Navsarni Bulletin - November 2012

Navsarni Bulletin - November 2012

Navsarni Bulletin - November 2012
Navsarni Bulletin - November 2012
ZdgaUr                               Zmoìh|~« 2012            Zmoìh|~« 2012                    ZdgaUr
                                     g§nmXH$s¶
                                                              ^mdmVm©Mo dag
         Am‘r {H$ñVm§dm gm§Vm-^³Vm§H$ ^OVm§d ?                                (11 AmoVy~« 2012 Vo 24 Zmoìh|~« 2013)
          Zmoìh|~«mMr 1 VmarH$ åhUë¶ma BJ«O ‘mVoZ gm§Vm-^³Vm§H$ ^oQ>¶bbmo                  {df¶ : ^mdmVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ {^Va gé¶m
         {Xg. øm {Xgm Am‘r ¶m gm§Vm ^³Vm§Mmo CJS>mg H$aVm§d AmZr Vm§H$m    ^mdmVm©Mo dag 2012 ~oZo{S>³Q> gmoimì¶m nmngm¶~mMr AmnmoñV{bH$ MrQ> (nmoVm© {’$Xo)
                                                   2013

‘mZ {XVmd Vm§À¶m ~è¶m AmZr Iè¶m {OdrVmnmgV. VoM ^meoZ n{dÌ nwñVHy$¶ Am‘H$m            11 AmoVy~« 2012 Vo 24 Zmoìh|~« 2013 ho ^mdmVm©H$ ^oQ>¶ëbo dag åhU
{eH$¶Vm H$s {H«$ñVmCXoer Am‘H$m OU EH$ë¶m§H$ n{dÌ OmD§$H$ {dMyZ H$mS>ë¶mZ. Xþgao   nmngm¶~mZ Omhra Ho$bm. ^mdmV© KQ> H$é§H$ AmZr ^mdmV© naJQy>§H$ hr MrQ> MrV {XdZ
gw‘wVuZ Xod ‘moOogm CXoer Amnbo naOoH$ CbmodyZ gm§JVm ""åhOo ^m¶a AmZtH$ Xod Zm,   dmMy¶m.
Vw‘r ‘mH$m gmoSy>Z Xþgè¶m XodmH$ ^OyMr Zm§V... Vm§Mo ‘wH$ma Vw‘r ganQ> nS>Mr Zm§V.        1) ^mdmVm©Mo Xma (Y. B©. 14:27) gXmM Am‘H$m CJQ>o Amgm, AmZr Am‘H$m§
(Xþgar g‘yV© 5:7-9)                                  XodmH$S>o EH$dQ>m§dH$ ìhaVm AmZr n{dÌ g^|V Am‘H$m {^Va nmd¶Vm. OoX²Zm XodmÀ¶m
     Am‘r H°$Wmo{bH$ ho gV ‘mZVm§d AmZr OmUmd H$s EH$bmoM ganXdoXma Xod     CÌmMr nJ©Q>Ur Om¶V AmZr XodHw$n}Z Am‘À¶m H$miOmMo énm§Va Om¶V VoX²Zm ‘wZemZ
gJio g¥ï>rMmo aMUma OmMo gdo Am‘r {O¶oVmd, ^modVmd AmZr amdVm§d VmH$mM Am‘r      C§~è¶md¡ë¶mZ nm¶ Kmby ¶oVm AmZr ˶m Xmam§Vë¶mZ Am‘Mr n¶U gwé OmVm Or A»Io
^Oy§H$ ’$mdmo (Y.B© 17:28) VmH$mM Am‘r Am‘Mo g§nyU© {OdrV {Xdy§H$ ’$mdmo åhUVmoM   {OdrV MbVm. hr n¶U n{dÌ ñZmZmZ gwé OmVm (amo‘ 6:4) Agë¶m ^ogma Am‘À¶mZ
I¶MmoM gm§V dmo Am§O~moS>dmo hmH$m Am‘r ^Oy§H$ ’$mdmo Ýhÿ¶, n{dÌ BJ«O‘mVoZ Vm§H$m   gmod}ñnamH$ ~mn åhU Cbmo ‘mé ¶oVm AmZr OoX²Zm ‘aU Am‘H$m gmgUmÀ¶m {OdrVmH$
Am‘r Yynm¶Vm§d d Vm§À¶mo B‘mOr C§Mmdobo gwdmVoa XdaVm§d Omë¶ma Vmo ’$H$V Vm§H$m    nmd¶Vm VoX²Zm hr n¶U g§nVm.
                                                 ho gmgUmMo {OdrV gmo‘¶m OoOyÀ¶m {Od§VnUmMo ’$i OmdZ Amgm. hrM n{dÌ
‘mZ {Xdy§H$, Ýhÿ¶ ^Oy§H$... ^mJod§V nmdby åhUVm OU EH$ë¶m§H$ ’$marH$ H$aMo Amgm Vo
                                           AmËå¶mÀ¶m XoʶmZ VmMr Imoer VmMoa gV‘mZVoë¶m§H$ Amnë¶m X~mÁ¶m§V {^Va H$mSy>§H$
VmH$m ’$marH$ H$amV - ‘mZ {Xdy§H$ Om¶ Vm§H$m ‘mZ {X¶mV (amo‘ 13:7)
                                           OmdZ Amgbr (Ow. 17:22) n{dÌ {ÌËdoMoa, ~mn, nwÌ AmZr n{dÌ AmËå¶mMoa gV
     Va Vm§H$m BVbmo ‘mZ {H$˶mH$ Va Vo Xodm§H$ Vmo Ogmo Amgm Vgmo VmH$m
                                           ‘mZy§H$ EH$m XodmMoa gV‘mZy§H$ OmdZ Amgm. VmoM AJUrV ‘moJ (Ow. 4:8) doi ^abmo
ni¶VmV AmZr VmMo gmaIr Vr Omë¶mZ (1 Owdm§d 3:12) Vr XodmMo Hw$n}Z XodmMr
                                           VoX²Zm ~mnmZ Am‘Mo gmoS>dUoH$ nwVmH$ nmR>¶bmo. gmo‘r OoOy {H«$ñV. VmUo Amnë¶m ‘aUm
(åh¶‘od§V B‘mO Omë¶md (2 H$atW 3:18) Vr VmMo åh¶‘oZ dm§Q>mo KoVmV (amo‘Z       {OdtVnUmdadr g§gmamMo VmaU Ho$bo AmZr Am‘r gmo‘r OoOyÀ¶m X~mOrH$ nV©Ê¶mH$
8:17) Vm§H$m XodmMr OmUdm¶ Amgm (1 H$atW 13:12) Vm§H$m XodmZ n{dÌ Ho$ë¶mZ       amdVmZm n{dÌ AmË‘mo Am‘Mr n{dÌ g^m eoH$S>o gamoga Mb¶Vm.
Vr g§gmamMr ZrV H$aVbr (1 H$atW 6:2-3) Va OoX²Zm Am‘r ¶m gm§Vm ^³Vm§H$ ‘mZ            2) hm§do gm§V noÐÿMo gwdmVoa H$ma^ma gwé H$aVmZmM WmZ ^mdmWu {OdrVmMo
{XVm§d VoX²Zm Amåhr XodmH$ ’$mdmo Vmo ‘mZ ZmH$maVm§d Jm¶ ? Zm Vo XodmMr Iar AmZr   JaOoMr I~a Ho$ë¶m, AmZr ho nar gmo‘¶m OoOyÀ¶m EH$dQ>mZ IwembH$m¶oZ AmZr C‘mi¶mZ
g§nyU© aMZm AmZr Oa Va øm aMZmH$ Am‘r ‘mZ {XVm§d Omë¶ma Am‘r VmÀ¶m aMUmamH$      {O¶y§H$ AXrH$ COdmS> Kmby§H$ gmoXbm. hm§d nmngm¶~mMo gXaoa MS>VmZm ‘rgmMo ^oQ>|V
dmImUVm§d (B’$ 2:10)                                 goa‘mdm§V hm§do åhþUbm, ""Am»Io n{dÌ g^oZ, AmZr gd©¶ {VÀ¶m Jdù¶mZr, gmo‘¶m
     eodQ>mH$ Am‘r ho OmUmOmdy§H$ Om¶ H$s XodmÀ¶m gm§Vm§H$ Am‘r ‘mZ {XVm§d    OoOy nar nO}H$ Aaʶm§Vë¶mZ {OdrVmÀ¶m Om½¶ma ìhé§H$ VmUr gmoXÿ§H$ Om¶, Ww¶M
Omë¶ma VmUo AmnUm¶bobmo ^mdmV© Am‘r AmnUmdy§H$ Om¶ AmZr Am‘Mmo ^mdmV© Wra       XodmÀ¶m nwVmMr Bï>mJV, Ww¶M {OdrV CßnQ> {XVbmo ‘oiVm'' g~ma nmdQ>r {H«$ñVr bmoH$
H$é§H$ Om¶.                                      Amnë¶m g‘mOm§V Omd gm‘m{OH$, Om§d g§ñH¥$Vm¶oMmo, Omd amOH$maUr {OdrVmMmo ’$i
                              - ’$m. Ebm¶g am°S´>r³g  gmoXVmV Aeo ^mdmVm©Mr gVm gmaH$s g‘mOm§V CJQ>r åhU qMVmV. nyU IaonUr ho gmaHo$
                      1                                           2
ZdgaUr                               Zmoìh|~« 2012     Zmoìh|~« 2012                             ZdgaUr
åhU Yé§H$ Om¶Zm {H$˶mH$ g~ma nmdQ>r ho ZmH$mabobo {XíQ>r nS>Vm (nmn gm¶~ go‘m©d)               ^mdmVm©Mo ZXaoZ gJù¶m gm§Vm ^³Vm§Mr namo~ g‘a§^y¶m
Oé¶ AmXt EHo$ VaoMr g§ñH¥$Vm¶ ^mdVm©À¶m gVm AmZr VËdm§Moa Wmam¶br {Xï>r nS>Vmbr,
Am¶O-H$mb ho Om¶Ë¶m g‘mOmÀ¶m Oå¶mZr {Xï>r nS>Vm, {H$˶mH$ Om¶Vmo bmoH$ ^mdmVm©À¶m                  AmZr ‘oëë¶m ^md-^¶Um§Mmo CJS>mg H$é¶m
noM àg§JmZ (Crisis) gmnS>bm.                                            1 Zmoìh|~« - Am‘r gJù¶m gm§Vm ^³Vm§Mr nmoa~ g‘a§^Vm§d AmZr 2
      3) ImagmU Zmgbobo ‘rQ> dmo noQ>bbmo {Xdmo {bnmodZ Xdabobmo Am‘À¶mZ                   Zmoìh|~« Am‘r gJù¶m Am‘À¶m ‘oëë¶m ^md ^¶UtMmo CJS>mg H$aVm§d.
‘mZyZ Kod§H$ Om¶Zm (‘mVod 5:13-16) Am¶À¶m {Xgm bmoH$mZ ~m¶er dMy§H$, gm‘m[aVZ                   gJù¶m gm§Vm ^³Vm§Mr namo~ Am‘H$m CJS>mg H$aVm - øm g§gmam§V
AmoñVmoao nar, AmZr gmo‘r¶m OoOyMr {eH$dU Am¶Hy$ ¶oVm. Vmo Am‘H$m VmMoa gV‘mZy§H$     {O¶oVmZm gJio gm§V EH$ ^mJod§V {OdrV {O¶obo. gJù¶m gm§Vm§H$ Am‘r gw^mJr åhþUVm§d
                                              {H$˶mH$ Vo em§VrMo {OdrV {O¶ob. X¶mi H$aʶmo VmUr Ho$ë¶mo. ëhmZ{dH$ AmZr ImbVrH$m¶oMo
                                                               o
AmZr VmMo gdo {OdrVmMo ParMo {n¶y§H$ {XVm (Ow. 4:14) Am‘r Am¶O XodmMmo eãX
                                              {OdrV {O¶obo. àm‘m{UH$nU Vm§À¶m {OdtVmV {Xï>r nS>Vmbo. XodmZ Vm§H$m BZm‘ H$gmo
Am¶Hy$Mr éM COdmS>md ¶oVm, hmo eãX ìhS>m {dñdmgmZ n{dÌ g^oZ Am‘H$m Am¶O
                                              gJuMo amO ’$mdmo Ho$bo. ^mdmVm©À¶m dgmªV Am‘r AmgVmZm Am‘r gJù¶m§Zr Vm§À¶m
n¶m©Z nmd¶bm AmZr {OdrVmMo ImU Omdy§H$ Oo gmo‘¶m OoOyZ Amnë¶m {egm§H$ {Xbo (Ow.
                                              {OdrVmMoa ZXa ‘méZ Am‘r Am‘Mmo ^mdmV© OoOyMoa KQ> H$é§H$ Am‘Mo gJio gm§V-^³V
6:51) gV åhþUë¶ma Am¶O nmgyZ gmo‘¶m OoOyMmo eãX Am‘À¶m H$mZma ˶mM ~imZ          Am‘H$m Cbmo ‘maVmV.
nS>Vm ""nmS> OmVm Vgë¶m ImUmH$ Vw‘Mo hmV-nm¶ XmS>mdZmH$mV, nyU gmgUmH$ VJVm        2 Zmoìh§o~« - Am‘r gJù¶m ‘oëë¶m ^md^¶UtMmo CJS>mg H$aVm§d. Vm§H$m Am‘r ^mJod§V
Vgë¶m ImUmMmo CñH$mo H$amV'' (Ow. 6:27) Oo VmH$m Am¶H$moVë¶mZr VoX²Zm {dMmabo VoM     AË‘o øm ZmdmZ Cbmo ‘maVm§d. ho ^mJod§V AË‘o OmdZ AmgmV Am‘Mr ‘éZ Joëbr
Am‘r Am¶O {dMmaVm§d ""XodmH$ Om¶ Vgbr H$m‘m H$é§H$ Am‘r {H$Vo H$é§H$ ’$mdmo ?''      ‘moJmMr Amd¶-~mny¶, ^md-^¶U, Am‘Mo Bï> dmo Am‘Mo eoOmar. øm g§gmam§V Vr Ordr
(Ow. 6:28) gmo‘¶m OoOyMmo O~m~ Am‘r OmUm§d ""hmo XodmH$ ‘mZVm Vgbmo dmda : Vw‘r      AmgVmZm XodmZ Vm§Mmo ‘moJ Ho$bmo AmZr AmVm Vr gJir gJm©a Xodm ~amo~a AmgmV AmZr
VmUo nmQ>mo¶bm VmMoa gV ‘mZy§H$ Om¶'' (Ow. 6:29) åhþUVmoM VmaU OmoS>À¶mH$ Xþ~mdm{dU    Xod Vm§Mmo ‘moJ H$aVm åhU Am‘r gV‘mZVm§d. ‘oë¶m Cnam§V Vr XodmÀ¶m amÁ¶mMr ^mJrXmam
gmo‘¶m OoOyMoa gV ‘mZy§H$ Om¶.                               OmVmV. ømM nmgV Am‘r Vm§Mo nmgV Xodm bmJr {dZ§Vr H$é§H$ Om¶ AmZr XodmbmJr
  - CÌm¶Uma : Am§Vmo{Z¶mo am°S´>r³g, {g.Eg.Eg.Ama., XodZmJar ~a¶Uma : B{b¶mg ’$ZmªS>rg  Vm§MonmgV ‘OV ‘mJy§H$ Om¶. Vm§À¶m AñV§Jr Vm§À¶mZ XodmbmJr ‘OV ‘mJy§H$ Om¶Zm.
               {~enmMr H$m¶m©di                            ømM nmgV Am‘Mr gJuMr Amd¶ Am‘H$m CJS>mg H$aVm Am‘r Vm§MonmgV
 * 10 Zmoìh|~« - gmd§VdmS>r - ¶wdm ‘hmoËgd * 12 Vo 14 - Jmodm - g§‘obZ           Am‘À¶m ‘mJʶm§V AmZr ^d H$éZ Am‘À¶m Hw$Qw>§~mZ Vog© H$aVmV VoX²Zm Am‘r Am‘À¶m
 * 15 - Zoéa - {WamdUr g§ñH$ma * 16 - Jmodm - {S>dm¶Z ‘gu g|Q>a {‘Q>tJ           ‘oëë¶m ^md-^¶Um§nmgV ‘mJUo H$é§H$ Om¶. {H«$ñVmd H$er Am‘Mmo OU EH$ë¶mMmo
 * 18 - AmOJm§d - ‘m[a¶oMr ’$m¡O (Legion of Mary) øm JQ>mÀ¶m é߶m CËgmMr          H$m¶Xmo OmdZ Amgm Xa {‘gmMo ^oQ>|V Am‘r Vm§MonmgV ‘mJy§H$.
 g‘a§^Ur * 22 - ZdgaUr {e~ra ^mdmVm©Mo dag * 22 Vo 24 - nwUm, go{‘Zar                 Zmoìh|~«mMmo åhþ¶Umo Am‘À¶m ‘oëë¶m ^md-^¶Um§ nmgV Am‘r ‘mJUo H$é§H$
 * 25 - Jmodm * 27 - Jmodm                                 Om¶. øm åhþ¶Ê¶m§V Xa {Xgm {g‘rÌ|V dMyZ AmZr BJmoO]V {‘gmH$ dMyZ Am‘À¶m ‘oëë¶m
                                              ^md-^¶Um§ nmgV Am‘r ‘mJUo H$é¶m. Xod Vm§Mr H$mHy$V H$éZ gJù¶m ‘oëë¶m ^md-
                                              ^¶Um§H$ gJvMo gwI ’$mdmo H$aVbmo.
          Happy Birthday Father                               ^mdmVm©À¶m dgmªV AmgVmZm Am‘r OoOybmJr ^mdmVm©Z ‘mJy¶m Or ^m§d-^¶Um
 3 Zmoìh|~«    aoìh. ’$m. {Jë~Q>© H$mobmgmo                      hmo g§gma gmoSy>Z Joë¶m§V Vm§Mr OoOyZ H$mHy$V H$é§H$ AmZr Vm§À¶m AËå¶mH$ em§Vr ’$mdmo
          hmobr pñnarQ> MM©, H$S>mdb, ’$moZ : 02362-230023
 18 Zm|ìh|~«   ’$m. {g‘m§d (SDB)                            H$é§H$. XodmMo CVmoa Am‘À¶m Hw$Qw>§~mZ AmZr {‘gmMr ^oQ> Am‘À¶m {OdrVm§V MS> ’$m¶ÚmMr
          H«$mB©ñQ> X qH$J M°nb, Zoéa, ‘mo~m. 9403275030             H$é¶m. ømo XmoZy¶ dñVy Am‘r Am‘À¶m {OdrVm§V H$aVmZm Am‘Mmo ^mdmW© KQ> Omdy§H$
                     3                                             4
ZdgaUr                              Zmoìh|~« 2012       Zmoìh|~« 2012                          ZdgaUr
AmZr ^mdmVm©Mo ZÐoZ Am‘r gJir EH$ {Xg ‘aVmoHy$M ^mJod§V Om§dH$ OoOybmJr ^mdmVm©Z         SINDHUDURG: WALKING PILGRIMAGE TO GOA - 2012.
                                               28/11/2011    WEDNESDAY - Malvan 5.30 a.m. Departure to Kudal.
‘mJy¶m.                                           Lunch: at Dhamapur Departure : Stay at Kudal.
  - ’$m. Jm°S>{dZ naoam, H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°${Q>H°${Q>³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©  29/11/2011    THURSDAY - *Devbaug group Departure to Daboli 6

