Publicité

Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās

senior officer at the Ministry of Economics à Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
19 Oct 2022
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Plus de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Publicité

Dernier(20)

Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās

 1. Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās Mārtiņš Auders Mājokļu politikas departamenta direktors 20.10.2022. Rīga
 2. Atbalsts mājokļu jomā
 3. Atbalsts mājokļu jomā “neatbalstītajam vidusslānim” ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva. Dzīvokļu izīrēšana “neatbalstītajam vidusslānim” - vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojums Izīrējot dzīvokli likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” izīrētājs ir pašvaldība. Izīrējot dzīvokli “neatbalstītajam vidusslānim” izīrētājs ir nekustamā īpašuma attīstītājs.
 4. Priekšnoteikumi vispārējas tautsaimnie- ciskas nozīmes pakalpojuma sniegšanai
 5. Nekustamā īpašuma attīstītajam ar pašvaldību ir jānoslēdz pilnvarojuma līgumu (termiņš – 50 gadi), ar kuru attīstītājam tiek uzticēts sniegt vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu. Pilnvarojuma līgums ir pieejams Ekonomikas ministrijas mājas lapā.
 6. Pašvaldībai ir jāizdod saistošos noteikumus par mājsaimniecību reģistrēšanu rindā zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanai. Dzīvokļus var izīrēt tikai mājsaimniecībām, kuras ir reģistrētas rindā un kuru ienākumi atbilst noteikumos noteiktajam ienākumu līmenim. Saistošajos noteikumos var paredzēt prioritāro secību noteiktām iedzīvotāju grupām. Attīstītājam - kooperatīvajai sabiedrībai piederošus dzīvokļus var izīrēt vienīgi kooperatīvo sabiedrību biedriem. Ieteikumi mājsaimniecību rindas veidošanai ir pieejami Ekonomikas ministrijas mājas lapā.
 7. Mājsaimniecības ienākumu pārbaude
 8. Mājsaimniecības kopējos mēneša neto vidējos ienākumus pārbauda: reģistrējot mājsaimniecību pašvaldību rindā pirms dzīvojamo telpu īres līguma noslēgšanas Ienākumu līmeņa noteikšanai izmanto Valsts ieņēmumu dienesta vai Kredītinformācijas biroja, vai arī līdzvērtīgas ārvalstu nodokļu administrācijas izziņu par iepriekšējā taksācijas gadā neto vidējiem ienākumiem, par kuriem maksāts iedzīvotāju ienākumu nodoklis.
 9. Īres līguma slēgšana un īres maksas apmērs
 10. Īres līgumu slēdz, ievērojot Dzīvojamo telpu īres likuma noteikumus. Īres maksu aprēķina atbilstoši īrētā dzīvokļa platībai un tā nepārsniedz 5 euro/m2 mēnesī. Īres maksu var paaugstināt reizi gadā saskaņā ar gada vidējo valsts inflācijas līmeni, kas noteikts atbilstoši CSP datiem. Papildus īres maksai īrnieks maksā: Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu un apdrošināšanas izmaksas proporcionāli īres dzīvokļa platībai. Ar dzīvojamās telpas lietošanu saistītos maksājumus – pārvaldīšanas izdevumus, kas tiek aprēķināti proporcionāli īres dzīvokļa platībai. Ikmēneša uzkrājumu 0,25 euro/m2 apmērā remontiem, kas nav paredzēti pārvaldīšanas darba plānā.
 11. Īres līguma nosacījumi
 12. Īres līgumā paredz drošības naudas iemaksu divu mēnešu īres maksas apmērā un tiesības drošības naudu izmantot attiecīgā īrnieka kavētu līgumā paredzētu maksājumu segšanai un citu saistību izpildei īres līguma darbības laikā. Īres līgumā paredz aizliegumu izīrēto īres dzīvokli nodot apakšīrei. Dzīvojamo telpu īres līguma paraugs ir pieejams Ekonomikas ministrijas mājas lapā. Dzīvojamo telpu īres līgumu atbilstības uzraudzību noteikumiem, tai skaitā īres maksas atbilstību, nodrošina sabiedrība "Possessor".
 13. Ierobežojumi rīcībai ar īres māju
 14. Īres tiesības nostiprina zemesgrāmatā. Dzīvokļus nedrīkst nodot lietošanā īrniekiem, pamatojoties uz īres līgumu, kas paredz izpirkuma tiesības. Nevar mainīt dzīvojamās īres mājas lietošanas veidu.
 15. Ierobežojumi rīcībai ar īres maksu
 16. Pēc aizdevuma saistību izpildes, nekustamā īpašuma attīstītājs pastāvīgi veic maksājumu 50 % apmērā no ieņēmumiem no īres maksas Mājokļu pieejamības fondā. Nekustamā īpašuma attīstītājs zemesgrāmatā nostiprina reālnastu par maksājumus veikšanu Mājokļu pieejamības fondā. Uzkrājumu fonda izveidei nekustamā īpašuma attīstītājs atver kontu kredītiestādē. Uzkrājumu fonda līdzekļu izlietojumu attīstītājs saskaņo ar sabiedrību "Possessor".
 17. @EM_gov_lv, +371 67013100 pasts@em.gov.lv www.em.gov.lv Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija /ekonomikasministrija Paldies par uzmanību
Publicité