Ventilācijas gaisa daudzuma noteikšana pēc LVS EN 16798-1:2021

Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāksenior officer at the Ministry of Economics à Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
116 117
Būvinženieris Nr. 90
Inženierija
Mūsdienās gandrīz visas jaunās
ēkas – gan dzīvojamās, gan
publiskās – aprīko ar kādu
mehāniskās ventilācijas sistēmu –
ar centralizētu pieplūdes/nosūces
ventilācijas sistēmu, hibrīda sistēmu
vai arī vietēju, personalizētu
ventilācijas sistēmu.
Tas tiek darīts, lai uzlabotu iekštelpu gaisa
kvalitāti un vienlaikus maksimāli samazinātu
siltuma zudumus, kas neizbēgami rodas, iz-
mantojot dabisko ventilācijas sistēmu. Pēdē-
jos gados Covid-19 vīrusa izplatības dēļ ven-
tilācijas nozīme kļuvusi īpaši aktuāla, jo tai ir
nozīmīga loma šī un citu vīrusu izplatības ie-
robežošanā.
Taču svarīgi neielekt otrā grāvī ar ventilāci-
jas gaisa daudzuma pārspīlēšanu. Tikpat no-
zīmīgi kā izvēlēties atbilstošāko sistēmas vei-
du ir noteikt nepieciešamo ventilācijas gaisa
apjomu. Tam jābūt pietiekamam, lai nodroši-
nātu vajadzīgo gaisa kvalitāti, bet vienlaikus
nevajadzētu būt lielākam nekā nepieciešams,
jo tā radīsies lieks elektroenerģijas un siltuma
enerģijas patēriņš, ko tik ļoti cenšamies sama-
zināt.
Par aprēķina procedūru jālemj
projektētājam
Gaisa daudzuma izvēle jāveic atbilstoši spē-
kā esošajiem normatīviem, bet, ja tādu nav,
tad, lietojot normatīvu vērtības. Aplūkojot
spēkā esošos Latvijas būvnormatīvus, va-
ram secināt, ka vienīgais normatīvs, kurš
apraksta nepieciešamo gaisa daudzuma iz-
vēli, ir LBN 231-15 Dzīvojamo un publisko
ēku apkure un ventilācija. Tajā vispārīgi mi-
nēts: «Ventilācijas sistēmu ražīgumu aprē-
ķina atbilstoši izejas datiem. Ventilācijas
sistēmu ražīgumam jābūt pietiekamam, lai
nodrošinātu svaiga gaisa padevi, apmieri-
nošu komfortu vai tehnoloģiskos apstākļus
apkalpojamā zonā. Telpas gaisa piesārņoju-
ma avotus novērtē atbilstoši standartam
LVS EN ISO 7730:2006 (..) un standartam
LVS EN 16798-1:2019.» Šī normatīva 3. pie-
likumā var atrast arī minimāli pieļaujamo
ventilācijas gaisa apmaiņas apjomu dzīvoja-
mo ēku telpām. Tādējādi var secināt, ka
pieņemt lēmumu par nepieciešamā gaisa
daudzuma aprēķina procedūru ir paša pro-
jektētāja uzdevums.
Standartā LVS EN 16798-1:2021 minētās
procedūras ventilācijas gaisa apjoma no-
skaidrošanai publiskajām ēkām tiek sāktas ar
izvēlētās iekštelpu vides kvalitātes kategori-
jas noteikšanu. Kopumā ir četras iekštelpu
vides kvalitātes kategorijas – IEQI
līdz
IEQIV
. I līmenis nozīmē augstu gaisa kvalitāti.
Šo līmeni pieņem, ja telpās uzturtas iemīt-
nieki ar īpašām vajadzībām, piemēram,
mazi bērni, vecāka gadagājuma cilvēki vai
personas ar invaliditāti. Par standarta līme-
ni pieņem vidējo jeb IEQII
, savukārt III lī-
menis nozīmē mērenas cerības uz labu kva-
litāti – lai gan tiks nodrošināta pieņemama
iekštelpu gaisa kvalitāte, pastāv paaugsti-
nāts risks, ka tā dažkārt ietekmēs cilvēku
veiktspēju. Attiecīgi IV līmenis nozīmē ze-
mas cerības uz labu gaisa kvalitāti, šādu lī-
meni varētu izvēlēties tikai atsevišķai ēkas
daļai, kurā cilvēki uzturas vien īsu laiku vai
ārkārtas apstākļos. Izvēlētais līmenis ir jā-
saskaņo ar pasūtītāju un citām izstrādāta-
jām būvprojekta sadaļām.
Ventilācijas gaisa
daudzuma noteikšana pēc
LVS EN 16798-1:2021
Jurģis Zemītis, asoc. prof., Dr. sc. ing.,
RTU BIF Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Anatolijs Borodiņecs, prof., Dr. sc. ing.,
RTU BIF Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts
Kategorija Sagaidāmā cilvēku neapmierinātība, % Gaisa plūsma uz cilvēku, l/s
IEQI
15 10
IEQII
20 7
IEQIII
30 4
IEQIV
40 2,5
1.tabula. Aprēķina ventilācijas gaisa daudzums dažādās gaisa kvalitātes kategorijās piesārņojuma novadīšanai no
sēdoša pieauguša cilvēka, kurš nav adaptējies konkrētajai videi.
Trīs gaisa daudzuma
noteikšanas metodes
Atbilstoši minētajam standartam izšķir trīs
dažādas nepieciešamā ventilācijas gaisa dau-
dzuma noteikšanas metodes. Gaisa daudzu-
mu var noskaidrot, izmantojot vienu vai vai-
rākas no šīm metodēm:
l 1. metode ir balstīta uz uztverto gaisa
kvalitāti. Šī metode ņem vērā ventilācijas sis-
tēmas spēju novadīt divu veidu piesārņoju-
mu – to, ko rada cilvēki, un to, ko rada pašas
ēkas. Tādējādi ir nepieciešams zināt cilvēku
skaitu, ēkas piesārņojuma klasi un nepiecie-
šamo gaisa daudzumu atbilstoši šiem para-
metriem, lai sasniegtu izvēlēto iekštelpu gai-
sa kvalitātes kategoriju. Vispārīgā gadījumā
aprēķins tiek veiks pēc formulas qtot
=n.
qp
+AR
.
qB
, kur qtot
– kopējais nepieciešamais gaisa
daudzums, l/s; n – cilvēku skaits telpā; qp
–
ventilācijas gaisa apjoms vienam cilvēkam,
l/s/pers.; AR
– grīdas platība, m2
; qB
– ventilā-
cijas gaisa apjoms telpas emisiju novadīša-
nai, l/s/m2
.
