Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Control and cordination in plants and animals

1 642 vues

Publié le

10th standard science ppt of karnataka state

Publié dans : Formation
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/rpanj95 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/rpanj95 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://tinyurl.com/rpanj95 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/rpanj95 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/rpanj95 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://tinyurl.com/rpanj95 } ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Control and cordination in plants and animals

 1. 1. ¥Àæ¸ÀÄÛw: ±À²PÀĪÀiÁgï ©.J¸ï. JA.J¹ì, JA.¦ü¯ï. ©.Er. ¸ÀºÀ ²PÀëPÀgÀÄ «eÁÕ£À ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, AiÉįÉPÁåvÀ£ÀºÀ½î £É®ªÀÄAUÀ® vÁ. ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ UÁæªÀiÁAvÀgÀ f¯Éè zÀÆ: 9900276979
 2. 2. ಸಸಯ ಮತ್ತು ಩಺ಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಭ಺ಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ಾಣ
 3. 3. ಩ರಿಷರದ ಩ರಚೆ ೋದನೆಗಳಿಗೆ ಩ರತಿಕ್ರರಯಿಷು಴ ಜೋವಿಗಳ ಗುಣ  * ಚಲನೆ  *಩ರಜನನ  *ಪೋಶಣೆ  *ವಿಷಜಜನೆ  *ಈಸಿರಹಟ  *಩ರಚೆೋತನ  *ಬೆಳ಴ಣಿಗೆ ಩ಾಚ ೇತ್ನ
 4. 4. ಸಸಯಗಳಲ್ಲಿ ರ಺ಸ಺ಯನಿಕಗಳ ಮೂಲಕ ಸಹಭ಺ಗಿತ್ವ: ಸಸಯಗಳಲ್ಲಿ ಩ಾಚ ೇತ್ನ಴ು ರ಺ಸ಺ಯನಿಕಗಳ (ಹ಺ರ್ೇೋನ್) ಈತ್಺ಾದನ ಯಂದ ನಡ ಯತತ್ುದ ಸ಺ಮ಺ನಯ ಸಸಯ ಹ಺ರ್ೇೋನ್ ಗಳ ಂದರ : ಅಕ್ಸಿನ್, ಜಿಬ್ಬರ ಲ್ಲಿನ್, ಸ ೈಟ ೂೇಕ ೈನಿನ್, ಆಥಿಲ್ಲನ್, ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಅಮಿ
 5. 5. ಅಕ್ಸಿನ್ ಗಳ ಩ಾಮತಖ ಕ಺ಯೋ: 1. ಆದತ ಸಸಯಗಳ ಬ ಳ಴ಣಿಗ ಴ೃದ್ಧಿಸತ಴ ಹ಺ರ್ೇೋನತ 2. ಕ ೂೇವವಿಭಜನ , ಕ ೂೇವಗಳ ಈದದ/ದ಩ಾ ಮತ್ತು ವಿಬ ೇಧನ಴ನತು ಹ ಚ್ಚಿಸತ಴ುದತ 3. ಬ್ಸಳಿಲತ ಬ ೇರತಗಳನತು ಬ್ಸಡಲತ ಩ಾಚ ೂೇದ್ಧಸತತ್ುದ 4. ಬ ೇರತ, ಹೂ, ರ್ಗತು ಬ ಳ಴ಣಿಗ ಯನತು ಈತ್ ುೇಜಿಸತ಴ುದತ
 6. 6. ಜಿಬ್ಬರ ಲ್ಲಿನ್ ಗಳ ಕ಺ಯೋ: 1. ಆದತ ಬ ಳ಴ಣಿಗ ಴ೃದ್ಧಿಸತ಴ ಹ಺ರ್ೇೋನತ 2. ಎಲ ಮತ್ತು ಚ್ಚಗತರತಗಳ ಬ ಳ಴ಣಿಗ ಯನತು ಩ ಾೇರ ೇಪಿಸತತ್ುದ 3. ಕ಺ಂಡ ಈದದ಴಺ಗಿ ಬ ಳ ಯಲತ ಮತ್ತು ಹೂ ಄ರಳಲತ ಩ಾಚ ೂೇಧಿಸತತ್ುದ
 7. 7. ಸ ೈಟ ೂೇಕ ೈನಿನ್ ಗಳ ಕ಺ಯೋ: 1. ಆದತ ಬ ಳ಴ಣಿಗ ಴ೃದ್ಧಿಸತ಴ ಹ಺ರ್ೇೋನತ 2. ಕ ೂೇವವಿಭಜನ ಯನತು ಩ಾಚ ೂೇಧಿಸತತ್ುದ 3. ಩಺ವವೋ ರ್ಗತುಗಳ ಬ ಳ಴ಣಿಗ 4. ಕ಺ಂಡಗಳ ಈದದ ಹ ಚ್ಿಳ 5. ಕ ಲ಴ು ಸಸಯಗಳಲ್ಲಿ ಩ತ್ಾರಂಧಾಗಳ ತ್ ರ ಯತವಿಕ ಯನತು ಚ ೂೇದ್ಧಸತತ್ುದ
 8. 8. ಅಬ್ಸಿಸಿಕ್ ಅಮಿದ ಕ಺ಯೋ: 1. ಆದತ ಬ ಳ಴ಣಿಗ ಕತಂಠಿತ್ಗೂಳಿಸತ಴ ಹ಺ರ್ೇೋನತ 2. ಩ತ್ಾರಂಧಾಗಳ ಮತಚ್ತಿವಿಕ ಯನತು ಚ ೂೇಧಿಸತತ್ುದ 3. ಕ಺ಂಡದ ಬ ಳ಴ಣಿಗ ಯನತು ಕತಂಠಿತ್ಗೂಳಿಸತತ್ುದ 4. ಎಲ ಈದತರತವಿಕ ಯನತು ನಿಧ಺ನಗ ೂಳಿಸತತ್ುದ
