Daudzdzīvokļu nami arī var būt energoefektīvi

Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāksenior officer at the Ministry of Economics à Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
104 105
Būvinženieris Nr. 92
Energoefektīvākās ēkas dienasgrāmata
rgoefektīvākās ēkas dienasgrāmata
Ekonomikas ministrija Klimata un enerģētikas
ministrija
Toms Lācis,
Elektrum Energoefektivitātes centra projektu vadītājs,
konkursa Energoefektīvākā ēka Latvijā žūrijas pārstāvis
Saskaņā ar Eiropas Komisijas aplēsēm
ēkas Eiropas Savienībā (ES) patērē
40% no kopējā enerģijas patēriņa,
tādēļ nepieciešams strauji palielināt
to renovācijas tempu un uzlabot
informācijas apmaiņu par
energoefektivitāti.
Latvijā daudzdzīvokļu mājās dzīvo aptuveni
70% valsts iedzīvotāju, liecina 2022. gada
Centrālās statistikas pārvaldes dati. Lielākā
daļa dzīvojamā fonda Latvijā ir būvēta sen,
tāpēc ir nepieciešami ieguldījumi, lai paaug-
stinātu šo ēku energoefektivitāti. Enerģijas
resursu cenu kāpums jau licis daļai namu
īpašnieku apsvērt un sākt energoefektivitātes
sper vairāki soļi, lai ēkas varētu atjaunot. Taču
tajā brīdī, kad tiek pieņemts lēmums ēku at-
jaunot, jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Kā to
izdarīt, kādi dokumenti nepieciešami, kas tos
sagatavos? Ja mājā dzīvo ļoti daudz senioru,
vai viņi spēs samaksāt? Ja nu pēkšņi izrādās,
ka ir nepieciešama dzīvokļu īpašnieku biedrī-
ba, lai varētu lemt par savu īpašumu daudz-
dzīvokļu ēkā? Kas būvēs, vai būvnieki būs
uzticami, kā finansēt visus procesus? Ar ko
tieši sākt?
Rīgas Enerģētikas aģentūras energoefekti-
vitātes eksperts Arnis Lelītis skaidroja – lai
pieņemtu pirmo nopietno lēmumu, dzīvokļu
īpašniekiem ir jāsapulcējas un jāizrunā visi
jautājumi, jāsecina: «jā, mēs to vēlamies da-
rīt!», kā arī jābalso par to. Protams, ir gan jā-
apzina ēkas tehniskā kārtība, gan arī jāsagata-
vo tehniskie dokumenti, kas ļaus aprēķināt
nepieciešamās finanses. Būs vajadzīgs tehnis-
kās apsekošanas atzinums un energoaudits.
Šos dokumentus gatavo sertificēti speciālisti.
«Tad, kad saņemts ēkas tehniskās apseko-
šanas atzinums un energosertifikāts, dzīvokļu
īpašnieki var izvērtēt informāciju par ēkas
stāvokli, iepazīties ar veicamo darbu sarakstu.
Izstrādātie dokumenti kalpo projektēšanas
uzdevuma definēšanai, lai veiktu būvprojekta
pasūtīšanu. Dzīvokļu īpašnieku kopība sadar-
bībā ar apsaimniekotāju izvēlas projektētāju.
Daudzdzīvokļu nami arī
var būt energoefektīvi
pasākumus, lai novērstu enerģijas zudumus
un ekonomētu iedzīvotāju finanses. Par to, kā
pēc iespējas efektīvāk var palielināt daudzdzī-
vokļu ēku energoefektivitāti, varēja uzzināt
Elektrum Energoefektivitātes centra rīkotajā
bezmaksas vebinārā Daudzdzīvokļu nami var
būt energoefektīvi.
Konkurss Energoefektīvākā ēka Latvijā
Latvijā jau 13. gadu rit konkurss Energoefektī-
vākā ēka Latvijā, ko rīko Ekonomikas minis-
trija sadarbībā ar Klimata un enerģētikas mi-
nistriju un Latvijas Būvinženieru savienību.
Ekonomikas ministrijas pārstāve un konkur-
sa žūrijas komisijas priekšsēdētāja Inese Bēr-
ziņa atklāja, ka ministrija ik gadu vēlas izcelt
labākās ēkas un teikt paldies tiem, kas šajā jo-
mā paveikuši visvairāk. Šogad konkursam var
pieteikties un pieteikt ēkas līdz 16. jūnijam.
«13 gadu laikā ir pieteikts daudz ēku, ir redzē-
ta gan izcila, gan ne tik laba pieredze, taču
katrā no gadījumiem ir bijuši uzņēmīgi cilvē-
ki, kuri centušies uzlabot mājokļus,» stāsta
I. Bērziņa. Konkursā ēkas var pieteikt piecās
nominācijās, un vislielākā konkurence parasti
ir nominācijā Energoefektīvākā atjaunotā
daudzdzīvokļu ēka. Vēl ir nominācijas Ener-
goefektīvākā daudzdzīvokļu ēka jaunbūve,
Energoefektīvākā publiskā ēka, Energoefektī-
vākā vienģimenes ēka un Energoefektīvākā
rūpnieciskā ēka.
Protams, galvenais kritērijs ir energoefekti-
vitāte, un katrā nominācijā ēkas vērtē dažādi
eksperti pēc ļoti daudziem kritērijiem. «Katrā
ziņā ir daudz interesantu piemēru gan par
ventilāciju, gan arī par siltumapgādes sistē-
mu. Arī, ja kaut kas reizēm nav sanācis tā, kā
vajag, tad tā arī pasaka – šajā mājā ventilācijas
risinājums varētu būt labāks! Vairāk par kon-
kursu var uzzināt energoefektivakaeka.lv,»
piebilda I. Bērziņa.
Soli pa solim ceļā uz
energoefektīvāku māju
Daudzdzīvokļu ēku fonds Latvijā ir novecojis
un bieži vien arī tehniski nedrošs, tāpēc jā-
106 107
Būvinženieris Nr. 92
Energoefektīvākās ēkas dienasgrāmata
Ar projekta un kontroltāmes izstrādi dzī-
vokļu īpašnieki iegūst dokumentu paketi,
kas nepieciešama dalībai programmā,»
skaidro A. Lelītis.
