Publicité
Grundtvig cz final_nahled
Grundtvig cz final_nahled
Grundtvig cz final_nahled
Grundtvig cz final_nahled
Publicité
Grundtvig cz final_nahled
Grundtvig cz final_nahled
Grundtvig cz final_nahled
Grundtvig cz final_nahled
Grundtvig cz final_nahled
Publicité
Grundtvig cz final_nahled
Grundtvig cz final_nahled
Grundtvig cz final_nahled
Grundtvig cz final_nahled
Grundtvig cz final_nahled
Publicité
Grundtvig cz final_nahled
Grundtvig cz final_nahled
Grundtvig cz final_nahled
Grundtvig cz final_nahled
Grundtvig cz final_nahled
Publicité
Grundtvig cz final_nahled
Grundtvig cz final_nahled
Grundtvig cz final_nahled
Grundtvig cz final_nahled
Grundtvig cz final_nahled
Publicité
Grundtvig cz final_nahled
Prochain SlideShare
Evropské vzdělávací programy - Dům zahraničních služebEvropské vzdělávací programy - Dům zahraničních služeb
Chargement dans ... 3
1 sur 25
Publicité

Contenu connexe

En vedette(20)

Publicité

Grundtvig cz final_nahled

 1. Grundtvig inspirace ve vzdělávání dospělých „Vzájemné poznání a týmová práce v nadnárodním prostředí, to je jedna z cest, jak zapojit naše lidi do života v nové Evropě.“
 2. Grundtvig inspirace ve vzdělávání dospělých Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Praha 2009
 3. Content 4 Několik slov úvodem 6 Dům zahraničních služeb MŠMT a Národní agentura pro evropské vzdělávací programy 8 O Programu celoživotního učení 10 O programu Grundtvig 10 Proč se program jmenuje Grundtvig? 12 Aktivity programu Grundtvig 14 Projekty partnerství 16 Úřad práce ve Vsetíně | ACTIVE - problém nezaměstnanosti a aktivního občanství 18 Jazyková škola Lenka Pavilková – Channel Crossings, Praha | An Intercultural Approach to Learning Foreign and Second Languages in Europe 20 Euroface Consulting, s. r.o. | Rozvoj podnikatelských dovedností u osob po výkonu trestu na základě zkušeností v evropských zemích 22 Projekty partnerství 2007-2009 v číslech 24 Mobility osob 26 Pilot – Course for Adult Education Start in the Area of Family Violence – Background – Acting on the Background for a Higher Climbing Up of Women Survivors of Violence. | 15. - 19. září 2008, Lisabon, Portugalsko 30 Digital Libraires a la Carte 2008 | 25. – 28. srpna, 2008, Tilburg, Nizozemí 32 Job-shadowing zaměstnanců Muzea města Ústí nad Labem v londýnských muzeích | 20. – 26. října 2008, Londýn, Velká Británie 34 Teaching Multiple Intelligences | 24. června – 7. července 2007, Canterbury, Velká Británie 38 Mobility osob 2007-2009 v číslech Grundtvig – inspirace ve vzdělávání dospělých 40 Užitečné odkazy Vydává: 42 Kontakty © Dům zahraničních služeb MŠMT pro program Grundtvig, 2009. ISBN 978-80-87335-03-1 3
 4. Několik slov úvodem Vítejte na stránkách publikace Grundtvig – inspirace ve vzdělávání dospělých. Program Grundtvig je součástí evropského Programu celoživotního učení, je zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání. Brožura Grundtvig – inspirace ve vzdělávání dospělých prezentuje zkušenosti řešitelů projektů partnerství a účastníků zahraničních vzdělávacích akcí, kteří využili možnosti získat grant v rámci programu Grundtvig. Budeme rádi, když Vás jejich příběhy inspirují a zapojíte se do podobných projektů a aktivit. Přejeme Vám hodně nových zážitků! Váš tým programu Grundtvig Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Praha 2009 4 5