 9. 9. ಆಥಿಲ್ಲನ್ ಗಳ ಕ಺ಯೋ: 1. ಆದತ ಬ ಳ಴ಣಿಗ ಴ೃದ್ಧಿಸತ಴ ಹ಺ರ್ೇೋನತ 2. ಹೂ ಮತ್ತು ಎಲ ಗಳು ಈದತರಲತ ಩ಾಚ ೂೇಧಿಸತತ್ುದ 3. ಹಣತು ಮ಺ಗತವಿಕ ಯನತು ಈತ್ ುೇಜಿಸತತ್ುದ
 10. 10. ಮ಺ನ಴ನಲ್ಲಿ ಸಹಭ಺ಗಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ಾಣ: ಩ರಚೆ ೋದನೆಗೆ ಩ರತಿಕ್ರರಯಿಷಲು ಷಸಕರಿಷು಴ ಭಹಗಗಳು I ನಿನ಺ೋಳ ಗಾಂಥಿಗಳು II ನರ಴ಯಯಹ III ಜ್ಞ಺ನ ೇಂದ್ಧಾಯಗಳು
 11. 11. ಄ಂತ್ಃಸ಺ಾ಴ಕ ಗಾಂಥಿಗಳು
 12. 12. III.಄ಂತಃಸ್ಹರ಴ಕ (ನಿನಹಜಳ)ಗರಂಥಿಗಳು ಪಿಟುುಟರಿ ಗರಂಥಿ – ಬೆಳ಴ಣಿಗೆ ಹಹರ್ೋಜನ್ ಥೆೈರಹಯಿಡ್ ಗರಂಥಿ- ಥೆೈರಹಕ್ರಿನ್ ಹಹರ್ೋಜನ್ ಪ್ಹುರಹ ಥೆೈರಹಯಿಡ್ ಗರಂಥಿ-ಪ್ಹುರಹಥಹರ್ೋಜನ್ ಄ಡ್ರರನಲ್ ಗರಂಥಿ – ಄ಡ್ರರನಲಿನ್ ಹಹರ್ೋಜನ್ ಮೋದೆ ೋಜೋರಕ- ಆನುಿಲಿನ್ & ಗುುಕಗಹನ್ ಄ಂಡಹವಯ(ಸಿರೋ ಗರಂಥಿ)-ಇಸ್ೆ ರೋಜನ್ ಴ೃಶಣಗಳು(಩ುರುಶಗರಂಥಿ)-ಟೆಸ್ೆ ಟೋಸಿಟೋರಹನ್
 13. 13. ಄ಂತಃಸ್ಹರ಴ಕ (ನಿನಹಜಳ)ಗರಂಥಿಗಳು ಴ೃಶಣಗಳು ಄ಡ್ರರನಲ್ ಗರಂಥಿ ಥೆೈರಹಯಿಡ್ ಪಿಟುುಟರಿ ಮೋದೆ ೋಜೋರಕ ಄ಂಡಹವಯ
 14. 14. 1 ಪಿಟುುಟರಿ ಗರಂಥಿ
 15. 15. ಪಿ 1 ಪಿಟುುಟರಿ ಗರಂಥಿ
 16. 16. ಥೆೈರಹಯಿಡ್ ಗರಂಥಿ- ಥೆೈರಹಯಿಡ್
 17. 17. 2 ಥೆೈರಹಯಿಡ್ ಗರಂಥಿ- ಥೆೈರಹಕ್ರಿನ್ ಹಹರ್ೋಜನ್(಴ುಕ್ರಿತವದ ಹಹರ್ೋಜನ್) • ಹೆೈಪೋಥೆೈರಹಯಿಡ್ರಷಂ • ಥೆೈರಹಕ್ರಿನ್ ಕಡ್ರಮ ಷರವಿಕೆ • ಷರಳ ಗಹಯಿಟರ್ ಮಿಕ್ರಿಡ್ರಮಹ & ಕ್ರರಟಿನಿಷಮ್ • ಹೆೈ಩ರ್ ಥೆೈರಹಯಿಡ್ರಷಂ • ಥೆೈರಹಕ್ರಿನ್ ಹೆಚುು ಷರವಿಕೆ • ಬಿಪಿ,ಮಹನಸಿಕ ಑ತಿಡ,ಬೆ಴ರುವಿಕೆ,ಅಯಹಷ ಮತುಿ ದೆೋಸದ ತ ಕ ನಶಟ
