Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Correlation rm1 fall2013_b

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Correlation
Correlation
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 69 Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (20)

Publicité

Correlation rm1 fall2013_b

 1. 1. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Хамаарлын шинжилгээ (Корреляци) Х.Сэр-Од ЭБТ, НЭМС 1
 2. 2. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Агуулга • Хамаарал, хамаарлын ангилал • Пирсоны корреляци • Ач холбогдлыг шинжлэх • Параметрийн бус хамаарал • Спирмений корреляци • SPSS, STATA програм ашиглах
 3. 3. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Асуулт Судлаж буй үзүүлэлтүүд хоорондоо хамааралтай эсэх? Хамаарал нь ач холбогдолтой эсэх? Ач холбогдолтой бол чиглэл ямар бэ?
 4. 4. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Хамаарал • Хоёр болон түүнээс олон үзүүлэлтүүдийн холбоо хамаарлыг шинжлэх, тайлбарлах статистик арга – Даралт (Y) ба биеийн жин (X) – Сахарын хэмжээ (Y) ба таргалалт (X) – Ургийн жин (Y) ба долоо хоног (X)
 5. 5. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Нэр томъёо Y хувьсагч Х хувьсагч Хамааран хувьсагч Үл хамааран хувьсагч Тайлбарлуулагч хувьсагч Тайлбарлагч хувьсагч Үр дүнгийн хувьсагч Хүчин зүйлийн хувьсагч ....... .......
 6. 6. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Ангилал 1. (Чиглэл) Хамаарал Эерэг хамаарал Урвуу хамаарал Жин, систолын даралт Архины хэрэглээ , жолоодлогын чадвар
 7. 7. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Жишээ X, жимс Y, даралт X, нас Эерэг хамаарл Y, даралт Урвуу хамаарал
 8. 8. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Ангилал 2. (Судлах үзүүлэлт) Хамаарал Энгийн Олон хүчин зүйлийн Хэсгийн Нийлбэр Параметрийн бус аргууд Параметрийн-Пирсоны Корреляци
 9. 9. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Үргэлжлэл • Энгийн: Даралт (Y) - Биеийн жин (X) • Олон хүчин зүйлийн : Даралт (Y) – Биеийн жин (X1), Нас (X2)…. • Параметрийн арга: – Даралт (Y)∼Хэвийн тархалт • Параметрийн бус арга : – Даралт (Y)∼ Хэвийн бус тархалт
 10. 10. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Ангилал 3. (Хэлбэр) Хамаарал Шугаман Шугаман бус
 11. 11. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Үргэлжлэл X, жимс Y, даралт X, нас y y x x Шугаман хамаарал Шугаман бус хамаарал Y, даралт
 12. 12. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Хамарлын хүчийг хэмжих • “+” : Биеийн жин ихэсэх тусам даралт ихэснэ. • “-” : Жимсний хэрэглээ ихэсэх тусам даралт буурна.
 13. 13. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher r = +.3 r = +1 Жишээ y x y x y x y x y x r = -1 r = -.6 r = 0
 14. 14. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Цэгэн диаграмм (Scatter Diagram) • тэгш өнцөгтийн кординатын системд байгуулдаг. • Өөрөөр хэлбэл X & Y хос цэгүүдээр хамаарлыг тодорхойлдог.
