200 đề tài luận văn ngành chuỗi cung ứng

D
Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562Download Zalo 0932091562- BÁO GIÁ VIẾT BÀI TẠI LUANVANPANDA.COM à Download Zalo 0932091562- BÁO GIÁ VIẾT BÀI TẠI LUANVANPANDA.COM

200 đề tài luận văn ngành chuỗi cung ứng. Những đề tài luận văn logistics CHỌN LỌC, ĐIỂM CAO. NHẬN VIẾT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP, ZALO/TELEGRAM 0917 193 864

200 đề tài luận văn ngành chuỗi cung ứng
Dưới đây là 200 đề tài ngắn gọn về luận văn trong ngành chuỗi cung ứng:
1. Tối ưu hóa quy trình vận chuyển hàng hóa trong chuỗi cung ứng.
2. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo nhu cầu trong chuỗi cung ứng.
3. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng ngược (reverse supply chain) đối với doanh nghiệp.
4. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.
5. Đánh giá hiệu quả của việc áp dụng công nghệ blockchain trong chuỗi cung ứng.
6. Tối ưu hóa quy trình quản lý hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng.
7. Nghiên cứu về ứng dụng của loT (Internet of Things) trong quản lý chuỗi cung ứng.
8. Phân tích vai trò của nhà cung cấp dịch vụ logistics trong chuỗi cung ứng.
9. Nghiên cứu về áp dụng phân tích dữ liệu lớn (big data) trong chuỗi cung ứng.
10. Đánh giá tiềm năng của chuỗi cung ứng xanh (green supply chain) trong bảo vệ môi trường.
11. Phân tích tác động của biến đổi khí hậu đối với chuỗi cung ứng.
12. Nghiên cứu về các rủi ro và cơ hội trong quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
13. Tối ưu hóa quy trình đặt hàng và chia hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng.
14. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng robot và tự động hóa trong chuỗi cung ứng.
15. Phân tích tác động của các chính sách thương mại và hải quan đối với chuỗi cung ứng.
16. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng.
17. Tối ưu hóa quy trình đóng gói và định vị sản phẩm trong chuỗi cung ứng.
18. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng năng lượng tái tạo trong chuỗi cung ứng.
19. Phân tích tác động của sự biến đổi kỹ thuật số đối với chuỗi cung ứng.
20. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm.
21. Tối ưu hóa quy trình quản lý rác thải trong chuỗi cung ứng.
22. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng máy bay không người lái (drone) trong giao nhận hàng hóa.
23. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng bền vững (sustainable supply chain) đối với danh
reputation của doanh nghiệp.
24. Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đặt hàng trong chuỗi cung ứng.
25. Tối ưu hóa quy trình quản lý nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
26. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo nhu cầu hàng hóa.
27. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) đối với đáp ứng nhanh
chóng yêu cầu khách hàng.
28. Nghiên cứu về ứng dụng của công nghệ truy vết nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi cung ứng.
29. Tối ưu hóa quy trình quản lý vận tải đa phương thức trong chuỗi cung ứng.
30. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chia sẻ tài nguyên (resource sharing) trong chuỗi cung ứng.
31. Nghiên cứu về vai trò của quản lý chất lượng trong chuỗi cung ứng.
32. Tối ưu hóa quy trình vận chuyển hàng hóa trong chuỗi cung ứng.
33. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo nhu cầu trong chuỗi cung ứng.
34. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng ngược (reverse supply chain) đối với doanh nghiệp.
35. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.
36. Đánh giá hiệu quả của việc áp dụng công nghệ blockchain trong chuỗi cung ứng.
37. Tối ưu hóa quy trình quản lý hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng.
38. Nghiên cứu về ứng dụng của loT (Internet of Things) trong quản lý chuỗi cung ứng.
39. Phân tích vai trò của nhà cung cấp dịch vụ logistics trong chuỗi cung ứng.
40. Nghiên cứu về áp dụng phân tích dữ liệu lớn (big data) trong chuỗi cung ứng.
41. Đánh giá tiềm năng của chuỗi cung ứng xanh (green supply chain) trong bảo vệ môi trường.
42. Phân tích tác động của biến đổi khí hậu đối với chuỗi cung ứng.
43. Nghiên cứu về các rủi ro và cơ hội trong quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu.
44. Tối ưu hóa quy trình đặt hàng và chia hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng.
45. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng robot và tự động hóa trong chuỗi cung ứng.
46. Phân tích tác động của các chính sách thương mại và hải quan đối với chuỗi cung ứng.
47. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng.
48. Tối ưu hóa quy trình đóng gói và định vị sản phẩm trong chuỗi cung ứng.
49. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng năng lượng tái tạo trong chuỗi cung ứng.
50. Phân tích tác động của sự biến đổi kỹ thuật số đối với chuỗi cung ứng.
51. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm.
52. Tối ưu hóa quy trình quản lý rác thải trong chuỗi cung ứng.
53. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng máy bay không người lái (drone) trong giao nhận hàng hóa.
54. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng bền vững (sustainable supply chain) đối với danh
reputation của doanh nghiệp.
55. Nghiên cứu về ứng dụng của công nghệ truy vết nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi cung ứng.
56. Tối ưu hóa quy trình quản lý vận tải đa phương thức trong chuỗi cung ứng.
57. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chia sẻ tài nguyên (resource sharing) trong chuỗi cung ứng.
58. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của chuỗi cung ứng đối với chất lượng sản phẩm.
59. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác trong chuỗi cung ứng.
60. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng phân phối đa kênh (multichannel distribution) trong chuỗi
cung ứng.
61. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong phát triển bền vững và xã hội.
62. Tối
63. Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong dự báo nhu cầu và lập kế hoạch sản xuất trong chuỗi
cung ứng.
64. Nghiên cứu về tầm quan trọng của đổi mới và sáng tạo trong chuỗi cung ứng.
65. Phân tích tác động của sự toàn cầu hóa đối với chuỗi cung ứng.
66. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng giao thông thông minh (smart transportation) trong chuỗi
cung ứng.
67. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro thảm họa tự nhiên và khủng hoảng.
68. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy (reliability management) trong chuỗi cung ứng.
69. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng trung tâm phân phối (distribution center) trong chuỗi cung
ứng.
70. Nghiên cứu về sự tương tác giữa các yếu tố trong chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến hiệu suất
toàn bộ hệ thống.
71. Tối ưu hóa quy trình quản lý dữ liệu và thông tin trong chuỗi cung ứng.
72. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đàn hồi (resilient supply chain) trong bối
cảnh khủng hoảng.
73. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong phát triển khu vực kinh tế địa phương.
74. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
75. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng hệ thống định vị và theo dõi hàng hóa trong chuỗi cung ứng.
76. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của sự không ổn định chính trị đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.
77. Tối ưu hóa quy trình quản lý tồn kho phức tạp trong chuỗi cung ứng.
78. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng giao dịch điện tử và thanh toán trong chuỗi cung ứng.
79. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý thông tin và dữ liệu trong chuỗi cung ứng.
80. Phân tích tác động của các quy định về tuân thủ môi trường và an toàn lao động đối với chuỗi
cung ứng.
81. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
82. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ tự động hóa trong quy trình chuỗi cung ứng.
83. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm chi phí.
84. Tối ưu hóa quy trình quản lý vận chuyển quốc tế và biên giới trong chuỗi cung ứng.
85. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong chuỗi cung ứng.
86. Nghiên cứu về sự tương tác giữa nhà sản xuất, nhà cung cấp và khách hàng trong chuỗi cung ứng.
87. Tối ưu hóa quy trình quản lý kiểm soát chất lượng trong chuỗi cung ứng.
88. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ truy xuất nhanh (real-time tracking) trong chuỗi
cung ứng.
89. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong xây dựng độ tin cậy và lòng tin của khách hàng.
90. Tối ưu hóa quy trình quản lý đội ngũ nhân viên và lao động trong chuỗi cung ứng.
91. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng phân tích dữ liệu và dự báo trong chuỗi cung ứng.
92. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng phụ trợ (secondary supply chain) trong đảm
bảo cung cấp hàng hóa.
93. Tối ưu hóa quy trình quản lý cung cấp và gia công (outsourcing) trong chuỗi cung ứng.
94. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong tăng
