Elektropreču atbilstība un prasības saules paneļiem

Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāksenior officer at the Ministry of Economics à Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
“Elektropreču atbilstība un prasības saules
paneļiem”
Arta Viļuma-Gudmona
Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta
Būvizstrādājumu, elektroiekārtu un energoefektivitātes uzraudzības daļas
Vecākā eksperte
Būtiskās prasības Elektroprecēm
1. Normatīvie akti – vispārīgās prasības
2. Tehniskā dokumentācija
3. Preces marķēšana
4. Pašpārbaudes lapa
2
Elektroiekārtām piemērojamie normatīvie akti
3
ELEKTROIEKĀRTAS
Ministru kabineta 2016.gada
12.aprīļa noteikumu Nr. 209
„Iekārtu elektrodrošības
noteikumi”
(Direktīva 2014/35/ES)
Ministru kabineta 2016.gada
12.aprīļa noteikumu Nr.208
prasībām
„Iekārtu elektro-
magnētiskās saderības
noteikumi”
(Direktīva 2014/30/ES)
Ministru kabineta 2013.gada
5.februāra noteikumi Nr. 84
„Noteikumi par atsevišķu
ķīmisku vielu lietošanas
ierobežojumiem elektriskajās
un elektroniskajās iekārtās”
(Direktīva 2011/65/ES +RoHS2 un
RoHS 3 Direktīva 2015/863EU )
Eiropas Parlamenta un
Padomes 2017. gada 4. Jūlija
Regula (ES) 2017/1369
ar ko izveido
energomarķējuma satvaru
[atceļ Direktīvu 2010/30/ES]
Ministru kabineta 2011.gada
6.decembra noteikumi Nr.941
„Noteikumi par ekodizaina
prasībām ar enerģiju saistītām
precēm (produktiem)”
(Direktīva2009/125/EK)
• Dažādiem produktiem ir attiecināmas dažādu normatīvo aktu prasības !!!!
• Papildus elektroprecēm, ņemot vērā to uzbūves un darbības principus, var tikt piemērotas arī citu
normatīvo aktu prasības.
Elektroiekārtām piemērojamie
normatīvie akti
4
• Minēto normatīvo aktu regulējums aptver plašu preču klāstu, līdz
ar to šajos normatīvajos aktos netiek konkrēti uzskaitītas preces
vai to grupas, piemēram, spuldzes, mikseri, blenderi, fēni, TV,
saules paneļi u.c..
• Normatīvais regulējums attiecas uz ierīcēm, nenosaucot konkrēti
ierīču modeļus vai nosaukumus, bet sniedzot vispārīgu
apzīmējumu - “ierīce”, kas aptver plašāku to preču amplitūdu, uz
kuru var attiecināt terminu “ierīce”.
Būtiskās prasības saules paneļiem
5
Uz saules paneļiem ir attiecināmas prasības, kas noteiktas:
• Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.209
“Iekārtu elektrodrošības noteikumi”
• Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr. 208
“Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi”
https://likumi.lv
Elektrodrošuma prasības
MK noteikumi Nr.209
6
Elektrodrošuma prasības ir piemērojamas visām elektroprecēm, kas darbojas
ar:
• maiņspriegumu no 50 V līdz 1000 V
• līdzspriegumu no 75 V līdz 1500 V un tās nav paredzēta radioviļņu
uztveršanai vai pārraidīšanai.
Izņēmumi, kas ir noteikti MK noteikumu Nr.209
4.punktā.
Būtiskās prasības:
Iekārta ir projektēta un izgatavota saskaņā ar
labas tehnoloģijas praksi. Tā neapdraud
cilvēku un mājdzīvnieku drošību, kā arī
īpašumu.
Iekārtai ir jābūt nodrošinātai pret riskiem, ko
tā var radīt un ko var radīt ārēju apstākļu
iedarbība.
Elektromagnētiskā savietojamības prasības
MK noteikumi Nr.209
7
Elektromagnētiskā savietojamības prasības
MK noteikumi Nr.209
Būtiskās prasības
Iekārtu ģenerētie elektromagnētiskie traucējumi nedrīkst pārsniegt līmeni,
virs kura radioiekārtas, elektronisko sakaru iekārtas vai citas iekārtas vairs
nespēj darboties, kā paredzējis to ražotājs.
Iekārtu noturība pret elektromagnētiskiem traucējumiem, kas sagaidāmi,
lietojot iekārtas paredzētajā veidā, ir pietiekama, lai tās varētu darboties bez
traucējumiem. 8
Elektromagnētiskās
savietojamības prasības
nosaka elektropreču spēju
darboties netraucēti
elektromagnētiskā vidē un to
radītie elektromagnētiskie
traucējumi nepārsniedz līmeni, kas
var traucēt citām iekārtām.
