Kesedaran kepelbagaian sosiobudaya

KESEDARAN
KEPELBAGAIAN
SOSIOBUDAYA
HASIL PEMBELAJARAN
• Membincangkan aspek, kesan dan
implikasi kepelbagaian sosiobudaya di
Malaysia melalui temubual (C5, A2, LO1)
KESEDARAN
KEPELBAGAI
A SOSIO-
BUDAYA
BAHASA
STRUKTUR
MASYARAKAT
BANGSA
KEPERCAYAAN
JANTINA
ADAT RESAM
BANGSA
 Menurut Kamus Dewan (1999), bangsa merupakan
sekumpulan orang yang mempunyai ciri-ciri
kebudayaan, nilai dan aspirasi yang sama
 Menurut Kamus Pelajar (1993), bangsa ditakrifkan
sebagai kumpulan manusia yang sama asal usulnya
serta serupa sifatnya.
 Bangsa merupakan suatu kelompok manusia yang di
anggap memiliki identiti bersama, yang bersatu pada
satu wilayah dan mempunyai keterikatan dengan
wilayah tersebut
 Contohnya, Melayu, Cina dan India di Malaysia yang
hidup bersama sejak dahulu dan telah membentuk
identiti Malaysia yang ada kini.
 Bangsa juga merujuk kepada nilai sosial seperti
bekerjasama, toleransi, hormat-menghormati,
setiakawan, dedikasi, persahabatan, perkongsian,
kesabaran dan kegigihan yang boleh dipupuk dalam
kalangan murid untuk mencorakkan suasana bilik
darjah yang sihat dan dinamik.
 Integrasi sosial- proses menyatupadukan pelbagai
kelompok, menerima ciri ahli lain tanpa
mengambilkira identiti dan asal usul mereka.
Penyerapan budaya
 Penyerapan budaya melalui beberapa proses iaitu;
 Asimilasi
-kumpulan minoriti hilang identiti dan diserap oleh
kumpulan majoriti.
-
Amalgamasi
-proses percantuman dari segi biologi
berlaku melalui perkahwinan campur
-perkahwinan akan menghasilkan satu kelompok
baru
yang seterusnya membentuk budaya baru dalam
masyarakat berkenaan
7
REFLEKSI
• Dengan menggunakan peta pemikiran
yang sesuai banding bezakan budaya
dalam bagi masyarakat yang telah
dibentangkan.
Pluralisme
-proses mempertahankan kepelbagaian budaya
-ciri-ciri kebudayaan pelbagai kelompok dikekalkan
-setiap etnik mempunyai hak terhadap warisan
kelompok, justeru itu terus mengamalkan budaya
yang diwarisinya.
Akomodasi
-setiap etnik menyedari nilai dan norma antara satu
sama lain.
-Mereka menghormati budaya etnik lain dan dalam
masa yg sama mempertahankan budaya mereka
sendiri.
Akulturasi
- Masyarakat menerima dan meminjam unsur-
unsur budaya golongan majoriti tanpa
mengubah unsur-unsur budaya asal
-proses ini juga dikenali sebagai asimilasi
budaya
Keadaan di malaysia
 Malaysia merupakan sebuah negara berbilang kaum
yang pernah menghadapi konflik etnik.
 Hubungan antara etnik yang berbeza wujud dalam
suasana yang baik dan mampu memacu
perkembangan ekonomi negara.
 Hubungan etnik mencerminkan darjah dan sumber
ketegangan sosial dalam sesebuah masyarakat
 Hubungan etnik mempengaruhi dasar sosial dan
perancangan sosial sesebuah negara
STRUKTUR MASYARAKAT / KELAS SOSIAL
 Masyarakat merupakan sekelompok besar manusia
yang hidup saling berhubungan dan bergantungan
berasaskan satu budaya serta bidang tertentu dan
mempunyai matlamat yang sama
 Roucek dan Warren (1979) – masyarakat sebagai
satu kumpulan manusia yang berhubung secara
tetap dan tersusun dalam manjalankan aktiviti
secara kolektif dan merasakan bahawa mereka hidup
bersama
 De Fleur (1974) – masyarakat sebagai sebuah pola
yang sangat kompleks mengenai organisasi sosial,
dimana ahli-ahlinya saling bergantung dan terdapat
garis panduan bagi semua bidang tingkah laku sosial.
Ciri-ciri utama masyarakat
 Hidup berkelompok
 Mempunyai budaya
 Sering mengalami perubahan
 Saling berinteraksi sama ada dalaman dan dengan
pihak luar
 Mempunyai pemimpin
 Mempunyai aturan sosial
KEPENTINGAN MASYARAKAT MAJMUK
 Struktur masyarakat atau kelas sosial berperanan
untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan
masyarakat.
 Pergaulan bebas dan tidak berkelompok dalam
satu masyarakat juga akan menentukan pola
kehidupan masyarakat.
 Contohnya, murid golongan bawahan dapat
bergaul dan berinteraksi dengan murid golongan
atasan tanpa mengira budaya dan masyarakat lain
 Murid perlu didedahkan supaya mereka dapat
mengelakkan rasa tinggi diri dan seterusnya
menerima rakan sebagai sebahagian daripada
komuniti dalam kehidupan mereka
 Hubungan yang baik juga dapat memupuk nilai
persahabatan, nilai kerjasama dan nilai toleransi dalam
bilik darjah yang menjamin kesejahtaeraan dan
keharmonian murid.
 Hubungan yang baik menunjukkan adanya nilai-nilai
penyayang dapat disemai dalam jiwa murid-murid.
 Oleh itu, masalah tingkah laku yang tidak diingini dapat
dikurangkan dan dibendung dengan lebih berkesan
 Murid golongan bawahan dan golongan atasan dapat
bergaul tanpa mengira budaya dan masyarakat lain
 Secara langsung satu suasana pembelajaran yang kondusif
akan terbentuk
KEPERCAYAAN
