İstediğiniz
ne olursa olsun, bunu gerçekleştirebileceğinize
inanın. Olumlu bir tutumla fırsatın kapısını
aralarsınız. Motivasyon ile o fırsattan en iyi
şekilde yararlanırsınız.
32
Motivasyon Güçleri…
 COŞKUNUN GÜCÜ
 İYİ BİR BELLEĞİN GÜCÜ
 YARATICILIĞIN GÜCÜ
 BİLİNÇALTININ GÜCÜ
33
Motivasyonun Özellikleri…
 Motivasyon kişisel ihtiyaçlar, istekler ve dürtülerden
kaynaklanır ve kişiye bir davranışta bulunma isteği verir.
 Motivasyon bir amaca veya ödüle yöneliktir.
 Tatmin edilmiş bir ihtiyaç artık motivasyon aracı değildir.
 Bir davranışın bir çok motive edicisi olabilir.
 Motivasyon her zaman bilinçli ve gözlemlenebilen
ihtiyaçlara yönelik olmaz, kişi farkında olmadan motive
eden şeyler vardır.
 Motive olduğumuz zaman yaptığımız şey bizim motive
olmadığımız zaman yapmadığımız şeydir.
34
Motivasyonun Yararları…
 Çalışanların temel ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaya
olanak hazırlayacaktır.
 Çalışanların toplumsal ihtiyaçlarını (kültürel, çalışma
saatleri, sosyal güvenlik, aile yardımları… vb.)
karşılamaya olanak hazırlayacaktır.
 Çalışanların egolarını tatmine (toplantılara katılma
olanakları, danışılma olanakları, kararlara katılma
olanakları… vb.) yönelecektir.
 Çalışanların yeteneklerini geliştirecek önlemlerin
araştırılmasına olanak hazırlayacaktır.
 İşletmelerin, çalışanların verimliliğine, toplumsal ve
ekonomik refah koşullarının geliştirilmesine dönük bir
rekabet ortamı içine girmelerine olanak hazırlayacaktır.
35
Motivasyonun Yararları…
 Bireylerin yaratıcılık ve önderlik niteliklerinin
ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır.
 Çalışanları, sağlanan motivasyon olanaklarından
daha çok yararlanmaya yönelterek, kişilerarası
olumlu rekabeti geliştirecektir.
 Motivasyon, çalışanların amaçları ile
organizasyonun amaçlarını uyumlaştırmak için
uygulanan tüm yöntemleri içerir. Motivasyon bir
yandan işletmede verimliliğin yükselmesi, öte
yandan ise çalışanların işletmeden bekledikleri
doyumun artırılmasını amaçlar.
36
Kendini Motive Etmenin
Yolu…
 Kendinizi sağlam prensiplere bağlayın böylece gelip
geçici manasız şeylerle amacınızdan başka bir tarafa
çekilmezsiniz.
 Sonunda cevap vereceğiniz bir kişi vardır. O da sizsiniz.
 Hayatınızın kendi ellerinizde olduğunu kabul edin. Onu
kurabilirsiniz de yıkabilirsiniz de.
 Hedefleriniz için zaman limitleri belirleyin.
 Asla vazgeçmeyin.
 Var olmak için bir hedef seçin. Ruhunuzu ve zihninizi
besleyin.
 Herhangi bir yerden başlamak zorundasınız. “Şimdi”
den ve “burada” dan daha iyi bir zaman ve yer yoktur.
 Sabırlı olun.
37
Yöneticinizi Motive Etmek için;
 İsteklerinizi, patronunuzun ciddi bir şekilde ilgileneceği
inancıyla sununuz. Ona güvenin. Kendisinden yardım
istenmesinden memnun olacaktır.