 18. 18. ಸ್ಹಾಯು ಸ್ೆಡೆತ ಕಹುಲಿಿಯಂ ಲ಴ಣಗಳ ನಿಯಂತರಣ 3 ಪ್ಹುರಹ ಥೆೈರಹಯಿಡ್ ಗರಂಥಿ-ಪ್ಹುರಹಥಹರ್ೋಜನ್ ಪ್ಹುರಹ ಥೆೈರಹಯಿಡ್
 19. 19. ಄ಡ್ರರನಲಿನ್-ತುತುಜ಩ರಿಸಿಿತಿ ಹಹರ್ೋಜನ್ 4 ಄ಡ್ರಾನಲ್ ಗಾಂಥಿಗಳು • ತೆ ಗಟೆ-ಕಹಟಿಜಸ್ೆ ೋನ್ • ಮಡುಲ್ಹು –1.಄ಡ್ರರನಲಿನ್ 2ನಹ಄ಜಡ್ರರನಲಿನ್ 3.ಡೆ ೋ಩ಮಿನ್ ಄ಡ್ರರನಲ್ ಄ಡ್ರರನಲ್ ನಿೋಳ ಛೆೋದ ನೆ ೋಟ ಕಹಟೆಜಕ್ಸಿ ಮಡುಲ್ಹು
 20. 20. ನರ಴ಯುಸದ 3 ಕಹಯಜಘಟಕಗಳು ಗಹರಸಕಗಳು ಜ್ಞಹನೆೋಂದ್ರರಯಗಳು ಕಹಯಜಘಟಕಗಳು ಸ್ಹಾಯು ಮತುಿ ಗರಂಥಿಗಳು ವಹಸಕಗಳು ನರ ಄ಂಗಹಂವ
 21. 21. 5 -ಮೇದ ೂೇಜಿೇರಕ- (ಲ಺ಯಂಗರ್ ಹ಺ಯನ್ಿ ಕ್ಸರತದ್ಧೇ಩)
 22. 22. 5 -ಮೋದೆ ೋಜೋರಕ- (ಲ್ಹುಂಗರ್ ಹಹುನ್ಿ ಕ್ರರುದ್ರೋ಩) ಆನುಿಲಿನ್  ಗುುಕೆ ೋಷನುಾ ಗೆುೈಕೆ ೋಜನಹಾಗಿ ಩ರಿ಴ತಿಜಷು಴ುದು  ಆದರ ಕೆ ರತೆಯಿಂದ ಮದುಮೋಸ ಄ಥವಹ ಸಿಹಿಮ ತರ ರೆ ೋಗ ಫರುತಿದೆ ಗುುಕಗಹನ್  ಗೆುೈಕೆ ೋಜನನುಾ ಗುುಕೆ ೋಸ್ ಅಗಿ ಩ರಿ಴ತಿಜಷು಴ುದು
 23. 23. 6. ಜನನ ಗಾಂಥಿಗಳು ಄ಂಡ಺ವಯ(ಸಿರೇ ಗಾಂಥಿ)- ಇಸ ೂರೇಜನ್  ಸಿರೇ ಸಂಬ್ಂಧಿ ಹ಺ರ್ೇೋನತಗಳ ಬ್ಸಡತಗಡ  ಕ ೂರತ್ ಯಂದ ಲ ೈಂಗಿಕ ಬ ಳ಴ಣಿಗ ಕತಂಠಿ ತ್ಗ ೂಳುುತ್ುದ  ಇಸರಡಯಲ್ &ಪ್ರಾಜ ಸ಺ರನ್ ಹ಺ರ್ೋನ್ ಬ್ಸಡತಗಡ ಴ೃಶಣಗಳು(಩ುರುಶಗರಂ ಥಿ)-ಟೆಸ್ೆ ಟೋಸಿಟೋರಹನ್  ಩ುರುಶಷಂಫಂಧಿ ಹಹರ್ೋಜನುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ  ಕೆ ರತೆಯಿಂದ ಲ್ೆೈಂಗಿಕ ಬೆಳ಴ಣಿಗೆ ಕುಂಠಿ ತಗೆ ಳುುತಿದೆ
 24. 24. ಮಹನ಴ನ ನರ಴ಯುಸ ನರ಴ಯುಸ ಕೆೋಂದರನರ಴ಯುಸ 1.ಮದುಳು 2.ಮದುಳು ಫಳಿು ಩ರಿಧಿ ನರ಴ಯುಸ 1 ಮದುಳು ನರಗಳು 2.ಮದುಳು ಫಳಿುನರಗಳು ಷವಯಂ ನಿಯಂತರಕ 1 ಄ನುವೆೋದನ ಴ಯುಸ 2 ಪ್ಹುರಹ ಄ನುವೆೋದನ ಴ಯುಸ