 5. Dům zahraničních služeb Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) je součástí Domu zahraničních služeb MŠMT a koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolu- práce. NAEP vznikla díky nové generaci Programu celoživotního učení 2007 – 2013, MŠMT a Národní agentura pro kam se transformovaly aktivity Národních agentur Socrates a Leonardo da Vinci. evropské vzdělávací programy NAEP je zodpovědná za realizaci Programu celoživotního učení a dalších vzdělávacích programů v České republice a je prostředníkem při poskytování finančních prostředků Evropské unie ve svěřených oblastech. Cílem NAEP je Dům zahraničních služeb MŠMT (DZS MŠMT) je příspěvková organizace zřízená vytvářet informační systém o vzdělávacích programech Evropské unie a o jiných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, která podle pokynů mezinárodních aktivitách, poskytovat informační a konzultační služby týkající se ministerstva plní úkoly při zajišťování školských, vzdělávacích a dalších vztahů svěřených programů, organizovat národní a mezinárodní semináře a konference, se zahraničím. propagovat české školství v zahraničí a vydávat informační materiály. 6 7
 6. O Programu celoživotního učení Obecným cílem programu je přispívat prostřednictvím celoživotního učení k rozvoji Dále obsahuje Průřezový program – Evropská jazyková cena Label a SVES (Studij- Evropské unie. Program celoživotního učení se zaměřuje zejména na podporu vý- ní návštěvy pro experty ve vzdělávání), a program Jean Monet – podpora výuky, měny, spolupráce a mobility mezi vzdělávacími systémy a systémy odborné přípravy výzkumu a diskuze v oblasti studií evropské integrace na úrovni vysokoškolských v rámci EU tak, aby se staly zárukou světové kvality. institucí. Program celoživotního učení je rozdělen do čtyř sektorálních programů: Programu celoživotního učení se účastní všechny země Evropské unie, země Evrop- Comenius – vzdělávání ve školách ského sdružení volného obchodu (ESVO), které jsou členy Evropského hospodářské- Erasmus – vysokoškolské vzdělávání ho prostoru (EHP), a Turecko. V dalších letech se předpokládá také účast kandidát- Leonardo da Vinci – odborné vzdělávání a příprava ských zemí EU, zemí západního Balkánu a Švýcarské konfederace. Grundtvig – vzdělávání dospělých a celoživotní učení 8 9
 7. O programu Grundtvig Proč se program jmenuje Grundtvig? Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783 – 1872), dánský pokrokový duchovní, učitel, spisovatel, filozof, historik, překladatel a cestovatel je považován za zakladatele severské tradice celoživotního učení. Jeho koncept „lidové vyšší školy“ byl založen na myšlence, že vzdělávání musí být dostupné všem občanům po celý život a že by nemělo zahrnovat pouze znalosti, ale také občanskou zodpovědnost a osobní a kulturní rozvoj. Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783 – 1872) 10
 8. Aktivity programu Grundtvig Evropská komise poskytuje prostřednictvím programu Grundtvig finanční prostředky na následující aktivity: Hledáte-li možnosti, jak pomoci dospělým rozvíjet jejich dovednosti, objevovat Projekty partnerství - výměna zkušeností min. 3 zahraničních institucí v oblasti vzdě- nové vzdělávací metody nebo rozvíjet spolupráci a projekty s partnery z jiných lávání dospělých (na téma bariéry ve vzdělávání, učení seniorů či znevýhodněných evropských zemí, program Grundtvig Vám v tomto všem může pomoci. osob, jazykové či ICT vzdělávání dospělých, distanční výuka, vzdělávání etnických menšin apod.) Grundtvig se dynamicky rozvíjí a jeho aktivity se stále rozšiřují. Z nabídky Mobility osob pro pracovníky ve vzdělávání dospělých: aktivit Grundtvig si mohou vybrat jak jednotlivci (školitelé, učitelé, řídící a ad- Vzdělávací kurzy v zahraničí ministrativní