 Patronunuzun mükemmel olmasını beklemeyin. Hatalarını
nazikçe kabul edin. O da size aynı tavrı gösterecektir.
 Sürprizlerden kaçının. Eğer sizin dürüst olduğunuz bilinir,
buna inanılırsa, sizinle çalışmak dört gözle beklenecektir.
 Eğer ona “hayır” demek zorunda kalırsanız, bunu,
davranışınızın, hem kendi hem de iş için faydalı olacağına
inandırarak yapın.
 Davranışınız yerinde ve öz olsun.
 Zamana değer verin.
 İşinizin dostu olun.
 Konuştuğunuzdan daha fazla dinleyin.
38
Müşterilerinizi Motive Etmek
için;
 Günlük faaliyetlerinizle, taahhütlerinizi tam
olarak yerine getiriniz.
 Alışveriş ortamını sonuna kadar takip edin
ve samimi olun.
 Üretiminize inanın.
 Daima sözünüzde durun.
 Bir önceki müşterinizle olan problemi
sonrakine taşımayın.
 Dakik olun.
 Müşterinizi dikkatle dinleyin.
39
Çalışanınızı Motive Etmek
için;
 Onu dinleyin.
 Sevdiğinizi hissettirin.
 Güvenin.
 Onunla ilgili konularda görüşünü alın.
 Ona inanın.
 Yaptığı iş için imkan, mekan ve zaman verin.
 Teşekkür ve takdir edin.
 Yapılan bir hata veya yanlışlıkta hüküm vermeden önce onu
dinleyin, iyi niyetle ve hoşgörü ile yaklaşın.
 Yapılacak işlerle ilgili emir veren değil yardım eden, destek olan,
rehberlik eden olun.
 Yaptığı işi geliştirmesine, kendini geliştirmesine, ve yerine insan
yetiştirmesine imkan tanıyın.
 Yaptığı işin bir takım işi olduğuna inandırın ve sizi de bu takımın
bir üyesi olarak görmesini sağlayın.
40
Motivasyon Örnekleri…
 Belirli aralıklarla kokteyl/şirket yemeği düzenlenmesi,
 Piknik / gezi / spor karşılaşmaları yoluyla çalışanların bir araya
getirilmesi,
 Şirket bülteni ve duyuru panoları ile çalışanlar ve şirket hakkında bilgi
verilmesi,
 Çalışanların önemli günlerinin hatırlanması, iyi ve kötü gününde
yanında olunması,
 Ofis/çalışma ekipmanlarının tamam olması, temiz ve düzenli çalışma
ortamı sağlanması, vb.
Yukarıdaki örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu faaliyetlerdeki temel
ilkeler, çalışanlarla iyi iletişim kurulması ve çalışana saygıdır.
Kuşkusuz bu konuda yapılacak tüm faaliyetler kaynağını, şirketin
insan kaynakları politikasında belirtilen ilke ve değerlerde bulacaktır.
41
Sonuç…
 Çalışanlar kalpsiz bir makine topluluğu değildir.
 İşinin ilk günlerinde çoğu insan motive olmuştur.
 Çalışanları içten gelen bir istekle örgüt amaçlarını
gerçekleştirme yönünde davranmaya özendirme,
yöneticilerin en başta gelen görevleri olarak kabul edilince,
bunların iş gören hakkındaki varsayımlarının önemi
kendiliğinden ortaya çıkar.
 Çalışanların motivasyonunu arttırarak , onların
performansını, verimini ve işten duydukları tatminini
arttırabilirsiniz .
 Yöneticinin astlarını güdüleme işi bu kimselere tam tatmin
sağlayan davranışları geliştirmekle sağlanır.
1 sur 41

