Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

906702 it for mgt - september 6r2

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 89 Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Les utilisateurs ont également aimé (11)

Similaire à 906702 it for mgt - september 6r2 (20)

Publicité

906702 it for mgt - september 6r2

 1. 1. Picture: trekearth.com906702 Information Technology for ManagementChapter 1: Managing the Digital WorldChapter 2: Gaining Competitive Advantage through Information Systems เดชนะ สิโรรส 6 กันยายน 2557
 2. 2. Picture: catalogue.pearsoned.ca Today’s Topics Chapter 1: Managing the Digital World Chapter 2: Gaining Competitive Advantage through Information Systems Copyright © 2014 Pearson Education, Inc. Copyright © 2014 Pearson Education, Inc. Managers are facing unique challenges as Digital Technologies permeate the workplace ผู้บริหารกาลังเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ไม่เคยมีมาก่อนคือ การที่เทคโนโลยีดิจิตอบแทรกซึมไปทั่วสานักงาน A firm has competitive advantage over rival firms when it can do something better, faster, more economically, or uniquely องค์กรจะมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือคู่แข่งก็ต่อเมื่อ สามารถดาเนินการได้ดีกว่า เร็วกว่า ประหยัดกว่า พิเศษกว่า 1 80
 3. 3. Picture: catalogue.pearsoned.ca Today’s Topics Chapter 1: Managing the Digital World Chapter 2: Gaining Competitive Advantage through Information Systems Information Systems Today ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน Evolution of Globalizationวิวัฒนาการของโลกาภิวัตน์ Information Systems Defined นิยามของระบบสารสนเทศ The Dual Nature of ISs ธรรมชาติคู่ของระบบสารสนเทศ Information Systems Ethics จริยธรรมของระบบสารสนเทศ Enabling Organizational Strategy through Information Systems ทาให้กลยุทธ์องค์กรเป็นจริงได้ด้วยระบบสารสนเทศ International Business Strategies in the Digital World กลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศในโลกดิจิตอล Valuing Innovations นวัตกรรมที่ให้คุณค่า Freeconomics: Why Free Products are the Future of the Digital World เศรษฐกิจแจกฟรี: เหตุใดสินค้าฟรีจึงเป็นอนาคตของโลกดิจิตอล 2 80
 4. 4. 1.What is a “knowledge worker”?“แรงงานความรู้/ที่มีภูมิรู้” คืออะไร 2.How many of the MIS majors expect to work as knowledge workers upon graduation? บัณฑิตจบใหม่จากสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศกี่คนที่จะเป็นแรงงาน ความรู้ แรงงานพันธุ์ใหม่ในองค์กรบนเศรษฐกิจฐานความรู้ 3.How many of the non-MIS majors expect to work asknowledge workers upon graduation? บัณฑิตสาขาอื่นกี่คนที่จะเป็นแรงงานความรู้ Chapter 1 Information Systems Today ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน Learning Objectiveวัตถุประสงค์การเรียนรู้ Describe the characteristics of the digital world and the advent of the Information Age อธิบายลักษณะพิเศษของโลกดิจิตอลและการปรากฏขึ้นของยุคสารสนเทศ Picture: blog.dbast.com Key Questions? คาถามสาคัญ 2 80
 5. 5. Chapter 1 Information Systems Today ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน Information is a Valuable Resource สารสนเทศเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า/มูลค่า สารสนเทศ เงินทุน แรงงาน ที่ดิน ในสังคมสารสนเทศ สิ่งที่มีคุณค่า/มูลค่า 3 80
 6. 6. ความรู้ตามแบบแผนในยุคเกษตรกรรมสามารถเตรียมความพร้อมให้เยาวชน เป็นบุคคลที่ประสบความสาเร็จในยุคอุตสาหกรรมได้หรือไม่ หากเราอยู่ในยุค นั้น พ่อแม่และครูจะบอกให้เราเตรียมตัวใช้ชีวิตและทางานอย่างไร? Chapter 1 Information Systems Today ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน The Rise of the Information Age การปรากฏขึ้นของยุคสารสนเทศ เมื่อคิดจะวางแผน ศึกษาต่อใน ระดับอุดมศึกษา คุณพูดคุยปรึกษา กับใคร? 4 80
 7. 7. Chapter 1 Information Systems Today ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน Five IT Megatrends in the Information Age 5 แนวโน้มสาคัญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มาก หลากหลายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และรวดเร็ว จึงซับซ้อนจนยากที่จะนาไปใช้งาน โดยเครื่องมือหรือฐานข้อมูลที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบัน ปัญ ญาประดิษฐ์แบบพกพา เคลื่อนที่ไปได้และไร้สาย ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เป็นบริการทางอินเตอร์เน็ตที่รวม ทรัพยากรต่างๆ ที่จาเป็นเชื่อมโยงไว้ด้วยกัน ทางานสอด ประสานกันแบบรวมศูนย์และอิงกับความต้องการของผู้ใช้ โดยผู้ใช้ ระบุความต้องการไปยงซอฟท์แวร์ของระบบ จากนั้นซอฟท์แวร์จะ ร้องขอให้ระบบจัดสรรทรัพยากรและบริการให้ตรงกับความต้องการ ของผู้ใช้ การที่พนักงานในองค์กรนาอุปกรณ์ไอทีของตนเองทั้ง คอมพิวเตอร์พกพาและโทรศัพท์มือถือ รวมถึงพื้นที่ออนไลน์ สาหรับนาเสนอ-แลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวมาสู่การทางาน สื่อสังคมออนไลน์ที่ผู้ใช้เป็นผู้สร้าง สาร/สื่อสารแลกเปลี่ยนกับผู้อื่น และ ผู้อื่นสามารถร่วมแสดงความคิดเห็น ชื่นชอบ แบ่งปัน 5 80
 8. 8. Chapter 1 Information Systems Today ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน Five IT Megatrends in the Information Age: Mobile Computing 5 แนวโน้มสาคัญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ: หลายคนเชื่อว่าเราอยู่ในยุค สิ้นสุดของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ในโลกที่กาลังพัฒนา อุปกรณ์ พกพามักกระโดดก้าวข้าม คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบดั้งเดิม อนุมานได้ว่า -การทางานร่วมกันจะเพิ่มขึ้น -ความสามารถในการบริหาร จัดการธุรกิจจะเป็นตอบสนอง ตามเวลาจริง -มีวิธีใหม่ๆ ในการเข้าถึงลูกค้า 6 80
 9. 9. Chapter 1 Information Systems Today ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน Five IT Megatrends in the Information Age: Social Media 5 แนวโน้มสาคัญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ: ผู้ใช้เฟซบุ๊กมากกว่า 800 ล้านคนแลกเปลี่ยนข้อมูล สถานะที่เป็นปัจจุบันหรือภาพถ่ายกับเพื่อนและ ครอบครัว องค์กรต่างๆ ใช้สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อกระตุ้นบุคลากรให้ทางานอย่าง ร่วมมือสอดประสานกัน หรือเพื่อ เชื่อมโยงสินค้า/บริการ/การสื่อสาร จากองค์กรถึงลูกค้า 7 80 http://www.techinasia.com/thailand-18-million-social-media-users-in-2013/
 10. 10. Chapter 1 Information Systems Today ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน Five IT Megatrends in the Information Age: Big Data 5 แนวโน้มสาคัญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ: •IDC estimated that in 2011, 1.8 zettabytesof data were generated and consumedองค์กรวิจัยตลาด วิเคราะห์ ให้คาปรึกษาด้านเทคโนโลยีการสื่อสาร (International DataCorporation) ของสหรัฐอเมริกาประมาณการว่าในปี 2011 ข้อมูลถูกสร้างและใช้งานมากถึง 1.8 เซตตะไบท์ •How much is 1.8 zettabytes? 1.8 trillion gigabytes, or the equivalent of 57 billion 32GB iPads (IDC, 2011)จานวนข้อมูล 1.8 เซตตะไบท์มีค่าเท่ากับ 1.8 ล้านล้านกิกกะไบท์ หรือเท่ากับความจุข้อมูลของเครื่องไอแพดขนาด 32 กิกกะไบท์จานวน 57 ล้านล้านเครื่อง •This number is forecast to grow by 50 times by 2020มีการพยากรณ์ว่าในปี 2020 จานวนข้อมูลจะเพิ่มขึ้นมากมายมหาศาลกว่านี้อีก 50 เท่าตัว 8 80 http://blogs.vmware.com/vfabric/2013/03/why-every-database-must-be-broken-soon.html