Ražotāja/importētāja pienākumi
Lai nodrošinātu preces atbilstību normatīvo aktu prasībām ražotājs
saskaņā ar Noteikumu Nr.208 3.1.nodaļas un Noteikumu Nr.209
3.1.nodaļas prasībām pirms iekārtas laišanas tirgū:
• veic iekārtas atbilstības novērtēšanu;
• sagatavo (izstrādā) iekārtas tehnisko dokumentāciju, kas
pierāda atbilstības novērtēšanas veikšanu;
• katrai iekārtai piestiprina CE marķējumu, tādejādi apliecinot, ka
prece atbilst vispārīgām drošuma prasībām, uzņemoties par to
atbildību;
• sastāda atbilstības deklarāciju, kurā norāda informāciju par preci,
tās ražotāju, atsauci uz piemērojamiem standartiem un citu
informāciju, kas ir prasīta attiecīgajos normatīvajos aktos;
• pievieno instrukciju un drošuma informāciju.
9
Tehniskā dokumentācija
• Tehniskā dokumentācija ir vajadzīga, lai pierādītu,
ka produkts atbilst pamatprasībām, un tādējādi ir
izmantojama, lai sagatavotu ES atbilstības
deklarāciju. Šī dokumentācija jums ir vajadzīga, lai
ražojumam uzliktu CE zīmi.
10
• Tehniskajā dokumentācijā ir izklāstīta
informācija par produkta projektēšanu,
ražošanu un darbību, un tajā jānorāda
jebkura sīkāka informācija, kas
apliecina produkta atbilstību
piemērojamajām prasībām.
Tehniskā dokumentācija
Tehniskajā dokumentācijā jābūt norādītai vismaz šādai
informācijai:
• īss produkta apraksts;
• elements attiecīgā produkta identificēšanai, piemēram, sērijas
numurs;
• jebkuras produkta atbilstības novērtēšanā iesaistītas pilnvarotās
iestādes nosaukums un adrese;
• ES atbilstības deklarācija;
• etiķete un lietošanas pamācība;
• to noteikumu apraksts, attiecībā uz kuriem panākta produkta
atbilstība;
• tehniskie standarti, kuriem jābūt ņemtiem vērā;
• testa rezultāti.
11
Tehniskie standarti, kuriem jābūt
ņemtiem vērā
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (OJEU) ir publicēti
Eiropas standarti zem, “Zemsprieguma elektroiekārtu
direktīvas”, kas ir piemērojami saules paneļiem
Biežāk piemērojamie ir 61730 sērijas standarti.
Piemērojami no 2021. gada 27. aprīļa:
• EN 61730-1:2018/AC:2018-06 Fotoelementu (PV) paneļu drošuma
novērtējums. 1.daļa: Prasības konstrukcijai
• EN IEC 61730-2- 2018/AC:2018-06 Fotoelementu (PV) paneļu drošuma
novērtējums. 1.daļa: Prasības testēšanai .
Šajos starptautisko standartu sērijās ir noteiktas prasības
fotoelementu paneļiem, kas piemēroti ilgstošai lietošanai brīvā dabā.
Šie standarti ir piemērojami visiem plakano plākšņu paneļu
materiāliem, piemēram, kristāliskā silīcija moduļu tipiem, kā arī
plānslāņa (plāno kārtiņu-filmu) paneļiem.
1
2
Tehniskie standarti, kuriem jābūt ņemtiem vērā
Citi standarti publicēti zem “Zemsprieguma elektroiekārtu
Direktīvas”, kas varētu būt papildus norādīti AD.
• LVS EN IEC 61215-1-1:2021 Zemes fotoelementu (PV) paneļi. Konstrukcijas kvalitatīvais
novērtējums un tipa apstiprināšana. 1-1.daļa: Īpašās prasības kristāliskā silīcija
fotoelementu (PV) paneļu testēšanai (IEC 61215-1-1:2021)
• LVS EN IEC 61215-1-2:2021 Zemes fotoelementu (PV) moduļi. Konstrukcijas kvalitatīvais
novērtējums un tipa apstiprināšana. 1-2.daļa: Īpašās prasības kadmija telurīda (CdTe)
plānplēves fotoelementu (PV) moduļu testēšanai (IEC 61215-1-2:2021)
• LVS EN IEC 61215-1-3:2021 Zemes fotoelementu (PV) moduļi. Konstrukcijas kvalitatīvais
novērtējums un tipa apstiprināšana. 1-3.daļa: Īpašās prasības amorfā silīcija plānplēves
fotoelementu (PV) moduļu testēšanai (IEC 61215-1-3:2021)
• LVS EN IEC 61215-1-4:2021 Zemes fotoelementu (PV) moduļi. Konstrukcijas kvalitatīvais
novērtējums un tipa apstiprināšana. 1-4.daļa: Īpašās prasības Cu(In,GA)(S,Se)2
plānplēves fotoelementu (PV) moduļu testēšanai (IEC 61215-1-4:2021)
• LVS EN IEC 61853-3:2019 Fotoelementu (PV) paneļu veiktspējas testēšana un nominālie
energorādītāji. 3.daļa: PV ‘paneļu nominālie energorādītāji (IEC 61853-3:2018)
• LVS EN IEC 61853-4:2019 Fotoelementu (PV) paneļu veiktspējas testēšana un
nominālie energorādītāji. 4.daļa: Standarta references klimata profili (IEC 61853-4:2018)
• LVS EN IEC 62892:2019 Paplašināta fotoelementu (PV) paneļu termiskā cikla pārbaude.
