Publicité
Publicité

Contenu connexe

Similaire à סדנה לתכנית ניהול בידיים שלך ניהול חברתי רן גביש (20)

Publicité

סדנה לתכנית ניהול בידיים שלך ניהול חברתי רן גביש

 1. ‫חברתי‬ ‫ניהול‬-‫מקצוע‬ ‫זה‬! ‫רן‬‫גביש‬,‫חברתי‬ ‫לניהול‬ ‫ארגוני‬ ‫יועץ‬,‫שיתופים‬ ‫שלך‬ ‫בידיים‬ ‫לבריאות‬ ‫הזכות‬!
 2. ‫המזלג‬ ‫קצה‬ ‫על‬–‫בישראל‬ ‫שלישי‬ ‫מגזר‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫כיום‬ ‫רשומות‬ ‫עמותות‬ ‫כמה‬? 34,398 ‫מקורות‬:ICTR‫הנתונים‬ ‫מסד‬,2007;‫לימור‬ ‫ניסן‬,2011;‫החשכ‬"‫ל‬,‫הלמ‬"‫ס‬,2010
 3. ‫המזלג‬ ‫קצה‬ ‫על‬–‫בישראל‬ ‫שלישי‬ ‫מגזר‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫ביותר‬ ‫הגדולים‬ ‫החברתיים‬ ‫השדות‬ ‫ארבעת‬ ‫מהם‬?‫אחוזים‬ ‫באילו‬? ‫חינוך‬ ‫ומחקר‬ 19% ‫דת‬ 26% ‫תרבות‬ ‫ופנאי‬ 17% ‫רווחה‬ 15% ‫מקור‬:‫בישראל‬ ‫העמותות‬ ‫שנתון‬,‫נתונים‬ ‫תמצית‬–‫יוני‬2012,‫אנפיטק‬ ‫החברתיים‬ ‫השדות‬: ‫מקצועיים‬ ‫איגודים‬,‫סביבה‬ ‫איכות‬,‫אזרחים‬ ‫ארגוני‬,‫בינלאומיים‬ ‫ארגונים‬,‫בריאות‬,‫דת‬,‫הנצחה‬, ‫ומחקר‬ ‫חינוך‬,‫פילנתרופיה‬,‫רווחה‬,‫ופיתוח‬ ‫שיכון‬,‫ופנאי‬ ‫תרבות‬
 4. ‫המזלג‬ ‫קצה‬ ‫על‬–‫בישראל‬ ‫שלישי‬ ‫מגזר‬ ‫הישראלי‬ ‫המשק‬ ‫כלל‬ ‫מתוך‬ ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫המועסקים‬ ‫אחוז‬ ‫מהו‬? 10%‫המהווים‬ 369,000 ‫שכיר‬ ‫משרות‬ ‫מקורות‬:ICTR‫הנתונים‬ ‫מסד‬,2007;‫לימור‬ ‫ניסן‬,2011;‫החשכ‬"‫ל‬,‫הלמ‬"‫ס‬,2010
 5. ‫המזלג‬ ‫קצה‬ ‫על‬–‫בישראל‬ ‫שלישי‬ ‫מגזר‬ ‫מלאות‬ ‫למשרות‬ ‫בשווי‬ ‫מתנדבים‬ ‫עבודת‬ ‫שעות‬ ‫כל‬ ‫היקף‬ ‫מהו‬? 35,000 ‫מלאות‬ ‫משרות‬ ‫מקורות‬:ICTR‫הנתונים‬ ‫מסד‬,2007;‫לימור‬ ‫ניסן‬,2011;‫החשכ‬"‫ל‬,‫הלמ‬"‫ס‬,2010
 6. ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫ארגוני‬ ‫של‬ ‫המימון‬ ‫מקורות‬ ‫נחלקים‬ ‫כיצד‬? ‫המזלג‬ ‫קצה‬ ‫על‬–‫בישראל‬ ‫שלישי‬ ‫מגזר‬ ‫מקור‬:‫הלמ‬"‫ס‬,2010 54% 16% 30% ‫ציבורי‬ ‫תרומות‬ ‫הכנסות‬
 7. (3)‫השלישי‬ ‫המגזר‬ (1)‫הציבורי‬ ‫המגזר‬ (2)‫העסקי‬ ‫המגזר‬–‫השוק‬ ‫מגזרים‬ ‫שלושה‬ ‫בעלת‬ ‫חברה‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫מהו‬?
 8. •‫עמותות‬ •‫הציבור‬ ‫לתועלת‬ ‫חברות‬ ‫סנגור‬5% ‫שירותים‬69% ‫חברים‬ ‫מימון‬17% ‫גג‬ ‫ארגוני‬ ‫תשתית‬ ‫ארגוני‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫ארגוני‬
 9. ‫ומספרים‬ ‫עובדות‬ ‫מספר‬ ‫מבחינת‬ ‫בעולם‬ ‫הגדולים‬ ‫בין‬ ‫נחשב‬ ‫הישראלי‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫אוכלוסייה‬ ‫ביחס‬ ‫הארגונים‬,‫הכספי‬ ‫הפעילות‬ ‫היקף‬,‫המועסקים‬ ‫מספר‬ ‫לתוצר‬ ‫והתרומה‬. ‫המלכ‬ ‫מספר‬"‫כ‬ ‫של‬ ‫בקצב‬ ‫גדל‬ ‫בישראל‬ ‫הרשומים‬ ‫רים‬-1200‫ארגונים‬ ‫חדשים‬‫שנה‬ ‫מדי‬. 60%‫במהלך‬ ‫להתקיים‬ ‫חדלים‬ ‫מהארגונים‬10‫הראשונות‬ ‫השנים‬. ‫חינוך‬ ‫וארגוני‬ ‫רווחה‬ ‫בארגוני‬ ‫גידול‬ ‫חל‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬. ‫לשנים‬ ‫נכון‬2000-2009‫משכילים‬ ‫הם‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫עובדי‬ ‫רוב‬,‫נשים‬, ‫ויהודים‬.‫ב‬61%‫שנתיים‬ ‫מדי‬ ‫תחלופה‬ ‫יש‬ ‫מהמשרות‬. (‫מקורות‬:ICTR‫הנתונים‬ ‫מסד‬,2007;‫לימור‬ ‫ניסן‬,2011;‫החשכ‬"‫ל‬,‫הלמ‬"‫ס‬2010,‫ד‬''‫ר‬ ‫כץ‬ ‫חגי‬,‫גב‬'‫יוגב‬ ‫הילה‬-‫קרן‬,‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫לחקר‬ ‫הישראלי‬ ‫המרכז‬,‫אונ‬'‫בן‬-‫גוריון‬)
 10. ‫ותמורות‬ ‫היסטוריים‬ ‫תהליכים‬ ‫העמותות‬ ‫חוק‬–1980–‫רזה‬ ‫חוק‬ ‫הרווחה‬ ‫מדינת‬ ‫צמצום‬–‫קצבאות‬ ‫וצמצום‬ ‫הפרטה‬. ‫העוני‬ ‫הגברת‬-‫באוכלוסייה‬ ‫וגדלים‬ ‫הולכים‬ ‫ופערים‬ ‫צרכים‬. ‫תרבותית‬ ‫רב‬ ‫כחברה‬ ‫ישראל‬–‫קבוצות‬ ‫של‬ ‫למגוון‬ ‫לגיטימיות‬. ‫שונים‬ ‫וצרכים‬ ‫תרבות‬ ‫עם‬ ‫עסקים‬ ‫כניסת‬. ‫שונים‬ ‫צרכים‬ ‫עם‬ ‫מגוונים‬ ‫תורמים‬ ‫כניסת‬. ‫אזרחית‬ ‫וחברה‬ ‫שלישי‬ ‫מגזר‬ ‫ארגוני‬ ‫צמיחת‬. ‫הציבור‬ ‫מעורבות‬ ‫התגברות‬. ‫השלישי‬ ‫במגזר‬ ‫תפקידים‬ ‫למגוון‬ ‫צעירים‬ ‫של‬ ‫כניסה‬. (‫מקורות‬:ICTR‫הנתונים‬ ‫מסד‬,2007;‫לימור‬ ‫ניסן‬,2011;‫החשכ‬"‫ל‬,‫הלמ‬"‫ס‬2010,‫ד‬''‫ר‬ ‫כץ‬ ‫חגי‬,‫גב‬'‫יוגב‬ ‫הילה‬-‫קרן‬,‫השלישי‬ ‫המגזר‬ ‫לחקר‬ ‫הישראלי‬ ‫המרכז‬,‫אונ‬'‫בן‬-‫גוריון‬)