cường sự đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu thay đổi của thị trường.
95. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý và giảm thiểu rủi ro hỗn hợp (hybrid
risk) đối với doanh nghiệp.
96. Tối ưu hóa quy trình quản lý tồn kho đa cấp (multi-tier inventory management) trong chuỗi cung
ứng toàn cầu.
97. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng hành (collaborative supply chain) trong
tăng cường tính liên kết giữa các bên liên quan.
98. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng đáng tin cậy (dependable supply chain) trong
chuỗi cung ứng.
99. Tối ưu hóa quy trình quản lý đồng thời nhiều dự án trong chuỗi cung ứng phức tạp.
100. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng bền vững (sustainable supply chain)
trong giảm thiểu tác động đến môi trường.
101. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong phát triển kinh tế xanh (green economy).
102. Tối ưu hóa quy trình quản lý đánh giá nhà cung cấp và hiệu suất sản phẩm trong chuỗi
cung ứng.
103. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng dẻo dai (resilient supply chain) trong
đối mặt với các tình huống khẩn cấp và không thường xuyên.
104. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý tài nguyên con người (human resource
management) trong chuỗi cung ứng.
105. Tối ưu hóa quy trình quản lý lưu thông vận tải hàng hóa trong chuỗi cung ứng.
106. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ tiên tiến và tự động hóa trong chuỗi cung
ứng.
107. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí thực phẩm và đảm
bảo an toàn thực phẩm.
108. Tối ưu hóa quy trình quản lý mối quan hệ với khách hàng trong chuỗi cung ứng.
109. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đôi bên (bilateral supply chain) trong
tăng cường hiệu suất toàn bộ hệ thống.
110. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management)
trong chuỗi cung ứng.
111. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng.
112. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain)
trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường.
113. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh
nghiệp.
114. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
115. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
116. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong
tối ưu hóa quy trình kinh doanh.
117. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng.
118. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng.
119. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và
đạo đức kinh doanh.
120. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng.
121. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong
đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng.
122. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm
nguồn tài nguyên.
123. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
124. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi
cung ứng.
125. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro thị trường và biến đổi nhu
cầu của khách hàng.
126. Tối ưu hóa quy trình quản lý cung cấp và gia công trong chuỗi cung ứng.
127. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
128. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management)
trong chuỗi cung ứng.
129. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng.
130. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain)
trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường.
131. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh
nghiệp.
132. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
133. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
134. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong
tối ưu hóa quy trình kinh doanh.
135. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng.
136. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng.
137. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và
đạo đức kinh doanh.
138. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng.
139. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong
đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng.
140. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm
nguồn tài nguyên.
141. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
142. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi
cung ứng.
143. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro thị trường và biến đổi nhu
cầu của khách hàng.
144. Tối ưu hóa quy trình quản lý cung cấp và gia công trong chuỗi cung ứng.
145. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
146. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management)
trong chuỗi cung ứng.
147. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng.
148. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain)
trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường.
149. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh
nghiệp.
150. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
151. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
152. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong
tối ưu hóa quy trình kinh doanh.
153. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng.
154. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng.
155. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và
đạo đức kinh doanh.
156. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng.
157. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong
đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng.
158. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm
nguồn tài nguyên.
159. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
160. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi
cung ứng.
161. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro thị trường và biến đổi nhu
cầu của khách hàng.
162. Tối ưu hóa quy trình quản lý cung cấp và gia công trong chuỗi cung ứng.
163. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
164. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management)
trong chuỗi cung ứng.
165. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng.
166. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain)
trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường.
167. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh
nghiệp.
168. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
169. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
170. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong
tối ưu hóa quy trình kinh doanh.
171. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng.
172. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng.
173. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và
đạo đức kinh doanh.
174. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng.
175. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong
đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng.
176. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm
nguồn tài nguyên.
177. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
178. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
179. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management)
trong chuỗi cung ứng.
180. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng.
181. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain)
trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường.
182. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh
nghiệp.
183. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
184. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
185. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong
tối ưu hóa quy trình kinh doanh.
186. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng.
187. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng.
188. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và
đạo đức kinh doanh.
189. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng.
190. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong
đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng.
191. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm
nguồn tài nguyên.
192. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
193. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
194. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management)
trong chuỗi cung ứng.
195. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng.
196. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain)
trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường.
197. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh
nghiệp.
198. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
199. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain)
trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa.
200. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong
tối ưu hóa quy trình kinh doanh.
201. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng.
Lưu ý rằng danh sách này chỉ là một số ví dụ đa dạng về đề tài nghiên cứu về chuỗi cung ứng. Mỗi đề
tài sẽ đòi hỏi phương pháp nghiên cứu và phân tích cụ thể, cũng như ứng dụng những công cụ và kiến
thức chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý.

