Būvekspertīze: atbilstības vai kvalitātes novērtēšana?

Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāksenior officer at the Ministry of Economics à Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
16
Aktualitātes
Katrs no mums kaut reizi no
būvniecības procesa dalībniekiem
ir dzirdējis sakām: «veiktā
būvekspertīze nav kvalitatīva» vai
arī «būvekspertīzes atzinums nav
sagatavots kvalitatīvi».
Šeit rodas jautājums, kas nozarē tiek saprasts
ar kvalitāti būvekspertīzes kontekstā, ja nor-
matīvajos aktos būvekspertīze tiek definēta kā
konkrēta objekta, t. i., būvprojekta vai būves,
atbilstības novērtējums saskaņā ar tam izvir-
zītajām prasībām. Ņemot vērā minēto proble-
mātiku, nepieciešams:
1) veikt atbilstības un kvalitātes jēdzienu
analīzi;
2) apzināt ne tikai būvniecības nozares reg-
lamentētajās darbības sfērās sertificēto būv-
speciālistu, bet arī būvkomersantu izpratni
par kvalitāti būvekspertīzē.
Atbilstība: kvalitāte
Atbilstības novērtēšana ir salīdzināšanas
process, kurā novērtē objekta atbilstību tam
izvirzītajām prasībām, konstatējot tā atbil-
stības vai neatbilstības faktu. Līdz ar to, bal-
stoties uz šo darbību rezultātiem, procesā
iesaistītajām pusēm ir iespējams pieņemt
objektīvu lēmumu/slēdzienu. Atbilstības no-
vērtēšanas rezultāts, ja konstatēta produkta
atbilstība prasībām, ir apliecinājums par at-
bilstību.
Savukārt kvalitāte ir objekta (produkta,
preces vai pakalpojuma) vai procesa, vai sistē-
mas īpašību kopums, kas nosaka tā spēju ap-
mierināt iepriekš noteiktas prasības vai attais-
not klienta gaidas un cerības. Tādējādi kvali-
tāte konkrētam objektam var tikt novērtēta
tikai tad, ja tiek ņemti vērā tādi aspekti kā ob-
jektam izvirzītās prasības, klienta vajadzības
un gaidas, kā arī šo klienta vajadzību apmieri-
nātības fakts.
Ņemot vērā, ka atbilstība ir fakts, ka ob-
jekts izpilda tikai un vienīgi tam noteiktās
prasības, atbilstība neparāda klienta ap-
mierinātību un atbilstības pakāpi klienta
gaidām, t. i., neapliecina kvalitāti. Tomēr
starp kvalitāti un atbilstības novērtēšanu pa-
stāv cieša saikne, jo atbilstības novērtēšana
var tikt izmantota, lai novērtētu kvalitāti ga-
dījumā, ja pastāv noteiktas prasības objekta
kvalitātei.
Ar atbilstības novērtēšanu
var nepietikt
Atgriežoties pie sākotnēji uzdotā jautāju-
ma par būvekspertīzi un tās saistību ar
kvalitāti, pēc veiktā apskata var gūt apstip-
rinājumu tam, ka būvekspertīzi var definēt
kā atbilstības novērtēšanas procesu ne ti-
kai no normatīvo aktu, bet arī no teorētis-
ko aspektu skatpunkta. Būvekspertīzes ga-
dījumā par atbilstības novērtēšanas objek-
tu kļūst būve vai būvprojekts, kas tiek no-
vērtēts saskaņā ar normatīvajos aktos,
tehniskajos noteikumos un piemērojama-
jos standartos izvirzītajām prasībām, snie-
dzot pozitīvu vai negatīvu ekspertīzes atzi-
numa slēdzienu kā atbilstības vai neatbil-
stības konstatācijas faktu. Savukārt, lai
būvekspertīze no atbilstības novērtēšanas
kļūtu arī par kvalitātes novērtēšanu, būv-
projekta vai būves pārbaudes gaitā nepie-
ciešams izvērtēt:
Būvekspertīze: atbilstības
vai kvalitātes novērtēšana?
