No marta mājas lietas daudzdzīvokļu namos jākārto elektroniski

Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāksenior officer at the Ministry of Economics à Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
16
Aktualitātes
No šī gada 1. marta visas mājas
lietas ekspluatācijā nodotajos
daudzdzīvokļu namos, kuros ir
vairāk nekā trīs dzīvokļi, ir jākārto
elektroniski – Būvniecības
informācijas sistēmā (BIS).
Līdz ar to turpmāk dzīvokļu īpašniekiem būs
pieejama informācija par ēkas tehniskā stā-
vokļa novērtējumu, līdzekļu uzkrājumu un
citi dati.
Pārvaldnieku pienākums
Mājas lietas Būvniecības informācijas sistēmā
(BIS) jākārto māju pārvaldniekiem. Doku-
mentus un informāciju, kas izveidoti līdz
2023. gada 1. martam, pārvaldnieki pēc sa-
viem ieskatiem var pievienot BIS. Viendzī-
vokļa vai divdzīvokļu ēku īpašniekiem elek-
troniska mājas lietas kārtošana nav obligāta.
Lai BIS varētu kārtot mājas lietu un iegūtu
tiesības tai piekļūt, pārvaldniekam ir nepie-
ciešams reģistrēties dzīvojamo māju pārvald-
nieku reģistrā. To var izdarīt persona, ar kuru
noslēgts aktuāls pārvaldīšanas līgums. Pēc
nepieciešamo dokumentu saņemšanas Būv-
niecības valsts kontroles birojs (BVKB) dod
piekļuvi mājas lietai BIS. Ja dzīvojamās mājas
sastāvā nav trešās grupas daudzstāvu daudz-
dzīvokļu dzīvojamās ēkas un mājas platība ir
līdz 1500 kvadrātmetriem, tad dzīvokļu īpaš-
nieku kopība par pārvaldnieku var iecelt dzī-
vokļu īpašnieku biedrību – arī, ja tās darbi-
niekam vai biedram, kurš veiks pārvaldīšanas
uzdevumu attiecīgajā dzīvojamajā mājā, nav
profesionālās kvalifikācijas dzīvojamo māju
pārvaldīšanā.
Plaša informācija vienuviet
Mājas vai dzīvokļu īpašniekiem mājas lietas
par savu īpašumu ir pieejamas BIS portāla
www.bis.gov.lv sadaļā Būvju ekspluatācija.
Portālam var pieslēgties, izmantojot autorizā-
ciju www.latvija.lv.
Pilns BIS veidojamais mājas lietas saturs
norādīts Dzīvojamo māju pārvaldīšanas liku-
ma 8. panta trešajā daļā.
Mājas lietā pieejami Valsts zemes dienesta
Nekustamā īpašuma valsts kadastra dati par
kadastra objektu, nekustamā īpašuma sastāvu
un pamatdati par nekustamā īpašuma piede-
rību. Tāpat te uzkrājas dati un dokumenti, kas
saistīti ar konkrētās būves ekspluatāciju, pie-
mēram, būvspeciālistu sagatavotie un izsnieg-
tie tehniskās apsekošanas atzinumi, kā arī
būvvalžu izdotie atzinumi, lēmumi, izziņas
u. c. dokumenti.
Mājas lietā ir ieviesti arī automātiskie atgā-
dinājumi, piemēram, par pienākumu veikt
ēkas vizuālo vai tehnisko apsekošanu.
No marta mājas lietas
daudzdzīvokļu namos
jākārto elektroniski
Elīna Balgalve, BVKB sabiedrisko attiecību speciāliste
18
Aktualitātes
Paredz uzkrājumu fonda
izmantošanas mērķus
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīša-
nas likumprojektā, kas pašlaik tiek virzīts sa-
skaņošanai Saeimā, noteikts, ka uzkrājumu
fondu var izmantot nepieciešamajiem dar-
biem avārijas situācijas novēršanai un ārpus-
kārtas remontam, nodokļa maksājumu parā-
du samaksai un administratīvā naudas soda
segšanai. Tāpat līdzekļi izmantojami ar dzīvo-
jamās mājas pārvaldīšanu saistītu dokumentu
sagatavošanai (energosertifikāts, tehniskās
apsekošanas atzinums u. c.), ja šāda doku-
menta sagatavošanu paredz normatīvie akti
un ja uzkrājumu fondā šim mērķim ir plānoti
un pieejami līdzekļi. Finansējumu drīkst iz-
mantot arī citiem ar dzīvojamās mājas pārval-
dīšanu saistītiem mērķiem, ja ar pārvaldīša-
nas līgumu, kopības lēmumu vai kopīpašnie-
ku lēmumu ir noteikta maksimālā naudas
summa šādiem izdevumiem un uzkrājumu
fondā šim mērķim tās pietiek.
Piekļuvi pieprasījusi trešā daļa
Tiek lēsts, ka Latvijas daudzdzīvokļu namu
dzīvojamo fondu veido 38,6 tūkstoši ēku. Vi-
sām daudzdzīvokļu mājām BIS ir izveidotas
mājas lietas, taču piekļuve pieprasīta un pie-
šķirta vairāk nekā 12 tūkstošiem māju lietu.
Dažādu iemeslu dēļ daudzās mājas lietās elek-
troniska lietu kārtošana vēl nav sākta, taču
pienākuma veikt mājas lietas kārtošanu Būv-
niecības informācijas sistēmā nodrošināšanai
paredzēta administratīvā atbildība, kas no-
teikta Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma
29. pantā – dzīvojamās mājas īpašniekam vai
pārvaldniekam (ja minēto pārvaldīšanas dar-
bību uzdots veikt pārvaldniekam) var piemē-
rot brīdinājumu vai naudas sodu no divām
līdz 280 naudas soda vienībām (10–1400 ei-
ro), bet juridiskajai personai – no divām līdz
2800 naudas soda vienībām (10–14 000 ei-
ro).
Atšķirīgas iespējas
Pārvaldniekam un dzīvokļa īpašniekam skatī-
šanās režīmā ir pieejams vienāds informācijas
apjoms, taču informācijas pievienošanā pār-
valdniekam ir plašākas iespējas. Īpašnieks var
mainīt savu kontaktinformāciju, nosūtīt pazi-
ņojumus pārvaldniekam un citiem īpašnie-
kiem, ierosināt kopsapulces vai aptaujas, pie-
teikt apsekošanas vizīti pārvaldniekam, kā arī
pievienot lēmumus un izsniegt pilnvaras.
Ikvienas personas veiktās darbības sistēmā
tiek fiksētas un ir izsekojamas. BI
1 sur 2

