Publicité

Jaunumi normatīvo aktu regulējumā

senior officer at the Ministry of Economics à Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
26 Mar 2023
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Jaunumi normatīvo aktu regulējumā(20)

Plus de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Publicité

Dernier(20)

Jaunumi normatīvo aktu regulējumā

 1. Aktuālie normatīvo aktu grozījumi Mārtiņš Auders Mājokļu politikas departaments 24.03.2023
 2. Saturs 1.Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā 2.Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā 3.Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumprojekts
 3. ➢Dzīvokļa īpašuma likums ir vairākkārt grozīts ar mērķi uzlabot dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas procedūru ➢Esošais regulējums nepasargā aktīvo dzīvokļu īpašnieku daļu, kas ir mazākumā, pret vairākuma bezdarbību, tādējādi netiek veicināta, piemēram, ēku atjaunošana vai ēku vispārējā tehniskā stāvokļa uzlabošana Likumprojekta nepieciešamība Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā
 4. ➢Likumprojekts paredz tiesības aktīvajai dzīvokļu īpašnieku daļai, kas ir mazākumā (pārstāv mazāk par pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem), lemt par jautājumiem, ko līdz šim varēja izlemt tikai gadījumos, kad kopsapulcē vai aptaujā dalību ņēmuši dzīvokļu īpašnieki, kas pārstāv vairāk par pusi no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļu īpašumiem ➢Likumprojekts paredz, ja kopsapulce nav lemttiesīga (reģistrācijas sarakstā reģistrētie dzīvokļu īpašnieki nepārstāv vairāk nekā pusi no visiem dzīvokļu īpašumiem), tad to var sasaukt atkārtoti. Ja kopsapulce ar to pašu darba kārtību tiek atkārtoti sasaukta mēneša laikā, tā ir lemttiesīga, ja dalībnieku reģistrācijas sarakstā reģistrētie dzīvokļu īpašnieki pārstāv vairāk nekā vienu trešdaļu no visiem dzīvokļu īpašumiem ➢Pēc būtības līdzīgi grozījumi paredzēti arī attiecībā uz dzīvokļu īpašnieku aptaujām Risinājums problemātikai Grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā
 5. ➢Nodrošināt Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) funkcionalitātes pieejamību un izmantošanu ikvienam pārvaldniekam saistībā ar dzīvojamo māju Mājas lietas dokumentācijas kārtošanu BIS ➢Pielāgot dzīvojamo māju pārvaldnieku profesionālās kvalifikācijas līmeņu prasības ar veiktajiem grozījumiem Profesionālās izglītības likumā Likumprojekta nepieciešamība Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā
 6. ➢Lai nodrošinātu dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa nepārtrauktību un iespēju izmantot BIS Mājas lietas funkcionalitāti ikvienam dzīvojamās mājas pārvaldniekam, Likumprojektā paredzētie grozījumi atvieglo piekļuvi mājas lietas saturam Būvniecības informācijas sistēmā ➢Turpmāk kā vienīgais priekšnoteikums reģistrācijai pārvaldnieku reģistrā, ir noslēgts dzīvojamo māju pārvaldīšanas līgums starp pārvaldnieku un dzīvokļu īpašnieku kopību Risinājums problemātikai Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā
 7. Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumprojekts
 8. Likuma mērķis ➢Likuma mērķis ir radīt tiesiskos priekšnoteikumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju efektīvai pārvaldīšanai ➢Likums regulē dzīvokļu īpašnieku, dzīvokļu īpašnieku kopības, kopīpašnieku, dzīvojamo māju pārvaldnieku u.c. dzīvojamās mājas pārvaldīšanā iesaistīto personu tiesības un pienākumus
 9. Pienākums pārvaldīt dzīvojamo māju ➢ Dzīvokļu īpašnieku kopības vai kopīpašnieku pienākums ir nodrošināt dzīvojamās mājas pienācīgu pārvaldīšanu ➢Pienākumu izpildei dzīvokļu īpašnieku kopība var noslēgt līgumu ar pārvaldnieku
 10. Dzīvokļu īpašnieku kopība ➢ Dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesību subjekts, tā var: ➢ iegūt tiesības un uzņemties saistības ➢ iegūt īpašuma un citas lietu tiesības, kā arī būt prasītāja un atbildētāja tiesā ➢Dzīvokļu īpašnieku kopības sastāvā ir visi attiecīgās dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki
 11. Kopības atbildība ➢ Ja noteikto pienākumu neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā trešajai personai, dzīvokļu īpašniekam vai kopīpašniekam tiek nodarīts kaitējums, par to atbild dzīvokļu īpašnieku kopība ➢ Ja saistību izpildei dzīvokļu īpašnieku kopības mantas nepietiek un dzīvokļu īpašnieki saprātīgā termiņā nav pieņēmuši lēmumu, par kopības saistībām atbild dzīvokļu īpašnieki