Testa procedūra (IEC 62892:2019)
• LVS EN 50178:2002 Energoietaišu elektroniskā iekārta
1
3
Atbilstības deklarācija
(pie ražotāja importētāja)
1
4
Preces marķēšana saskaņā ar MK
Nr.208 un Nr.209 noteikto
• Uz preces jābūt informācijai par:
– tās ražotāju vai ražotāju un importētāju,
– kontaktadresei, kur ar to var sazināties.
• Precēm jābūt marķētām, norādot:
– tipa, partijas vai sērijas numuru.*
• CE atbilstības marķējumu viegli saskatāmā, salasāmā un neizdzēšamā veidā
norāda uz katra aparāta vai tā informācijas plāksnes.**
• Ražotājs nodrošina, ka iekārtai pievienota lietošanas instrukcija un drošuma
informācija valsts valodā.
• Lietošanas instrukcija un drošuma informācija, kā arī cita uz iekārtām
norādītā informācija ir skaidra un saprotama
* ja tas nav iespējams preces izmēra dēļ, kontaktadresi norāda uz iepakojuma vai aparātam pievienotajā dokumentā.
** Ja marķējums nav iespējams vai attaisnojams aparāta īpatnību dēļ, to norāda uz iepakojuma un pievienotajiem dokumentiem.
1
5
Prasības marķējumam
+ piemērojamā standartā noteiktais
1
6
Katrs saules panelis ietver šādus skaidrus un
neizdzēšamus marķējumus:
• ražotāja nosaukums, vai reģistrētā preču zīme;
• tipa vai modeļa numura apzīmējums;
• sērijas numurs;
• ražošanas datums un vieta vai sērijas numurs, kas nodrošina
ražošanas datuma un vietas izsekojamību;
• spaiļu vai vadu polaritāte;
• “maksimālais sistēmas spriegums” vai “Vsys”;
• aizsardzības pret elektriskās strāvas triecienu klase ;
• "spriegums atvērtā ķēdē" vai "Voc", ieskaitot ražošanas pielaides;
• "strāva lielums īsslēgums:" vai “Isc", ieskaitot ražošanas pielaides;
• saules paneļa maksimālā jauda” ieskaitot ražošanas pielaides;
• maksimālā aizsardzība pret pārstrāvu” (atbilstība pārbaudīta ar
apgrieztās strāvas pārslodzes testu).
17
Marķējuma paraugi
Saules paneļa etiķete nav labi piestiprināta.
Kreisajā pusē esošajā marķējumā nav norādīta strāva. Labajā pusē nav
informācijas par ražotāju. Abās nav norādīts modeļa vai sērijas numurs.
Attēliem ir ilustratīva, informatīva nozīme un nav uzskatāmi par reklāmu.
18
Marķējuma paraugi
Saules paneļa etiķete, Labajā pusē trūkst informācijas par ražotāju, datumu
un vietu, saules paneļa identifikators (tips vai modelis) Kreisajā pusē trūkst
informācijas par ražotāju, datumu un vietu, saules paneļa identifikators
(tips vai modelis).
Attēliem ir ilustratīva, informatīva nozīme un nav uzskatāmi par reklāmu.
19
Marķējuma paraugi
Kreisajā pusē esošajā marķējumā nav informācijas par ražotāju,
tipu, ražošanas vieta. Labajā pusē satur visu minimāli nepieciešamo
informāciju.
Attēliem ir ilustratīva, informatīva nozīme un nav uzskatāmi par reklāmu.
Papildus marķējums
• Saules paneļu savienotājus vai elektroinstalācijas ir
jāmarķē saskaņā ar IEC 62852 simbolu “Neatvienot zem
slodzes” (do not disconnect under load).
• Simbolam vai brīdinājumam jābūt uzdrukātam uz etiķetes
vai etiķetes tuvu savienotājam.
• Saules paneļu savienotājiem jābūt skaidri marķētiem,
norādot spaiļu polaritāti.
2
0
Dokumentācijā iekļauj šādu
informāciju par:
Ieteicamo Saules paneļu konfigurāciju iekļaujot dažādus tehniskus
parametrus:
• Strāvas pārsprieguma aizsardzības nomināls, kā noteikts
MST 26. (Strāvas nomināla noteikšanai var dot saskaņā ar
IEC 60289-6);
• Ražotāja norādītā tolerance voc un isc un maksimālās jaudas
izejā pmax standarta testa apstākļos;
• Temperatūras koeficients spriegumam pie atvērtas ķēdes;
• Temperatūras koeficients maksimālai jaudai;
• Temperatūras koeficients īssavienojuma strāvai.
Visus elektriskos datus norāda attiecībā uz standarta testa
apstākļiem (1000w/m2, 25 +/-2 0c saskaņā ar IEC 60904-3),
vajadzības gadījumā izmanto starptautiskus simbolus.
21
Elektroinstalācijas dokumentācijā iekļauj detalizētu
elektroinstalācijas metodes aprakstu.