pracovníci z oblasti vzdělávání dospělých či studenti andragogiky) Účast na zahraniční stáži či konferenci tak celé instituce (školy, nadace, vzdělávací asociace, úřady práce, výzkumná Asistování při výuce dospělých v zahraničí centra, neziskové či dobrovolné organizace, poradenské a konzultační servisy Dobrovolnické projekty - organizace zahraniční výměny dobrovolníků 50+ v libovolné apod.) oblasti Workshopy - organizace workshopu pro dospělé (např. na téma: architektura, dějiny Prostřednictvím nových aktivit, jako jsou Workshopy či Dobrovolnické projekty, umění, jazykové a komunikační dovednosti, film, astronomie, ICT atd.) nabízí program Grundtvig od r. 2009 atraktivní možnosti vzdělávacího pobytu Centralizované aktivity - realizací je pověřena Výkonná agentura Evropské komise v zahraničí nejenom pedagogickým pracovníkům, ale i všem dospělým, bez v Bruselu (EACEA). Více informací najdete na: http://eacea.ec.europa.eu/index.htm. ohledu na jejich povolání. Cílem nových aktivit je zvýšit mobilitu dospělých ob- čanů, upevnit tak jejich sebevědomí, zlepšit jazykovou vybavenost a inspirovat Podrobné informace týkající se jednotlivých aktivit programu Grundtvig jsou k dispo- je k práci v mezinárodním prostředí. zici na webové stránce Národní agentury http://www.naep.cz. 12 13
 9. Projekty partnerství Úřad práce ve Vsetíně ACTIVE - problém nezaměstnanosti a aktivního občanství Jazyková škola Lenka Pavilková – Channel Crossings, Praha An Intercultural Approach to Learning Foreign and Second Languages in Europe Euroface Consulting, s. r.o. Rozvoj podnikatelských dovedností u osob po výkonu trestu na základě zkušeností v evropských zemích 14 15
 10. Úřad práce ve Vsetíně P rojekt ACTIVE se zaměřil na identifi- projektových partnerů v Praze, kde projektové kování základních příčin dlouhodobé partnerství vzniklo. V rámci posledních dvou Projekt ACTIVE - problém nezaměstnanosti v regionech projekto- výše zmíněných „mobility visits“ jsme do pro- vých partnerů, na porovnání kontrastů jektu přímo a aktivně zapojili také zástupce a bariér aktivního občanství u dlouhodobě cílové skupiny z řad dlouhodobě nezaměstna- nezaměstnanosti a aktivního nezaměstnaných skupin mezi regiony projek- tových partnerů a na porovnání sociálních ných osob. Za všechny zúčastněné předkládá- me krátké hodnocení jednoho z nich: „Myslím, občanství politik vztahujících se k podpoře dlouhodobě nezaměstnaných v těchto zemích. že podobné projekty jsou velmi dobré pro poznání a výměnu zkušeností jak pracovníků úřadu, tak účastníků z řad nezaměstnaných. Partnery projektu se nakonec staly BTCV Vzájemné poznání a týmová práce v nadnárod- Na základě pozvání Národní agentury jsem se podzim roku 2005 zúčastnila South West z Velké Británie, Platres Youth ním prostředí, to je jedna z cest, jak zapojit za Úřad práce ve Vsetíně mezinárodního kontaktního semináře programu Centres Office Network z Kypru a Úřad práce naše lidi do života v nové Evropě…“ Socrates v rámci podprogramu Grundtvig, který pořádala Národní agentura. ve Vsetíně – nestátní, komunitní a státní insti-    Na základě účasti na tomto semináři vzniklo projektové partnerství Úřadu tuce, které pracují s dlouhodobě nezaměstna- Pro Úřad práce ve Vsetíně – jako jednoho práce ve Vsetíně s institucemi z Velké Británie, Portugalska, Kypru a České nými osobami. Odlišnost partnerů přinesla z partnerů a realizátorů projektu – byla účast do tohoto projektu škálu různorodých pohledů na projektu novou zkušeností práce založené republiky. a odborných znalostí. na výměně