 Kepercayaan bermaksud akuan akan benarnya
terhadap sesuatu perkara.
 Seseorang yang menaruh kepercayaan akan berasa
‘pasti’ terhadap sesuatu perkara yang berkenaan
 Kepercayaan dalam konteks psikologi adalah
bermaksud suatu keadaan jiwa yang berkaitan
dengan sikap berkedudukan memihak.
 Kepercayaan akan membentuk nilai yang akan
menjadi amalan dalam kehidupan masyarakat.
 Kamus Dewan (1994) - kepercayaan merupakan
keyakinan atau akuan mengenai kebenaran
berlakunya sesuatu
 Kepercayaan adalah sesuatu yang dipercayai dan
diterima secara turun-temurun
Kepercayaan masyarakat Melayu
 Masyarakat Melayu banyak meninggalkan pelbagai
kepercayaan yang mana dalamnya mengandungi
pelbagai pantang larang, tunjuk ajar dan nasihat
yang berguna
 Bertujuan untuk mendidik tetapi disampaikan
secara halus supaya tidak menyinggung perasaan
mereka yang ditegur malah dapat memperkayakan
adat dalam masyarakat
 Contohnya
 Melarang anak duduk atas bantal
 Tidak boleh menyanyi atau bersiul di dapur
Kepercayaan masyarakat Cina
 Percaya kepada semangat yang kekuatannya luar
biasa – semangat yang berada di dalam fenomena
alam seperti langit, matahari, tanah air, tumbuhan
dan gunung
 Fenomena ‘Yang’ dan ‘Ying’
 ‘Jade’ – memberi kekayaan dan keharmonian
 Feng-shui – memberi tuah dalam kehidupan
19
Kepercayaan masyarakat India
 Dewa-dewi
 Unsur alam
 Unsur jahat seperti hantu, roh dan penunggu
 Sesiapa yang melanggar kepercayaan biasanya akan
menerima nasib buruk atau kesan negatif
20
 Nilai dan kepercayaan adalah saling berkaitan
 Kepercayaan memberi hala tuju manusia tentang
kehidupan
 Nilai merupakan prinsip-prinsip yang menentukan
apakah yang sesuai dan bermoral dalam sesebuah
masyarakat
 Nilai dalam masyarakat boleh mempengaruhi norma
masyarakat tersebut
BAHASA
 Bahasa merupakan satu sistem komunikasi yang
menggunakan bunyi atau simbol dengan pengertian
yang tidak harus digunakan dengan sewenag-
wenangnya, tetapi mempunyai struktur
 Cole (1998) – bahasa adalah satu set simbol-simbol
dan aturcara-aturcara yang disusun bersama dengan
kaedah yang bermakna sengan sistem komunikasi
kompleks
 Bahasa adalah bersifat dinamik kerana bersesuaian
dengan kelompok masyarakat dan peredaran masa
Fungsi bahasa dalam masyarakat
 Menggambarkan suasana
 Menyampaikan maklumat antara penutur dengan
pendengar
 Supaya pendengar menyambut (percakapan)
 Untuk menyatakan perasaan
 Untuk mempertingkatkan prestasi dalam aspek
penggunaan bahasa, aktiviti pertandingan,
perbahasan, syarahan dan pidato adalah
digalakkan sebagai galakan pengggunaan bahasa.
 Sekolah Wawasan (tiga aliran sekolah yang
berbeza) –
 membolehkan murid-murid di SJKC menguasai
bahasa Melayu dan bahasa kebangsaan disamping
membolehkan murid memahami budaya, bahasa
serta pemikiran rakannya daripada kaum yang
berlainan.
ADAT RESAM
 Adat resam
 Sesuatu cara yang telah ditentukan untuk melakukan
sesuatu yang telah diakui oleh masyarakat.
 Kelaziman yang diharapkan daripada anggota
masyarakat dan turut mempunyai kesan (isbat)
kepada pelaku samada positif atau negatif.
Adat resam 3
kaum utama di
Malaysia:
Adat Resam
Melayu
Adat Resam
Cina
Adat Resam
India
Adat Resam Melayu
“ Biar Mati anak, jangan mati adat”.
 Perumpamaan berikut jelas menunjukkan bahawa
masyarakat Melayu sangat mementingkan adat.
 Tatacara dan adat resam masyarakat Melayu
banyak dipengaruhi oleh adat yang diwarisi oleh
budaya Hindu yang disesuaikan mengikut unsur-
unsur Islam.
Adat ini dapat
dilihat dari pada 3
aspek kehidupan
Adat resam
kelahiran
Adat resam
perkahwinan
Adat resam
kematian
Adat resam yang masih diteruskan dan diamalkan
hingga hari ini….
 Melenggang perut
 Meminang & bertunang
 Kematian
 Bersunat
 Bercukur jambul
Adat Resam India
Antara adat resam India yang masih diteruskan dan
diamalkan:
• Sewaktu mengandung – Adat Valaikaappu
• Semasa bersalin – membisikkan nama Tuhan
(Gayati Mantiram)
JANTINA
 Menurut Butler & Manning (1998), “ the term
gender describes masculinity and feminity- the
thoughts, feelings and behaviour that identify one
as either male or female”.
 Walaupun terdapat persamaan antara lelaki dan
perempuan, namun masih terdapat perbezaan
antara mereka.
 Guru hendaklah mengenalpasti dan merancang
pengalaman pembelajaran yang bersesuaian dengan
jantina.
 Faktor jantina turut mempengaruhi pembentukan
iklim di dalam bilik darjah, justeru itu, guru harus
mengetahui pengaruh jantina terhadap pembelajaran
murid
 Campuran jantina di dalam bilik darjah memberi
peluang murid-murid lelaki dan perempuan bergaul
dengan lebih tertib, bertanggungjawab, menghormati
perbezaan yang wujud dari segi jantina serta
meluaskan lagi ruang persefahaman dan toleransi.
1 sur 32