Ideālā situācija būtu tāda, ja ēkai būtu savi
uzkrājumi, bet ļoti bieži šo uzkrājumu diem-
žēl nav, un tad ir jāmeklē palīdzība. Piemē-
ram, Rīgas enerģētikas aģentūra piedāvā at-
balsta programmu, taču tikai Rīgā esošajām
ēkām. Atbalsts sedz līdz 70% izdevumu par
tehniskā atzinuma sagatavošanu un energo-
audita izstrādi. Ēku īpašniekiem ārpus Rīgas
ir iespēja izmantot attīstības finanšu institū-
cijas ALTUM piedāvātās atbalsta program-
mas.
Kādi soļi sperami tālāk? Lai nodrošinātu
ēkas atjaunošanas ieceri, dzīvokļu īpašnie-
ku kopība dibina dzīvokļu īpašnieku biedrī-
bu. Dzīvokļu īpašnieki pilnvaro biedrību, jo
ēkas atjaunošanas laikā ir nepieciešama
pilnvarotā persona, kas pārstāv dzīvokļu
īpašnieku intereses ēkas atjaunošanas gaitā.
Biedrību var dibināt ar mērķi atjaunot ēku.
Visus lēmumus par ēkas atjaunošanas apjo-
mu, tai skaitā finansēm, pieņem dzīvokļu
īpašnieki.
Kad ir izstrādāts tehniskais projekts, dzī-
vokļu īpašnieki iepazīstas ar projekta izmak-
sām. Biedrība sagatavo un dzīvokļu īpašnie-
ki apstiprina kontroltāmi, kā arī iepazīstina
katru dzīvokļa īpašnieku ar projekta izmak-
sām. Biedrība apkopo rezultātus un var pie-
teikties līdzfinansējuma saņemšanai, ja vis-
maz 50+1 dzīvokļu īpašnieks nobalso par
ēkas atjaunošanu. Balstoties uz dzīvokļu
īpašnieku lēmumu, tiek sagatavots pietei-
kums līdzfinansējuma saņemšanai. Konkur-
sa kārtībā tiek izvēlēts būvnieks un noslēgts
līgums par būvuzraudzību un autoruzrau-
dzību. Tāpat tiek panākta vienošanās ar ban-
ku par projekta finansēšanu. Būvnieks sāk
būvniecību.
Kad būvniecība pabeigta, kad parakstīti
pieņemšanas-nodošanas akti un valsts finan-
šu institūcija ALTUM izvērtējusi un apstipri-
nājusi sasniegtos energoefektivitātes rezultā-
tus, dzīvokļu īpašnieki var saņemt līdzfinan-
sējumu.
Pēc nama atjaunošanas pabeigšanas dzī-
vokļu īpašnieki iegūst drošu un energotaupī-
gu mājokli, tiek atjaunots ēkas dzīves cikls.
Samazinās apkures izmaksas, taču rēķinā pa-
rādās kredīta izmaksas. Mājas atjaunošanai
ņemtais kredīts nekādā veidā neapgrūtina un
neierobežo dzīvokļa īpašumu. Samazinās arī
ēkas ekspluatācijas izmaksas. Rīgā par 90%
sarūk nekustamā īpašuma nodoklis.
Kas ir energoaudits?
Plānojot ēkas energoefektivitātes palielināša-
nu, energoaudits ir pamats, uz kā balstās visi
tālākie aprēķini. SIA Ekodoma projektu vadī-
tājs energoauditors Kristaps Kašs uzsvēra, ka
ļoti svarīgs aspekts ir ēkas siltumenerģijas pa-
tēriņš. Nepieciešams apkopot informāciju par
karstā ūdens patēriņu, par apkures sistēmu, ja
tāda ir, jo ne visas ēkas ir pieslēgtas centrali-
zētajai siltumapgādes sistēmai. Tad ir nepie-
ciešami papildu dati, lai kārtīgi varētu novēr-
tēt šo sistēmu.
Kad visa informācija ir apkopota, nāka-
mais solis ir ēkas apsekošana, iegūto datu pār-
baude reālajā dzīvē. Notiek ēkas norobežojo-
šo konstrukciju apsekošana un uzmērīšana,
inženierkomunikāciju apsekošana un nepie-
ciešamo mērījumu veikšana, dzīvokļu apse-
košana un iedzīvotāju aptauja, kā arī izejas
datu precizēšana.
Sagatavojot ēkas energosertifikātu, notiek
enerģijas patēriņa modeļa izstrāde un validā-
cija, energosertifikāta pielikumu sagatavoša-
na un reģistrācija BIS sistēmā, kurā tiek ie-
kļauts pielikums par aprēķinu vērtībām un
pielikums par ekonomiski pamatotiem pasā-
kumiem.
Nozīmīgākie ieguvumi, siltinot ēkas, ir no-
robežojošo konstrukciju un inženiersistēmu
atjaunošana, apkures un karstā ūdens sagata-
vošanas siltumenerģijas patēriņa samazinā-
jums, kas arī pazemina izmaksas, ēku eks-
pluatējot. Protams, pieaug arī nekustamā īpa-
šuma vērtība. Tāpat arī sarūk maksājums ne-
paredzēto un kārtējo ēkas remontu izdevumu
segšanai, kā arī nekustamā īpašuma nodok-
lis.
Elektrodrošība daudzdzīvokļu mājās
Plānojot ēkas energoefektivitātes palielināša-
nu, jāatceras arī par ēkas elektrosaimniecību –
īpaši tāpēc, ka daudzdzīvokļu ēkas visbiežāk
ir celtas vairāk nekā pirms pusgadsimta.
Uzņēmuma Sadales tīkls elektrozinību mā-
cību vadītājs Artūrs Šmats uzsvēra, ka dzī-
vokļa vai individuālās dzīvojamās mājas īpaš-
nieka privātīpašumā esošas elektroietaises
ekspluatācijai nav jāpiesaista atbildīgās perso-
nas, taču tādas nepieciešamas dzīvojamo mā-
ju kopīpašumā esošu elektroietaišu ekspluatā-
cijai, ja valdījumā ir elektroietaises ar nomi-
nālo darba maiņspriegumu virs 1000 V (AC)
vai līdzspriegumu virs 1500 V (DC). Darbus
dzīvokļu un dzīvojamo māju elektroietaisēs
veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu
Nr. 1041 prasībām, normatīvo aktu prasībām
par ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūvi un
elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas
noteikumiem.