dobré praxe, a to na mezinárodní úrovni. Projekt nám umožnil nalézt nové me- Cílem projektu bylo nalézt a identifikovat tody práce s našimi dlouhodobě nezaměstna- přenositelná řešení, která mohou přispět ke nými uchazeči o zaměstnání, poznat prostředí snížení dlouhodobé nezaměstnanosti v regio- a kulturu jiných zemí, a v neposlední řadě nech projektových partnerů, a dále pak podpo- také zdokonalit naše jazykové znalosti. ra zvýšení aktivního občanství dlouhodobě Díky partnerství v projektu jsme měli možnost nezaměstnaných osob v rámci těchto regionů. Projekt se zaměřil na výměnu zkušeností zaměstnanců zapojených institucí, především pak na práci s dlouhodobě nezaměstnanými Odlišnost partnerů přinesla osobami. Cílovými skupinami projektu byli zaměstnanci British Trust for Conservation Vo- do tohoto projektu škálu lunteers z Velké Británie, Platres Youth Centre různorodých pohledů Network z Kypru, zaměstnanci Úřadu práce ve a odborných znalostí. Vsetíně a také osoby dlouhodobě nezaměstna- né, se kterými projektoví partneři pracují. Projekt byl zahájen 1. srpna 2006 poznat práci institucí, které jsou a fungují a skončil 31. července 2008. Během dvou let zcela odlišně než ta naše, ale přitom pracují se uskutečnily všechny plánované aktivity, se stejnou cílovou skupinou. mezi kterými bylo i 5 společných setkání zástupců všech zúčastněných institucí – v říjnu Kontakt: 2006 ve Velké Británii; v květnu 2007 na Kyp- Kateřina Svižalová ru; v červenci 2007 v České republice, diplomovaný ekonom a projektový manažer a to na půdě Úřadu práce ve Vsetíně; v úno- Úřad práce ve Vsetíně ru 2008 opět ve Velké Británii a závěrečné Pod Žamboškou 1024 | 255 01 Vsetín setkání v květnu 2008 proběhlo na přání našich Email: katerina.svizalova@vs.mpsv.cz 17
 11. Jazyková škola Lenka Pavilková – J azyková škola Channel Crossings získala v Channel Crossings nejenom zvládají španěl- příležitost zapojit se do projektu spolu štinu, seznámili se prostřednictvím projektu Channel Crossings, Praha se vzdělávacími institucemi ze Španěl- ska, Německa, Estonska, Turecka, Velké Bri- s reáliemi Španělska, ale vědí i to, že černé olivy na stromech nedozrají, že je třeba An Intercultural Approach tánie a Rakouska. Měli jsme možnost vyměnit zelené olivy zahřát a potom se docílí těch si cenné zkušenosti na poli jazykového vzdě- lávání, mezikulturního přístupu, informačních to Learning Foreign and Second technologií, historie, kultury evropských zemí a především opravdu poznat instituce, které Už víme, že Španělé jsou Languages in Europe si mají navzájem co nabídnout a jsou ochotny zpočátku lehce chaotičtí, sdílet know-how ve zmíněných oblastech a také v otázkách evropské integrace. Němci jsou skutečně přesní Poznali jsme mnohem více! jako hodinky, Rakušané Mezikulturní přístup není fráze, která patří k současnému evropskému dění. Pokud se ohlédnu směrem zpět, říká Petr hodně váhají, Britové Plocek, koordinátor projektu za ČR, tak ty Je to především realita, se kterou se již setkáváme a pokud ne, tak dříve tři roky byly především obrovským přínosem nejsou všichni tak chladní nebo později se budeme setkávat na každém kroku ve vzdělávání dětí pro studenty, učitele a samotnou vzdělávací a s Turky je třeba vždy a dospělých. instituci. Při vstupu do projektu jsme během kontaktního semináře pořádaného Národní dlouho vyjednávat. agenturou pro evropské programy poznali za- jímavé partnerské instituce, se kterými jsme utvořili projekt: „An Intercultutural Approach klasických černých oliv, které všichni známe to Second