Recommandé

Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan par
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam PendidikanNota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam Pendidikan
Nota Padat EDUP3063 - Pentaksiran Dalam PendidikanAhmad Fahmi
86.7K vues30 diapositives
kapasiti pedagogi pembelajaran bermakna par
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknakapasiti pedagogi pembelajaran bermakna
kapasiti pedagogi pembelajaran bermaknanoorfarahanahmohdnoo
14.2K vues22 diapositives
Nota Padat EDUP3073 - Budaya dan Pembelajaran par
Nota Padat EDUP3073 - Budaya dan PembelajaranNota Padat EDUP3073 - Budaya dan Pembelajaran
Nota Padat EDUP3073 - Budaya dan PembelajaranAhmad Fahmi
35K vues21 diapositives
Kepelbagaian sosial budaya par
Kepelbagaian sosial budayaKepelbagaian sosial budaya
Kepelbagaian sosial budayamas preity
57.7K vues74 diapositives
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya par
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budayaPembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budayaKanageswary Karunamoothei
14.9K vues46 diapositives
Topik 3 implikasi kepelbagaian sosio budaya terhadap 3 par
Topik 3 implikasi kepelbagaian sosio budaya terhadap 3Topik 3 implikasi kepelbagaian sosio budaya terhadap 3
Topik 3 implikasi kepelbagaian sosio budaya terhadap 3share with me
16.4K vues31 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Panduan penulisan rph par
Panduan penulisan rphPanduan penulisan rph
Panduan penulisan rphtamya65
39.7K vues60 diapositives
Pendekatan pengajaran par
Pendekatan pengajaranPendekatan pengajaran
Pendekatan pengajaranQamariah sabariah
20.8K vues19 diapositives
Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran par
Dokumen Standard Kurikulum PentaksiranDokumen Standard Kurikulum Pentaksiran
Dokumen Standard Kurikulum PentaksiranGulit Rukag
88K vues36 diapositives
Teori pembelajaran par
Teori pembelajaranTeori pembelajaran
Teori pembelajaranHerney Aqilah Kay
61.6K vues34 diapositives
Pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran par
Pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaranPendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran
Pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaranBynaNie MaiRa
335.7K vues30 diapositives
Pengenalan kepentingan rph par
Pengenalan  kepentingan rphPengenalan  kepentingan rph
Pengenalan kepentingan rphLuqmanZaaba
21.5K vues12 diapositives