           Amo VaUmQ>çm ! ImbVrH$m¶oZ {O¶o                     a.m. Rising Community prayer 6.30a.m. Departure to Adeli Mass &
                                               Lunch Rosary at 8 p. m. at Hodawada. *Devbaug group stay at Nhaichead
          ~ñ˶m§d ZmdmMmo EH$ eoVH$m‘Q>r Amgbmo. eoVm§V Xrg ^a H$m‘ H$aVmbmo.   30/11/2011    FRIDAY 4 a.m. Rising. Morning prayer 4.30 a.m. Depar-
                                               ture to Satarda. Breakfast Malewad, Lunch to Satelie: *Devbaug group
         VmMo bmJr Om¶Vr eoVm§ Amgbr. VarnyU VmMo {OdrV gmYonUmZ ^abobo.
                                               joins. Mass at Satelie 12 Noon Departure at 3 p.m. to Satarda.
         EH$ {Xg noÐÿ ZmdmMmo dH$sb VmÀ¶m eoVm§Vë¶mZ nmgma OmVmbmo. ˶m       1/12/2012    SATURDAY Rising & Morning prayer 4.30 a.m. Depar-
         noÐÿZ ~ñ˶mdmH$ Ae| åhþUbo : Vy åhOo ^meoZ gXmM ‘mZ d¡a H$mSy>Z       ture to Girim. *Sawantwadi, Tambale, Sakedi, Insuli, Mangaon, Satarda
{H$˶mH$ ^modmoZm¶ ? øm {dMmamH$ eoVH$m‘Q>çmZ Agmo O~m~ {Xbmo, øm åhÁ¶m eoVm§V        all the groups join at Satarda. Mass and Lunch at Duler. Stay at Girim.
Om¶Vr H$mZgm§ ZrQ> C^r Amgm§V AmZr ^abobr H$Zgm§ ~m~S>r H$er Amnbr ‘mZ Imbm         2/12/2012    SUNDAY Rising & Group prayer 4.30 a.m. Departure to old
                                               Goa. 12.30 Noon Mass in the Pendol: Old Goa Padyatra ends. No spe-
KmbyZ AmgmV ho Am¶Hy$Z d{H$bmH$ bO {Xgbr AmZr ‘mZ Imbm KmbyZ Vmo Amnbo            cial arrangements for night stay on the 02/12/2012 Prakash yatra in the
dmQ>oH$ bmJbmo.                                       evening: From Holy Family Novitiate to Bom Jesus *Each one should carry
      OoOy EH$m ‘wZemMr dmonma gm§JVm OmH$m b¾mÀ¶m OodUm§H$ Amn¶bbmo VmMr        lighted candle. *Take part in singing.
dmJUyH$ Wy¶ H$gbr OmdMr Vr OoOy XmImodZ {XVm. OoOy åhþUVm n¶bmoM dMyZ ‘mZmMo           All those who want services should give their names by 19th November
                                               2012. We will not be able to make arrangement of food and stay Last moment.
ñdmVoa ~gy ZmH$m, {H$˶mH$ VwOodyZ AXrH$ ‘mZmÀ¶mH$ VmUo Amn¶bm Om¶V. XoIyZ OoX²Zm
VwH$m Amnmo¶Vm VoX²Zm {Z‘mUo ñdmVoa ~g. VoX²Zm VwOmo Bï> VwH$m d¶bmo OmJmo {XV, AmZr         SAKEDI: WALKING PILGRIMAGE TO GOA - 2012
Ww¶ ~gbë¶m~amo~a VwH$m ‘mZ ‘oiVbmo. OoOy eodQ>mH$ åhþUVm : AmnUmHy$M C§M H$mS>Vm       29/11/2012 - THURSDAY- Departure after a short prayer at 4 a.m.
Vm§H$m Xod Imbm CS>¶Vbmo AmZr AmnUmHy$M ImbVr OmVmV Vm§H$m Xod C§M H$mS>Vbmo. Xod      Departure to Sawantwadi, Lunch at Miss Mrs. Fernandes’ house. Holy Hour.
gXmM Imb˶m§H$ AmZr VmMoa nmV¶oVë¶m§H$ d¡a H$mS>Vm.                     Departure to Navsarni. Holy Mass and supper at Navsarni. Mangaon &
                                               Tamballe group joins.
      ~ñ˶m§d XodmMo XoUo ImbVrH$m¶oZ ‘mZyZ KoVm. gmYo {OdrV {O¶oVm. nyU noÐÿ      30/11/2012 - FRIDAY 5a.m. Rising. Morning prayer 6.00 a.m. Departure
dH$sb Jdm©Z {O¶oVm. Amo VaUmQ>çm ! VwH$m§ XodmZ Om¶Vo JwU {Xë¶m§V. Om§d Vw‘Mo bmJr      to Satarda. Sawantwadi Group joins. Insuli - Breakfast Insuli group joins.
~ao ^meoZ {eHy§$H$ OmVm, ~ao ^meoZ Cbm|dH$ OmVm, Jmdy§H$, Ioiy§H$, Omo³g H$é§H$, ‘wabr    Madura: Mass and Lunch. Departure to Satarda. All the groups join at
dmOm|dH$ OmVm, A°³Q>tH$ H$é§H$ ¶oVm. øm JwUm§H$ bmJmoZ Am‘r JmdmZ ìhS>nUmZ ^modMr      Satarda.
Ýhþ¶ nyU XodmZ Am‘H$m ho JwU {Xë¶mV åhU Am‘r ImbVrH$m¶oZ ‘mZyZ Kody§H$ Om¶.         1/12/2012 - SATURDAY 4 a.m. Rising. Group prayer 4.30 a.m. Departure
                                               to Girim. Mass and Lunch at Duler. Stay at Girim.
Am‘À¶m JmdmZ Xþgè¶m§H$ Imbm Kmby§H$ Ýhþ¶ nyU Am‘Mo JwU dmQy>§H$ Vm§À¶m {OdrVm§V       2/12/2012 - SUNDAY - 4 a.m. Rising. Group prayer 4.30 a.m. Departure
AXrH$ a§J hmSy>§H$ Am‘r dmdé§H$ JaOoMo.                           to Old Goa. 12 Noon Mass in the Pendol: Old Goa.
      OoOy Amnë¶m {OdrVm§V Xþgè¶m§gdo ImbVmo Ombmo, Vm§À¶m AmYmamH$ nmdbmo       Padyatra ends. No special arrangements for night stay on the 02/12/2012
AmZr ~ao Ho$bm. AmnUmMo ~ao H$m‘ Xþgè¶m§H$ gm§Jy§H$ nmgyZ {Xdy§H$ Zm, VwaVwar dmOm|dH$        Prakash yatra in the evening; From Holy Family Novitiate to Bom
                                               Jesus. Each one should carry lighted candle, take part in singing. All those
Zm, nyU ImbVrH$m¶oZ H$moUmH$ H$imoZmgVmZm Amnbmo ~amo dmda H$arV Jobmo.           who want services should send their names to us by 19 th November 2012.
      Amo VaUmQ>çm - OoOy VwH$m ImbVrH$m¶oMo {OdrV {O¶y§H$ Amn¶Vm Va Vy {H$Vo       We will not be able to make arrangement of food and stay Last moment.
H$é§H$ gmoXVm¶ ?                                       Fr. Andrew D'Mello - 9420259631, Mr. Elias Fernandes - 9404451883
                - ’$m. ‘oëdrZ nmB©g, ¶wdm g§MmbH$ - qgYwXþJ© Y‘©àm§V
                      5                                           6
ZdgaUr                                       Zmoìh|~« 2012      Zmoìh|~« 2012                                  ZdgaUr