Dzīvokļu īpašniekiem jāatceras, ka ne-
drīkst lietot bojātas elektrības rozetes. Tur-
klāt rozetes lielākoties ir paredzētas tikai
slodzei līdz 16A! Lai elektrības lietošana bū-
tu droša, jālieto atbilstošas rozetes un slēdži.
Jāizmanto rozetes ar zemējumu, savukārt
vannas istabā un virtuvē jāizraugās mit-
rumizturīgas rozetes, kuru aizsardzības kla-
se ir vismaz IP54 vai P55. Lai pasargātu bēr-
nus no nejaušām elektrotraumām, jālieto
kontaktligzdu aizsargi.
Būvinženieris Nr. 92
108 109
Būvinženieris Nr. 92
Energoefektīvākās ēkas dienasgrāmata
Kontaktligzdas nedrīkst pārslogot, pieslē-
dzot tām pārāk daudz patērētāju. Savukārt
pagarinātāji lielākoties ir paredzēti slodzei ti-
kai līdz 10A. Nedrīkst lietot pagarinātājus, ja
tie nav atritināti. Protams, aizliegts lietot bo-
jātas elektroietaises.
Ventilācijas risinājumi
daudzdzīvokļu namiem
To, cik svarīga ir kvalitatīva daudzdzīvokļu
ēku ventilācija, skaidroja Gatis Pļavenieks no
Rīgas Tehniskās universitātes.
Mikroklimata kvalitāti telpās nosaka dau-
dzi faktori: āra piesārņojums, ziedputekšņi,
smakas, arī trokšņi. Tie ir ārējie faktori. Tāpat
mikroklimatu ietekmē iekšējie faktori – mit-
rums un kondensāts, putekļi, piesārņojums,
kas rodas telpās cilvēku darbības vai izmanto-
to materiālu dēļ.
«Cilvēks dzīvoklī pavada lielu dzīves daļu,
un, ja dzīvoklis atbilst higiēnas prasībām, tas
labvēlīgi ietekmē cilvēka veselību, emocionā-
lo noskaņojumu un darbaspējas. Tāpēc gaisa
kvalitātei ir īpaša nozīme. Lai dzīvoklī būtu
patīkami, nepieciešams noteikts mikrokli-
mats – gaisa temperatūrai jābūt no 18 līdz
20 °C, un relatīvajam gaisa mitrumam – no
30 līdz 60%. Ja dzīvoklī ir mazi bērni, tempe-
ratūra jāpaaugstina. Savukārt gaisa tīrību dzī-
voklī vērtē pēc ogļskābās gāzes koncentrāci-
jas. Gaiss uzskatāms par tīru, ja ogļskābās gā-
zes (CO2
) koncentrācija ir no 0,07 līdz 0,1%,»
skaidroja G. Pļavenieks.
Daudzdzīvokļu mājās gaisa pieplūdi var
nodrošināt dabiskā ventilācija, bet nosūci –
mehāniskā ventilācija. Var būt arī tā, ka gan
pieplūdi, gan arī nosūci nodrošina mehāniskā
ventilācija. Tāpat mehāniskā ventilācija var
būt aprīkota ar siltuma atguvi (rekuperācija).
Dabisko ventilāciju ietekmē temperatūra,
spiedienu starpība mājoklī un virs ēkas jumta,
kā arī vējš. Salīdzinājumā ar dabisko ventilā-
ciju mehāniskajai ventilācijai ir vairākas
priekšrocības – praktiski neierobežots darbī-
bas rādiuss, ražīgums nav atkarīgs no meteo-
roloģiskiem apstākļiem. Tāpat var mainīt pie-
plūdes gaisa parametrus, organizēt gaisa pie-
plūdi un noplūdi konkrētās vietās, to iespē-
jams attīrīt, mainīt tā temperatūru un
mitrumu.
Izmantojot spiediena un citus sensorus,
var ierīkot sistēmu, kas automātiski regulēs
svaiga gaisa padevi atkarībā no situācijas tel-
pās.
Plānojot ventilāciju, ieteicams izveidot tā-
du sistēmu, lai stundas laikā telpā nomainītos
puse no tajā esoša gaisa. Svaiga gaisa pieplūde
jānodrošina dzīvojamajās telpās, savukārt no-
sūce jāorganizē no palīgtelpām, vannas ista-
bām, tualetēm un virtuvēm.
Ventilējamo fasāžu risinājumi
daudzdzīvokļu ēku siltināšanai
Saint-Gobain projektu vadītājs Andris Lujāns
stāstīja par to, kādi ir ieguvumi, ja siltina mā-
jas, izmantojot ventilējamo fasāžu risināju-
mus. Izmantojot ventilējamās fasādes, tiek
iegūta ēkas konstrukciju aizsardzība pret tem-
peratūru un nokrišņiem. Palielinās nama ilg-
mūžība. Savukārt būvniecību var veikt prak-
tiski jebkuros apstākļos, kas nav iespējams,
izvēloties apmestās fasādes. Ir ļoti dažādi teh-
niskie risinājumi un apdares daudzveidība.
«Uzņēmums Isover piedāvā kā viena, tā arī
vairāku slāņu siltumizolācijas sistēmas venti-
lējamajām fasādēm. Viena slāņa sistēmā siltu-
ma un pretvēja izolācija ir apvienota vienā
slānī, ko pie sienas piestiprina ar siltumizolā-
cijai domātajiem dībeļiem. Ieguvums ir ātra
sistēmas montāža. Savukārt vairāku slāņu sis-
tēmā katrs elements izveidots kā atsevišķs slā-
nis, ko pie sienas atbilstoši norādījumiem pie-
stiprina objektā. Ieguvums ir optimālas sil-
tumizolācijas izmaksas, kas ir mazākas, nekā
izraugoties viena slāņa sistēmu. Izvēloties vai-
rākslāņu sistēmu, tiek izveidota ugunsdroša
konstrukcija, mazāki ir arī siltuma zudumi, jo
tiek izmantota elastīga siltumizolācija, kas la-
bāk piekļaujas ēkas konstrukcijām. Līdz ar
to arī siltuma zudumi ir mazāki,» skaidroja
A. Lujāns.
Ēkas radītās siltumenerģijas pilnais
rekuperācijas cikls
Uzņēmuma Innovation B&G pārstāvis Vik-
tors Goljadiņecs skaidroja, kāda nozīme ir
rekuperācijas sistēmām un kā tās palīdz pa-
augstināt ēkas energoefektivitāti.