 15. 15. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Эерэг корреляци Өндөр Жин Height of A Weight of A Height of B Weight of B Шугаман хамаарал
 16. 16. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Хамаарлын хүч • Хүчтэй, эерэг хамаарал Өндөр Жин r = +0.80
 17. 17. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Хамаарлын хүч • Сул, эерэг хамаарал Өндөр Жин r = + 0.4
 18. 18. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Хамаарлын хүч • Сөрөг корреляци Сэтгэл түгшилт Шалгалтын оноо r = -1.0
 19. 19. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Хамаарлын хүч • Хүчтэй, сөрөг хамаарал Шалгалтын оноо r = -0.80 Сэтгэл түгшилт
 20. 20. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Хамаарлын хүч • Сул, сөрөг хамаарал Жин Гутлын разимер r = - 0.2
 21. 21. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Хамаарлын хүч (r) r = +.80 r = +.60 r = +.40 r = +.20
 22. 22. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Цэгэн диаграммын давуу тал • Хамгийн энгийн хялбар арга • Алслагдсан утга (extreme value) нөлөөлөхгүй • 2 хувьсагчын хоорондын хамаарлыг тооцох хамгийн эхний үе шат
 23. 23. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Цэгэн диаграмм сул тал Хамаарлын хүчийг нарийвчлалтай тооцдоггүй (r)
 24. 24. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Хүчийг үнэлэх • 0.00-0.20 - маш сул • 0.21-0.40 - сул • 0.41-0.60 - дундаж • 0.61-0.80 - хүчтэй • 0.81-1.00 - маш хүчтэй
 25. 25. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Пирсоны корреляцийн коэф-г тооцох
 26. 26. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Жишээ Модны өндөр Их биеийн диаметр y x xy y2 x2 35 8 280 1225 64 49 9 441 2401 81 27 7 189 729 49 33 6 198 1089 36 60 13 780 3600 169 21 7 147 441 49 45 11 495 2025 121 51 12 612 2601 144 Σ=321 Σ=73 Σ=314 2 Σ=1411 1 Σ=713
 27. 27. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher 0 10 20 30 40 50 60 70 0 2 4 6 8 10 12 14 0.886 ](321)][8(14111)(73)[8(713) (73)(321)8(3142) ]y)()y][n(x)()x[n( yxxyn r 22 2222 = −− − = −− − = ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ Их биеийн диаметр, x Модны өндөр, y Жишээ (үргэлжлэл) r = 0.886 → хүчтэй эерэг хамааралтай
 28. 28. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Excel ашиглах Модны өндөр Их биеийн диаметр Модны өндөр 1 Их биеийн диаметр 0.886231 1 Excel Корреляци тооцохдоо Tools / data analysis / correlation… Хувьсагч хоорондын хамаарал
 29. 29. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Ач холбогдлыг шалгах • Таамаглалууд H0: ρ = 0 (хамааралгүй) HA: ρ ≠ 0 (хамааралтай) • Тестийн статистик (n – 2 чөлөөний зэрэг бүхий) 2n r1 r t 2 − − =
 30. 30. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Жишээ H0: ρ= 0 (хамааралгүй) H1: ρ ≠ 0 (хамааралтай) α =.05 , df = 8 - 2 = 6 4.68 28 .8861 .886 2n r1 r t 22 = − − = − − =
 31. 31. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher 4.68 28 .8861 .886 2n r1 r t 22 = − − = − − = Жишээ Дүгнэлт: Шугаман хамааралтай, 5%- н ач холбогдлын түвшинд Шийдвэр : H0 няцаах няцаана H0няцаана H0 α/2=.025 -tα/2 Няцаахгүй H0 0 tα/2 α/2=.025 -2.4469 2.4469 4.68 d.f. = 8-2 = 6
 32. 32. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Параметрийн бус хамаарал • Y (Өвчлөлийн тоо, Хавдар)∼Хэвийн бус тархалттай (Пауссон, Бином тархалт) – Спирмений корреляци – Eta коэф – Сомерийн d коэф
 33. 33. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Спирмений корреляцийн коэф- г тооцох ( )1nn d6 1ρ 2 2 − −= ∑ d – рангуудын ялгаа n – нэгжийн тоо