 11. ‫כשר‬ ‫אסא‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מקצוע‬ ‫א‬.‫שיטתי‬ ‫ידע‬:‫למקצוען‬‫שיטתי‬ ‫ידע‬ ‫יש‬.‫בתחומו‬ ‫הידע‬ ‫מפת‬ ‫את‬ֹ ‫לפרוש‬ ‫יכול‬ ‫הוא‬. ‫זה‬ ‫שיטתי‬ ‫מידע‬ ‫חלק‬ ‫ללומדים‬ ‫מקנים‬ ‫מקצועית‬ ‫בהכשרה‬. ‫ב‬.‫שיטתית‬ ‫מיומנות‬:‫בתחומו‬ ‫המתעוררות‬ ‫מהבעיות‬ ‫מאוד‬ ‫גדול‬ ‫חלק‬ ‫לפתור‬ ‫מסוגל‬ ‫המקצוען‬. ‫מיומנויות‬ ‫גוף‬ ‫באמצעות‬ ‫פתרונות‬ ‫להן‬ ‫נמצאו‬ ‫שכבר‬ ‫בעיות‬ ‫שיטתי‬.‫הזה‬ ‫המיומנויות‬ ‫מגוף‬ ‫חלק‬ ‫למשתתפים‬ ‫מקנים‬ ‫מקצועית‬ ‫בהכשרה‬. ‫ג‬.‫מתמדת‬ ‫השתכללות‬:‫דינמיים‬ ‫הם‬ ‫והמיומנות‬ ‫הידע‬ ‫מקצועי‬ ‫תחום‬ ‫בכל‬—‫מתפתחים‬‫בהתמדה‬. ‫לכן‬‫התעדכנות‬ ‫לשגרת‬ ‫נדרש‬ ‫המקצוען‬—‫הפסק‬ ‫בלא‬ ‫ללמוד‬. ‫ד‬.‫הבנה‬:‫המקצוע‬ ‫תכלית‬—“‫שלי‬ ‫במקצוע‬ ‫אחרת‬ ‫ולא‬ ‫כך‬ ‫עושה‬ ‫אני‬ ‫מדוע‬."‫מאפשרת‬ ‫הבנה‬ ‫לפתור‬ ‫למקצוען‬“‫קשות‬ ‫בעיות‬."‫קשות‬ ‫בעיות‬,‫באמצעות‬ ‫הנפתרות‬ ‫שגרתיות‬ ‫מבעיות‬ ‫בהבדל‬ ‫מיומנויות‬,‫שהמקצוען‬ ‫חדשות‬ ‫בעיות‬ ‫הן‬,‫לפניו‬ ‫אדם‬ ‫שום‬ ‫ואולי‬,‫בהן‬ ‫נתקל‬ ‫לא‬.‫ניכר‬ ‫בהבנה‬ ‫למקצוען‬ ‫חובבן‬ ‫בין‬ ‫המהותי‬ ‫ההבדל‬:‫מקצועיים‬ ‫דברים‬ ‫לעשות‬ ‫יכול‬ ‫החובבן‬,‫מבין‬ ‫אינו‬ ‫אך‬ ‫אותם‬ ‫עושה‬ ‫כשהוא‬ ‫קורה‬ ‫מה‬ ‫לעומק‬. ‫ה‬.‫מקצועית‬ ‫אתיקה‬:‫המקצוע‬ ‫במהות‬ ‫עוסקת‬ ‫המקצועית‬ ‫האתיקה‬,‫המקצוע‬ ‫את‬ ‫שמכונן‬ ‫במה‬. ‫מסוים‬ ‫במקצוע‬ ‫מקצוען‬ ‫להיות‬ ‫של‬ ‫למשמעות‬ ‫הנוגעת‬ ‫הבנה‬ ‫סוג‬ ‫היא‬ ‫אתיקה‬.‫האתיקה‬ ‫המקצוע‬ ‫מהות‬ ‫מהבנת‬ ‫הנגזרת‬ ‫הראויה‬ ‫ההתנהגות‬ ‫של‬ ‫ברף‬ ‫עוסקת‬.