«Eurostat statistika liecina, ka Eiropas Sa-
vienībā mājsaimniecības patērē aptuveni 26%
no kopējā enerģijas daudzuma. Tas ir ļoti
daudz. Un liela daļa mājsaimniecību ir izvie-
totas daudzdzīvokļu mājās. Tāpēc jānodroši-
na ēkas apsaimniekošana atbilstoši tās enerģi-
jas patēriņam, dzīvokļu īpašniekiem attālināti
ir jānodrošina piekļuve datiem par ēkas dina-
misko un gada kopējo enerģijas patēriņu ar
rekomendācijām, kā to mazināt nākotnē, kā
arī jāveicina dzīvojamā fonda pāreja uz ēku
energoapgādi no atjaunojamajiem energore-
sursiem un daļēja energodecentralizācija,»
skaidroja V. Goljadiņecs.
Pateicoties ēkas radītās siltumenerģijas pil-
najam rekuperācijas ciklam, mēs varam atgūt
siltumenerģiju arī no kanalizācijas sistēmām
sadzīves karstā ūdens ražošanai, komforta ap-
kures sistēmām un komforta dzesēšanas sis-
tēmām. Notekūdeņu siltummainis nodod
ēkas saimnieciskā notekūdens siltumenerģiju
siltumsūknim, kurš novirza šo potenciālu
ēkas karstā ūdens sagatavošanai un iekštelpu
gaisa piesildīšanai gaisa rekuperācijas sistē-
mā.
Savukārt elektroenerģiju, kas gūta solārās
aktivitātes periodā, saules PV paneļu lauks
pārvērš lietderīgā enerģijā, lai nodrošinātu
ēkas pilnās rekuperācijas sistēmas ierīču dar-
bību.
Laikā, kad lietotāji nepatērē karsto ūdeni
un enerģijas reģenerācijas jauda ir pārāk lie-
la, pilnās rekuperācijas sistēmas blokam ir
iespējams pievienot atmosfērisko siltuma
akumulatoru, kurā uzglabāt enerģiju nakts
periodā. Šī sistēma kalpo ne tikai liekās sil-
tumenerģijas uzglabāšanai, bet arī siltuma
pieprasījuma jaudas izlīdzināšanai diennakts
griezumā.
Innovation B&G risinājumā ir lietota teh-
noloģija, kas nodrošina siltuma apmaiņu
starp ēkas notekūdeņu un energoapgādes
sistēmām. Notekūdeņi tiek uzglabāti tver-
tnē, kurā ir iegremdēts notekūdeņu siltum-
mainis. Pēc siltuma noņemšanas no notek-
ūdeņiem ēkas karstā ūdens apgādei atdzesē-
tie notekūdeņi tiek izmantoti iekštelpu dze-
sēšanai.
Ierīce ir izstrādāta tā, lai siltumsūkņa sara-
žoto enerģiju abās izejās varētu pilnībā iz-
mantot, kompensējot aukstuma un siltuma
ciklu nevienmērību dienas laikā.
Savukārt centralizētajā gaisa ventilācijas
sistēmā ietilpst siltuma rekuperācijas iekārta
ar apkures avotu no kanalizācijas siltummai-
ņas iekārtas. Siltumenerģiju no novadītā gaisa
atgūst pretplūsmas siltummainī.
Sistēmas vadības bloks nodrošina visu
elektromotoru piedziņas sistēmu funkciona-
litāti: cirkulācijas sūkņi, modulējošie vārsti,
sensori, ventilatori. Vadības bloks nodrošina
augstu sistēmas iekārtu darbības efektivitāti,
sinhronizējot to ar solārās aktivitātes perio-
du.
Arī ventilācija ir ļoti liela siltuma patērētā-
ja. Tāpēc, ierīkojot ventilācijas sistēmu ar re-
kuperāciju, var būtiski samazināt siltuma zu-
dumus. Iespējams atgūt līdz pat 90% no siltu-
ma, kas izplūst pa ventilāciju.
Izglītojoši vebināri Elektrum
Energoefektivitātes centrā
Elektrum Energoefektivitātes centrs ar vairāk
nekā 25 gadus uzkrāto pieredzi izglīto par
daudzveidīgiem risinājumiem energoefekti-
vitātes paaugstināšanā, regulāri rīkojot bez-
maksas vebinārus un pasākumus, sniedzot
konsultācijas.