Maija Kavosa, Būvniecības valsts kontroles biroja
Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas vadītāja
K
vali
tāt
e
ATB
ILST
ĪBA
3 uzskats (kas ir labs)
3 klients un iesaistītās puses
3 pielāgojums
3 aprakstošs (ir)
3 dinamisks
3 relatīvs
3 subjektīvs
3 specifisks/individuāls
3 potenciāls konfliktiem
3 mērījums (kas atbilst)
3 standarts/prasība
3 nevar pielāgot
3 normatīvs (jābūt)
3 statisks
3 absolūts
3 objektīvs
3 vispārīgs
3 nediskutējams
18
Aktualitātes
1) vai konkrētais objekts atbilst ne tikai
normatīvajos aktos, tehniskajos noteikumos
un piemērojamajos standartos noteiktajām
prasībām, bet arī klienta vajadzībām un vēl-
mēm;
2) vai ekspertīzes atzinuma slēdziens spēj
apmierināt klienta vajadzības un gaidas.
Prasībām atbilstoša vai
kvalitatīva būvekspertīze
Tā kā kvalitātes novērtēšanā viens no bū-
tiskākajiem aspektiem ir klients un viņa va-
jadzību apzināšana, tad laika posmā no
2023. gada 2. februāra līdz 1. martam Būv-
niecības valsts kontroles biroja Būvspeciā-
listu sertificēšanas nodaļa veica būvkomer-
santu un būvniecības nozares reglamentē-
tajās darbības sfērās sertificēto būvspeciā-
listu aptauju, kurā piedalījās 721 būvspe-
ciālists un 113 būvkomersanti. Apkopojot
iegūtos rezultātus, tika iegūta informācija,
kas būvspeciālistu un būvkomersantu vēr-
tējumā tiek saprasts ar kvalitatīvu būveks-
pertīzi. Kā svarīgākās būvekspertīzes kvali-
tātes prasības gan būvspeciālisti, gan būv-
komersanti norāda:
l eksperta individuālās rakstura iezīmes
(atbildība, elastīgums, godīgums, spēja ie-
dziļināties, precizitāte);
l ekspertīzes rezultātu, kas nodrošina
mazāk problēmu turpmākā būvprojekta rea-
lizācijā;
l ekspertam pieejamās tehnoloģijas un
pārbaudes metodes;
l ekspertīzes atzinumā sniegtos ieteiku-
mus/rekomendācijas;
l ekspertīzes atzinuma sagatavošanu lī-
gumā noteiktajā termiņā;
l komunikāciju un sadarbību ar iesaistī-
tajām pusēm;
l ekspertīzes atzinuma saprotamību un
liekas informācijas nesaturēšanu;
l lai būvekspertīzes laikā būtu vērtēts bū-
tiskais/tā nav formāla.
Līdz ar to, lai apgalvotu, ka būveksper-
tīze nav veikta vai ekspertīzes atzinums
nav sagatavots kvalitatīvi, jākonstatē, ka
būveksperts savā profesionālajā darbībā
nav ievērojis kādu no būvniecības procesa
dalībnieka izvirzītajām kvalitātes prasī-
bām. Savukārt būvekspertīze ir raksturoja-
ma kā prasībām atbilstoša, ja tā ir veikta
saskaņā ar normatīvajos aktos noteikta-
jiem būvekspertīzes atbilstības kritēri-
jiem:
l būvekspertam ir atbilstoša profesionālā
kompetence;
l būvekspertīzes gaitā ievērots neatkarī-
gums un objektivitāte;
l vērtējums veikts atbilstoši normatīvo ak-
tu, tehnisko noteikumu vai piemērojamo
standartu prasībām;
l veikti nepieciešamie mērījumi un aprē-
ķini;
l veikta tehnisko risinājumu pārbaude;
l sniegtas atsauces uz normatīvajiem ak-
tiem;
l veikta būvprojektu daļu savstarpējā at-
bilstības pārbaude.