                                                                 nm|Q>r{’$H$b do~gmB©Q> H°$W{bH$ bmoH$m§H$ AmYmamMr
                                                                 ìh°Q>rH$ZmÀ¶m bm¡{H$H$m§À¶m nm|Q>r{’$H$b ‘§S>imZ do~gmB©Q> gwé Ho$ë¶m. VmMo
            ^mdmVm©À¶m dgm© nmgV ‘mJUo                                        dadr g§gma^a H°$W{bH$ XmXë¶m-~m¶bm§H$ Amnë¶m AmndʶmMr OmJ¥Vm¶
^mdmVm©Mo dag  2012
        2013
           (11 AmoVy~« 2012 Vo 24 Zmoìh|~« 2013)                         ^mdmVm©Mo dag 2012 Kody§H$ Cn¶moJmMr OmVb|.
                                                              2013
                                                                 AmoVy~«mMo 11 doa ~oZo{S>³Q> gmoimdmo nmn gm¶~mZ ^mdmVm©Mo dag nJ©Q>bo.
          gd© nXdoXma AmZr ‘moJmi ~mnm, Am‘r VwH$m YrZdmgVm§d,
                                                      ho do~gmB©Q> ddu H$mVmobrH$m§H$ Amnbo AmndUo AmZr n{dÌ g^|V Amnbo H$m¶© H$gbo Vo
     VwOr ñVwVr Jm¶Vm§d AmZr VwH$m Am‘Mo g‘n©U H$aVm§d. Am‘Mr
                                                      diIy§H$ AmYma ‘oiVbmo Aeo nm|Q>r{’$H$b ‘§S>im§Vë¶m AmoñVmoè¶m§À¶m {d^mJmMo A°Zm {H«$ñQ>rZm
     H$miOm§, Am‘Mr ‘Zm AmZr Am‘Mo {OdrV VwH$m A{n©Vm§d.
                                                      ~oVmZ H$moQ>© {hUo CNA I~am§ nÌm§V gm§Jbo. Oo {H$Vo Am‘r {Xgm {XñnQ>o H$aVm§d Vo gJù¶m§H$
          ~mnm, OoOy {H«$ñV Am‘Mmo gmo‘r AmZr gmoS>dUma hmMo
                                                      XmImodMmo Am‘Mmo hoVy Amgm. VeoM bm¡{H$H$m§H$ Vm§À¶m Amndʶm na‘mUo AXrH$ ~ao VaoZ
     dadr Am‘H$m ’$mdmo Ombë¶m ^d ‘mobm{XH$ ^mdmVm©À¶m XoʶmnmgV
                                                      {O¶y§H$ nmn gm¶~ {XVm Vo ‘mJ©Xe©Z ho ~odgmB©Q>ra ‘oibo.
     Am‘r VwH$m YrZdmgVm§d.
                                                           bm¡{H$H$m§ImVra nmdby gì¶m nmn gm¶~mZ 1967 dgm© nm|Q>r{’$H$b ‘§S>i ñWmnbm.
          n{dÌ AmËå¶mddu Am‘H$m§ VwOr ^waJr§ Ho$bm¶ XoIyZ Am‘r
                                                      ˶mM nmn gm¶~mZ 1976 dgm© Vo Zì¶mZ Mmby Ho$bo. Vo ñWmny§H$ ~wX {Xdnr Amgbmo nmob§S>mMmo
     VwOo CnH$ma AmR>¶Vm§d.
                                                      AmM©{~en H°$ab dmO˶mbm, (Owdm§d nmdby Xþgamo nmngm¶~) bm¡{H$H$mZr n{dÌ g^oMmo dmda
          VwOo n{dÌ g^oMo dm§JS>r Om§dH$ Hw$nm© {Xbm¶ XoIyZ Am‘r
                                                      hþ~}^arV H$é§H$ VmMmo hoVy. hr do~gmB©Q> 2011 dgm© Owdm§d nmdby Xþgè¶mÀ¶m ^³Vr H$aUmdoima
     VwOo [aUH$mar Omë¶m§d. Oo n{dÌ g^oImVra gmo‘r OoOyZ IwagmMoa
                                                      CJQ>r Ho$bbr. Vr nVy©Z AnS>oQ> H$é§H$ nS>Vmbr.
     Amnbmo àmU gmoS>bmo {VMo Iao {Zð>mdmZ dm§JS>r Om§dH$ Am‘H$m§
                                                          AmVm OmVmV ˶mo KS>ʶmo AmZr I~amo VmMoa ‘oiVmë¶moV åhU A°Zm {H«$ñQ>rZmZ gm§Jbo.
     AmYma Xr. n{dÌ g^m ~imXrH$ H$éZ KQ> ~wZ¶m{XMoa C^mé§H$
                                                                    Pontifical Council for Laity
     Am‘H$m Hw$nm© Xr, A»»¶m g§gmam§V {H«$ñVmMo ew^dV©‘mZ nJ©Qy>§H$
                                                                Website www.laici.va      hmOoa ‘oiVbo. CNA
     Am‘H$m e³Vr AmZr Yra Xr.
          ho ^mdmVm©Mo dag Am‘H$m§ ìhS>o C‘oXrZ AmZr Iwemb H$m¶oZ                                                - dmdamS>çm§Mmo BñQ>, {nbma
     nmiy§H$ AmYma Xr. ^mdmVm©À¶m àdmgm§V ^mdmVm©Mmo Iamo Z‘wZmo Omëbo                                  {dídmg (^mdmV©)
     ‘m[a¶oMo ’w$T>manU Am‘H$m ‘oiy§Xr.                                Omo KoVm ídmg,                 OmdMmo Zm AmËå¶mMmo Zmg,
          Am‘Mmo gmo‘r OoOy {H«$ñV VwOmo nyV Omo VwOo ~amo~a n{dÌ                 Vmo R>o¶Vm {dídmg,               ^moJMr nS>Mr Zm Img,
     AmËå¶mÀ¶m EH$dQ>m§V EH$bmoM Xod AmgyZ gXm§ gXmH$mb {O¶oVm                     nm{ZnVÀ¶m bT>çmZ ‘obmo {dídmg,              gmo‘¶m ~wS>Vm Am‘Mo hmoS>o,
     AmZr amOdQ> Mb¶Vm gmgUmÀ¶m gmgUmH$.                                {XVm VwH$m ^mg,                     I¶ Amgm Vw‘Mmo {dídmg,
          Am‘oZ.                                               H$aMmo Zm {dídmgKmV,             nwZ{O©drV Pmbm Km¶mZr Kmb hmV,
      (Xa Am¶Vmam {‘gm Cnam§V ho ‘mJUo H$aMo. VeoM "XaEH$' Hw$Qw>§~mZ Xa {Xgm
             gm§OoÀ¶m ‘mJʶm Cnam§V ho ‘mJUo H$aMo.)                           OmVbmo narjm nmg,               nio ZmñVmZm R>o¶VmV {dídmg,
                                                           R>o¶ åhOoa {dídmg,         Vo ‘wPo gw^mJr Xmg,
                                                           Amgm åhOmo {dídmg,         Zì¶mZ ¶oVbmo R>o¶ {dídmg,
                                H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°$Q>rH°$Q>r³g,  Vmo XmI¶Vbmo ‘mo¶nmg,             XodmH$ Xr VwOmo {YZdmg
                                        S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©
                       7                               EH$mM Xodma R>o¶ {dídmg,            8    - lr. ‘mg}{bZ {S>gmoOm, ‘mbdU
ZdgaUr                            Zmoìh|~« 2012    Zmoìh|~« 2012                                   ZdgaUr
             Z°eZb H°$Q>oH°${Q>H$b H$m°Ý’$aÝg {nbma-Jmodm                                   gm§. ’«$mpÝgg em{d¶oamÀ¶m ’o$ñVm {Xgm
           ~oZo{S>³Q> gmoimì¶m nmn gm¶~mZ AmoVy~«mMo 11 doa ^mdmVm©Mo dag                           qgYwH$bmOmo‘mo gmXa H$aVm
          åhU Omhra Ho$bo. øm dgm© {H«$ñVr ^mdmVm©Z dmS>bë¶m§Mr A{YH$                     ’$H$V qgYwXþJm©Vë¶m Jmd߶m§Zr Jm¶bobmo "n¶bmo H$m|H$Ur å¶w{PH$b emo'
        2012
 ^mdmVm©Mo dag 2013 ‘m{hVr AmZr AmH$maUr {Xbr. hmMoa {Z¶mi H$é§H$ 26 goV|~« Vo 28                        Sindhu..do..re..mi..fa
          goV~« 2012 {nbma A°{Z‘oeZ g|Q>amZ ^maVr H°$W{bH$ {~ñnm§Mo ‘§S>imÀ¶m
            |
Z°eZb H°$Q>oH°${Q>H$b H$m°Ý’$aÝg hmMr dm{f©H$ amï´>rH$ n[afX Ombr. ^mdmVm©À¶m dgm©Mmo
                                                                    qgYw..Xmo..ao..‘r..’$m
                                                         g§H$ënZm - PwOo ’$ZmªS>rg, aMZm AmZr ‘m§S>Ur - ES>{dZ {S>gmoOm
{df¶ ^mdmVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ {^Va gé¶m. (Y. B©. 14:27) ‘Zm§V XdéZ dmS>bë¶mMo                      n¶bmo emo - AmOJm§d, {S>g|~a 3, 2012, amVÀ¶m 9 dmoama
XmoVmoZr {der ^mgm^mg Ho$br. ^maVm§Vë¶m doJdoJù¶m S>m¶{ggÀ¶m g~ma Im˶mMo dm§JS>r                          g§JrV - qgYwgwdm{XH$ ~°ÊS> J«wn
ho n[afXoH$ hmOra Amgbo.                                      Jm¶H$ H$bmH$ma :- * gmd§VdmS>r : {Ìewb, ³bo‘|Q>, ìhoamo{Q>Zm, VoaoOm, ‘mo{ZH$m, gm’$am, ñQ>o’$s,
      Am‘À¶m qgYwXþJ© S>m¶{ggMr {g. {dë‘m {S>gmoOm, Eg.EM.E‘. d|Jwbm© ho                 ES>Ja * VidUo : [aMS>©, ’«$mpÝgg * ‘gwam : Om°Z * H$gmb : g°å¶wAb
                                                       * d|Jwbm© : Z°bgZ, H$ma{‘g * aoS>r : hoÝar * AmOJm§d : ~°ßQ>rñQ>, PwOo
n[afXoH$ hmOra Amgbr. 22 Zmoìh|~« 2012 øm {Xgm ^mdmVm©Mo dag øm g§X^m©V EH$
                                                   ’$m‘mV Jmdnr ~m~ Ho$ZoW PwPmQ> hmVyZ H$m§Vmam Jm¶Vobo OmUo 1200 d¶a ñQ>oO emo Ho$ë¶mV,
‘mJ©Xe©Z {e~ra AmgVobo Oo gmd§VdmS>r ZdgaUr H|$ÐmZ OmVbo. ˶m {Xgm {g. {dë‘m
                                                  qhXr {gar¶b, Am°H}$ñQ´>m, ZmQ>H$ hmVyZ ZmdmObobmo VeoM Om¶Ë¶mo Am°{S>Amo/pìhS>rAmo H°$goQ> aMnr.
{S>gmoOm Am‘H$m gJù¶m§H$ Z°eZb H°$Q>oH°${Q>H$b H$m°Ý’$aÝg {der A{YH$ ‘m{hVr {XVobr.
                                                         Aܶj : ES>{dZ {S>gmoOm, qgYwH$bmOmo‘mo, ‘mo~m. 9923494697
øm H$m°Ý’$aÝgmZ 76 S>m¶{ggÀ¶m 118 dm§JS>çm§Zr dm§Q>mo KoVbmo.                                 sinndhukalazomo@gmail.com
      CCBI À¶m XmoVmoZrÀ¶m amï´>rH$ n[afXoZ eodQ>mH$ 10 gwMmodʶmo Ho$ë¶mV AmZr
                                                                    qgYwXþJ© Y‘©àm§V
˶mo ^maVmÀ¶m g~ma S>m¶{ggtV ì¶dhmam§V ¶odÀ¶mo AmgmV.                                            n°areMo nmVamoZ
  - ’$m. Jm°S>{dZ naoam, BÝMmO©-H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°${Q>H°${Q>³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ©          gmd§VdmS>r, aËZm{JarMo {‘bmJ«r gm¶{~Ur Vy Am‘H$m nmd
                                                           d§oJwë¶m©Mo H$mogogm§d gm¶{~Ur Am‘H$m AmXma XrV amd
                                                             qMXaMo H$m‘}b gm¶{~Ur VwH$m Cbmo ‘maVmM Ymd
                                                   Jm§dR>U, AmOam, {H$Zim, ‘mbdU, {^am|S>çmMo éOm¶ gm¶{~Ur gm§^mi Am‘Mo Jm§d
                                                           H$Å>m, ^oS>erÀ¶m g|Q> Omogo’$ VwPo gXmM Amgy ~ogmd
                                                               Xod~mJÀ¶m g|Q> {nQ>a ‘mJVm§M VwOo bmJr
   ‘m. lr‘Vr ³bmam                                                   ~mMUr, hU©¶Mo gm§V AmZm amdmo ZmH$m¶ dmoJr
                                                       JS>qh½bO, ’$UgdmS>r, H$b§{~ñVÀ¶m g|Q> A±WmoZr Am‘r {H$Vbo ^mJr
    gm¶‘Z {S>gmoOm                                                 Hw$S>miÀ¶m g|Q> Om°Z ~m°ñH$mo Vy Amgë¶ma H$m¶Zm CUo
                                                            ‘mUJm§dÀ¶m hmobr ’°${‘br Kmb Am‘Moa Hw$n}Mo XoUo
      hm§H$m "~ma Qy> ‘oS>b Am°’$ ‘°arQ>' nXH$mZ gÝ‘m{ZV Ho$bm XoIyZ                      H$S>mdbÀ¶m nmodrÌ AmËå¶m gJio {Za’$moi VwOo {dUo
 Vm§Mo hm{X©H$ A{^Z§XZ. hmo nwañH$ma 11 goV|~« 2012 øm {Xgm ‘w§~B© hm§Jm amÁ¶nmb                      ~m§ÚmÀ¶m gm§V Iwagm Vy {H«$ñVmdnUmMr IwUm
 ‘hmg{Md lr. Ho$. e§H$a Zmam¶UZ hm§Mo ew^hmVr {Xbmo. ñH$mD$Q> JmB©S> MiditV                     {MniwUMo ‘Xa Voaogm VwOo gmaImo J[a~m§H$ dmbr H$moU Zm
 Om¶Vr dgm© {Xëbo godoH$ bmJyZ ‘hmamï´> amÁ¶ ^maV ñH$mD$Q>g² AmZr JmB©S>g² Mo dVrZ                 ‘gwaoÀ¶m ’$m{V‘m gm¶{~Ur VwOo {dU nmobHo$ Am‘Mo {OUo
 hmo nwañH$ma {Xbmo.                                                 gJimo Y‘©àm§V ~amo Mbmo hoM ~mnm bmJr Am‘Mo ‘mJUo
                                                                                 - Ama. nr. qnQ>mo, ‘mbdU
                     9                                                    10
ZdgaUr                                       Zmoìh|~« 2012     Zmoìh|~« 2012                            ZdgaUr
               Kmod-~m¶bm§H$ aoVra (Vn)                                ^bm¶Ho$Mo ‘m¶oMo ào{gS>hÿ‘ AmOJm§d
      * 9 XoO|~« 2012 * gwdmV : ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r
  * doi : gH$mir 9 Vo 5 * Zm|XUr ’$s : é. 50/- à˶oH$s (OmoS>߶mH$ 100 é.)                       é߶m CËgd g‘a§^Ur
      Zm§d Zm|XUrMr eodQ>Mr VmarI {e{~amMo gmV {Xg AmXr                           1988 gmbmZ {bOZ Am°’$ ‘oar (‘m[a¶oMr ’$m¡O) hmo O‘mo AmOJm§d Y‘©Jm‘mZ
                                                     Jmodm-åhmngm {bOZ Am°’$ ‘oar À¶m ghH$mamZ ñWmnZ Ombmo. øm dgm© hmo O‘mo Amnbmo
             Am§H$dma XmXë¶m ~m¶bm§H$ aoVra
                                                     é߶m CËgd g‘a§^Vm.
* ~«oñVma 13 XoO|~« 2012, doi - 9 Vo 5 * gwdmV : ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r
                                                         ho g‘a§^UoMr n{dÌ {‘gm^oQ> ^d ‘mZoñV Jdir~mn Am°pëdZ ~aoQ>mo. Zmoìh|~«mMo
     Am§H$dma H$moU ? {O. H$mOma Omd§H$ Zm AmZr Om§dMr Zm Vm§H$m.
                                                     19 VmaH$a g. 8.30 dmOVm go. ’«$mpÝgg Po{d¶a MM©, AmOJm§d hm§Jm g‘a§^Vbo.
   Zm|XUr ’$s - à˶oH$s é. 50/- (Zm§d Zm|XUr {e~ramMo AmXr gmV {Xg H$aMr.)
                                                         {bOZ Am°’$ ‘oar À¶m gJù¶m dm§JS>çm§H$ Am‘Mr hþUhþUrV nmoa~r.
                H$mOmamMo V¶maoMo {e~ra
        XoO|~« 14 Vo 16 - Zm§d Zm|XUoMr eodQ>Mr VmarI 7 XoO|~«                    àmW{‘H$ ‘amR>r/B§p½be emioÀ¶m ZdrZ B‘maVrÀ¶m ‘XVrgmR>r
                gwdmV : ZdgaUr H|$Ð                            {‘bmJ«rg hm¶ñHy$bÀ¶m nQ>m§JUmda "{hßZm°{Q>P‘' H$m¶©H«$‘mMo Am¶moOZ
 {e{~amWvZr Amnbr Zm§d Zm|XUr gmV {Xg AmXr (d¶a VmarI {Xë¶m) H$é§H$ Om¶. Zm§d                  {X. 11 Zmoìh|~a 2012 amoOr {‘bmJ«rg hm¶ñHy$bÀ¶m nQ>m§JUmda gd©loð> g§‘mohZ
 Zm|XUoÀ¶m eodQ>À¶m VmaIoCnam§V Zm§d Zm|X H$aVoë¶m§H$ é. 50 AXrH$ ’$marH$ H$é§H$ Om¶.          Vk, g§‘mohZ joÌmV 48 dfmªMm àM§S> AZw^d Agbobo lr. ‘Zmoha ZmB©H$ ¶m§Mm
            (Zm§d Zm|X H$aVmZm ’$m°‘© nyU© ^éZ qXdMmo)                    "{hßZm°{Q>P‘' H$m¶©H«$‘ Am¶mo{OV Ho$bm Amho.
     {deof Q>rn : {e~ra gwé OmVm ˶m {Xgm Zm§d Zm|XUr OmdMr Zm.                       ¶m H$m¶©H«$‘mMo XmoÝhr à¶moJ {X. 11 Zmoìh|~a 2012 amoOr hmoVrb.
             {e{~amMr ’$s à˶oH$s é. 250/-
                                                       * àW‘ à¶moJ - gm¶§. 5 Vo amÌm¡ 8 * Xþgam à¶moJ - amÌm¡ 9 Vo 12
 {e~ra gwé OmVm gwH«$mam {Xg gm§Ooa 5 dmOVm. {e~ra H$m~ma OmVm Am¶Vmam {Xgm
                                                               * {V{H$Q> Xa - é. 100/-
    XmoZnmam 2 dmOVm. (Ýhdè¶m ìhH$boZ gm§JmVm {e~ra H$é§H$ Om¶)
     Vw‘Mo JaOoÀ¶mo dñVy KodZ ¶o¶mV. CXm. MmXa, noZ, ZmoQ>~wH$, H$m°bJoQ>, ~«e AmXr              gXa H$m¶©H$« ‘ {‘bmJ«rg àmW{‘H$ ‘amR>r Am{U B§p½be emioÀ¶m ZdrZ B‘maVrÀ¶m
 {deof gwMmodUr : Á¶m H$moUmH$ amdm|H$ ñnoeb é‘ Om¶ Vm§H$m à˶oH$s 100 é. MS> ’$marH$ H$aMo nS>Vbo.   ‘XVrgmR>r {‘bmJ«rg àemboÀ¶m dVrZo Am¶mo{OV Ho$bm Amho.
          EH$m é‘mZ XmoJOmU d MoS>o-MoS>dm§H$ doJdoJio é‘ AmgVbo.                    H$m¶©H«$‘mMr XmoÝhr à¶moJmMr {V{H$Q>o {‘bmJ«rg àemboÀ¶m {ejH$m§H$S>o VgoM
                  ‘m¶ nm¶§H$ {e~ra                           nmbH$-{ejH$ g§KmVrb gXñ¶m§H$S>o CnbãY AmhoV. {V{H$Q>m§gmR>r bdH$amV bdH$a
 * XoO|~« 23 Zm§d Zm|XUoMr eodQ>Mr VmarI 21 XoO|~« * gwdmV : ZdgaUr H|$Ð                {‘bmJ«rgÀ¶m {ejH$m§H$S>o g§nH©$ gmYmdm.
* Iw¶Mo ‘m¶-nm¶Z ^mJ KodMmo : {deof H$éZ Om§Mr, ^waJr H$mOma Om§dH$ ’w$S>o gaë¶m§V AmZr Om§H$m           darb H$m¶©H«$‘mMm bm^ {dÚmWu, nmbH$ Am{U gmd§VdmS>r Vmbw³¶mVrb VgoM
Imoer ˶m ¶oam§Hy$¶. * {e~ra Kod§H$ H$maU {H$Vo ? Hw$Qw>§~ AmZr ZdrZ H$mOmar OmoS>߶m§Mo àíZ Am¶H$VmZm  qgYwXþJ© {OëømVrb gdmªZr ¿¶mdm Ago AmdmhZ {‘bmJ«rg hm¶ñHy$bMo ‘w»¶mܶmnH$
AmZr gwQ>mdo H$aVmZm {XgmoZ Am¶bo H$s Om¶Ë¶m VaUmQ>çm ^wa½¶m§Mo H$mOmar {OdrV {dñH$Qy>§H$ H$maU     aoìh. ’$m. ’o${b³g bmo~mo ¶m§Zr Ho$bo Amho.
Omë¶m§V Vm§Mr ‘m¶-nm¶, XoIyZ ho {e~ra ‘m¶-nm¶§H$ ‘mJ©Xe©Z H$aVobo. à˶oH$s ’$s é. 50/-              ""jUmV ~mbH$ Va jUmV d¥Õ, jUmV ho‘m‘m{bZr Va jUmV Y‘]Ð''
* XmoZnmaÀ¶m OodUmMr ì¶dñWm Ho$ëbr Amgm. * Am¶Vma Agë¶mH$maUmZ {e{~amZ {‘gm^oQ> AmgVobr.              AmíM¶© dmQ>b§ Zm ? Va à˶jmV nhm {X. 11 Zmoìh|~a 2012 amoOr {‘bmJ«rg
Vw‘À¶mZ gh^mJ K|d ¶oVm.
                                                     hm¶ñHy$bÀ¶m nQ>m§JUmda ""{hßZm°{Q>P‘''
       MS> ‘m{hVrImVra g§nH©$ gmYmV : aoìh. ’$m. S>m°. H«y$O {S>gmoOm                   - gm¡. ‘oKZm àH$me amD$i, ghm. {e{jH$m, {‘bmJ«rg hm¶ñHy$b, gmd§VdmS>r
  g§MmbH$ - ’°${‘br bmB©’$ gpìh©g g|Q>, ’$moZ : 02363-274834, ‘mo~m. 9890676440
                        11                                               12
ZdgaUr                      Zmoìh|~« 2012  Zmoìh|~« 2012                      ZdgaUr                                                n¶bmo Oë‘{Xg
                                                EÝOo{bZm {’${bßg
                                                   {X. 24/11/2012