Recommandé

İnsan Kaynaklarında Motivasyon par
İnsan Kaynaklarında Motivasyonİnsan Kaynaklarında Motivasyon
İnsan Kaynaklarında MotivasyonSEMRIN IK EGITIM VE DANISMANLIK
7.1K vues90 diapositives
Motivasyon par
Motivasyon Motivasyon
Motivasyon İK Atölyesi
9.5K vues30 diapositives
Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır? par
Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır?Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır?
Çalışanların Motivasyonu Nasıl Arttırılır?SlaytSunum
40.1K vues26 diapositives
Ekip Kurma ve Yönetimi par
Ekip Kurma ve YönetimiEkip Kurma ve Yönetimi
Ekip Kurma ve YönetimiErdem Karagöz
2.4K vues41 diapositives
Motivasyon Teknikleri par
Motivasyon TeknikleriMotivasyon Teknikleri
Motivasyon TeknikleriKemal ASLAN
344 vues28 diapositives
KoçLuk&MentöRlüK par
KoçLuk&MentöRlüKKoçLuk&MentöRlüK
KoçLuk&MentöRlüKfahricelik
4.9K vues22 diapositives

Contenu connexe

Tendances

İşletmelerde personel eğitimi par
İşletmelerde personel eğitimiİşletmelerde personel eğitimi
İşletmelerde personel eğitimiMustafa Ali ÖZAY
2.2K vues19 diapositives
Motivasyon par
MotivasyonMotivasyon
MotivasyonIsmail Altan
3.1K vues79 diapositives
Yöneticinin yönetimi par
Yöneticinin yönetimiYöneticinin yönetimi
Yöneticinin yönetimiİsmet Barutcugil
3.3K vues18 diapositives
Ekip Motivasyonu Oluşturmak ve Bu Motivasyonu Sürekli Kılmak par
Ekip Motivasyonu Oluşturmak ve Bu Motivasyonu Sürekli KılmakEkip Motivasyonu Oluşturmak ve Bu Motivasyonu Sürekli Kılmak
Ekip Motivasyonu Oluşturmak ve Bu Motivasyonu Sürekli KılmakSerhat Bıçakçı
14.6K vues9 diapositives
motivasyon par
motivasyonmotivasyon
motivasyontandugenc
4.5K vues49 diapositives
Takımdaşlık ve Ekip Yönetimi.pptx par
Takımdaşlık ve Ekip Yönetimi.pptxTakımdaşlık ve Ekip Yönetimi.pptx
Takımdaşlık ve Ekip Yönetimi.pptxErdem Karagöz
467 vues43 diapositives

Tendances(20)

Ekip Motivasyonu Oluşturmak ve Bu Motivasyonu Sürekli Kılmak par Serhat Bıçakçı
Ekip Motivasyonu Oluşturmak ve Bu Motivasyonu Sürekli KılmakEkip Motivasyonu Oluşturmak ve Bu Motivasyonu Sürekli Kılmak
Ekip Motivasyonu Oluşturmak ve Bu Motivasyonu Sürekli Kılmak
Serhat Bıçakçı14.6K vues
motivasyon par tandugenc
motivasyonmotivasyon
motivasyon
tandugenc4.5K vues
Takımdaşlık ve Ekip Yönetimi.pptx par Erdem Karagöz
Takımdaşlık ve Ekip Yönetimi.pptxTakımdaşlık ve Ekip Yönetimi.pptx
Takımdaşlık ve Ekip Yönetimi.pptx
Erdem Karagöz467 vues
Motivasyon ve Başarı par kobikobi
Motivasyon ve BaşarıMotivasyon ve Başarı
Motivasyon ve Başarı
kobikobi3.4K vues
Liderlik- Mustafa YILMAZ (Keşif Akademi) par Keşif Akademi
Liderlik- Mustafa YILMAZ (Keşif Akademi)Liderlik- Mustafa YILMAZ (Keşif Akademi)
Liderlik- Mustafa YILMAZ (Keşif Akademi)
Keşif Akademi2.6K vues
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi par Ipek Aral
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Ipek Aral 13.6K vues
Hizmetkar (servant) liderlik par Barakazi
Hizmetkar (servant) liderlikHizmetkar (servant) liderlik
Hizmetkar (servant) liderlik
Barakazi9.4K vues
Örgütsel Motivasyon par OZDEN OZLÜ
Örgütsel MotivasyonÖrgütsel Motivasyon
Örgütsel Motivasyon
OZDEN OZLÜ5.8K vues
İş değerleme par Nuri Yilmaz
İş değerlemeİş değerleme
İş değerleme
Nuri Yilmaz31.9K vues
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi par Istanbul_Business_School
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimiİnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi
İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi / Istanbul Business School Micro MBA Eğitimi
Stres sunumu par mehmetakar
Stres sunumuStres sunumu
Stres sunumu
mehmetakar13.5K vues

En vedette

ÖĞRETMENLERE MOTİVASYON SEMİNERİ par
ÖĞRETMENLERE MOTİVASYON SEMİNERİÖĞRETMENLERE MOTİVASYON SEMİNERİ
ÖĞRETMENLERE MOTİVASYON SEMİNERİCihangir Acar
6.6K vues34 diapositives
Empati par
EmpatiEmpati
EmpatiAhu Erdoğdu ALPASLAN
8.6K vues18 diapositives
Yonetim Becerileri par
Yonetim BecerileriYonetim Becerileri
Yonetim BecerileriTürker Baş
2.6K vues54 diapositives
Motivasyon 1 par
Motivasyon 1Motivasyon 1
Motivasyon 1mehmetdinc
1.3K vues31 diapositives
Bireysel motivasyon teknikleri par
Bireysel motivasyon teknikleriBireysel motivasyon teknikleri
Bireysel motivasyon teknikleriMatematik Piri
12.3K vues30 diapositives
Sustainable Food Lab par
Sustainable Food LabSustainable Food Lab
Sustainable Food LabChris Landry
111.1K vues52 diapositives

