Publicité
Publicité

Contenu connexe

Présentations pour vous(20)

Similaire à Ventilācija ar siltuma atgūšanu(20)

Publicité

Plus de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Dernier(20)

Publicité

Ventilācija ar siltuma atgūšanu

 1. VENTILĀCIJA AR SILTUMA ATGŪŠANU
 2. Ventilācija ir obligāta cilvēka un ēkas veselībai 2 Nepietiekamasventilācijassekas: - paaugstināts mitrumstelpās; - kondensātarisks; - konstrukciju bojājumi; - slimības izraisošas sekas – pelējumasēnītes, putekļu ērcītes - svaiga gaisa pieplūde dzīvojamāstelpās - gaisa nosūce no virtuvesun sanmezgliem
 3. 3 Logu atvēršana ir telpu vēdināšana ar īslaicīgu efektu un nav pietiekama nepārtrauktai cilvēka un konstrukciju veselīgas vides nodrošināšanai! Logu atvēršana NAV ventilācija! Siltinātā vai labi blīvētā ēkā pēc loga aizvēršanas cilvēka radītais piesārņojums atgūst paaugstinātu līmeni ~ 30 minūšu laikā! Caur atvērtu logu intensīvi tiek zaudēts siltums – siltuma zudumi pieaug nekontrolēti! ..viszaļākā enerģija ir tā, kas nav patērēta.. VESELĪBA!
 4. 4 LR MK noteikumi Nr.310 no 16.06.2016., Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 „Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”, atsauces uz: LVS EN 16798-1:2019 "Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 1. daļa: Telpu mikroklimataievadesparametri ēku energoefektivitātesprojektēšanai un novērtēšanai, ņemot vērā telpu gaisa kvalitāti, temperatūrasrežīmu, apgaismojumuun akustiku. M1-6 modulis" LVS EN ISO 7730:2006 Siltuma vides ergonomika. Termālā komforta analītiskanoteikšana un interpretācija, izmantojot paredzamā vidējā balsojuma(PMV) un paredzamā neapmierinātopersonu procenta (PPD) indeksu kalkulāciju un lokālātermālākomforta kritērijus (angliski) u.c. prasības. LR MK noteikumi Nr.280 no 25.06.2019., Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-15 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” IV. Ēku gaiscaurlaidībaun energoefektivitātes rādītāji 20. Būves gaiscaurlaidība ir būvfizikāls lielums, kas raksturo ēkas izbūves kvalitāti un nodrošinaiespējuēkā efektīvi kontrolēt mikroklimatu un nodrošinātenergoefektivitātes prasības. LR MK noteikumi Nr. 222 (08.04.2021., spēkā no 16.04.2021.) «Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi» atsauces uz: LVS EN 16798-1:2019 "Ēku energoefektivitāte. Ēku ventilācija. 1. daļa: Telpu mikroklimataievadesparametri ēku energoefektivitātesprojektēšanai un novērtēšanai, ņemot vērā telpu gaisa kvalitāti, temperatūrasrežīmu, apgaismojumuun akustiku. M1-6 modulis" .. gaisa apmaiņasnosacījumi telpās,kad tajās uzturas cilvēki,nav mazāki parIII kategorijas līmeni .. LR MK noteikumi Nr.238 no 19.04.2016., «Ugunsdrošības noteikumi» Ventilācijas prasības - normatīvie akti
 5. Energoefektīva ēka ar ventilāciju ar siltuma atgūšanu http://www.passivehouse.lv/ http://passiv.de/ 5