LVS EN 16798-1:2021 tabulā B6 (skat. 1. ta-
bulu) ir definēts ventilācijas gaisa daudzums
(l/s/persona), kas nepieciešams, lai novadītu
bioloģisko piesārņojumu, kā arī paredzamais
neapmierināto cilvēku procentuālais dau-
dzums šajos apstākļos. Savukārt tabulā B7
(skat. 2. tabulu) ir norādīts ventilācijas gaisa
daudzums (l/s/m2
), kas nepieciešams, lai aiz-
vadītu emisijas no pašas ēkas atbilstoši lieto-
tajiem materiāliem. Ēka tiek definēta kā bū-
118 119
Būvinženieris Nr. 90
Inženierija
ve ar zemu piesārņojumu, ja lielākā daļa
celtniecības materiālu ir ar zemu emisiju un
veiktās darbības tajā nerada piesārņojumu
(piemēram, smēķēšana). Celtne var tikt defi-
nēta kā ēka ar ļoti zemu piesārņojumu, ja
lielākā daļa būvmateriālu, ko izmanto iekš-
telpu virsmu apstrādei, atbilst nacionālajiem
vai starptautiskajiem kritērijiem par mate-
riāliem ar ļoti zemu piesārņojumu.
l 2. metode. Metode, kurā izmanto vielas
koncentrācijas robežvērtības. Šī aprēķina me-
tode balstās uz masas bilances aprēķinu mar-
ķiervielas (piemēram, CO2
) koncentrācijas
robežvērtības noteikšanu iekštelpu gaisā. Vis-
pārīgā gadījumā to nosaka pēc formulas
kur Qh – ventilācijas gaisa apjoms, kas nepie-
ciešams vielas atšķaidīšanai, m3
sekundē;
Gh – vielas pieauguma ātrums, mikrogrami
sekundē; Ch,i – pieļaujamā vielas koncentrāci-
ja atbilstoši norādījumiem, mikrogrami uz
m3
; Ch,o – vielas koncentrācija pieplūdes gai-
sā, mikrogrami uz m3
; ƐV – ventilācijas efekti-
vitāte.
Šī metode ir lietojama arī tad, ja ventilāci-
jas sistēma izstrādāta tā, lai automātiski re-
aģētu uz dažādiem noslogojuma rādītājiem.
Ja telpā pieaug cilvēku skaits, bet nepietieka-
mi palielinās ventilācijas gaisa apjoms, tad
iekštelpu gaisā būs lielāka CO2
koncentrāci-
ja. Sākotnējā CO2
koncentrācija var svārstī-
ties no 350 līdz 500 ppm. Atbilstoši jāpieņem
CO2
emisijas apjoms (piemēram, 20 l/h/per-
sona), bet CO2
pieaugumu var aprēķināt pie
dažādiem projektētajiem ventilācijas gaisa
apjomiem, kas tiek pievadīti un novadīti no
konkrētās telpas. Ja CO2
tiek izmantots kā
rādītājs cilvēku blīvumam, pieņemtās ro-
bežvērtības var atrast LVS EN 16798-1:2021
B9 tabulā (skat. 3. tabulu). Šo metodi var lie-
tot, arī veicot aprēķinu par gaidāmo CO2
koncentrāciju iekštelpas gaisā, lai tiktu izpil-
dīta Latvijas būvnormatīva LBN 231-15 Dzī-
vojamo un publisko ēku apkure un ventilācija
prasība, proti – publiskas ēkas gaisa kvalitā-
tei jānodrošina, ka CO2
koncentrācija iekš-
telpās nepārsniedz 1000 ppm. Tas nozīmē –
lai publiska ēka atbilstu šai prasībai, ventilā-
cijas gaisa apjomam jābūt tuvu IEQI
katego-
rijai.
l 3. metode balstīta uz iepriekš noteiktu
standartizētu ventilācijas gaisa daudzumu. Šī
ir vienkāršākā no trim metodēm. Gaisa dau-
dzums tiek definēts atbilstoši standarta LVS
EN 16798-1:2021 B10 tabulai (skat. 4. tabu-
lu), kurā ir norādītas noklusējuma vērtības
pie dažādām gaisa kvalitātes kategorijām gan
kā l/s/personai, gan l/s/m2
. Šīs vērtības svār-
stās no 5,5 līdz 20 l/s/personai un no 0,55 līdz
2 l/s/m2
. Piemērojot konkrētai apbūves zonas
situācijai (iedzīvotāju blīvuma izteiksmē), no-
teiktai kategorijai ir jāizmanto noklusējuma
ventilācijas ātruma vienības, kas nodrošina
nepieciešamo.
Nedzīvojamas ēkas ventilācijas sistēmu
projektēšanai un projektētās apkures un dze-
sēšanas slodzes aprēķināšanai projektēto ven-
tilācijas gaisa daudzumu nosaka, pamatojo-
ties uz valsts prasībām vai, ja nav pieejami
nacionālie noteikumi, izmantojot vienu no
iepriekš aprakstītajām trim metodēm. Atse-
višķos gadījumos ventilācijas gaisa apjomu
nosaka sildīšanas/dzesēšanas nepieciešamība
vai arī mitrināšanas/sausināšanas prasības.
Nosūces gaisa apjomu parasti sabalansē ar
pieplūdes apjomu, izņemot zonas, kurās spe-
ciāli paredz spiediena starpību, piemēram,
virtuves un telpas ar paaugstinātām prasībām
pret higiēnu.
Gaisa daudzuma aprēķinu var veikt ar
vairākām iepriekš minētajām metodēm, par
gala vērtību izvēloties lielāko. Gaisa sadalī-
jumu pa telpām – kurā telpā ir pieplūde, ku-
rā nosūce, kura telpa tiek ventilēta ar caur-
plūdes gaisu – izvēlas pats projektētājs, bal-
stoties uz labas prakses piemēriem, parasti
paredzot pieplūdi guļamistabās un dzīvoja-
mās istabās, bet nosūci tualetēs, dušas telpās
un virtuvēs. Gaisa sadalē jāņem vērā arī
praktiski apsvērumi, piemēram, tas, ka pā-
rāk mazu gaisa apjomu nevar padot caur di-
fuzoriem.
Neraugoties uz izvēlēto aprēķina metodi,
standartā tiek definēts minimālais pieļauja-
mais gaisa daudzums uz vienu cilvēku, kas
ir 4 l/s jeb 14,4 m3
/h. Tas ir ļoti tuvs Latvijas
būvnormatīvā LBN 231-15 Dzīvojamo un
publisko ēku apkure un ventilācija 97. pun-
ktā noteiktajam, ka svaigā gaisa padeves ab-
solūtais minimums ir 15 m3
/h uz cilvēku, ja
Kategorija
Ēka ar ļoti zemu
piesārņojumu,
l/(s∙m2
)
Ēka ar zemu
piesārņojumu, l/(s∙m2
)
Ēka, kas nav ar zemu
piesārņojumu, l/(s∙m2
)
IEQI
0,5 1 2
IEQII
0,35 0,7 1,4
IEQIII
0,2 0,4 0,8
IEQIV
0,15 0,3 0,6
2.tabula. Aprēķina ventilācijas gaisa daudzums dažādās gaisa kvalitātes kategorijās piesārņojuma novadīšanai no
ēkas ar dažādiem piesārņojuma līmeņiem.
ms pie šiem apstākļiem. Savukārt tabulā B7 (skat. 2.
s (l/s/m2
), kas nepieciešams, lai aizvadītu emisijas no
āliem. Ēka tiek definēta kā ēka ar zemu piesārņojumu,
u emisijas līmeni un veiktās darbības tajā nerada
r tikt definētā kā ēka ar ļoti zemu piesārņojumu, ja
elpu virsmu apstrādei, atbilst nacionālajiem vai
ar ļoti zemu piesārņojumu.
nātība, % Gaisa plūsma uz cilvēku, l/s
10
7
4
2,5
ms pie dažādām gaisa kvalitātes kategorijām
a cilvēka, kurš nav adaptējies konkrētajai videi.