 25. 25. ನರ಴ಯಯಹ
 26. 26. 1 ಮದುಳಿನ ನಿೋಳ ಛೆೋದ ನೆ ೋಟ
 27. 27. 1 ಮದತಳಿನ ಭ಺ಗಗಳು ಮದುಳು ಮುಮೆದುಳು 1 ಸ್ೆರಫರಮ್ 2 ಡೆೈಎನ್ ಸ್ೆಪಲ್ಹನ್ ಮಧುದ ಮದುಳು ಹಿಮೆದುಳು 1 ಪ್ಹನ್ಿ 2 ಄ನುಮಸಿಿಶಕ 3 ಮಡುಲ್ಹು ಄ಬಹುಂಗೆೋಟಹ
 28. 28. ಮಹಹಮಸಿಿಶಕ ಥಲ್ಹಮಸ್ಮಧುದ ಮದುಳು ಪ್ಹನ್ಿ ಄ನುಶಕಮಸಿಿಶಕ ಮಣಿಶಿರ ಮದುಳಿನ ಭಹಗಗಳು
 29. 29. 1.ಮದತಳಿನ ಭ಺ಗಗಳ ಕ಺ಯೋಗಳು: • 1 ಸ್ೆರಫರಮ್ – ಩ರಜ್ಞೆ,ಚಟು಴ಟಿಕೆ&ಫುದ್ರಿ಴ಂತಿಕೆಯ ಕೆೋಂದರ • 2.ಡೆೈಎನ್ ಸ್ೆಪಲ್ಹನ್-1 ಥಲ್ಹಮಸ್ 2 ಎಪಿ ಥಲ್ಹಮಸ್ 3,ಹೆೈಪೋ ಥಲ್ಹಮಸ್ –ಏ)ಈಶಣ,ನಿೋರಿನ ಷಮತೆ ೋಲನ,ಅಹಹರ,಄ಪ್ೆೋಕ್ಷೆ, ನಿದೆರ ಮುಂತಹದ಴ುಗಳ ನಿಯಂತರಣ • ಬಿ) ಷವಯಂ ನಿಯಂತರಕ ಹಹಗ ಪಿಟ ುಟರಿ ಗರಂಥಿಯ ನಿಯಂತರಣ • 3 ಮಧುದ ಮದುಳು— ಏ)ಹಿಮೆದುಳಿನಿಂದ ಮುಮೆದುಳಿಗೆ ಷಂದೆೋವ ರವಹನೆ • ಬಿ) ಕಣುಣ ಮತುಿ ಕ್ರವಿಗಳಿಗೆ ಷಂದೆೋವಗಳ ರವಹನೆ • ಪ್ಹನ್ಿ – ಷಂದೆೋವಗಳ ಸ್ಹಗಣಿಕ ಮಹಗಜ
 30. 30. ಮದಳು ಮದುಳು
 31. 31. 3 ಮಡತಲ಺ಿ ಄ಬ಺ಿಂಗ ೇಟ಺
 32. 32. ಮಿದತಳು ಬ್ಳಿು
 33. 33. ಮಿದತಳು ಬ್ಳಿು
 34. 34. ಮಧು ಕಹಲುವೆ ಬಿಳಿಯ ಴ಷುಿ ಫ ದುಫಣಣದ ಴ಷುಿ ಮೋಲಿನ ಮ ಲ ಕೆಳಗಿನ ಮ ಲ ಮಿದುಳು ಫಳಿು ಮಿದತಳು ಬ್ಳಿು
 35. 35. ಮಿದತಳು ಬ್ಳಿುಕ಺ಯೋಗಳು ಩ರಹ಴ತಿಜತ ಩ರತಿಕ್ರರಯೆಯಿಂದ ಕೆೈಕಹಲುಗಳ ಮತುಿ ಆತರ ಄ಂಗಗಳ ಚಲನೆಯಲಿು ಹೆ ಂದಹಣಿಕೆಯನುಾ ಈಂಟು ಮಹಡುತಿದೆ
 36. 36. ಮಿದತಳು ಬ್ಳಿು • ಩ರಹ಴ತಿಜತ ಩ರತಿಕ್ರರಯೆ • ಑ಂದು ಩ರಚೆ ೋದನೆಗೆ ತಹನೆತಹನಹದ ಩ರತಿಕ್ರರಯೆ • ಆದರ ಕೆೋಂದರ ಮಿದುಳು ಫಳಿು • ಆದು ಮದುಳಿನ ಅಜ್ಞೆಗೆ ಑ಳ಩ಟಿಟಲು • ಩ರಹ಴ತಿಜತ ಚಹ಩ • ಑ಂದು ಩ರಚೆ ೋದನೆಗೆ ನರ ಷಂದೆೋವದ್ರಂದ ಈಂಟಹದ ಩ರತಿಕ್ರರಯೆ • ಆದರ ಕೆೋಂದರ ನರ಴ಯಯಹ • ಆದು ಮದುಳಿನ ಅಜ್ಞೆಗೆ ಑ಳ಩ಟಿಟರುತಿದೆ