En vedette(11)

Similaire à Motivasyon nilay-yonetimm

Isletme 2 Ders 2 par
Isletme 2 Ders 2Isletme 2 Ders 2
Isletme 2 Ders 2Mert Erkol
3.5K vues60 diapositives
Moti̇vasyon Motivation par
Moti̇vasyon MotivationMoti̇vasyon Motivation
Moti̇vasyon MotivationFurkan Orkan Bayram
512 vues22 diapositives
14 ekiplerde motivasyon etkenleri par
14  ekiplerde motivasyon etkenleri14  ekiplerde motivasyon etkenleri
14 ekiplerde motivasyon etkenleriSerdal KOÇİYİT
1.9K vues24 diapositives
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramları par
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramlarıCihan yöneticilik ve liderlik kavramları
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramlarıcihank30
4.7K vues28 diapositives
Olumlu sorgulama par
Olumlu sorgulamaOlumlu sorgulama
Olumlu sorgulamaHacı çakır
1.3K vues34 diapositives
Kısa modül notları (motivasyon) par
Kısa modül notları (motivasyon)Kısa modül notları (motivasyon)
Kısa modül notları (motivasyon)MUSTAFA BAYINDIR
4.7K vues39 diapositives

Similaire à Motivasyon nilay-yonetimm(20)

Isletme 2 Ders 2 par Mert Erkol
Isletme 2 Ders 2Isletme 2 Ders 2
Isletme 2 Ders 2
Mert Erkol3.5K vues
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramları par cihank30
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramlarıCihan yöneticilik ve liderlik kavramları
Cihan yöneticilik ve liderlik kavramları
cihank304.7K vues
19103934 takımalıması par Hakem Filiz
19103934 takımalıması19103934 takımalıması
19103934 takımalıması
Hakem Filiz286 vues
Temel Koçluk Eğitimi par Univerist
Temel Koçluk EğitimiTemel Koçluk Eğitimi
Temel Koçluk Eğitimi
Univerist516 vues
İş Tatmini par Tugba Ozen
İş Tatminiİş Tatmini
İş Tatmini
Tugba Ozen11.1K vues
Denetim ve moral ppt par tarumar999
Denetim ve moral pptDenetim ve moral ppt
Denetim ve moral ppt
tarumar9992K vues