Visi vebināra Daudzdzīvokļu nami var būt
energoefektīvi materiāli un videoieraksti ik-
vienam ir pieejami elektrum.lv sadaļā Seminā-
ru arhīvs. BI
1 sur 3

Contenu connexe

Similaire à Daudzdzīvokļu nami arī var būt energoefektīvi(20)

Godina par desmit gadu ieguldījumu energoefektivitātēGodina par desmit gadu ieguldījumu energoefektivitātē
Godina par desmit gadu ieguldījumu energoefektivitātē
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk8 vues
Godina par desmit gadu ieguldījumu energoefektivitātēGodina par desmit gadu ieguldījumu energoefektivitātē
Godina par desmit gadu ieguldījumu energoefektivitātē
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk417 vues
Energoefektivitāte - ieguvums vienmērEnergoefektivitāte - ieguvums vienmēr
Energoefektivitāte - ieguvums vienmēr
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk21 vues
Energoefektivitāte sabiedriskajā sektorā Energoefektivitāte sabiedriskajā sektorā
Energoefektivitāte sabiedriskajā sektorā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk350 vues
Ar renovāciju pret Covid-19Ar renovāciju pret Covid-19
Ar renovāciju pret Covid-19
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk396 vues
Virzība uz ilgtspējīgu daudzdzīvokļu ēkuVirzība uz ilgtspējīgu daudzdzīvokļu ēku
Virzība uz ilgtspējīgu daudzdzīvokļu ēku
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk115 vues
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādēNotekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
Notekūdeņu siltuma potenciāls ēku energoapgādē
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk13 vues
Elektrouzlādes punktu izveide Elektrouzlādes punktu izveide
Elektrouzlādes punktu izveide
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk598 vues
Kā neuzkāpt uz grābekļa mājas atjaunošanas procesā Kā neuzkāpt uz grābekļa mājas atjaunošanas procesā
Kā neuzkāpt uz grābekļa mājas atjaunošanas procesā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk685 vues
Padomju laika mantojuma pārvērtības IgaunijāPadomju laika mantojuma pārvērtības Igaunijā
Padomju laika mantojuma pārvērtības Igaunijā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk18 vues
Enerģijas patēriņa maiņa uzņēmumu un sabiedrības rokāsEnerģijas patēriņa maiņa uzņēmumu un sabiedrības rokās
Enerģijas patēriņa maiņa uzņēmumu un sabiedrības rokās
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk11 vues
Projektu un dokumetācijas kvalitāteProjektu un dokumetācijas kvalitāte
Projektu un dokumetācijas kvalitāte
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk21 vues

Plus de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanaiPotenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai
Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk8 vues
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk29 vues
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādeiCauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk49 vues
Radiatoru termostatisko sensoru lietošanaRadiatoru termostatisko sensoru lietošana
Radiatoru termostatisko sensoru lietošana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk37 vues
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktoriRadiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk57 vues
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk28 vues
3_Knauf fasades kludas novembris 2023.pdf3_Knauf fasades kludas novembris 2023.pdf
3_Knauf fasades kludas novembris 2023.pdf
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk14 vues
 Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk45 vues
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirolsSiltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk9 vues
Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi
Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk81 vues
 Bēniņu pārsegumu siltināšana Bēniņu pārsegumu siltināšana
Bēniņu pārsegumu siltināšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk61 vues
 Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk52 vues
Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks
Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk64 vues
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk73 vues
Logu izvēle un montāža. Ieteikumi Logu izvēle un montāža. Ieteikumi
Logu izvēle un montāža. Ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk54 vues
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu? Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk69 vues

Daudzdzīvokļu nami arī var būt energoefektīvi

 • 1. 