Šis apraksts ietver:
• Minimālie kabeļu diametri PV paneļiem, kas paredzēti
elektroinstalācijai;
• Konkrēts Saules paneļa savienotāja modelis/tipi un ražotājs, ar kuru
var savienot Saules paneli savienotājus;
• Uzstādīšanas situācijas ierobežojumi (piemēram, slīpums, montāžas
līdzekļi, dzesēšana u.c.):
• Paziņojums, kurā norādīta(-s) ugunsizturības pakāpe(-es) un
piemērotais standarts, vai paziņojums, ka nav novērtēta izturība pret
ārējiem avotiem, kā arī šī novērtējuma ierobežojumi (piemēram,
uzstādīšanas slīpums, apakšstruktūra vai cita piemērojama
uzstādīšanas informācija);
• Paziņojums, kas norāda minimālos mehāniskos līdzekļus Saules
paneļa nostiprināšanai (novērtēts mehāniskās slodzes laikā.
22
Svarīgi
23
1 2 3 4
1. Iekārta ir identificējama un marķēta ar atbilstības marķējumu.
2. Atbilstību apliecinošs dokuments ir attiecināms uz konkrēto iekārtu.
3. Atbilstību apliecinošo dokumentu ir izdevis ražotājs.
4. Iekārtas ir nodrošinātas ar nepieciešamiem brīdinājumiem, lietošanas
un uzstādīšanas instrukciju.
Iekārta
Atbilstības
deklarācija
CE
Instrukcija
u.c.
Pašpārbaudes lapa Saules paneļiem.
24
Paldies par uzmanību!
Arta Viļuma-Gudmona
Būvizstrādājumu, elektroiekārtu un energoefektivitātes uzraudzības daļas
vecākā eksperte
Arta.Viluma-Gudmona@ptac.gov.lv
1 sur 25

Contenu connexe

Tendances(20)

Projekta dzīves cikliProjekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikli
ALTUM368 vues
Saules kolektori: pielietojuma perspektīvas mājsaimniecībāsSaules kolektori: pielietojuma perspektīvas mājsaimniecībās
Saules kolektori: pielietojuma perspektīvas mājsaimniecībās
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk285 vues
Saules elektrostacija – no idejas līdz ražošanaiSaules elektrostacija – no idejas līdz ražošanai
Saules elektrostacija – no idejas līdz ražošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk163 vues
Apkures automātika siltummezglāApkures automātika siltummezglā
Apkures automātika siltummezglā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk831 vues
Планування закупівель у 2022-му роціПланування закупівель у 2022-му році
Планування закупівель у 2022-му році
Система електронних державних закупівель Prozorro282 vues
Saules paneļu pieslēgšanas process “Sadales tīklam”Saules paneļu pieslēgšanas process “Sadales tīklam”
Saules paneļu pieslēgšanas process “Sadales tīklam”
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk1.4K vues
Sistēmas balansēšana apkures un karstā ūdens sistēmāmSistēmas balansēšana apkures un karstā ūdens sistēmām
Sistēmas balansēšana apkures un karstā ūdens sistēmām
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk1.7K vues
Публічні закупівлі в умовах воєнного стануПублічні закупівлі в умовах воєнного стану
Публічні закупівлі в умовах воєнного стану
Система електронних державних закупівель Prozorro304 vues
Siltumapgādes sistēmu veidi Siltumapgādes sistēmu veidi
Siltumapgādes sistēmu veidi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk769 vues

Similaire à Elektropreču atbilstība un prasības saules paneļiem(20)

Būvizstrādājumu atbilstība un kontroleBūvizstrādājumu atbilstība un kontrole
Būvizstrādājumu atbilstība un kontrole
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk343 vues
Būvizstrādājumu atbilstība un kontroleBūvizstrādājumu atbilstība un kontrole
Būvizstrādājumu atbilstība un kontrole
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk133 vues
Būvizstrādājumu atbilstība un kontroleBūvizstrādājumu atbilstība un kontrole
Būvizstrādājumu atbilstība un kontrole
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk323 vues
Būvizstrādājumu atbilstība un kontroleBūvizstrādājumu atbilstība un kontrole
Būvizstrādājumu atbilstība un kontrole
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk111 vues
Būvizstrādājumu atbilstība un kontroleBūvizstrādājumu atbilstība un kontrole
Būvizstrādājumu atbilstība un kontrole
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk180 vues
Apgaismojums. Jaunās prasībasApgaismojums. Jaunās prasības
Apgaismojums. Jaunās prasības
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk259 vues
Būvmateriālu atbilstība un kontroleBūvmateriālu atbilstība un kontrole
Būvmateriālu atbilstība un kontrole
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk448 vues
Prasības logiem, kā reglamentētās sfēras būvizstrādājumiemPrasības logiem, kā reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem
Prasības logiem, kā reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk1.6K vues
Gudra izstrādājumu izvēleGudra izstrādājumu izvēle
Gudra izstrādājumu izvēle
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk409 vues
Būvizstrādājumu atbilstība un izvēleBūvizstrādājumu atbilstība un izvēle
Būvizstrādājumu atbilstība un izvēle
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk207 vues
Atbilstības apliecinājumiAtbilstības apliecinājumi
Atbilstības apliecinājumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk262 vues
Atbilstošu un piemērotu būvizstrādājumu izvēle. Atbilstošu un piemērotu būvizstrādājumu izvēle.
