Publicité

1334006 mitali

Lecturer à Post Graduate College
1 Sep 2014
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

1334006 mitali

 1. Microbial Analysis ooff PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaall PPrroodduucctt ((MMiikkaappiill IInnjjeeccttiioonn)) GGuuiiddeedd BByy SSuubbmmiitttteedd BByy SSrr..EExxeeccuuttiivvee MMiittaallii jjaaiinn DDeevveennddeerr JJoosshhii MM..sscc.. IIVV sseemm PPiill PPssyycchhoottrrppiicc IInnddiiaa LLttdd CCoommppaannyy HHaarriiddwwaarr ((UU..KK..))
 2. CCOONNTTEENNTTSS • IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN • AAIIMM AANNDD OOBBJJEECCTTIIVVEESS • RREEVVIIEEWW OOFF LLIITTEERRAATTUURREE • MMAATTEERRIIAALLSS AANNDD MMEETTHHOODDSS • MMiiccrroobbiiaall aannaallyyssiiss ooff wwaatteerr • EEnnvviirroonnmmeennttaall mmoonniittoorriinngg • SStteerriilliittyy TTeesstt • SSUUMMMMAARRYY AANNDD CCOONNCCLLUUSSIIOONN
 3. IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN MMiiccrroobbiiaall aannaallyyssiiss ooff wwaatteerr • MMiiccrroobbiioollooggyy ppllaayyss aann iimmppoorrttaanntt && kkeeyy rroollee iinn pphhaarrmmaacceeuuttiiccaall iinndduussttrryy ppaarrttiiccuullaarrllyy iinnjjeeccttiioonnss aanndd ttaabblleettss.. AAtt aallll tthhee ssttaaggeess dduurriinngg tthhee mmaannuuffaaccttuurriinngg ooff aann ttaabblleettss && iinnjjeeccttiioonnss,, aallmmoosstt pprreeccaauuttiioonn aarree ttoo bbee ttaakkeenn ttoo pprreevveenntt eexxtteerrnnaall ccoonnttaammiinnaattiioonn.. • WWaatteerr iiss tthhee bbaassiicc && pprriimmaarryy nneeeedd ooff aallll vviittaall lliiffee pprroocceesssseess.. WWiitthh iinnccrreeaassiinngg iinndduussttrriiaalliizzaattiioonn && ppooppuullaattiioonn ggrroowwtthh,, wwaatteerr ssoouurrcceess,, aavvaaiillaabbllee ffoorr vvaarriioouuss ppuurrppoosseess,, ssuucchh aass ddrriinnkkiinngg,, rreeccrreeaattiioonn,, aaqquuaaccuullttuurree,, aaggrriiccuullttuurree,, hhaavvee bbeeeenn aadduulltteerraatteedd wwiitthh iinndduussttrriiaall aass wweellll aass aanniimmaall && hhuummaann wwaasstteess.. AAss aa rreessuulltt,, iitt hhaass aa ffoorrmmiiddaabbllee ffaaccttoorr iinn ttrraannssmmiissssiioonn ooff sseevveerraall ddiisseeaasseess.. PPoolllluutteedd ((sseewwaaggee)) wwaatteerr ccoonnttaaiinnss ssoolliiddss && ddiissssoollvveedd WWaatteerr iiss tthhee bbaassiicc && pprriimmaarryy nneeeedd MMiiccrroobbiioollooggyy oorrggaanniicc ccoommppoouunndd tthhaatt iimmppaarrtt aann ooffffeennssiivvee ooddoouurr && sseerrvvee aass aann eexxcceelllleenntt mmeeddiiuumm ffoorr tthhee ggrroowwtthh && mmuullttiipplliiccaattiioonn ooff mmiiccrroooorrggaanniissmm.. • TTyyppiiccaall oorrggaanniissmm ffoouunndd iinn ddiiffffeerreenntt ttyyppeess ooff wwaatteerr bbeelloonngg ttoo ffuunnggii,, pprroottoozzooaa,, aallggaaee,, bbaacctteerriiaa ffoorr eexx:: tthhee ccaauussaattiivvee aaggeenntt ooff ddyysseenntteerryy,, ttyypphhooiidd ffeevveerr ((SSaallmmoonneellllaa ttyypphhii)),, cchhoolleerraa ((VViibbrriioo cchhoolleerraaee)) eettcc.. AAccccoorrddiinngg ttoo 11998800 ssttuuddyy bbyy tthhee wwoorrlldd HHeeaalltthh OOrrggaanniizzaattiioonn ((WWHHOO)),, aatt lleeaasstt 3300,,000000 ppeeooppllee ddiiee eevveerryyddaayy iinn ddeevveellooppiinngg ccoouunnttrriieess ooff tthhee wwoorrlldd bbeeccaauussee ooff uunnssaanniittaarryy wwaatteerr ssuupppplliieess..
 4. Water in PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaall iinndduussttrryy iiss ooff ffoolllloowwiinngg ttyyppeess • RRaaww WWaatteerr • PPuurriiffiieedd WWaatteerr • WWaatteerr FFoorr IInnjjeeccttiioonn SSppeecciiffiiccaattiioonn ooff wwaatteerr ffoorr iinnjjeeccttiioonn CCoonndduuccttiivviittyy:: NNoott mmoorree tthhaann 11..33 μμss//ccmm TToottaall bbaacctteerriiaall ccoouunntt:: NNoott mmoorree tthhaann 1100 ccffuu//110000mmll TToottaall ffuunnggaall ccoouunntt:: NNiill ccffuu//110000mmll EEnnddoottooxxiinn lliimmiitt:: 11
 5. Raw wwaatteerr//ddrriinnkkiinngg wwaatteerr ↓↓ SSoofftteenniinngg aanndd ddeecchhlloorriinnaattiioonn ↓↓ RReevveerrssee OOssmmoossiiss ↓↓ UUllttrraaffiilltteerraattiioonn ((00..55μμ,, 00..22μμ)) ↓↓ UU..VV.. LLiigghhtt TTrreeaattmmeenntt ↓↓ DDiissttiillllaattiioonn ↓↓ SStteeaamm ccoolllleecctt ↓↓ WWaatteerr ffoorr IInnjjeeccttiioonn ((WWFFII))
 6. OObbjjeeccttiivveess OOBBJJEECCTTIIVVEESS -- 11)) EEnnvviirroonnmmeennttaall mmoonniittoorriinngg -- TToo eessttiimmaattee tthhee nnuummbbeerr ooff vviiaabbllee aaeerroobbiicc mmiiccrroooorrggaanniissmm pprreesseenntt iinn eennvviirroonnmmeenntt .. 22)) MMiiccrroobbiiaall lliimmiitt tteesstt -- TThhee MMiiccrroobbiiaall LLiimmiitt TTeesstt aarree ttoo bbee ppeerrffoorrmmeedd tthhee qquuaannttiittaattiivvee aanndd qquuaalliittaattiivvee eessttiimmaattiioonnss ooff ssppeecciiffiicc vviiaabbllee mmiiccrroooorrggaanniissmm pprreesseenntt iinn ssaammppllee.. 33)) BBaacctteerriiaall eennddoottooxxiinn tteesstt -- TToo llaayy ddoowwnn tthhee pprroocceedduurree ttoo ddeetteecctt oorr qquuaannttiiffyy tthhee bbaacctteerriiaall tthhaatt mmaayy bbee pprreesseenntt iinn tthhee ssaammppllee ooff aarrttiicclleess ttoo wwhhiicchh tthhee ddeetteecctt pprreesseennccee ooff vviiaabbllee ffoorrmm ooff mmiiccrroooorrggaanniissmm iinn tthhee pphhaarrmmaacceeuuttiiccaall pprroodduucctt tteesstt iiss aapppplliieedd bbyy GGeell CClloott TTeecchhnniiqquuee.. 44)) SStteerriilliittyy tteessttiinngg –– TToo ddeetteecctt pprreesseennccee ooff vviiaabbllee ffoorrmm ooff mmiiccrroooorrggaanniissmm iinn tthhee pphhaarrmmaacceeuuttiiccaall pprroodduucctt ((mmiikkaappiill iinnjjeeccttiioonn)) 55)) AAnnttiibbiioottiicc aassssaayy -- TToo ddeetteerrmmiinnee tthhee ccoonncceennttrraattiioonn aanndd qquuaannttiittyy ooff aann aannttiibbiioottiicc bbyy iittss eeffffeecctt iinn iinnhhiibbiittiinngg tthhee ggrroowwtthh ooff ssuusscceeppttiibbllee mmiiccrroooorrggaanniissmm..
 7. BBaacctteerriiaall EEnnddoottooxxiinn TTeessttiinngg • OObbjjeeccttiivvee:: TToo llaayy ddoowwnn tthhee pprroocceedduurree ttoo ddeetteecctt oorr qquuaannttiiffyy tthhee bbaacctteerriiaall eennddoottooxxiinnss tthhaatt mmaayy bbee pprreesseenntt iinn oorr oonn tthhee ssaammpplleess ttoo wwhhiicchh tthhee tteesstt iiss aapppplliieedd bbyy GGeell CClloott TTeecchhnniiqquuee.. • PPrriinncciippllee:: BBaacctteerriiaall EEnnddoottooxxiinnss TTeesstt iiss tthhee mmoosstt sseennssiittiivvee aanndd ssppeecciiffiicc tteesstt aavvaaiillaabbllee ttoo ddeetteecctt && mmeeaassuurree tthhee pprreesseennccee ooff eennddoottooxxiinn,, aa ffeevveerr pprroodduucciinngg bbyypprroodduucctt ooff ggrraamm ––vvee bbaacctteerriiaa,, ccoommmmoonnllyy kknnoowwnn aass ppyyrrooggeenn.. aassssaayy ooff vveerryy hhiigghh sseennssiittiivviittyy hhaass bbeeeenn ddeevveellooppeedd uussiinngg llyyssaatteess ooff aammeebbooccyytteess ffrroomm tthhee hhoorrsseesshhooee ccrraabb ((LLiimmuulluuss ppoollyypphheemmuuss)).. EEnnddoottooxxiinn ssppeecciiffiiccaallllyy ccaauusseess llyyssiiss ooff aammeebbooccyytteess.. IInn tthhee ssttaannddaarrdd LLiimmuulluuss aammeebbooccyyttee eexxttrraaccttss aarree mmiixxeedd wwiitthh tthhee ssoolluuttiioonn ttoo bbee tteesstteedd.. IIff eennddoottooxxiinn iiss pprreesseenntt,, tthhee aammeebbooccyyttee eexxttrraacctt ggeellss aarree pprreecciippiittaatteess,, ccaauussiinngg aa cchhaannggee iinn ttuurrbbiiddiittyy..
 8. PPrroocceedduurree:: 5500μμll ooff ssaammppllee iiss aaddddeedd ttoo tthhee ttuubbeess uussiinngg aa ccaalliibbrraatteedd mmiiccrrooppiippeettttee wwiitthh ddiissppoossaabbllee ppyyrrooggeenn ffrreeee ttiipp.. ↓↓ 110000μμll ooff rreeccoonnssttiittuueenntt LLAALL rreeaaggeenntt iiss aaddddeedd eeaacchh ttuubbee ↓↓ TTuubbeess iiss sshhaakkeenn pprrooppeerrllyy ttoo aassssuurree mmiixxiinngg ooff ssaammppllee aanndd llyyssaattee ↓↓iinnccuubbaattiioonn ppeerriioodd ooff 6600±± mmiinn aatt3377 ±±11 AAfftteerr iinnccuubbaattiioonn ttuubbeess aarree rreemmoovveedd ffrroomm tthhee hheeaattiinngg bblloocckk oonnee aatt aa ttiimmee aanndd ssmmooootthhllyy rroottaatteedd 118800 ↓↓ AA ppoossiittiivvee tteesstt ddeeffiinnee aass aa ffiirrmm cclloott aanndd nneeggaattiivvee tteesstt sshhooww nnoo ggeell ffoorrmmaattiioonn
 9. CCaallccuullaattiioonn:: MMVVDD :: MMaaxxiimmuumm VVaalliidd DDiilluuttiioonn FFoorr ddeetteerrmmiinniinngg tthhee mmaaxxiimmuumm vvaalliidd ddiilluuttiioonn:: MMVVDD == ((EEnnddoottooxxiinn LLiimmiitt)) XX ((PPootteennccyy ooff tthhee pprroodduucctt)) λλ ((LLaabbeelllleedd sseennssiittiivviittyy ooff llyyssaattee iinnEEuu//mmll )) WWhheerree,, PPootteennccyy ooff pprroodduucctt == ccoonncceennttrraattiioonn ooff tthhee pprroodduucctt iinn uunniitt//mmll MMVVDD == 00..3333 EEuu//mmll XX 5500 mmgg//mmll 11..2255EEuu//mmll == 113322 MMVVDD//44 == 3333 ((3300)) 00..11mmll ooff ssaammppllee ++ 00..99 mmll ooff LLRRWW-- ((11)) 00..11 mmll ooff -- ((11)) ++ 00..22 mmll ooff LLRRWW-- ((22))
 10. MATERIALS AANNDD MMEETTHHOODDSS MMIICCRROOBBIIOOLLOOGGIICCAALL EENNVVIIRROONNMMEENNTTAALL MMOONNIITTOORRIINNGG OObbjjeeccttiivvee:: TToo eessttiimmaattee tthhee vviiaabbllee aaeerroobbiicc mmiiccrroooorrggaanniissmm pprreesseenntt iinn eennvviirroonnmmeenntt.. PPrriinncciippllee :: MMiiccrroobbiiaall eennvviirroonnmmeenntt mmoonniittoorriinngg iiss ddoonnee ttoo cchheecckk tthhee bbiioobbuurrddeenn ooff aasseeppttiicc aarreeaa ooff ccoonnttrroolllleedd eennvviirroonnmmeenntt.. TThhee aattmmoosspphheerree ccoonnttaaiinnss aallll tthhee mmaajjoorr ggrroouupp ooff mmiiccrroobbeess rraannggiinngg ffrroomm aallggaaee ttoo tthhee vviirruusseess.. FFuunngguuss ssppoorreess aarree iimmppoorrttaanntt ccooppoonneenntt ooff aaiirr ssppoorreess.. TThhee mmiiccrroobbiiaall fflloorraa ooff aaiirr iiss ttrraannssiieenntt aanndd vvaarriiaabbllee.. AAiirr iiss nnoott aa mmeeddiiuumm iinn wwhhiicchh mmiiccrroooorrggaanniissmm ccaann ggrrooww bbuutt iiss aa ccaarrrriieerr ooff ppaarrttiiccuullaattee mmaatttteerr ,, dduusstt aanndd ddrroopplleettss ,, wwhhiicchh mmaayy bbee llaaddeenn wwiitthh mmiiccrroobbeess .. TThhee nnoo.. ooff kkiinnddss ooff mmiiccrroooorrggaanniissmm aarree ccoonnttaaiinniinngg tthhee aaiirr aarree ddeetteerrmmiinneedd bbyy tthhee ssoouurrcceess ooff TThhee aattmmoosspphheerree ooff eeaacchh uunniitt ..
 11. METHODS OF ENVIRONMENT MONITORING • Active air sampling bbyy aaiirr ssaammpplleerr • PPaassssiivvee aaiirr ssaammpplliinngg bbyy SSeettttllee ppllaattee mmeetthhoodd FFiigg::-- MMiiccrroobbiiaall aaiirr ssaammpplleerr
 12. SStteerriilliittyy TTeessttiinngg MMeemmbbrraannee ffiillttrraattiioonn mmeetthhoodd::-- TThhee sstteerriillee bbuullkk mmaatteerriiaall iinn 220000mmll sstteerriillee 00..11%% ppeeppttoonnee wwaatteerr ↓↓ SShhaakkee ttoo ddiissssoollvvee ccoommpplleetteellyy ↓↓ AAfftteerr tthhee ccoonntteenntt ffiilltteerreedd ,, rriinnssee tthhee mmeemmbbrraannee wwiitthh 330000 mmll ppoorrttiioonn ooff 00..11%% ppeeppttoonnee ↓↓ CCuutt tthhee mmeemmbbrraannee iinnttoo ttwwoo hhaallvveess uussiinngg sstteerriillee sscciissssoorrss oorr ffoorrcceeppss ↓↓ TTrraannssffeerr 11 hhaallff iinnttoo FFTTMM aanndd ootthheerr iinnttoo SSCCDDMM ↓↓ IInnccuubbaattee bbootthh ttuubbeess ooff SSCCDDMM aatt 2200°°cc ffoorr 114 ddaayyss && FFTTMM aatt 3300°°cc --3355 °°cc ffoorr ssaammee ppeerriioodd ↓↓ DDuurriinngg iinnccuubbaattiioonn iiff ttuurrbbiiddiittyy,, pprreecciippiittaattee oorr ootthheerr eevviiddeennccee ooff mmiiccrroobbiiaall ddeevveellooppss
 13. MMiiccrroobbiiaall LLiimmiitt TTeesstt ooff WWaatteerr TThhiiss TTeessttiinngg iiss ddoonnee bbyy ttwwoo mmeetthhoodd::-- aa)) TToottaall AAeerroobbiicc vviiaabbllee ppllaattee ccoouunntt oorr SSttaannddaarrdd ppllaattee ccoouunntt::-- IItt iiss uusseeffuull iinn ddeetteerrmmiinniinngg tthhee eeffffiicciieennccyy ooff ooppeerraattiioonn ffoorr rreemmoovviinngg oorr ddeessttrrooyyiinngg oorrggaanniissmm aass dduurriinngg sseeddiimmeennttaattiioonn ffiillttrraattiioonn cchhlloorriinnaattiioonn ,,tthhee bbaacctteerriiaall lliimmiitt ffoorr rraaww wwaatteerr iiss 110000 ccffuu//mmll aanndd ffuunnggaall lliimmiitt ffoorr rraaww wwaatteerr 1100 ccffuu//mmll .. RReeqquuiirreemmeenntt::-- ((11)) IInnccuubbaattoorr • FFoorr bbaacctteerriiaall ggrroowwtthh tthhaatt iiss sseett aatt 3377cc • FFoorr ffuunnggaall ggrroowwtthh tthhaatt iiss sseett aatt 2200cc
 14. ((22))GGllaasssswwaarree • PPeettrriiddiisshheess • TTeesstt ttuubbeess • CCoonniiccaall ffllaasskk AAllll tthhee ggllaasssswwaarree sstteerriilliizzeedd aatt 112211cc ffoorr 1155 llbbss pprreessssuurree.. 11)) CCoolloonnyy ccoouunntteerr 22)) WWeeiigghhtt 33)) GGrroowwtthh mmeeddiiuumm • SSooyyaabbeeaann ccaasseeiinn ddiiggeesstt aaggaarr mmeeddiiuumm.. • SSaabboouurrdd DDeexxttrroossee aaggaarr mmeeddiiuumm..
 15. bb)) PPoouurr ppllaattee mmeetthhoodd TTaakkee 1100 mmll ssaammppllee ddiissssoollvvee iinn 110000mmll SSCCDDAA iitt iiss ccaalllleedd ssoolluuttiioonn--AA ↓↓ TTaakkee 11..00mmll ooff ssoolluuttiioonn--AA ppiippeettttee oouutt iinn SStteerriillee ppeettrrii ppllaatteess ↓↓ TThheenn ppoouurreedd tthhee mmeeddiiuumm iinnttoo tthhee ppllaattee ↓↓ SSCCDDAA wwaass uusseedd ffoorr bbaacctteerriiaall ggrroowwtthh && SSDDAA wwaass uusseedd FFoorr ffuunngguuss ggrroowwtthh ↓↓ IInnccuubbaatteedd tthhee ppllaattee aatt 3300--3355°°cc ffoorr 224 ttoo 488 hhoouurr ffoorr bbaacctteerriiaall ggrroowwtthh IInnccuubbaatteedd tthhee ppllaattee aatt 2200--2255°°cc ffoorr 224 ttoo 7722 hhoouurr ffoorr ffuunnggaall ggrroowwtthh ↓↓ AAfftteerr iinnccuubbaattiioonn ccoolloonniieess wweerree ccoouunntteedd
 16. SSuummmmaarryy aanndd CCoonncclluussiioonn • DDuurriinngg FFoouurr mmoonntthh ttrraaiinniinngg iinn PPssyycchhoottrrooppiiccss IInnddiiaa LLttdd.. II wweenntt aannaallyyzziinngg vvaarriioouuss ttyyppeess ooff wwaatteerr aanndd ssttuuddiieess tthheeiirr uusseess iinn pphhaarrmmaacceeuuttiiccaall iinndduussttrryy.. • TThheenn tthhee bbaacctteerriiaall eennddoottooxxiinn tteesstt wwaass ccaarrrriieedd oouutt iinn wwhhiicchh tthhee pprreesseennccee oorr aabbsseennccee ooff tthhee ppyyrrooggeenn wwaass ddeetteecctteedd iinn vvaarriioouuss pphhaarrmmaacceeuuttiiccaall pprroodduucctt .. • TThhee sstteerriilliittyy tteesstt iiss ppeerrffoorrmmeedd ttoo ddeetteerrmmiinnee tthhee ggiivveenn pprroodduucctt iiss ttoottaallllyy ffrreeee ffrroomm mmiiccrroooorrggaanniissmm.. • TThhee eennvviirroonnmmeennttaall mmoonniittoorriinngg wwaass ccaarrrriieedd oouutt wwhhiicchh iiss nneecceessssaarryy ttoo cchheecckk tthhee bbiioobbuurrddeenn ooff aann aasseeppttiicc aarreeaa ssoo tthhaatt ccoonnttaammiinnaattiioonn ooff pprroodduuccttss bbeeiinngg mmaannuuffaaccttuurreedd mmuusstt bbee pprreevveenntteedd..
Publicité