 12. ‫הידע‬ ‫בין‬ ‫המשלב‬ ‫מקצועות‬ ‫אשכול‬ ‫הוא‬ ‫חברתי‬ ‫ניהול‬,‫והערכים‬ ‫המיומנויות‬ ‫העולם‬ ‫תפיסות‬ ‫לבין‬ ‫הכללי‬ ‫הניהול‬ ‫מקצוע‬ ‫של‬,‫והמשימות‬ ‫האסטרטגיות‬ ‫שלישי‬ ‫מגזר‬ ‫בארגוני‬ ‫ומנהלים‬ ‫מנהלות‬ ‫של‬ ‫בפניהם‬ ‫העומדות‬. ‫החברתי‬ ‫הניהול‬ ‫מקצועות‬ ‫בין‬– ‫מנכ‬"‫חברתי‬ ‫ל‬/‫ת‬,‫יזם‬/‫חברתי‬ ‫ת‬/‫ת‬,‫מנהל‬/‫חברתי‬ ‫השקעה‬ ‫ת‬/‫וכדו‬ ‫ת‬'. ‫מקצוע‬ ‫זה‬ ‫חברתי‬ ‫ניהול‬ ‫של‬ ‫להקשר‬ ‫קיים‬ ‫ידע‬ ‫של‬ ‫התאמות‬ ‫נערכות‬ ‫בשיתופים‬ ‫הפיתוח‬ ‫בתהליך‬ ‫על‬ ‫אלה‬ ‫לארגונים‬ ‫וייחודי‬ ‫חדש‬ ‫ידע‬ ‫מפותח‬ ‫וכן‬ ‫חברתי‬ ‫ארגון‬-‫ניתוח‬ ‫בסיס‬ ‫בפועל‬ ‫ומנהלים‬ ‫מנהלות‬ ‫של‬ ‫והידע‬ ‫הצרכים‬.
 13. ‫המנהל‬/‫החברתי‬ ‫ת‬/‫מוביל‬ ‫ת‬/‫הארגון‬ ‫את‬ ‫ה‬ ‫הארגון‬ ‫בחזון‬ ‫מוגדרת‬ ‫שהיא‬ ‫כפי‬ ‫החברתית‬ ‫ההשפעה‬ ‫למימוש‬. ‫כך‬ ‫לשם‬,‫ממנו‬ ‫נדרשים‬/‫ה‬‫מנהיגות‬ ‫כישורי‬:‫לדרך‬ ‫ורתימה‬ ‫חזון‬ ‫בניית‬, ‫לצד‬‫ניהול‬ ‫כישורי‬:‫משימות‬ ‫של‬ ‫מיטבי‬ ‫ביצוע‬,‫והפעלת‬ ‫הרצויות‬ ‫התוצאות‬ ‫השגת‬ ‫ייחודיות‬ ‫פעולה‬ ‫אסטרטגיות‬. ‫זאת‬ ‫כל‬‫ארגונית‬ ‫בסביבה‬,‫ייחודית‬ ‫וחברתית‬ ‫מגזרית‬ ‫ועמוקה‬ ‫רחבה‬ ‫עולם‬ ‫תפיסת‬ ‫בסיס‬ ‫ועל‬ ‫הארגון‬ ‫של‬ ‫התוכן‬ ‫תחום‬ ‫את‬ ‫הכוללת‬,‫בישראל‬ ‫החברה‬, ‫הבין‬ ‫והיחסים‬ ‫השלישי‬ ‫המגזר‬-‫מגזריים‬. ‫חברתיים‬ ‫מנהלים‬-‫השונה‬ ‫על‬ ‫המשותף‬ ‫רב‬