 ñd. ’$mXa nrQ>a ’$ZmªS>rg - gmd§VdmS>r
      OÝ‘ : 09/05/1937, ‘¥Ë¶y : 30/10/2010           ~m¶ ‘mUHw$bo             ~m¶ ‘mUHw$bo
                                   gwnwëbo ‘mUHw$bo           JwUwbo gmZwbo
        {ÛVr¶ nwʶñ‘aU                    ~m¶ gmoZwbo                  S>moù¶m§V H$mOi
                                       YmH$Qw>bo ZmH$            nmobo YmH$Qw>bo
       ^mdnyU©                             AmoR> {MQ>Hw$bo       ‘mZ Ymob¶Vm
                                   nmoë¶ma Iir             Mmi dmO¶V|bo
                                   ~miJwQ>r Im¶bobo               JwS>JwS>rV {XgVm
  Vw{P¶mgmR>r OrdZ ‘mPo, à^y {¼ñVm ‘r g‘{n©bo &
                                       {XíQ> bmJV              énmZ gmo~Vobo
  ‘mJ©, g˶ Vy OrdZ ~ZyZr gd©ñdr ‘O pñdH$marbo &&
                                       ’y$b {bbr¶obo        Am‘H$m ^wb¶Vm
     ñdJ©amÁ¶mV Am‘À¶m ’$mXam§Zm {Ma§VZ
                                                     VrQ> bm¶bobo
      em§Vr bm^mo hrM à^yMaUr àmW©Zm !
lr. {JaJmob {S>gmoOm Am{U n[adma
             lr. Amë~Q>© ~mX}gH$a Am{U n[adma
                                       * ‘å‘r - Oo{Z’$a * S>°S>r - ñdaZ
lr. Q>moZr åhmngoH$a Am{U n[adma                   * A§H$b - {gëdoñQ>a * AmÝQ>r - goë‘m, ñZohb
         lr. em{dAa (~m~y) åhmngoH$a Am{U n[adma        * A§H$b - àH$me, {ZH$mob, A{Z‘oe, A{X¶m
       {S>ìhmB©Z ‘gu M°nb - {~eßg hmD$g              * J«±S> ‘å‘m - lr‘Vr Am¶arZ E. {’${bßg
        g‘ñV {¼ñVr ~m§Yd, H$UH$dbr                  gmd§VdmS>r. ‘mo~m. 9960407689

              13                                  14
ZdgaUr                                       Zmoìh|~« 2012  Zmoìh|~« 2012                                   ZdgaUr
      ""gd© gm‘mݶ OZVoÀ¶m {dídmgmg nmÌ R>abobr d
      Amnë¶m AmH$m§jmÀ¶m {j{VOmbm AW© XoUmar g§ñWm''
H°$Wm°{bH$ A~©Z H$mo-Am°n. H«o${S>Q> gmogm. {b., gmd§VdmS>r
         g§ñWoÀ¶m {d{dY AmH$f©H$ R>od ¶moOZm                                                               Zmoìh|~« 2012
               R>odrdarb AmH$f©H$ ì¶mOXa
 A{YH¥$V ^mJ^m§S>db      2 H$moQ>r    30 {Xdg Vo 90 {Xdg             8 Q>¸o$  3. gUdma      4. Am¶Vma         5. gmoå‘ma        6. ‘§Jima
 ñd{ZYr          2.01 H$moQ>r     91 {Xdg Vo 180 {Xdg             9 Q>¸o$  {’$brn 1:18-26 Xþ.g.      6:2-6      {’$brn 2:1-4       {’$brn 2:5-11
 R>odr         23.78 H$moQ>r     181 {Xdg Vo 365 {Xdg           9.50 Q>¸o$  bwH$   14:1,7-11 ho~«od   7:23-28     bwH$    14:12-14    bwH$   14:15-24
                        13 ‘{hZo Vo 24 ‘{hZo          10.25 Q>¸o$            ‘mH©$   12:28-34
 J«mhH$ g§»¶m   25 hOma nojm OmñV                                 7. ~wYdma      8. ~«oñVma         9. gwH«$ma        10. gUdma
                        25 ‘{hZo Vo 36 ‘{hZo          10.50 Q>¸o$
 dgyb ^mJ ^m§S>db     1.9 H$moQ>r                                {’$brn 2:12-18 {’$brn 3:3-8          BOoH$   47:1-2,    {’$brn 4:10-19
                        37 ‘{hZo d 60 ‘{hZo             10%   bwH$   14:25-33 bwH$    15:1-10          8-9, 12    bwH$   16:9-15
 g§ñWoMr Jw§VdUyH$    8.07 H$moQ>r     H$m°b {S>nm°PrQ> (H$‘rV H$‘r 15 {Xdg)     7%                           Owdm§d   2:13-22
 H$O}          17.56 H$moQ>r     Xm‘XþßnQ> (S>r.~r.S>r.)         110 ‘{hZo  11. Am¶Vma       12. gmoå‘ma       13. ‘§Jima        14. ~wYdma
 bm^m§e           14 Q>³Ho$     E‘Am¶gr Am{U Q>rE’$S>r ({H$‘mZ 37 ‘{hZo) 10.75%    1 amOm 17:10-16    VrV    1:1-9    VrV 2:1-8, 11-14     VrV    3:1-7
                                                   ho~«od   9:24-28  bwH$    17:1-6                 bwH$    17:11-19
     Ooð> ZmJarH$m§Zm, An§J d ‘{hbm§Zm AYm© Q>¸$m Á¶mXm ì¶mOXa                 ‘mH©$    12:38-44              bwH$   17:7-10
       ‘m{gH$/{V‘mhr/ghm‘mhr/dm{f©H$ CËnÞ R>od ¶moOZm                     15. ~«oñVma      16. gwH«$ma       17. gUdma         18. Am¶Vma
 g§ñWoMr hr EH$ AmH$f©H$ R>od ¶moOZm AgyZ ¶m ¶moOZonmgyZ R>odrXmamg ‘m{gH$/             {’$bmo‘oZ 7-20     2 Ow.    4-9     3 Ow. 5-8         Xm{ZEb 12:1-3
        {V‘mhr/ghm‘mhr d dm{f©H$ ì¶mOmMr àmár hmoVo.                     bwH$    17:20-25  bwH$    17:26-37  bwH$   18:1-8     ho~«od   10:11-14,18
                                                                                       ‘mH©$    13:24-32
         AmdV© R>od ([aH$atJ R>od) ¶moOZm - 10 Q>¸o$                    19. gmoå‘ma      20. ‘§Jima     21. ~wYdma          22. ~«oñVma
     gmoZo VmaU H$O©          Luminous H§$nZrMo BÝìhQ>©a d ~°Q>ar VgoM         àH$mgUr 1:1-4,     àH$mgUr 3:1-6,14-22 OmH$m[a¶ 2:14-18       àH$mgUr 5:1-10
                                                         2:1-5   bwH$    19:1-10 bwH$    12:46-50      bwH$    19:41-44
                        Dell, HCL, Lenovo H§$nZrMo              bwH$    18:35-43
    (é. 2500/- àVr J«°‘)
                            b°nQ>m°n d S>oñH$Q>m°n            23. gwH«$ma      24. gUdma        25. Am¶Vma        22. ~«oñVma
  ‘wë¶m§H$ZmÀ¶m 90% n¶ªV CnbãY
                         0% ì¶mOXamZo CnbãY                 àH$mgUr 10:8-11
                                                   bwH$    19:45-48
                                                              àH$mgUr 11:4-12
                                                              bwH$   20:27-40
                                                                          {H«$ñVam¶mMr namo~
                                                                          Xm{ZEb 7:13-14
                                                                                       àH$mgUr 14:1-3, 4-5
                                                                                       bwH$    21:1-4
       dmhZ H$O©                                                               àH$mgUr 1:5-8
                                                                          Ow.     18:33-37
g§ñWoZo R>a{dbobo S>mD$Z no‘|Q> Ho$ë¶mda      J¥hmon¶moJr dñVy H$O© ¶moOZm           27. ‘§Jima     28. ~wYdma         29. ~«oñVma        30. gwH«$ma
   bJoM H$O© {dVaUmMr gmo¶           g§ñWoZo R>a{dbobo S>mD$Z no‘|Q> Ho$ë¶mda      àH$mgUr 14:14-19 àH$mgUr 15:1-4        àH$mgUr 18:1-2,      amo‘    10:9-18
                                                   bwH$    21:5-11 bwH$    21:12-19          21-23, 19:1-3  ‘mVod    4:18-22
                            bJoM H$O© {dVaUmMr gmo¶                                   bwH$     21:20-28
  A{YH$ ‘m{hVrgmR>r Am‘À¶m
                                                   1. XoO|~«       2. Am¶Vma        3. gmoå‘ma        4. ‘§Jima
  Z{OH$À¶m emIoer g§nH©$ gmYm.           d BVa AmH$f©H$ H$O© ¶moOZm            àH$mgUr 20:1-4,    Ooao{‘¶mg 33:14-16   gm§. ’«$mpÝgg emdoa    amo‘   10:9-18
                                                        11-21:2   1 WogbUr 3:12-4:2    1 H$atW 9:16-19,     ‘mVod   4:18-22
àYmZ H$m¶m©b¶ … dg§V ßbmPm, Jm§Yr Mm¡H$, gmd§VdmS>r, {O. qgYwXþJ© ...     02363-273889      bwH$   21:29-33   bwH$   21:25-28          22-23
emIm d|Jwbm© … am‘oída H$m°ånbo³g, n§Mm¶V g{‘Vr amoS>, d|Jwbm©. ........   02366-262953                      34-36     ‘mH©$    16:15-20
emIm {eamoS>m … Img~mJ dmS>r, {eamoS>H$a H§$nmD§$S>, {eamoS>m .............  02366-227439
emIm ‘mbdU … ‘hmXod H¥$nm {~ëS>tJ, ~mOmanoR>, ‘mbdU .............       02365-252782       øm A§H$mV à{gÕ Omëë¶m ‘OHw$amer g§nmXH$ ‘§S>i gh‘V AmgVoboM Aeo Zm.
emIm H$UH$dbr … H$moaJm§dH$a {~ëS>tJ, ‘w§~B© Jmodm hm¶do H$UH$dbr ...     02367-233922      Published by : Navsarni Kendra, New Khaskilwada, Behind Jail, Sawantwadi (M.S.)
{dñVmaH$j Hw$S>mi … Eg.Q>r.ñQ>±S> Odi, Hw$S>mi .........................   02362-221559                    For Private Circulation only.
                                                           Printed by : SFX Printers, Sawantwadi...9404451883

                        15                                                 16
Navsarni Bulletin - November 2012
Navsarni Bulletin - November 2012

Recommandé

Navsarni Bulletin - September 2012 par
Navsarni Bulletin - September 2012Navsarni Bulletin - September 2012
Navsarni Bulletin - September 2012sindhudurgdiocese
2K vues10 diapositives
Navsarni Bulletin May 2011 par
Navsarni Bulletin May 2011Navsarni Bulletin May 2011
Navsarni Bulletin May 2011sindhudurgdiocese
910 vues8 diapositives
Navsarni Bulletin - August 2012 par
Navsarni Bulletin - August 2012Navsarni Bulletin - August 2012
Navsarni Bulletin - August 2012sindhudurgdiocese
1.8K vues12 diapositives
Navsarni Bulletin - September 2014 par
Navsarni Bulletin - September 2014Navsarni Bulletin - September 2014
Navsarni Bulletin - September 2014sindhudurgdiocese
508 vues36 diapositives
Navsarni Bulletin - October 2014 par
Navsarni Bulletin - October 2014Navsarni Bulletin - October 2014
Navsarni Bulletin - October 2014sindhudurgdiocese
419 vues15 diapositives
Navsarni Bulletin - November 2014 par
Navsarni Bulletin - November 2014Navsarni Bulletin - November 2014
Navsarni Bulletin - November 2014sindhudurgdiocese
493 vues17 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Navsarni Bulletin - October 2012 par
Navsarni Bulletin - October 2012Navsarni Bulletin - October 2012
Navsarni Bulletin - October 2012sindhudurgdiocese
898 vues16 diapositives
Aisi Akshare Diwali Ank -2009 par
Aisi Akshare Diwali Ank -2009Aisi Akshare Diwali Ank -2009
Aisi Akshare Diwali Ank -2009marathivaachak
3.7K vues76 diapositives
Success Mantra - Gurukilli in Marathi..By Prof. (Dr.) Nitin Zaware par
Success Mantra - Gurukilli in Marathi..By Prof. (Dr.) Nitin Zaware Success Mantra - Gurukilli in Marathi..By Prof. (Dr.) Nitin Zaware
Success Mantra - Gurukilli in Marathi..By Prof. (Dr.) Nitin Zaware Prof.(Dr.) Nitin Zaware
2K vues15 diapositives
THE HISTORY OF MITHILA par
THE HISTORY OF MITHILATHE HISTORY OF MITHILA
THE HISTORY OF MITHILADR.PREM CHANDRA THAKUR
757 vues167 diapositives
The social and economic history of ancient india par
The social and economic history of ancient indiaThe social and economic history of ancient india
The social and economic history of ancient indiaDR.PREM CHANDRA THAKUR
719 vues138 diapositives
Anna letter reply digvijay-singh par
Anna letter reply digvijay-singhAnna letter reply digvijay-singh
Anna letter reply digvijay-singhbihardays
340 vues8 diapositives

Tendances(19)

Anna letter reply digvijay-singh par bihardays
Anna letter reply digvijay-singhAnna letter reply digvijay-singh
Anna letter reply digvijay-singh
bihardays340 vues
Girimitra sammelan 2019 souvenir par Mumbaikar Le
Girimitra sammelan 2019 souvenirGirimitra sammelan 2019 souvenir
Girimitra sammelan 2019 souvenir
Mumbaikar Le240 vues
Pavitra samay 15_december_2017_to_14_january__2018 par Santosh Tiwari
Pavitra samay 15_december_2017_to_14_january__2018Pavitra samay 15_december_2017_to_14_january__2018
Pavitra samay 15_december_2017_to_14_january__2018
Santosh Tiwari188 vues
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeer par Pankaj Subeer
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeerApril ki ek udas raaat kahani pankaj subeer
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeer
Pankaj Subeer225 vues
इस्लाम में परदा और नारी की हैसियत par Mahmoud Elhashemy
इस्लाम में परदा और नारी की हैसियतइस्लाम में परदा और नारी की हैसियत
इस्लाम में परदा और नारी की हैसियत

Similaire à Navsarni Bulletin - November 2012

सहयोगी संवाद | अंक १ । जानेवारी २०२१ | सहयोगी शिक्षण अभियान par
सहयोगी संवाद | अंक १ । जानेवारी २०२१ | सहयोगी शिक्षण अभियानसहयोगी संवाद | अंक १ । जानेवारी २०२१ | सहयोगी शिक्षण अभियान
सहयोगी संवाद | अंक १ । जानेवारी २०२१ | सहयोगी शिक्षण अभियानShantilal Muttha Foundation
417 vues10 diapositives
The social and economic history ofancient india par
The social and economic history ofancient indiaThe social and economic history ofancient india
The social and economic history ofancient indiaDR.PREM CHANDRA THAKUR
522 vues138 diapositives
S 01-hindi par
S 01-hindiS 01-hindi
S 01-hindisurendra saini
31 vues8 diapositives
Prekshadhyanmarch2012 par
Prekshadhyanmarch2012Prekshadhyanmarch2012
Prekshadhyanmarch2012typctc
330 vues48 diapositives
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeer par
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeerApril ki ek udas raaat kahani pankaj subeer
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeerPankaj Subeer
205 vues18 diapositives
Navsarni Bulletin - March 2014 par
Navsarni Bulletin - March 2014Navsarni Bulletin - March 2014
Navsarni Bulletin - March 2014sindhudurgdiocese
816 vues14 diapositives

Similaire à Navsarni Bulletin - November 2012(13)