 6. Gandrīz nulles enerģijas ēkas un Pasīvās ēkas Rādītājs Gandrīz nulles enerģijas ēka LV Pasīvā ēka Apkures enerģijas patēriņš gadā ≤ 60 kWh/m2 gadā (50..120m2) ≤ 50 kWh/m2 gadā (120..250m2) ≤ 40 kWh/m2 gadā (no 250m2) [MK not.nr.222 no 08.04.2021.] ≤ 15 kWh/m2 gadā Ventilācijas siltuma zudumu atgūšana apkures periodā no 16.04.2021. nav noteikts ≥ 75% Gaisa pieplūde dzīvojamās istabās un guļamistabās 3 m3/h uz m2 [LBN 231-15] 15-36 m3/h uz iedzīvotāju [LVS EN 16798-1:2019] 30 m3/h uz iedzīvotāju Ēkas gaiscaurlaidība - būvfizikāls lielums, kas raksturo ēkas izbūves kvalitāti un nodrošina iespēju ēkā efektīvi kontrolēt mikroklimatu un nodrošināt energoefektivitātesprasības q50 ≤ 1,5 m3/h uz m2 ēkām ar mehānisko ventilācijassistēmu, kas aprīkota ar siltuma atguvesierīcēm [LBN 002-19, LVS EN 9972:2016, 2.metode] n50 = 0,6 1/h Telpu mikroklimatam jāatbilst normatīviem ✓ [MK not.nr.222 no 08.04.2021.] ✓ Ir ierobežots primārās enerģijas patēriņš un fosilā kurināmā izmantošana ✓ [MK not.nr.222 no 08.04.2021.] ✓ 6 Gandrīz nulles enerģijas ēkā ir uzstādīto inženiersistēmu enerģiju patērējošas iekārtas, kuras atbilst ekodizaina prasībām un kuru energomarķējums – vismaz A klasei, ja atbilstošas energomarķējuma prasības ir noteiktas normatīvajos aktos [MK not.nr.222 no 08.04.2021.]
 7. Ekodizaina prasības ventilācijas iekārtām 7 Ekodizaina prasības AVK iekārtām (siltuma atgūšana) definētā ES Regulā Nr.1253/2014(no 07.07.2014.) ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībāmventilācijas iekārtām, ieviešana divos soļos - no 01.01.2016. un paaugstinātas prasības no 01.01.2018. Ekodizaina direktīvas prasības ventilatoru patērētai enerģijai un kopējai iekārtas ventilātoru efektivitātei definēta ES Regulā Nr. 327/2011 (30.03.2011.) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2009/125/EK īstenošanuattiecībā uz ekodizaina prasībāmventilatoriem, kurusdarbina motori ar elektrisko ieejas jaudu no 125 W līdz 500 kW. https://www.ptac.gov.lv/lv/ekodizaina-un-energomarkejuma-normativie-akti
 8. Siltuma (ar vai bez mitruma) atguves ventilācijas iekārtās 8 https://estudijas.llu.lv/file.php/319/citi/brosura.pdf Rotoratipa siltummaiņi (reģeneratori) Baterijutipa siltummaiņi (starpsiltumnesējasiltummainis «run around») Plākšņu tipa siltummaiņi (rekuperatori). Jāparedz atkausēšana! https://www.renewableenergyhub.co.uk/main/heat-recovery-systems-information/types-of-heat-recovery-system/ https://www.carrier.com/residential/en/us/products/heat-pumps/ Siltumsūknis, reversējams
 9. https://database.passivehouse.com/en/ Gaisa apstrādes iekārtas ar siltuma atguvi 9 https://www.eurovent-certification.com/ https://database.passivehouse.com/en/ https://shop.systemair.com/en/save--vtr--500--r/p609923
 10. Gaisa apstrādes iekārtas ar siltuma atguvi - centralizēti 10 https://www.dantherm.com/
 11. 11 Gaisa apstrādes iekārtas ar siltuma atguvi – lokāli https://prana.org.ua https://vents.ua/ http://www.mitsubishielectric.com/ https://www.siegenia.com/
 12. 12 Gaisa apstrādes iekārtas ar siltuma atguvi – lokāli https://www.rehau.com/ 2021 2021
 13. Ventilācijas risinājumi – lokāli, mainīga virziena plūsma 13 Aukstā klimatā vidēji apkures periodā ~50% siltuma atguves efektivitāte, Kondensācijas risks https://vents.ua/
 14. Siltuma atguve no ventilācijas karstā ūdens sagatavošanai 14 https://www.nibe.lv/
 15. 15 Gaisa apstrādes iekārtas ar baterijas tipa siltummaini http://www.menerga.lv/
 16. 16 Gaisa apstrādes iekārtas ar siltumsūkni https://www.komfovent.lv/lv/produkti/rhp-1300-u-c5-625
 17. Paldies par uzmanību! 17 Ilze Dimdiņa, Mg.sc.ing. AVK sistēmu projektētāja, Neatkarīgais eksperts ēku energoefektivitātes jomā ilze.dimdina@gmail.com
Publicité