Ēka ar zemu
piesārņojumu, l/(s ∙m2
)
Ēka, kas nav ar zemu
piesārņojumu, l/(s ∙m2
)
1,0 2,0
0,7 1,4
0,4 0,8
0,3 0,6
ms pie dažādām gaisa kvalitātes kategorijām
m piesārņojuma līmeņiem.
centrācijas robežvērtības. Šī aprēķina metode balstās
mēram, CO2) koncentrācijas robežvērtības noteikšanu
pēc šādas formulas: Qh =
ୋ౞
ୡ౞,౟ିୡ౞,౥
ή
ଵ
க౬
, kur Qh –
las atšķaidīšanai, m3
sekundē; Gh – vielas pieauguma
Kategorija
Atbilstošā CO2 koncentrācija virs āra gaisa koncentrācijas,
izteikta PPM attiecībā uz cilvēkiem, kas nav adaptējušies
IEQI
550 (10)
IEQII
800 (7)
IEQIII
1350 (4)
IEQIV
1350 (4)
3.tabula. Aprēķinātā noklusējuma CO2
koncentrācija virs āra gaisa koncentrācijas, pieņemot, ka standarta CO2
emisijas ir 20 litru stundā uz cilvēku.
Kategorija
Kopējā aprēķina ventilācijas gaisa apmaiņas intensitāte telpai
l/s/persona l/(s∙m2
)
IEQI
20 2
IEQII
14 1,4
IEQIII
8 0,8
IEQIV
5,5 0,55
4.tabula. Aprēķina ventilācijas gaisa daudzums pie dažādām gaisa kvalitātes kategorijām cilvēkiem, kuri atrodas
birojā un nav adaptējušies konkrētajai videi.
120 121
Būvinženieris Nr. 90
Inženierija
vienīgais telpas gaisa piesārņojuma avots ir
paši cilvēki. Tajā pašā laikā atbilstoši stan-
dartam ēkas ventilācijas apjoms var tikt sa-
mazināts periodos, kad nav cilvēku klātbūt-
nes. Šādos brīžos ir ieteikums saglabāt ven-
tilācijas gaisa apjomu vismaz 0,1–0,15 l/s/
m2
.
Dzīvojamās ēkas ventilācijas gaisa dau-
dzums jānorāda kā gaisa apmaiņa stundā kat-
rā telpā un/vai āra gaisa padeve vienai perso-
nai, un/vai nepieciešamais nosūces daudzums
(vannas istabas, tualetes un virtuves), norādot
kā kopējo nepieciešamo gaisa apmaiņas dau-
dzumu vai projektēto gaisa daudzumu katrai
istabai atkarībā no ēkas tipa un atvērumu lau-
kumiem. Standarts LVS EN 16798-1:2021 de-
finē, ka dzīvojamām ēkām gaisa daudzuma
aprēķins ir jābalsta uz iepriekš definētu gaisa
daudzumu atkarībā no telpas izmantošanas
veida, un piedāvā šādas aprēķinu metodes
opcijas:
l pēc kopējās gaisa apmaiņas kārtām vi-
sam dzīvoklim;
l pēc nosūces gaisa daudzuma no konkrē-
tām telpām;
l pēc pieplūdes gaisa daudzuma no kon-
krētām telpām;
l paredzot atvērumus dabiskai ventilācijai.
Dzīvojamās ēkas nepieciešamā gaisa
daudzuma aprēķina piemērs
Aprēķina piemērs atspoguļo LVS EN 16798-
1:2021 standartā sniegtos norādījumus par
nepieciešamā ventilācijas gaisa aprēķina pro-
cedūru dzīvojamās ēkās. Aprēķins tiek veikts
atbilstoši minētā standarta B3.2 nodaļas ap-
rakstam. Tālāk parādītajā aprēķinā tiek pie-
ņemts, ka dzīvoklis ir vienistabas ar atsevišķu
virtuvi. Dzīvokļa kopējā platība ir 33,3 m2
, bet
griestu augstums 2,5 m. Tādējādi kopējais
dzīvokļa tilpums ir 83,3 m3
. Pieņemts, ka dzī-
voklis ir paredzēts divām personām. Pieņem-
tā nepieciešamā gaisa kvalitātes kategorija –
IEQII
.
Gaisa daudzuma aprēķins pēc gaisa ap-
maiņas kārtām visam dzīvoklim. Nosakām
kopējo nepieciešamo gaisa daudzumu pēc
kārtām, zinot, ka kopējais ēkas tilpums ir
83,3 m3
, bet atbilstoši LVS EN 16798-1:2021
standarta B11 tabulas (1) kolonnai (skat.
5. tabulu) II kategorijas klasei ir nepieciešama
0,6 h-1
gaisa apmaiņa: Q=0,6.
83,3=50 m3
/h.
Gaisa daudzuma aprēķins, balstoties uz
cilvēku skaitu. Nosakām kopējo nepiecieša-
mo gaisa daudzumu, balstoties uz cilvēku
skaitu atbilstoši LVS EN 16798-1:2021 stan-
darta B11 tabulas 2. kolonnai (skat. 5. tabulu),
kurā definēts, ka II kategorijas telpai nepie-
ciešami 7 l/s/cilv.:
Q=7.
2.
3,6=50,4 m3
/h.
Gaisa daudzuma aprēķins, balstoties uz
uztverto iekštelpu gaisa kvalitāti cilvēkam,
kurš ir pielāgojies konkrētajai videi. Aprē-
ķins ir sadalāms divās daļās – gaisa daudzums,
kas atkarīgs no cilvēku skaita telpā, un gaisa
daudzums, kas atkarīgs no telpu platības. Vis-
pirms nosakām gaisa daudzumu pēc cilvēku
skaita atbilstoši LVS EN 16798-1:2021 stan-
darta B11 tabulas 3. kolonnai (skat. 5. tabulu),
kurā definēts, ka II kategorijas klasei nepie-
ciešami 2,5 l/s/cilv.:
Qpers
=2,5.
2.
3,6=18 m3
/h.
Nosakām gaisa daudzumu pēc galve-
nās telpas platības, zinot, ka nepieciešami
0,15 l/s/m2
. Mūsu gadījumā par galveno dzī-
vojamo telpu uzskatām guļamistabu un virtu-
vi ar kopējo platību 24,9 m2
. Iegūstam
Qarea
=0,15.
24,9 .
3,6=13,5 m3
/h. Aprēķinām
kopējo nepieciešamo gaisa daudzumu:
Q=18+13,5=31,5 m3
/h.
Gaisa daudzuma aprēķins pēc nosūces
gaisa daudzuma no konkrētām telpām. Iz-
mantojot šo metodi, tiek aprēķināts nepie-
ciešamais nosūces daudzums un pēc tam
pieņemts, ka pieplūdes gaisam jābūt tādā ap-
jomā, lai kompensētu un balansētu sistēmu.
