Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Oikogeneia

3 625 vues

Publié le

Publié dans : Formation
  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Oikogeneia

  1. 1. l:HMEI.m:ElI 1.1 - 1.2 - 1.3 H olKoySveta anoTsAE1 TI]v apxaLOTEPTI of.L6:/la f.LELEpUpXiu , /l0f.L" , opy6:vro<J11 & OTOXOV~. H S~SA.1KUKil TOlV OOJlTjJlSvWV OIKOYSVS1WV crU/l<jlwva Jls SlOlK01)<; (slK6:1;£Tm) au ~SKlVU ana f.LllTpLupxia yta va nspucrsl (JTI]v 1taTpLUPxia! 01 /lTlTptapx1Ke<; OlKOYSvS1S<;o<psiA.oUV TI]V unup~ TOU<; mo (<!lUcrnjplO» & «lSpOV» TTj<;/lTjTpOTI]Ta<; SVW 01 naTptapXlKe<; (JT11V <jlumxJ1 PW/lTj tWVapcrsv1Kwv & TI]V XPTjcrnKOTI]ta TI]<; yta TI]V S1tlpiwcrTJ & aUTocruVTJ1PllcrTJ! Evw 11 npoi(JTopia aVJ1K£l m8avotata (JS /lTlTpWPX1Ke~ oOJle<; , 01 1(JTOp1Ke<;KaTaypa<pe<; & Tj JlU81mopia nsp1ypU<jlOUV naTptapX1KU /lOVTeA.a OIKOYevSW<; aA.M & KOlVWV1WV.M s~aipsOT] tTjV MlVW1KJ1 KpJ1TI] & Konpo 11apxaia EUaoa xapaKTI]pi1;sTU1 W<; naTptapX1KJ1<; OOjlJ1<;KOlVwvia. H pWJlaixJ1 aUTOKpaTopia 1tOU aKoA.ou8si aUTJ1 tWV SA.A.TjV1crUKWVXPOVWV (SK<jlUA.lcrT1KUcpmVOJlsva 8W/lOU OIKOYSvS1a<; & crn<; 2 aUtoKpatopis<; A.6yw 1tOA.eJlWV / sKcrTpaTE1wv), o/loiw<; Eivm UKpW<; naTptapX1KJ1 /lE 01OA.icr8Tj<J.TJ TI]<;8ecrTJ<;TTJ<; uvaiKa<; (JEcrTJ/lEio va xapaKTI]pil;;stUl y res (= npuY/la). Kpim/lo yeyovo<; Tj E/l<pUV1<J11 E~anA.rocrTJ TOU XPLOTLUVLO/-lOU. 610ucrKoVTa<; TOV EEBAIMO - ATAflH eJl/lEcra & avapa8/li1;El Ku8E uv8pwmvTj l)7tap~Tj (8wJlo<; oouA.sia<;) aua & TI]v yuvaiKa (ro<; av8p6JmvTj npocrW1tlKOTI]Ta & «noA.iTI]»). H OIKOYSvE1a ,StelcrTUl va KaTI]yoplOnOlshm (JS l1YPHNIKH , MONOrONEIKH , ANEY rAMOY (mJrXPOV01 fJ:~=f~!),tJk~r.£~ T6nOl) & EKTET AMENH ( nUTpLuPXuol , f.LTJTpUXPXLKtl , UVU/-leLKTTI oTjM8J1 JlE JleA.Tj nou npoepxovTm ana npoTjyou/lSVou<; yUf.Lou<;trov cru1;Uywv). EmOT]<; ,.mopsi va 81aKp18Ei crE ALTlKH & AfPOTIKH. l:J1/lspa "nA.elOVOTI]ta E/lcpuvi1;E1 mOlxsia TI]<;nypHNIK.HI: ALTIKHl: OlKOyevEW<;. H napaoomaxJ1 aYPouKJ1 yta A.oyou<; E101KOU<;, TdvS1 va E~acpavlO8Ei. 6siY/laTa smp1wvouv (JS anOJlaKpu(J/lSvS<; yEropyOKTI]VOtpocp1Ke<; KOlVwviE<; nou OSV /lSTeXoUV TWV cruVTJ8S1WV TOU crUYXpovou noA.tncrjlou! AITIE.!: LTj<; aUaYJ1<; crtTjV oOJlil,trov KOIvrov1wv & 01KOYSVS1WV/lnOpOU/lE va 8EWpilcrou/ls (1) TOV V1tepKUTuvaJ...roTLKO f.LU<; TP01tO 1;rotl~ (2}I-rtjv Wa1tTVSTI TT1~ TexvoJ...oy(u~ / e1tt<m1/-lrov (3) TT1V LGOTTlTa TroV 2 <pvJ...rov Ku8ro<; & TO oe/luof.LO Trov av8pro1ttvrov olKalrof.LaTrov (4) TT1v eJ...aXLGT01tO(T1GT1TroV U1tOGTaGerov (/-lEGU f.LeTu<p0Prov , TOVP10f.L6<;) & TT1v 1taVTOKpUTOpiu TroV MEGWV Mu1;lKtl~ EVTlf.LEProGTI<; (~~. . ct>l) o..".