Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

สมุนไพรไทย ตอนที่ ๑

1 311 vues

Publié le

Publié dans : Santé & Médecine
  • Soyez le premier à commenter

สมุนไพรไทย ตอนที่ ๑

  1. 1. สมุนไพรไทย ตอนที่ ๑ ความเกี่ยวกับสมุนไพรพืชสมุนไพร อันที่จริงคนสวนใหญก็พอรูๆ กันวา สมุนไพรไทยเปนสิ่งที่มีคุณคาใชประโยชนไดจริง และใชไดอยางกวางขวาง แตเปนเพราะวาเราใชวิธีรกษาโรคแผนใหมมานานมากจนวิชาแพทย ัแผนโบราณที่มีสมุนไพรเปนยาหลักถูกลืม สรรพคุณและคุณคาของสมุนไพรอันเปนสิ่งที่เรียกไดวาภูมิปญญาโบราณก็เริ่มถูกบดบังไปเรื่อยๆ และถูกทอดทิ้งไปในที่สุด จนตอมาภาครัฐเริ่มกลับมาเห็นคุณคาของสมุนไพรไทยอีกครั้งดวยการแถลงนโยบายตอรัฐสภาไวเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2535 วา " ใหมการผสมผสานการแพทยแผนไทยและสมุนไพรเขากับระบบ ีบริการสาธารณสุขของชุมชนอยางเหมาะสม" กระทั่งไมนานมานี้ ไดมีการตื่นตัวเกี่ยวกับสมุนไพร เมื่อไดมีการศึกษา วิจัย สมุนไพรตางๆแลวพบวามีประสิทธิภาพในการรักษาดีกวายาแผนปจจุบัน ขอเดนของสมุนไพรก็คือ1 ไมมีอันตรายเพราะไมมีสารตกคางและผลขางเคียง2 ราคาถูกกวายาแผนปจจุบัน ทําใหคนไทยเริ่มหันกลับมาสนใจและหันกลับมาใชกนอยาง ั แพรหลายขอแนะนําในการใชสมุนไพรการใชสมุนไพรที่ถูกตอง ควรปฏิบัติดังนี้-ใชใหถูกตน สมุนไพรมีชื่อพองหรือซ้ํากันมากและบางทองถิ่นก็เรียกไมเหมือนกัน จึงตองรูจก ั สมุนไพร และใชใหถูกตน-ใชใหถูกสวน ตนสมุนไพรไมวาจะเปนราก ใบ ดอก เปลือก ผล เมล็ด จะมีฤทธิ์ไมเทากัน บางทีผล แก ผลออนก็มีฤทธิ์ตางกันดวย จะตองรูวาสวนใดใชเปนยาได-ใชใหถูกขนาด สมุนไพรถาใชนอยไป ก็รักษาไมไดผล แตถามากไปก็อาจเปนอันตราย หรือเกิดพิษ ตอรางกายได
  2. 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2-ใชใหถูกวิธี สมุนไพรบางชนิดตองใชสด บางชนิดตองปนกับเหลา บางชนิดใชตมจะตองรูวิธีใชให  ถูกตอง-ใชใหถูกกับโรค เชน ทองผูกตองใชยาระบาย ถาใชยาที่มฤทธิ์ผาดสมานจะทําใหทองผูกยิ่งขึ้น ีอาการแพทเี่ กิดจากสมุนไพร สมุนไพรมีคุณสมบัติเชนเดียวกับยาทัวไป คือมีทั้งคุณและโทษ บาง ่คนใชแลวเกิดอาการแพได แตเกิดขึนไดนอยเพราะสมุนไพรมิใชสารเคมีชนิดเดียวเชนยาแผน ้ปจจุบัน ฤทธิ์จึงไมรุนแรง (ยกเวนพวกพืชพิษบางชนิด) แตถาเกิดอาการแพขนควรหยุดยาเสียกอน ึ้ถาหยุดแลวอาการหายไป อาจทดลองใชยาอีกครั้งโดยระมัดระวัง ถาอาการเชนเดิมเกิดขึ้นอีกแสดงวาเปนพิษของยาสมุนไพรแน ควรหยุดยาและเปลี่ยนไปใชยาอื่น หรือถาอาการแพรุนแรงควรไปรับการรักษาที่สถานีอนามัยและโรงพยาบาลอาการที่เกิดจากการแพยาสมุนไพร มีดงนี้ ั-ผื่นขึ้นตามผิวหนังอาจเปนตุมเล็กๆ ตุมโต ๆ เปนปนหรือเปนเม็ดแบนคลายลมพิษ อาจบวมที่ตา (ตาปด) หรือริมฝปาก (ปากเจอ) หรือมีเพียงดวงสีแดงที่ผวหนัง ิ-เบื่ออาหาร คลื่นไส อาเจียน (หรืออยางใดอยางหนึ่ง) ถามีอยูกอนกินยาอาจเปนเพราะโรค-หูอื้อ ตามัว ชาที่ลิ้น ชาที่ผิวหนัง-ประสาทความรูสกทํางานไวเกินปกติ เชนเพียงแตะผิวหนังก็รูสึกเจ็บ ลูบผมก็แสบหนังศีรษะ ฯลฯ ึ-ใจสั่น ใจเตน หรือรูสึกวูบวาบคลายหัวใจจะหยุดเตน และเปนบอยๆ-ตัวเหลือง ตาเหลือง ปสสาวะเหลืองและเมื่อเขยาจะเกิดฟองสีเหลือง (เปนอาการของดีซาน) อาการ นี้แสดงถึงอันตรายรายแรงตองรีบไปหาแพทย อาการเจ็บปวยและโรคที่ไมควรใชสมุนไพรหรือซื้อยารับประทานดวยตนเอง หากผูปวยเปนโรครายแรง โรคเรื้อรัง หรือโรคที่ยังพิสจนไมไดแนชดวารักษาดวยสมุนไพรได  ู ัเชน งูพิษกัด สุนัขบากัด บาดทะยัก กระดูกหัก มะเร็ง วัณโรค กามโรค ความดันโลหิตสูง เบาหวานโรคเรื้อน ดีซาน หลอดลมอักเสบเรื้อรัง ปอดบวม (ปอดอักเสบ) อาการบวม ไทฟอยด โรคตาทุกชนิด ไมควรใชสมุนไพร ถาผูปวยมีอาการโรค/อาการเจ็บปวยที่รุนแรง ตองนําผูปวยสงโรงพยาบาลทันที ไมควรรักษา  ดวยการซื้อยารับประทานเอง หรือใชสมุนไพร อาการที่รนแรงมีดังนี้ ุ-ไขสูง (ตัวรอนจัด) ตาแดง ปวดเมื่อยมาก ซึม บางทีพูดเพอ (อาจเปนไขหวัดใหญ หรือไขปาชนิด ขึ้นสมอง)-ไขสูงและดีซาน (ตัวเหลือง) ออนเพลียมาก อาจเจ็บในแถวชายโครง (อาจเปนโรคตับอักเสบ ถุง น้ําดีอักเสบ ฯลฯ)-ปวดแถวสะดือ เวลาเอามืดกดเจ็บปวดมากขึ้น หนาทองแข็ง อาจทองผูกและมีไขเล็กนอยหรือมาก
  3. 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3 (อาจเปนโรคไสติ่งอักเสบอยางแรงหรือลําไสสวนอื่นอักเสบ)-เจ็บแปลบในทองคลายมีอะไรฉีกขาด ปวดทองรุนแรงมาก ทองแข็ง อาจทองผูก และมีไขเล็กนอย หรือมาก (อาจเปนโรคไสติ่งอักเสบอยางแรงหรือลําไสสวนอื่นอักเสบ)-อาเจียนเปนโลหิตหรือไอเปนโลหิต (อาจเปนโรครายแรงของกระเพาะอาหารหรือปอด) ตองให คนไขนอนพักนิ่งๆ กอน ถาแพทยอยูใกลควรเชิญมาตรวจที่บาน ถาจําเปนตองพาไปหาแพทย ควร รอใหเลือดหยุดเสียกอน และควรพาไปโดยมีการกระเทือนกระแทกนอยที่สุด-ทองเดินอยางแรง อุจจาระเปนน้ํา บางทีมีลักษณะคลายน้ําซาวขาว บางทีถายพุงถายติดตอกันอยาง รวดเร็ว คนไขออนเพลียมาก ตาลึก หนังแหง (อาจเปนอหิวาตกโรค) ตองพาไปหาแพทยโดยดวน ถาไปไมไหวตองแจงแพทยหรืออนามัยที่ใกลที่สุดโดยเร็ว-ถายอุจจาระเปนมูกและเลือด บางทีเกือบไมมีเนื้ออุจจาระเลย ถายบอยมาก อาจจะตั้งสิบครั้งใน หนึ่งชั่วโมง คนไขเพลียมาก (อาจเปนโรคบิดอยางรุนแรง)-สําหรับเด็ก โดยเฉพาะเด็กอายุไมเกินสิบสองปมีอาการไขสูง ไอมาก หายใจมีเสียผิดปกติ คลายๆ กับอะไรติดอยูในคอ บางทีมีอาการหนาเขียวดวย (อาจเปนโรคคอตีบ) ตองรีบพาไปหาแพทยโดย  ดวนที่สุด-อาการตกเลือดเปนเลือดสดๆ จากทางไหนก็ตามโดยเฉพาะทางชองคลอดตองพาไปหาแพทย โดยเร็วที่สุดความหมายของคําที่ควรทราบเพือการใชสมุนไพรอยางถูกตอง ่ใบเพสลาด หมายถึงใบไมที่จวนแกทั้งหา หมายถึงสวนของราก ตน ผล ใบ ดอกเหลา หมายถึงเหลาโรง (28 ดีกรี)แอลกอฮอล หมายถึงแอลกอฮอลชนิดสีขาวสําหรับผสมยา หามใชแอกอฮอลชนิดจุกไฟน้ําปูนใส หมายถึงน้ํายาที่ทําขึนโดยการนําปูนที่รับประทานกับหมากมาละลายน้ําสะอาดตั้งทิ้งไว ้แลวรินน้ําใสมาใชตมเอาน้ําดื่ม หมายถึงตมสมุนไพรดวยการใสน้ําพอประมาณ หรือสามเทาของปริมาณที่ตองการใชตมพอเดือดออนๆ ใหเหลือ 1 สวนจาก 3 สวนขางตน รินเอาน้ําดื่มตามขนาดชงเอาน้ําดื่ม หมายถึงใสน้ําเดือดหรือน้ํารอนจัดลงบนสมุนไพรที่อยูในภาชนะปดฝาทิ้งไวสักครูจึงใชดื่ม1 กํามือ มีปริมาณเทากับสี่หยิบมือ หรือหมายความถึงปริมาณของสมุนไพรที่ไดจากการใชมือเพียงขางเดียวกําโดยใหปลายนิวจรดอุงมือโหยงๆ ้1 กอบมือ มีปริมาณเทาสองฝามือ หรือหมายความถึงปริมาณของสมุนไพรที่ไดจากการใชมือทั้งสองขางกอบเขาหากันใหสวนของปลายนิ้วแตะกัน
  4. 4. 1 ถวยแกว มีปริมาตรเทากับ 250 มิลลิลิตร1 ถวยชา มีปริมาตรเทากับ 75 มิลลิลิตร1 ชอนโตะ มีปริมาตรเทากับ 15 มิลลิลิตร1 ชอนคาว มีปริมาตรเทากับ 8 มิลลิลิตร1 ชอนชา มีปริมาตรเทากับ 5 มิลลิลิตรขอมูลความรูจาก สํานักงานขอมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลL.Siddiphong

×