Atbilstošu un piemērotu būvizstrādājumu izvēle.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk360 vues
Ēku ārdurvis, standartu un būvnormatīvu prasības, materiāliĒku ārdurvis, standartu un būvnormatīvu prasības, materiāli
Ēku ārdurvis, standartu un būvnormatīvu prasības, materiāli
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk2.2K vues
Kā gudri izvēlēties būvmateriālusKā gudri izvēlēties būvmateriālus
Kā gudri izvēlēties būvmateriālus
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk277 vues
Būvizstrādājumu uzraudzība būvlaukumosBūvizstrādājumu uzraudzība būvlaukumos
Būvizstrādājumu uzraudzība būvlaukumos
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk591 vues
Būvizstrādājumu izvēle un kontroleBūvizstrādājumu izvēle un kontrole
Būvizstrādājumu izvēle un kontrole
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk387 vues
Būvizstrādājumu atbilstība, izvēle un kontroleBūvizstrādājumu atbilstība, izvēle un kontrole
Būvizstrādājumu atbilstība, izvēle un kontrole
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk179 vues
Ekodizaina prasības un atbilstošu iekārtu izvēleEkodizaina prasības un atbilstošu iekārtu izvēle
Ekodizaina prasības un atbilstošu iekārtu izvēle
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk312 vues
Gudra būvizstrādājumu un iekārtu izvēleGudra būvizstrādājumu un iekārtu izvēle
Gudra būvizstrādājumu un iekārtu izvēle
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk381 vues

Plus de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanaiPotenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai
Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk8 vues
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk29 vues
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādeiCauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk49 vues
Radiatoru termostatisko sensoru lietošanaRadiatoru termostatisko sensoru lietošana
Radiatoru termostatisko sensoru lietošana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk37 vues
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktoriRadiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk57 vues
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk28 vues
3_Knauf fasades kludas novembris 2023.pdf3_Knauf fasades kludas novembris 2023.pdf
3_Knauf fasades kludas novembris 2023.pdf
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk14 vues
 Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk45 vues
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirolsSiltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk9 vues
Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi
Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk81 vues
 Bēniņu pārsegumu siltināšana Bēniņu pārsegumu siltināšana
Bēniņu pārsegumu siltināšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk61 vues
 Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
Apmesto fasāžu dībeļu nozīme, izvēles nosacījumi un kļūdas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk52 vues
Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks
Jumta renovācijai izdevīgākie risinājumi un piemērotākais laiks
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk64 vues
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Apmestā fasāde. ETAG 004. Prasības
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk73 vues
Logu izvēle un montāža. Ieteikumi Logu izvēle un montāža. Ieteikumi
Logu izvēle un montāža. Ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk54 vues
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu? Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ko ņemt vērā, izvēloties būvizstrādājumu?
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk69 vues

Elektropreču atbilstība un prasības saules paneļiem

 • 1. “Elektropreču atbilstība un prasības saules paneļiem” Arta Viļuma-Gudmona Preču un pakalpojumu uzraudzības departamenta Būvizstrādājumu, elektroiekārtu un energoefektivitātes uzraudzības daļas Vecākā eksperte
 • 2. Būtiskās prasības Elektroprecēm 1. Normatīvie akti – vispārīgās prasības 2. Tehniskā dokumentācija 3. Preces marķēšana 4. Pašpārbaudes lapa 2
 • 3. Elektroiekārtām piemērojamie normatīvie akti 3 ELEKTROIEKĀRTAS Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr. 209 „Iekārtu elektrodrošības noteikumi” (Direktīva 2014/35/ES) Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumu Nr.208 prasībām „Iekārtu elektro- magnētiskās saderības noteikumi” (Direktīva 2014/30/ES) Ministru kabineta 2013.gada 5.februāra noteikumi Nr. 84 „Noteikumi par atsevišķu ķīmisku vielu lietošanas ierobežojumiem elektriskajās un elektroniskajās iekārtās” (Direktīva 2011/65/ES +RoHS2 un RoHS 3 Direktīva 2015/863EU ) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 4. Jūlija Regula (ES) 2017/1369 ar ko izveido energomarķējuma satvaru [atceļ Direktīvu 2010/30/ES] Ministru kabineta 2011.gada 6.decembra noteikumi Nr.941 „Noteikumi par ekodizaina prasībām ar enerģiju saistītām precēm (produktiem)” (Direktīva2009/125/EK) • Dažādiem produktiem ir attiecināmas dažādu normatīvo aktu prasības !!!! • Papildus elektroprecēm, ņemot vērā to uzbūves un darbības principus, var tikt piemērotas arī citu normatīvo aktu prasības.
