Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 15 Publicité

Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai

Télécharger pour lire hors ligne

Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai/ Evija Avota, Ekonomikas ministrija

Vebinārs "Energoefektivitāte un AER uzņēmumos. Atbalsta nosacījumi un finansējums"
2022.gada 1.novembris

video: https://youtu.be/wriWbhSY6Ck

Informācija par Atveseļošanas fonda atbalsta programmu ir šeit https://likumi.lv/ta/id/336032

Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai/ Evija Avota, Ekonomikas ministrija

Vebinārs "Energoefektivitāte un AER uzņēmumos. Atbalsta nosacījumi un finansējums"
2022.gada 1.novembris

video: https://youtu.be/wriWbhSY6Ck

Informācija par Atveseļošanas fonda atbalsta programmu ir šeit https://likumi.lv/ta/id/336032

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai (8)

Plus par Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Publicité

Plus récents (20)

Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai

 1. 1. Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai Evija Avota 01.11.2022.
 2. 2. Saturs • Piemērojamais būvniecības regulējums • Ēku iedalījums būvju grupās • Kas ir atjaunošana? • Ēkas atjaunošana • Būvuzraudzība un autoruzraudzība • Inženiertīklu atjaunošana, pārbūve vai to ierīkošana
 3. 3. Piemērojamais regulējums • Būvniecības likums • Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” • Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” • Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”
 4. 4. Ēku iedalījums grupās Pirmā grupa Otrā grupa Trešā grupa vienstāva ēkas ar apbūves laukumu līdz 60 m2, tai skaitā mazēkas otrās grupas ēkas ir ēkas, kuras nav minētas pirmajā vai trešajā grupā ēkas, kurām ir vairāk nekā seši virszemes stāvi transformatoru apakšstaciju ēkas ar spriegumu līdz 20 kV un apbūves laukumu līdz 60 m2 ēkas, kurām ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs publiskas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 1000 m2 rūpnieciskās ražošanas ēkas ar paredzēto ugunsslodzi, lielāku par 600 MJ/m2 rūpnieciskās ražošanas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 2000 m2 noliktavas ēkas ar paredzēto ugunsslodzi, lielāku par 600 MJ/m2 noliktavas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 2000 m2 katlumājas ar siltuma jaudu, lielāku par 100 MW elektroenerģijas apgādes ēkas ar elektrisko jaudu, lielāku par 2 MW transformatoru apakšstaciju ēkas ar spriegumu 110 kV vai augstāku
 5. 5. Kas ir atjaunošana? • atjaunošana — būvdarbi, kuru rezultātā ir nomainīti nolietojušies būves nesošie elementi vai konstrukcijas vai veikti funkcionāli vai tehniski uzlabojumi, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju • vienkāršota atjaunošana – būvdarbi, kuru rezultātā ēkā vai tās daļā veic funkcionālus vai tehniskus uzlabojumus, nemainot ēkas nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, būvapjomu un lietošanas veidu un neskarot ēkas fasādi
 6. 6. Ēkas atjaunošana Bez dokumentiem Paziņojums par būvniecību Paskaidrojuma raksts
 7. 7. Bez dokumentiem • fasādes un jumta ieseguma krāsošanai, saglabājot līdzšinējo krāsojumu (krāsas toni), fasādes apgaismojuma ierīkošanai un markīžu un citu ierīču izvietošanai uz ēkas fasādes un jumta, ja to neierobežo citi normatīvie akti; • vienstāva otrās grupas palīgēkas atjaunošanai vai pārbūvei, nemainot būvapjomu vai lietošanas veidu; • logu atjaunošanai vai nomaiņai, ārdurvju atjaunošanai vai nomaiņai, ēkas apmales, lieveņa, ārējo kāpņu, pandusa, terases zemes līmenī un ārējo jumtūdeņu novadsistēmu atjaunošanai; • otrās grupas palīgēkas vai lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas jumta ieseguma atjaunošanai vai nomaiņai.