 14. ‫החברתי‬ ‫המנהל‬ ‫פועל‬ ‫בה‬ ‫הייחודית‬ ‫המציאות‬ ‫עניין‬ ‫בעלי‬ ‫ריבוי‬ ‫תרבותיות‬ ‫רב‬ ‫ודאות‬ ‫ואי‬ ‫במקורות‬ ‫תלות‬ ‫מתנדבים‬ ‫מבוססת‬ ‫פעילות‬ ‫שותפויות‬ ‫ויצירת‬ ‫משתף‬ ‫ניהול‬ ‫ניהוליות‬ ‫תשתיות‬ ‫היעדר‬ ‫והערכה‬ ‫במדידה‬ ‫קושי‬ ‫העובדים‬ ‫הנעת‬ ‫מקורות‬ ‫ואחריות‬ ‫שליחות‬ ‫המנכ‬ ‫בתפקיד‬ ‫הייחודי‬ ‫האתגר‬"‫החברתי‬ ‫השינוי‬ ‫להובלת‬ ‫ניהוליים‬ ‫כלים‬ ‫הפעלת‬ ‫הוא‬ ‫החברתי‬ ‫ל‬ ‫שלו‬ ‫החברתיים‬ ‫והערכים‬ ‫העולם‬ ‫תפיסת‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫הרצוי‬
 15. ‫החברתי‬ ‫המנהל‬ ‫של‬ ‫הפעולה‬ ‫אסטרטגיות‬ •‫שירותים‬/‫מוצרים‬-‫פיתוח‬/‫הרצוי‬ ‫החברתי‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫שיחולל‬ ‫למוטבים‬ ‫שירות‬ ‫מתן‬. •‫ציבורית‬ ‫מדיניות‬ ‫על‬ ‫השפעה‬-‫חקיקה‬,‫לובי‬,‫מדיניות‬ ‫שינוי‬. •‫עולם‬ ‫ותפיסות‬ ‫ידע‬ ‫הפצת‬-‫זרימת‬ ‫תהליכי‬ ‫עידוד‬ ‫תוך‬ ‫שינוי‬ ‫להובלת‬ ‫כלי‬ ‫מהווה‬ ‫ידע‬ ‫שלו‬ ‫ושקיפות‬ ‫הידע‬. •‫הקהל‬ ‫דעת‬ ‫על‬ ‫השפעה‬-‫יח‬ ‫באמצעות‬"‫ציבורית‬ ‫ותקשורת‬ ‫צ‬. •‫ומחקר‬ ‫אקדמיה‬-‫להובלת‬ ‫כאמצעי‬ ‫המסוים‬ ‫התחום‬ ‫של‬ ‫המחקר‬ ‫בקידום‬ ‫שימוש‬ ‫בו‬ ‫השינוי‬. •‫שותפויות‬-‫פיתוח‬,‫כבסיס‬ ‫מגזריות‬ ‫ובין‬ ‫מגזריות‬ ‫תוך‬ ‫שותפויות‬ ‫ומיסוד‬ ‫הרחבה‬ ‫הרצוי‬ ‫החברתי‬ ‫השינוי‬ ‫להובלת‬. •‫טכנולוגיה‬-‫כתשתית‬ ‫קיימים‬ ‫טכנולוגיים‬ ‫בכלים‬ ‫שימוש‬ ‫או‬ ‫ייעודי‬ ‫טכנולוגי‬ ‫פיתוח‬ ‫הרצוי‬ ‫החברתי‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫המאפשרת‬. •‫מימון‬-‫בשירותים‬ ‫כספית‬ ‫תמיכה‬,‫במחקר‬,‫בפיתוח‬/‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫כדי‬ ‫ידע‬ ‫הפצת‬ ‫הקיים‬ ‫המצב‬.