Recommandé

Luận văn: Quản trị kho hàng trung tâm tại Công ty Logistics, HAY par
Luận văn: Quản trị kho hàng trung tâm tại Công ty Logistics, HAYLuận văn: Quản trị kho hàng trung tâm tại Công ty Logistics, HAY
Luận văn: Quản trị kho hàng trung tâm tại Công ty Logistics, HAYDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
16.5K vues120 diapositives
Nhật ký thực tập hoàn chỉnh 1111 par
Nhật ký thực tập hoàn chỉnh 1111Nhật ký thực tập hoàn chỉnh 1111
Nhật ký thực tập hoàn chỉnh 1111Lâm Xung
71K vues2 diapositives
Báo cáo thực tập: Quy trình giao nhận hàng hóa Nhập Khẩu, 9 Điểm par
Báo cáo thực tập: Quy trình giao nhận hàng hóa Nhập Khẩu, 9 ĐiểmBáo cáo thực tập: Quy trình giao nhận hàng hóa Nhập Khẩu, 9 Điểm
Báo cáo thực tập: Quy trình giao nhận hàng hóa Nhập Khẩu, 9 ĐiểmDịch Vụ Viết Luận Văn Thuê ZALO/TELEGRAM 0934573149
64.4K vues51 diapositives
Báo cáo thực tập thực hành quản trị bán hàng của công ty TNHH Dầu Tường An par
Báo cáo thực tập thực hành quản trị bán hàng của công ty TNHH Dầu Tường An Báo cáo thực tập thực hành quản trị bán hàng của công ty TNHH Dầu Tường An
Báo cáo thực tập thực hành quản trị bán hàng của công ty TNHH Dầu Tường An luanvantrust
2K vues31 diapositives
Câu hỏi ôn tập thi quản trị chất lượng par
Câu hỏi ôn tập thi quản trị chất lượngCâu hỏi ôn tập thi quản trị chất lượng
Câu hỏi ôn tập thi quản trị chất lượngxuanduong92
37.5K vues16 diapositives
Bài mẫu Khóa luận: Dịch vụ Logistics trong vận tải, 9 ĐIỂM par
Bài mẫu Khóa luận: Dịch vụ Logistics trong vận tải, 9 ĐIỂMBài mẫu Khóa luận: Dịch vụ Logistics trong vận tải, 9 ĐIỂM
Bài mẫu Khóa luận: Dịch vụ Logistics trong vận tải, 9 ĐIỂMViết Thuê Khóa Luận _ ZALO 0917.193.864 default
2.1K vues93 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Luận văn: Ứng dụng Thương mại điện tử cho doanh nghiệp, 9đ par
Luận văn: Ứng dụng Thương mại điện tử cho doanh nghiệp, 9đLuận văn: Ứng dụng Thương mại điện tử cho doanh nghiệp, 9đ
Luận văn: Ứng dụng Thương mại điện tử cho doanh nghiệp, 9đDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
38.8K vues134 diapositives
Luận văn: Phát triển dịch vụ logistics cho các doanh nghiệp vận tải par
Luận văn: Phát triển dịch vụ logistics cho các doanh nghiệp vận tảiLuận văn: Phát triển dịch vụ logistics cho các doanh nghiệp vận tải
Luận văn: Phát triển dịch vụ logistics cho các doanh nghiệp vận tảiDịch vụ viết bài trọn gói ZALO: 0917.193.864
16.7K vues93 diapositives
Lập kế hoạch bán hàng cho sản phẩm Trà bí đao Wonderfarm par
Lập kế hoạch bán hàng cho sản phẩm Trà bí đao WonderfarmLập kế hoạch bán hàng cho sản phẩm Trà bí đao Wonderfarm
Lập kế hoạch bán hàng cho sản phẩm Trà bí đao WonderfarmVu Huy
105K vues54 diapositives
Đề tài: Quy Trình Giao Nhận Hàng Hóa Nhập Khẩu Bằng Đường Hàng Không Tại Công... par
Đề tài: Quy Trình Giao Nhận Hàng Hóa Nhập Khẩu Bằng Đường Hàng Không Tại Công...Đề tài: Quy Trình Giao Nhận Hàng Hóa Nhập Khẩu Bằng Đường Hàng Không Tại Công...
Đề tài: Quy Trình Giao Nhận Hàng Hóa Nhập Khẩu Bằng Đường Hàng Không Tại Công...Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
503 vues15 diapositives
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tin Học Khoa Nam par
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tin Học Khoa NamBáo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tin Học Khoa Nam
Báo Cáo Thực Tập Phân Tích Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Tin Học Khoa NamHỗ Trợ Viết Đề Tài luanvanpanda.com
10.7K vues58 diapositives
Lập kế hoạch bán hàng cho sản phẩm bánh mứt kẹo của kinh đô tại thị trường Cầ... par
Lập kế hoạch bán hàng cho sản phẩm bánh mứt kẹo của kinh đô tại thị trường Cầ...Lập kế hoạch bán hàng cho sản phẩm bánh mứt kẹo của kinh đô tại thị trường Cầ...
Lập kế hoạch bán hàng cho sản phẩm bánh mứt kẹo của kinh đô tại thị trường Cầ...vanhuyqt
45.8K vues25 diapositives

Tendances(20)

Lập kế hoạch bán hàng cho sản phẩm Trà bí đao Wonderfarm par Vu Huy
Lập kế hoạch bán hàng cho sản phẩm Trà bí đao WonderfarmLập kế hoạch bán hàng cho sản phẩm Trà bí đao Wonderfarm
Lập kế hoạch bán hàng cho sản phẩm Trà bí đao Wonderfarm
Vu Huy105K vues
Lập kế hoạch bán hàng cho sản phẩm bánh mứt kẹo của kinh đô tại thị trường Cầ... par vanhuyqt
Lập kế hoạch bán hàng cho sản phẩm bánh mứt kẹo của kinh đô tại thị trường Cầ...Lập kế hoạch bán hàng cho sản phẩm bánh mứt kẹo của kinh đô tại thị trường Cầ...
Lập kế hoạch bán hàng cho sản phẩm bánh mứt kẹo của kinh đô tại thị trường Cầ...
vanhuyqt45.8K vues
Chiến lược xúc tiến hỗn hợp Sữa tươi Vinamilk - hay par YenPhuong16
Chiến lược xúc tiến hỗn hợp Sữa tươi Vinamilk - hayChiến lược xúc tiến hỗn hợp Sữa tươi Vinamilk - hay
Chiến lược xúc tiến hỗn hợp Sữa tươi Vinamilk - hay
YenPhuong162.5K vues
Phân tích công tác tổ chức của công ty Vinamilk par YenPhuong16
Phân tích công tác tổ chức của công ty VinamilkPhân tích công tác tổ chức của công ty Vinamilk
Phân tích công tác tổ chức của công ty Vinamilk
YenPhuong165.4K vues