~ 1-. ~"O { C .. -: ,,"-.... E101KU yta TTjv yuvaiKu & LTjv E1titeu~ TI]<; lOOLTjTU<; pim/la yeyOVOta J1Tav TJ 1310/-lTlXUV01to(T1GT1 K TWV crUyxpo~v KOIVWV1WV TJsvucrxOA.T1OT] Tj<;JlS tTJv napayroyJ1 & TJ 01KOVOjl1KJ1 aULOvoJlia 1tOU E1taKOA.ouew~ a1teKTTIcrs. , T EVTo<; OIKOYSvs1ae; u<pimuvTUl cruyySV1KE<; e50JlE<; TUnou es aYX1GTeiu~ . es a(/-laTO~ (/l1OJ...0Y1Ktl 1tl0 (Jw(Jtu) & TeXV11Tt1 (nveu/-lUTLKtl , VO/-llKtl)· . H npocrcpopu LTje;OIKoySvs1ae; (& avtlmoixro~ 01 mox01 TI]e;!) nsptA.aJlpuvouv TTjV(1) 13lOA.oY1Ktl & VJ...LK" (TpO<pJ1 , U1toe50JlEe;, aya8u aKOIlTJ & to ySVEUKOUA.1KO!) , (2) TT1v nveV/lUTLKtl - e5WV01]TLKtl (JlOP<PWcrTJ, ayroyJ1 , Ilsta<popu a~lwv & nupae56crswv) & (3) TT1v jIVX0A.OY1Ktl - avvulo81lf.LUTLKtl (npomaTSUUKOtTjTU , TpUcpEpOTTjta , ma8spoLTjta 1tOU a1totsA.OUV 1tp6KplJla yta TTjv IjfUXOKOlVWV1KJ1 E~EA.1~ tOu natolOu!). H K01VWVLK01tO(TJGTI~SKlVU SVtOe; TTje;OIKoyevEWe; .. & Ol yovsie; O<jlStA.OUV 1tpo(J(pepouv ta JlEytcrta , f£e Ibza£repl7 va fJapirqTa IYrO (3) I/fVXOA.OYlIa7 Jrp60(jIopa a<pou ta uUu 2 unoKuOicrTUVtUl IlSP1KW<; ana <popcie; & U1tTlPs<Jis<; LTj<; 0pyuvwllEvT]<; 1toA.nsia<; (n.x· 1l0P<PWOT] YVWOT] <ria EK1tUl8euUKU lOpullaw). - EviotE 01 yovsie; ae5uvaTouv va napEXouv ue; «O<pStA.OIlSVSe;»unTJPscrise; tOU~ A.6yw aouva/liae; , acr8Svsla<; , 1tOlYlKOU KWA.UJlatOe; aKOIlTJ & <pumKwv atnwv 01tWe; 0 8uvaLO<;. l:E tETOISe; 1tspmtwcrs1<; u<picrTatal Tj; yoveiKtl 1J1tOKUTUoTaGTI sits /l&PLKtl (yta cruyKEKpl/lSvO XPOV1KO olUcrtTjJla) sits OJ...LKlj (aUayJ1 01Koysvs1aKou 1tSp1puUovroe; s<p a1t~). HOE aywyJ1 , sits napeXStat dE IOpUJlata sits crTO <pumKO 01KOySVStaK01tSp1pUUOV npEn£l va OlenStm ano KunOlS<; apxE<; ... (1) liLaA.oyo~ - ov1;tlTTJGTJ & ano<puYll XpilOlle; IHu~ il 6.Uwv Jlecrwv UIlEOT]e; S1tl~OA.T]e; , (2) 7I:UPOXE~ (& eAe1J8epie~) OpLOeeTTJf.LEVe~ /lE ta1JtOXPOVTj ano<puyJ1 <pmvo/lSvwv 1J7I:ep7I:pOoTua(ar; & UA.oYTJe; V1t&P1tpooq)Opu~ & teA.Oe; (3) ev8app1Jv<J11 - E1tULVOr;IlS