Language Learning in Europe“. z obchodu. Dalších příkladů by bylo ještě V počáteční fázi jsme brzy našli společnou řeč mnoho a ty tři roky spolupráce by se daly a zároveň se postupně učili i v rámci skupiny charakterizovat slovy „poznali jsme mnohem mezikulturnímu přístupu. Dnes už víme, že více, než jsme očekávali“ a poněkud omše- Španělé jsou zpočátku lehce chaotičtí, ale lé klišé o integraci Evropy se opravdu stalo výsledek vždy dotáhnou do konce, Němci jsou skutečností. Na závěr za všechny partnery skutečně vždy přesní jako hodinky, Rakušané našeho projektu zbývá dodat: Thank you jsou hodně váhaví, ale nakonec se rozhodnou Mr. Grundtvig! správným směrem, Britové nejsou všichni tak chladní jako Margaret Thatcher no a s Turky Kontakt: je třeba vždy dlouho vyjednávat. Možná lehce Petr Plocek organizačně náročný začátek, kdy bylo nutné Lenka Pavilková – Channel Crossings, Praha v partnerství vymezit role jednotlivých zemí, Lazarská 8/13E | 120 00 Praha 2 se rozvinul v kvalitní spolupráci na vzděláva- Email: petr.plocek@chc.cz cích modulech se zaměřením na práci metodi- Webová stránka projektu: ků a používání ICT ve výuce - například tvorbu www.chc.cz/grundtvig2 různých typů testů, multimediální podporu při výběru správných odpovědí k testům apod. Zkušenosti z Estonska nám otevřely oči, jak pracovat s dětmi a studenty, kteří neznají oficiální jazyk dané země a musí absolvovat všechny předměty v estonštině. Naši studenti 19
 12. Euroface Consulting, s. r.o. P růzkumy realizované v různých zemích Kontakt: dokazují, že bývalí vězni/osoby po Kateřina Nevřalová Rozvoj podnikatelských dovedností výkonu trestu, kterým se podaří nalézt stabilní zaměstnání, jsou úspěšnější v životě Euroface Consulting, s. r. o. Komenského nám. 381 767 01 Kroměříž u osob po výkonu trestu na základě „mimo věznici“ než ti, kteří pracovní uplat- nění nalézt nemohou. Nicméně bývalí vězni Email: management@euro-face.cz www.euro-face.cz zkušeností v evropských zemích mají často nedostatečné vzdělání, nerozvinu- té pracovní dovednosti a další obtíže, které Webová stránka projektu: www.grundtvig. projektas.lt jim komplikují pracovní uplatnění. Proto je Projekt „Disseminating European Experience on Development of Entrepre- velmi důležité zlepšit příležitosti pro rozvoj znalostí a dovedností recidivistů, a to jak ve neurship Skills of Ex-prisoners“ navazoval na naše aktivity, které posky- věznicích, tak ve společnosti a umožnit jim tujeme v oblasti vzdělávání a poradenství k podnikání. Stávající nabídku tak předcházet návratům do vězení. Začleně- Začlenění do společnosti jsme směřovali k sociálně ohroženým skupinám na trhu práce, pro které ní do společnosti a převzetí pozitivních rolí představovala živnost alternativu zaměstnání. Jednalo se např. o osoby je nejlepší prevencí další kriminální činnosti. a převzetí pozitivních rolí tělesně postižené, ženy pečující o malé děti apod. Návrh, který vytvořila je nejlepší prevencí další litevská organizace, nás velmi zaujal, protože s cílovou skupinou osob V projektu se vytvořilo různorodé part- kriminální činnosti. nerství organizací z ČR, Litvy a Turecka; po výkonu trestu jsme dosud zkušenost neměli. různorodost stávajících aktivit partnerských organizací se projevila i v aplikaci projektu. Litevský koordinátor ve spolupráci s námi vy- tvářel metodiku nového kurzu, který měl být vhodný jak pro osoby po výkonu trestu, tak i další osoby, které naráží na podobná omeze- ní na trhu práce. Jsou to např. nedostatečně kvalifikované osoby, mladí lidé apod. Turecká organizace, která velmi úzce spolupracovala s věznicí v Sinopu, testovala vytvořenou me- todiku na cílové skupině. Partnerství umožnilo vznik nových me- todik, obohacení stávajících kurzů, ale také nové kontakty, které jak věříme, budou dále rozvíjeny v některém z dalších společně při- pravených projektů. 21