Similaire à 200 đề tài luận văn ngành chuỗi cung ứng

Trọn bộ 200 Đề Tài Luận Văn Logistics, Hay Nhất, 9 điểm.docx par
Trọn bộ 200 Đề Tài Luận Văn Logistics, Hay Nhất, 9 điểm.docxTrọn bộ 200 Đề Tài Luận Văn Logistics, Hay Nhất, 9 điểm.docx
Trọn bộ 200 Đề Tài Luận Văn Logistics, Hay Nhất, 9 điểm.docxDV Viết Luận văn luanvanmaster.com ZALO 0973287149
9 vues8 diapositives
List 200 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Logistics, 9 Điểm par
List 200 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Logistics, 9 ĐiểmList 200 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Logistics, 9 Điểm
List 200 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Ngành Logistics, 9 ĐiểmDịch Vụ Viết Thuê Khóa Luận Zalo/Telegram 0917193864
33 vues9 diapositives
Trọn Bộ 200 Đề Tài Tiểu Luận Môn Logistics Từ Sinh Viên Khá Giỏi par
Trọn Bộ 200 Đề Tài Tiểu Luận Môn Logistics Từ Sinh Viên Khá GiỏiTrọn Bộ 200 Đề Tài Tiểu Luận Môn Logistics Từ Sinh Viên Khá Giỏi
Trọn Bộ 200 Đề Tài Tiểu Luận Môn Logistics Từ Sinh Viên Khá GiỏiViết thuê trọn gói ZALO 0934573149
585 vues7 diapositives
List 200 đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành logistics,mới nhất.docx par
List 200 đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành logistics,mới nhất.docxList 200 đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành logistics,mới nhất.docx
List 200 đề tài luận văn tốt nghiệp chuyên ngành logistics,mới nhất.docxDV Viết Luận văn luanvanmaster.com ZALO 0973287149
9 vues7 diapositives
Kho 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Logistics, Từ Các Trường Đại Học par
Kho 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Logistics, Từ Các Trường Đại HọcKho 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Logistics, Từ Các Trường Đại Học
Kho 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Logistics, Từ Các Trường Đại HọcDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0909232620
102 vues9 diapositives
Tuyển Chọn 200 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Giao Nhận, Hay Nhất.docx par
Tuyển Chọn 200 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Giao Nhận, Hay Nhất.docxTuyển Chọn 200 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Giao Nhận, Hay Nhất.docx
Tuyển Chọn 200 Đề Tài Khóa Luận Tốt Nghiệp Giao Nhận, Hay Nhất.docxDV Viết Luận văn luanvanmaster.com ZALO 0973287149
5 vues10 diapositives

Similaire à 200 đề tài luận văn ngành chuỗi cung ứng(20)

Plus de Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562

Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Cơ Điện Tử, Từ Sinh Viên Giỏi par
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Cơ Điện Tử, Từ Sinh Viên GiỏiTrọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Cơ Điện Tử, Từ Sinh Viên Giỏi
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Cơ Điện Tử, Từ Sinh Viên GiỏiDịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
30 vues8 diapositives
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Tác Xã Hội, Điểm Cao par
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Tác Xã Hội, Điểm CaoTrọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Tác Xã Hội, Điểm Cao
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Tác Xã Hội, Điểm CaoDịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
10 vues8 diapositives
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Nghệ Thực Phẩm, Điểm Cao par
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Nghệ Thực Phẩm, Điểm CaoTrọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Nghệ Thực Phẩm, Điểm Cao
Trọn Bộ 200 Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Ngành Công Nghệ Thực Phẩm, Điểm CaoDịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
139 vues8 diapositives
210 đề tài báo cáo thực tập tại sở tư pháp, HAY par
210 đề tài báo cáo thực tập tại sở tư pháp, HAY210 đề tài báo cáo thực tập tại sở tư pháp, HAY
210 đề tài báo cáo thực tập tại sở tư pháp, HAYDịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
8 vues8 diapositives
210 đề tài báo cáo thực tập tại công ty thực phẩm, HAY par
210 đề tài báo cáo thực tập tại công ty thực phẩm, HAY210 đề tài báo cáo thực tập tại công ty thực phẩm, HAY
210 đề tài báo cáo thực tập tại công ty thực phẩm, HAYDịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
19 vues9 diapositives
210 đề tài báo cáo thực tập quản trị văn phòng tại Ủy Ban Nhân Dân par
210 đề tài báo cáo thực tập quản trị văn phòng tại Ủy Ban Nhân Dân210 đề tài báo cáo thực tập quản trị văn phòng tại Ủy Ban Nhân Dân
210 đề tài báo cáo thực tập quản trị văn phòng tại Ủy Ban Nhân DânDịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562
17 vues8 diapositives

Plus de Dịch vụ viết thuê Khóa Luận - ZALO 0932091562(20)

Dernier

BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... par
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...Nguyen Thanh Tu Collection
8 vues86 diapositives
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... par
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...Nguyen Thanh Tu Collection
26 vues931 diapositives
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... par
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...Nguyen Thanh Tu Collection
26 vues941 diapositives
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... par
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...Nguyen Thanh Tu Collection
14 vues90 diapositives
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... par
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...Nguyen Thanh Tu Collection
12 vues91 diapositives
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... par
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...Nguyen Thanh Tu Collection
12 vues83 diapositives

Dernier(19)

BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, BÀ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BÀI TẬP DẠY THÊM TOÁN 11 - CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - CẢ NĂM (9 CHƯƠNG, LÝ THUYẾT, ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CÁNH DIỀU - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf par conghoaipk
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdfHỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
HỒ SƠ NĂNG LỰC_GATE FUTURE.pdf
conghoaipk128 vues
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx par AnhTran821950
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docxTIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
TIẾNG ANH 10 - BRIGHT - UNIT 1.docx
AnhTran8219508 vues
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI... par Nguyen Thanh Tu Collection
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
ĐỀ THI CHÍNH THỨC CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN – LỚP 9 (44 ĐỀ THI...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 12 - NĂM 2024 (BẢN HS + GV) (50 CÂU TR...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5... par Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
GIÁO ÁN POWERPOINT HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 8 CÁNH DIỀU – CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN 5...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU... par Nguyen Thanh Tu Collection
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
CHUYÊN ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2023 MÔN HÓA HỌC (BẢN HS-GV) (8 CHƯƠNG, LÝ THU...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT HÓA HỌC 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC TR...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ... par Nguyen Thanh Tu Collection
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
GIÁO ÁN POWERPOINT HÓA HỌC 11 - CẢ NĂM - KẾT NỐI TRI THỨC THEO CÔNG VĂN 5512 ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 11 CHÂN TRỜI SÁNG TẠO - NĂM 2024 (BẢN ...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS... par Nguyen Thanh Tu Collection
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
BIÊN SOẠN BỘ ĐỀ CUỐI HỌC KÌ 1 MÔN TOÁN 10 KẾT NỐI TRI THỨC - NĂM 2024 (BẢN HS...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ... par Nguyen Thanh Tu Collection
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...
TỔNG HỢP HƠN 100 ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TIẾNG ANH 2024 - CHỌN LỌC TỪ CÁC ...