Motivasyon nilay-yonetimm

 • 2. 2 Motivasyon (Güdüleme) nedir ? Harekete Geçirici Hareketi Devam Ettirici Olumlu Yöne Yöneltici BİR VEYA BİRDEN ÇOK İNSANI BELİRLİ BİR YÖNE VE AMACA DOĞRU DEVAMLI ŞEKİLDE HAREKETE GEÇİRMEK İÇİN YAPILAN ÇABALARIN TOPLAMIDIR.
 • 3. 3 Motivasyon… Birisini bir şey yapmaya zorlayabilirsiniz, ama o kişiyi bu şeyi yapmak istemeye kesinlikle zorlayamazsınız. İstemek için gereken arzu içimizden gelir ve motivasyon da içten zevk almamızı sağlayan içten gelen en büyük güçtür.
 • 4. 4 Motivasyon… Motivasyon kişisel bir olaydır. Birisini motive eden herhangi bir durum veya olay başkasını motive etmeyebilir. Motivasyon ancak insan davranışlarında gözlenebilir. Motivasyon olayı kişinin iş yapma, faaliyette bulunma, sonuç alma arzusu ile ilgilidir. Kişi işten iş kişiden etkilenmektedir. Yapılan iş, işi yapan kişi açısından değişik anlamlar taşımaktadır. Bunlar:  İş’in ekonomik değeri ve anlamı  iş’in sosyal statü, prestij değeri ve anlamı  iş’in psikolojik değeri ve anlamı
 • 5. 5 Motivasyon Teorileri... Motivasyon konusunda çeşitli teoriler ve modeller geliştirilmiştir. Bazıları kişilerin ihtiyaçlarının bir ifadesi olan motivlere, bazıları ise teşviklere ağırlık vermektedir.Motivasyon teorilerini 2 ana grupta toplamak mümkün.
 • 6. 6 Motivasyon Teorileri... MOTİVASYON TEORİLERİ KAPSAM TEORİLERİ SÜREÇ TEORİLERİ Maslow’ un ihtiyaçlar hiyerarşisi Herzberg Modeli Başarı güdüsü kuramı Locke’ nin bireysel amaçlar ve iş başarısı ilişkisi kuramı Davranış şartlandırması yaklaşımı Bekleyiş teorileri Amaç teorisi Eşitlik teorisi
 • 7. 7 Maslow’ un İhtiyaçlar Hiyerarşisi... Değe rAit Olma ve Sevgi Güvenlik Fizyolojik Yaratma ve Başarma
 • 8. 8 Herzberg Modeli... Herzberg iş ortamında motive edici ve durum koruyucu (hijyenik) etmenleri ayırmıştır. MOTİVATÖRLER HİJYEN FAKTÖRLER Başarı Tanınma İlerleme İşin Kendisi Sorumluluk Büyüme Şirket Politikası Teknik Gözetim Kişilerarası İlişkiler Ücret iş Güvenliği Kişisel Yaşam Çalışma Koşulları Makam
 • 9. 9 Başarı Güdüsü Kuramı... Maslow’un tersine güdülerin öğrenilmeyle kazanılabileceğini savunan bir kuramdır. Bu kuramın öncüsü ise McClellanddır. Savunduğu güdüler ise başarı, bağlılık ve güçlülük ihtiyaçlarıdır. Eğer bir insan zamanını nasıl daha iyi yaparım diye düşünmekle geçiriyorsa, başarı güdüsüne sahiptir. Erk (güç) güdüsü güçlü olan bir birey, güç ve otorite kaynaklarını genişletme, diğer insanları etki alanında tutma ve gücünü koruma türünde davranışlar gösterirler. Bağlanma güdüsü ise başka insanlarla ilişki kurma, gruba girme ve sosyal ilişkileri geliştirmeyi ifade eder.
 • 10. 10 McClelland’ a göre başarı motivini etkileyen etmenler şunlardır...  Irk ve Çevre: iklimler ve insanların enerji düzeyleri  Din:Yapılan araştırmalarda bireylerin başarı motivleri farklı dinlerde değişik çıkmıştır.  Aile: Otoriter ailelerde bireylerin başarı motivlerinin yüksek çıkma olasığı düşüktür.  Çocuk Yetiştirme Biçimleri
 • 11. 11 Locke’un Bireysel Amaçlar ve İş Başarısı İlişkisi Kuramı… Locke’a göre iş görenlerin işteki başarılarının belirleyicisi olarak onların kişisel amaçları büyük önem taşımaktadır. Iş yerinde örgütsel amaçları gerçekleştirmeye yönelik davranışlar ve tepkiler kişilerin burada amaçlarına uygun algılama va yargılama süreçlerine bağlı olmaktadır.
 • 12. 12 Amaçların motivasyondaki rolleri...  Birey tarafından belirlenen amacın açık ve seçik olması iş başarılarını arttırmaktadır. Birey tarafından belirlenen amaçların kolay olmaması onun iş yerinde daha arzulu ve istekli çalışmasını sağlayacak sonuç olarak verim artacaktır. Bireysel amaçlarla örgütsel amaçların çatışma derecesidir.
