Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Excel 9 หน้า : เรียนรู้ VLOOKUP

63 538 vues

Publié le

Excel 9 หน้า ตอน : เรียนรู้ VLOOKUP
ช่วยให้คุณเข้าใจฟังก์ชั่นสุดฮิตนี้ได้อย่างถ่องแท้ เพื่อให้ทำงานด้วย Excel ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
===============================
ช่วยคุณก้าวหน้าโดย inwexcel.com

Publié dans : Données & analyses
  • Soyez le premier à commenter

Excel 9 หน้า : เรียนรู้ VLOOKUP

  1. 1. inwexcel.com พูดคุยกันได้ที่ facebook.com/inwexcel  VLOOKUP คือ ฟังก์ชั่นในกลุ่ม Lookup & Reference  ทำหน้ำที่ “ดึงข้อมูลที่ต ้องกำรกลับมำจำกตำรำงอ ้ำงอิงที่กำหนด” – โดยวิ่งหำ คำค้นหำ ใน ตำรำงอ้ำงอิง จำกบนลงล่ำง (Vertical Lookup) – พอเจอแล ้ว เอำค่ำใน ลำดับคอลัมน์ ที่ต ้องกำรในแถวเดียวกันกลับมำ ถ ้ำเจอคำค ้นหำ ก็จะดึงข ้อมูลจำก คอลัมน์ต่ำงๆ ใน แถวเดียวกัน กลับไปได ้ 1
  2. 2. inwexcel.com พูดคุยกันได้ที่ facebook.com/inwexcel  มีวิธีเขียนสูตรว่ำ =VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup]) =VLOOKUP(คำค ้นหำ,ตำรำงอ ้ำงอิง,ลำดับคอลัมน์,[ประเภทกำรlookup])  เช่น อยำกได ้ค่ำคะแนน1 ของรหัส c ในตำรำงเขียว  แสดงว่ำ lookup_value= “c”, ตำรำงอ ้ำงอิง =B2:D6, col_index_num=2 แล ้วประเภทกำร Lookup ล่ะ? 2
  3. 3. inwexcel.com พูดคุยกันได้ที่ facebook.com/inwexcel  ประเภท VLOOKUP มีอยู่ 2 แบบ คือ Exact Match และ Approximate Match  VLOOKUP แบบ Exact Match – เรียกง่ำยๆ ว่ำ VLOOKUP แบบเป๊ ะ (ต ้องเจอเป๊ ะ ถึงได ้ค่ำกลับมำ) – เหมำะกับกำร Map ข ้อมูลที่ต ้องกำรเจอเป๊ ะๆ • เช่น มีรหัสสินค ้ำแล ้วอยำกได ้ข ้อมูลอื่นๆ กลับไป • ถ ้ำรหัสสินค ้ำนั้นไม่มีในตำรำงอ ้ำงอิงก็จะแสดงเป็น Error  VLOOKUP แบบ Approximate Match – เรียกง่ำยๆ ว่ำ VLookup แบบประมำณ หรือ แบบช่วง (Range lookup) – เหมำะกับกำร Lookup ข ้อมูลแบบเป็นช่วงๆ • เช่น กำรตัดเกรด ถ ้ำคะแนนไม่ถึง 60 ได ้เกรด D, ไม่ถึง 70 ได ้เกรด C เป็นต ้น • ง่ำยตรงที่ไม่ต ้องทำตำรำงอ ้ำงอิงค่ำละเอียดทุกค่ำแบบ Exact Match ก็สำมำรถได ้ค่ำ กลับไปได ้โดยไม่ Error 3
  4. 4. inwexcel.com พูดคุยกันได้ที่ facebook.com/inwexcel  ตำรำงอ ้ำงอิงจะเรียงยังไงก็ได ้  หำคำค ้นหำจำกบนลงล่ำง จนกว่ำจะเจอคำค้นหำตัวแรกสุด – ถ ้ำหำจนครบแล ้วไม่เจอจะ Error ว่ำ #N/A  ค ้นหำได ้ค่อนข ้ำงช ้ำ (เพรำะใช ้หลักกำร Linear Search)  ใส่ 0 หรือ FALSE เพื่อใช ้VLOOKUP ประเภทนี้  จะเห็นว่ำแบบ Exact Match เหมำะกับตัวอย่ำงข ้ำงต ้น – =VLOOKUP(คำค ้นหำ,ตำรำงอ ้ำงอิง,ลำดับคอลัมน์,[ประเภทกำรlookup]) – =VLOOKUP(“c”,B2:D6,2,FALSE) จะได ้ค่ำ 16 กลับไป 4