200 đề tài luận văn ngành chuỗi cung ứng

 • 1. 200 đề tài luận văn ngành chuỗi cung ứng Dưới đây là 200 đề tài ngắn gọn về luận văn trong ngành chuỗi cung ứng: 1. Tối ưu hóa quy trình vận chuyển hàng hóa trong chuỗi cung ứng. 2. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo nhu cầu trong chuỗi cung ứng. 3. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng ngược (reverse supply chain) đối với doanh nghiệp. 4. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. 5. Đánh giá hiệu quả của việc áp dụng công nghệ blockchain trong chuỗi cung ứng. 6. Tối ưu hóa quy trình quản lý hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng. 7. Nghiên cứu về ứng dụng của loT (Internet of Things) trong quản lý chuỗi cung ứng. 8. Phân tích vai trò của nhà cung cấp dịch vụ logistics trong chuỗi cung ứng. 9. Nghiên cứu về áp dụng phân tích dữ liệu lớn (big data) trong chuỗi cung ứng. 10. Đánh giá tiềm năng của chuỗi cung ứng xanh (green supply chain) trong bảo vệ môi trường. 11. Phân tích tác động của biến đổi khí hậu đối với chuỗi cung ứng. 12. Nghiên cứu về các rủi ro và cơ hội trong quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu. 13. Tối ưu hóa quy trình đặt hàng và chia hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng. 14. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng robot và tự động hóa trong chuỗi cung ứng. 15. Phân tích tác động của các chính sách thương mại và hải quan đối với chuỗi cung ứng. 16. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng. 17. Tối ưu hóa quy trình đóng gói và định vị sản phẩm trong chuỗi cung ứng. 18. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng năng lượng tái tạo trong chuỗi cung ứng. 19. Phân tích tác động của sự biến đổi kỹ thuật số đối với chuỗi cung ứng. 20. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. 21. Tối ưu hóa quy trình quản lý rác thải trong chuỗi cung ứng. 22. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng máy bay không người lái (drone) trong giao nhận hàng hóa. 23. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng bền vững (sustainable supply chain) đối với danh reputation của doanh nghiệp. 24. Nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đặt hàng trong chuỗi cung ứng. 25. Tối ưu hóa quy trình quản lý nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 26. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo nhu cầu hàng hóa. 27. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) đối với đáp ứng nhanh chóng yêu cầu khách hàng.
 • 2. 28. Nghiên cứu về ứng dụng của công nghệ truy vết nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi cung ứng. 29. Tối ưu hóa quy trình quản lý vận tải đa phương thức trong chuỗi cung ứng. 30. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chia sẻ tài nguyên (resource sharing) trong chuỗi cung ứng. 31. Nghiên cứu về vai trò của quản lý chất lượng trong chuỗi cung ứng. 32. Tối ưu hóa quy trình vận chuyển hàng hóa trong chuỗi cung ứng. 33. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo nhu cầu trong chuỗi cung ứng. 34. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng ngược (reverse supply chain) đối với doanh nghiệp. 35. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. 36. Đánh giá hiệu quả của việc áp dụng công nghệ blockchain trong chuỗi cung ứng. 37. Tối ưu hóa quy trình quản lý hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng. 38. Nghiên cứu về ứng dụng của loT (Internet of Things) trong quản lý chuỗi cung ứng. 39. Phân tích vai trò của nhà cung cấp dịch vụ logistics trong chuỗi cung ứng. 40. Nghiên cứu về áp dụng phân tích dữ liệu lớn (big data) trong chuỗi cung ứng. 41. Đánh giá tiềm năng của chuỗi cung ứng xanh (green supply chain) trong bảo vệ môi trường. 42. Phân tích tác động của biến đổi khí hậu đối với chuỗi cung ứng. 43. Nghiên cứu về các rủi ro và cơ hội trong quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu. 44. Tối ưu hóa quy trình đặt hàng và chia hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng. 45. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng robot và tự động hóa trong chuỗi cung ứng. 46. Phân tích tác động của các chính sách thương mại và hải quan đối với chuỗi cung ứng. 47. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng. 48. Tối ưu hóa quy trình đóng gói và định vị sản phẩm trong chuỗi cung ứng. 49. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng năng lượng tái tạo trong chuỗi cung ứng. 50. Phân tích tác động của sự biến đổi kỹ thuật số đối với chuỗi cung ứng. 51. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. 52. Tối ưu hóa quy trình quản lý rác thải trong chuỗi cung ứng. 53. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng máy bay không người lái (drone) trong giao nhận hàng hóa. 54. Phân tích tác động của chuỗi cung ứng bền vững (sustainable supply chain) đối với danh reputation của doanh nghiệp. 55. Nghiên cứu về ứng dụng của công nghệ truy vết nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi cung ứng. 56. Tối ưu hóa quy trình quản lý vận tải đa phương thức trong chuỗi cung ứng.
 • 3. 57. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chia sẻ tài nguyên (resource sharing) trong chuỗi cung ứng. 58. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của chuỗi cung ứng đối với chất lượng sản phẩm. 59. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác trong chuỗi cung ứng. 60. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng phân phối đa kênh (multichannel distribution) trong chuỗi cung ứng. 61. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong phát triển bền vững và xã hội. 62. Tối 63. Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong dự báo nhu cầu và lập kế hoạch sản xuất trong chuỗi cung ứng. 64. Nghiên cứu về tầm quan trọng của đổi mới và sáng tạo trong chuỗi cung ứng. 65. Phân tích tác động của sự toàn cầu hóa đối với chuỗi cung ứng. 66. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng giao thông thông minh (smart transportation) trong chuỗi cung ứng. 67. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro thảm họa tự nhiên và khủng hoảng. 68. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy (reliability management) trong chuỗi cung ứng. 69. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng trung tâm phân phối (distribution center) trong chuỗi cung ứng. 70. Nghiên cứu về sự tương tác giữa các yếu tố trong chuỗi cung ứng và ảnh hưởng đến hiệu suất toàn bộ hệ thống. 71. Tối ưu hóa quy trình quản lý dữ liệu và thông tin trong chuỗi cung ứng. 72. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đàn hồi (resilient supply chain) trong bối cảnh khủng hoảng. 73. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong phát triển khu vực kinh tế địa phương. 74. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 75. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng hệ thống định vị và theo dõi hàng hóa trong chuỗi cung ứng. 76. Nghiên cứu về sự ảnh hưởng của sự không ổn định chính trị đối với chuỗi cung ứng toàn cầu. 77. Tối ưu hóa quy trình quản lý tồn kho phức tạp trong chuỗi cung ứng. 78. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng giao dịch điện tử và thanh toán trong chuỗi cung ứng. 79. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý thông tin và dữ liệu trong chuỗi cung ứng. 80. Phân tích tác động của các quy định về tuân thủ môi trường và an toàn lao động đối với chuỗi cung ứng. 81. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
 • 4. 82. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ tự động hóa trong quy trình chuỗi cung ứng. 83. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm chi phí. 84. Tối ưu hóa quy trình quản lý vận chuyển quốc tế và biên giới trong chuỗi cung ứng. 85. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong chuỗi cung ứng. 86. Nghiên cứu về sự tương tác giữa nhà sản xuất, nhà cung cấp và khách hàng trong chuỗi cung ứng. 87. Tối ưu hóa quy trình quản lý kiểm soát chất lượng trong chuỗi cung ứng. 88. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ truy xuất nhanh (real-time tracking) trong chuỗi cung ứng. 89. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong xây dựng độ tin cậy và lòng tin của khách hàng. 90. Tối ưu hóa quy trình quản lý đội ngũ nhân viên và lao động trong chuỗi cung ứng. 91. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng phân tích dữ liệu và dự báo trong chuỗi cung ứng. 92. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng phụ trợ (secondary supply chain) trong đảm bảo cung cấp hàng hóa. 93. Tối ưu hóa quy trình quản lý cung cấp và gia công (outsourcing) trong chuỗi cung ứng. 94. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong tăng cường sự đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu thay đổi của thị trường. 95. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý và giảm thiểu rủi ro hỗn hợp (hybrid risk) đối với doanh nghiệp. 96. Tối ưu hóa quy trình quản lý tồn kho đa cấp (multi-tier inventory management) trong chuỗi cung ứng toàn cầu. 97. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng hành (collaborative supply chain) trong tăng cường tính liên kết giữa các bên liên quan. 98. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng đáng tin cậy (dependable supply chain) trong chuỗi cung ứng. 99. Tối ưu hóa quy trình quản lý đồng thời nhiều dự án trong chuỗi cung ứng phức tạp. 100. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng bền vững (sustainable supply chain) trong giảm thiểu tác động đến môi trường. 101. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong phát triển kinh tế xanh (green economy). 102. Tối ưu hóa quy trình quản lý đánh giá nhà cung cấp và hiệu suất sản phẩm trong chuỗi cung ứng. 103. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng dẻo dai (resilient supply chain) trong đối mặt với các tình huống khẩn cấp và không thường xuyên. 104. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý tài nguyên con người (human resource management) trong chuỗi cung ứng.
 • 5. 105. Tối ưu hóa quy trình quản lý lưu thông vận tải hàng hóa trong chuỗi cung ứng. 106. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ tiên tiến và tự động hóa trong chuỗi cung ứng. 107. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí thực phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm. 108. Tối ưu hóa quy trình quản lý mối quan hệ với khách hàng trong chuỗi cung ứng. 109. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đôi bên (bilateral supply chain) trong tăng cường hiệu suất toàn bộ hệ thống. 110. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management) trong chuỗi cung ứng. 111. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng. 112. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain) trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường. 113. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp. 114. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 115. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 116. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong tối ưu hóa quy trình kinh doanh. 117. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng. 118. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng. 119. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức kinh doanh. 120. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng. 121. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng. 122. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm nguồn tài nguyên. 123. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 124. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi cung ứng. 125. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro thị trường và biến đổi nhu cầu của khách hàng. 126. Tối ưu hóa quy trình quản lý cung cấp và gia công trong chuỗi cung ứng.