 13. Projekty partnerství Účast na projektech dle typů organizací 5% 19% 2007-2009 v číslech 2007-2009 36% Asociace učitelů dospělých | 19% Projekty partnerství 2007-2009 Místní spolky, sdružení | 3% Vysoké školy, univerzity | 12% 3% Počty žádostí v roce 2007 a 2008 je třeba srovnávat s ohledem na fakt, že do roku Poskytovatel vzdělávání 2007 včetně byly v programu Grundtvig registrovány jak žádosti o nové projekty dospělých | 14% partnerství, tak žádosti o prodloužení již bežících projektů. V roce 2008 se však Knihovny | 3% 12% registrovaly pouze žádosti o nové projekty, o prodloužení projektu se již nežádalo, Vyšší, střední odborné a tudíž tyto bežící projekty již od roku 2008 nefigurují ve statistikách. školy | 2% Zařízení pro osoby s postižením | 2% 2007 2008 2009 Vydavatelství | 2% Podané žádosti 101 79 78 Kulturní organizace | 2% 14% 2% Schválené žádosti 37 25 43 Nevládní organizace | 36% 2% Státní organizace | 5% 2% 2% 3% 120 Podané žádosti Schválené žádosti 100 101 Účast na projektech 7% 2% 80 dle krajů 2% 14% Počet žádostí 79 78 60 Jihočeský | 2% Jihomoravský | 14% 40 Královéhradecký | 9% 43 37 Liberecký | 5% 9% Moravskoslezský | 28% 26% 20 25 Olomoucký | 5% 0 Pardubický | 2% rok 2007 rok 2008 rok 2009 Praha | 26% 5% Vysočina | 2% Zlínský | 7% 2% 5% 28% 22 23
 14. Mobility osob Pilot – Course for Adult Education Start in the Area of Family Violence – Background – Acting on the Background for a Higher Climbing Up of Women Survivors of Violence. 15. - 19. září 2008, Lisabon, Portugalsko Digital Libraires a la Carte 2008 25. – 28. srpna, 2008, Tilburg, Nizozemí Job-shadowing zaměstnanců Muzea města Ústí nad Labem v londýnských muzeích 20. – 26. října 2008, Londýn, Velká Británie Teaching Multiple Intelligences 24. června – 7. července 2007, Canterbury, Velká Británie 24 25
 15. Pilot – Course for Adult Education Z Prahy do Lisabonu aneb a Culture a jejich nabídku kurzu. Název byl lákavý: Pilot – Course for adult education O skupinové práci na téma Start in the Area of Family Violence – domácí násilí start in the area of family violence – Backg- round – Acting on the Background for a higher Background – Acting on the Background Climbing Up of Women Survivors of Violence. O kurzu jsem se dozvěděla z internetu, Nabídka odpovídala přesně tomu, co jsem for a Higher Climbing Up of Women když jsem pátrala, zda se v zahraničí hledala; formou workshopu jsem se mohla nepořádá něco zajímavého k proble- seznámit s tím, jak lépe a citlivěji zacházet Survivors of Violence. matice domácího násilí (dále DN). Tematika s ženami, které zažily domácí násilí. DN pro mě byla novou věcí – jako vedoucí In- 15. - 19. září 2008, Lisabon, Portugalsko tervenčního centra pro ženy a muže ohrožené Obsah a cíl kurzu byl zaměřen na zlepše- domácím násilím jsem začala v Centru sociál- ní orientace v problematice DN, především na ních služeb Praha pracovat od ledna 2007, šetrnější jednání s obětí DN, na vhodné formy Marie Šusterová pracovala v Lidových novinách, kde se věnovala sociální kdy tato sociální služba ze zákona nově vznik- podpory a doprovázení obětí DN, zvýšení problematice, zakládala Informační centrum pro mládež MŠMT, stála la. Stejně jako jiné, podobně zaměřené orga- citlivosti pro rozeznávání