Kvalitatīva būvekspertīzes
atzinuma komponentes
No veiktās izpētes rezultātiem var secināt, ka
būvekspertīze ir veikta vai ekspertīzes atzi-
nums ir sagatavots kvalitatīvi gadījumā, ja
tas veikts ne tikai saskaņā ar normatīvajos ak-
tos izvirzītajām prasībām, bet arī saskaņā ar
būvniecības procesā iesaistīto pušu vajadzī-
bām.
Tādējādi, lai būvekspertīze no atbilstī-
bas novērtēšanas un kontroles mehānisma
kļūtu arī par būvniecības procesa pilnvei-
des rīku ilgtermiņā, būvekspertīzes pro-
cess ir jāskata kā vienots elementu ko-
pums, kas darbojas noteiktā vidē un saņem
informāciju no šīs vides. Būvekspertīze ir
jāuzlūko kā vienota sistēma, kas nodrošina
ne tikai būves vai būvprojekta atbilstības
kontroli sabiedrības aizsardzības nolūkos,
bet arī kontroli, kas balstīta vērtības radī-
šanā būvniecības procesā iesaistītajām pu-
sēm. BI
1 sur 2

Recommandé

Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontrolei par
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontroleiKā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontrolei
Kā izvēlēties viedos risinājumus mājokļa mikroklimata kontroleiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
29 vues25 diapositives
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle par
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleAtbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
50 vues16 diapositives
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots par
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsGranulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
35 vues13 diapositives
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas par
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasSiltumapgādes sistēmas montāža un kļūdas
Siltumapgādes sistēmas montāža un kļūdasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
35 vues21 diapositives
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums par
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsViencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojums
Viencauruļu apkures sistēmas siltināšana - ieguvumi, ekonomiskais pamatojumsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
34 vues15 diapositives
Gāzes katls un apkalpošana par
Gāzes katls un apkalpošanaGāzes katls un apkalpošana
Gāzes katls un apkalpošanaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
24 vues13 diapositives

Contenu connexe

Plus de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas. par
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
37 vues21 diapositives
Individuālo siltuma maksas sadalītāju, siltumenerģijas patēriņa uzstādīšana u... par
Individuālo siltuma maksas sadalītāju, siltumenerģijas patēriņa uzstādīšana u...Individuālo siltuma maksas sadalītāju, siltumenerģijas patēriņa uzstādīšana u...
Individuālo siltuma maksas sadalītāju, siltumenerģijas patēriņa uzstādīšana u...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
59 vues29 diapositives
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei par
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādeiCauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādeiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
54 vues18 diapositives
Radiatoru termostatisko sensoru lietošana par
Radiatoru termostatisko sensoru lietošanaRadiatoru termostatisko sensoru lietošana
Radiatoru termostatisko sensoru lietošanaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
39 vues19 diapositives
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem par
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemReglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
54 vues20 diapositives
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori par
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktoriRadiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktoriEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
64 vues13 diapositives

Plus de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Būvekspertīze: atbilstības vai kvalitātes novērtēšana?