सहयोगी संवाद | अंक १ । जानेवारी २०२१ | सहयोगी शिक्षण अभियान par Shantilal Muttha Foundation
सहयोगी संवाद | अंक १ । जानेवारी २०२१ | सहयोगी शिक्षण अभियानसहयोगी संवाद | अंक १ । जानेवारी २०२१ | सहयोगी शिक्षण अभियान
सहयोगी संवाद | अंक १ । जानेवारी २०२१ | सहयोगी शिक्षण अभियान
Prekshadhyanmarch2012 par typctc
Prekshadhyanmarch2012Prekshadhyanmarch2012
Prekshadhyanmarch2012
typctc330 vues
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeer par Pankaj Subeer
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeerApril ki ek udas raaat kahani pankaj subeer
April ki ek udas raaat kahani pankaj subeer
Pankaj Subeer205 vues
सहयोगी शिक्षण अभियानाचे "सहयोगी संवाद" अंक 2 par Shantilal Muttha Foundation
सहयोगी शिक्षण अभियानाचे "सहयोगी संवाद" अंक 2सहयोगी शिक्षण अभियानाचे "सहयोगी संवाद" अंक 2
सहयोगी शिक्षण अभियानाचे "सहयोगी संवाद" अंक 2
Marathi bird names bnhs and maharashtra pakshi mitra 2016 par Mumbaikar Le
Marathi bird names bnhs and maharashtra pakshi mitra 2016Marathi bird names bnhs and maharashtra pakshi mitra 2016
Marathi bird names bnhs and maharashtra pakshi mitra 2016
Mumbaikar Le3.3K vues
Photoshopinmarathi 100914094638-phpapp02 par Rahul Kawale
Photoshopinmarathi 100914094638-phpapp02Photoshopinmarathi 100914094638-phpapp02
Photoshopinmarathi 100914094638-phpapp02
Rahul Kawale188 vues
Eng hin 093_p_visual_pf par Subir Das
Eng hin 093_p_visual_pfEng hin 093_p_visual_pf
Eng hin 093_p_visual_pf
Subir Das191 vues
Accountancy Question Papers-SET-1, 2017 par Mbdscorewell
Accountancy Question Papers-SET-1, 2017Accountancy Question Papers-SET-1, 2017
Accountancy Question Papers-SET-1, 2017
Mbdscorewell277 vues

Plus de sindhudurgdiocese

Navsarni Bulletin - May 2017 par
Navsarni Bulletin - May 2017Navsarni Bulletin - May 2017
Navsarni Bulletin - May 2017sindhudurgdiocese
110 vues14 diapositives
Navsarni Bulletin - April 2017 par
Navsarni Bulletin - April 2017Navsarni Bulletin - April 2017
Navsarni Bulletin - April 2017sindhudurgdiocese
96 vues18 diapositives
Navsarni March 2017 par
Navsarni March 2017Navsarni March 2017
Navsarni March 2017sindhudurgdiocese
282 vues18 diapositives
Navsarni Jan-Feb 2017 par
Navsarni Jan-Feb 2017Navsarni Jan-Feb 2017
Navsarni Jan-Feb 2017sindhudurgdiocese
125 vues27 diapositives
Navasarni Dec. 2016 par
Navasarni Dec. 2016Navasarni Dec. 2016
Navasarni Dec. 2016sindhudurgdiocese
146 vues18 diapositives
Navasarni Nov. 2016 par
Navasarni Nov. 2016Navasarni Nov. 2016
Navasarni Nov. 2016sindhudurgdiocese
104 vues18 diapositives

Plus de sindhudurgdiocese(20)

Amicable & Appropriate Solution to the Problem of Sawantwadi 'old Church Buil... par sindhudurgdiocese
Amicable & Appropriate Solution to the Problem of Sawantwadi 'old Church Buil...Amicable & Appropriate Solution to the Problem of Sawantwadi 'old Church Buil...
Amicable & Appropriate Solution to the Problem of Sawantwadi 'old Church Buil...

Dernier

Presentation for USA partners. Service in November 2023.pptx par
Presentation for USA partners. Service in November 2023.pptxPresentation for USA partners. Service in November 2023.pptx
Presentation for USA partners. Service in November 2023.pptxPavel Tsarevsky
13 vues26 diapositives
December 2023 Calendar of Events par
December 2023 Calendar of EventsDecember 2023 Calendar of Events
December 2023 Calendar of EventsFloodwoodvern
14 vues1 diapositive
Matthew 5:10 Persecuted.pptx par
Matthew 5:10 Persecuted.pptxMatthew 5:10 Persecuted.pptx
Matthew 5:10 Persecuted.pptxMarvin McKenzie
16 vues4 diapositives
Frenchie Shore’ criticised as too sexually explicit by French culture ministe... par
Frenchie Shore’ criticised as too sexually explicit by French culture ministe...Frenchie Shore’ criticised as too sexually explicit by French culture ministe...
Frenchie Shore’ criticised as too sexually explicit by French culture ministe...Bnher.com
6 vues3 diapositives
Why, I wonder par
Why, I wonder Why, I wonder
Why, I wonder Brian Lewis
29 vues85 diapositives
BRAVELY - CHICO XAVIER.pdf par
BRAVELY - CHICO XAVIER.pdfBRAVELY - CHICO XAVIER.pdf
BRAVELY - CHICO XAVIER.pdfMashaL38
14 vues109 diapositives

Dernier(18)

Presentation for USA partners. Service in November 2023.pptx par Pavel Tsarevsky
Presentation for USA partners. Service in November 2023.pptxPresentation for USA partners. Service in November 2023.pptx
Presentation for USA partners. Service in November 2023.pptx
Pavel Tsarevsky13 vues
December 2023 Calendar of Events par Floodwoodvern
December 2023 Calendar of EventsDecember 2023 Calendar of Events
December 2023 Calendar of Events
Floodwoodvern14 vues
Frenchie Shore’ criticised as too sexually explicit by French culture ministe... par Bnher.com
Frenchie Shore’ criticised as too sexually explicit by French culture ministe...Frenchie Shore’ criticised as too sexually explicit by French culture ministe...
Frenchie Shore’ criticised as too sexually explicit by French culture ministe...
Bnher.com 6 vues
BRAVELY - CHICO XAVIER.pdf par MashaL38
BRAVELY - CHICO XAVIER.pdfBRAVELY - CHICO XAVIER.pdf
BRAVELY - CHICO XAVIER.pdf
MashaL3814 vues
KingsandProphets2.pptx par Vaughndj
KingsandProphets2.pptxKingsandProphets2.pptx
KingsandProphets2.pptx
Vaughndj16 vues
Deerfoot Church of Christ 12 3 23 par deerfootcoc
Deerfoot Church of Christ 12 3 23Deerfoot Church of Christ 12 3 23
Deerfoot Church of Christ 12 3 23
deerfootcoc15 vues
Lead us safely to our homes.docx par tummyy633
Lead us safely to our homes.docxLead us safely to our homes.docx
Lead us safely to our homes.docx
tummyy6336 vues
Christmas List - Mary_Slideshare.pptx par Stephen Palm
Christmas List - Mary_Slideshare.pptxChristmas List - Mary_Slideshare.pptx
Christmas List - Mary_Slideshare.pptx
Stephen Palm19 vues
Parish Diary for Dec. 23-Jan. 24. par Chris Lyne
Parish Diary for Dec. 23-Jan. 24.Parish Diary for Dec. 23-Jan. 24.
Parish Diary for Dec. 23-Jan. 24.
Chris Lyne8 vues
The Revealed Path Guide Book New Muslims par Ramzy Ajem
The Revealed Path Guide Book New MuslimsThe Revealed Path Guide Book New Muslims
The Revealed Path Guide Book New Muslims
Ramzy Ajem9 vues