 • 4. Elektroiekārtām piemērojamie normatīvie akti 4 • Minēto normatīvo aktu regulējums aptver plašu preču klāstu, līdz ar to šajos normatīvajos aktos netiek konkrēti uzskaitītas preces vai to grupas, piemēram, spuldzes, mikseri, blenderi, fēni, TV, saules paneļi u.c.. • Normatīvais regulējums attiecas uz ierīcēm, nenosaucot konkrēti ierīču modeļus vai nosaukumus, bet sniedzot vispārīgu apzīmējumu - “ierīce”, kas aptver plašāku to preču amplitūdu, uz kuru var attiecināt terminu “ierīce”.
 • 5. Būtiskās prasības saules paneļiem 5 Uz saules paneļiem ir attiecināmas prasības, kas noteiktas: • Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr.209 “Iekārtu elektrodrošības noteikumi” • Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumos Nr. 208 “Iekārtu elektromagnētiskās saderības noteikumi” https://likumi.lv
 • 6. Elektrodrošuma prasības MK noteikumi Nr.209 6 Elektrodrošuma prasības ir piemērojamas visām elektroprecēm, kas darbojas ar: • maiņspriegumu no 50 V līdz 1000 V • līdzspriegumu no 75 V līdz 1500 V un tās nav paredzēta radioviļņu uztveršanai vai pārraidīšanai. Izņēmumi, kas ir noteikti MK noteikumu Nr.209 4.punktā. Būtiskās prasības: Iekārta ir projektēta un izgatavota saskaņā ar labas tehnoloģijas praksi. Tā neapdraud cilvēku un mājdzīvnieku drošību, kā arī īpašumu. Iekārtai ir jābūt nodrošinātai pret riskiem, ko tā var radīt un ko var radīt ārēju apstākļu iedarbība.
 • 8. Elektromagnētiskā savietojamības prasības MK noteikumi Nr.209 Būtiskās prasības Iekārtu ģenerētie elektromagnētiskie traucējumi nedrīkst pārsniegt līmeni, virs kura radioiekārtas, elektronisko sakaru iekārtas vai citas iekārtas vairs nespēj darboties, kā paredzējis to ražotājs. Iekārtu noturība pret elektromagnētiskiem traucējumiem, kas sagaidāmi, lietojot iekārtas paredzētajā veidā, ir pietiekama, lai tās varētu darboties bez traucējumiem. 8 Elektromagnētiskās savietojamības prasības nosaka elektropreču spēju darboties netraucēti elektromagnētiskā vidē un to radītie elektromagnētiskie traucējumi nepārsniedz līmeni, kas var traucēt citām iekārtām.
 • 9. Ražotāja/importētāja pienākumi Lai nodrošinātu preces atbilstību normatīvo aktu prasībām ražotājs saskaņā ar Noteikumu Nr.208 3.1.nodaļas un Noteikumu Nr.209 3.1.nodaļas prasībām pirms iekārtas laišanas tirgū: • veic iekārtas atbilstības novērtēšanu; • sagatavo (izstrādā) iekārtas tehnisko dokumentāciju, kas pierāda atbilstības novērtēšanas veikšanu; • katrai iekārtai piestiprina CE marķējumu, tādejādi apliecinot, ka prece atbilst vispārīgām drošuma prasībām, uzņemoties par to atbildību; • sastāda atbilstības deklarāciju, kurā norāda informāciju par preci, tās ražotāju, atsauci uz piemērojamiem standartiem un citu informāciju, kas ir prasīta attiecīgajos normatīvajos aktos; • pievieno instrukciju un drošuma informāciju. 9
 • 10. Tehniskā dokumentācija • Tehniskā dokumentācija ir vajadzīga, lai pierādītu, ka produkts atbilst pamatprasībām, un tādējādi ir izmantojama, lai sagatavotu ES atbilstības deklarāciju. Šī dokumentācija jums ir vajadzīga, lai ražojumam uzliktu CE zīmi. 10 • Tehniskajā dokumentācijā ir izklāstīta informācija par produkta projektēšanu, ražošanu un darbību, un tajā jānorāda jebkura sīkāka informācija, kas apliecina produkta atbilstību piemērojamajām prasībām.