případů DN a nácvik u rozjezdu časopisu pro seniory s názvem Generace a 9 let vedla nizace poskytuje intervenční centrum obětem komunikace s obětí. Šlo o výuku teorie spo- Informační centrum sociální pomoci Kontakt. Nyní pracuje v Centru DN bezplatné sociální, právní a psychologické jenou s problematikou DN a trénování praxe sociálních služeb Praha (CSSP). poradenství, nabízí ohroženým ženám účast při prvním kontaktu a komunikaci s obětí DN. v socioterapeutické skupině, může poskyt- Kurz měl kód DE-2008-763-002, byl pořádán nout pomoc jednorázově nebo dlouhodobě. v rámci programu Socrates Grundtvig 3 Důležité je, že Intervenční centrum (dále IC) a Comenius 2.2. intenzivně a komplexně podporuje a doprová- zí uživatele služeb na určitém kritickém úseku jeho cesty od násilí k běžnému životu. Od dalších organizací se IC odlišuje tím, že úzce Při sociální práci je nutné spolupracuje s policií v případech vykázání ná- podporovat oběť v jejím silníka z obydlí. Jednou ze základních povin- ností IC je do 48 hodin po vykázání násilníka návratu k samostatnosti nabídnout ohrožené osobě pomoc, podporu a soběstačnosti, pomáhat jí a krizovou intervenci. nikoliv tím, že za ni odborník Zajímalo mě proto, jak řeší případy DN začne všechno rozhodovat v zahraničí a především, jak pracují s oběťmi DN. Při sociální práci je nutné podporovat a řešit věci, ale tím, že sama oběť v jejím návratu k samostatnosti a sobě- oběť postupně najde odvahu stačnosti, pomáhat jí nikoliv tím, že za ni od- využívat v běžném životě borník začne všechno rozhodovat a řešit věci, ale tím, že sama oběť postupně najde odvahu svých kompetencí. využívat v běžném životě svých kompetencí. Takže jsem „lozila“ po internetu a jak Tréninkový kurz obsahoval 85 výukových se říká: kdo hledá, ten najde, tak i já jsem hodin, z toho 40 hodin činil skupinový výcvik nakonec narazila na webové stránky a workshop a 45 hodin distanční vzdělávání. Background – Consortium c/o Bupnet v rámci Kurz byl zajímavý i tím, že se v závěru programu Socrates-Grundtvig Education zaměřil na vytypování zdrojů regionální 27
 16. i mezinárodní spolupráce, služeb, systémů a doprovázení. Oběť musí sama dospět k řeše- maximální podporu včetně pomoci při získání vzorce chování svých rodičů. Proto je zapo- a networkingu v problematice domácího nási- ní svého problému. sociálních dávek, nabídky rekvalifikace a do- třebí, aby ženy už při prvních vážných konflik- lí. Výborná byla exkurze v AMCV – portugalské provázení při hledání práce. To všechno vede tech začaly využívat odborné poradny. asociaci na ochranu žen před DN. Kurz Opět jsme si při diskusi uvědomily, jak k rychlejší soběstačnosti oběti a k úspěšnému se konal v krásném, starobylém Lisabonu, důležitá je distribuce informací o domácím návratu k běžnému životu beze strachu který svými úzkými uličkami tolik připomíná násilí mezi širokou veřejnost. Kdo zná a ví, a násilí. V Praze má intervenční centrum starou Prahu. tedy disponuje informacemi o DN, umí zatím 5 pracovníků – 2 sociální pracovnice, Důležité je mít nějaké se bránit, umí vyhledat pomoc. Při diskusi, sociálně-právní poradkyni, psycholožku a ex- cíle a vizi do budoucna. Při zahájení se nás sešlo dvanáct účastnic jak pomáhá obětem DN policie v různých terního právníka. Takže stačíme, co stačíme; – já z ČR, 2 pracovnice z Německa, 1 z Řecka, zemích, jsem nakonec pochopila, že i v za- portugalský systém práce s obětí se nám moc 2 z Rumunska a 6 z Portugalska. Program byl hraničí mají často potíže s postupem policie líbí, snad k němu někdy