 16. ‫הניהול‬ ‫אשכולות‬ ‫מודל‬ ‫מנהל‬ ‫חברתי‬ ‫חזון‬ ‫בעל‬ ‫שינוי‬ ‫סוכן‬ ‫בונה‬ ‫קשרים‬ ‫ויוצר‬ ‫קהילה‬ ‫מפתח‬ ‫משאבים‬ ‫מנהל‬ ‫אנשים‬ ‫וביצועים‬
 17. ‫השראה‬ ‫ומעורר‬ ‫חזון‬ ‫בעל‬ -‫האפשרי‬ ‫את‬ ‫להשיג‬ ‫תשוקה‬ ‫החדרת‬ -‫השראה‬ ‫מקור‬ -‫אישית‬ ‫דוגמא‬ -‫אזרחית‬ ‫חברה‬ ‫כמקדם‬ ‫החזון‬ ‫של‬ ‫מתמדת‬ ‫בניה‬ -‫אסטרטגית‬ ‫וחשיבה‬ ‫תכנון‬
 18. ‫שינוי‬ ‫סוכן‬ -‫החברתיים‬ ‫הכוחות‬ ‫יחסי‬ ‫הבנת‬,‫שינויים‬ ‫והובלת‬ ‫מפה‬ ‫קריאת‬ -‫העיסוק‬ ‫תחום‬ ‫עם‬ ‫עמוקה‬ ‫היכרות‬,‫והארגון‬ ‫משמעותו‬. -‫השינוי‬ ‫והובלת‬ ‫ערך‬ ‫למתן‬ ‫חדשות‬ ‫ודרכים‬ ‫רעיונות‬ ‫של‬ ‫יוזמות‬ -‫מימון‬ ‫במקורות‬ ‫לשינויים‬ ‫נכונה‬ ‫תגובה‬,‫וכו‬ ‫ממשל‬'
 19. ‫קהילה‬ ‫ויוצר‬ ‫קשרים‬ ‫בונה‬ -‫עבודה‬ ‫ותרבות‬ ‫טובה‬ ‫אווירה‬ ‫שתישמר‬ ‫כך‬ ‫הסגל‬ ‫של‬ ‫נכון‬ ‫ניהול‬ ‫בארגון‬ ‫ערך‬ ‫בעל‬ ‫להיות‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫המאפשרת‬. -‫בקהילה‬ ‫הגורמים‬ ‫מגוון‬ ‫עם‬ ‫קשרים‬ ‫וביסוס‬ ‫בניה‬,‫הספר‬ ‫בבתי‬,‫גופים‬ ‫פורמאליים‬ ‫בלתי‬,‫ובעירייה‬ ‫ברשות‬,‫ובאזור‬ ‫ביישובים‬. -‫שותפים‬ ‫עם‬ ‫שותפויות‬ ‫של‬ ‫ויצירה‬ ‫פיתוח‬,‫משלימים‬,‫וכיו‬ ‫מתחרים‬"‫ב‬ -‫ושאינם‬ ‫כלכליים‬ ‫אינטרסים‬ ‫בין‬ ‫איזון‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫תוך‬ ‫קשרים‬ ‫בניית‬ ‫כלכליים‬
 20. ‫משאבים‬ ‫מפתח‬ •‫והון‬ ‫משאבים‬ ‫של‬ ‫רחבה‬ ‫תפיסה‬–‫הזדמנויות‬ ‫של‬ ‫זיהוי‬,‫דלתות‬ ‫פתיחת‬, ‫אפשריים‬ ‫מימון‬ ‫מקורות‬ ‫על‬ ‫וחשיבה‬ ‫רעיונות‬ ‫הצעת‬ •‫איתור‬,‫גיוס‬,‫כדי‬ ‫ערך‬ ‫ושווי‬ ‫כספיים‬ ‫ומשאבים‬ ‫מקורות‬ ‫ושימור‬ ‫רתימה‬ ‫המטרה‬ ‫סביב‬ ‫ותמיכה‬ ‫עניין‬ ‫להשיג‬ •‫דופי‬ ‫נטול‬ ‫יהיה‬ ‫בארגון‬ ‫שהאמון‬ ‫כך‬ ‫נכון‬ ‫המשאבים‬ ‫ניהול‬ •‫גיוס‬,‫ייעודו‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫לארגון‬ ‫יעזרו‬ ‫אשר‬ ‫אנשים‬ ‫וקידום‬ ‫הדרכה‬.
 21. ‫וביצועים‬ ‫אנשים‬ ‫מנהל‬ -‫וניהולה‬ ‫עבודה‬ ‫לתוכנית‬ ‫וחזון‬ ‫מייעוד‬ -‫אפקטיביות‬ ‫לפעולות‬ ‫טובות‬ ‫כוונות‬ ‫הפיכת‬.‫ולניהול‬ ‫לתוצאות‬ ‫מחויבות‬ ‫משימתו‬ ‫במימוש‬ ‫ואפקטיביות‬ ‫ביעילות‬ ‫הארגון‬. -‫פיתוח‬,‫ארגוניות‬ ‫יכולות‬ ‫בניית‬ ‫תוך‬ ‫תכניות‬ ‫והפעלת‬ ‫ביצוע‬. -‫תכנון‬,‫ובקרה‬ ‫ביצוע‬ -‫אנשים‬ ‫ניהול‬–‫אנשים‬ ‫עם‬ ‫התמודדות‬,‫מוטיבציות‬,‫שחיקה‬,‫עומס‬, ‫סמכויות‬ ‫האצלת‬,‫למטרה‬ ‫חיבור‬,‫התאמה‬,‫וכיו‬ ‫ויציאה‬ ‫כניסה‬"‫ב‬.