 • 11. Tehniskā dokumentācija Tehniskajā dokumentācijā jābūt norādītai vismaz šādai informācijai: • īss produkta apraksts; • elements attiecīgā produkta identificēšanai, piemēram, sērijas numurs; • jebkuras produkta atbilstības novērtēšanā iesaistītas pilnvarotās iestādes nosaukums un adrese; • ES atbilstības deklarācija; • etiķete un lietošanas pamācība; • to noteikumu apraksts, attiecībā uz kuriem panākta produkta atbilstība; • tehniskie standarti, kuriem jābūt ņemtiem vērā; • testa rezultāti. 11
 • 12. Tehniskie standarti, kuriem jābūt ņemtiem vērā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (OJEU) ir publicēti Eiropas standarti zem, “Zemsprieguma elektroiekārtu direktīvas”, kas ir piemērojami saules paneļiem Biežāk piemērojamie ir 61730 sērijas standarti. Piemērojami no 2021. gada 27. aprīļa: • EN 61730-1:2018/AC:2018-06 Fotoelementu (PV) paneļu drošuma novērtējums. 1.daļa: Prasības konstrukcijai • EN IEC 61730-2- 2018/AC:2018-06 Fotoelementu (PV) paneļu drošuma novērtējums. 1.daļa: Prasības testēšanai . Šajos starptautisko standartu sērijās ir noteiktas prasības fotoelementu paneļiem, kas piemēroti ilgstošai lietošanai brīvā dabā. Šie standarti ir piemērojami visiem plakano plākšņu paneļu materiāliem, piemēram, kristāliskā silīcija moduļu tipiem, kā arī plānslāņa (plāno kārtiņu-filmu) paneļiem. 1 2
 • 13. Tehniskie standarti, kuriem jābūt ņemtiem vērā Citi standarti publicēti zem “Zemsprieguma elektroiekārtu Direktīvas”, kas varētu būt papildus norādīti AD. • LVS EN IEC 61215-1-1:2021 Zemes fotoelementu (PV) paneļi. Konstrukcijas kvalitatīvais novērtējums un tipa apstiprināšana. 1-1.daļa: Īpašās prasības kristāliskā silīcija fotoelementu (PV) paneļu testēšanai (IEC 61215-1-1:2021) • LVS EN IEC 61215-1-2:2021 Zemes fotoelementu (PV) moduļi. Konstrukcijas kvalitatīvais novērtējums un tipa apstiprināšana. 1-2.daļa: Īpašās prasības kadmija telurīda (CdTe) plānplēves fotoelementu (PV) moduļu testēšanai (IEC 61215-1-2:2021) • LVS EN IEC 61215-1-3:2021 Zemes fotoelementu (PV) moduļi. Konstrukcijas kvalitatīvais novērtējums un tipa apstiprināšana. 1-3.daļa: Īpašās prasības amorfā silīcija plānplēves fotoelementu (PV) moduļu testēšanai (IEC 61215-1-3:2021) • LVS EN IEC 61215-1-4:2021 Zemes fotoelementu (PV) moduļi. Konstrukcijas kvalitatīvais novērtējums un tipa apstiprināšana. 1-4.daļa: Īpašās prasības Cu(In,GA)(S,Se)2 plānplēves fotoelementu (PV) moduļu testēšanai (IEC 61215-1-4:2021) • LVS EN IEC 61853-3:2019 Fotoelementu (PV) paneļu veiktspējas testēšana un nominālie energorādītāji. 3.daļa: PV ‘paneļu nominālie energorādītāji (IEC 61853-3:2018) • LVS EN IEC 61853-4:2019 Fotoelementu (PV) paneļu veiktspējas testēšana un nominālie energorādītāji. 4.daļa: Standarta references klimata profili (IEC 61853-4:2018) • LVS EN IEC 62892:2019 Paplašināta fotoelementu (PV) paneļu termiskā cikla pārbaude. Testa procedūra (IEC 62892:2019) • LVS EN 50178:2002 Energoietaišu elektroniskā iekārta 1 3
 • 15. Preces marķēšana saskaņā ar MK Nr.208 un Nr.209 noteikto • Uz preces jābūt informācijai par: – tās ražotāju vai ražotāju un importētāju, – kontaktadresei, kur ar to var sazināties. • Precēm jābūt marķētām, norādot: – tipa, partijas vai sērijas numuru.* • CE atbilstības marķējumu viegli saskatāmā, salasāmā un neizdzēšamā veidā norāda uz katra aparāta vai tā informācijas plāksnes.** • Ražotājs nodrošina, ka iekārtai pievienota lietošanas instrukcija un drošuma informācija valsts valodā. • Lietošanas instrukcija un drošuma informācija, kā arī cita uz iekārtām norādītā informācija ir skaidra un saprotama * ja tas nav iespējams preces izmēra dēļ, kontaktadresi norāda uz iepakojuma vai aparātam pievienotajā dokumentā. ** Ja marķējums nav iespējams vai attaisnojams aparāta īpatnību dēļ, to norāda uz iepakojuma un pievienotajiem dokumentiem. 1 5
 • 16. Prasības marķējumam + piemērojamā standartā noteiktais 1 6 Katrs saules panelis ietver šādus skaidrus un neizdzēšamus marķējumus: • ražotāja nosaukums, vai reģistrētā preču zīme; • tipa vai modeļa numura apzīmējums; • sērijas numurs; • ražošanas datums un vieta vai sērijas numurs, kas nodrošina ražošanas datuma un vietas izsekojamību; • spaiļu vai vadu polaritāte; • “maksimālais sistēmas spriegums” vai “Vsys”; • aizsardzības pret elektriskās strāvas triecienu klase ; • "spriegums atvērtā ķēdē" vai "Voc", ieskaitot ražošanas pielaides; • "strāva lielums īsslēgums:" vai “Isc", ieskaitot ražošanas pielaides; • saules paneļa maksimālā jauda” ieskaitot ražošanas pielaides; • maksimālā aizsardzība pret pārstrāvu” (atbilstība pārbaudīta ar apgrieztās strāvas pārslodzes testu).