Aprēķinā tiek izmantotas LVS EN 16798-
1:2021 standarta B13 tabulā (skat. 6. tabulu)
sniegtās vērtības. Veicot aprēķinu mūsu ga-
dījumam, kurā ir divas galvenās telpas – gu-
ļamistaba un virtuve –, attiecīgi standartā
minētais nosūces daudzums ir 25 l/s no vir-
Kategorija
Kopējā ventilācija,
tostarp gaisa
infiltrācija (1)
Pieplūdes gaisa
plūsma uz
personu (2)
Pieplūdes gaisa plūsma, ņemot
vērā uztverto IGK cilvēkiem,
kuri ir adaptējušies (3)
l/s/m2
AKH l/s/persona
q p
l/s/persona
q B
L/s/m2
IEQI
0,49 0,7 10 3,5 0,25
IEQII
0,42 0,6 7 2,5 0,15
IEQIII
0,35 0,5 4 1,5 0,1
IEQIV
0,23 0,4
Aprēķina piemērā aplūkotā dzīvokļa plāns.
5.tabula. Kritēriji, kas balstīti uz iepriekš definētu ventilācijas gaisa apjomu. Kopējā ventilācija (1), piegādes gaisa
apjoms uz cilvēku (2) un (3).
122
Inženierija
Galveno
istabu skaits
dzīvoklī
Aprēķinātā nosūces gaisa caurplūde (l/s)
Virtuve
Vannas istaba
vai dušas telpa
ar vai bez
tualetēm
Cita mitra
telpa
Tualetes
Viendzīvokļa
māja
Vairākdzīvokļu
māja
1 20 10 10 10 10
2 25 10 10 10 10
3 30 15 10 10 10
4 35 15 10 15 10
5 vai vairāk 40 15 10 15 10
6.tabula. Nepieciešamais ventilācijas gaisa apjoms atkarībā no istabu skaita un telpas veida.
Kategorija
Standarta LVS EN
16798-1:2021 B13 tabulā
definētās gaisa plūsmas
intensitātes ir reizinātas ar:
IEQI
1,4
IEQII
1
IEQIII
0,7
IEQIV
0,5
7.tabula. Nepieciešamā reizinājuma koeficienta
noteikšana atkarībā no iepriekš definētās gaisa kvalitā-
tes kategorijas.
tuves un 10 l/s no tualetes. Ņemot vērā, ka
ēkai ir pieņemta II kategorija, iegūtie rezul-
tāti ir jāreizina ar 1 (skat. 7. tabulu), līdz ar
to tie ir nemainīgi. Aprēķinātais kopējais ne-
pieciešamā gaisa daudzums tādējādi ir šāds:
Q=(25+10).
3,6=126 m3
/h.
Kā redzams no dzīvojamās ēkas aprēķina
piemēra, atkarībā no lietotās aprēķina meto-
des var iegūt ļoti atšķirīgus rezultātus. Tādēļ
projekta izstrādes laikā nepieciešams vieno-
ties ar pasūtītāju un fiksēt izmantoto aprēķina
metodi. Pieļaujams veikt aprēķinus pēc vairā-
kām metodēm, par gala rezultātu izmantojot
lielāko vērtību. BI
Literatūra
LVS EN 16798-1:2021. Ēkuenergoefektivitāte.Ēkuventilācija.1.daļa:Telpumikroklimataievadesparametriēkuenergoefektivitātes
projektēšanaiunnovērtēšanai,ņemotvērātelpugaisakvalitāti,temperatūrasrežīmu,apgaismojumuunakustiku.M1-6modulis – 82. lpp.
LVS CEN/TR 16798-2:2022. Ēkuenergoefektivitāte.Ēkuventilācija.2.daļa:EN16798-1standartaprasībuinterpretācija.Telpumikroklimata
ievadesparametriēkuenergoefektivitātesprojektēšanaiunnovērtēšanai,ņemotvērātelpugaisakvalitāti,temperatūrasrežīmu,
apgaismojumuunakustiku.M1-6modulis – 86. lpp.
Olesen, B.W., Sekhar, C.,Wargocki, P. TheConceptforSubstitutingVentilationbyGasPhaseAirCleaning,Vent.Inf.Pap.AIVC. (2021) 1–8.
U-CERT, D2.4 BuildingperformanceindicatorsbasedonmeasureddataforholisticEPCs, (2020). https://www.rehva.eu/fileadmin/user_
upload/U-CERT_D2.4.pdf.
Šis darbs izstrādāts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda
atbalstu projektā Optimālaiekštelpugaisakvalitātesun
siltumakomfortakontrole,pamatojotiesuztelpasreāllaika
3Dskenēšanasdatiem (proj. Nr. 1.1.1.1/21/A/010).
(,523$66$9,(1Ŝ%$
Eiropas RHŕLRQŅOŅV
DWWŝVWŝEDVIRQGV
, ( * 8 / ' Ŝ - 8 0 6 T A 9 ń 1 ń K O 7 1 Ŋ
•1R]DUHV]LïDVXQDNWXDOLWÃWHV
•3UDNWLVNLSDGRPL
•3URIHVLRQÃOLVSHFLÃOLVWL
•%ĉYL]PDNVDV
•1R]DUHVX]ïÑPXPXGDWXEÃ]H
352)(6,21Â/$35$.7,6.$,1)250Â,-$
•DUKLWHNWĉUD•EĉYPDWHULÃOL•FHOWQLHFÝED
1 sur 4

Recommandé

Ventilācija ar siltuma atgūšanu par
Ventilācija ar siltuma atgūšanuVentilācija ar siltuma atgūšanu
Ventilācija ar siltuma atgūšanuEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
363 vues17 diapositives
Eiropasu un Latvijas standarti inženiertīkliem par
Eiropasu un Latvijas standarti inženiertīkliemEiropasu un Latvijas standarti inženiertīkliem
Eiropasu un Latvijas standarti inženiertīkliemEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
3.4K vues30 diapositives
Apkures katlu un degļu jaudas izvēle, pieslēgumu shēmas un to ietekme uz apku... par
Apkures katlu un degļu jaudas izvēle, pieslēgumu shēmas un to ietekme uz apku...Apkures katlu un degļu jaudas izvēle, pieslēgumu shēmas un to ietekme uz apku...
Apkures katlu un degļu jaudas izvēle, pieslēgumu shēmas un to ietekme uz apku...Elektrumlv
948 vues19 diapositives
Lifti. Problēmas un jaunais regulējums par
Lifti. Problēmas un jaunais regulējums Lifti. Problēmas un jaunais regulējums
Lifti. Problēmas un jaunais regulējums Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
662 vues47 diapositives
Klasyfikacja urządzeń gazowych par
Klasyfikacja urządzeń gazowychKlasyfikacja urządzeń gazowych
Klasyfikacja urządzeń gazowychSzymon Konkol - Publikacje Cyfrowe
4.3K vues10 diapositives
Sistēmas balansēšana par
Sistēmas balansēšanaSistēmas balansēšana
Sistēmas balansēšanaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
1.1K vues50 diapositives

Contenu connexe

Tendances

07 exercícios de psicrometria par
07 exercícios de psicrometria07 exercícios de psicrometria
07 exercícios de psicrometriaHebert Cavalcante
19.2K vues45 diapositives
150519 AS1668 Part 1 Presentation par
150519 AS1668 Part 1 Presentation150519 AS1668 Part 1 Presentation
150519 AS1668 Part 1 PresentationCIBSE NSW
4.2K vues28 diapositives
Ugunsdrošības prasības dzīvojamās mājās par
Ugunsdrošības prasības dzīvojamās mājāsUgunsdrošības prasības dzīvojamās mājās
Ugunsdrošības prasības dzīvojamās mājāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
317 vues24 diapositives
Efekt ekologiczny zastosowania pompy ciepła par
Efekt ekologiczny zastosowania pompy ciepłaEfekt ekologiczny zastosowania pompy ciepła
Efekt ekologiczny zastosowania pompy ciepłaVaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
1.8K vues11 diapositives
Caso concreto semana 4 par
Caso concreto  semana 4Caso concreto  semana 4
Caso concreto semana 4GMCONSULT Segurança do Trabalho Ltda
4.4K vues1 diapositive
Hidrostatica pressoes e empuxos par
Hidrostatica  pressoes e empuxosHidrostatica  pressoes e empuxos
Hidrostatica pressoes e empuxosZig Locki
255 vues10 diapositives

Tendances(20)

150519 AS1668 Part 1 Presentation par CIBSE NSW
150519 AS1668 Part 1 Presentation150519 AS1668 Part 1 Presentation
150519 AS1668 Part 1 Presentation
CIBSE NSW4.2K vues
Hidrostatica pressoes e empuxos par Zig Locki
Hidrostatica  pressoes e empuxosHidrostatica  pressoes e empuxos
Hidrostatica pressoes e empuxos
Zig Locki255 vues
Apresentação treinamento instalaçoes hidraulicas novo par Beatriz Nascimento
Apresentação treinamento instalaçoes hidraulicas novoApresentação treinamento instalaçoes hidraulicas novo
Apresentação treinamento instalaçoes hidraulicas novo
Beatriz Nascimento1.5K vues
BLDG 476 - HEAT TRANSFER par Rupali Patel
BLDG 476 - HEAT TRANSFERBLDG 476 - HEAT TRANSFER
BLDG 476 - HEAT TRANSFER
Rupali Patel2.5K vues
Apostila escoamento em condutos forçados par Carlos Argentoni
Apostila escoamento em condutos forçadosApostila escoamento em condutos forçados
Apostila escoamento em condutos forçados
Carlos Argentoni55.3K vues

Plus de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai par
Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanaiPotenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanai
Potenciāls ēku siltumapgādes sistēmu atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
9 vues17 diapositives
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas. par
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
35 vues21 diapositives
Individuālo siltuma maksas sadalītāju, siltumenerģijas patēriņa uzstādīšana u... par
Individuālo siltuma maksas sadalītāju, siltumenerģijas patēriņa uzstādīšana u...Individuālo siltuma maksas sadalītāju, siltumenerģijas patēriņa uzstādīšana u...
Individuālo siltuma maksas sadalītāju, siltumenerģijas patēriņa uzstādīšana u...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
55 vues29 diapositives
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei par
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādeiCauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādei
Cauruļvadu sistēmas apkurei un ūdens apgādeiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
49 vues18 diapositives
Radiatoru termostatisko sensoru lietošana par
Radiatoru termostatisko sensoru lietošanaRadiatoru termostatisko sensoru lietošana
Radiatoru termostatisko sensoru lietošanaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
39 vues19 diapositives
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem par
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemReglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiem
Reglamentētās metroloģiskās prasības siltumenerģijas skaitītājiemEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
53 vues20 diapositives

Plus de Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk(20)

Ventilācijas gaisa daudzuma noteikšana pēc LVS EN 16798-1:2021

 • 1. 116 117 Būvinženieris Nr. 90 Inženierija Mūsdienās gandrīz visas jaunās ēkas – gan dzīvojamās, gan publiskās – aprīko ar kādu mehāniskās ventilācijas sistēmu – ar centralizētu pieplūdes/nosūces ventilācijas sistēmu, hibrīda sistēmu vai arī vietēju, personalizētu ventilācijas sistēmu. Tas tiek darīts, lai uzlabotu iekštelpu gaisa kvalitāti un vienlaikus maksimāli samazinātu siltuma zudumus, kas neizbēgami rodas, iz- mantojot dabisko ventilācijas sistēmu. Pēdē- jos gados Covid-19 vīrusa izplatības dēļ ven- tilācijas nozīme kļuvusi īpaši aktuāla, jo tai ir nozīmīga loma šī un citu vīrusu izplatības ie- robežošanā. Taču svarīgi neielekt otrā grāvī ar ventilāci- jas gaisa daudzuma pārspīlēšanu. Tikpat no- zīmīgi kā izvēlēties atbilstošāko sistēmas vei- du ir noteikt nepieciešamo ventilācijas gaisa apjomu. Tam jābūt pietiekamam, lai nodroši- nātu vajadzīgo gaisa kvalitāti, bet vienlaikus nevajadzētu būt lielākam nekā nepieciešams, jo tā radīsies