 12. Lēmumu pieņemšanas kārtība ➢ Ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītos lēmumus dzīvokļu īpašnieku kopība pieņem Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā ➢ Katrs dzīvokļa īpašnieks ir tiesīgs prasīt pieņemt dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumus (piemēram, izpildīt likumā noteiktos pienākumus, izraudzīties un noslēgt līgumu ar pārvaldnieku) ➢ Ja dzīvokļu īpašnieku kopība nepieņem lēmumu, dzīvokļa īpašnieks var prasīt tiesu atzīt attiecīgo lēmumu par pieņemtu
 13. Dzīvokļa īpašnieka pienākumi • Dzīvokļa īpašnieka pienākumi: ➢ segt pārvaldīšanas izdevumus ➢ norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem ➢ segt maksājumus uzkrājumu fondā
 14. Uzkrājumu fonds • Uzkrājumu fonds ietilpst dzīvokļu īpašnieku kopības mantā. • Uzkrājumu fondā esošie līdzekļi nedrīkst būt mazāki par vienu divpadsmito daļu no kopības vai visu kopīpašnieku gada pārvaldīšanas izdevumiem • Uzkrājumu fondu var izmatot likumā paredzētajiem mērķiem (dzīvokļu īpašnieku kopības saistību izpildei, dzīvojamās mājas uzturēšanas darbiem u.c.) vai dzīvokļu īpašnieku kopības noteiktiem mērķiem
 15. Dzīvojamās mājas pārvaldnieks • Pārvaldnieks ir pilngadīga un rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kura uz pārvaldīšanas līguma pamata vai šajā likumā noteiktajos gadījumos pilda visus likumā noteiktos pārvaldnieka pienākumus • Par pārvaldīšanas uzdevuma izpildi dzīvokļu īpašnieku kopība pārvaldniekam maksā pārvaldīšanas maksu
 16. Pārvaldnieka pienākumi ➢ plānot un organizēt pārvaldīšanas darbu ➢ izstrādāt dzīvojamās mājas ilgtermiņa uzturēšanas darbu plānu ➢ sagatavot dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbu tāmi kalendārajam gadam un aprēķināt kopīpašniekam vai dzīvokļa īpašniekam maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu ➢ sagatavot ieņēmumu un izdevumu pārskatu ➢ kārtot mājas lietu ➢ nodrošināt, lai tiktu veiktas šajā un citos likumā paredzētās pārbaudes ➢ sagatavot tehniskās apsekošanas uzdevumu dzīvojamās mājas tehniskajai apsekošanai
 17. Pārvaldnieka pienākumi (2) ➢ sniegt informāciju dzīvokļu īpašniekiem vai kopīpašniekiem par pārbaudē vai tehniskajā apsekošanā konstatētajiem dzīvojamas mājas bojājumiem vai trūkumiem, kā arī sagatavot priekšlikumus nepieciešamajiem uzturēšanas darbiem bojājumu vai trūkumu novēršanai, aprēķinot to izmaksas ➢ dzīvojamās mājas bojājuma gadījumā veikt nepieciešamos darbus avārijas situācijas novēršanai, kā arī konstatētā bojājuma novēršanai ➢ ierosināt dzīvokļu īpašnieku kopības vai kopīpašnieku lēmumu pieņemšanu un sagatavot dzīvokļu īpašnieku kopības vai kopīpašnieku lēmumu projektu par jautājumiem, kas ir nepieciešami dotā pārvaldīšanas uzdevuma izpildei ➢ aprēķināt uzkrājuma fonda optimālo apmēru dzīvokļu īpašnieku kopības vai kopīpašnieku saistību izpildei ➢ nodrošināt dzīvokļa īpašnieka vai pārvaldnieka veikto maksājumu kontroli
 18. Pārvaldnieka pienākumi (3) ➢ sniegt informāciju dzīvokļa īpašniekam vai kopīpašniekam ➢ pārvaldīšanas līgumā noteiktajā kārtībā organizēt dzīvojamās mājas iekārtu tehnisko apkopi ➢ pārvaldīšanas līgumā noteiktajā kārtībā organizēt dzīvojamās mājas uzturēšanas darbus ➢ organizēt sanitāro kopšanu, ja pārvaldīšanas līgums to paredz ➢ nodrošināt dzīvokļu īpašnieku kopības vai kopīpašnieku pārstāvību
 19. Rīcība ar uzkrājumu fonda līdzekļiem • Pārvaldnieks bez dzīvokļu īpašnieku kopības vai kopīpašnieku lēmuma var izmantot uzkrājumu fonda līdzekļus: ➢ nepieciešamajiem darbiem avārijas situācijas novēršanai un ārpuskārtas remontam ➢ nodokļa maksājumu parādu samaksai un administratīvā naudas soda segšanai
 20. Pilnvarotā persona ➢Pilnvarotā persona ir pilngadīga un rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kura uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pamata pārstāv dzīvokļu īpašnieku kopību attiecībā pret pārvaldnieku ➢Pilnvarotā persona var pārstāvēt dzīvokļu īpašnieku kopību attiecībā pret trešajām personām un tiesā ➢Pilnvarotā persona nav uzskatāma par dzīvojamās mājas pārvaldnieku
 21. Nepārņemtās mājas ➢Dzīvojamā mājā, kurā privatizācijas objekti ir privatizēti saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, bet dzīvokļu īpašnieki līdz šā likuma spēkā stāšanās brīdim nav pārņēmuši pārvaldīšanas tiesības, pārvaldnieka pienākumus līdz jauna pārvaldīšanas uzdevuma došanai pilda tā persona, kura bija saņēmusi uzdevumu pārvaldīt dzīvojamo māju no valsts dzīvojamās mājas valdītāja vai pašvaldības
 22. @EM_gov_lv, +371 67013100 pasts@em.gov.lv www.em.gov.lv Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvia /ekonomikasministrija Paldies par uzmanību!
Publicité