Tendances(20)

Panduan penulisan rph par tamya65
Panduan penulisan rphPanduan penulisan rph
Panduan penulisan rph
tamya6539.7K vues
Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran par Gulit Rukag
Dokumen Standard Kurikulum PentaksiranDokumen Standard Kurikulum Pentaksiran
Dokumen Standard Kurikulum Pentaksiran
Gulit Rukag88K vues
Pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran par BynaNie MaiRa
Pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaranPendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran
Pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran
BynaNie MaiRa335.7K vues
Pengenalan kepentingan rph par LuqmanZaaba
Pengenalan  kepentingan rphPengenalan  kepentingan rph
Pengenalan kepentingan rph
LuqmanZaaba21.5K vues
Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru) par Mohd Shirazi
Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru)Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru)
Edup2132 topik 3 (peringkat perkembangan guru)
Mohd Shirazi7.2K vues
MASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAH par Izny Atikah
MASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAHMASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAH
MASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DI DALAM BILIK DARJAH
Izny Atikah155.1K vues
Pengurusan Disiplin Bilik Darjah par Farah Elriani
Pengurusan Disiplin Bilik DarjahPengurusan Disiplin Bilik Darjah
Pengurusan Disiplin Bilik Darjah
Farah Elriani32K vues
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa... par Syrvison Goh
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
EDUP3033 Murid dan Pembelajaran (Strategi pengajaran berpusatan guru, berpusa...
Syrvison Goh20K vues
model pemprosesan maklumat par Khasim Din
model pemprosesan maklumatmodel pemprosesan maklumat
model pemprosesan maklumat
Khasim Din30K vues
Akauntabiliti guru par ibnussomad
Akauntabiliti guruAkauntabiliti guru
Akauntabiliti guru
ibnussomad23.4K vues
Kaedah main peranan par ANiS ADiBaH
Kaedah main perananKaedah main peranan
Kaedah main peranan
ANiS ADiBaH27.5K vues
Ciri-ciri Guru Yang Efektif par Fauzan Zain
Ciri-ciri Guru Yang EfektifCiri-ciri Guru Yang Efektif
Ciri-ciri Guru Yang Efektif
Fauzan Zain26K vues
Implikasi kepelbagaian sosiobudaya kepada murid par Izzat Najmi
Implikasi kepelbagaian sosiobudaya kepada muridImplikasi kepelbagaian sosiobudaya kepada murid
Implikasi kepelbagaian sosiobudaya kepada murid
Izzat Najmi10.2K vues
5. Kemahiran Profesional Guru par Arthur Jupong
5. Kemahiran Profesional Guru5. Kemahiran Profesional Guru
5. Kemahiran Profesional Guru
Arthur Jupong70.7K vues
Pernyataan profesional par Sella Yunik
Pernyataan profesionalPernyataan profesional
Pernyataan profesional
Sella Yunik22.9K vues
Penilaian formatif & sumatif par Hanim Hanisha
Penilaian formatif & sumatifPenilaian formatif & sumatif
Penilaian formatif & sumatif
Hanim Hanisha30.1K vues