 8. 8. Paziņojums par būvniecību vienkāršotai atjaunošanai Paziņojums par būvniecību Būvniecības iecere Ziņas par objektu: - ēkas vai telpu grupas plāns ar plānotām izmaiņām; - darbu organizēšanas shēma, ja būvdarbi plānoti, nepārtraucot ēkas vai tās daļas ekspluatāciju (izņemot būvdarbus dzīvoklī); - citu personu saskaņojumi, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tādi nepieciešami. Būvvaldei ir tiesības izvērtēt iesniegto būvniecības ieceri Būvniecības ierosinātājs Būvprojekta izstrādātājs Būvniecības ierosinātāja noteikts būvdarbu izpildes termiņš Būvdarbi Datu aktualizācija NĪVKIS Būvvaldei ir tiesības pārbaudīt veikto būvdarbu atbilstību paziņojumam par būvniecību Paziņojums par būvdarbu pabeigšanu
 9. 9. Paskaidrojuma raksts atjaunošanai Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi PR I daļa (iecere) Atzīme par būvniecības ieceres akceptu Būvvalde Būvvalde PR II daļa (būvdarbu pabeigšana) Būvniecības ierosinātājs Būvdarbi Atzīme par būvdarbu pabeigšanu Būvdarbu minimālais garantijas termiņš ir 2 (I grupas būvei) vai 3 gadi (II vai III grupas būvei) 10 d.d. 10 d.d. 5 d.d. d.d.. Lēmums par konstatētajām atkāpēm no akceptētās ieceres Būvprojekta izstrādātājs Ieceres realizācijas termiņš – 5 gadi Lēmums par atteikumu akceptēt ieceri
 10. 10. Būvuzraudzība • būvniecība pilnībā vai daļēji tiek finansēta no publisko personu līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem otrās un trešās grupas būvēm; • būve ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis; • paredzēti trešās grupas būves būvdarbi; • otrās grupas publiskām ēkām un ražošanas būvēm, ja būves paredzētais lietojums, konstrukcijas vai būvdarbu izpildes paņēmieni būvvaldes vērtējumā ir saistīti ar paaugstinātu risku videi, cilvēku dzīvībai vai veselībai.
 11. 11. Autoruzraudzība • valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, otrās un trešās grupas ēkām (izņemot viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas un palīgēkas) pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā un tā aizsardzības zonā atbilstoši teritorijas plānojumam; • trešās grupas jaunbūvējamām, restaurējamām un pārbūvējamām būvēm, ja būvniecībai nepieciešama būvatļauja; • otrās grupas būvēm, ja būvniecībai nepieciešama būvatļauja: • publiskām jaunbūvējamām, restaurējamām un pārbūvējamām ēkām; • jaunbūvējamām dzīvojamām ēkām (izņemot viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas); • būvēm, kurām ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums.
 12. 12. Inženiertīklu atjaunošana, pārbūve vai to ierīkošana Bez dokumentiem Paziņojums par būvniecību Paskaidrojuma raksts
 13. 13. Bez dokumentiem • iekšējo inženiertīklu (būves piederums, kas sastāv no cauruļvadiem, kabeļiem, vadiem, aprīkojuma, iekārtām un ierīcēm un paredzēts elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes, ūdens un citu resursu pārvadei vai sadalei) būvdarbus, ja tie atbilst šādiem nosacījumiem: • urbuma diametrs nesošajās konstrukcijās vai nesošajos elementos nepārsniedz 50 mm, attālums starp urbumiem ir vismaz 0,5 m; • urbjot netiek skarts konstrukcijas stiegrojums vai citi nestspējas nodrošinājuma elementi; • inženiertīklu pievadu (izņemot gāzes inženiertīklu pievadu ostas teritorijā un naftas produktu inženiertīklu pievadu) atjaunošanu; • hidranta, aizbīdņa, kapes vai citas ierīces nomaiņas darbiem, dabas stihijas, zādzības un citu neparedzētu apstākļu dēļ radušos bojājumu likvidēšanas darbus, atsevišķu bojāto vai nolietoto iekārtu nomaiņu.
 14. 14. Paziņojumu par būvniecību piemēro: • iekšējā inženiertīkla ierīkošanai vai pārbūvei, ja tie neatbilst šādiem nosacījumiem: • urbuma diametrs nesošajās konstrukcijās vai nesošajos elementos nepārsniedz 50 mm, attālums starp urbumiem ir vismaz 0,5 m; • urbjot netiek skarts konstrukcijas stiegrojums vai citi nestspējas nodrošinājuma elementi; • inženiertīkla pievada jaunai būvniecībai, ierīkošanai vai pārbūvei, ja tas plānots ēkai piegulošā zemes gabala robežās un līdz ēkai piegulošā zemes gabala robežai ir izbūvēts ārējā inženiertīkla atzars. Paskaidrojuma rakstu piemēro inženiertīklu pievadu jaunai būvniecībai un pārbūvei, ja līdz ēkai piegulošā zemes gabala robežai nav izbūvēts ārējā inženiertīkla atzars.
 15. 15. @EM_gov_lv, +371 67013100 pasts@em.gov.lv www.em.gov.lv Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvia /ekonomikasministrija Paldies par uzmanību!

×