Navsarni Bulletin - November 2012

 • 3. ZdgaUr Zmoìh|~« 2012 Zmoìh|~« 2012 ZdgaUr g§nmXH$s¶ ^mdmVm©Mo dag Am‘r {H$ñVm§dm gm§Vm-^³Vm§H$ ^OVm§d ? (11 AmoVy~« 2012 Vo 24 Zmoìh|~« 2013) Zmoìh|~«mMr 1 VmarH$ åhUë¶ma BJ«O ‘mVoZ gm§Vm-^³Vm§H$ ^oQ>¶bbmo {df¶ : ^mdmVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ {^Va gé¶m {Xg. øm {Xgm Am‘r ¶m gm§Vm ^³Vm§Mmo CJS>mg H$aVm§d AmZr Vm§H$m ^mdmVm©Mo dag 2012 ~oZo{S>³Q> gmoimì¶m nmngm¶~mMr AmnmoñV{bH$ MrQ> (nmoVm© {’$Xo) 2013 ‘mZ {XVmd Vm§À¶m ~è¶m AmZr Iè¶m {OdrVmnmgV. VoM ^meoZ n{dÌ nwñVHy$¶ Am‘H$m 11 AmoVy~« 2012 Vo 24 Zmoìh|~« 2013 ho ^mdmVm©H$ ^oQ>¶ëbo dag åhU {eH$¶Vm H$s {H«$ñVmCXoer Am‘H$m OU EH$ë¶m§H$ n{dÌ OmD§$H$ {dMyZ H$mS>ë¶mZ. Xþgao nmngm¶~mZ Omhra Ho$bm. ^mdmV© KQ> H$é§H$ AmZr ^mdmV© naJQy>§H$ hr MrQ> MrV {XdZ gw‘wVuZ Xod ‘moOogm CXoer Amnbo naOoH$ CbmodyZ gm§JVm ""åhOo ^m¶a AmZtH$ Xod Zm, dmMy¶m. Vw‘r ‘mH$m gmoSy>Z Xþgè¶m XodmH$ ^OyMr Zm§V... Vm§Mo ‘wH$ma Vw‘r ganQ> nS>Mr Zm§V. 1) ^mdmVm©Mo Xma (Y. B©. 14:27) gXmM Am‘H$m CJQ>o Amgm, AmZr Am‘H$m§ (Xþgar g‘yV© 5:7-9) XodmH$S>o EH$dQ>m§dH$ ìhaVm AmZr n{dÌ g^|V Am‘H$m {^Va nmd¶Vm. OoX²Zm XodmÀ¶m Am‘r H°$Wmo{bH$ ho gV ‘mZVm§d AmZr OmUmd H$s EH$bmoM ganXdoXma Xod CÌmMr nJ©Q>Ur Om¶V AmZr XodHw$n}Z Am‘À¶m H$miOmMo énm§Va Om¶V VoX²Zm ‘wZemZ gJio g¥ï>rMmo aMUma OmMo gdo Am‘r {O¶oVmd, ^modVmd AmZr amdVm§d VmH$mM Am‘r C§~è¶md¡ë¶mZ nm¶ Kmby ¶oVm AmZr ˶m Xmam§Vë¶mZ Am‘Mr n¶U gwé OmVm Or A»Io ^Oy§H$ ’$mdmo (Y.B© 17:28) VmH$mM Am‘r Am‘Mo g§nyU© {OdrV {Xdy§H$ ’$mdmo åhUVmoM {OdrV MbVm. hr n¶U n{dÌ ñZmZmZ gwé OmVm (amo‘ 6:4) Agë¶m ^ogma Am‘À¶mZ I¶MmoM gm§V dmo Am§O~moS>dmo hmH$m Am‘r ^Oy§H$ ’$mdmo Ýhÿ¶, n{dÌ BJ«O‘mVoZ Vm§H$m gmod}ñnamH$ ~mn åhU Cbmo ‘mé ¶oVm AmZr OoX²Zm ‘aU Am‘H$m gmgUmÀ¶m {OdrVmH$ Am‘r Yynm¶Vm§d d Vm§À¶mo B‘mOr C§Mmdobo gwdmVoa XdaVm§d Omë¶ma Vmo ’$H$V Vm§H$m nmd¶Vm VoX²Zm hr n¶U g§nVm. ho gmgUmMo {OdrV gmo‘¶m OoOyÀ¶m {Od§VnUmMo ’$i OmdZ Amgm. hrM n{dÌ ‘mZ {Xdy§H$, Ýhÿ¶ ^Oy§H$... ^mJod§V nmdby åhUVm OU EH$ë¶m§H$ ’$marH$ H$aMo Amgm Vo AmËå¶mÀ¶m XoʶmZ VmMr Imoer VmMoa gV‘mZVoë¶m§H$ Amnë¶m X~mÁ¶m§V {^Va H$mSy>§H$ VmH$m ’$marH$ H$amV - ‘mZ {Xdy§H$ Om¶ Vm§H$m ‘mZ {X¶mV (amo‘ 13:7) OmdZ Amgbr (Ow. 17:22) n{dÌ {ÌËdoMoa, ~mn, nwÌ AmZr n{dÌ AmËå¶mMoa gV Va Vm§H$m BVbmo ‘mZ {H$˶mH$ Va Vo Xodm§H$ Vmo Ogmo Amgm Vgmo VmH$m ‘mZy§H$ EH$m XodmMoa gV‘mZy§H$ OmdZ Amgm. VmoM AJUrV ‘moJ (Ow. 4:8) doi ^abmo ni¶VmV AmZr VmMo gmaIr Vr Omë¶mZ (1 Owdm§d 3:12) Vr XodmMo Hw$n}Z XodmMr VoX²Zm ~mnmZ Am‘Mo gmoS>dUoH$ nwVmH$ nmR>¶bmo. gmo‘r OoOy {H«$ñV. VmUo Amnë¶m ‘aUm (åh¶‘od§V B‘mO Omë¶md (2 H$atW 3:18) Vr VmMo åh¶‘oZ dm§Q>mo KoVmV (amo‘Z {OdtVnUmdadr g§gmamMo VmaU Ho$bo AmZr Am‘r gmo‘r OoOyÀ¶m X~mOrH$ nV©Ê¶mH$ 8:17) Vm§H$m XodmMr OmUdm¶ Amgm (1 H$atW 13:12) Vm§H$m XodmZ n{dÌ Ho$ë¶mZ amdVmZm n{dÌ AmË‘mo Am‘Mr n{dÌ g^m eoH$S>o gamoga Mb¶Vm. Vr g§gmamMr ZrV H$aVbr (1 H$atW 6:2-3) Va OoX²Zm Am‘r ¶m gm§Vm ^³Vm§H$ ‘mZ 2) hm§do gm§V noÐÿMo gwdmVoa H$ma^ma gwé H$aVmZmM WmZ ^mdmWu {OdrVmMo {XVm§d VoX²Zm Amåhr XodmH$ ’$mdmo Vmo ‘mZ ZmH$maVm§d Jm¶ ? Zm Vo XodmMr Iar AmZr JaOoMr I~a Ho$ë¶m, AmZr ho nar gmo‘¶m OoOyÀ¶m EH$dQ>mZ IwembH$m¶oZ AmZr C‘mi¶mZ g§nyU© aMZm AmZr Oa Va øm aMZmH$ Am‘r ‘mZ {XVm§d Omë¶ma Am‘r VmÀ¶m aMUmamH$ {O¶y§H$ AXrH$ COdmS> Kmby§H$ gmoXbm. hm§d nmngm¶~mMo gXaoa MS>VmZm ‘rgmMo ^oQ>|V dmImUVm§d (B’$ 2:10) goa‘mdm§V hm§do åhþUbm, ""Am»Io n{dÌ g^oZ, AmZr gd©¶ {VÀ¶m Jdù¶mZr, gmo‘¶m eodQ>mH$ Am‘r ho OmUmOmdy§H$ Om¶ H$s XodmÀ¶m gm§Vm§H$ Am‘r ‘mZ {XVm§d OoOy nar nO}H$ Aaʶm§Vë¶mZ {OdrVmÀ¶m Om½¶ma ìhé§H$ VmUr gmoXÿ§H$ Om¶, Ww¶M Omë¶ma VmUo AmnUm¶bobmo ^mdmV© Am‘r AmnUmdy§H$ Om¶ AmZr Am‘Mmo ^mdmV© Wra XodmÀ¶m nwVmMr Bï>mJV, Ww¶M {OdrV CßnQ> {XVbmo ‘oiVm'' g~ma nmdQ>r {H«$ñVr bmoH$ H$é§H$ Om¶. Amnë¶m g‘mOm§V Omd gm‘m{OH$, Om§d g§ñH¥$Vm¶oMmo, Omd amOH$maUr {OdrVmMmo ’$i - ’$m. Ebm¶g am°S´>r³g gmoXVmV Aeo ^mdmVm©Mr gVm gmaH$s g‘mOm§V CJQ>r åhU qMVmV. nyU IaonUr ho gmaHo$ 1 2
 • 4. ZdgaUr Zmoìh|~« 2012 Zmoìh|~« 2012 ZdgaUr åhU Yé§H$ Om¶Zm {H$˶mH$ g~ma nmdQ>r ho ZmH$mabobo {XíQ>r nS>Vm (nmn gm¶~ go‘m©d) ^mdmVm©Mo ZXaoZ gJù¶m gm§Vm ^³Vm§Mr namo~ g‘a§^y¶m Oé¶ AmXt EHo$ VaoMr g§ñH¥$Vm¶ ^mdVm©À¶m gVm AmZr VËdm§Moa Wmam¶br {Xï>r nS>Vmbr, Am¶O-H$mb ho Om¶Ë¶m g‘mOmÀ¶m Oå¶mZr {Xï>r nS>Vm, {H$˶mH$ Om¶Vmo bmoH$ ^mdmVm©À¶m AmZr ‘oëë¶m ^md-^¶Um§Mmo CJS>mg H$é¶m noM àg§JmZ (Crisis) gmnS>bm. 1 Zmoìh|~« - Am‘r gJù¶m gm§Vm ^³Vm§Mr nmoa~ g‘a§^Vm§d AmZr 2 3) ImagmU Zmgbobo ‘rQ> dmo noQ>bbmo {Xdmo {bnmodZ Xdabobmo Am‘À¶mZ Zmoìh|~« Am‘r gJù¶m Am‘À¶m ‘oëë¶m ^md ^¶UtMmo CJS>mg H$aVm§d. ‘mZyZ Kod§H$ Om¶Zm (‘mVod 5:13-16) Am¶À¶m {Xgm bmoH$mZ ~m¶er dMy§H$, gm‘m[aVZ gJù¶m gm§Vm ^³Vm§Mr namo~ Am‘H$m CJS>mg H$aVm - øm g§gmam§V AmoñVmoao nar, AmZr gmo‘r¶m OoOyMr {eH$dU Am¶Hy$ ¶oVm. Vmo Am‘H$m VmMoa gV‘mZy§H$ {O¶oVmZm gJio gm§V EH$ ^mJod§V {OdrV {O¶obo. gJù¶m gm§Vm§H$ Am‘r gw^mJr åhþUVm§d {H$˶mH$ Vo em§VrMo {OdrV {O¶ob. X¶mi H$aʶmo VmUr Ho$ë¶mo. ëhmZ{dH$ AmZr ImbVrH$m¶oMo o AmZr VmMo gdo {OdrVmMo ParMo {n¶y§H$ {XVm (Ow. 4:14) Am‘r Am¶O XodmMmo eãX {OdrV {O¶obo. àm‘m{UH$nU Vm§À¶m {OdtVmV {Xï>r nS>Vmbo. XodmZ Vm§H$m BZm‘ H$gmo Am¶Hy$Mr éM COdmS>md ¶oVm, hmo eãX ìhS>m {dñdmgmZ n{dÌ g^oZ Am‘H$m Am¶O gJuMo amO ’$mdmo Ho$bo. ^mdmVm©À¶m dgmªV Am‘r AmgVmZm Am‘r gJù¶m§Zr Vm§À¶m n¶m©Z nmd¶bm AmZr {OdrVmMo ImU Omdy§H$ Oo gmo‘¶m OoOyZ Amnë¶m {egm§H$ {Xbo (Ow. {OdrVmMoa ZXa ‘méZ Am‘r Am‘Mmo ^mdmV© OoOyMoa KQ> H$é§H$ Am‘Mo gJio gm§V-^³V 6:51) gV åhþUë¶ma Am¶O nmgyZ gmo‘¶m OoOyMmo eãX Am‘À¶m H$mZma ˶mM ~imZ Am‘H$m Cbmo ‘maVmV. nS>Vm ""nmS> OmVm Vgë¶m ImUmH$ Vw‘Mo hmV-nm¶ XmS>mdZmH$mV, nyU gmgUmH$ VJVm 2 Zmoìh§o~« - Am‘r gJù¶m ‘oëë¶m ^md^¶UtMmo CJS>mg H$aVm§d. Vm§H$m Am‘r ^mJod§V Vgë¶m ImUmMmo CñH$mo H$amV'' (Ow. 6:27) Oo VmH$m Am¶H$moVë¶mZr VoX²Zm {dMmabo VoM AË‘o øm ZmdmZ Cbmo ‘maVm§d. ho ^mJod§V AË‘o OmdZ AmgmV Am‘Mr ‘éZ Joëbr Am‘r Am¶O {dMmaVm§d ""XodmH$ Om¶ Vgbr H$m‘m H$é§H$ Am‘r {H$Vo H$é§H$ ’$mdmo ?'' ‘moJmMr Amd¶-~mny¶, ^md-^¶U, Am‘Mo Bï> dmo Am‘Mo eoOmar. øm g§gmam§V Vr Ordr (Ow. 6:28) gmo‘¶m OoOyMmo O~m~ Am‘r OmUm§d ""hmo XodmH$ ‘mZVm Vgbmo dmda : Vw‘r AmgVmZm XodmZ Vm§Mmo ‘moJ Ho$bmo AmZr AmVm Vr gJir gJm©a Xodm ~amo~a AmgmV AmZr VmUo nmQ>mo¶bm VmMoa gV ‘mZy§H$ Om¶'' (Ow. 6:29) åhþUVmoM VmaU OmoS>À¶mH$ Xþ~mdm{dU Xod Vm§Mmo ‘moJ H$aVm åhU Am‘r gV‘mZVm§d. ‘oë¶m Cnam§V Vr XodmÀ¶m amÁ¶mMr ^mJrXmam gmo‘¶m OoOyMoa gV ‘mZy§H$ Om¶. OmVmV. ømM nmgV Am‘r Vm§Mo nmgV Xodm bmJr {dZ§Vr H$é§H$ Om¶ AmZr XodmbmJr - CÌm¶Uma : Am§Vmo{Z¶mo am°S´>r³g, {g.Eg.Eg.Ama., XodZmJar ~a¶Uma : B{b¶mg ’$ZmªS>rg Vm§MonmgV ‘OV ‘mJy§H$ Om¶. Vm§À¶m AñV§Jr Vm§À¶mZ XodmbmJr ‘OV ‘mJy§H$ Om¶Zm. {~enmMr H$m¶m©di ømM nmgV Am‘Mr gJuMr Amd¶ Am‘H$m CJS>mg H$aVm Am‘r Vm§MonmgV * 10 Zmoìh|~« - gmd§VdmS>r - ¶wdm ‘hmoËgd * 12 Vo 14 - Jmodm - g§‘obZ Am‘À¶m ‘mJʶm§V AmZr ^d H$éZ Am‘À¶m Hw$Qw>§~mZ Vog© H$aVmV VoX²Zm Am‘r Am‘À¶m * 15 - Zoéa - {WamdUr g§ñH$ma * 16 - Jmodm - {S>dm¶Z ‘gu g|Q>a {‘Q>tJ ‘oëë¶m ^md-^¶Um§nmgV ‘mJUo H$é§H$ Om¶. {H«$ñVmd H$er Am‘Mmo OU EH$ë¶mMmo * 18 - AmOJm§d - ‘m[a¶oMr ’$m¡O (Legion of Mary) øm JQ>mÀ¶m é߶m CËgmMr H$m¶Xmo OmdZ Amgm Xa {‘gmMo ^oQ>|V Am‘r Vm§MonmgV ‘mJy§H$. g‘a§^Ur * 22 - ZdgaUr {e~ra ^mdmVm©Mo dag * 22 Vo 24 - nwUm, go{‘Zar Zmoìh|~«mMmo åhþ¶Umo Am‘À¶m ‘oëë¶m ^md-^¶Um§ nmgV Am‘r ‘mJUo H$é§H$ * 25 - Jmodm * 27 - Jmodm Om¶. øm åhþ¶Ê¶m§V Xa {Xgm {g‘rÌ|V dMyZ AmZr BJmoO]V {‘gmH$ dMyZ Am‘À¶m ‘oëë¶m ^md-^¶Um§ nmgV Am‘r ‘mJUo H$é¶m. Xod Vm§Mr H$mHy$V H$éZ gJù¶m ‘oëë¶m ^md- ^¶Um§H$ gJvMo gwI ’$mdmo H$aVbmo. Happy Birthday Father ^mdmVm©À¶m dgmªV AmgVmZm Am‘r OoOybmJr ^mdmVm©Z ‘mJy¶m Or ^m§d-^¶Um 3 Zmoìh|~« aoìh. ’$m. {Jë~Q>© H$mobmgmo hmo g§gma gmoSy>Z Joë¶m§V Vm§Mr OoOyZ H$mHy$V H$é§H$ AmZr Vm§À¶m AËå¶mH$ em§Vr ’$mdmo hmobr pñnarQ> MM©, H$S>mdb, ’$moZ : 02362-230023 18 Zm|ìh|~« ’$m. {g‘m§d (SDB) H$é§H$. XodmMo CVmoa Am‘À¶m Hw$Qw>§~mZ AmZr {‘gmMr ^oQ> Am‘À¶m {OdrVm§V MS> ’$m¶ÚmMr H«$mB©ñQ> X qH$J M°nb, Zoéa, ‘mo~m. 9403275030 H$é¶m. ømo XmoZy¶ dñVy Am‘r Am‘À¶m {OdrVm§V H$aVmZm Am‘Mmo ^mdmW© KQ> Omdy§H$ 3 4