Recommandé

Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai par
Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanaiPotenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai
Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
9 vues17 diapositives
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas. par
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
37 vues21 diapositives
Individuālo siltuma maksas sadalītāju, siltumenerģijas patēriņa uzstādīšana u... par
Individuālo siltuma maksas sadalītāju, siltumenerģijas patēriņa uzstādīšana u...Individuālo siltuma maksas sadalītāju, siltumenerģijas patēriņa uzstādīšana u...
Individuālo siltuma maksas sadalītāju, siltumenerģijas patēriņa uzstādīšana u...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
55 vues29 diapositives
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei par
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādeiCauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādeiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
49 vues18 diapositives
Radiatoru termostatisko sensoru lietošana par
Radiatoru termostatisko sensoru lietošanaRadiatoru termostatisko sensoru lietošana
Radiatoru termostatisko sensoru lietošanaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
39 vues19 diapositives
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem par
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemReglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
54 vues20 diapositives

Contenu connexe

Plus de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas. par
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
30 vues26 diapositives
3_Knauf fasades kludas novembris 2023.pdf par
3_Knauf fasades kludas novembris  2023.pdf3_Knauf fasades kludas novembris  2023.pdf
3_Knauf fasades kludas novembris 2023.pdfEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
14 vues33 diapositives
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process par
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
100 vues24 diapositives
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols par
 Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols  Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
45 vues16 diapositives
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols par
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirolsSiltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirols
Siltumizolācijas materiāla izvēle – putupolistirolsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
9 vues15 diapositives
Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi par
Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi
Ventilējamā fasāde un apdares materiālu veidi Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
81 vues23 diapositives