104 105 Būvinženieris Nr. 92 Energoefektīvākās ēkas dienasgrāmata rgoefektīvākās ēkas dienasgrāmata Ekonomikas ministrija Klimata un enerģētikas ministrija Toms Lācis, Elektrum Energoefektivitātes centra projektu vadītājs, konkursa Energoefektīvākā ēka Latvijā žūrijas pārstāvis Saskaņā ar Eiropas Komisijas aplēsēm ēkas Eiropas Savienībā (ES) patērē 40% no kopējā enerģijas patēriņa, tādēļ nepieciešams strauji palielināt to renovācijas tempu un uzlabot informācijas apmaiņu par energoefektivitāti. Latvijā daudzdzīvokļu mājās dzīvo aptuveni 70% valsts iedzīvotāju, liecina 2022. gada Centrālās statistikas pārvaldes dati. Lielākā daļa dzīvojamā fonda Latvijā ir būvēta sen, tāpēc ir nepieciešami ieguldījumi, lai paaug- stinātu šo ēku energoefektivitāti. Enerģijas resursu cenu kāpums jau licis daļai namu īpašnieku apsvērt un sākt energoefektivitātes sper vairāki soļi, lai ēkas varētu atjaunot. Taču tajā brīdī, kad tiek pieņemts lēmums ēku at- jaunot, jautājumu ir vairāk nekā atbilžu. Kā to izdarīt, kādi dokumenti nepieciešami, kas tos sagatavos? Ja mājā dzīvo ļoti daudz senioru, vai viņi spēs samaksāt? Ja nu pēkšņi izrādās, ka ir nepieciešama dzīvokļu īpašnieku biedrī- ba, lai varētu lemt par savu īpašumu daudz- dzīvokļu ēkā? Kas būvēs, vai būvnieki būs uzticami, kā finansēt visus procesus? Ar ko tieši sākt? Rīgas Enerģētikas aģentūras energoefekti- vitātes eksperts Arnis Lelītis skaidroja – lai pieņemtu pirmo nopietno lēmumu, dzīvokļu īpašniekiem ir jāsapulcējas un jāizrunā visi jautājumi, jāsecina: «jā, mēs to vēlamies da- rīt!», kā arī jābalso par to. Protams, ir gan jā- apzina ēkas tehniskā kārtība, gan arī jāsagata- vo tehniskie dokumenti, kas ļaus aprēķināt nepieciešamās finanses. Būs vajadzīgs tehnis- kās apsekošanas atzinums un energoaudits. Šos dokumentus gatavo sertificēti speciālisti. «Tad, kad saņemts ēkas tehniskās apseko- šanas atzinums un energosertifikāts, dzīvokļu īpašnieki var izvērtēt informāciju par ēkas stāvokli, iepazīties ar veicamo darbu sarakstu. Izstrādātie dokumenti kalpo projektēšanas uzdevuma definēšanai, lai veiktu būvprojekta pasūtīšanu. Dzīvokļu īpašnieku kopība sadar- bībā ar apsaimniekotāju izvēlas projektētāju. Daudzdzīvokļu nami arī var būt energoefektīvi pasākumus, lai novērstu enerģijas zudumus un ekonomētu iedzīvotāju finanses. Par to, kā pēc iespējas efektīvāk var palielināt daudzdzī- vokļu ēku energoefektivitāti, varēja uzzināt Elektrum Energoefektivitātes centra rīkotajā bezmaksas vebinārā Daudzdzīvokļu nami var būt energoefektīvi. Konkurss Energoefektīvākā ēka Latvijā Latvijā jau 13. gadu rit konkurss Energoefektī- vākā ēka Latvijā, ko rīko Ekonomikas minis- trija sadarbībā ar Klimata un enerģētikas mi- nistriju un Latvijas Būvinženieru savienību. Ekonomikas ministrijas pārstāve un konkur- sa žūrijas komisijas priekšsēdētāja Inese Bēr- ziņa atklāja, ka ministrija ik gadu vēlas izcelt labākās ēkas un teikt paldies tiem, kas šajā jo- mā paveikuši visvairāk. Šogad konkursam var pieteikties un pieteikt ēkas līdz 16. jūnijam. «13 gadu laikā ir pieteikts daudz ēku, ir redzē- ta gan izcila, gan ne tik laba pieredze, taču katrā no gadījumiem ir bijuši uzņēmīgi cilvē- ki, kuri centušies uzlabot mājokļus,» stāsta I. Bērziņa. Konkursā ēkas var pieteikt piecās nominācijās, un vislielākā konkurence parasti ir nominācijā Energoefektīvākā atjaunotā daudzdzīvokļu ēka. Vēl ir nominācijas Ener- goefektīvākā daudzdzīvokļu ēka jaunbūve, Energoefektīvākā publiskā ēka, Energoefektī- vākā vienģimenes ēka un Energoefektīvākā rūpnieciskā ēka. Protams, galvenais kritērijs ir energoefekti- vitāte, un katrā nominācijā ēkas vērtē dažādi eksperti pēc ļoti daudziem kritērijiem. «Katrā ziņā ir daudz interesantu piemēru gan par ventilāciju, gan arī par siltumapgādes sistē- mu. Arī, ja kaut kas reizēm nav sanācis tā, kā vajag, tad tā arī pasaka – šajā mājā ventilācijas risinājums varētu būt labāks! Vairāk par kon- kursu var uzzināt energoefektivakaeka.lv,» piebilda I. Bērziņa. Soli pa solim ceļā uz energoefektīvāku māju Daudzdzīvokļu ēku fonds Latvijā ir novecojis un bieži vien arī tehniski nedrošs, tāpēc jā-
 • 2. 106 107 Būvinženieris Nr. 92 Energoefektīvākās ēkas dienasgrāmata Ar projekta un kontroltāmes izstrādi dzī- vokļu īpašnieki iegūst dokumentu paketi, kas nepieciešama dalībai programmā,» skaidro A. Lelītis. Ideālā situācija būtu tāda, ja ēkai būtu savi uzkrājumi, bet ļoti bieži šo uzkrājumu diem- žēl nav, un tad ir jāmeklē palīdzība. Piemē- ram, Rīgas enerģētikas aģentūra piedāvā at- balsta programmu, taču tikai Rīgā esošajām ēkām. Atbalsts sedz līdz 70% izdevumu par tehniskā atzinuma sagatavošanu un energo- audita izstrādi. Ēku īpašniekiem ārpus Rīgas ir iespēja izmantot attīstības finanšu institū- cijas ALTUM piedāvātās atbalsta program- mas. Kādi soļi sperami tālāk? Lai nodrošinātu ēkas atjaunošanas ieceri, dzīvokļu īpašnie- ku kopība dibina dzīvokļu īpašnieku biedrī- bu. Dzīvokļu īpašnieki pilnvaro biedrību, jo ēkas atjaunošanas laikā ir nepieciešama pilnvarotā persona, kas pārstāv dzīvokļu īpašnieku intereses ēkas atjaunošanas gaitā. Biedrību var dibināt ar mērķi atjaunot ēku. Visus lēmumus par ēkas atjaunošanas apjo- mu, tai skaitā finansēm, pieņem dzīvokļu īpašnieki. Kad ir izstrādāts tehniskais projekts, dzī- vokļu īpašnieki iepazīstas ar projekta izmak- sām. Biedrība sagatavo un dzīvokļu īpašnie- ki apstiprina kontroltāmi, kā arī iepazīstina katru dzīvokļa īpašnieku ar projekta izmak- sām. Biedrība apkopo rezultātus un var pie- teikties līdzfinansējuma saņemšanai, ja vis- maz 50+1 dzīvokļu īpašnieks nobalso par ēkas atjaunošanu. Balstoties uz dzīvokļu īpašnieku lēmumu, tiek sagatavots pietei- kums līdzfinansējuma saņemšanai. Konkur- sa kārtībā tiek izvēlēts būvnieks un noslēgts līgums par būvuzraudzību un autoruzrau- dzību. Tāpat tiek panākta vienošanās ar ban- ku par projekta finansēšanu. Būvnieks sāk būvniecību. Kad būvniecība pabeigta, kad parakstīti pieņemšanas-nodošanas akti un valsts finan- šu institūcija ALTUM izvērtējusi un apstipri- nājusi sasniegtos energoefektivitātes rezultā- tus, dzīvokļu īpašnieki var saņemt līdzfinan- sējumu. Pēc nama