 • 17. 17 Marķējuma paraugi Saules paneļa etiķete nav labi piestiprināta. Kreisajā pusē esošajā marķējumā nav norādīta strāva. Labajā pusē nav informācijas par ražotāju. Abās nav norādīts modeļa vai sērijas numurs. Attēliem ir ilustratīva, informatīva nozīme un nav uzskatāmi par reklāmu.
 • 18. 18 Marķējuma paraugi Saules paneļa etiķete, Labajā pusē trūkst informācijas par ražotāju, datumu un vietu, saules paneļa identifikators (tips vai modelis) Kreisajā pusē trūkst informācijas par ražotāju, datumu un vietu, saules paneļa identifikators (tips vai modelis). Attēliem ir ilustratīva, informatīva nozīme un nav uzskatāmi par reklāmu.
 • 19. 19 Marķējuma paraugi Kreisajā pusē esošajā marķējumā nav informācijas par ražotāju, tipu, ražošanas vieta. Labajā pusē satur visu minimāli nepieciešamo informāciju. Attēliem ir ilustratīva, informatīva nozīme un nav uzskatāmi par reklāmu.
 • 20. Papildus marķējums • Saules paneļu savienotājus vai elektroinstalācijas ir jāmarķē saskaņā ar IEC 62852 simbolu “Neatvienot zem slodzes” (do not disconnect under load). • Simbolam vai brīdinājumam jābūt uzdrukātam uz etiķetes vai etiķetes tuvu savienotājam. • Saules paneļu savienotājiem jābūt skaidri marķētiem, norādot spaiļu polaritāti. 2 0
 • 21. Dokumentācijā iekļauj šādu informāciju par: Ieteicamo Saules paneļu konfigurāciju iekļaujot dažādus tehniskus parametrus: • Strāvas pārsprieguma aizsardzības nomināls, kā noteikts MST 26. (Strāvas nomināla noteikšanai var dot saskaņā ar IEC 60289-6); • Ražotāja norādītā tolerance voc un isc un maksimālās jaudas izejā pmax standarta testa apstākļos; • Temperatūras koeficients spriegumam pie atvērtas ķēdes; • Temperatūras koeficients maksimālai jaudai; • Temperatūras koeficients īssavienojuma strāvai. Visus elektriskos datus norāda attiecībā uz standarta testa apstākļiem (1000w/m2, 25 +/-2 0c saskaņā ar IEC 60904-3), vajadzības gadījumā izmanto starptautiskus simbolus. 21
 • 22. Elektroinstalācijas dokumentācijā iekļauj detalizētu elektroinstalācijas metodes aprakstu. Šis apraksts ietver: • Minimālie kabeļu diametri PV paneļiem, kas paredzēti elektroinstalācijai; • Konkrēts Saules paneļa savienotāja modelis/tipi un ražotājs, ar kuru var savienot Saules paneli savienotājus; • Uzstādīšanas situācijas ierobežojumi (piemēram, slīpums, montāžas līdzekļi, dzesēšana u.c.): • Paziņojums, kurā norādīta(-s) ugunsizturības pakāpe(-es) un piemērotais standarts, vai paziņojums, ka nav novērtēta izturība pret ārējiem avotiem, kā arī šī novērtējuma ierobežojumi (piemēram, uzstādīšanas slīpums, apakšstruktūra vai cita piemērojama uzstādīšanas informācija); • Paziņojums, kas norāda minimālos mehāniskos līdzekļus Saules paneļa nostiprināšanai (novērtēts mehāniskās slodzes laikā. 22
 • 23. Svarīgi 23 1 2 3 4 1. Iekārta ir identificējama un marķēta ar atbilstības marķējumu. 2. Atbilstību apliecinošs dokuments ir attiecināms uz konkrēto iekārtu. 3. Atbilstību apliecinošo dokumentu ir izdevis ražotājs. 4. Iekārtas ir nodrošinātas ar nepieciešamiem brīdinājumiem, lietošanas un uzstādīšanas instrukciju. Iekārta Atbilstības deklarācija CE Instrukcija u.c.
 • 24. Pašpārbaudes lapa Saules paneļiem. 24
 • 25. Paldies par uzmanību! Arta Viļuma-Gudmona Būvizstrādājumu, elektroiekārtu un energoefektivitātes uzraudzības daļas vecākā eksperte Arta.Viluma-Gudmona@ptac.gov.lv

Notes de l'éditeur

 1. Savukārt saskaņā ar Noteikumu Nr.208 3.3.nodaļas un Noteikumu Nr. 209 3.3.nodaļas un importētājs nodrošina, ka ražotājs ir veicis iepriekš minētos uzdevumus un ka precei ir pievienota visa nepieciešamā informācija.
 2. Iekārta ir identificējama un marķēta ar atbilstības marķējumu Atbilstību apliecinošs dokuments ir attiecināms uz konkrēto iekārtu Atbilstību apliecinošo dokumentu ir izdevis ražotājs Iekārtas ir nodrošinātas ar nepieciešamiem brīdinājumiem, lietošanas un uzstādīšanas instrukciju