Plus de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

No marta mājas lietas daudzdzīvokļu namos jākārto elektroniski

  • 1. 16 Aktualitātes No šī gada 1. marta visas mājas lietas ekspluatācijā nodotajos daudzdzīvokļu namos, kuros ir vairāk nekā trīs dzīvokļi, ir jākārto elektroniski – Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Līdz ar to turpmāk dzīvokļu īpašniekiem būs pieejama informācija par ēkas tehniskā stā- vokļa novērtējumu, līdzekļu uzkrājumu un citi dati. Pārvaldnieku pienākums Mājas lietas Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) jākārto māju pārvaldniekiem. Doku- mentus un informāciju, kas izveidoti līdz 2023. gada 1. martam, pārvaldnieki pēc sa- viem ieskatiem var pievienot BIS. Viendzī- vokļa vai divdzīvokļu ēku īpašniekiem elek- troniska mājas lietas kārtošana nav obligāta. Lai BIS varētu kārtot mājas lietu un iegūtu tiesības tai piekļūt, pārvaldniekam ir nepie- ciešams reģistrēties dzīvojamo māju pārvald- nieku reģistrā. To var izdarīt persona, ar kuru noslēgts aktuāls pārvaldīšanas līgums. Pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas Būv- niecības valsts kontroles birojs (BVKB) dod piekļuvi mājas lietai BIS. Ja dzīvojamās mājas sastāvā nav trešās grupas daudzstāvu daudz- dzīvokļu dzīvojamās ēkas un mājas platība ir līdz 1500 kvadrātmetriem, tad dzīvokļu īpaš- nieku kopība par pārvaldnieku var iecelt dzī- vokļu īpašnieku biedrību – arī, ja tās darbi- niekam vai biedram, kurš veiks pārvaldīšanas uzdevumu attiecīgajā dzīvojamajā mājā, nav profesionālās kvalifikācijas dzīvojamo māju pārvaldīšanā. Plaša informācija vienuviet Mājas vai dzīvokļu īpašniekiem mājas lietas par savu īpašumu ir pieejamas BIS portāla www.bis.gov.lv sadaļā Būvju ekspluatācija. Portālam var pieslēgties, izmantojot autorizā- ciju www.latvija.lv. Pilns BIS veidojamais mājas lietas saturs norādīts Dzīvojamo māju pārvaldīšanas liku- ma 8. panta trešajā daļā. Mājas lietā pieejami Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra dati par kadastra objektu, nekustamā īpašuma sastāvu un pamatdati par nekustamā īpašuma piede- rību. Tāpat te uzkrājas dati un dokumenti, kas saistīti ar konkrētās būves ekspluatāciju, pie- mēram, būvspeciālistu sagatavotie un izsnieg- tie tehniskās apsekošanas atzinumi, kā arī būvvalžu izdotie atzinumi, lēmumi, izziņas u. c. dokumenti. Mājas lietā ir ieviesti arī automātiskie atgā- dinājumi, piemēram, par pienākumu veikt ēkas vizuālo vai tehnisko apsekošanu. No marta mājas lietas daudzdzīvokļu namos jākārto elektroniski Elīna Balgalve, BVKB sabiedrisko attiecību speciāliste
  • 2. 18 Aktualitātes Paredz uzkrājumu fonda izmantošanas mērķus Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīša- nas likumprojektā, kas pašlaik tiek virzīts sa- skaņošanai Saeimā, noteikts, ka uzkrājumu fondu var izmantot nepieciešamajiem dar- biem avārijas situācijas novēršanai un ārpus- kārtas remontam, nodokļa maksājumu parā- du samaksai un administratīvā naudas soda segšanai. Tāpat līdzekļi izmantojami ar dzīvo- jamās mājas pārvaldīšanu saistītu dokumentu sagatavošanai (energosertifikāts, tehniskās apsekošanas atzinums u. c.), ja šāda doku- menta sagatavošanu paredz normatīvie akti un ja uzkrājumu fondā šim mērķim ir plānoti un pieejami līdzekļi. Finansējumu drīkst iz- mantot arī citiem ar dzīvojamās mājas pārval- dīšanu saistītiem mērķiem, ja ar pārvaldīša- nas līgumu, kopības lēmumu vai kopīpašnie- ku lēmumu ir noteikta maksimālā naudas summa šādiem izdevumiem un uzkrājumu fondā šim mērķim tās pietiek. Piekļuvi pieprasījusi trešā daļa Tiek lēsts, ka Latvijas daudzdzīvokļu namu dzīvojamo fondu veido 38,6 tūkstoši ēku. Vi- sām daudzdzīvokļu mājām BIS ir izveidotas mājas lietas, taču piekļuve pieprasīta un pie- šķirta vairāk nekā 12 tūkstošiem māju lietu. Dažādu iemeslu dēļ daudzās mājas lietās elek- troniska lietu kārtošana vēl nav sākta, taču pienākuma veikt mājas lietas kārtošanu Būv- niecības informācijas sistēmā nodrošināšanai paredzēta administratīvā atbildība, kas no- teikta Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 29. pantā – dzīvojamās mājas īpašniekam vai pārvaldniekam (ja minēto pārvaldīšanas dar- bību uzdots veikt pārvaldniekam) var piemē- rot brīdinājumu vai naudas sodu no divām līdz 280 naudas soda vienībām (10–1400 ei- ro), bet juridiskajai personai – no divām līdz 2800 naudas soda vienībām (10–14 000 ei- ro). Atšķirīgas iespējas Pārvaldniekam un dzīvokļa īpašniekam skatī- šanās režīmā ir pieejams vienāds informācijas apjoms, taču informācijas pievienošanā pār- valdniekam ir plašākas iespējas. Īpašnieks var mainīt savu kontaktinformāciju, nosūtīt pazi- ņojumus pārvaldniekam un citiem īpašnie- kiem, ierosināt kopsapulces vai aptaujas, pie- teikt apsekošanas vizīti pārvaldniekam, kā arī pievienot lēmumus un izsniegt pilnvaras. Ikvienas personas veiktās darbības sistēmā tiek fiksētas un ir izsekojamas. BI