Similaire à Kesedaran kepelbagaian sosiobudaya

Kesedaran Kepelbagaian par
Kesedaran KepelbagaianKesedaran Kepelbagaian
Kesedaran KepelbagaianTDYuen
378 vues35 diapositives
Implikasi kepelbagaian sosiobudaya par
Implikasi kepelbagaian sosiobudayaImplikasi kepelbagaian sosiobudaya
Implikasi kepelbagaian sosiobudayaPensil Dan Pemadam
2.5K vues10 diapositives
Assignment edu 2 par
Assignment edu 2Assignment edu 2
Assignment edu 2Mohammad Hazim Hamdan
17.5K vues33 diapositives
Perkembangan sosiobudaya disekolah par
Perkembangan sosiobudaya disekolahPerkembangan sosiobudaya disekolah
Perkembangan sosiobudaya disekolahshafidaosman
1.8K vues17 diapositives
Kerja kursus edu 3106 - pelan bilik darjah & faktor-faktor ketidaksamaan pd... par
Kerja kursus  edu 3106 - pelan bilik darjah & faktor-faktor ketidaksamaan pd...Kerja kursus  edu 3106 - pelan bilik darjah & faktor-faktor ketidaksamaan pd...
Kerja kursus edu 3106 - pelan bilik darjah & faktor-faktor ketidaksamaan pd...Karen Kayny
13.3K vues14 diapositives
Konseling lintas sosial par
Konseling lintas sosialKonseling lintas sosial
Konseling lintas sosialSarahBela25
50 vues12 diapositives

Similaire à Kesedaran kepelbagaian sosiobudaya(20)

Kesedaran Kepelbagaian par TDYuen
Kesedaran KepelbagaianKesedaran Kepelbagaian
Kesedaran Kepelbagaian
TDYuen378 vues
Perkembangan sosiobudaya disekolah par shafidaosman
Perkembangan sosiobudaya disekolahPerkembangan sosiobudaya disekolah
Perkembangan sosiobudaya disekolah
shafidaosman1.8K vues
Kerja kursus edu 3106 - pelan bilik darjah & faktor-faktor ketidaksamaan pd... par Karen Kayny
Kerja kursus  edu 3106 - pelan bilik darjah & faktor-faktor ketidaksamaan pd...Kerja kursus  edu 3106 - pelan bilik darjah & faktor-faktor ketidaksamaan pd...
Kerja kursus edu 3106 - pelan bilik darjah & faktor-faktor ketidaksamaan pd...
Karen Kayny13.3K vues
Bab 2 kesedaran kepelbagaian sosiobudaya par Cikgu Ana
Bab 2 kesedaran kepelbagaian sosiobudayaBab 2 kesedaran kepelbagaian sosiobudaya
Bab 2 kesedaran kepelbagaian sosiobudaya
Cikgu Ana7.5K vues
vdocuments.mx_edup3073-budaya-dan-pembelajaran.pdf par AlHadmie1
vdocuments.mx_edup3073-budaya-dan-pembelajaran.pdfvdocuments.mx_edup3073-budaya-dan-pembelajaran.pdf
vdocuments.mx_edup3073-budaya-dan-pembelajaran.pdf
AlHadmie111 vues
Classroom Discourse to Foster Religious Harmony par Devi Risnawati
Classroom Discourse to Foster Religious HarmonyClassroom Discourse to Foster Religious Harmony
Classroom Discourse to Foster Religious Harmony
Devi Risnawati703 vues
Kuliah 5 kesantunan merentas budaya_2 par Mok Ming yan
Kuliah 5 kesantunan merentas budaya_2Kuliah 5 kesantunan merentas budaya_2
Kuliah 5 kesantunan merentas budaya_2
Mok Ming yan943 vues
Septia karakter pendidikan par septiaherda
Septia karakter pendidikanSeptia karakter pendidikan
Septia karakter pendidikan
septiaherda311 vues
Manusia,keragaman dan kesederajatan. par Alfin Fajar
Manusia,keragaman dan kesederajatan. Manusia,keragaman dan kesederajatan.
Manusia,keragaman dan kesederajatan.
Alfin Fajar16K vues
Bagaimana perbedaan budaya par Ratih Aini
Bagaimana perbedaan budayaBagaimana perbedaan budaya
Bagaimana perbedaan budaya
Ratih Aini4.9K vues
PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA par imam shofwan
PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL BUDAYAPENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA
PENDIDIKAN DAN PERUBAHAN SOSIAL BUDAYA
imam shofwan538 vues
Kepelbagaian pelajar dalam etnik write up par Radziah Mokhtar
Kepelbagaian pelajar dalam etnik write upKepelbagaian pelajar dalam etnik write up
Kepelbagaian pelajar dalam etnik write up
Radziah Mokhtar5.4K vues

Dernier

BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf par
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdfBEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdfDidikSupriyadi6
42 vues8 diapositives
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx par
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptxLATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptxgracemarsela01
19 vues9 diapositives
Beberapa Penyebab Gagalnya Penerapan TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENA... par
Beberapa Penyebab Gagalnya Penerapan TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENA...Beberapa Penyebab Gagalnya Penerapan TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENA...
Beberapa Penyebab Gagalnya Penerapan TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENA...Kanaidi ken
10 vues22 diapositives
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx par
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptxMateri Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptx
Materi Perizinan Berusaha Sub Sistem Pengawasan.pptxPPIDDPMPTSPKotaMadiu
16 vues36 diapositives
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdf par
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdfMateri Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdf
Materi Latihan dasar Kepemimpinan (LDK )SMESTA.pdfSupriyadiSupriyadi54
30 vues3 diapositives
Latihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptx par
Latihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptxLatihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptx
Latihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptxMIlhamRaditya
33 vues9 diapositives

Dernier(20)

LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx par gracemarsela01
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptxLATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
gracemarsela0119 vues
Beberapa Penyebab Gagalnya Penerapan TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENA... par Kanaidi ken
Beberapa Penyebab Gagalnya Penerapan TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENA...Beberapa Penyebab Gagalnya Penerapan TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENA...
Beberapa Penyebab Gagalnya Penerapan TPM _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENA...
Kanaidi ken10 vues
Latihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptx par MIlhamRaditya
Latihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptxLatihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptx
Latihan 7_M.Ilham Raditya_E1G020017..pptx
MIlhamRaditya33 vues
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx par RenataRoseria
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptxLATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx
RenataRoseria18 vues
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx par idaparidah56
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptxAksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx
idaparidah56189 vues
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx par Khoirul Ngibad
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptxPengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Khoirul Ngibad12 vues
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV... par Kanaidi ken
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...
Perhitungan OEE (Overall Equipment Effectiveness) _Training "TOTAL PRODUCTIV...
Kanaidi ken11 vues
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx par ahmadmistari
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptxMateri Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx
ahmadmistari93 vues
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD... par Kanaidi ken
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...
Kanaidi ken10 vues

Kesedaran kepelbagaian sosiobudaya

 • 2. HASIL PEMBELAJARAN • Membincangkan aspek, kesan dan implikasi kepelbagaian sosiobudaya di Malaysia melalui temubual (C5, A2, LO1)
 • 4. BANGSA  Menurut Kamus Dewan (1999), bangsa merupakan sekumpulan orang yang mempunyai ciri-ciri kebudayaan, nilai dan aspirasi yang sama  Menurut Kamus Pelajar (1993), bangsa ditakrifkan sebagai kumpulan manusia yang sama asal usulnya serta serupa sifatnya.
 • 5.  Bangsa merupakan suatu kelompok manusia yang di anggap memiliki identiti bersama, yang bersatu pada satu wilayah dan mempunyai keterikatan dengan wilayah tersebut  Contohnya, Melayu, Cina dan India di Malaysia yang hidup bersama sejak dahulu dan telah membentuk identiti Malaysia yang ada kini.
 • 6.  Bangsa juga merujuk kepada nilai sosial seperti bekerjasama, toleransi, hormat-menghormati, setiakawan, dedikasi, persahabatan, perkongsian, kesabaran dan kegigihan yang boleh dipupuk dalam kalangan murid untuk mencorakkan suasana bilik darjah yang sihat dan dinamik.  Integrasi sosial- proses menyatupadukan pelbagai kelompok, menerima ciri ahli lain tanpa mengambilkira identiti dan asal usul mereka.
 • 7. Penyerapan budaya  Penyerapan budaya melalui beberapa proses iaitu;  Asimilasi -kumpulan minoriti hilang identiti dan diserap oleh kumpulan majoriti. - Amalgamasi -proses percantuman dari segi biologi berlaku melalui perkahwinan campur -perkahwinan akan menghasilkan satu kelompok baru yang seterusnya membentuk budaya baru dalam masyarakat berkenaan 7
 • 8. REFLEKSI • Dengan menggunakan peta pemikiran yang sesuai banding bezakan budaya dalam bagi masyarakat yang telah dibentangkan.