lieks elektroenerģijas un siltuma enerģijas patēriņš, ko tik ļoti cenšamies sama- zināt. Par aprēķina procedūru jālemj projektētājam Gaisa daudzuma izvēle jāveic atbilstoši spē- kā esošajiem normatīviem, bet, ja tādu nav, tad, lietojot normatīvu vērtības. Aplūkojot spēkā esošos Latvijas būvnormatīvus, va- ram secināt, ka vienīgais normatīvs, kurš apraksta nepieciešamo gaisa daudzuma iz- vēli, ir LBN 231-15 Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija. Tajā vispārīgi mi- nēts: «Ventilācijas sistēmu ražīgumu aprē- ķina atbilstoši izejas datiem. Ventilācijas sistēmu ražīgumam jābūt pietiekamam, lai nodrošinātu svaiga gaisa padevi, apmieri- nošu komfortu vai tehnoloģiskos apstākļus apkalpojamā zonā. Telpas gaisa piesārņoju- ma avotus novērtē atbilstoši standartam LVS EN ISO 7730:2006 (..) un standartam LVS EN 16798-1:2019.» Šī normatīva 3. pie- likumā var atrast arī minimāli pieļaujamo ventilācijas gaisa apmaiņas apjomu dzīvoja- mo ēku telpām. Tādējādi var secināt, ka pieņemt lēmumu par nepieciešamā gaisa daudzuma aprēķina procedūru ir paša pro- jektētāja uzdevums. Standartā LVS EN 16798-1:2021 minētās procedūras ventilācijas gaisa apjoma no- skaidrošanai publiskajām ēkām tiek sāktas ar izvēlētās iekštelpu vides kvalitātes kategori- jas noteikšanu. Kopumā ir četras iekštelpu vides kvalitātes kategorijas – IEQI līdz IEQIV . I līmenis nozīmē augstu gaisa kvalitāti. Šo līmeni pieņem, ja telpās uzturtas iemīt- nieki ar īpašām vajadzībām, piemēram, mazi bērni, vecāka gadagājuma cilvēki vai personas ar invaliditāti. Par standarta līme- ni pieņem vidējo jeb IEQII , savukārt III lī- menis nozīmē mērenas cerības uz labu kva- litāti – lai gan tiks nodrošināta pieņemama iekštelpu gaisa kvalitāte, pastāv paaugsti- nāts risks, ka tā dažkārt ietekmēs cilvēku veiktspēju. Attiecīgi IV līmenis nozīmē ze- mas cerības uz labu gaisa kvalitāti, šādu lī- meni varētu izvēlēties tikai atsevišķai ēkas daļai, kurā cilvēki uzturas vien īsu laiku vai ārkārtas apstākļos. Izvēlētais līmenis ir jā- saskaņo ar pasūtītāju un citām izstrādāta- jām būvprojekta sadaļām. Ventilācijas gaisa daudzuma noteikšana pēc LVS EN 16798-1:2021 Jurģis Zemītis, asoc. prof., Dr. sc. ing., RTU BIF Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Anatolijs Borodiņecs, prof., Dr. sc. ing., RTU BIF Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts Kategorija Sagaidāmā cilvēku neapmierinātība, % Gaisa plūsma uz cilvēku, l/s IEQI 15 10 IEQII 20 7 IEQIII 30 4 IEQIV 40 2,5 1.tabula. Aprēķina ventilācijas gaisa daudzums dažādās gaisa kvalitātes kategorijās piesārņojuma novadīšanai no sēdoša pieauguša cilvēka, kurš nav adaptējies konkrētajai videi. Trīs gaisa daudzuma noteikšanas metodes Atbilstoši minētajam standartam izšķir trīs dažādas nepieciešamā ventilācijas gaisa dau- dzuma noteikšanas metodes. Gaisa daudzu- mu var noskaidrot, izmantojot vienu vai vai- rākas no šīm metodēm: l 1. metode ir balstīta uz uztverto gaisa kvalitāti. Šī metode ņem vērā ventilācijas sis- tēmas spēju novadīt divu veidu piesārņoju- mu – to, ko rada cilvēki, un to, ko rada pašas ēkas. Tādējādi ir nepieciešams zināt cilvēku skaitu, ēkas piesārņojuma klasi un nepiecie- šamo gaisa daudzumu atbilstoši šiem para- metriem, lai sasniegtu izvēlēto iekštelpu gai- sa kvalitātes kategoriju. Vispārīgā gadījumā aprēķins tiek veiks pēc formulas qtot =n. qp +AR . qB , kur qtot – kopējais nepieciešamais gaisa daudzums, l/s; n – cilvēku skaits telpā; qp – ventilācijas gaisa apjoms vienam cilvēkam, l/s/pers.; AR – grīdas platība, m2 ; qB – ventilā- cijas gaisa apjoms telpas emisiju novadīša- nai, l/s/m2 . LVS EN 16798-1:2021 tabulā B6 (skat. 1. ta- bulu) ir definēts ventilācijas gaisa daudzums (l/s/persona), kas nepieciešams, lai novadītu bioloģisko piesārņojumu, kā arī paredzamais neapmierināto cilvēku procentuālais dau- dzums šajos apstākļos. Savukārt tabulā B7 (skat. 2. tabulu) ir norādīts ventilācijas gaisa daudzums (l/s/m2 ), kas nepieciešams, lai aiz- vadītu emisijas no pašas ēkas atbilstoši lieto- tajiem materiāliem. Ēka tiek definēta kā bū-
 • 2. 118 119 Būvinženieris Nr. 90 Inženierija ve ar zemu piesārņojumu, ja lielākā daļa celtniecības materiālu ir ar zemu emisiju un veiktās darbības tajā nerada piesārņojumu (piemēram, smēķēšana). Celtne var tikt defi- nēta kā ēka ar ļoti zemu piesārņojumu, ja lielākā daļa būvmateriālu, ko izmanto iekš- telpu virsmu apstrādei, atbilst nacionālajiem vai starptautiskajiem kritērijiem par mate- riāliem ar ļoti zemu piesārņojumu. l 2. metode. Metode, kurā izmanto vielas koncentrācijas robežvērtības. Šī aprēķina me- tode balstās uz masas bilances aprēķinu mar- ķiervielas (piemēram, CO2 ) koncentrācijas robežvērtības noteikšanu iekštelpu gaisā. Vis- pārīgā gadījumā to nosaka pēc formulas kur Qh – ventilācijas gaisa apjoms, kas nepie- ciešams vielas atšķaidīšanai, m3 sekundē; Gh – vielas pieauguma ātrums, mikrogrami sekundē; Ch,i – pieļaujamā vielas koncentrāci- ja atbilstoši norādījumiem, mikrogrami uz m3 ; Ch,o – vielas koncentrācija pieplūdes gai- sā, mikrogrami uz m3 ; ƐV – ventilācijas efekti- vitāte. Šī metode ir lietojama arī tad, ja ventilāci- jas sistēma izstrādāta tā, lai automātiski re- aģētu uz dažādiem noslogojuma rādītājiem. Ja telpā pieaug cilvēku skaits, bet nepietieka- mi palielinās ventilācijas gaisa apjoms, tad iekštelpu gaisā būs lielāka CO2 koncentrāci- ja. Sākotnējā CO2 koncentrācija var svārstī- ties no 350 līdz 500 ppm. Atbilstoši jāpieņem CO2 emisijas apjoms (piemēram, 20 l/h/per- sona), bet CO2 pieaugumu var aprēķināt pie dažādiem projektētajiem ventilācijas gaisa apjomiem, kas tiek pievadīti un novadīti no konkrētās telpas. Ja CO2 tiek izmantots kā rādītājs cilvēku blīvumam, pieņemtās ro- bežvērtības var atrast LVS EN 16798-1:2021 B9 tabulā (skat. 3. tabulu). Šo metodi var lie- tot, arī veicot aprēķinu par gaidāmo CO2 koncentrāciju iekštelpas gaisā, lai tiktu izpil- dīta Latvijas būvnormatīva LBN 231-15 Dzī- vojamo un publisko ēku apkure un ventilācija prasība, proti – publiskas ēkas gaisa kvalitā- tei jānodrošina, ka CO2 koncentrācija iekš- telpās nepārsniedz 1000 ppm. Tas nozīmē – lai publiska ēka atbilstu šai prasībai, ventilā- cijas gaisa apjomam jābūt tuvu IEQI katego- rijai. l 3. metode balstīta uz iepriekš noteiktu standartizētu ventilācijas gaisa daudzumu. Šī ir vienkāršākā no trim metodēm. Gaisa dau- dzums tiek definēts atbilstoši standarta LVS EN 16798-1:2021 B10 tabulai (skat. 4. tabu- lu), kurā ir norādītas noklusējuma vērtības pie dažādām gaisa kvalitātes kategorijām gan kā l/s/personai, gan l/s/m2 . Šīs vērtības svār- stās no 5,5 līdz 20 l/s/personai un no 0,55 līdz 2 l/s/m2 . Piemērojot konkrētai apbūves zonas situācijai (iedzīvotāju blīvuma izteiksmē), no- teiktai kategorijai ir jāizmanto noklusējuma ventilācijas ātruma vienības, kas nodrošina nepieciešamo. Nedzīvojamas ēkas ventilācijas sistēmu projektēšanai un projektētās apkures un dze- sēšanas slodzes aprēķināšanai projektēto ven- tilācijas gaisa daudzumu nosaka, pamatojo- ties uz valsts prasībām vai, ja nav pieejami nacionālie noteikumi, izmantojot vienu no iepriekš aprakstītajām trim metodēm. Atse- višķos gadījumos ventilācijas gaisa apjomu nosaka sildīšanas/dzesēšanas nepieciešamība vai arī mitrināšanas/sausināšanas prasības. Nosūces gaisa apjomu parasti sabalansē ar pieplūdes apjomu, izņemot zonas, kurās spe- ciāli paredz spiediena starpību, piemēram, virtuves un telpas ar paaugstinātām prasībām pret higiēnu. Gaisa daudzuma aprēķinu var veikt ar vairākām iepriekš minētajām metodēm, par gala vērtību izvēloties lielāko. Gaisa sadalī- jumu pa telpām – kurā telpā ir pieplūde, ku- rā nosūce, kura telpa tiek ventilēta ar caur- plūdes gaisu – izvēlas pats projektētājs, bal- stoties uz labas prakses piemēriem, parasti paredzot pieplūdi guļamistabās un dzīvoja- mās istabās, bet nosūci tualetēs, dušas telpās un virtuvēs. Gaisa sadalē jāņem vērā arī praktiski apsvērumi, piemēram, tas, ka pā- rāk mazu gaisa apjomu nevar padot caur di- fuzoriem. Neraugoties uz izvēlēto aprēķina metodi, standartā tiek definēts minimālais pieļauja- mais gaisa daudzums uz vienu cilvēku, kas ir 4 l/s jeb 14,4 m3 /h. Tas ir ļoti tuvs Latvijas būvnormatīvā LBN 231-15 Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija 97. pun- ktā noteiktajam, ka svaigā gaisa padeves ab- solūtais minimums ir 15 m3 /h uz cilvēku, ja Kategorija Ēka ar ļoti zemu piesārņojumu, l/(s∙m2 ) Ēka ar zemu piesārņojumu, l/(s∙m2 ) Ēka, kas nav ar zemu piesārņojumu, l/(s∙m2 ) IEQI 0,5 1 2 IEQII 0,35 0,7 1,4 IEQIII 0,2 0,4 0,8 IEQIV 0,15 0,3 0,6 2.tabula. Aprēķina ventilācijas gaisa daudzums dažādās gaisa kvalitātes kategorijās piesārņojuma novadīšanai no ēkas ar dažādiem piesārņojuma līmeņiem. ms pie šiem apstākļiem. Savukārt tabulā B7 (skat. 2. s (l/s/m2 ), kas nepieciešams, lai aizvadītu emisijas no āliem. Ēka tiek definēta kā ēka ar zemu piesārņojumu, u emisijas līmeni un veiktās darbības tajā nerada r tikt definētā kā ēka ar ļoti zemu piesārņojumu, ja elpu virsmu apstrādei, atbilst nacionālajiem vai ar ļoti zemu piesārņojumu. nātība, % Gaisa plūsma uz cilvēku, l/s 10 7 4 2,5 ms pie dažādām gaisa kvalitātes kategorijām a cilvēka, kurš nav adaptējies konkrētajai videi. Ēka ar zemu piesārņojumu, l/(s ∙m2 ) Ēka, kas nav ar zemu piesārņojumu, l/(s ∙m2 ) 1,0 2,0 0,7 1,4 0,4 0,8 0,3 0,6 ms pie dažādām gaisa kvalitātes kategorijām m piesārņojuma līmeņiem. centrācijas robežvērtības. Šī aprēķina metode balstās mēram, CO2) koncentrācijas robežvērtības noteikšanu pēc šādas formulas: Qh = ୋ౞ ୡ౞,౟ିୡ౞,౥ ή ଵ க౬ , kur Qh – las atšķaidīšanai, m3 sekundē; Gh – vielas pieauguma Kategorija Atbilstošā CO2 koncentrācija virs āra gaisa koncentrācijas, izteikta PPM attiecībā uz cilvēkiem, kas nav adaptējušies IEQI 550 (10) IEQII 800 (7) IEQIII 1350 (4) IEQIV 1350 (4) 3.tabula. Aprēķinātā noklusējuma CO2 koncentrācija virs āra gaisa koncentrācijas, pieņemot, ka standarta CO2 emisijas ir 20 litru stundā uz cilvēku. Kategorija Kopējā aprēķina ventilācijas gaisa apmaiņas intensitāte telpai l/s/persona l/(s∙m2 ) IEQI 20 2 IEQII 14 1,4 IEQIII 8 0,8 IEQIV 5,5 0,55 4.tabula. Aprēķina ventilācijas gaisa daudzums pie dažādām gaisa kvalitātes kategorijām cilvēkiem, kuri atrodas birojā un nav adaptējušies konkrētajai videi.
 • 3. 120 121 Būvinženieris Nr. 90 Inženierija vienīgais telpas gaisa piesārņojuma avots ir paši cilvēki. Tajā pašā laikā atbilstoši stan- dartam ēkas ventilācijas apjoms var tikt sa- mazināts periodos, kad nav cilvēku klātbūt- nes. Šādos brīžos ir ieteikums saglabāt ven- tilācijas gaisa apjomu vismaz 0,1–0,15 l/s/ m2 . Dzīvojamās ēkas ventilācijas gaisa dau- dzums jānorāda kā gaisa apmaiņa stundā kat- rā telpā un/vai āra gaisa padeve vienai perso- nai, un/vai nepieciešamais nosūces daudzums (vannas istabas, tualetes un virtuves), norādot kā kopējo nepieciešamo gaisa apmaiņas dau- dzumu vai projektēto gaisa daudzumu katrai istabai atkarībā no ēkas tipa un atvērumu lau- kumiem. Standarts LVS EN 16798-1:2021 de- finē, ka dzīvojamām ēkām gaisa daudzuma aprēķins ir jābalsta uz iepriekš definētu gaisa daudzumu atkarībā no telpas izmantošanas veida, un piedāvā šādas aprēķinu metodes opcijas: l pēc kopējās gaisa apmaiņas kārtām vi- sam dzīvoklim; l pēc nosūces gaisa daudzuma no konkrē- tām telpām; l pēc pieplūdes gaisa daudzuma no kon- krētām telpām; l paredzot atvērumus dabiskai ventilācijai. Dzīvojamās ēkas nepieciešamā