A.OytKJ1XPJ1crTJtou IlEtpou! o crs~acrJlOe; sivat ilia a~ia nou olEnEl Ku9E 1l0P<PJ1 olanpocrW1tlKWV crxecrf,wv , oT]A.a6J1 U~ suputsps<; KOWWVtKEe; , u<; spyamaKee;, ue; cruYYSV1KE<; ue; SpWUKE<;. l:s~acrJlOe; crTJllaivSl a) AIIOAOXH & AIAl1OPETIKOTHTA.I:, 13) .!:YMIIEPIl1OPA nov npocrolOpi1;stUl an6olU<popSUKOUe; Kavove~ (JS Ku8E KOlVwvia / olluoa. 0 0PO/lo<; yta KOIVWv(se; aUllAocfe/luoJ.Lou npoVn08EtS1 tOY UVTOG&13UO/-lO nov S1tlwyXUVStUl Jls uVToeKT(f.LTJGTI ylU tou<; E1ttA.sX8SvtEe; pOA.ou<; & TI]v 1tpOTSpTj aVToyvroo(U. 61Jcrwxwe; 01 uv8pw1tot A.6yw SyWKSVtp1crlloU a1towyxuvouv crE 8SWPTJUKO E1tinse5o va a1toosxtouv tOY ~tvo - bW(jIOprnKO - all6j.J.opqJO. Onots npEnsl va nsplxapaKw8si LO npaKuKo t1lJ1lla tou crspacrJlOU , OTjMOJ1 Tj TJ81KJ1 & XP11mJ1 crull1tSP1<pOPU (JS cruyKSKp1llSva 1tA.aima Kavovwv! Tocro T] OLKoYEvelu o(Jo & ta axOA.e(o , <ptA.1K6<; tSp(yvpo<; , K01VOTTlTa Jls La 6nOla lowiTspa xapaKTI]p1crT1KU TI]<; 1 aUu & cruVOA.1KUTj aUyXPOYT KOLVroviu Jls olaKplto <popea tTJ<; Ta M.M.E. exouv Ka80p1crnK6 pOA.O crtTjV KOlVwvlKOnoiTjOT] tWV nUlo1wv. Mstu tTJV avuA.ucrTJ tOU pOA.OU tWy yovewv sivat OT]JlaVUKT] 11 un6~vTjOT] TI]r; 8eOT]r; tWV uUwv IlSA.WV onwe; a6Ep<p1a & YTJpat01:SPWV m8avwe; cruyysvwv. l:XEOT] aUTJA.0~0J18swe; & sKtiIlTJOll<; ylU tou<; TjA.1K1WIlSvOUe;, cruvspyacriae; & KataVOTjcrTJe; ylU Ta vEoTspa IlEA.Tj7tOU npen£t va ~Enspucrouv to <JKonsA.o tOU UVTUyroV10/lOU (yta toy EnalVO / avayvWplOT] tWV yovewv) & va KaTUVOJ1crouv YPJ1yopa TI] 8EGTI 1tPOT1J7I:O TOU «W:yo.)..ovll7C; abd(jloiJ/l7C;ll !l:TO crxo)..sio 01 a7l:0M~E~ tWV lla8TJtrov u<pimaVtUl mTjv a1t0KTTIcrTJ yvroGerov - 1tAllP0<P0PlcOV ~ epe8LGJ1aTrov (l)& crTTJVKOLVroV1K01tOlllGT1 (2) /lS anOKTI]OT] e5s~lOTiltWV onwl:; Tj LKUVOTTITU avvspyuo(u~ & 11tUOT]yta avf.L/l&t0XtlOTa KOLVa (oTjIlOKpauKoi noA.itse;). OM tOUTU cru/l~aivouv crSva nA.aimo ScrWtSplKWV KaVOVLO/lrov & avucrToixwv1tOLVroV- aJ101/lrov (Pa8/loA.oyia , aplOTsia, uJlwpise;),0Jloiwr; crtTjV eupUTSpTj OPYavWIlSvTj KOlvwvia, at 1toA.hs~ o<psiA.oUV va crE~OVLal tou<; v6J1ov~ yta TI]V o.f£OlfJaio.rrpoOtaOia & e~owUvvOI7 bwCfJOJvzwv & JrpomplfJwv , TJ os <palVO/lSV1KU anuyopSUUKT] TOU<;XpTjcrnKOTTjta 0TTjV1tPU~TJ 7I:poa(l1ti~eTUL TroV OlKaLrof.LUTWV TroV 6.AAroV , upa tOU cruv6A.ou , apKs{ va tTjpOUVtUl 100u~a!

×