 11. 11. Chapter 1 Information Systems Today ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน Five IT Megatrends in the Information Age: Cloud Computing 5 แนวโน้มสาคัญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ: เวปเทคโนโลยีช่วยเสริมการใช้งาน อินเตอร์เน็ตเพราะเสมือนเป็น สิ่งแวดล้อม/สิ่งอานวยสะดวกในการใช้ งานโปรแกรมและข้อมูล ข้อมูล การประยุกต์ใช้ หลายคนเห็นว่าระบบประมวล ผลแบบกลุ่มเมฆเป็นเสมือน จุดเริ่มต้นของ “คลื่นลูกที่สี่” เป็นโปรแกรมประยุกต์ แต่ถูกจัดเก็บอยู่ในระบบ อินเตอร์เน็ต 9 80
 12. 12. Chapter 1 Information Systems Today ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน Five IT Megatrends in the Information Age: Consumerization of IT 5 แนวโน้มสาคัญทางเทคโนโลยีสารสนเทศ: •Today’s employees bring their own devices to work ปัจจุบันบุคลากรนาอุปกรณ์ไอทีของตนเข้ามาใช้ในการทางานในองค์กร •Initially used for emails/social networking. Now used for other important tasks such as enterprise resource planningในเบื้องต้นนามาใช้รับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และแลกเปลี่ยน ข้อมูลในเครือข่ายสังคมออนไลน์ ต่อมาขยายการใช้ไปสู่งานสาคัญอื่นๆ อาทิ การวางแผนและจัดการ ทรัพยากรขององค์กร •Consumerization may be the most significant trend affecting organizational IT personnel การที่บุคลากรนาอุปกรณ์ไอทีของตนส่วนตัวเข้ามาใช้ในการทางานในองค์กรอาจเป็น แนวโน้มที่สาคัญที่สุดที่กระทบต่อบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร •Consumerizationof IT creates security concerns yet opens up new opportunities เมื่อบุคลากรนาอุปกรณ์ไอทีส่วนตัวมาใช้ทางานในองค์กรก่อความกังวลด้านความปลอดภัยของข้อมูล ธุรกิจแต่ก็เปิดสู่โอกาสใหม่ๆ เช่นกัน Picture: cultofmac.comBYODBring Your Own Device 10 80
 13. 13. Picture: catalogue.pearsoned.ca Today’s Topics Chapter 1: Managing the Digital World Chapter 2: Gaining Competitive Advantage through Information Systems Information Systems Today ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน Evolution of Globalizationวิวัฒนาการของโลกาภิวัตน์ Information Systems Defined นิยามของระบบสารสนเทศ The Dual Nature of ISs ธรรมชาติคู่ของระบบสารสนเทศ Information Systems Ethics จริยธรรมของระบบสารสนเทศ 11 80
 14. 14. Chapter 1 Evolution of Globalizationวิวัฒนาการของโลกาภิวัตน์ Learning Objectiveวัตถุประสงค์การเรียนรู้ Define globalization, describe how it evolved over time, and describe the key drivers of globalization อธิบายความหมายของโลกาภิวัตน์วิวัฒนาการในช่วงเวลาต่างๆ และปัจจัยขับเคลื่อนที่สาคัญ 1.What is “globalization” and how is it manifested? โลกาภิวัตน์คืออะไร เกิดปรากฏขึ้นได้อย่างไร 2.Did you know 3.0? รู้จัก 3.0 หรือไม่ 3.How much of this has been enabled by technology? เทคโนโลยีมีส่วนในการเกิดขึ้นของโลกาภิวัตน์มากน้อยเพียงใด 4.Does any of this make you feel a little threatened and uncomfortable? รู้สึกว่าโลกาภิวัตน์เป็นภัยคุกคามหรือทาให้กังวลใจหรือไม่ Key Questions? คาถามสาคัญ Picture: esl-multicultural-stuff-page4.blogspot.com 11 80
 15. 15. Chapter 1 Evolution of Globalizationวิวัฒนาการของโลกาภิวัตน์ Globalization โลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ โลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม 12 80
 16. 16. Chapter 1 Evolution of Globalizationวิวัฒนาการของโลกาภิวัตน์ Globalization: 1,0, 2.0, 3.0 โลกาภิวัตน์ยุค 1.0, 2.0, 3.0 โลกาภิวัตน์ยุค 2.0 โลกาภิวัตน์ยุค 1.0 โลกาภิวัตน์ยุค 3.0 โลกขนาดกลาง โลกขนาดเล็ก โลกขนาดจิ๋ว โลกแบน GlobalizationPhase ระยะของการ รวมตัวเป็นหนึ่ง เดียวของโลก Time ช่วงเวลา (คริสตศักราช) PrimaryEntities Globalizing การเป็นสากล ของสิ่งต่างๆ Regions Globalizing การรวมตัวเป็น หนึ่งเดียวระดับ ภูมิภาค 1.0 1492-1800 ประเทศต่างๆ ยุโรปและอเมริกา 2.0 1800-2000 องค์กรต่างๆ ยุโรปและอเมริกา 3.0 2000-ปัจจุบัน ปัจเจกบุคคลและ กลุ่มบุคคลต่างๆ ทั่วโลก 13 80
 17. 17. Chapter 1 Evolution of Globalizationวิวัฒนาการของโลกาภิวัตน์ Key Factors Enabling Globalization ปัจจัยสาคัญส่งเสริมให้เกิดโลกาภิวัตน์ •The fall of the Berlin Wall การพังทลายของกาแพงเบอร์ลิน •The Windows operation system การถือกาเนิดของระบบปฏิบัติการวินโดวส์ •The Internet ปรากฏการณ์อินเตอร์เน็ต Release of the Netscape Web browser การเปิดตัวโปรแกรมเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตของเน็ตสเคป •Falling telecommunications costs ต้นทุนและค่าบริการการสื่อสารโทรคมนาคมถูกลง Picture: elearningexamples.com, jis.gov.jm 14 80
 18. 18. Chapter 1 Evolution of Globalizationวิวัฒนาการของโลกาภิวัตน์ The Rise of Information Systems Outsourcing การเติบโตของการใช้บริการระบบสารสนเทศภายนอกองค์กร •Outsourcing: moving of business processes or tasks to another company การจัดจ้างภายนอก หมายถึง การย้ายกระบวนการทางธุรกิจหรือ ภาระงานขององค์กรไปให้องค์กรหรือบุคคลอื่นดาเนินการแทน •Facilitated by declining telecommunication costs การจัดจ้างภายนอกทาได้ง่ายสะดวกยิ่งขึ้นเนื่องจากต้นทุน ในการสื่อสารโทรคมนาคมถูกลง •Driven by cost reduction การจัดจ้างภายนอกเป็นที่นิยมเนื่องจากช่วยลดต้นทุนขององค์กร •Reduced labor costs for low-skilled labor; Apple outsourcing manufacturing to China ต้นทุนค่าจ้างแรงงานฝีมือขั้นต่าลดลง เช่น บริษัทแอปเปิ้ลย้ายฐานผลิตคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ไปประเทศจีน •Reduced labor costs for relatively high-skilled labor: Boeing outsourcing 787 Aeronautical Engineering to Russiaต้นทุนค่าจ้างแรงงานฝีมือขั้นสูงลดลง เช่น บริษัทโบอิ้งประเทศ ฝรั่งเศสย้ายฐานผลิตเครื่องบินรุ่น 787 ไปรัสเซีย Picture: drexelengl102winter.blogspot.com 15 80
 19. 19. Chapter 1 Evolution of Globalizationวิวัฒนาการของโลกาภิวัตน์ The Rise of Information Systems Outsourcing: Key Reasons for Outsourcing: การเติบโตของการใช้บริการสารสนเทศภายนอกองค์กร: เหตุผลสาคัญของการจัดจ้างภายนอก 1.To reduce or control costsเพื่อลดต้นทุนการดาเนินงานหรือลดต้นทุนการควบคุมงาน 2.To free up internal resourcesเพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรภายในองค์กรในด้านอื่น 3.To gain access to world-class capabilitiesเพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรเข้าถึงความสามารถระดับโลก 4.To increase revenue potential of the organizationเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้ขององค์กร 5.To reduce time to marketเพื่อลด/เร่งเวลาการนาสินค้า/บริการออกสู่ตลาด 6.To increase process efficienciesเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการธุรกิจขององค์กร 7.To be able to focus on core activitiesเพื่อให้องค์กรได้สามารถมุ่งเน้นในกิจกรรมสาคัญขององค์กร 8.To source specific capabilities or skillsเพื่อแสวงหาความสามารถหรือทักษะเฉพาะมาใช้ในองค์กร Picture: drexelengl102winter.blogspot.com 16 80