 • 6. 127. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 128. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management) trong chuỗi cung ứng. 129. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng. 130. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain) trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường. 131. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp. 132. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 133. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 134. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong tối ưu hóa quy trình kinh doanh. 135. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng. 136. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng. 137. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức kinh doanh. 138. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng. 139. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng. 140. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm nguồn tài nguyên. 141. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 142. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi cung ứng. 143. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro thị trường và biến đổi nhu cầu của khách hàng. 144. Tối ưu hóa quy trình quản lý cung cấp và gia công trong chuỗi cung ứng. 145. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 146. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management) trong chuỗi cung ứng. 147. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng.
 • 7. 148. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain) trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường. 149. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp. 150. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 151. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 152. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong tối ưu hóa quy trình kinh doanh. 153. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng. 154. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng. 155. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức kinh doanh. 156. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng. 157. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng. 158. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm nguồn tài nguyên. 159. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 160. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc sản phẩm trong chuỗi cung ứng. 161. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro thị trường và biến đổi nhu cầu của khách hàng. 162. Tối ưu hóa quy trình quản lý cung cấp và gia công trong chuỗi cung ứng. 163. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 164. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management) trong chuỗi cung ứng. 165. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng. 166. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain) trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường. 167. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp. 168. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng.
 • 8. 169. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 170. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong tối ưu hóa quy trình kinh doanh. 171. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng. 172. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng. 173. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức kinh doanh. 174. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng. 175. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng. 176. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm nguồn tài nguyên. 177. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 178. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 179. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management) trong chuỗi cung ứng. 180. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng. 181. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain) trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường. 182. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp. 183. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 184. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 185. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong tối ưu hóa quy trình kinh doanh. 186. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng. 187. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng công nghệ hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng. 188. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức kinh doanh. 189. Tối ưu hóa quy trình quản lý đa dạng (diversity management) trong chuỗi cung ứng. 190. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (agile supply chain) trong đáp ứng nhanh chóng với yêu cầu của khách hàng.
 • 9. 191. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng trong giảm thiểu lãng phí và tiết kiệm nguồn tài nguyên. 192. Tối ưu hóa quy trình quản lý đối tác và nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 193. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 194. Nghiên cứu về tầm quan trọng của quản lý rủi ro hậu cần (post-disaster risk management) trong chuỗi cung ứng. 195. Tối ưu hóa quy trình quản lý quan hệ đối tác và liên doanh trong chuỗi cung ứng. 196. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng linh hoạt (flexible supply chain) trong đáp ứng yêu cầu biến đổi của thị trường. 197. Nghiên cứu về vai trò của chuỗi cung ứng trong quản lý rủi ro tài chính đối với doanh nghiệp. 198. Tối ưu hóa quy trình quản lý chất lượng và đánh giá nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng. 199. Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng chuỗi cung ứng đồng bộ (synchronized supply chain) trong tối ưu hóa hoạt động sản xuất và cung cấp hàng hóa. 200. Nghiên cứu về tầm quan trọng của chuỗi cung ứng thông minh (smart supply chain) trong tối ưu hóa quy trình kinh doanh. 201. Tối ưu hóa quy trình quản lý độ tin cậy và an toàn trong chuỗi cung ứng. Lưu ý rằng danh sách này chỉ là một số ví dụ đa dạng về đề tài nghiên cứu về chuỗi cung ứng. Mỗi đề tài sẽ đòi hỏi phương pháp nghiên cứu và phân tích cụ thể, cũng như ứng dụng những công cụ và kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý.