Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

WHAT IS ERP ?

602 vues

Publié le

Enterprise Resource Planning

Publié dans : Économie & finance
 • Soyez le premier à commenter

WHAT IS ERP ?

 1. 1. ‫نده‬‫ر‬‫گردآو‬:‫ر‬‫پو‬ ‫عباس‬ ‫سیامک‬ ‫سمنان‬ ‫اسالمی‬ ‫اد‬‫ز‬‫آ‬‫دانشگاه‬ ‫مالی‬‫مدیریت‬‫شد‬‫ر‬‫ا‬‫ی‬ ‫شناس‬‫ر‬‫کا‬ ‫ی‬‫دانشجو‬ ‫استاد‬:‫یه‬‫ر‬‫حید‬ ‫عبدهللا‬ ‫سید‬ ‫دکتر‬ ‫سال‬ ‫دیبهشت‬‫ر‬‫ا‬1394
 2. 2. .1‫یخچه‬‫ر‬‫تا‬ERP .2‫تعريف‬ERP .3‫با‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫کار‬‫و‬ ‫کسب‬ ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬ ‫بهبود‬ERP .4‫در‬ ‫چگی‬‫ر‬‫یکپا‬ERP .5‫دهنده‬ ‫تشکیل‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ERP .6‫ی‬‫ساز‬ ‫پیاده‬ ‫ت‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬ERP .7‫ی‬‫ساز‬ ‫پیاده‬‫از‬ ‫حاصل‬ ‫ده‬‫و‬‫افز‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬ERP .8‫ی‬‫ساز‬ ‫پیاده‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫معایب‬ERP .9‫ی‬‫انداز‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫پنهان‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ERP .10‫با‬ ‫ابطه‬‫ر‬‫در‬ERP‫بدانیم‬‫بیشتر‬ .11‫منابع‬‫مراجع‬ ‫و‬ 12/24/2015
 3. 3. ‫سال‬ ‫اوایل‬ ‫از‬1950‫سیس‬ ‫که‬‫شد‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫مالی‬ ‫محاسباتی‬ ‫های‬ ‫پیچیدگی‬‫تم‬ ‫گردد‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬‫د‬‫ر‬‫وا‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫اولین‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫مالی‬‫های‬. ‫ما‬‫ی‬‫دیگر‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ، ‫اطالعات‬ ‫ن‬‫و‬‫افز‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬‫نند‬ ‫سیستم‬MRP I(‫مواد‬‫احتیاجات‬‫ی‬‫یز‬‫ر‬ ‫برنامه‬Material Requirement Planning)‫سیستم‬ ‫و‬MRP II(‫منابع‬‫ی‬‫یز‬‫ر‬ ‫برنامه‬ ‫تولید‬Manufacturing Resource Planning)‫د‬‫ر‬‫وا‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫شدند‬ ‫ار‬‫ز‬‫با‬. ‫ق‬‫فو‬ ‫سیستمهای‬‫و‬ ‫بوده‬ ‫اطالعات‬ ‫اساس‬‫ر‬‫ب‬ ‫ق‬‫فو‬ ‫سیستمهای‬ ‫احی‬‫ر‬‫ط‬ ‫تمرکز‬‫هیچ‬ ‫تباطی‬‫ر‬‫ا‬ ‫گونه‬(‫اطالعات‬‫کردن‬ ‫بدل‬‫و‬ ‫د‬‫ر‬)‫جز‬ ‫ت‬‫ر‬‫بصو‬ ‫و‬ ‫نداشته‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬‫ای‬‫یره‬ ‫کردند‬ ‫می‬ ‫عمل‬.
 4. 4. ‫شد‬‫می‬ ‫بدل‬‫و‬‫د‬‫ر‬ ‫ق‬‫فو‬ ‫سیستمهای‬‫بین‬ ‫مشترک‬ ‫ت‬‫ر‬‫بصو‬‫که‬ ‫اطالعاتی‬ ‫از‬ ‫ی‬‫بسیار‬‫بایست‬ ‫می‬ ‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫کا‬‫از‬‫ا‬‫ر‬‫یادی‬‫ز‬‫مان‬‫ز‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫و‬‫گردید‬ ‫می‬‫د‬‫ر‬‫وا‬ ‫سیستم‬ ‫هر‬ ‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫کا‬ ‫توسط‬‫مجددا‬‫می‬ ‫شد‬‫می‬ ‫متعدد‬ ‫خطاهای‬‫ز‬‫و‬‫بر‬ ‫باعث‬ ‫نیز‬‫و‬ ‫هزینه‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫باعث‬‫و‬ ‫گرفت‬. ‫ی‬‫و‬‫ر‬ ‫بر‬‫آن‬ ‫تمرکز‬ ‫که‬ ‫شد‬‫تولید‬ ‫اطالعاتی‬‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬ ‫سیستمهای‬ ‫اولین‬‫و‬‫ر‬ ‫این‬ ‫از‬‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫بود‬ ‫متمرکز‬‫فعالیتها‬. ‫قابت‬‫ر‬ ‫توان‬‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ‫جهت‬ ‫صحیح‬‫و‬‫موقع‬ ‫به‬ ‫تصمیمات‬‫اخذ‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫شرکتها‬‫ان‬‫ر‬‫مدی‬‫در‬ ‫مدیریتی‬ ‫ی‬ ‫ها‬‫ش‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬‫به‬‫مند‬‫ز‬‫نیا‬‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬‫و‬ ‫سود‬ ‫بردن‬‫باال‬ ‫و‬‫ار‬‫ز‬‫با‬ ‫عرصه‬‫تا‬‫بودند‬ ‫نمایند‬‫اتخاذ‬ ‫صحیح‬ ‫تصمیم‬ ‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫باتوجه‬‫بتوانند‬. ‫این‬ ‫افتاد‬ ‫اتفاق‬ ‫سود‬ ‫بردن‬ ‫باال‬‫و‬‫ها‬ ‫هزینه‬‫کاهش‬‫جهت‬‫ر‬‫د‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫که‬ ‫اتفاقی‬‫در‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫کاهش‬، ‫اطالعات‬‫کامل‬ ‫ن‬‫اتوماسیو‬ ‫سیستمها‬ ‫این‬ ‫احی‬‫ر‬‫ط‬TPS‫ی‬‫ساز‬‫بهینه‬ ‫دانش‬، ‫ها‬ ‫مانند‬ ‫منابع‬MRP I‫و‬MRP II‫گرف‬‫بکار‬ ‫موفق‬ ‫شهای‬‫و‬‫ر‬ ‫و‬‫ها‬ ‫تجربه‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬‫ته‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫جدید‬ ‫ل‬‫محصو‬ ‫نام‬‫و‬ ‫شد‬ERP‫نامیدند‬.
 5. 5. ERP‫مخفف‬Enterprise Resource Planning‫بوده‬‫و‬‫از‬‫لحاظ‬‫ی‬‫لغو‬‫به‬ ‫معنای‬‫برنامه‬‫ی‬‫یز‬‫ر‬‫جامع‬‫منابع‬‫یک‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫می‬‫باشد‬. ‫در‬‫یر‬‫ز‬‫چهار‬‫تعریف‬‫از‬ERP‫بیان‬‫شده‬‫است‬: .11-‫یک‬‫اه‬‫ر‬‫حل‬‫مبتنی‬‫بر‬‫ی‬‫ر‬‫فناو‬‫اطالعات‬‫است‬‫که‬‫تمام‬‫منابع‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ا‬‫ر‬‫توسط‬‫یک‬‫س‬‫یستم‬‫به‬ ‫هم‬‫پیوسته‬‫با‬‫سرعت‬،‫دقت‬‫و‬‫کیفیت‬‫باال‬‫در‬‫ل‬‫کنتر‬‫ان‬‫ر‬‫مدی‬‫سطوح‬‫مختلف‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫می‬‫دهد‬‫و‬‫تا‬ ‫ان‬‫ر‬‫مدی‬‫بتوانند‬‫ر‬‫بطو‬‫مناسب‬‫آیند‬‫ر‬‫ف‬‫برنامه‬‫ی‬‫یز‬‫ر‬‫و‬‫عملیات‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ا‬‫ر‬‫مدیریت‬‫نمای‬‫ند‬. .22-‫یک‬‫نگرش‬‫انه‬‫ر‬‫فناو‬‫و‬‫سیستماتیک‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫مدیریت‬‫موثرتر‬‫تمام‬‫منابع‬‫در‬‫یک‬‫ز‬‫سا‬‫مان‬‫است‬ ‫که‬‫این‬‫مدیریت‬‫از‬‫طریق‬‫ن‬‫اتوماسیو‬‫و‬‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬‫کردن‬‫تمام‬‫ایندها‬‫ر‬‫ف‬‫و‬‫در‬‫نتیجه‬‫با‬‫ال‬‫بردن‬ ‫ایی‬‫ر‬‫کا‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ها‬‫اعمال‬‫می‬‫شود‬.
 6. 6. 3-، ‫مختلف‬ ‫واحدهای‬ ‫عملیاتی‬ ‫های‬ ‫تناقض‬ ‫حذف‬‫با‬ ‫که‬‫است‬‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬ ‫نرم‬‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫هدایت‬ ‫ا‬‫ر‬‫ایندگ‬‫ر‬‫ف‬‫های‬‫ر‬‫ساختا‬ ‫سمت‬ ‫به‬‫ا‬‫ر‬‫مانها‬‫ز‬‫سا‬. 4-‫برنامه‬‫ی‬‫یز‬‫ر‬‫کلیه‬‫واحدهای‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬،‫عملکردهای‬‫متقابل‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬،‫گردش‬‫ها‬‫ر‬‫کا‬، ‫اطالعات‬....‫که‬‫به‬‫ر‬‫طو‬‫موثر‬‫در‬‫یک‬‫سیستم‬‫ی‬‫کامپیوتر‬‫واحد‬،‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬،‫بهبود‬‫و‬‫م‬‫کانیزه‬‫می‬ ‫کند‬‫و‬‫می‬‫تواند‬‫اکثر‬‫های‬‫ز‬‫نیا‬‫یک‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ا‬‫ر‬‫پوشش‬‫دهد‬.
 7. 7. ‫اصلی‬ ‫هدف‬ERP‫یک‬ ‫های‬‫بخش‬‫تمام‬ ‫های‬ ‫ش‬‫ز‬‫پردا‬ ‫و‬‫داده‬ ‫کردن‬ ‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬ ‫م‬‫کار‬ ‫یافتن‬ ‫جریان‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫آسان‬ ‫دستیابی‬ ‫ر‬‫منظو‬ ‫به‬ ‫آن‬‫کردن‬‫یکی‬ ‫و‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫باشد‬ ‫ی‬. ERP‫م‬ ‫گرفتن‬‫بکار‬ ‫و‬‫واحد‬‫داده‬ ‫پایگاه‬ ‫یک‬ ‫ساخت‬ ‫با‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫چگی‬‫ر‬‫یکپا‬ ‫معموال‬‫ل‬‫و‬‫اژ‬ ‫به‬ ‫باتوجه‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫مختلفی‬‫های‬‫محدوده‬‫و‬‫دهد‬ ‫می‬‫انجام‬‫مختلف‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬ ‫های‬ ‫کند‬‫می‬ ‫تهیه‬‫شغلی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬.
 8. 8. •‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫بردی‬‫ر‬‫کا‬‫های‬ ‫مینه‬‫ز‬ ‫یر‬‫ز‬‫در‬ERP‫شده‬‫ده‬‫ر‬‫آو‬‫است‬‫شامل‬ ‫که‬،‫همه‬ ‫های‬‫داده‬‫است‬‫ی‬‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬‫واحدهای‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫م‬‫ز‬‫ال‬: ‫مالی‬‫ی‬‫حسابدار‬: ‫ائی‬‫ر‬‫دا‬،‫دفاتر‬ ‫و‬ ‫ی‬‫حسابدار‬‫اسناد‬‫تحکیم‬ ،‫نقد‬ ‫وجوه‬ ‫مدیریت‬،‫مطالبات‬،‫ها‬ ‫بدهی‬ ،‫ثابت‬‫های‬‫مال‬‫ی‬ ‫مدیریت‬‫ی‬‫حسابدار‬: ‫فعالیت‬‫مبنای‬ ‫بر‬ ‫یابی‬ ‫هزینه‬ ،‫هزینه‬ ‫مدیریت‬ ،‫یابی‬ ‫هزینه‬ ،‫بندی‬ ‫بودجه‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬: ‫خدمت‬‫از‬‫ترک‬،‫نشستگی‬‫ز‬‫با‬ ،‫تنوع‬ ‫مدیریت‬،‫ایا‬‫ز‬‫م‬،‫دستمزد‬‫و‬ ‫ق‬‫حقو‬ ،‫ش‬‫ز‬‫آمو‬،‫استخدام‬ ‫تولید‬: ‫کنت‬ ،‫کار‬‫گردش‬ ‫مدیریت‬،‫ظرفیت‬ ،‫ی‬‫یز‬‫ر‬ ‫برنامه‬ ،‫کار‬‫ر‬‫دستو‬،‫مواد‬‫تحساب‬‫ر‬‫صو‬،‫ی‬ ‫مهندس‬‫و‬‫فنی‬،‫کیفیت‬‫ل‬‫ر‬ ‫عمر‬ ‫چرخه‬ ‫مدیریت‬،‫ساخت‬‫جریان‬ ،‫تولیدی‬‫های‬ ‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ،‫تولید‬‫آیند‬‫ر‬‫ف‬‫ل‬‫محصو‬
 9. 9. ‫نجیره‬‫ز‬‫مدیریت‬‫تامین‬: ‫تنظی‬ ،‫موجودی‬ ،‫خرید‬،‫نقدی‬‫ش‬‫ر‬‫سفا‬،‫کنندگان‬ ‫تامین‬‫مانبندی‬‫ز‬،‫تامین‬ ‫نجیره‬‫ز‬ ‫ی‬‫یز‬‫ر‬ ‫برنامه‬، ‫ل‬‫محصو‬‫م‬ ‫ادعا‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬ ‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫مدیریت‬: ‫برنامه‬‫هزی‬ ‫و‬‫مان‬‫ز‬،‫حساب‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫ر‬‫صدو‬، ‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬‫شده‬‫تمام‬‫بهای‬ ،‫منابع‬‫ی‬‫یز‬‫ر‬ ‫برنامه‬ ،‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫ی‬‫یز‬‫ر‬،‫نه‬ ‫فعالیت‬ ‫مدیریت‬ ،‫عملکردی‬‫واحدهای‬ ‫ی‬‫مشتر‬ ‫با‬ ‫تباط‬‫ر‬‫ا‬ ‫مدیریت‬: ،‫مشتریان‬‫با‬ ‫تماس‬ ،‫خدمات‬،‫ن‬‫کمیسیو‬ ،‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬‫و‬ ‫ش‬‫و‬‫فر‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫خدمات‬: ‫مختلف‬‫های‬ ‫ابط‬‫ر‬"‫یس‬‫و‬‫سر‬‫سلف‬"‫و‬‫کنندگان‬‫تامین‬،‫مشتریان‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬/‫کارکنان‬‫یا‬ ‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫ل‬‫کنتر‬: ‫مختلف‬ ‫احل‬‫ر‬‫م‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫بر‬‫ر‬‫کا‬‫های‬‫ی‬ ‫دسترس‬ ‫مدیریت‬
 10. 10. ‫پ‬ ، ‫ها‬ ‫هزینه‬ ‫ایش‬‫ز‬‫اف‬ ، ‫شدید‬ ‫قابت‬‫ر‬، ‫منابع‬‫کاهش‬ ‫به‬ ‫باتوجه‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬‫ر‬‫د‬‫یچیده‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬‫حجم‬ ‫نگی‬‫و‬‫افز‬، ‫آیندها‬‫ر‬‫ف‬ ‫شدن‬.....‫سیستمهای‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫ی‬‫قدر‬ ‫به‬ ‫سو‬ ‫ی‬‫مدیر‬‫هیچ‬ ‫پیشرفته‬ ‫های‬‫ر‬‫کشو‬‫در‬ ‫که‬‫د‬‫ر‬‫دا‬‫وجود‬ ‫مدیریتی‬ ‫پیشرفته‬‫از‬ ‫ال‬ ‫کند‬ ‫نمی‬ ‫مطرح‬‫ی‬‫ساز‬ ‫پیاده‬ ‫ت‬‫ر‬‫و‬‫ضر‬. ‫ض‬ ‫این‬ ‫گ‬‫ر‬‫بز‬ ‫صنایع‬ ‫ان‬‫ر‬‫مدی‬ ‫که‬‫است‬ ‫سالی‬ ‫چند‬ ‫نیز‬ ‫ما‬ ‫ر‬‫کشو‬‫در‬ ‫خوشبختانه‬‫ت‬‫ر‬‫و‬‫ر‬ ‫اند‬‫داده‬‫ر‬‫ا‬‫ر‬‫ق‬‫خویش‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫اهداف‬‫و‬‫جز‬ ‫و‬‫کرده‬ ‫درک‬ ‫ا‬‫ر‬. ‫ی‬‫ساز‬ ‫پیاده‬ ً ‫ضمنا‬ERP‫گیرد‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫گام‬ ‫به‬ ‫گام‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬ ‫به‬ ‫بایستی‬.
 11. 11. ‫فعالیتها‬ ‫کردن‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬‫و‬ ‫عملیاتی‬‫ایندهای‬‫ر‬‫ف‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫ال‬‫و‬‫ر‬ ‫چگی‬‫ر‬‫یکپا‬ ‫اطالعاتی‬‫هماهنگی‬‫ایجاد‬‫و‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫اطالعات‬ ‫چگی‬‫ر‬‫یکپا‬ ‫اطالعات‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫سرعت‬، ‫بودن‬‫دسترس‬ ‫قابل‬ ‫اطالعات‬ ‫بودن‬ ‫ز‬‫و‬‫ر‬ ‫به‬ ‫مجدد‬ ‫ی‬ ‫مهندس‬ ‫و‬ ‫آیندها‬‫ر‬‫ف‬ ‫بهبود‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫ت‬‫ر‬‫چا‬ ‫بهبود‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫کل‬‫در‬‫همزبانی‬ ‫و‬‫هماهنگی‬‫دن‬‫ر‬‫آو‬‫بوجود‬ ، ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫فرهنگ‬‫ایجاد‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫ات‬‫ر‬‫تغیی‬ ‫ابر‬‫ر‬‫ب‬ ‫در‬ ‫منعطف‬‫محیطی‬‫ایجاد‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫ساختهای‬ ‫یر‬‫ز‬‫و‬ ‫اطالعات‬‫ی‬‫ر‬‫فناو‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫د‬‫ر‬‫استاندا‬
 12. 12. ‫ها‬ ‫سیستم‬‫ایی‬‫ر‬‫همگ‬ ‫کمک‬ ‫به‬‫خطاها‬‫کاهش‬ ‫اطالعات‬‫ی‬‫ر‬‫فناو‬ ‫و‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫یت‬‫ر‬‫مامو‬‫نمودن‬ ‫استا‬‫ر‬‫هم‬ ‫ها‬ ‫ی‬‫کار‬‫ه‬‫ر‬‫دوبا‬‫کاهش‬ ‫اطالعاتی‬‫های‬ ‫سیستم‬ ‫توسعه‬ ‫مان‬‫ز‬‫و‬ ‫هزینه‬‫کاهش‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫منابع‬ ‫ی‬‫یز‬‫ر‬‫برنامه‬ ‫امکان‬ ‫پویا‬ ‫شهای‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫گ‬ ‫انواع‬ ‫تهیه‬ ‫امکان‬ ‫محاسبه‬ ‫امکان‬KPI‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫های‬(‫عملکرد‬ ‫بودن‬‫خوب‬ ‫ان‬‫ز‬‫می‬ ‫سنجش‬)‫تهیه‬‫و‬ ‫مدیریتی‬‫دهای‬‫ر‬‫داشبو‬ ‫انواع‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬‫دلیل‬ ‫به‬ ‫پشتیبانی‬ ‫امر‬‫در‬ ‫سهولت‬Bug‫و‬Error ‫فعالیتها‬ ‫تمامی‬ ‫کردن‬ ‫ر‬‫مانیتو‬ ‫امکان‬