 • 5. ZdgaUr Zmoìh|~« 2012 Zmoìh|~« 2012 ZdgaUr AmZr ^mdmVm©Mo ZÐoZ Am‘r gJir EH$ {Xg ‘aVmoHy$M ^mJod§V Om§dH$ OoOybmJr ^mdmVm©Z SINDHUDURG: WALKING PILGRIMAGE TO GOA - 2012. 28/11/2011 WEDNESDAY - Malvan 5.30 a.m. Departure to Kudal. ‘mJy¶m. Lunch: at Dhamapur Departure : Stay at Kudal. - ’$m. Jm°S>{dZ naoam, H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°${Q>H°${Q>³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ© 29/11/2011 THURSDAY - *Devbaug group Departure to Daboli 6 Amo VaUmQ>çm ! ImbVrH$m¶oZ {O¶o a.m. Rising Community prayer 6.30a.m. Departure to Adeli Mass & Lunch Rosary at 8 p. m. at Hodawada. *Devbaug group stay at Nhaichead ~ñ˶m§d ZmdmMmo EH$ eoVH$m‘Q>r Amgbmo. eoVm§V Xrg ^a H$m‘ H$aVmbmo. 30/11/2011 FRIDAY 4 a.m. Rising. Morning prayer 4.30 a.m. Depar- ture to Satarda. Breakfast Malewad, Lunch to Satelie: *Devbaug group VmMo bmJr Om¶Vr eoVm§ Amgbr. VarnyU VmMo {OdrV gmYonUmZ ^abobo. joins. Mass at Satelie 12 Noon Departure at 3 p.m. to Satarda. EH$ {Xg noÐÿ ZmdmMmo dH$sb VmÀ¶m eoVm§Vë¶mZ nmgma OmVmbmo. ˶m 1/12/2012 SATURDAY Rising & Morning prayer 4.30 a.m. Depar- noÐÿZ ~ñ˶mdmH$ Ae| åhþUbo : Vy åhOo ^meoZ gXmM ‘mZ d¡a H$mSy>Z ture to Girim. *Sawantwadi, Tambale, Sakedi, Insuli, Mangaon, Satarda {H$˶mH$ ^modmoZm¶ ? øm {dMmamH$ eoVH$m‘Q>çmZ Agmo O~m~ {Xbmo, øm åhÁ¶m eoVm§V all the groups join at Satarda. Mass and Lunch at Duler. Stay at Girim. Om¶Vr H$mZgm§ ZrQ> C^r Amgm§V AmZr ^abobr H$Zgm§ ~m~S>r H$er Amnbr ‘mZ Imbm 2/12/2012 SUNDAY Rising & Group prayer 4.30 a.m. Departure to old Goa. 12.30 Noon Mass in the Pendol: Old Goa Padyatra ends. No spe- KmbyZ AmgmV ho Am¶Hy$Z d{H$bmH$ bO {Xgbr AmZr ‘mZ Imbm KmbyZ Vmo Amnbo cial arrangements for night stay on the 02/12/2012 Prakash yatra in the dmQ>oH$ bmJbmo. evening: From Holy Family Novitiate to Bom Jesus *Each one should carry OoOy EH$m ‘wZemMr dmonma gm§JVm OmH$m b¾mÀ¶m OodUm§H$ Amn¶bbmo VmMr lighted candle. *Take part in singing. dmJUyH$ Wy¶ H$gbr OmdMr Vr OoOy XmImodZ {XVm. OoOy åhþUVm n¶bmoM dMyZ ‘mZmMo All those who want services should give their names by 19th November 2012. We will not be able to make arrangement of food and stay Last moment. ñdmVoa ~gy ZmH$m, {H$˶mH$ VwOodyZ AXrH$ ‘mZmÀ¶mH$ VmUo Amn¶bm Om¶V. XoIyZ OoX²Zm VwH$m Amnmo¶Vm VoX²Zm {Z‘mUo ñdmVoa ~g. VoX²Zm VwOmo Bï> VwH$m d¶bmo OmJmo {XV, AmZr SAKEDI: WALKING PILGRIMAGE TO GOA - 2012 Ww¶ ~gbë¶m~amo~a VwH$m ‘mZ ‘oiVbmo. OoOy eodQ>mH$ åhþUVm : AmnUmHy$M C§M H$mS>Vm 29/11/2012 - THURSDAY- Departure after a short prayer at 4 a.m. Vm§H$m Xod Imbm CS>¶Vbmo AmZr AmnUmHy$M ImbVr OmVmV Vm§H$m Xod C§M H$mS>Vbmo. Xod Departure to Sawantwadi, Lunch at Miss Mrs. Fernandes’ house. Holy Hour. gXmM Imb˶m§H$ AmZr VmMoa nmV¶oVë¶m§H$ d¡a H$mS>Vm. Departure to Navsarni. Holy Mass and supper at Navsarni. Mangaon & Tamballe group joins. ~ñ˶m§d XodmMo XoUo ImbVrH$m¶oZ ‘mZyZ KoVm. gmYo {OdrV {O¶oVm. nyU noÐÿ 30/11/2012 - FRIDAY 5a.m. Rising. Morning prayer 6.00 a.m. Departure dH$sb Jdm©Z {O¶oVm. Amo VaUmQ>çm ! VwH$m§ XodmZ Om¶Vo JwU {Xë¶m§V. Om§d Vw‘Mo bmJr to Satarda. Sawantwadi Group joins. Insuli - Breakfast Insuli group joins. ~ao ^meoZ {eHy§$H$ OmVm, ~ao ^meoZ Cbm|dH$ OmVm, Jmdy§H$, Ioiy§H$, Omo³g H$é§H$, ‘wabr Madura: Mass and Lunch. Departure to Satarda. All the groups join at dmOm|dH$ OmVm, A°³Q>tH$ H$é§H$ ¶oVm. øm JwUm§H$ bmJmoZ Am‘r JmdmZ ìhS>nUmZ ^modMr Satarda. Ýhþ¶ nyU XodmZ Am‘H$m ho JwU {Xë¶mV åhU Am‘r ImbVrH$m¶oZ ‘mZyZ Kody§H$ Om¶. 1/12/2012 - SATURDAY 4 a.m. Rising. Group prayer 4.30 a.m. Departure to Girim. Mass and Lunch at Duler. Stay at Girim. Am‘À¶m JmdmZ Xþgè¶m§H$ Imbm Kmby§H$ Ýhþ¶ nyU Am‘Mo JwU dmQy>§H$ Vm§À¶m {OdrVm§V 2/12/2012 - SUNDAY - 4 a.m. Rising. Group prayer 4.30 a.m. Departure AXrH$ a§J hmSy>§H$ Am‘r dmdé§H$ JaOoMo. to Old Goa. 12 Noon Mass in the Pendol: Old Goa. OoOy Amnë¶m {OdrVm§V Xþgè¶m§gdo ImbVmo Ombmo, Vm§À¶m AmYmamH$ nmdbmo Padyatra ends. No special arrangements for night stay on the 02/12/2012 AmZr ~ao Ho$bm. AmnUmMo ~ao H$m‘ Xþgè¶m§H$ gm§Jy§H$ nmgyZ {Xdy§H$ Zm, VwaVwar dmOm|dH$ Prakash yatra in the evening; From Holy Family Novitiate to Bom Jesus. Each one should carry lighted candle, take part in singing. All those Zm, nyU ImbVrH$m¶oZ H$moUmH$ H$imoZmgVmZm Amnbmo ~amo dmda H$arV Jobmo. who want services should send their names to us by 19 th November 2012. Amo VaUmQ>çm - OoOy VwH$m ImbVrH$m¶oMo {OdrV {O¶y§H$ Amn¶Vm Va Vy {H$Vo We will not be able to make arrangement of food and stay Last moment. H$é§H$ gmoXVm¶ ? Fr. Andrew D'Mello - 9420259631, Mr. Elias Fernandes - 9404451883 - ’$m. ‘oëdrZ nmB©g, ¶wdm g§MmbH$ - qgYwXþJ© Y‘©àm§V 5 6
 • 6. ZdgaUr Zmoìh|~« 2012 Zmoìh|~« 2012 ZdgaUr nm|Q>r{’$H$b do~gmB©Q> H°$W{bH$ bmoH$m§H$ AmYmamMr ìh°Q>rH$ZmÀ¶m bm¡{H$H$m§À¶m nm|Q>r{’$H$b ‘§S>imZ do~gmB©Q> gwé Ho$ë¶m. VmMo ^mdmVm©À¶m dgm© nmgV ‘mJUo dadr g§gma^a H°$W{bH$ XmXë¶m-~m¶bm§H$ Amnë¶m AmndʶmMr OmJ¥Vm¶ ^mdmVm©Mo dag 2012 2013 (11 AmoVy~« 2012 Vo 24 Zmoìh|~« 2013) ^mdmVm©Mo dag 2012 Kody§H$ Cn¶moJmMr OmVb|. 2013 AmoVy~«mMo 11 doa ~oZo{S>³Q> gmoimdmo nmn gm¶~mZ ^mdmVm©Mo dag nJ©Q>bo. gd© nXdoXma AmZr ‘moJmi ~mnm, Am‘r VwH$m YrZdmgVm§d, ho do~gmB©Q> ddu H$mVmobrH$m§H$ Amnbo AmndUo AmZr n{dÌ g^|V Amnbo H$m¶© H$gbo Vo VwOr ñVwVr Jm¶Vm§d AmZr VwH$m Am‘Mo g‘n©U H$aVm§d. Am‘Mr diIy§H$ AmYma ‘oiVbmo Aeo nm|Q>r{’$H$b ‘§S>im§Vë¶m AmoñVmoè¶m§À¶m {d^mJmMo A°Zm {H«$ñQ>rZm H$miOm§, Am‘Mr ‘Zm AmZr Am‘Mo {OdrV VwH$m A{n©Vm§d. ~oVmZ H$moQ>© {hUo CNA I~am§ nÌm§V gm§Jbo. Oo {H$Vo Am‘r {Xgm {XñnQ>o H$aVm§d Vo gJù¶m§H$ ~mnm, OoOy {H«$ñV Am‘Mmo gmo‘r AmZr gmoS>dUma hmMo XmImodMmo Am‘Mmo hoVy Amgm. VeoM bm¡{H$H$m§H$ Vm§À¶m Amndʶm na‘mUo AXrH$ ~ao VaoZ dadr Am‘H$m ’$mdmo Ombë¶m ^d ‘mobm{XH$ ^mdmVm©À¶m XoʶmnmgV {O¶y§H$ nmn gm¶~ {XVm Vo ‘mJ©Xe©Z ho ~odgmB©Q>ra ‘oibo. Am‘r VwH$m YrZdmgVm§d. bm¡{H$H$m§ImVra nmdby gì¶m nmn gm¶~mZ 1967 dgm© nm|Q>r{’$H$b ‘§S>i ñWmnbm. n{dÌ AmËå¶mddu Am‘H$m§ VwOr ^waJr§ Ho$bm¶ XoIyZ Am‘r ˶mM nmn gm¶~mZ 1976 dgm© Vo Zì¶mZ Mmby Ho$bo. Vo ñWmny§H$ ~wX {Xdnr Amgbmo nmob§S>mMmo VwOo CnH$ma AmR>¶Vm§d. AmM©{~en H°$ab dmO˶mbm, (Owdm§d nmdby Xþgamo nmngm¶~) bm¡{H$H$mZr n{dÌ g^oMmo dmda VwOo n{dÌ g^oMo dm§JS>r Om§dH$ Hw$nm© {Xbm¶ XoIyZ Am‘r hþ~}^arV H$é§H$ VmMmo hoVy. hr do~gmB©Q> 2011 dgm© Owdm§d nmdby Xþgè¶mÀ¶m ^³Vr H$aUmdoima VwOo [aUH$mar Omë¶m§d. Oo n{dÌ g^oImVra gmo‘r OoOyZ IwagmMoa CJQ>r Ho$bbr. Vr nVy©Z AnS>oQ> H$é§H$ nS>Vmbr. Amnbmo àmU gmoS>bmo {VMo Iao {Zð>mdmZ dm§JS>r Om§dH$ Am‘H$m§ AmVm OmVmV ˶mo KS>ʶmo AmZr I~amo VmMoa ‘oiVmë¶moV åhU A°Zm {H«$ñQ>rZmZ gm§Jbo. AmYma Xr. n{dÌ g^m ~imXrH$ H$éZ KQ> ~wZ¶m{XMoa C^mé§H$ Pontifical Council for Laity Am‘H$m Hw$nm© Xr, A»»¶m g§gmam§V {H«$ñVmMo ew^dV©‘mZ nJ©Qy>§H$ Website www.laici.va hmOoa ‘oiVbo. CNA Am‘H$m e³Vr AmZr Yra Xr. ho ^mdmVm©Mo dag Am‘H$m§ ìhS>o C‘oXrZ AmZr Iwemb H$m¶oZ - dmdamS>çm§Mmo BñQ>, {nbma nmiy§H$ AmYma Xr. ^mdmVm©À¶m àdmgm§V ^mdmVm©Mmo Iamo Z‘wZmo Omëbo {dídmg (^mdmV©) ‘m[a¶oMo ’w$T>manU Am‘H$m ‘oiy§Xr. Omo KoVm ídmg, OmdMmo Zm AmËå¶mMmo Zmg, Am‘Mmo gmo‘r OoOy {H«$ñV VwOmo nyV Omo VwOo ~amo~a n{dÌ Vmo R>o¶Vm {dídmg, ^moJMr nS>Mr Zm Img, AmËå¶mÀ¶m EH$dQ>m§V EH$bmoM Xod AmgyZ gXm§ gXmH$mb {O¶oVm nm{ZnVÀ¶m bT>çmZ ‘obmo {dídmg, gmo‘¶m ~wS>Vm Am‘Mo hmoS>o, AmZr amOdQ> Mb¶Vm gmgUmÀ¶m gmgUmH$. {XVm VwH$m ^mg, I¶ Amgm Vw‘Mmo {dídmg, Am‘oZ. H$aMmo Zm {dídmgKmV, nwZ{O©drV Pmbm Km¶mZr Kmb hmV, (Xa Am¶Vmam {‘gm Cnam§V ho ‘mJUo H$aMo. VeoM "XaEH$' Hw$Qw>§~mZ Xa {Xgm gm§OoÀ¶m ‘mJʶm Cnam§V ho ‘mJUo H$aMo.) OmVbmo narjm nmg, nio ZmñVmZm R>o¶VmV {dídmg, R>o¶ åhOoa {dídmg, Vo ‘wPo gw^mJr Xmg, Amgm åhOmo {dídmg, Zì¶mZ ¶oVbmo R>o¶ {dídmg, H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°$Q>rH°$Q>r³g, Vmo XmI¶Vbmo ‘mo¶nmg, XodmH$ Xr VwOmo {YZdmg S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ© 7 EH$mM Xodma R>o¶ {dídmg, 8 - lr. ‘mg}{bZ {S>gmoOm, ‘mbdU
 • 7. ZdgaUr Zmoìh|~« 2012 Zmoìh|~« 2012 ZdgaUr Z°eZb H°$Q>oH°${Q>H$b H$m°Ý’$aÝg {nbma-Jmodm gm§. ’«$mpÝgg em{d¶oamÀ¶m ’o$ñVm {Xgm ~oZo{S>³Q> gmoimì¶m nmn gm¶~mZ AmoVy~«mMo 11 doa ^mdmVm©Mo dag qgYwH$bmOmo‘mo gmXa H$aVm åhU Omhra Ho$bo. øm dgm© {H«$ñVr ^mdmVm©Z dmS>bë¶m§Mr A{YH$ ’$H$V qgYwXþJm©Vë¶m Jmd߶m§Zr Jm¶bobmo "n¶bmo H$m|H$Ur å¶w{PH$b emo' 2012 ^mdmVm©Mo dag 2013 ‘m{hVr AmZr AmH$maUr {Xbr. hmMoa {Z¶mi H$é§H$ 26 goV|~« Vo 28 Sindhu..do..re..mi..fa goV~« 2012 {nbma A°{Z‘oeZ g|Q>amZ ^maVr H°$W{bH$ {~ñnm§Mo ‘§S>imÀ¶m | Z°eZb H°$Q>oH°${Q>H$b H$m°Ý’$aÝg hmMr dm{f©H$ amï´>rH$ n[afX Ombr. ^mdmVm©À¶m dgm©Mmo qgYw..Xmo..ao..‘r..’$m g§H$ënZm - PwOo ’$ZmªS>rg, aMZm AmZr ‘m§S>Ur - ES>{dZ {S>gmoOm {df¶ ^mdmVm©À¶m Xmam§Vë¶mZ {^Va gé¶m. (Y. B©. 14:27) ‘Zm§V XdéZ dmS>bë¶mMo n¶bmo emo - AmOJm§d, {S>g|~a 3, 2012, amVÀ¶m 9 dmoama XmoVmoZr {der ^mgm^mg Ho$br. ^maVm§Vë¶m doJdoJù¶m S>m¶{ggÀ¶m g~ma Im˶mMo dm§JS>r g§JrV - qgYwgwdm{XH$ ~°ÊS> J«wn ho n[afXoH$ hmOra Amgbo. Jm¶H$ H$bmH$ma :- * gmd§VdmS>r : {Ìewb, ³bo‘|Q>, ìhoamo{Q>Zm, VoaoOm, ‘mo{ZH$m, gm’$am, ñQ>o’$s, Am‘À¶m qgYwXþJ© S>m¶{ggMr {g. {dë‘m {S>gmoOm, Eg.EM.E‘. d|Jwbm© ho ES>Ja * VidUo : [aMS>©, ’«$mpÝgg * ‘gwam : Om°Z * H$gmb : g°å¶wAb * d|Jwbm© : Z°bgZ, H$ma{‘g * aoS>r : hoÝar * AmOJm§d : ~°ßQ>rñQ>, PwOo n[afXoH$ hmOra Amgbr. 22 Zmoìh|~« 2012 øm {Xgm ^mdmVm©Mo dag øm g§X^m©V EH$ ’$m‘mV Jmdnr ~m~ Ho$ZoW PwPmQ> hmVyZ H$m§Vmam Jm¶Vobo OmUo 1200 d¶a ñQ>oO emo Ho$ë¶mV, ‘mJ©Xe©Z {e~ra AmgVobo Oo gmd§VdmS>r ZdgaUr H|$ÐmZ OmVbo. ˶m {Xgm {g. {dë‘m qhXr {gar¶b, Am°H}$ñQ´>m, ZmQ>H$ hmVyZ ZmdmObobmo VeoM Om¶Ë¶mo Am°{S>Amo/pìhS>rAmo H°$goQ> aMnr. {S>gmoOm Am‘H$m gJù¶m§H$ Z°eZb H°$Q>oH°${Q>H$b H$m°Ý’$aÝg {der A{YH$ ‘m{hVr {XVobr. Aܶj : ES>{dZ {S>gmoOm, qgYwH$bmOmo‘mo, ‘mo~m. 9923494697 øm H$m°Ý’$aÝgmZ 76 S>m¶{ggÀ¶m 118 dm§JS>çm§Zr dm§Q>mo KoVbmo. sinndhukalazomo@gmail.com CCBI À¶m XmoVmoZrÀ¶m amï´>rH$ n[afXoZ eodQ>mH$ 10 gwMmodʶmo Ho$ë¶mV AmZr qgYwXþJ© Y‘©àm§V ˶mo ^maVmÀ¶m g~ma S>m¶{ggtV ì¶dhmam§V ¶odÀ¶mo AmgmV. n°areMo nmVamoZ - ’$m. Jm°S>{dZ naoam, BÝMmO©-H${‘eZ ’$m°a {bQ>Ou A°ÊS> H°${Q>H°${Q>³g, S>m¶{gg Am°’$ qgYwXþJ© gmd§VdmS>r, aËZm{JarMo {‘bmJ«r gm¶{~Ur Vy Am‘H$m nmd d§oJwë¶m©Mo H$mogogm§d gm¶{~Ur Am‘H$m AmXma XrV amd qMXaMo H$m‘}b gm¶{~Ur VwH$m Cbmo ‘maVmM Ymd Jm§dR>U, AmOam, {H$Zim, ‘mbdU, {^am|S>çmMo éOm¶ gm¶{~Ur gm§^mi Am‘Mo Jm§d H$Å>m, ^oS>erÀ¶m g|Q> Omogo’$ VwPo gXmM Amgy ~ogmd Xod~mJÀ¶m g|Q> {nQ>a ‘mJVm§M VwOo bmJr ‘m. lr‘Vr ³bmam ~mMUr, hU©¶Mo gm§V AmZm amdmo ZmH$m¶ dmoJr JS>qh½bO, ’$UgdmS>r, H$b§{~ñVÀ¶m g|Q> A±WmoZr Am‘r {H$Vbo ^mJr gm¶‘Z {S>gmoOm Hw$S>miÀ¶m g|Q> Om°Z ~m°ñH$mo Vy Amgë¶ma H$m¶Zm CUo ‘mUJm§dÀ¶m hmobr ’°${‘br Kmb Am‘Moa Hw$n}Mo XoUo hm§H$m "~ma Qy> ‘oS>b Am°’$ ‘°arQ>' nXH$mZ gÝ‘m{ZV Ho$bm XoIyZ H$S>mdbÀ¶m nmodrÌ AmËå¶m gJio {Za’$moi VwOo {dUo Vm§Mo hm{X©H$ A{^Z§XZ. hmo nwañH$ma 11 goV|~« 2012 øm {Xgm ‘w§~B© hm§Jm amÁ¶nmb ~m§ÚmÀ¶m gm§V Iwagm Vy {H«$ñVmdnUmMr IwUm ‘hmg{Md lr. Ho$. e§H$a Zmam¶UZ hm§Mo ew^hmVr {Xbmo. ñH$mD$Q> JmB©S> MiditV {MniwUMo ‘Xa Voaogm VwOo gmaImo J[a~m§H$ dmbr H$moU Zm Om¶Vr dgm© {Xëbo godoH$ bmJyZ ‘hmamï´> amÁ¶ ^maV ñH$mD$Q>g² AmZr JmB©S>g² Mo dVrZ ‘gwaoÀ¶m ’$m{V‘m gm¶{~Ur VwOo {dU nmobHo$ Am‘Mo {OUo hmo nwañH$ma {Xbmo. gJimo Y‘©àm§V ~amo Mbmo hoM ~mnm bmJr Am‘Mo ‘mJUo - Ama. nr. qnQ>mo, ‘mbdU 9 10