 • 9. Pluralisme -proses mempertahankan kepelbagaian budaya -ciri-ciri kebudayaan pelbagai kelompok dikekalkan -setiap etnik mempunyai hak terhadap warisan kelompok, justeru itu terus mengamalkan budaya yang diwarisinya. Akomodasi -setiap etnik menyedari nilai dan norma antara satu sama lain. -Mereka menghormati budaya etnik lain dan dalam masa yg sama mempertahankan budaya mereka sendiri.
 • 10. Akulturasi - Masyarakat menerima dan meminjam unsur- unsur budaya golongan majoriti tanpa mengubah unsur-unsur budaya asal -proses ini juga dikenali sebagai asimilasi budaya
 • 11. Keadaan di malaysia  Malaysia merupakan sebuah negara berbilang kaum yang pernah menghadapi konflik etnik.  Hubungan antara etnik yang berbeza wujud dalam suasana yang baik dan mampu memacu perkembangan ekonomi negara.  Hubungan etnik mencerminkan darjah dan sumber ketegangan sosial dalam sesebuah masyarakat  Hubungan etnik mempengaruhi dasar sosial dan perancangan sosial sesebuah negara
 • 12. STRUKTUR MASYARAKAT / KELAS SOSIAL  Masyarakat merupakan sekelompok besar manusia yang hidup saling berhubungan dan bergantungan berasaskan satu budaya serta bidang tertentu dan mempunyai matlamat yang sama  Roucek dan Warren (1979) – masyarakat sebagai satu kumpulan manusia yang berhubung secara tetap dan tersusun dalam manjalankan aktiviti secara kolektif dan merasakan bahawa mereka hidup bersama  De Fleur (1974) – masyarakat sebagai sebuah pola yang sangat kompleks mengenai organisasi sosial, dimana ahli-ahlinya saling bergantung dan terdapat garis panduan bagi semua bidang tingkah laku sosial.
 • 13. Ciri-ciri utama masyarakat  Hidup berkelompok  Mempunyai budaya  Sering mengalami perubahan  Saling berinteraksi sama ada dalaman dan dengan pihak luar  Mempunyai pemimpin  Mempunyai aturan sosial
 • 14. KEPENTINGAN MASYARAKAT MAJMUK  Struktur masyarakat atau kelas sosial berperanan untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat.  Pergaulan bebas dan tidak berkelompok dalam satu masyarakat juga akan menentukan pola kehidupan masyarakat.  Contohnya, murid golongan bawahan dapat bergaul dan berinteraksi dengan murid golongan atasan tanpa mengira budaya dan masyarakat lain  Murid perlu didedahkan supaya mereka dapat mengelakkan rasa tinggi diri dan seterusnya menerima rakan sebagai sebahagian daripada komuniti dalam kehidupan mereka
 • 15.  Hubungan yang baik juga dapat memupuk nilai persahabatan, nilai kerjasama dan nilai toleransi dalam bilik darjah yang menjamin kesejahtaeraan dan keharmonian murid.  Hubungan yang baik menunjukkan adanya nilai-nilai penyayang dapat disemai dalam jiwa murid-murid.  Oleh itu, masalah tingkah laku yang tidak diingini dapat dikurangkan dan dibendung dengan lebih berkesan  Murid golongan bawahan dan golongan atasan dapat bergaul tanpa mengira budaya dan masyarakat lain  Secara langsung satu suasana pembelajaran yang kondusif akan terbentuk
 • 16. KEPERCAYAAN  Kepercayaan bermaksud akuan akan benarnya terhadap sesuatu perkara.  Seseorang yang menaruh kepercayaan akan berasa ‘pasti’ terhadap sesuatu perkara yang berkenaan  Kepercayaan dalam konteks psikologi adalah bermaksud suatu keadaan jiwa yang berkaitan dengan sikap berkedudukan memihak.
 • 17.  Kepercayaan akan membentuk nilai yang akan menjadi amalan dalam kehidupan masyarakat.  Kamus Dewan (1994) - kepercayaan merupakan keyakinan atau akuan mengenai kebenaran berlakunya sesuatu  Kepercayaan adalah sesuatu yang dipercayai dan diterima secara turun-temurun
 • 18. Kepercayaan masyarakat Melayu  Masyarakat Melayu banyak meninggalkan pelbagai kepercayaan yang mana dalamnya mengandungi pelbagai pantang larang, tunjuk ajar dan nasihat yang berguna  Bertujuan untuk mendidik tetapi disampaikan secara halus supaya tidak menyinggung perasaan mereka yang ditegur malah dapat memperkayakan adat dalam masyarakat  Contohnya  Melarang anak duduk atas bantal  Tidak boleh menyanyi atau bersiul di dapur
 • 19. Kepercayaan masyarakat Cina  Percaya kepada semangat yang kekuatannya luar biasa – semangat yang berada di dalam fenomena alam seperti langit, matahari, tanah air, tumbuhan dan gunung  Fenomena ‘Yang’ dan ‘Ying’  ‘Jade’ – memberi kekayaan dan keharmonian  Feng-shui – memberi tuah dalam kehidupan 19