 20. 20. Chapter 1 Evolution of Globalizationวิวัฒนาการของโลกาภิวัตน์ Opportunities of Operating in the Digital World โอกาสของการปฏิบัติในโลกดิจิตอล Picture: bschool.pepperdine.edu 1.Falling Transportation Costs ต้นทุนการขนส่งถูกลง Shipping a bottle of wine from Australia to Europe merely costs a few cents การส่งไวน์หนึ่งขวดจากออสเตรเลียไปยุโรปเสียค่าใช้จ่ายไม่กี่เซนต์ 2.Falling Telecommunication Costs ต้นทุนการสื่อสารโทรคมนาคมถูกลง These have helped create shared perspectives of behavior, desirable goods, and even forms of government ต้นทุนการสื่อสารที่ถูกลงช่วยสร้างแนวคิดเชิงพฤติกรรม/การใช้ชีวิตที่แลกเปลี่ยนแบ่งปันกัน สร้างความ ต้องการในสินค้า รวมถึงรูปแบบใหม่ๆ ของการบริหารสาธารณกิจ 3.Reaching Global Marketsสามารถเข้าถึงตลาดระดับโลกได้ 4.Accessing a Global Labor Poolสามารถเข้าถึงแหล่งแรงงานระดับโลกได้ Highly skilled or low cost labor pools exist in many countries which are now economically accessible แหล่งแรงงานทักษะสูงหรือค่าจ้างต่าที่มีอยู่ในประเทศต่างๆ ซึ่งโลกาภิวัตน์ช่วยให้เข้าถึงได้อย่างประหยัด 17 80
 21. 21. Chapter 1 Evolution of Globalizationวิวัฒนาการของโลกาภิวัตน์ Challenges of Operating in the Digital World ความท้าทายของการปฏิบัติในโลกดิจิตอล Picture: bschool.pepperdine.edu 1.Government ความท้าทายเชิงการเมืองการปกครอง •Political instability ความไร้เสถียรภาพทางการเมือง •Regulatory: privacy, control, standards, censorship กฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆ ได้แก่ สิทธิส่วนบุคคล การควบคุม มาตรฐาน การตรวจสอบ 2.Geopoliticalความท้าทายเชิงภูมิศาสตร์ •Time zones, infrastructure ความแตกต่างด้านเขตเวลา โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ •Workforce: welfare, demographics, expertise ความแตกต่างของแรงงาน อาทิ สุขภาพ สวัสดิภาพ สวัสดิการ ลักษณะทางประชากร การปฏิบัติงาน 3.Cultural ความท้าทายเชิงวัฒนธรรม •Working withการทางานกับผู้คนในวัฒนธรรมที่แตกต่าง •Providing services tooสังคมนั้นก็มีสินค้าและบริการที่เหมือนกันกับขององค์กร 18 80
 22. 22. Picture: catalogue.pearsoned.ca Today’s Topics Chapter 1: Managing the Digital World Chapter 2: Gaining Competitive Advantage through Information Systems Information Systems Today ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน Evolution of Globalizationวิวัฒนาการของโลกาภิวัตน์ Information Systems Defined นิยามของระบบสารสนเทศ The Dual Nature of ISs ธรรมชาติคู่ของระบบสารสนเทศ Information Systems Ethics จริยธรรมของระบบสารสนเทศ 19 80
 23. 23. Chapter 1 Information Systems Defined นิยามของระบบสารสนเทศ Learning Objectiveวัตถุประสงค์การเรียนรู้ Explain what an information system is, contrasting its data, technology, people, and organizational components อธิบายความหมายของระบบสารสนเทศ เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูล เทคโนโลยี บุคลากร และส่วนประกอบขององค์กร Data: The Root and Purpose of Information Systems •Data is analyzed and processed into information ข้อมูลถูกนามาวิเคราะห์และประมวลผลเป็นสารสนเทศ •When there is an ability to understand the information and make decisions using it, it become knowledge เมื่อมีความสามารถที่จะทาความเข้าใจสารสนเทศ และ ตัดสินใจที่จะใช้สารสนเทศนั้นก็กลายเป็นความรู้ขององค์กร ข้อมูล: จุดกาเนิดและจุดมุ่งหมายของระบบสารสนเทศ ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้ ข้อมูลที่ไม่ถูก จัดรูปแบบ ข้อมูลที่ถูก จัดรูปแบบ ข้อมูลที่เรียงลาดับ ความสัมพันธ์กัน ความหมาย ความหมาย ความหมาย เลขหมายประกันสังคม เลขหมายประกันสังคม  เอกลักษณ์บุคคล 19 80
 24. 24. Chapter 1 Information Systems Defined นิยามของระบบสารสนเทศ The Components of Information Systems องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ Five Components of Information Systems: องค์ประกอบ 5 ประการของระบบสารสนเทศ 1.Peopleบุคลากร 2.Telecommunicationsการสื่อสารโทรคมนาคม 3.Hardware อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการต่อพ่วงต่างๆ 4.Data ข้อมูล 5.Software ชุดคาสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์ บุคลากร การสื่อสารโทรคมนาคม ข้อมูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และการต่อพ่วงต่างๆ ชุดคาสั่งหรือโปรแกรม สั่งงานคอมพิวเตอร์ 20 80
 25. 25. Chapter 1 Information Systems Defined นิยามของระบบสารสนเทศ People: The Builders, Managers, and Users of Information Systems บุคลากร: ผู้สร้าง ผู้จัดการ และผู้ใช้ระบบสารสนเทศ •An ecosystem of Users, Builders, Managers and those who study information systems ระบบที่เกิดจากความสัมพันธ์ของผู้ใช้ ผู้สร้าง ผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่ทาการศึกษาระบบสารสนเทศ •As the use of information systems grows, so does the need for dedicated IS professionals เมื่อการใช้ระบบสารสนเทศเติบโตเป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้น จึงต้องการมืออาชีพด้านระบบสารสนเทศที่ทุ่มเทพัฒนา จัดการ ดูแลรักษาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด •Growing demand focused on those with advanced and/or unique skills ความต้องการมืออาชีพด้านระบบสารสนเทศมีมากและมากขึ้นโดยเฉพาะมืออาชีพที่มีความรู้ทันสมัยและก้าวหน้า มีทักษะเฉพาะพิเศษเฉพาะตน Picture: bringyourownit.com 21 80
 26. 26. Chapter 1 Information Systems Defined นิยามของระบบสารสนเทศ IS Positions Rank Among the Best Jobs in America การจัดอันดับตาแหน่งงานด้านระบบสารสนเทศท่ามกลางตาแหน่งงานที่ดีที่สุดในสหรัฐอเมริกา อันดับ ตาแหน่ง ค่าเฉลี่ยเงินเดือน การเติบโตในตาแหน่งงาน (คาดการณ์ 10 ปี) นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ปรึกษาด้านการเงิน นักกายภาพบาบัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรโยธา ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล นักวิเคราะห์การเงิน วิศวกรสิ่งแวดล้อม 22 80
 27. 27. Chapter 1 Information Systems Defined นิยามของระบบสารสนเทศ Organizations: The Context of Information Systems องค์กร: บริบท(สภาพแวดล้อม/เงื่อนไข) ของระบบสารสนเทศ •Information Systems can help organizations ระบบสารสนเทศสามารถช่วยองค์กรได้ดังต่อไปนี้ •Be more productive and profitable ช่วยให้องค์กรมีผลิตภาพมากยิ่งขึ้นก็จะสามารถสร้างรายได้มากขึ้น •Gain competitive advantage ช่วยให้องค์กรมีความได้เปรียบเหนือการแข่งขันยิ่งขึ้น •Reach more customers ช่วยให้องค์กรเข้าถึงลูกค้าได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น •Improve service to their customers ช่วยให้องค์กรปรับปรุงการบริการต่อลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น •This holds true for all types of organizations –professional, social, religious, educational, and governmental องค์กรทุกประเภทสามารถได้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ ทั้ง องค์กรทางธุรกิจ องค์กรทางสังคม องค์กร ทางศาสนา องค์กรทางวิชาการ รวมถึงองค์กรภาครัฐที่ให้บริหารจัดการ/บริการสาธารณกิจทั้งปวง Picture: dreamstime.com 23 80