 • 8. ZdgaUr Zmoìh|~« 2012 Zmoìh|~« 2012 ZdgaUr Kmod-~m¶bm§H$ aoVra (Vn) ^bm¶Ho$Mo ‘m¶oMo ào{gS>hÿ‘ AmOJm§d * 9 XoO|~« 2012 * gwdmV : ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r * doi : gH$mir 9 Vo 5 * Zm|XUr ’$s : é. 50/- à˶oH$s (OmoS>߶mH$ 100 é.) é߶m CËgd g‘a§^Ur Zm§d Zm|XUrMr eodQ>Mr VmarI {e{~amMo gmV {Xg AmXr 1988 gmbmZ {bOZ Am°’$ ‘oar (‘m[a¶oMr ’$m¡O) hmo O‘mo AmOJm§d Y‘©Jm‘mZ Jmodm-åhmngm {bOZ Am°’$ ‘oar À¶m ghH$mamZ ñWmnZ Ombmo. øm dgm© hmo O‘mo Amnbmo Am§H$dma XmXë¶m ~m¶bm§H$ aoVra é߶m CËgd g‘a§^Vm. * ~«oñVma 13 XoO|~« 2012, doi - 9 Vo 5 * gwdmV : ZdgaUr H|$Ð, gmd§VdmS>r ho g‘a§^UoMr n{dÌ {‘gm^oQ> ^d ‘mZoñV Jdir~mn Am°pëdZ ~aoQ>mo. Zmoìh|~«mMo Am§H$dma H$moU ? {O. H$mOma Omd§H$ Zm AmZr Om§dMr Zm Vm§H$m. 19 VmaH$a g. 8.30 dmOVm go. ’«$mpÝgg Po{d¶a MM©, AmOJm§d hm§Jm g‘a§^Vbo. Zm|XUr ’$s - à˶oH$s é. 50/- (Zm§d Zm|XUr {e~ramMo AmXr gmV {Xg H$aMr.) {bOZ Am°’$ ‘oar À¶m gJù¶m dm§JS>çm§H$ Am‘Mr hþUhþUrV nmoa~r. H$mOmamMo V¶maoMo {e~ra XoO|~« 14 Vo 16 - Zm§d Zm|XUoMr eodQ>Mr VmarI 7 XoO|~« àmW{‘H$ ‘amR>r/B§p½be emioÀ¶m ZdrZ B‘maVrÀ¶m ‘XVrgmR>r gwdmV : ZdgaUr H|$Ð {‘bmJ«rg hm¶ñHy$bÀ¶m nQ>m§JUmda "{hßZm°{Q>P‘' H$m¶©H«$‘mMo Am¶moOZ {e{~amWvZr Amnbr Zm§d Zm|XUr gmV {Xg AmXr (d¶a VmarI {Xë¶m) H$é§H$ Om¶. Zm§d {X. 11 Zmoìh|~a 2012 amoOr {‘bmJ«rg hm¶ñHy$bÀ¶m nQ>m§JUmda gd©loð> g§‘mohZ Zm|XUoÀ¶m eodQ>À¶m VmaIoCnam§V Zm§d Zm|X H$aVoë¶m§H$ é. 50 AXrH$ ’$marH$ H$é§H$ Om¶. Vk, g§‘mohZ joÌmV 48 dfmªMm àM§S> AZw^d Agbobo lr. ‘Zmoha ZmB©H$ ¶m§Mm (Zm§d Zm|X H$aVmZm ’$m°‘© nyU© ^éZ qXdMmo) "{hßZm°{Q>P‘' H$m¶©H«$‘ Am¶mo{OV Ho$bm Amho. {deof Q>rn : {e~ra gwé OmVm ˶m {Xgm Zm§d Zm|XUr OmdMr Zm. ¶m H$m¶©H«$‘mMo XmoÝhr à¶moJ {X. 11 Zmoìh|~a 2012 amoOr hmoVrb. {e{~amMr ’$s à˶oH$s é. 250/- * àW‘ à¶moJ - gm¶§. 5 Vo amÌm¡ 8 * Xþgam à¶moJ - amÌm¡ 9 Vo 12 {e~ra gwé OmVm gwH«$mam {Xg gm§Ooa 5 dmOVm. {e~ra H$m~ma OmVm Am¶Vmam {Xgm * {V{H$Q> Xa - é. 100/- XmoZnmam 2 dmOVm. (Ýhdè¶m ìhH$boZ gm§JmVm {e~ra H$é§H$ Om¶) Vw‘Mo JaOoÀ¶mo dñVy KodZ ¶o¶mV. CXm. MmXa, noZ, ZmoQ>~wH$, H$m°bJoQ>, ~«e AmXr gXa H$m¶©H$« ‘ {‘bmJ«rg àmW{‘H$ ‘amR>r Am{U B§p½be emioÀ¶m ZdrZ B‘maVrÀ¶m {deof gwMmodUr : Á¶m H$moUmH$ amdm|H$ ñnoeb é‘ Om¶ Vm§H$m à˶oH$s 100 é. MS> ’$marH$ H$aMo nS>Vbo. ‘XVrgmR>r {‘bmJ«rg àemboÀ¶m dVrZo Am¶mo{OV Ho$bm Amho. EH$m é‘mZ XmoJOmU d MoS>o-MoS>dm§H$ doJdoJio é‘ AmgVbo. H$m¶©H«$‘mMr XmoÝhr à¶moJmMr {V{H$Q>o {‘bmJ«rg àemboÀ¶m {ejH$m§H$S>o VgoM ‘m¶ nm¶§H$ {e~ra nmbH$-{ejH$ g§KmVrb gXñ¶m§H$S>o CnbãY AmhoV. {V{H$Q>m§gmR>r bdH$amV bdH$a * XoO|~« 23 Zm§d Zm|XUoMr eodQ>Mr VmarI 21 XoO|~« * gwdmV : ZdgaUr H|$Ð {‘bmJ«rgÀ¶m {ejH$m§H$S>o g§nH©$ gmYmdm. * Iw¶Mo ‘m¶-nm¶Z ^mJ KodMmo : {deof H$éZ Om§Mr, ^waJr H$mOma Om§dH$ ’w$S>o gaë¶m§V AmZr Om§H$m darb H$m¶©H«$‘mMm bm^ {dÚmWu, nmbH$ Am{U gmd§VdmS>r Vmbw³¶mVrb VgoM Imoer ˶m ¶oam§Hy$¶. * {e~ra Kod§H$ H$maU {H$Vo ? Hw$Qw>§~ AmZr ZdrZ H$mOmar OmoS>߶m§Mo àíZ Am¶H$VmZm qgYwXþJ© {OëømVrb gdmªZr ¿¶mdm Ago AmdmhZ {‘bmJ«rg hm¶ñHy$bMo ‘w»¶mܶmnH$ AmZr gwQ>mdo H$aVmZm {XgmoZ Am¶bo H$s Om¶Ë¶m VaUmQ>çm ^wa½¶m§Mo H$mOmar {OdrV {dñH$Qy>§H$ H$maU aoìh. ’$m. ’o${b³g bmo~mo ¶m§Zr Ho$bo Amho. Omë¶m§V Vm§Mr ‘m¶-nm¶, XoIyZ ho {e~ra ‘m¶-nm¶§H$ ‘mJ©Xe©Z H$aVobo. à˶oH$s ’$s é. 50/- ""jUmV ~mbH$ Va jUmV d¥Õ, jUmV ho‘m‘m{bZr Va jUmV Y‘]Ð'' * XmoZnmaÀ¶m OodUmMr ì¶dñWm Ho$ëbr Amgm. * Am¶Vma Agë¶mH$maUmZ {e{~amZ {‘gm^oQ> AmgVobr. AmíM¶© dmQ>b§ Zm ? Va à˶jmV nhm {X. 11 Zmoìh|~a 2012 amoOr {‘bmJ«rg Vw‘À¶mZ gh^mJ K|d ¶oVm. hm¶ñHy$bÀ¶m nQ>m§JUmda ""{hßZm°{Q>P‘'' MS> ‘m{hVrImVra g§nH©$ gmYmV : aoìh. ’$m. S>m°. H«y$O {S>gmoOm - gm¡. ‘oKZm àH$me amD$i, ghm. {e{jH$m, {‘bmJ«rg hm¶ñHy$b, gmd§VdmS>r g§MmbH$ - ’°${‘br bmB©’$ gpìh©g g|Q>, ’$moZ : 02363-274834, ‘mo~m. 9890676440 11 12
 • 9. ZdgaUr Zmoìh|~« 2012 Zmoìh|~« 2012 ZdgaUr n¶bmo Oë‘{Xg EÝOo{bZm {’${bßg {X. 24/11/2012 ñd. ’$mXa nrQ>a ’$ZmªS>rg - gmd§VdmS>r OÝ‘ : 09/05/1937, ‘¥Ë¶y : 30/10/2010 ~m¶ ‘mUHw$bo ~m¶ ‘mUHw$bo gwnwëbo ‘mUHw$bo JwUwbo gmZwbo {ÛVr¶ nwʶñ‘aU ~m¶ gmoZwbo S>moù¶m§V H$mOi YmH$Qw>bo ZmH$ nmobo YmH$Qw>bo ^mdnyU© AmoR> {MQ>Hw$bo ‘mZ Ymob¶Vm nmoë¶ma Iir Mmi dmO¶V|bo ~miJwQ>r Im¶bobo JwS>JwS>rV {XgVm Vw{P¶mgmR>r OrdZ ‘mPo, à^y {¼ñVm ‘r g‘{n©bo & {XíQ> bmJV énmZ gmo~Vobo ‘mJ©, g˶ Vy OrdZ ~ZyZr gd©ñdr ‘O pñdH$marbo && ’y$b {bbr¶obo Am‘H$m ^wb¶Vm ñdJ©amÁ¶mV Am‘À¶m ’$mXam§Zm {Ma§VZ VrQ> bm¶bobo em§Vr bm^mo hrM à^yMaUr àmW©Zm ! lr. {JaJmob {S>gmoOm Am{U n[adma lr. Amë~Q>© ~mX}gH$a Am{U n[adma * ‘å‘r - Oo{Z’$a * S>°S>r - ñdaZ lr. Q>moZr åhmngoH$a Am{U n[adma * A§H$b - {gëdoñQ>a * AmÝQ>r - goë‘m, ñZohb lr. em{dAa (~m~y) åhmngoH$a Am{U n[adma * A§H$b - àH$me, {ZH$mob, A{Z‘oe, A{X¶m {S>ìhmB©Z ‘gu M°nb - {~eßg hmD$g * J«±S> ‘å‘m - lr‘Vr Am¶arZ E. {’${bßg g‘ñV {¼ñVr ~m§Yd, H$UH$dbr gmd§VdmS>r. ‘mo~m. 9960407689 13 14
 • 10. ZdgaUr Zmoìh|~« 2012 Zmoìh|~« 2012 ZdgaUr ""gd© gm‘mݶ OZVoÀ¶m {dídmgmg nmÌ R>abobr d Amnë¶m AmH$m§jmÀ¶m {j{VOmbm AW© XoUmar g§ñWm'' H°$Wm°{bH$ A~©Z H$mo-Am°n. H«o${S>Q> gmogm. {b., gmd§VdmS>r g§ñWoÀ¶m {d{dY AmH$f©H$ R>od ¶moOZm Zmoìh|~« 2012 R>odrdarb AmH$f©H$ ì¶mOXa A{YH¥$V ^mJ^m§S>db 2 H$moQ>r 30 {Xdg Vo 90 {Xdg 8 Q>¸o$ 3. gUdma 4. Am¶Vma 5. gmoå‘ma 6. ‘§Jima ñd{ZYr 2.01 H$moQ>r 91 {Xdg Vo 180 {Xdg 9 Q>¸o$ {’$brn 1:18-26 Xþ.g. 6:2-6 {’$brn 2:1-4 {’$brn 2:5-11 R>odr 23.78 H$moQ>r 181 {Xdg Vo 365 {Xdg 9.50 Q>¸o$ bwH$ 14:1,7-11 ho~«od 7:23-28 bwH$ 14:12-14 bwH$ 14:15-24 13 ‘{hZo Vo 24 ‘{hZo 10.25 Q>¸o$ ‘mH©$ 12:28-34 J«mhH$ g§»¶m 25 hOma nojm OmñV 7. ~wYdma 8. ~«oñVma 9. gwH«$ma 10. gUdma 25 ‘{hZo Vo 36 ‘{hZo 10.50 Q>¸o$ dgyb ^mJ ^m§S>db 1.9 H$moQ>r {’$brn 2:12-18 {’$brn 3:3-8 BOoH$ 47:1-2, {’$brn 4:10-19 37 ‘{hZo d 60 ‘{hZo 10% bwH$ 14:25-33 bwH$ 15:1-10 8-9, 12 bwH$ 16:9-15 g§ñWoMr Jw§VdUyH$ 8.07 H$moQ>r H$m°b {S>nm°PrQ> (H$‘rV H$‘r 15 {Xdg) 7% Owdm§d 2:13-22 H$O} 17.56 H$moQ>r Xm‘XþßnQ> (S>r.~r.S>r.) 110 ‘{hZo 11. Am¶Vma 12. gmoå‘ma 13. ‘§Jima 14. ~wYdma bm^m§e 14 Q>³Ho$ E‘Am¶gr Am{U Q>rE’$S>r ({H$‘mZ 37 ‘{hZo) 10.75% 1 amOm 17:10-16 VrV 1:1-9 VrV 2:1-8, 11-14 VrV 3:1-7 ho~«od 9:24-28 bwH$ 17:1-6 bwH$ 17:11-19 Ooð> ZmJarH$m§Zm, An§J d ‘{hbm§Zm AYm© Q>¸$m Á¶mXm ì¶mOXa ‘mH©$ 12:38-44 bwH$ 17:7-10 ‘m{gH$/{V‘mhr/ghm‘mhr/dm{f©H$ CËnÞ R>od ¶moOZm 15. ~«oñVma 16. gwH«$ma 17. gUdma 18. Am¶Vma g§ñWoMr hr EH$ AmH$f©H$ R>od ¶moOZm AgyZ ¶m ¶moOZonmgyZ R>odrXmamg ‘m{gH$/ {’$bmo‘oZ 7-20 2 Ow. 4-9 3 Ow. 5-8 Xm{ZEb 12:1-3 {V‘mhr/ghm‘mhr d dm{f©H$ ì¶mOmMr àmár hmoVo. bwH$ 17:20-25 bwH$ 17:26-37 bwH$ 18:1-8 ho~«od 10:11-14,18 ‘mH©$ 13:24-32 AmdV© R>od ([aH$atJ R>od) ¶moOZm - 10 Q>¸o$ 19. gmoå‘ma 20. ‘§Jima 21. ~wYdma 22. ~«oñVma gmoZo VmaU H$O© Luminous H§$nZrMo BÝìhQ>©a d ~°Q>ar VgoM àH$mgUr 1:1-4, àH$mgUr 3:1-6,14-22 OmH$m[a¶ 2:14-18 àH$mgUr 5:1-10 2:1-5 bwH$ 19:1-10 bwH$ 12:46-50 bwH$ 19:41-44 Dell, HCL, Lenovo H§$nZrMo bwH$ 18:35-43 (é. 2500/- àVr J«°‘) b°nQ>m°n d S>oñH$Q>m°n 23. gwH«$ma 24. gUdma 25. Am¶Vma 22. ~«oñVma ‘wë¶m§H$ZmÀ¶m 90% n¶ªV CnbãY 0% ì¶mOXamZo CnbãY àH$mgUr 10:8-11 bwH$ 19:45-48 àH$mgUr 11:4-12 bwH$ 20:27-40 {H«$ñVam¶mMr namo~ Xm{ZEb 7:13-14 àH$mgUr 14:1-3, 4-5 bwH$ 21:1-4 dmhZ H$O© àH$mgUr 1:5-8 Ow. 18:33-37 g§ñWoZo R>a{dbobo S>mD$Z no‘|Q> Ho$ë¶mda J¥hmon¶moJr dñVy H$O© ¶moOZm 27. ‘§Jima 28. ~wYdma 29. ~«oñVma 30. gwH«$ma bJoM H$O© {dVaUmMr gmo¶ g§ñWoZo R>a{dbobo S>mD$Z no‘|Q> Ho$ë¶mda àH$mgUr 14:14-19 àH$mgUr 15:1-4 àH$mgUr 18:1-2, amo‘ 10:9-18 bwH$ 21:5-11 bwH$ 21:12-19 21-23, 19:1-3 ‘mVod 4:18-22 bJoM H$O© {dVaUmMr gmo¶ bwH$ 21:20-28 A{YH$ ‘m{hVrgmR>r Am‘À¶m 1. XoO|~« 2. Am¶Vma 3. gmoå‘ma 4. ‘§Jima Z{OH$À¶m emIoer g§nH©$ gmYm. d BVa AmH$f©H$ H$O© ¶moOZm àH$mgUr 20:1-4, Ooao{‘¶mg 33:14-16 gm§. ’«$mpÝgg emdoa amo‘ 10:9-18 11-21:2 1 WogbUr 3:12-4:2 1 H$atW 9:16-19, ‘mVod 4:18-22 àYmZ H$m¶m©b¶ … dg§V ßbmPm, Jm§Yr Mm¡H$, gmd§VdmS>r, {O. qgYwXþJ© ... 02363-273889 bwH$ 21:29-33 bwH$ 21:25-28 22-23 emIm d|Jwbm© … am‘oída H$m°ånbo³g, n§Mm¶V g{‘Vr amoS>, d|Jwbm©. ........ 02366-262953 34-36 ‘mH©$ 16:15-20 emIm {eamoS>m … Img~mJ dmS>r, {eamoS>H$a H§$nmD§$S>, {eamoS>m ............. 02366-227439 emIm ‘mbdU … ‘hmXod H¥$nm {~ëS>tJ, ~mOmanoR>, ‘mbdU ............. 02365-252782 øm A§H$mV à{gÕ Omëë¶m ‘OHw$amer g§nmXH$ ‘§S>i gh‘V AmgVoboM Aeo Zm. emIm H$UH$dbr … H$moaJm§dH$a {~ëS>tJ, ‘w§~B© Jmodm hm¶do H$UH$dbr ... 02367-233922 Published by : Navsarni Kendra, New Khaskilwada, Behind Jail, Sawantwadi (M.S.) {dñVmaH$j Hw$S>mi … Eg.Q>r.ñQ>±S> Odi, Hw$S>mi ......................... 02362-221559 For Private Circulation only. Printed by : SFX Printers, Sawantwadi...9404451883 15 16