gaisa daudzuma aprēķina piemērs Aprēķina piemērs atspoguļo LVS EN 16798- 1:2021 standartā sniegtos norādījumus par nepieciešamā ventilācijas gaisa aprēķina pro- cedūru dzīvojamās ēkās. Aprēķins tiek veikts atbilstoši minētā standarta B3.2 nodaļas ap- rakstam. Tālāk parādītajā aprēķinā tiek pie- ņemts, ka dzīvoklis ir vienistabas ar atsevišķu virtuvi. Dzīvokļa kopējā platība ir 33,3 m2 , bet griestu augstums 2,5 m. Tādējādi kopējais dzīvokļa tilpums ir 83,3 m3 . Pieņemts, ka dzī- voklis ir paredzēts divām personām. Pieņem- tā nepieciešamā gaisa kvalitātes kategorija – IEQII . Gaisa daudzuma aprēķins pēc gaisa ap- maiņas kārtām visam dzīvoklim. Nosakām kopējo nepieciešamo gaisa daudzumu pēc kārtām, zinot, ka kopējais ēkas tilpums ir 83,3 m3 , bet atbilstoši LVS EN 16798-1:2021 standarta B11 tabulas (1) kolonnai (skat. 5. tabulu) II kategorijas klasei ir nepieciešama 0,6 h-1 gaisa apmaiņa: Q=0,6. 83,3=50 m3 /h. Gaisa daudzuma aprēķins, balstoties uz cilvēku skaitu. Nosakām kopējo nepiecieša- mo gaisa daudzumu, balstoties uz cilvēku skaitu atbilstoši LVS EN 16798-1:2021 stan- darta B11 tabulas 2. kolonnai (skat. 5. tabulu), kurā definēts, ka II kategorijas telpai nepie- ciešami 7 l/s/cilv.: Q=7. 2. 3,6=50,4 m3 /h. Gaisa daudzuma aprēķins, balstoties uz uztverto iekštelpu gaisa kvalitāti cilvēkam, kurš ir pielāgojies konkrētajai videi. Aprē- ķins ir sadalāms divās daļās – gaisa daudzums, kas atkarīgs no cilvēku skaita telpā, un gaisa daudzums, kas atkarīgs no telpu platības. Vis- pirms nosakām gaisa daudzumu pēc cilvēku skaita atbilstoši LVS EN 16798-1:2021 stan- darta B11 tabulas 3. kolonnai (skat. 5. tabulu), kurā definēts, ka II kategorijas klasei nepie- ciešami 2,5 l/s/cilv.: Qpers =2,5. 2. 3,6=18 m3 /h. Nosakām gaisa daudzumu pēc galve- nās telpas platības, zinot, ka nepieciešami 0,15 l/s/m2 . Mūsu gadījumā par galveno dzī- vojamo telpu uzskatām guļamistabu un virtu- vi ar kopējo platību 24,9 m2 . Iegūstam Qarea =0,15. 24,9 . 3,6=13,5 m3 /h. Aprēķinām kopējo nepieciešamo gaisa daudzumu: Q=18+13,5=31,5 m3 /h. Gaisa daudzuma aprēķins pēc nosūces gaisa daudzuma no konkrētām telpām. Iz- mantojot šo metodi, tiek aprēķināts nepie- ciešamais nosūces daudzums un pēc tam pieņemts, ka pieplūdes gaisam jābūt tādā ap- jomā, lai kompensētu un balansētu sistēmu. Aprēķinā tiek izmantotas LVS EN 16798- 1:2021 standarta B13 tabulā (skat. 6. tabulu) sniegtās vērtības. Veicot aprēķinu mūsu ga- dījumam, kurā ir divas galvenās telpas – gu- ļamistaba un virtuve –, attiecīgi standartā minētais nosūces daudzums ir 25 l/s no vir- Kategorija Kopējā ventilācija, tostarp gaisa infiltrācija (1) Pieplūdes gaisa plūsma uz personu (2) Pieplūdes gaisa plūsma, ņemot vērā uztverto IGK cilvēkiem, kuri ir adaptējušies (3) l/s/m2 AKH l/s/persona q p l/s/persona q B L/s/m2 IEQI 0,49 0,7 10 3,5 0,25 IEQII 0,42 0,6 7 2,5 0,15 IEQIII 0,35 0,5 4 1,5 0,1 IEQIV 0,23 0,4 Aprēķina piemērā aplūkotā dzīvokļa plāns. 5.tabula. Kritēriji, kas balstīti uz iepriekš definētu ventilācijas gaisa apjomu. Kopējā ventilācija (1), piegādes gaisa apjoms uz cilvēku (2) un (3).
 • 4. 122 Inženierija Galveno istabu skaits dzīvoklī Aprēķinātā nosūces gaisa caurplūde (l/s) Virtuve Vannas istaba vai dušas telpa ar vai bez tualetēm Cita mitra telpa Tualetes Viendzīvokļa māja Vairākdzīvokļu māja 1 20 10 10 10 10 2 25 10 10 10 10 3 30 15 10 10 10 4 35 15 10 15 10 5 vai vairāk 40 15 10 15 10 6.tabula. Nepieciešamais ventilācijas gaisa apjoms atkarībā no istabu skaita un telpas veida. Kategorija Standarta LVS EN 16798-1:2021 B13 tabulā definētās gaisa plūsmas intensitātes ir reizinātas ar: IEQI 1,4 IEQII 1 IEQIII 0,7 IEQIV 0,5 7.tabula. Nepieciešamā reizinājuma koeficienta noteikšana atkarībā no iepriekš definētās gaisa kvalitā- tes kategorijas. tuves un 10 l/s no tualetes. Ņemot vērā, ka ēkai ir pieņemta II kategorija, iegūtie rezul- tāti ir jāreizina ar 1 (skat. 7. tabulu), līdz ar to tie ir nemainīgi. Aprēķinātais kopējais ne- pieciešamā gaisa daudzums tādējādi ir šāds: Q=(25+10). 3,6=126 m3 /h. Kā redzams no dzīvojamās ēkas aprēķina piemēra, atkarībā no lietotās aprēķina meto- des var iegūt ļoti atšķirīgus rezultātus. Tādēļ projekta izstrādes laikā nepieciešams vieno- ties ar pasūtītāju un fiksēt izmantoto aprēķina metodi. Pieļaujams veikt aprēķinus pēc vairā- kām metodēm, par gala rezultātu izmantojot lielāko vērtību. BI Literatūra LVS EN 16798-1:2021. Ēkuenergoefektivitāte.Ēkuventilācija.1.daļa:Telpumikroklimataievadesparametriēkuenergoefektivitātes projektēšanaiunnovērtēšanai,ņemotvērātelpugaisakvalitāti,temperatūrasrežīmu,apgaismojumuunakustiku.M1-6modulis – 82. lpp. LVS CEN/TR 16798-2:2022. Ēkuenergoefektivitāte.Ēkuventilācija.2.daļa:EN16798-1standartaprasībuinterpretācija.Telpumikroklimata ievadesparametriēkuenergoefektivitātesprojektēšanaiunnovērtēšanai,ņemotvērātelpugaisakvalitāti,temperatūrasrežīmu, apgaismojumuunakustiku.M1-6modulis – 86. lpp. Olesen, B.W., Sekhar, C.,Wargocki, P. TheConceptforSubstitutingVentilationbyGasPhaseAirCleaning,Vent.Inf.Pap.AIVC. (2021) 1–8. U-CERT, D2.4 BuildingperformanceindicatorsbasedonmeasureddataforholisticEPCs, (2020). https://www.rehva.eu/fileadmin/user_ upload/U-CERT_D2.4.pdf. Šis darbs izstrādāts ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstu projektā Optimālaiekštelpugaisakvalitātesun siltumakomfortakontrole,pamatojotiesuztelpasreāllaika 3Dskenēšanasdatiem (proj. Nr. 1.1.1.1/21/A/010). (,523$66$9,(1Ŝ%$ Eiropas RHŕLRQŅOŅV DWWŝVWŝEDVIRQGV , ( * 8 / ' Ŝ - 8 0 6 T A 9 ń 1 ń K O 7 1 Ŋ •1R]DUHV]LïDVXQDNWXDOLWÃWHV •3UDNWLVNLSDGRPL •3URIHVLRQÃOLVSHFLÃOLVWL •%ĉYL]PDNVDV •1R]DUHVX]ïÑPXPXGDWXEÃ]H 352)(6,21Â/$35$.7,6.$,1)250Â,-$ •DUKLWHNWĉUD•EĉYPDWHULÃOL•FHOWQLHFÝED