atjaunošanas pabeigšanas dzī- vokļu īpašnieki iegūst drošu un energotaupī- gu mājokli, tiek atjaunots ēkas dzīves cikls. Samazinās apkures izmaksas, taču rēķinā pa- rādās kredīta izmaksas. Mājas atjaunošanai ņemtais kredīts nekādā veidā neapgrūtina un neierobežo dzīvokļa īpašumu. Samazinās arī ēkas ekspluatācijas izmaksas. Rīgā par 90% sarūk nekustamā īpašuma nodoklis. Kas ir energoaudits? Plānojot ēkas energoefektivitātes palielināša- nu, energoaudits ir pamats, uz kā balstās visi tālākie aprēķini. SIA Ekodoma projektu vadī- tājs energoauditors Kristaps Kašs uzsvēra, ka ļoti svarīgs aspekts ir ēkas siltumenerģijas pa- tēriņš. Nepieciešams apkopot informāciju par karstā ūdens patēriņu, par apkures sistēmu, ja tāda ir, jo ne visas ēkas ir pieslēgtas centrali- zētajai siltumapgādes sistēmai. Tad ir nepie- ciešami papildu dati, lai kārtīgi varētu novēr- tēt šo sistēmu. Kad visa informācija ir apkopota, nāka- mais solis ir ēkas apsekošana, iegūto datu pār- baude reālajā dzīvē. Notiek ēkas norobežojo- šo konstrukciju apsekošana un uzmērīšana, inženierkomunikāciju apsekošana un nepie- ciešamo mērījumu veikšana, dzīvokļu apse- košana un iedzīvotāju aptauja, kā arī izejas datu precizēšana. Sagatavojot ēkas energosertifikātu, notiek enerģijas patēriņa modeļa izstrāde un validā- cija, energosertifikāta pielikumu sagatavoša- na un reģistrācija BIS sistēmā, kurā tiek ie- kļauts pielikums par aprēķinu vērtībām un pielikums par ekonomiski pamatotiem pasā- kumiem. Nozīmīgākie ieguvumi, siltinot ēkas, ir no- robežojošo konstrukciju un inženiersistēmu atjaunošana, apkures un karstā ūdens sagata- vošanas siltumenerģijas patēriņa samazinā- jums, kas arī pazemina izmaksas, ēku eks- pluatējot. Protams, pieaug arī nekustamā īpa- šuma vērtība. Tāpat arī sarūk maksājums ne- paredzēto un kārtējo ēkas remontu izdevumu segšanai, kā arī nekustamā īpašuma nodok- lis. Elektrodrošība daudzdzīvokļu mājās Plānojot ēkas energoefektivitātes palielināša- nu, jāatceras arī par ēkas elektrosaimniecību – īpaši tāpēc, ka daudzdzīvokļu ēkas visbiežāk ir celtas vairāk nekā pirms pusgadsimta. Uzņēmuma Sadales tīkls elektrozinību mā- cību vadītājs Artūrs Šmats uzsvēra, ka dzī- vokļa vai individuālās dzīvojamās mājas īpaš- nieka privātīpašumā esošas elektroietaises ekspluatācijai nav jāpiesaista atbildīgās perso- nas, taču tādas nepieciešamas dzīvojamo mā- ju kopīpašumā esošu elektroietaišu ekspluatā- cijai, ja valdījumā ir elektroietaises ar nomi- nālo darba maiņspriegumu virs 1000 V (AC) vai līdzspriegumu virs 1500 V (DC). Darbus dzīvokļu un dzīvojamo māju elektroietaisēs veic saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 1041 prasībām, normatīvo aktu prasībām par ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūvi un elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumiem. Dzīvokļu īpašniekiem jāatceras, ka ne- drīkst lietot bojātas elektrības rozetes. Tur- klāt rozetes lielākoties ir paredzētas tikai slodzei līdz 16A! Lai elektrības lietošana bū- tu droša, jālieto atbilstošas rozetes un slēdži. Jāizmanto rozetes ar zemējumu, savukārt vannas istabā un virtuvē jāizraugās mit- rumizturīgas rozetes, kuru aizsardzības kla- se ir vismaz IP54 vai P55. Lai pasargātu bēr- nus no nejaušām elektrotraumām, jālieto kontaktligzdu aizsargi. Būvinženieris Nr. 92
 • 3. 108 109 Būvinženieris Nr. 92 Energoefektīvākās ēkas dienasgrāmata Kontaktligzdas nedrīkst pārslogot, pieslē- dzot tām pārāk daudz patērētāju. Savukārt pagarinātāji lielākoties ir paredzēti slodzei ti- kai līdz 10A. Nedrīkst lietot pagarinātājus, ja tie nav atritināti. Protams, aizliegts lietot bo- jātas elektroietaises. Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu namiem To, cik svarīga ir kvalitatīva daudzdzīvokļu ēku ventilācija, skaidroja Gatis Pļavenieks no Rīgas Tehniskās universitātes. Mikroklimata kvalitāti telpās nosaka dau- dzi faktori: āra piesārņojums, ziedputekšņi, smakas, arī trokšņi. Tie ir ārējie faktori. Tāpat mikroklimatu ietekmē iekšējie faktori – mit- rums un kondensāts, putekļi, piesārņojums, kas rodas telpās cilvēku darbības vai izmanto- to materiālu dēļ. «Cilvēks dzīvoklī pavada lielu dzīves daļu, un, ja dzīvoklis atbilst higiēnas prasībām, tas labvēlīgi ietekmē cilvēka veselību, emocionā- lo noskaņojumu un darbaspējas. Tāpēc gaisa kvalitātei ir īpaša nozīme. Lai dzīvoklī būtu patīkami, nepieciešams noteikts mikrokli- mats – gaisa temperatūrai jābūt no 18 līdz 20 °C, un relatīvajam gaisa mitrumam – no 30 līdz 60%. Ja dzīvoklī ir mazi bērni, tempe- ratūra jāpaaugstina. Savukārt gaisa tīrību dzī- voklī vērtē pēc ogļskābās gāzes koncentrāci- jas. Gaiss uzskatāms par tīru, ja ogļskābās gā- zes (CO2 ) koncentrācija ir no 0,07 līdz 0,1%,» skaidroja G. Pļavenieks. Daudzdzīvokļu mājās gaisa pieplūdi var nodrošināt dabiskā ventilācija, bet nosūci – mehāniskā ventilācija. Var būt arī tā, ka gan pieplūdi, gan arī nosūci nodrošina mehāniskā ventilācija. Tāpat mehāniskā ventilācija var būt aprīkota ar siltuma atguvi (rekuperācija). Dabisko ventilāciju ietekmē temperatūra, spiedienu starpība mājoklī un virs ēkas jumta, kā arī vējš. Salīdzinājumā ar dabisko ventilā- ciju mehāniskajai ventilācijai ir vairākas priekšrocības – praktiski neierobežots darbī- bas rādiuss, ražīgums nav atkarīgs no meteo- roloģiskiem apstākļiem. Tāpat var mainīt pie- plūdes