 • 20. Kepercayaan masyarakat India  Dewa-dewi  Unsur alam  Unsur jahat seperti hantu, roh dan penunggu  Sesiapa yang melanggar kepercayaan biasanya akan menerima nasib buruk atau kesan negatif 20
 • 21.  Nilai dan kepercayaan adalah saling berkaitan  Kepercayaan memberi hala tuju manusia tentang kehidupan  Nilai merupakan prinsip-prinsip yang menentukan apakah yang sesuai dan bermoral dalam sesebuah masyarakat  Nilai dalam masyarakat boleh mempengaruhi norma masyarakat tersebut
 • 22. BAHASA  Bahasa merupakan satu sistem komunikasi yang menggunakan bunyi atau simbol dengan pengertian yang tidak harus digunakan dengan sewenag- wenangnya, tetapi mempunyai struktur  Cole (1998) – bahasa adalah satu set simbol-simbol dan aturcara-aturcara yang disusun bersama dengan kaedah yang bermakna sengan sistem komunikasi kompleks  Bahasa adalah bersifat dinamik kerana bersesuaian dengan kelompok masyarakat dan peredaran masa
 • 23. Fungsi bahasa dalam masyarakat  Menggambarkan suasana  Menyampaikan maklumat antara penutur dengan pendengar  Supaya pendengar menyambut (percakapan)  Untuk menyatakan perasaan
 • 24.  Untuk mempertingkatkan prestasi dalam aspek penggunaan bahasa, aktiviti pertandingan, perbahasan, syarahan dan pidato adalah digalakkan sebagai galakan pengggunaan bahasa.  Sekolah Wawasan (tiga aliran sekolah yang berbeza) –  membolehkan murid-murid di SJKC menguasai bahasa Melayu dan bahasa kebangsaan disamping membolehkan murid memahami budaya, bahasa serta pemikiran rakannya daripada kaum yang berlainan.
 • 25. ADAT RESAM  Adat resam  Sesuatu cara yang telah ditentukan untuk melakukan sesuatu yang telah diakui oleh masyarakat.  Kelaziman yang diharapkan daripada anggota masyarakat dan turut mempunyai kesan (isbat) kepada pelaku samada positif atau negatif.
 • 26. Adat resam 3 kaum utama di Malaysia: Adat Resam Melayu Adat Resam Cina Adat Resam India
 • 27. Adat Resam Melayu “ Biar Mati anak, jangan mati adat”.  Perumpamaan berikut jelas menunjukkan bahawa masyarakat Melayu sangat mementingkan adat.  Tatacara dan adat resam masyarakat Melayu banyak dipengaruhi oleh adat yang diwarisi oleh budaya Hindu yang disesuaikan mengikut unsur- unsur Islam.
 • 28. Adat ini dapat dilihat dari pada 3 aspek kehidupan Adat resam kelahiran Adat resam perkahwinan Adat resam kematian
 • 29. Adat resam yang masih diteruskan dan diamalkan hingga hari ini….  Melenggang perut  Meminang & bertunang  Kematian  Bersunat  Bercukur jambul
 • 30. Adat Resam India Antara adat resam India yang masih diteruskan dan diamalkan: • Sewaktu mengandung – Adat Valaikaappu • Semasa bersalin – membisikkan nama Tuhan (Gayati Mantiram)
 • 31. JANTINA  Menurut Butler & Manning (1998), “ the term gender describes masculinity and feminity- the thoughts, feelings and behaviour that identify one as either male or female”.  Walaupun terdapat persamaan antara lelaki dan perempuan, namun masih terdapat perbezaan antara mereka.  Guru hendaklah mengenalpasti dan merancang pengalaman pembelajaran yang bersesuaian dengan jantina.
 • 32.  Faktor jantina turut mempengaruhi pembentukan iklim di dalam bilik darjah, justeru itu, guru harus mengetahui pengaruh jantina terhadap pembelajaran murid  Campuran jantina di dalam bilik darjah memberi peluang murid-murid lelaki dan perempuan bergaul dengan lebih tertib, bertanggungjawab, menghormati perbezaan yang wujud dari segi jantina serta meluaskan lagi ruang persefahaman dan toleransi.

Notes de l'éditeur

 1. Pluralisme adalah proses mempertahankan kepelbagain budaya. Dalam proses ini masyarakat menitikberatkan pengekalan ciri-ciri budaya pelbagai kelompok. Pluralsime berpegang kepada bahawa setiap perbezaan adalah perkara lazim dan tidak dapat dielakkan.
 2. Yang – prinsip dasar laki-laki, matahari, arah selatan, panas cahaya (siang), keaktifan Ying – prinsip wanita, bulan, arah utara, dingin, gelap (malam), bersifat pasif