 13. 13. ‫یسک‬‫ر‬‫باال‬ ‫سرمایه‬‫ی‬‫گذار‬‫اولیه‬‫نسبتا‬‫یاد‬‫ز‬ ‫درگیر‬‫شدن‬‫قسمتهای‬‫یادی‬‫ز‬‫از‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬ ‫عدم‬‫استفاده‬‫ی‬‫بسیار‬‫از‬‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫ها‬‫از‬‫کلیه‬‫امکانات‬ERP ‫مان‬‫ز‬‫نسبتا‬‫طوالنی‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫پیاده‬‫ی‬‫ساز‬‫در‬‫مانهای‬‫ز‬‫سا‬‫گ‬‫ر‬‫بز‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫نیاز‬‫اس‬‫ت‬. ‫مقاومت‬‫برخی‬‫از‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫در‬‫اه‬‫ر‬‫ی‬‫انداز‬ERP ‫احتیاج‬‫به‬‫ی‬ ‫مهندس‬‫مجدد‬‫آیندها‬‫ر‬‫ف‬
 14. 14. ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫چه‬‫ر‬‫یکپا‬‫و‬ ‫مایش‬‫ز‬‫آ‬ ‫ی‬‫ساز‬ ‫ی‬ ‫ش‬‫ر‬‫سفا‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫تبدیل‬ ‫ها‬‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫ه‬‫ر‬‫مشاو‬ ‫ها‬ ‫بهترین‬‫جایگزینی‬(‫انسانی‬ ‫منابع‬) ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫تمام‬ ‫گاه‬ ‫هیچ‬ ‫که‬ ‫ی‬‫ساز‬‫پیاده‬ ‫های‬ ‫تیم‬ ‫کار‬ ‫هزینه‬ ‫و‬
 15. 15. ERP‫جر‬‫و‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫ل‬‫تحو‬ ‫یک‬‫و‬ ‫است‬ ‫ی‬‫ژ‬‫تکنولو‬ ‫و‬ ‫ار‬‫ز‬‫اف‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫اتر‬‫ر‬‫ف‬‫بحثی‬‫احی‬ ‫شود‬ ‫می‬‫محسوب‬ ‫مان‬‫ز‬‫سا‬‫داخل‬. ERP‫است‬ ‫مند‬‫ز‬‫نیا‬ ‫آن‬‫از‬ ‫سطحی‬ ‫به‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫هر‬ ،‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫مختلفی‬‫سطوح‬. ‫های‬ ‫ه‬‫ژ‬‫و‬‫پر‬ ‫موفقیت‬ ‫عدم‬‫های‬ ‫یشه‬‫ر‬ERP‫کرد‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬‫دو‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫ا‬‫ر‬:1) ‫مانها‬‫ز‬‫سا‬ ‫بستر‬2)‫صحنه‬ ‫ان‬‫ر‬‫یگ‬‫ز‬‫با‬‫دانش‬ERP ERP‫مهمتری‬‫و‬ ‫است‬‫ار‬‫ز‬‫اب‬ ‫آن‬‫از‬‫ی‬ ‫بخش‬ ‫تنها‬ ‫که‬‫است‬‫مدیریتی‬ ‫اهکار‬‫ر‬ ‫یک‬ ،‫عامل‬‫ن‬ ‫است‬ ‫انسانی‬ ‫منابع‬، ‫آن‬.
 16. 16. ‫نشریه‬208‫تدبیر‬–‫در‬ ‫موفقیت‬‫کلیدی‬ ‫عوامل‬‫میزگرد‬ERP ‫کامل‬ ‫ی‬‫تجار‬ ‫حل‬ ‫اه‬‫ر‬ ‫یک‬ ‫مانی‬‫ز‬‫سا‬ ‫منابع‬‫ی‬‫یز‬‫ر‬ ‫برنامه‬ ‫مقاله‬ ‫آفتاب‬‫اینترنتی‬ ‫شبکه‬ ، ‫اطالعات‬‫ی‬‫ر‬‫فناو‬ ‫مدیریت‬‫وبالگ‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫متفرقه‬ ‫مقاالت‬

×