 28. 28. Picture: catalogue.pearsoned.ca Today’s Topics Chapter 1: Managing the Digital World Chapter 2: Gaining Competitive Advantage through Information Systems Information Systems Today ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน Evolution of Globalizationวิวัฒนาการของโลกาภิวัตน์ Information Systems Defined นิยามของระบบสารสนเทศ The Dual Nature of ISs ธรรมชาติคู่ของระบบสารสนเทศ Information Systems Ethics จริยธรรมของระบบสารสนเทศ 24 80
 29. 29. Chapter 1 The Dual Nature of ISs ธรรมชาติคู่ของระบบสารสนเทศ Learning Objectiveวัตถุประสงค์การเรียนรู้ Describe the dual nature of information systems in the success and failure of modern organization อธิบายธรรมชาติคู่ของระบบสารสนเทศต่อความสาเร็จและความล้มเหลวขององค์กรสมัยใหม่ 1.Does a great payroll or order entry system give your organization a competitive advantage? ระบบการจ่ายเงินเดือนพนักงาน หรือระบบบันทึกการสั่งซื้อช่วยสร้าง ความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับองค์กรได้หรือไม่ 2.What if the order system is connected to a CRM system which helps you cross sell or up sell additional goods and services? จะเป็นอย่างไรถ้าระบบบันทึกการสั่งซื้อถูกเชื่อมต่อเข้ากับระบบบริหาร ความสัมพันธ์กับลูกค้าและทาให้องค์กรสามารถเสนอขายสินค้า/ บริการได้มากขึ้นและต่อเนื่อง Key Questions? คาถามสาคัญ Picture: aiim.org 24 80
 30. 30. Chapter 1 The Dual Nature of ISs ธรรมชาติคู่ของระบบสารสนเทศ Why Information System Matter เหตุใดระบบสารสนเทศจึงสาคัญ Does IT matter? ระบบสารสนเทศสาคัญหรือไม่ A classic article in 2003 pointed out many existing information system elements have become commoditized –argues focus will turn to pure cost reduction บทความยอดนิยมในปี 2003 ระบุว่าองค์ประกอบหลายประการของระบบสารสนเทศ นั้นมีราคาที่ถูกลงจนองค์กรต่างๆ สามารถจัดหาระบบสารสนเทศมาใช้งานได้โดยง่าย However, the continuous innovation still being seen in information systems has some companies realizing strategic advantage from the innovative uses thereof อย่างไรก็ตาม นวัตกรรมด้านระบบสารสนเทศยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งองค์กรต่างตระหนักเป็นอย่างดีว่าการนาระบบ สารสนเทศเข้ามาใช้งานในองค์กรจะช่วยสร้างข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ให้แก่องค์กรได้เป็นอย่างดี Still, such advantage can be fleeting, and companies using information systems for strategic advantage need to keep innovating ถึงกระนั้น ข้อได้เปรียบดังกล่าวเกิดขึ้นและคงอยู่เพียงชั่วขณะเวลาสั้นๆ ดังนั้น องค์กรที่ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อข้อได้เปรียบ เชิงกลยุทธ์จาเป็นต้องรักษาระดับของนวัตกรรมไว้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ Picture: mysuperchargedlife.com 25 80
 31. 31. Chapter 1 Information Systems Defined นิยามของระบบสารสนเทศ Information Systems for Competitive Advantage ระบบสารสนเทศเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร FedEx is just one firm using information systems for competitive advantage เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งขององค์กรธุรกิจที่นาระบบสารสนเทศ มาใช้ประโยชน์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน Firms of all types and sizes can use information systems to gain or sustain a competitive advantage over their rivals องค์กรทุกประเภทไม่ว่าจะขนาดใดก็ตามสามารถใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศ เพื่อสร้างหรือรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันเหนือคู่แข่งของตน Whether it is a small mom-and-pop boutique or a large government agency, every organization can find a way to use information technology to beat its rivals แม้กระทั่งธุรกิจขนาดเล็กแบบครอบครัวหรือหน่วยงานภาครัฐขนาดใหญ่ ทุกองค์กรสามารถแสวงหาแนวทางที่จะใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื่อเอาชนะคู่แข่งได้ทั้งสิ้น Picture: linkedin.com; mundodasmarcas.blogspot.com 26 80
 32. 32. Chapter 1 The Dual Nature of ISs ธรรมชาติคู่ของระบบสารสนเทศ Coming Attractions: The Future of Cloud-Based Communications แรงดึงดูดใหม่: อนาคตของการสื่อสารบนระบบอินเตอร์เน็ต Picture: blog.necam.com By 2020, all sorts of our communications-related information could come to be stored in the cloud ในปี 2020 ที่จะมาถึง ข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทั้งมวล อาจถูกนาไปเก็บรักษาไว้ในระบบอินเตอร์เน็ต •this information could be analyzed ข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้สามารถนามาวิเคราะห์ผล •helping know where friends and family are ผู้ใช้ข้อมูลสามารถรู้ว่าเพื่อนและครอบครัวของเขาอยู่ที่ใดในเวลานั้น •Knowing how and when to reach them ผู้ใช้ข้อมูลสามารถรู้ว่าจะติดต่อเข้าถึงเพื่อนและครอบครัวเมื่อไหร่และอย่างไร The cloud could wind up knowing more about our lives than we do. Still, the benefits could be amazing การประมวลผลข้อมูล “บนก้อนเมฆ” ช่วยเสริมให้บุคคลยิ่งรู้เกี่ยวกับชีวิตของตนมากยิ่งขึ้น กว่าเดิมดังนั้น ระบบการประมวลผลข้อมูลแบบก้อนเมฆจะยิ่งนาประโยชน์มาสู่องค์กรอย่างน่าอัศจรรย์ 27 80
 33. 33. Picture: catalogue.pearsoned.ca Today’s Topics Chapter 1: Managing the Digital World Chapter 2: Gaining Competitive Advantage through Information Systems Information Systems Today ระบบสารสนเทศในปัจจุบัน Evolution of Globalizationวิวัฒนาการของโลกาภิวัตน์ Information Systems Defined นิยามของระบบสารสนเทศ The Dual Nature of ISs ธรรมชาติคู่ของระบบสารสนเทศ Information Systems Ethics จริยธรรมของระบบสารสนเทศ 28 80
 34. 34. Chapter 1 Information System Ethics จริยธรรมของระบบสารสนเทศ Learning Objectiveวัตถุประสงค์การเรียนรู้ Describe how computer ethics impact the use of information systems and discuss the ethical concerns associated with information privacy and intellectual property อธิบายจริยธรรมการใช้คอมพิวเตอร์ว่าส่งผลกระทบต่อ ระบบสารสนเทศอย่างไร และอภิปรายประเด็นเชิงจริยธรรม ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสารสนเทศ และทรัพย์สินทางปัญญา What is “computer ethics”? จริยธรรมการใช้งานคอมพิวเตอร์คืออะไร Key Questions? คาถามสาคัญ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสารสนเทศ ความสามารถใน การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ความถูกต้องเที่ยงตรง ของข้อมูลสารสนเทศ ความเป็นเจ้าของ สารสนเทศ จริยธรรมของ ระบบสารสนเทศ 28 80