  • 1. 16 Aktualitātes Katrs no mums kaut reizi no būvniecības procesa dalībniekiem ir dzirdējis sakām: «veiktā būvekspertīze nav kvalitatīva» vai arī «būvekspertīzes atzinums nav sagatavots kvalitatīvi». Šeit rodas jautājums, kas nozarē tiek saprasts ar kvalitāti būvekspertīzes kontekstā, ja nor- matīvajos aktos būvekspertīze tiek definēta kā konkrēta objekta, t. i., būvprojekta vai būves, atbilstības novērtējums saskaņā ar tam izvir- zītajām prasībām. Ņemot vērā minēto proble- mātiku, nepieciešams: 1) veikt atbilstības un kvalitātes jēdzienu analīzi; 2) apzināt ne tikai būvniecības nozares reg- lamentētajās darbības sfērās sertificēto būv- speciālistu, bet arī būvkomersantu izpratni par kvalitāti būvekspertīzē. Atbilstība: kvalitāte Atbilstības novērtēšana ir salīdzināšanas process, kurā novērtē objekta atbilstību tam izvirzītajām prasībām, konstatējot tā atbil- stības vai neatbilstības faktu. Līdz ar to, bal- stoties uz šo darbību rezultātiem, procesā iesaistītajām pusēm ir iespējams pieņemt objektīvu lēmumu/slēdzienu. Atbilstības no- vērtēšanas rezultāts, ja konstatēta produkta atbilstība prasībām, ir apliecinājums par at- bilstību. Savukārt kvalitāte ir objekta (produkta, preces vai pakalpojuma) vai procesa, vai sistē- mas īpašību kopums, kas nosaka tā spēju ap- mierināt iepriekš noteiktas prasības vai attais- not klienta gaidas un cerības. Tādējādi kvali- tāte konkrētam objektam var tikt novērtēta tikai tad, ja tiek ņemti vērā tādi aspekti kā ob- jektam izvirzītās prasības, klienta vajadzības un gaidas, kā arī šo klienta vajadzību apmieri- nātības fakts. Ņemot vērā, ka atbilstība ir fakts, ka ob- jekts izpilda tikai un vienīgi tam noteiktās prasības, atbilstība neparāda klienta ap- mierinātību un atbilstības pakāpi klienta gaidām, t. i., neapliecina kvalitāti. Tomēr starp kvalitāti un atbilstības novērtēšanu pa- stāv cieša saikne, jo atbilstības novērtēšana var tikt izmantota, lai novērtētu kvalitāti ga- dījumā, ja pastāv noteiktas prasības objekta kvalitātei. Ar atbilstības novērtēšanu var nepietikt Atgriežoties pie sākotnēji uzdotā jautāju- ma par būvekspertīzi un tās saistību ar kvalitāti, pēc veiktā apskata var gūt apstip- rinājumu tam, ka būvekspertīzi var definēt kā atbilstības novērtēšanas procesu ne ti- kai no normatīvo aktu, bet arī no teorētis- ko aspektu skatpunkta. Būvekspertīzes ga- dījumā par atbilstības novērtēšanas objek- tu kļūst būve vai būvprojekts, kas tiek no- vērtēts saskaņā ar normatīvajos aktos, tehniskajos noteikumos un piemērojama- jos standartos izvirzītajām prasībām, snie- dzot pozitīvu vai negatīvu ekspertīzes atzi- numa slēdzienu kā atbilstības vai neatbil- stības konstatācijas faktu. Savukārt, lai būvekspertīze no atbilstības novērtēšanas kļūtu arī par kvalitātes novērtēšanu, būv- projekta vai būves pārbaudes gaitā nepie- ciešams izvērtēt: Būvekspertīze: atbilstības vai kvalitātes novērtēšana? Maija Kavosa, Būvniecības valsts kontroles biroja Būvspeciālistu sertificēšanas nodaļas vadītāja K vali tāt e ATB ILST ĪBA 3 uzskats (kas ir labs) 3 klients un iesaistītās puses 3 pielāgojums 3 aprakstošs (ir) 3 dinamisks 3 relatīvs 3 subjektīvs 3 specifisks/individuāls 3 potenciāls konfliktiem 3 mērījums (kas atbilst) 3 standarts/prasība 3 nevar pielāgot 3 normatīvs (jābūt) 3 statisks 3 absolūts 3 objektīvs 3 vispārīgs 3 nediskutējams