  5. 5. inwexcel.com พูดคุยกันได้ที่ facebook.com/inwexcel  ใช ้กรณีคอลัมน์แรกของตำรำงอ ้ำงอิงเรียงจำกน้อยไปมำกเท่ำนั้น  หำคำค ้นหำจำกบนลงล่ำง... จนเจอค่ำที่มำกกว่ำคำค้นหำ แล้วเด้งกลับขึ้นข้ำงบน 1 ช่อง – ถ ้ำคำค ้นหำมีค่ำน้อยกว่ำทุกค่ำในตำรำงจะ Error ว่ำ #N/A – ถ ้ำคำค ้นหำมีค่ำมำกกว่ำทุกค่ำในตำรำงจะได ้บรรทัดสุดท ้ำยของตำรำง  ค ้นหำได ้เร็วมำกๆ (เพรำะใช ้หลักกำร Binary Search)  ใส่ 1 หรือ TRUE เพื่อใช ้VLOOKUP ประเภทนี้  =VLOOKUP(73,B2:D6,2,TRUE) จะได ้ค่ำ “B” กลับไป 5 73
  6. 6. inwexcel.com พูดคุยกันได้ที่ facebook.com/inwexcel  ได ้แน่นอน แต่ควรใช ้ในสถำนกำรณ์ที่เหมำะสมดังนี้ – ตำรำงอ ้ำงอิงเรียงจำกน้อยไปมำกแล ้ว – คำค ้นหำอยู่ในตำรำงอ ้ำงอิงแน่นอน (จึงไม่ต ้องกลัวว่ำจะได ้ค่ำตัวอื่นกลับมำแทน)  จะเห็นว่ำตัวอย่ำงแรกนี้จึงสำมำรถใช ้VLOOKUP Approximate Match ได ้ เช่นเดียวกับ Exact Match  =VLOOKUP(“c”,B2:D6,2,TRUE) จะได ้ค่ำ 16 กลับไปเช่นกัน 6
  7. 7. inwexcel.com พูดคุยกันได้ที่ facebook.com/inwexcel  Approximate Match จะได ้ผลลัพธ์มั่ว หำกไม่ตรงตำมเงื่อนไขที่บอกไป เช่น – ตำรำงอ ้ำงอิงไม่ได ้เรียงจำกน้อยไปมำก หรือ – คำค ้นหำไม่อยู่ในตำรำงอ ้ำงอิง (กรณีข ้ำงล่ำงผิดข ้อนี้) 7
  8. 8. inwexcel.com พูดคุยกันได้ที่ facebook.com/inwexcel  VLOOKUP ใช้ดึงข้อมูลจำกตำรำงอ้ำงอิงไปแสดงใน Cell ที่เรำเขียนสูตร – อยำกดึงข ้อมูลคอลัมน์ไหนจำกตำรำงอ ้ำงอิง ให ้ระบุ col_index_num – อยำกต ้องกำรดึงแถวไหนจำกตำรำงอ ้ำงอิง ใช ้lookup_value เข ้ำช่วย  Vlookup มี 2 โหมด – ถ ้ำต ้องเจอคำค ้นหำแบบเป๊ ะๆ ใช ้Exact Match – ถ ้ำหำค่ำจำกตำรำงอ ้ำงอิงแบบเป็นช่วงได ้ให ้ใช ้Approximate Match  ข้อระวัง Approximate Match – ใช ้Approximate Match กับคำค ้นหำที่ไม่มีในตำรำงอ ้ำงอิงอำจได ้ค่ำผิด – ใช ้Approximate Match โดยไม่เรียงตำรำงอ ้ำงอิงก่อนอำจได ้ค่ำผิด  ใครอยำกรู้ เทคนิค Vlookup เร็ว 100 เท่ำ! – ใช ้ข ้อดีควำมเร็วของ Approximate Match มำผสำนกับควำมเป๊ ะของ Exact match – สำมำรถไปดู ได ้ที่ http://www.inwexcel.com/super-fast-vlookup/ 8
  9. 9. inwexcel.com พูดคุยกันได้ที่ facebook.com/inwexcel  หำกมี Lookup Value (b)ซ้ำกัน 2 ตัวในตำรำงอ ้ำงอิง – กรณีใช ้Exact Match จะได ้คะแนนค่ำไหน? – กรณีใช ้Approximate Match จะได ้คะแนนค่ำไหน? 9

×