gaisa parametrus, organizēt gaisa pie- plūdi un noplūdi konkrētās vietās, to iespē- jams attīrīt, mainīt tā temperatūru un mitrumu. Izmantojot spiediena un citus sensorus, var ierīkot sistēmu, kas automātiski regulēs svaiga gaisa padevi atkarībā no situācijas tel- pās. Plānojot ventilāciju, ieteicams izveidot tā- du sistēmu, lai stundas laikā telpā nomainītos puse no tajā esoša gaisa. Svaiga gaisa pieplūde jānodrošina dzīvojamajās telpās, savukārt no- sūce jāorganizē no palīgtelpām, vannas ista- bām, tualetēm un virtuvēm. Ventilējamo fasāžu risinājumi daudzdzīvokļu ēku siltināšanai Saint-Gobain projektu vadītājs Andris Lujāns stāstīja par to, kādi ir ieguvumi, ja siltina mā- jas, izmantojot ventilējamo fasāžu risināju- mus. Izmantojot ventilējamās fasādes, tiek iegūta ēkas konstrukciju aizsardzība pret tem- peratūru un nokrišņiem. Palielinās nama ilg- mūžība. Savukārt būvniecību var veikt prak- tiski jebkuros apstākļos, kas nav iespējams, izvēloties apmestās fasādes. Ir ļoti dažādi teh- niskie risinājumi un apdares daudzveidība. «Uzņēmums Isover piedāvā kā viena, tā arī vairāku slāņu siltumizolācijas sistēmas venti- lējamajām fasādēm. Viena slāņa sistēmā siltu- ma un pretvēja izolācija ir apvienota vienā slānī, ko pie sienas piestiprina ar siltumizolā- cijai domātajiem dībeļiem. Ieguvums ir ātra sistēmas montāža. Savukārt vairāku slāņu sis- tēmā katrs elements izveidots kā atsevišķs slā- nis, ko pie sienas atbilstoši norādījumiem pie- stiprina objektā. Ieguvums ir optimālas sil- tumizolācijas izmaksas, kas ir mazākas, nekā izraugoties viena slāņa sistēmu. Izvēloties vai- rākslāņu sistēmu, tiek izveidota ugunsdroša konstrukcija, mazāki ir arī siltuma zudumi, jo tiek izmantota elastīga siltumizolācija, kas la- bāk piekļaujas ēkas konstrukcijām. Līdz ar to arī siltuma zudumi ir mazāki,» skaidroja A. Lujāns. Ēkas radītās siltumenerģijas pilnais rekuperācijas cikls Uzņēmuma Innovation B&G pārstāvis Vik- tors Goljadiņecs skaidroja, kāda nozīme ir rekuperācijas sistēmām un kā tās palīdz pa- augstināt ēkas energoefektivitāti. «Eurostat statistika liecina, ka Eiropas Sa- vienībā mājsaimniecības patērē aptuveni 26% no kopējā enerģijas daudzuma. Tas ir ļoti daudz. Un liela daļa mājsaimniecību ir izvie- totas daudzdzīvokļu mājās. Tāpēc jānodroši- na ēkas apsaimniekošana atbilstoši tās enerģi- jas patēriņam, dzīvokļu īpašniekiem attālināti ir jānodrošina piekļuve datiem par ēkas dina- misko un gada kopējo enerģijas patēriņu ar rekomendācijām, kā to mazināt nākotnē, kā arī jāveicina dzīvojamā fonda pāreja uz ēku energoapgādi no atjaunojamajiem energore- sursiem un daļēja energodecentralizācija,» skaidroja V. Goljadiņecs. Pateicoties ēkas radītās siltumenerģijas pil- najam rekuperācijas ciklam, mēs varam atgūt siltumenerģiju arī no kanalizācijas sistēmām sadzīves karstā ūdens ražošanai, komforta ap- kures sistēmām un komforta dzesēšanas sis- tēmām. Notekūdeņu siltummainis nodod ēkas saimnieciskā notekūdens siltumenerģiju siltumsūknim, kurš novirza šo potenciālu ēkas karstā ūdens sagatavošanai un iekštelpu gaisa piesildīšanai gaisa rekuperācijas sistē- mā. Savukārt elektroenerģiju, kas gūta solārās aktivitātes periodā, saules PV paneļu lauks pārvērš lietderīgā enerģijā, lai nodrošinātu ēkas pilnās rekuperācijas sistēmas ierīču dar- bību. Laikā, kad lietotāji nepatērē karsto ūdeni un enerģijas reģenerācijas jauda ir pārāk lie- la, pilnās rekuperācijas sistēmas blokam ir iespējams pievienot atmosfērisko siltuma akumulatoru, kurā uzglabāt enerģiju nakts periodā. Šī sistēma kalpo ne tikai liekās sil- tumenerģijas uzglabāšanai, bet arī siltuma pieprasījuma jaudas izlīdzināšanai diennakts griezumā. Innovation B&G risinājumā ir lietota teh- noloģija, kas nodrošina siltuma apmaiņu starp ēkas notekūdeņu un energoapgādes sistēmām. Notekūdeņi tiek uzglabāti tver- tnē, kurā ir iegremdēts notekūdeņu siltum- mainis. Pēc siltuma noņemšanas no notek- ūdeņiem ēkas karstā ūdens apgādei atdzesē- tie notekūdeņi tiek izmantoti iekštelpu dze- sēšanai. Ierīce ir izstrādāta tā, lai siltumsūkņa sara- žoto enerģiju abās izejās varētu pilnībā iz- mantot, kompensējot aukstuma un siltuma ciklu nevienmērību dienas laikā. Savukārt centralizētajā gaisa ventilācijas sistēmā ietilpst siltuma rekuperācijas iekārta ar apkures avotu no kanalizācijas siltummai- ņas iekārtas. Siltumenerģiju no novadītā gaisa atgūst pretplūsmas siltummainī. Sistēmas vadības bloks nodrošina visu elektromotoru piedziņas sistēmu funkciona- litāti: cirkulācijas sūkņi, modulējošie vārsti, sensori, ventilatori. Vadības bloks nodrošina augstu sistēmas iekārtu darbības efektivitāti, sinhronizējot to ar solārās aktivitātes perio- du. Arī ventilācija ir ļoti liela siltuma patērētā- ja. Tāpēc, ierīkojot ventilācijas sistēmu ar re- kuperāciju, var būtiski samazināt siltuma zu- dumus. Iespējams atgūt līdz pat 90% no siltu- ma, kas izplūst pa ventilāciju. Izglītojoši vebināri Elektrum Energoefektivitātes centrā Elektrum Energoefektivitātes centrs ar vairāk nekā 25 gadus uzkrāto pieredzi izglīto par daudzveidīgiem risinājumiem energoefekti- vitātes paaugstināšanā, regulāri rīkojot bez- maksas vebinārus un pasākumus, sniedzot konsultācijas. Visi vebināra Daudzdzīvokļu nami var būt energoefektīvi materiāli un videoieraksti ik- vienam ir pieejami elektrum.lv sadaļā Seminā- ru arhīvs. BI