  • 2. 18 Aktualitātes 1) vai konkrētais objekts atbilst ne tikai normatīvajos aktos, tehniskajos noteikumos un piemērojamajos standartos noteiktajām prasībām, bet arī klienta vajadzībām un vēl- mēm; 2) vai ekspertīzes atzinuma slēdziens spēj apmierināt klienta vajadzības un gaidas. Prasībām atbilstoša vai kvalitatīva būvekspertīze Tā kā kvalitātes novērtēšanā viens no bū- tiskākajiem aspektiem ir klients un viņa va- jadzību apzināšana, tad laika posmā no 2023. gada 2. februāra līdz 1. martam Būv- niecības valsts kontroles biroja Būvspeciā- listu sertificēšanas nodaļa veica būvkomer- santu un būvniecības nozares reglamentē- tajās darbības sfērās sertificēto būvspeciā- listu aptauju, kurā piedalījās 721 būvspe- ciālists un 113 būvkomersanti. Apkopojot iegūtos rezultātus, tika iegūta informācija, kas būvspeciālistu un būvkomersantu vēr- tējumā tiek saprasts ar kvalitatīvu būveks- pertīzi. Kā svarīgākās būvekspertīzes kvali- tātes prasības gan būvspeciālisti, gan būv- komersanti norāda: l eksperta individuālās rakstura iezīmes (atbildība, elastīgums, godīgums, spēja ie- dziļināties, precizitāte); l ekspertīzes rezultātu, kas nodrošina mazāk problēmu turpmākā būvprojekta rea- lizācijā; l ekspertam pieejamās tehnoloģijas un pārbaudes metodes; l ekspertīzes atzinumā sniegtos ieteiku- mus/rekomendācijas; l ekspertīzes atzinuma sagatavošanu lī- gumā noteiktajā termiņā; l komunikāciju un sadarbību ar iesaistī- tajām pusēm; l ekspertīzes atzinuma saprotamību un liekas informācijas nesaturēšanu; l lai būvekspertīzes laikā būtu vērtēts bū- tiskais/tā nav formāla. Līdz ar to, lai apgalvotu, ka būveksper- tīze nav veikta vai ekspertīzes atzinums nav sagatavots kvalitatīvi, jākonstatē, ka būveksperts savā profesionālajā darbībā nav ievērojis kādu no būvniecības procesa dalībnieka izvirzītajām kvalitātes prasī- bām. Savukārt būvekspertīze ir raksturoja- ma kā prasībām atbilstoša, ja tā ir veikta saskaņā ar normatīvajos aktos noteikta- jiem būvekspertīzes atbilstības kritēri- jiem: l būvekspertam ir atbilstoša profesionālā kompetence; l būvekspertīzes gaitā ievērots neatkarī- gums un objektivitāte; l vērtējums veikts atbilstoši normatīvo ak- tu, tehnisko noteikumu vai piemērojamo standartu prasībām; l veikti nepieciešamie mērījumi un aprē- ķini; l veikta tehnisko risinājumu pārbaude; l sniegtas atsauces uz normatīvajiem ak- tiem; l veikta būvprojektu daļu savstarpējā at- bilstības pārbaude. Kvalitatīva būvekspertīzes atzinuma komponentes No veiktās izpētes rezultātiem var secināt, ka būvekspertīze ir veikta vai ekspertīzes atzi- nums ir sagatavots kvalitatīvi gadījumā, ja tas veikts ne tikai saskaņā ar normatīvajos ak- tos izvirzītajām prasībām, bet arī saskaņā ar būvniecības procesā iesaistīto pušu vajadzī- bām. Tādējādi, lai būvekspertīze no atbilstī- bas novērtēšanas un kontroles mehānisma kļūtu arī par būvniecības procesa pilnvei- des rīku ilgtermiņā, būvekspertīzes pro- cess ir jāskata kā vienots elementu ko- pums, kas darbojas noteiktā vidē un saņem informāciju no šīs vides. Būvekspertīze ir jāuzlūko kā vienota sistēma, kas nodrošina ne tikai būves vai būvprojekta atbilstības kontroli sabiedrības aizsardzības nolūkos, bet arī kontroli, kas balstīta vērtības radī- šanā būvniecības procesā iesaistītajām pu- sēm. BI