 • 13. 13 Davranış Şartlandırması Yaklaşımı… Davranış Şartlandırması Yaklaşımı (Sonuçsal Koşullama) Birey arzulanan sonuçlara yol açan davranışları yineleme, arzulanmayan sonuçlara yol açan davranışları yinelememe eğilimindedir.
 • 14. 14 Davranış Şartlandırması Yaklaşımı…  Olumlu - olumsuz pekiştirme Ceza ve tükeniş Pekiştirme programları Davranış düzeltiminin uygulanması
 • 15. 15 Bekleyiş Modeli... Vroom tarafından geliştirilen bu modelde ortaya konulan güdülenme (motivasyon) kişinin aradığı değerlerle, belirli bir hareketin bu değerlere yol açma olasılığına ilişkin tahminin çarpımıdır. Arzulama derecesi, bireyin çeşitli sonuçlar arasından belli bir sonucu seçme nedenini şiddetini yansıtır. Bireyin hedefe ulaşma isteğini ifade eder. Bekleyiş, bireyin belli bir davranışının belirli sonuçları olacağı hususundaki inancıngücünü ifade eder. Arzulama Derecesi x Bekleyiş= Güdülenme
 • 16. 16 Bekleyiş Modeli... Arzulama Derecesi x Bekleyiş Güdüleme Eylem Sonuçlar Doyum
 • 17. 17 Amaç Teorisi... Edwin Locke tarafından ortaya konan bu modelde kişilerin belirlediği amaçların onların motivasyon derecelerini belirleyeceği savunulmuştur.
 • 18. 18 Eşitlik Teorisi... J. Stray Adams tarafından geliştirilen bu teoriye göre işgörenlerin iş ilişkilerinde eşit bir şekilde davranış görme arzusunda oldukları ve bu arzunun motivasyonu etkilediğidir.
 • 19. 19 Motivasyonu Artırmaya Yönelik Yöntemler…  Performansın tanımlanması Performansı kolaylaştırmak Performansı teşvik etmek İş planlaması
 • 20. 20 Motivasyonu Artırmaya Yönelik Yöntemler… Performansı Kolaylaştırmak Performansı etkileyen engeller elimine edilir. Performansın Tanımlanması Çalışanlardan beklenilenler belirlenir. Şirketin ve çalışılan bölümün amaç ve hedefleri çalışana açıklanarak ölçütler saptanır. Hedeflerin saptanması etkili bir performans geliştirme stratejisidir. Bu çalışanların ne yönde hareket edeceklerini belirleyerek, sorumluluklarının belirginleştirilmesine fırsat verir.
 • 21. 21 Motivasyonu Artırmaya Yönelik Yöntemler… Performansı Teşvik Etmek Ödüllerin değeri Ödüllerin miktarı Ödüllerin zamanlaması Ödüllerin adil olması
 • 22. 22 Motivasyonu Artırmaya Yönelik Yöntemler… İş planlaması kapsamında iş rotasyonu, iş genişletme ve iş zenginleştirme yapılmalıdır ve bunları motivasyon üzerinde önemli ölçüde etkisi olacağı unutulmamalıdır. Birbirine uygun işlerin birleştirilmesi Sonucu alınmış başarılı bir işe destek verilmesi Metotlarda çeşitlilik sağlanması Performansta geri bildirim olması Sorumluluk ve yetkilerin kullanımına olanak verilmesi İş planlaması Bir işin metotlarını, içeriğini ve ilişkilerini yeniden düzenlemek, daha uzmanlaşmış hale sokmak için yapılan çalışmalardır.
 • 23. 23 Motivasyon Araçları...  Etken iletişim Takdir etme Yükselme olanakları İş güvenliği Yeterli ve adil ücret sistemi Kararlara katılım Sorumluluk verme Yapılmaya değer bir iş olduğuna inandırma İşin ilginçleştirilmesi Kişisel güç ve etki sahibi olma
 • 24. 24 Motivasyon Araçları...  Kendini gösterme ve yeteneklerini kullanabilme olanakları  Eğitim olanakları  Örgüt politikasının açıklığı  Örgüt içi birimler arasındaki uyum  Birimin kendine yeterliliği  Çalışanlar arasındaki iyi arkadaş ilişkileri  Yeni işe başlayanlara gösterilen ilgi  Kişiliğe saygı  Konut ve ulaşım olanakları  Uygun çevresel koşullar
 • 25. 25 Motivasyon Araçları… En önemli motivasyon faktörlerinden biri, insanın kendisini bir gruba ait hissetmesidir.
 • 26. 26 Başarı-Motivasyon ve Toplam Kalite İlişkisi... SİSTEM YÖNETİM BAŞARI İNSAN KLASİK YAKLAŞIM