 35. 35. Chapter 1 Information System Ethics จริยธรรมของระบบสารสนเทศ Information Privacy ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสารสนเทศ What information should you have to reveal? ข้อมูลสารสนเทศใดบ้างที่เราควรเปิดเผย What information you might want to keep private? ข้อมูลสารสนเทศใดบ้างที่เราควรเก็บเป็นส่วนตัว What is identity theft? การโจรกรรมเอกลักษณ์บุคคลคืออะไร การขโมยข้อมูลเพื่อสวมรอยเป็นบุคคลนั้นคืออะไร Companies seem to know about our very move -how much information do we need to reveal? Amazon.com is famous for personalization.What are the costs? องค์กรต่างๆ ดูจะรู้ทุกการเคลื่อนไหวของผู้บริโภค/ลูกค้า เราควร เปิดเผยข้อมูลตัวตนมากน้อยเพียงใด เว็บไซต์Amazon.com เป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวางในความสามารถจัดหา/นาเสนอสินค้าบริการที่ตรงกับ ความต้องการเฉพาะบุคคล แต่ลูกค้าต้องให้ข้อมูลอะไรบ้างเพื่อแลกกับ Personalization ดังกล่าว ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสารสนเทศ ความสามารถใน การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ความถูกต้องเที่ยงตรง ของข้อมูลสารสนเทศ ความเป็นเจ้าของ สารสนเทศ จริยธรรมของ ระบบสารสนเทศ 29 80
 36. 36. Chapter 1 Information System Ethics จริยธรรมของระบบสารสนเทศ Information Accuracy ความถูกต้องเที่ยงตรงของข้อมูลสารสนเทศ Who is responsible for ensuring of the authenticity and fidelity of information? ใครหรือองค์กรใดที่รับผิดชอบการตรวจสอบความถูกต้องจริง แท้ของข้อมูลและความเที่ยงตรงว่าข้อมูลไม่ถูกบิดเบือนเพื่อ สร้างความแน่ใจมั่นใจในการใช้ข้อมูล ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสารสนเทศ ความสามารถใน การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ความถูกต้องเที่ยงตรง ของข้อมูลสารสนเทศ ความเป็นเจ้าของ สารสนเทศ จริยธรรมของ ระบบสารสนเทศ 30 80
 37. 37. Chapter 1 Information System Ethics จริยธรรมของระบบสารสนเทศ Information Property ความเป็นเจ้าของข้อมูลสารสนเทศ Who owns information about individuals? ใครเป็นเจ้าของข้อมูลบุคคลที่รวบรวมได้จากปัจเจกบุคคล How can this information be sold and exchanged? ข้อมูลระดับบุคคลนี้สามารถนาไปจาหน่ายหรือแลกเปลี่ยน ได้หรือไม่ อย่างไร ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสารสนเทศ ความสามารถใน การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ความถูกต้องเที่ยงตรง ของข้อมูลสารสนเทศ ความเป็นเจ้าของ สารสนเทศ จริยธรรมของ ระบบสารสนเทศ 31 80
 38. 38. Chapter 1 Information System Ethics จริยธรรมของระบบสารสนเทศ Data Privacy Statements ถ้อยแถลงว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Company maintaining the database with customer information legally owns it องค์กรที่มีฐานข้อมูลเก็บบันทึกข้อมูลของลูกค้านับว่าเป็น เจ้าของข้อมูลนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่… Is free to sell it? องค์กรสามารถนาข้อมูลนั้นไปขายสร้างรายได้ได้หรือไม่ Must it ensure proper data handling practices องค์กรต้องมั่นใจว่าการได้มาซึ่งข้อมูลนั้นถูกต้องเหมาะสม Social networking complicates matters ความสลับซับซ้อนของเครือข่ายสังคมออนไลน์นับว่าสาคัญ ต่อประเด็นการได้มาและการนาข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ Complexity of privacy settings ความสลับซับซ้อนของการตั้งค่าปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล Friends can tag you without your knowledgeเพื่อนสามารถกาหนดค่าหรืออธิบายข้อมูลของเราได้โดยที่เราไม่รู้ Picture: europeanbusinessreview.eu 32 80
 39. 39. Chapter 1 Information System Ethics จริยธรรมของระบบสารสนเทศ Information Accessibility ความสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ Who has the right to monitor the information? ใครที่มีสิทธิในการติดตามตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลสารสนเทศ ความสามารถใน การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ ความถูกต้องเที่ยงตรง ของข้อมูลสารสนเทศ ความเป็นเจ้าของ สารสนเทศ จริยธรรมของ ระบบสารสนเทศ 33 80
 40. 40. Chapter 1 Information System Ethics จริยธรรมของระบบสารสนเทศ The Need for a Code of Ethical Conduct: Computer Ethics Institute Guidelines ความจาเป็นที่จะต้องกาหนดจรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์: แนวทางสาหรับองค์กร The Guidelines Prohibits: ข้อห้ามปฏิบัติ 1.Using a computer to harm othersห้ามก่ออาชญากรรม ละเมิดหรือทาร้ายผู้อื่น 2.Interfering with other people’s computer workห้ามก้าวก่าย แทรกแซงหรือแก้ไขงานผู้อื่น 3.Snooping in other people’s filesห้ามรบกวนหรือสอดแนมผู้อื่น 4.Using a computer to stealห้ามขโมยข้อมูลหรืออื่นๆ 5.Using a computer to bear false witnessห้ามใช้เพื่อสร้างหลักฐานเท็จ 6.Copying or using proprietary software without paying for it ห้ามคัดลอกหรือลักลอบใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ 7.Using other’s resources without authorization or compensation ห้ามละเมิดใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยไม่มีสิทธิใช้ หรือโดยไม่จ่ายเงิน 8.Appropriating other people’s intellectual outputห้ามใช้โดยไม่เคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น The Guidelines Recommend: ข้อควรปฏิบัติ 9.Review social consequences of programs and systems you design ควรทบทวนผลกระทบทางสังคมที่จะตามมาจากการออกแบบหรือใช้งานโปรแกรมหรือระบบต่างๆ 10.Use in ways that show consideration and respect for others ควรใช้อย่างมีวิจารณญาณและเคารพในผู้อื่น Picture: mrclark.info 34 80
 41. 41. Chapter 1 Information System Ethics จริยธรรมของระบบสารสนเทศ The Digital Divide ความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศ Picture: blogs.swa-jkt.com Many people are being left behind in the information age ผู้คนอีกมากมายที่ถูกทิ้งให้ล้าหลังอยู่ในยุคสารสนเทศเพราะ ไม่มีเทคโนโลยีใช้งานและเข้าไม่ถึงสารสนเทศ Strong linkage between computer literacy and a person’s ability to compete in the information age ความเชื่อมโยงระหว่างความรู้และทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และ ความสามารถของบุคคลที่จะแข่งขันได้ในยุคสารสนเทศนั้นเป็นความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันที่แข็งแกร่งมาก People in rural communities, the elderly, people with disabilities, and minorities lag behind national average for Internet access and computer literacy บุคคลที่อาศัยในชุมชนชนบทห่างไกล ผู้สูงอายุ บุคคลพิการทุพลภาพ และชนกลุ่มน้อยจัดเป็นกลุ่มที่ถูกทิ้งให้อยู่รั้งท้ายเมื่อ เทียบกับประชากรกลุ่มอื่นของประเทศที่มีโอกาสเรียนรู้การใช้งานคอมพิวเตอร์และเข้าถึงอินเตอร์เน็ต The challenges in overcoming the digital divide are even greater in developing countries ความท้าทายเพื่อเอาชนะปัญหาความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงเทคโนโลยีและสารสนเทศนั้นเป็นประเด็นใหญ่ในประเทศกาลัง พัฒนามากกว่าประเทศที่พัฒนาแล้ว 35 80
