Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Jurnal minggu 1

IPG

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Jurnal minggu 1

  1. 1. Nama Pelajar :SIVANASWARIA/PKARUPPIAH No Kad Pengenalan :930825105300 Program :PISMP Pengkhususan/ Opsyen :2013 / 01 - REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI(SJKT) Sekolah :SJK(T) SIALANG MingguPraktikum :1 Tarikh :26-07-2015 Tajuk :Menyediakanbilikdarjahyangkondusif Kategori :PengurusanBilikDarjah Pensyarah Pembimbing :HUSSIN BIN YA'AKOB Guru Pembimbing :EN. BALACHANDRAN 1. Isu Yang Difokuskan: Disebabkansekolahtidakmemiliki bilikkemahiranhidupdan bilangankelasbagi tahun 4,5,6 yang tidak mencukupi bagi kami iaitu rakan praktikum seramai tiga orang dalam opsyen RBT.Kami terpaksa membahagikansatukelaskepadadua.Olehitu,saya dan rakan praktikum saya iaitu suganthi diana a/p asiravatham membahagikan bilangan murid kepada dua dan kami terpaksa menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah dan di luar bilik darjah.oleh kerana itu,kami terpaksa menyediakan bilik darjah yang kondusif dan perlu menggunakan minggu pertama sebagai minggu pengurusan bilik darjah kerana minggu ke seterusnya proses pengajaran dan pembelajaran berjalan seperti biasa. 2. Analisis Isu Yang Difokuskan (Punca dan Kesan Isu) : Punca isu ini ialah kekurangan bilik darjah di sekolah tersebut menyebabkan mereka terpaksa menggunakan bilik kemahiran hidup sebagai bilik darjah kerana bilangan murid semakin bertambah seperti yangtidakdijangkakan.Olehsebabitu,pihaksekolahterpaksa menggunakan pilihan ini sebagai penyelesaian masalah
  2. 2. 3. Kajian Lampau (Literature Reiview) Terhadap Isu (Pengalaman atau Kajian Lepas) : MenurutCegelkadanBerdine (1995) penyusunanfizikalbilikdarjahbolehmempengaruhi tingkah laku dan pembelajaran murid.Ia boleh menambah atau mengurangkan masa yang ditumpukan terhadap pembelajaran secara aktif dan kekerapan kejadian masalah tingkahlaku. Guru perlu menstrukturkan ruang fizikal bilik darjah supaya dapat minimumkan masa murid tidak menumpukan perhatian terhadap pembelajaran. 4. Cadangan dan Idea Penyelesaian Masalah : Cadangandan ideapenyelesaianmasalahialah; - Sayadanrakan praktikum sayamengambil keputusan dalampengurusanbilikdarjahiaitukumpulan 1 akan menggunakan bilik darjah manakala kumpulan 2 akan menggunakan Pusat sumber pada minggu pertama.Keadaan ini akan bertukar minggu demi minggu mengikut kumpulan masing-masing. 5. Tempoh Masa Penyelesaian : 1 Minggu 6. Tindakan Susulan : Saya dan rakan praktikum saya mengambil tindakan secara saksama supaya tidak berlaku ketidak adilan dengan menggunakan bilik darjah seperti jadual yang kami dibuatkan iaitu minggu pertama kumpulan 1 di dalam bilik darjah manakala kumpulan 2 di dalam pusat sumber.Keadaan ini akan bertukar minggu demi minggu. 7. Tarikh Tindakan Susulan Dilaksanakan : 26/7/15 – 30/7/15 8. Keberkesanan Langkah Yang Dicadangkan : Tindakanyangtelahdilaksanakandenganmenggunakancadanganpenyelesaian yang telah saya kenal pasti telah memberi impak yang positif, ini dapat dilihat melalui perjalanan proses pengajaran dan pembelajaranyangteratur,selain itu, murid juga memberikan kerjasama yang baik dengan mengikut jadual yang ditetapkan. 9. Kesimpulan / Refleksi (Kesan Tindakan (Perlu) dan Halangan (Jika Ada) : Saya berasaberpuashati dengankerjasamamuriddenganmengikutjadual yangditetapkandanmereka memberikanperhatiandalamproses pengajarandanpembelajaranyangtelahsaya sampaikan.Pendekatanini iaitubertukarbilikdarjahminggudemi minggujugamemberikanimpakyang positif keranamerekatidakberadadalamsatukawasanyangstatiksepanjangtahunmakaia bertukar,olehitu,iamemberikankesanyangbaikantaramurid.

×