 22. ‫אינהרנטיים‬ ‫מתחים‬ •‫השונים‬ ‫העניין‬ ‫בעלי‬ ‫של‬ ‫ואינטרסים‬ ‫מוטיבציות‬ ‫בין‬ ‫מתח‬. •‫הארגון‬ ‫מטרות‬ ‫ובין‬ ‫שונים‬ ‫עניין‬ ‫בעלי‬ ‫בין‬. •‫העניין‬ ‫בעלי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מנוהל‬ ‫להיות‬ ‫או‬ ‫לנהל‬ ‫בין‬. •‫נוספים‬ ‫שינויים‬ ‫ופיתוח‬ ‫קידום‬ ‫לבין‬ ‫הקיים‬ ‫וביסוס‬ ‫יציבות‬ ‫בין‬. •‫לפעילות‬ ‫המימון‬ ‫התאמת‬ ‫לבין‬ ‫למימון‬ ‫הפעילות‬ ‫התאמת‬ ‫בין‬. •‫קצר‬ ‫בטווח‬ ‫תוצאות‬ ‫ולהראות‬ ‫לראות‬ ‫צורך‬ ‫לבין‬ ‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫מחויבות‬ ‫בין‬. •‫שותפויות‬ ‫לקידום‬ ‫הארגון‬ ‫קידום‬ ‫בין‬. •‫החוצה‬ ‫לניהול‬ ‫פנימה‬ ‫ניהול‬ ‫בין‬ ‫מתח‬. •‫במיטבו‬ ‫לארגון‬ ‫במיטבה‬ ‫החברה‬ ‫בין‬. •‫הארגון‬ ‫ייעוד‬ ‫את‬ ‫לממש‬ ‫היכולת‬ ‫לבין‬ ‫בהישרדות‬ ‫הצורך‬ ‫בין‬ ‫מתח‬
 23. 10‫החברתי‬ ‫המנהל‬ ‫של‬ ‫המרכזיות‬ ‫המשימות‬ ‫ייזום‬,‫תכניות‬ ‫וניהול‬ ‫פיתוח‬ ‫עם‬ ‫הקשר‬ ‫ניהול‬ ‫המתנדבת‬ ‫ההנהלה‬ ‫האנושי‬ ‫המשאב‬ ‫וניהול‬ ‫פיתוח‬ ‫האנושי‬ ‫המשאב‬ ‫וניהול‬ ‫פיתוח‬- ‫מתנדבים‬ ‫ניהול‬ ‫משאבים‬ ‫ניהול‬ ‫שותפויות‬ ‫ופיתוח‬ ‫ניהול‬ ‫ידע‬ ‫ופיתוח‬ ‫ניהול‬ ‫ליצור‬,‫זיקה‬ ‫ולקדם‬ ‫לשמר‬ ‫האישית‬ ‫ברמה‬ ‫משמעותית‬ ‫של‬ ‫היעד‬ ‫קהל‬ ‫עם‬ ‫והמקצועית‬ ‫הארגון‬ ‫חזון‬,‫אסטרטגי‬ ‫ופיתוח‬ ‫תרבות‬‫משאבים‬ ‫פיתוח‬
 24. ‫המנכ‬ ‫של‬ ‫הממשקים‬ ‫מפת‬"‫החברתי‬ ‫ל‬
 25. ‫חברתי‬ ‫ניהול‬-‫מקצוע‬ ‫זה‬! ‫רן‬‫גביש‬,‫חברתי‬ ‫לניהול‬ ‫ארגוני‬ ‫יועץ‬,‫שיתופים‬ ‫שלך‬ ‫בידיים‬ ‫לבריאות‬ ‫הזכות‬!
Publicité