 42. 42. Picture: catalogue.pearsoned.ca Today’s Topics Chapter 1: Managing the Digital World Chapter 2: Gaining Competitive Advantage through Information Systems Enabling Organizational Strategy through Information Systems ทาให้กลยุทธ์องค์กรเป็นจริงได้ด้วยระบบสารสนเทศ International Business Strategies in the Digital World กลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศในโลกดิจิตอล Valuing Innovations นวัตกรรมที่ให้คุณค่า Freeconomics: Why Free Products are the Future of the Digital World เศรษฐกิจแจกฟรี: เหตุใดสินค้าฟรีจึงเป็นอนาคตของโลกดิจิตอล 36 80
 43. 43. Chapter 2 Enabling Organizational Strategy through ISs Learning Objectiveวัตถุประสงค์การเรียนรู้ Discuss how information systems can be used for automation, organizational learning, and strategic advantage อภิปรายว่าระบบสารสนเทศสามารถนามาใช้เพื่อการทางานอย่างอัตโนมัติ เพื่อการเรียนรู้ขององค์กร และเพื่อ ประโยชน์เชิงกลยุทธ์ Types of Decisions You Face ประเภทของการตัดสินใจที่ผู้บริหารองค์กรต้องเผชิญ การตัดสินใจในประเด็นปัญหา ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การตัดสินใจในประเด็นปัญหา ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว และเคยตัดสินใจแล้ว การตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง มีหลักเกณฑ์และขั้นตอนกาหนดไว้ชัดเจน เช่น การปฏิบัติงานประจาวัน การตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง ไม่มีหลักเกณฑ์ ไม่มีขั้นตอนกาหนดไว้ล่วงหน้า เช่น เหตุการณ์ไม่คาดคิด Nonrecurring Recurring Unstructured Structured 36 80
 44. 44. Chapter 2 Enabling Organizational Strategy through ISs Organizational Decision-Making Levels ระดับของการตัดสินใจในองค์กร Who has had a job? ใครในองค์กรที่อยู่ในตาแหน่งที่ต้องตัดสินใจ What level has this job been at? งานในตาแหน่งดังกล่าวต้องตัดสินใจอะไรบ้าง What type of decisions do you make? ประเภทของการตัดสินใจที่ต้องดาเนินการมีอะไรบ้าง Structured versus Unstructured ตัดสินใจแบบมีโครงสร้าง กับ ตัดสินใจแบบไม่มีโครงสร้าง Recurring versus Non-recurring ตัดสินใจในปัญหาที่เคยเกิดขึ้นแล้ว กับ ตัดสินใจในปัญหาที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ระดับบริหาร กาหนดกลยุทธ์ ระดับสั่งการ นากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ระดับปฏิบัติการ 37 80
 45. 45. Chapter 2 Enabling Organizational Strategy through ISs Organizational Decision-Making Levels: Operational Level ระดับของการตัดสินใจในองค์กร: ระดับปฏิบัติการ ระดับบริหาร ระดับสั่งการ ระดับปฏิบัติการ ใครเป็นผู้ตัดสินใจ หัวหน้างาน ผู้ควบคุมคนงาน ประเด็นตัดสินใจ การปฏิบัติงานอัตโนมัติ ประจาวัน กิจกรรมทาซ้าใน กระบวนการ และเหตุการณ์ ต่างๆ ในการปฏิบัติงานประจา เหตุผลในการตัดสินใจ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การดาเนินงานขององค์กร 38 80
 46. 46. Chapter 2 Enabling Organizational Strategy through ISs Organizational Decision-Making Levels: Managerial/Tactical Level ระดับของการตัดสินใจในองค์กร: ระดับจัดการผู้นากลยุทธ์ไปปฏิบัติ ระดับบริหาร ระดับสั่งการ ระดับปฏิบัติการ ใครเป็นผู้ตัดสินใจ ผู้จัดการระดับกลาง และ ผู้จัดการส่วนงานต่างๆ ประเด็นตัดสินใจ การติดตามงานอัตโนมัติ ประจาวัน การควบคุมกิจกรรม ระดับปฏิบัติการ เหตุผลในการตัดสินใจ เพื่อปรับปรุงประสิทธิผล การดาเนินงานขององค์กร 39 80
 47. 47. Chapter 2 Enabling Organizational Strategy through ISs Organizational Decision-Making Levels: Strategic Level ระดับของการตัดสินใจในองค์กร: ระดับบริหารผู้กาหนดกลยุทธ์ขององค์กร ระดับบริหาร ระดับสั่งการ ระดับปฏิบัติการ ใครเป็นผู้ตัดสินใจ ผู้บริหารระดับสูง ประเด็นตัดสินใจ สรุปรวมข้อมูลการดาเนินงาน ที่ผ่านมาขององค์กรและวางแผน ไปข้างหน้าเพื่ออนาคตขององค์กร เหตุผลในการตัดสินใจ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์และ การวางแผนขององค์กร 40 80
 48. 48. Chapter 2 Enabling Organizational Strategy through ISs Organizational Functions and Functional Levels หน้าที่ขององค์กรและระดับของหน้าที่ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การจัดการแฟ้มสะสมงาน (เพื่อการจัดการความรู้) การพยากรณ์กาลังคน การวางแผนโฆษณาและส่งเสริมการตลาด การวางแผนทรัพยากรการผลิต การประมวลคาสั่งซื้อ การพยากรณ์การเงิน การวิเคราะห์ค่าตอบแทนการทางาน การจัดการสินค้าคงคลัง ระบบข้อมูลบัญชี ระบบข้อมูลการเงิน ระบบข้อมูลทรัพยากรบุคคล ระบบข้อมูลการตลาด ระบบข้อมูลการปฏิบัติการ การประมวลผลเงินเดือน การจัดการกระแสเงินสด คลังทักษะบุคลากร การตั้งราคาและการขาย การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรการผลิต การขายแบบอัตโนมัติ 41 80
 49. 49. Chapter 2 Enabling Organizational Strategy through ISs Major IS Tasks: Business Value Added งานสาคัญของระบบสารสนเทศ: การเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจ What do we mean when we say we create business value by automating, organizational learning and supporting strategy อะไรคือความหมาย เมื่อกล่าวถึงการสร้างมูลค่าทาง ธุรกิจโดยการทาให้งานเป็นอัตโนมัติ การเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ และการสนับสนุนกลยุทธ์ มูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ ความเป็นอัตโนมัติ ของงาน การเรียนรู้ ขององค์กร การกาหนด กลยุทธ์ ขององค์กร 42 80
 50. 50. Chapter 2 Enabling Organizational Strategy through ISs Information Systems for Automating: Doing Things Faster ระบบสารสนเทศเพื่อความเป็นอัตโนมัติของงาน: ทาสิ่งต่างๆ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม กิจกรรมพื้นฐานของ กระบวนการให้กู้ยืม กระบวนการให้กู้ยืม แบบทาด้วยมือ กระบวนการให้กู้ยืม แบบใช้เทคโนโลยีบางส่วน กระบวนการให้กู้ยืม แบบอัตโนมัติ เขียนและส่งใบขอกู้ ตรวจสอบความถูก ต้องของใบขอกู้ ป้อนข้อมูลในใบขอกู้ เข้าระบบสารสนเทศ อนุมัติเงินกู้กรณี ยอดต่ากว่า $250,000 ส่งให้คณะกรรมการ ตัดสินใจกรณียอด เงินกู้สูงกว่า $250,000 แจ้งผลกลับผู้ขอกู้ รวมเวลาดาเนินการ เขียนใบสมัครที่บ้าน (1.5 วัน) เขียนใบสมัครที่บ้าน (1.5 วัน) เขียนใบสมัครออนไลน์ (15 นาที) รอตรวจสอบเป็นชุด (2.5 วัน) รอตรวจสอบเป็นชุด (2.5 วัน) ตรวจสอบด้วยคอมพิวเตอร์ (3.5 วินาที) ทางานเอกสาร (1 ชั่วโมง) รอป้อนข้อมูลเป็นชุด (2.5 วัน ตรวจสอบเสร็จแล้วออนไลน์ (---) ทาด้วยมือ ด้วยคน ทุกขั้นตอน (15 วัน) มีคอมพิวเตอร์มาช่วย (1ชั่วโมง) ประมวลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ (1 วินาที) คณะกรรมการอนุมัติ (15 วัน) คณะกรรมการอนุมัติ (15 วัน) คณะกรรมการอนุมัติ (15 วัน) รอแจ้งเป็นชุด (5 วัน) (1 วัน) (แจ้งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 3.5 วินาที) 43 80
 51. 51. Chapter 2 Enabling Organizational Strategy through ISs Information Systems for Organizational Learning: Doing Things Better ระบบสารสนเทศเพื่อความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้: ทาสิ่งต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม Information systems can track and identify trends and seasonality ระบบสารสนเทศสามารถตามรอยและระบุแนวโน้มที่น่าจะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาหรือฤดูกาล Managers can use this to plan staffing levels and cross-training ผู้บริหารสามารถใช้การคาดพยากรณ์แนวโน้มนี้เพื่อวางแผนบุคคลและการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมทีมงาน ฤดูหนาว ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วง สินเชื่อ ผ่อนบ้าน กรณีธุรกิจ ให้เงินกู้ สินเชื่อ รถยนต์ เพิ่มวงเงินบัตรเครดิต ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว สินเชื่อ ผ่อนบ้าน สินเชื่อ รถยนต์ สินเชื่อ ผ่อนบ้าน สินเชื่อ รถยนต์ สินเชื่อ ผ่อนบ้าน สินเชื่อ รถยนต์ สินเชื่อเช่าซื้อ รถบ้านหรือเรือ สินเชื่อเช่าซื้อ รถบ้านหรือเรือ 44 80