 34. 34. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Жишээ Биостатистик дүн, ерөнхий дүнтэй хэр зэрэг холбоо хамааралтай байгааг судлав. Магистрант Дорж Бат Сүрэн Болд Долгор Биостатистик 1 2 3 4 5 Ерөнхий дүн 5 3 1 4 2
 35. 35. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Үргэлжлэл Биостатистик Ерөнхий дүн X-Y (X-Y) 2 X Y D d2 1 2 -1 1 2 4 -2 4 3 1 2 4 4 3 1 1 5 5 0 0 10
 36. 36. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Үргэлжлэл ∀ρ=0.5 (Дунд зэргийн хамааралтай) ( ) 5.0 )125(5 106 1 1nn d6 1ρ 2 2 = − × −= − −= ∑
 37. 37. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Нэрлэсэн үзүүлэлтүүдийн хамаарал Males Females Total Yes A B A+B No C D C+D Total A+C B+D n Хэвийн Хэвийн бус Нийт Тамхи татдаг 4 6 10 Тамхи татдаггүй 11 8 19 Нийт 15 14 29 2х2
 38. 38. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Phi коэф ))()()(( DBCADCBA ADBC ++++ − =Φ Жишээ: 17.0 14151910 84611 ××× ×−× =Φ
 39. 39. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Бусад корреляцийн коэф • Дараалсан хувьсагчид – Спирмений ρ эсвэл Кендалын Тау • Дихитом хувьсагч (интервал/харьцаа) – Цэгэн бисериал r (тасралттай) – Бисериал r (тасралтгүй) • Хоёр дихитом хувьсагч – Phi коэффициент
 40. 40. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Standardized (z) scores zx = (xi – x) / sx Indep Var (x) Dep Var (y) zx zy 0 4 -1.51 -0.92 1 1 -1.21 -1.60 2 9 -0.90 0.20 3 5 -0.60 -0.70 4 6 -0.30 -0.47 5 5 0.00 -0.70 6 12 0.30 0.88 7 16 0.60 1.78 8 8 0.90 -0.02 9 10 1.21 0.43 10 13 1.51 1.11 Mean 5.00 8.09 0.00 0.00 Std. Dev 3.32 4.44 1.00 1.00
 41. 41. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Хамаарлыг тооцоолох: z-оноо хэрэглэх rXY = 0.1434 + 0.1216 + (-0.3128) + (-0.5300) + 1.4902 4 = .2281 Where:
 42. 42. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher This formula is useful because it does not involve computing means, standard deviations, and z scores. Корреляци хамаарлыг тооцох: ерөнхий томъёо
 43. 43. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Энгийн корреляци: тооцох SPSS
 44. 44. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher 44 Алхам 1 Алхам 2 Алхам 3
 45. 45. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher 45 Үх дүнгээс харахад оюутны өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж болон эрдэм шинжилгээний ажлын гүйцэтгэл хоород статистик ач холбоголд бзхий хамаарал байхгүй байна. r =.23, p >.05.
 46. 46. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Хэсгийн корреляци • X ба Y-н корреляцид 3-дагч хувьсагчийн нөлөөг засварлах
 47. 47. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Хэсгийн корреляци
 48. 48. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Нийлбэр корреляци
 49. 49. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Хамаарлын төрлүүд 2 хүчин зүйлийн хамаарал: Хоёр хувьсагчын хоорондох харилцаа хамаарлыг үнэлэхэд ашиглана. Хэсгийн хамаарал: Гуравдагч хувьсагчын нөлөөллийг авч үздэг Хагас хэсэгчилсэн (or part) хамаарал: Хоёр хувсагчын хоорондын хамааралд гурав дахь хувьсагчын нөлөөлөл. A B C A B C A B
 50. 50. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher 50 2 хүчин зүйлийн хамаарал: Revise = Шалгалтын хугацаа Exam = Шалгалтын гүйцэтгэл Anxiety = Сэтгэл түгшилт Сэтгэл судлаачид шалгалтын үеийн стресс болон гүйцэтгэл хоорондын хамаарлыг судлах зорилт тавьжээ. Сэтгэл түгшилтийг стандарт асуумжаар авсан ба шалтын цаг, гүйцэтгэл хооронд ....