 • 27. 27 Başarı-Motivasyon ve Toplam Kalite İlişkisi... SİSTEM YÖNETİM BAŞARI İNSAN TOPLAM KALİTE YAKLAŞIM
 • 28. 28 Başarı-Motivasyon ve Toplam Kalite İlişkisi... Insan öğesi sistemi geliştirmek için, yani yeni ürünler, pazarlar ve yöntemler yaratmak için ne gibi özelliklere sahip olmalıdır ?
 • 29. 29 Başarı-Motivasyon ve Toplam Kalite İlişkisi... Başarılı şirketlere bakıldığında başarı için temel öğenin yaratıcılık ve bunu sağlayan motivasyon olduğu görülmüştür. Ilginç sonuç Motivasyonu en fazla etkileyen unsur başarı. Oysa amaç başarıyı sağlamak olduğuna göre, bir çeşit yararlı döngü söz konusu. Yönetimin de bu dengeyi kurabilmesi ise iki yoldan olabilir. Doğrudan etki ve dolaylı etki. Toplam Kalite ise etkiyi sağlayan bir
 • 30. 30 İç Motivasyon… 1. “Kendiniz dahil her şey hakkında olumlu düşünün”. Psikologlar, olumsuz düşüncelerin kişinin moralini, yaratıcılığını ve yaşama sevincini yok ettiğini ve gelişim potansiyelini büyük ölçüde sınırladığını kanıtlamışlardır. 2. “Her zaman, yapabileceğinizin en iyisini yapın ve en iyiyi elde etmek için umutlu olun”. Sürekli elinizden gelenin en iyisini yapmak en iyiyi bile daha iyi yapacaktır. 3. Sürekli amaçlarınıza odaklanın ve onları, gerçekleşmiş gibi aklınızda canlandırın.
 • 31. 31 İç Motivasyon… 4. “İleriye bakın”. Dün, geçip gitmiştir, dünün tüm sorunları da öyle. Yeni olan bugündür ve siz ararsanız fırsatlarla, mucizelerle doludur. 5. “Amaçlarınızı gerçekleştirmek için gereken bedeli ödemeye istekli olun”. Gerçekten arzuladığınız ve uğruna çalışmaya istekli olduğunuz her şeyi başarabilirsiniz. 6. Her şeyden önemlisi, kendinize inanın. İstediğiniz ne olursa olsun, bunu gerçekleştirebileceğinize inanın. Olumlu bir tutumla fırsatın kapısını aralarsınız. Motivasyon ile o fırsattan en iyi şekilde yararlanırsınız.
 • 32. 32 Motivasyon Güçleri…  COŞKUNUN GÜCÜ  İYİ BİR BELLEĞİN GÜCÜ  YARATICILIĞIN GÜCÜ  BİLİNÇALTININ GÜCÜ
 • 33. 33 Motivasyonun Özellikleri…  Motivasyon kişisel ihtiyaçlar, istekler ve dürtülerden kaynaklanır ve kişiye bir davranışta bulunma isteği verir.  Motivasyon bir amaca veya ödüle yöneliktir.  Tatmin edilmiş bir ihtiyaç artık motivasyon aracı değildir.  Bir davranışın bir çok motive edicisi olabilir.  Motivasyon her zaman bilinçli ve gözlemlenebilen ihtiyaçlara yönelik olmaz, kişi farkında olmadan motive eden şeyler vardır.  Motive olduğumuz zaman yaptığımız şey bizim motive olmadığımız zaman yapmadığımız şeydir.
 • 34. 34 Motivasyonun Yararları…  Çalışanların temel ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaya olanak hazırlayacaktır.  Çalışanların toplumsal ihtiyaçlarını (kültürel, çalışma saatleri, sosyal güvenlik, aile yardımları… vb.) karşılamaya olanak hazırlayacaktır.  Çalışanların egolarını tatmine (toplantılara katılma olanakları, danışılma olanakları, kararlara katılma olanakları… vb.) yönelecektir.  Çalışanların yeteneklerini geliştirecek önlemlerin araştırılmasına olanak hazırlayacaktır.  İşletmelerin, çalışanların verimliliğine, toplumsal ve ekonomik refah koşullarının geliştirilmesine dönük bir rekabet ortamı içine girmelerine olanak hazırlayacaktır.
 • 35. 35 Motivasyonun Yararları…  Bireylerin yaratıcılık ve önderlik niteliklerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayacaktır.  Çalışanları, sağlanan motivasyon olanaklarından daha çok yararlanmaya yönelterek, kişilerarası olumlu rekabeti geliştirecektir.  Motivasyon, çalışanların amaçları ile organizasyonun amaçlarını uyumlaştırmak için uygulanan tüm yöntemleri içerir. Motivasyon bir yandan işletmede verimliliğin yükselmesi, öte yandan ise çalışanların işletmeden bekledikleri doyumun artırılmasını amaçlar.