 52. 52. Chapter 2 Enabling Organizational Strategy through ISs Information Systems for Supporting Strategy: Doing Things Smarter ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์: ทาสิ่งต่างๆ ให้ฉลาดสมาร์ทกว่าเดิม Firms have a competitive strategy. Information systems should be implemented that support that strategy องค์กรย่อมมีกลยุทธ์การแข่งขันจึงควรนาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ดังกล่าว Low cost strategy implies information systems to minimize expenses กลยุทธ์ต้นทุนต่าบ่งบอกว่าองค์กรต้องการระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กรเพื่อลดค่าใช้จ่าย High quality strategy implies information systems to support ensuring excellent quality and minimal defects กลยุทธ์คุณภาพสูงบ่งบอกว่าองค์กรต้องการระบบสารสนเทศมาใช้ในองค์กรเพื่อสร้างความแน่ใจว่าสินค้าและ บริการที่จะส่งออกสู่ตลาดนั้นมีคุณภาพเป็นเลิศอย่างแท้จริงและมีจุดผิดพลาดน้อยที่สุด 45 80
 53. 53. Chapter 2 Enabling Organizational Strategy through ISs Sources of Competitive Advantage แหล่งของความได้เปรียบในการแข่งขัน แหล่งของความได้เปรียบในการแข่งขัน คุณภาพ บริการ สินค้าราคาถูก สูตรเฉพาะ นวัตกรรม ตรายี่ห้อ คุณค่า 46 80
 54. 54. Chapter 2 Enabling Organizational Strategy through ISs The Five Forces Model การประเมินส่วนตลาดด้วยเครื่องมือแรงกระทบทั้ง 5 การแข่งขันระหว่างคู่แข่ง ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ภัยคุกคามจาก ผู้แข่งขันหน้าใหม่ อานาจต่อรองของ ผู้ซื้อ/คู่ค้า/ลูกค้า อานาจต่อรอง ของผู้จัดหา วัตถุดิบการผลิต ภัยคุกคามจาก สินค้า/บริการ ทดแทน ส่วนแบ่งตลาดต่า การแข่งขันในราคาขาย ขายตัดราคา การกระจายสินค้า การคืนสินค้า การสูญเสียลูกค้า การเข้าถึง Suppliers รายอื่น ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาวัตถุดิบลดลง การลดราคาขายสินค้าลง การสูญเสียส่วนแบ่งตลาด ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ ระบบเสริมความสามารการผลิต บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ระบบบริหารทรัพยากรขององค์กร ระบบบริหารทรัพยากรการผลิต ระบบบริหารห่วงโซ่อุปทาน ระบบลดต้นทุนการผลิต ระบบ CAD/CAM เพื่อปรับปรุงคุณภาพ การนาเสนอสินค้า/บริการบนเว็บไซต์ 47 80
 55. 55. Chapter 2 Enabling Organizational Strategy through ISs Pursuit of Competitive Advantage การติดตามความได้เปรียบในการแข่งขัน What technologies enable an organization เทคโนโลยีอะไรบ้ายที่ช่วยเสริมความได้เปรียบ ในการแข่งขันขององค์กร •Best-made product สินค้าที่ผลิตมาอย่างดีที่สุด(ดีกว่าคู่แข่งในตลาด) •Superior customer service การบริการลูกค้าที่เป็นเลิศ (เหนือกว่าคู่แข่งในตลาด) •Lower costs than rivals ราคาสินค้าต่ากว่าคู่แข่ง •Proprietary manufacturing technology เทคโนโลยีการผลิตต้นแบบ (คู่แข่งเลียนแบบไม่ได้) •Shorter development/test lead times การพัฒนาสินค้า/ทดสอบตลาดสั้น วางจาหน่ายเร็ว •Well-known brand name ตรายี่ห้อเป็นที่รู้จัก •More value for the money ลูกค้ารู้สึกคุ้มค่าเงินที่จ่ายไป (มากกว่าซื้อจากคู่แข่ง) ตลาด/ลูกค้าเป้าหมาย ประเภทของความได้เปรียบทาง การแข่งขันที่องค์กรต้องติดตาม แข่งด้วยต้นทุนต่า แข่งด้วยความแตกต่าง กลยุทธ์ การเป็นผู้ให้บริการ ที่มีต้นทุนดีที่สุด ใช้กลยุทธ์แตกต่าง ในตลาดเฉพาะ ใช้กลยุทธ์เป็น ผู้นาตลาด ด้านต้นทุนต่า สินค้าราคาถูก ใช้กลยุทธ์เป็น ผู้นาตลาด ด้านความแตกต่าง ใช้กลยุทธ์ต้นทุนต่า ราคาขายถูก ในตลาดเฉพาะ พื้นที่ตลาดกว้าง ผู้ซื้อมาก พื้นที่ตลาดเฉพาะ ผู้ซื้อวงแคบ 48 80
 56. 56. Picture: catalogue.pearsoned.ca Today’s Topics Chapter 1: Managing the Digital World Chapter 2: Gaining Competitive Advantage through Information Systems Enabling Organizational Strategy through Information Systems ทาให้กลยุทธ์องค์กรเป็นจริงได้ด้วยระบบสารสนเทศ International Business Strategies in the Digital World กลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศในโลกดิจิตอล Valuing Innovations นวัตกรรมที่ให้คุณค่า Freeconomics: Why Free Products are the Future of the Digital World เศรษฐกิจแจกฟรี: เหตุใดสินค้าฟรีจึงเป็นอนาคตของโลกดิจิตอล 49 80
 57. 57. Chapter 2 International Business Strategies in the Digital World Learning Objectiveวัตถุประสงค์การเรียนรู้ Describe international business and IS strategies used by companies operating in the digital world อธิบายว่าองค์กรใช้กลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศและกลยุทธ์เชิงระบบสารสนเทศในการดาเนินงานใน โลกดิจิตอลอย่างไร International IS Strategies There are four international business strategies กลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศมี 4 กลยุทธ์ 1.Home replicationทาซ้าเหมือนบริษัทแม่ที่ประเทศบ้านเกิด 2.Globalโลกคือตลาดเดียวจึงดาเนินธุรกิจภายใต้ศูนย์กลางเดียวกัน 3.Multidomesticบริษัทลูกแต่ละประเทศจัดการธุรกิจอย่างอิสระ 4.Transnationalส่งผ่านข้ามชาติทางานแบบประสานกันเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุด Each has pros and cons in terms of complexity, cost benefits, local responsiveness, and control กลยุทธ์แต่ละแบบมีทั้งข้อดีข้อเสียตามความสลับซับซ้อน การลงทุนและผลตอบแทน การตอบรับจากตลาดปลายทาง และการ ควบคุมการดาเนินธุรกิจ Picture: blogs.mccombs.utexas.edu 49 80
 58. 58. Chapter 2 International Business Strategies in the Digital World Home-Replication Strategy กลยุทธ์ทาซ้าบ้านเกิด ---ดาเนินธุรกิจในต่างประเทศเหมือนกับที่เคยดาเนินการในประเทศ •Focused Domestically เน้นตลาดท้องถิ่นในประเทศ •Exporting products to generate additional sales การส่งออกสินค้าเป็นเพียงการเพิ่มยอดขาย •Secondary emphasis on international operations การดาเนินธุรกิจระหว่างประเทศเป็นจุดเน้นลาดับรองขององค์กร •Information systems not a significant factor in facilitating international export sales ระบบสารสนเทศเน้นอานวยข้อมูลตอบสนองตลาดท้องถิ่น ไม่มุ่งสนับสนุนการส่งออก/ขายระหว่างประเทศ Picture: blogs.mccombs.utexas.edu 50 80
 59. 59. Chapter 2 International Business Strategies in the Digital World Global Business Strategy กลยุทธ์โลกคือตลาดเดียว-ธุรกิจดาเนินภายใต้ศูนย์กลางเดียว ตลาดบ้านเกิด ขององค์กร (บริษัทแม่) บริษัทลูก ในต่างประเทศ บริษัทลูก ในต่างประเทศ บริษัทลูก ในต่างประเทศ บริษัทลูก ในต่างประเทศ การควบคุม การควบคุม การควบคุม การควบคุม ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล 51 80
 60. 60. Chapter 2 International Business Strategies in the Digital World Multidomestic Business Strategy กลยุทธ์ให้อิสระบริษัทลูกในต่างประเทศบริหารจัดการเอง ตลาดบ้านเกิด ขององค์กร (บริษัทแม่) บริษัทลูก ในต่างประเทศ บริษัทลูก ในต่างประเทศ บริษัทลูก ในต่างประเทศ บริษัทลูก ในต่างประเทศ การควบคุม การควบคุม การควบคุม การควบคุม ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล ข้อมูล 52 80