 51. 51. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher 51 Pearson’s r: •Тоон өгөгдөл •Судалгааны өгөгдөл хэвийн тархалттай. Алхам 1 Алхам 2 x Алхам 3
 52. 52. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher 52 2 хүчин зүйлийн хамаарал: SPSS Output
 53. 53. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher STATA програмд тооцох Command: correlate Time Score Anxiety 53 Алхам 1 Алхам 2 Алхам 3
 54. 54. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Тооцоолох 54 Command: correlate Time Score Anxiety
 55. 55. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Үр дүн Time Score – хүчтэй хамааралтай Time Anxiety – сул хамааралтай 55
 56. 56. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Хэсгийн корреляци тооцох Command: pcorr Time Score Anxiety 56
 57. 57. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Хэсгийн корреляци (үргэлжлэл) Command: pcorr Time Score Anxiety 57
 58. 58. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher 58 Шалгалтын үеийн сэтгэл түгшилт нь шалгалтын гүйцэтгэлд 19.4% -аар нөлөөлдөг. Шалгалтын гүйцэтгэл нь хугацаанаас 15.7%- аар хамаардаг. Хэсгийн корреляци: хоёр хувьсагчын хамаарлыг үнэлэхдээ гуравдагч хүчин зүйлийн нөлөөллийг авч үздэг. r = .441; R2 = .194 = 19.4% r = .397; R2 = .157 = 15.7% R2 =.502 = 50.2% Сэтгэл түгшилт нь хугацаанаас 50%-аар хамаардаг. Two “chunks” of variance in Exam Performance share unique variance with Exam anxiety and Revision time.
 59. 59. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher 59 Хэсгийн корреляци: Шалгалтын үеийн сэтгэл түгшилт ба гүйцэтгэл хоорондор хэсгийн корреляци хамаарлыг үнэлэх. 3 дахь нөлөөлөгч хүчин зүйл нь шалгалтын хугацаа
 60. 60. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher 60 Үр дүн: Статистик ач холбогдолтой. Хугацааны нөлөөлөл маш бага байгааг хуруулж байна. R2 = 19.4% R2 = 6% 0 эрэмбийн корреляци Хэсгийн корреляци
 61. 61. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher 61 Корреляци: параметр бус арга Spearman’s Correlation Coefficient (rs): Used when the data violate parametric assumptions (e.g., Хэвийн тархалттай дата; Дараалсан хувьсагч). Эрэмбийн шинжилгээ (ранк) Kendall’s tau (τ): Used instead of Spearman’s correlation coefficient when data set is small and has a large number of tied ranks.
 62. 62. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher 62 Non-Parametric Correlation: TheBiggestLiar.sav A researcher gathers 68 past participants of The World’s Biggest Liar Competition. Each person indicates his/her placement (1st , 2nd , etc.) and completes a creativity questionnaire (max. score = 60). Is level of creativity related to a person’s ability to tell tall tales?
 63. 63. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher 63 Параметрын бус корреляци: Output
 64. 64. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher 6464 Корреляци: Дихотом хувьсагч Point-Biserial Correlation (rpb): Үл хамаарах хувьсагч нь бодит дихитом (2 категори) Хамааран хувьсагч нь интервал, тасралтгүй Biserial Correlation (rb): Үл хамаарах хувьсагч нь үүсмэл дихитом (2 категори) Хамааран хувьсагч нь интервал, тасралтгүй
 65. 65. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher 65 (See Appendix A.1: Table of the standard normal distribution. Note: to obtain values for “p” and “q”, go to Analyze, Descriptive Statistics, and then Frequencies. Select the dichotomous variables of interest, and the run the analysis.
 66. 66. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher 66 Suppose we are interested in the relationship between the gender of a cat and how much time it spends away from home? How will you test that relationship?
 67. 67. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher 67 rb = rpb pq y Converting rpb to rb (see pbcorr.sav dataset) =0.475
 68. 68. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Асуулт? 68
 69. 69. PSYC 4310/6310 Advanced Experimental Methods and Statistics © 2011, Michael Kalsher Анхаарал хандуулсан баярлалаа 69

×