 • 36. 36 Kendini Motive Etmenin Yolu…  Kendinizi sağlam prensiplere bağlayın böylece gelip geçici manasız şeylerle amacınızdan başka bir tarafa çekilmezsiniz.  Sonunda cevap vereceğiniz bir kişi vardır. O da sizsiniz.  Hayatınızın kendi ellerinizde olduğunu kabul edin. Onu kurabilirsiniz de yıkabilirsiniz de.  Hedefleriniz için zaman limitleri belirleyin.  Asla vazgeçmeyin.  Var olmak için bir hedef seçin. Ruhunuzu ve zihninizi besleyin.  Herhangi bir yerden başlamak zorundasınız. “Şimdi” den ve “burada” dan daha iyi bir zaman ve yer yoktur.  Sabırlı olun.
 • 37. 37 Yöneticinizi Motive Etmek için;  İsteklerinizi, patronunuzun ciddi bir şekilde ilgileneceği inancıyla sununuz. Ona güvenin. Kendisinden yardım istenmesinden memnun olacaktır.  Patronunuzun mükemmel olmasını beklemeyin. Hatalarını nazikçe kabul edin. O da size aynı tavrı gösterecektir.  Sürprizlerden kaçının. Eğer sizin dürüst olduğunuz bilinir, buna inanılırsa, sizinle çalışmak dört gözle beklenecektir.  Eğer ona “hayır” demek zorunda kalırsanız, bunu, davranışınızın, hem kendi hem de iş için faydalı olacağına inandırarak yapın.  Davranışınız yerinde ve öz olsun.  Zamana değer verin.  İşinizin dostu olun.  Konuştuğunuzdan daha fazla dinleyin.
 • 38. 38 Müşterilerinizi Motive Etmek için;  Günlük faaliyetlerinizle, taahhütlerinizi tam olarak yerine getiriniz.  Alışveriş ortamını sonuna kadar takip edin ve samimi olun.  Üretiminize inanın.  Daima sözünüzde durun.  Bir önceki müşterinizle olan problemi sonrakine taşımayın.  Dakik olun.  Müşterinizi dikkatle dinleyin.
 • 39. 39 Çalışanınızı Motive Etmek için;  Onu dinleyin.  Sevdiğinizi hissettirin.  Güvenin.  Onunla ilgili konularda görüşünü alın.  Ona inanın.  Yaptığı iş için imkan, mekan ve zaman verin.  Teşekkür ve takdir edin.  Yapılan bir hata veya yanlışlıkta hüküm vermeden önce onu dinleyin, iyi niyetle ve hoşgörü ile yaklaşın.  Yapılacak işlerle ilgili emir veren değil yardım eden, destek olan, rehberlik eden olun.  Yaptığı işi geliştirmesine, kendini geliştirmesine, ve yerine insan yetiştirmesine imkan tanıyın.  Yaptığı işin bir takım işi olduğuna inandırın ve sizi de bu takımın bir üyesi olarak görmesini sağlayın.
 • 40. 40 Motivasyon Örnekleri…  Belirli aralıklarla kokteyl/şirket yemeği düzenlenmesi,  Piknik / gezi / spor karşılaşmaları yoluyla çalışanların bir araya getirilmesi,  Şirket bülteni ve duyuru panoları ile çalışanlar ve şirket hakkında bilgi verilmesi,  Çalışanların önemli günlerinin hatırlanması, iyi ve kötü gününde yanında olunması,  Ofis/çalışma ekipmanlarının tamam olması, temiz ve düzenli çalışma ortamı sağlanması, vb. Yukarıdaki örnekleri çoğaltmak mümkündür. Bu faaliyetlerdeki temel ilkeler, çalışanlarla iyi iletişim kurulması ve çalışana saygıdır. Kuşkusuz bu konuda yapılacak tüm faaliyetler kaynağını, şirketin insan kaynakları politikasında belirtilen ilke ve değerlerde bulacaktır.
 • 41. 41 Sonuç…  Çalışanlar kalpsiz bir makine topluluğu değildir.  İşinin ilk günlerinde çoğu insan motive olmuştur.  Çalışanları içten gelen bir istekle örgüt amaçlarını gerçekleştirme yönünde davranmaya özendirme, yöneticilerin en başta gelen görevleri olarak kabul edilince, bunların iş gören hakkındaki varsayımlarının önemi kendiliğinden ortaya çıkar.  Çalışanların motivasyonunu arttırarak , onların performansını, verimini ve işten duydukları tatminini arttırabilirsiniz .  Yöneticinin astlarını güdüleme işi bu kimselere tam tatmin sağlayan davranışları geliştirmekle sağlanır.