 37. 37. 2 ಩ರಿಧಿ ನರ಴ಯಯಹ • ಸನೆಾರಡು ಜೆ ತೆ ಮದುಳಿನ ನರಗಳು ಮತುಿ 31 ಜೆ ತೆ ಮಿದುಳು ಫಳಿು ನರಗಳನುಾ ಹೆ ಂದ್ರದೆ • ಮದುಳಿನ ನರಗಳು –ಜ್ಞಹನವಹಹಿ,ಕ್ರರಯಹವಹಹಿ & ಮಿವರನರಗಳಹಗಿದುಿ ದೆೋಸದ ವಿವಿಧ ಭಹಗಗಳಿಗೆ ಷಂ಩ಕಜ ಹೆ ಂದ್ರವೆ • ಮಿದುಳು ಫಳಿು ನರಗಳು -ಜ್ಞಹನವಹಹಿ,ಕ್ರರಯಹವಹಹಿ & ಮಿವರನರಗಳಹಗಿದುಿ ದೆೋಸದ ವಿವಿಧ ಭಹಗಗಳಿಗೆ ಷಂ಩ಕಜ ಹೆ ಂದ್ರದುಿ ಷಂದೆೋವಗಳನುಾ ರವಹನಿಷುತಿವೆ
 38. 38. ಩ರ಺಴ರ್ತೋತ್ ಚ಺಩ದ 5 ಭ಺ಗಗಳು  ಗಹರಸಕ – ಜ್ಞಹನೆೋಂದ್ರರಯ ಜ್ಞಹನವಹಹಿ ನರಕೆ ೋವ- ಕ್ರರಯಹವಹಹಿ ನರಕೆ ೋವ- ಕಹಯಜ ನಿವಹಜಸಕ- ಷಂಫಂಧ ಕಲಿಿಷು಴ ನರಕೆ ೋವ
 39. 39. ಩ರಿಧಿ ನರ಴ಯಯಹ
 40. 40. 3.ಸವಯಂನಿಯಂತ್ಾಕ ನರ಴ಯಯಹ ಸೃದಯ,ಜೋಣಜನಹಳ,ಶ್ಹವಷಕೆ ೋವ ಮತುಿ ಑ಳ ಄ಂಗಗಳು ವಿಶ್ೆೋಶವಹದ ಩ರಿಧಿನರಗಳ ಷಂ಩ಕಜ ಹೆ ಂದ್ರದೆ ಎರಡು ಭಹಗಗಳು-1,಄ನುವೆೋದನ ಴ಯುಸ 2 ಪ್ಹುರ ಄ನುವೆೋದನ ಴ಯುಸ
 41. 41. ಮಿದುಳು
 42. 42. II ಜ್ಞ಺ನ ೇಂದ್ಧಾಯಗಳು ಕಣುಣ- ಮ ಗು- ನಹಲಿಗೆ- ಕ್ರವಿ- ಚಮಜ
 43. 43. 1 ಕಣಿುನ ರಚ್ನ ಸಿಕಿರಹ ರೆಟಿನಹ ಚಹಕ್ಷುಶ ನರ ಐರಿಸ್ ಸಿಲಿಯರಿ ಸ್ಹಾಯುಗಳು ಕಹನಿಜಯ ಕಂಜಕೆಟೈ಴ ಪ್ಹಪ್ೆ ಮಷ ರ ಄ಲಂಫಕ ಫಂದ ಸಳದ್ರ ಩ರದೆೋವ
 44. 44. • ಮಧುಮೋಸ ಄ಕ್ಷಿ಩ಟಲ • ಄ಷಮ ದೃಷ್ಟಟದೆ ೋಶ • ಗಹುಕೆ ೋಮಹ
 45. 45. 2. ಕ್ಸವಿಯ ರಚ್ನ
 46. 46. 3 ಮೂಗತ ಮತ್ತು ಄ದರ ಭ಺ಗಗಳು
 47. 47. 4. ನ಺ಲ್ಲಗ ಯ ರಚ್ನ ಸಿಹಿ ಈ಩ುಿ ಈ಩ುಿ ಕಹಿ ಸುಳಿ ಸುಳಿ
 48. 48. 5. ಚ್ಮೋದ ಭ಺ಗಗಳು
 49. 49. ಧನಯ಴಺ಧಗಳು

×