 61. 61. Chapter 2 International Business Strategies in the Digital World Transnational Business Strategy ตลาดบ้านเกิด ขององค์กร (บริษัทแม่) บริษัทลูก ในต่างประเทศ บริษัทลูก ในต่างประเทศ บริษัทลูก ในต่างประเทศ บริษัทลูก ในต่างประเทศ การควบคุม/ข้อมูล การควบคุม/ข้อมูล ข้อมูล การควบคุม กลยุทธ์ส่งผ่านข้ามชาติ มองหาทรัพยากรทั่วโลกประสาน การทางานแบบรวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างและส่งมอบคุณค่าอย่างเหมาะสม 53 80
 62. 62. Chapter 2 International Business Strategies in the Digital World Business/Information Systems Strategies กลยุทธ์ธุรกิจ/กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ กลยุทธ์ ระบบสารสนเทศ/ธุรกิจ ระบบ การสื่อสาร ทรัพยากรข้อมูล โลกคือตลาดเดียว ธุรกิจดาเนินภายใต้ ศูนย์กลางเดียว ส่งผ่านข้ามชาติ ทางานประสานรวม บริษัทแม่ให้บริษัทลูกจัดการ ธุรกิจในประเทศตนเอง อย่างอิสระ ระบบสารสนเทศ แบบกระจายศูนย์ ระบบสารสนเทศ แบบรวมศูนย์ ระบบสารสนเทศ แบบกระจาย/แบ่งปัน โปรแกรมทางานบนอินเตอร์เน็ต สื่อสารเชื่อมโยงทั่วองค์กร สื่อสารแบบหลายเครือข่าย ระหว่างบริษัทแม่กับบริษัท ลูกในต่างประเทศ สื่อสารทางตรงระหว่างบริษัทแม่ กับบริษัทลูกในต่างประเทศ ฐานข้อมูลระดับท้องถิ่น ของบริษัทแม่ ทรัพยากรข้อมูลที่มี ลักษณะร่วมเหมือนกัน ทุกสาขาประเทศ ข้อมูลแลกเปลี่ยนแบ่งปัน กันระหว่างบริษัทแม่ และบริษัทลูก 54 80
 63. 63. Picture: catalogue.pearsoned.ca Today’s Topics Chapter 1: Managing the Digital World Chapter 2: Gaining Competitive Advantage through Information Systems Enabling Organizational Strategy through Information Systems ทาให้กลยุทธ์องค์กรเป็นจริงได้ด้วยระบบสารสนเทศ International Business Strategies in the Digital World กลยุทธ์ธุรกิจระหว่างประเทศในโลกดิจิตอล Valuing Innovations นวัตกรรมที่ให้คุณค่า Freeconomics: Why Free Products are the Future of the Digital World เศรษฐกิจแจกฟรี: เหตุใดสินค้าฟรีจึงเป็นอนาคตของโลกดิจิตอล 55 80
 64. 64. Chapter 2 Valuing Innovations นวัตกรรมที่ให้คุณค่า Learning Objectiveวัตถุประสงค์การเรียนรู้ Explain why and how companies are continually looking for innovative ways to use information systems for competitive advantage อธิบายถึงความสาคัญและวิธีที่องค์กรค้นหาอย่างต่อเนื่องถึงแนวทาง เชิงนวัตกรรมในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ The Need for Constant IS Innovation ความจาเป็นในการพัฒนา/สร้างนวัตกรรมในระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง The most important discoveries of the next 50 years are likely to be ones of which we cannot now even conceive” John Maddox จอห์น แมดดอกซ์นักเขียนวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษกล่าวว่า “การค้นพบที่สาคัญที่สุดในอีก 50 ปี ข้างหน้ามีแนวโน้มว่าจะเป็นการค้นพบในสิ่งที่เราในปัจจุบันนี้ไม่อาจคาดคิดถึงได้” Transformation Technologies are difficult or even impossible to see comingการเปลี่ยนรูป/แปรรูปของเทคโนโลยีต่างๆ นั้นยากที่จะมองเห็นหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะ คาดเดาว่าจะเปลี่ยนแปรไปในรูปแบบใด Think of the Internet in 1999. Many of the critical discoveries in the next 50 years will be in areas we don’t see coming คิดถึงอินเตอร์เน็ตในปี พ.ศ. 2543 และพัฒนาการอันรวดเร็วของอินเตอร์เน็ตในอีกไม่กี่ปีต่อมา การค้นพบสาคัญๆ หลายสิ่งในอีก 50 ปีข้างหน้าจึงเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง John Maddox British Science Writer 1925-2009 Picture: telegraph.co.uk 56 80
 65. 65. Chapter 2 Valuing Innovations นวัตกรรมที่ให้คุณค่า Miniaturization –What is Moore’s Law? เทคโนโลยีการย่อส่วน -กฎของมัวร์คืออะไร Gordon E. Moore Co-founder, Intel Corporation Picture: intel.com/pressroom 57 80 http://betanews.com/2013/10/15/breaking-moores-law/
 66. 66. Chapter 2 Valuing Innovations นวัตกรรมที่ให้คุณค่า Valuing Innovations นวัตกรรมที่ให้คุณค่า Which new technology will make or break your business? เทคโนโลยีใหม่ใดที่จะช่วยเสริมสร้างหรือขัดขวางธุรกิจ เทคโนโลยีใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ในไม่เร็วก็ช้าเกิดขึ้นแน่นอนไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ กฎของมัวร์ การยืนยันบุคคลด้วยเสียง การรู้จาเสียงพูด ความเร็วในการบันทึกข้อมูล ระดับคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง 16 หน่วยประมวลผล ต่อโปรเซสเซอร์ ท่อนาโนที่บิดโค้งงอได้ ระบบที่ช่วยควบคุมการทางาน ของสิ่งที่เล็กมากๆ กว่าอะตอม เว็บความรู้ที่ข้อมูลเก็บในฐานข้อมูลแต่การแสดงผล พลวัตรไปตามความต้องการเฉพาะของผู้ใช้ โปรเซสเซอร์ขนาดเล็กระดับนาโน การสร้างเซลล์เทียมที่มีชีวิต การเชื่อมต่อไร้สาย มีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง การนาเสนอข้อมูลที่ยืดหยุ่น ผ่านหน้าจอที่บิดงอได้ สื่อการเรียนรู้แบบเกมที่มีผู้เล่นหลายคนจานวนมาก ภาพยนตร์ 3 มิติที่ผู้ชมไม่ต้องสวมแว่นตา การค้นหาที่จับข้อมูล ได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง ระบบคอมพิวเตอร์ที่ ทราบบริบทของผู้ใช้ การเก็บข้อมูลด้วยเลเซอร์ให้ ความเร็วกว่าเดิมนับพันเท่าตัว อุปกรณ์จับคลื่นสมองเพื่อสั่งการคอมพิวเตอร์ แทนที่หน้าจอแบบสัมผัส 58 80
 67. 67. Chapter 2 Valuing Innovations นวัตกรรมที่ให้คุณค่า Successful Innovation is Difficult การสร้างนวัตกรรมให้ประสบความสาเร็จเป็นสิ่งยาก Innovation is often fleetingนวัตกรรมมักเกิดขึ้นและหายวับไปอย่างรวดเร็ว The advantages gained from innovations are often short lived ความได้เปรียบที่องค์กรได้มาจากนวัตกรรมมักเป็นความได้เปรียบที่มีอายุสั้นคงอยู่ไม่นาน Innovation is often risky นวัตกรรมมักมีความเสี่ยง Sometimes even superior products can lose the race Blu-ray versus HD DVD บางครั้งแม้แต่สินค้าพิเศษที่เหนือกว่าสินค้าคู่แข่งก็อาจพ่ายแพในการแข่งขันได้ กรณีศึกษาเทคโนโลยีบันทึกข้อมูลบนแผ่นบลูเรย์กับแผ่นข้อมูลแบบบันทึกด้วยแสงสาหรับวิดีโอความละเอียดสูง Innovation choices are often difficultนวัตกรรมมักยากที่จะเลือกใช้ Foreseeing the future is not always possibleIn 1994, the Internet was not given much attentionการคาดทานายอนาคตอาจไม่สามารถทาได้อย่างถูกต้องเสมอไป ดูจากในปี พ.ศ. 2537 อินเตอร์เน็ต ไม่ได้รับความสนใจมากนัก แต่ภายในไม่กี่ปีหลังจากนั้น อินเตอร์เน็ตพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและเปลี่ยนโลกไป อย่างมาก 59 80
 68. 68. Chapter 2 Valuing Innovations นวัตกรรมที่ให้คุณค่า Hype Cycle for Emerging Technologies, 2013 วงจรชีวิตของการกาเนิดเทคโนโลยี ระยะจุดชนวน ความคาดหวัง เวลา ระยะเป็นที่รู้จักเติบโต ถูกคาดหวังสุดขีด ระยะที่เทคโนโลยีต้องผ่านการทดสอบ หลายครั้งจนผ่านวิกฤติต่าสุดของความผิดหวัง ระยะรู้แจ้งเห็นจริง เทคโนโลยีผ่านการรับรอง ระยะเติบโตมาถึงจุดที่เทคโนโลยี กลายเป็นสิ่งที่ใช้กันเป็นปกติ เวลาที่เทคโนโลยีเติบโตจนระยะสุดท้าย ต่ากว่าสองปี 2-5ปี 5-10ปี มากกว่า 10 ปี หายไปก่อนถึงระยะสุดท้าย 60 80

×