také dospějeme. Je- hodně nahuštěný, každý den od pondělka do při řešení případu DN. Chce to systematickou dině komplexní nabídka služeb může týraným Co bylo prima, že jsem se začala více pátku jsme se scházely od 9 do 16 hodin. Při práci, školení a pravidelná setkávání v rámci ženám dodat více sebevědomí a odvahy. věnovat angličtině, získala jsem kontakty, skupinové práci jsme postupně sjednotily mezioborové spolupráce. Trochu jsem zajá- v současné době se rozjíždí v ČR nová Asocia- své pohledy na to, co je DN, jaké má znaky sala, protože to se nám v Praze docela daří Jak kurz hodnotím celkově? Dodal mi chuť ce pracovníků intervenčních center, takže mé a charakteristiky, hovořily jsme o formách – máme tu interdisciplinární tým složený ze být vytrvalá a trpělivá, protože při řešení pří- zkušenosti z kurzu předávám dál. Intervenční zneužívání, probíraly jsme případové studie, zástupců intervenčního centra, státní i obecní padů domácího násilí zažívá pomáhající pro- centrum Praha tvoří většinou velice mladé stereotypy chování obětí-násilníků, příčiny policie, oddělení péče o dítě, soudů, státních fese mnoho „porážek“ – jak při práci s obětí, pracovnice, takže hledáme další možnosti a dopady DN, profil oběti a násilníka. Nejza- zastupitelství. Na druhou stranu daleko tak při práci s policií, soudy a dalšími úřady. při navazování zahraniční spolupráce s Ně- jímavější bylo přehrávání modelových situací intenzivněji a propracovaněji s obětí pracují Důležité je mít nějaké cíle a vizi do budouc- meckem a Rakouskem. – mohly jsme si zahrát střídavě roli tyrana ve Švédsku, Rakousku, Portugalsku i Němec- na. Kurz mi dal tedy jistotu, že pražské inter- i oběti. ku. Takže nových podnětů bylo mnoho. V Ra- venční centrum dělá své první kroky správně kousku je institut vykázání používán už déle a že musí daleko více distribuovat informace Kontakt: PhDr. Marie Šustrová než 10 let, za trestný čin je tam již několik o ochraně před DN mezi veřejnost. Bohužel Ostroměřská 3 | 130 00 Praha 3 Opět jsme si při diskusi let považováno i nebezpečné pronásledování; u nás bude „stalking“ trestný až od 1. ledna v ČR stále platí, že než se žena odhodlá řešit domácí násilí, uplyne 5 – 6 let. Smutné je, email: marie.susterova@csspraha.cz, m.susterova@seznam.cz uvědomily, jak důležitá 2010. Takže stále je co dohánět a důležité že v takovém prostředí vyrůstají většinou www.csspraha.cz je distribuce informací je vědět, kde hledat inspiraci pro lepší ochra- děti, které si do dalšího života odnášejí nu před DN. Líbilo se mi, že všechno tohle o domácím násilí mezi kurz nabídl. širokou veřejnost. Kdo Velmi inspirující byla pak návštěva lisa- zná a ví, tedy disponuje bonské asociace pro ženy proti násilí – pra- informacemi o DN, umí cuje zde 25 pracovnic, nabízejí komplexní se bránit, umí vyhledat služby pomoci a podpory ohroženým ženám a jejich dětem, které zažívají násilí v rodině. pomoc. Jsou tu sekce pro mezinárodní spolupráci, poradenství pro ženy (psychologické, právní, sociální), terapie a psychologická pomoc pro Užitečný pro mě byl i nácvik šetrné komu- zneužívané děti a svědky domácího násilí, nikace a práce s obětí – největším přínosem sekce projektů na podporu vzdělanosti žen pro oběť je to, na co při setkání s poradcem a možnosti jejich rekvalifikace, job klub. Tak postupně přijde sama a v čem dokáže být trochu jsem záviděla propracovaný systém sama aktivní. Na místě není nátlak a manipula- pomoci. Oběť není přeposílaná na nejrůznější ce ze strany poradce, ale jakési „koučování“ strany, ale v rámci jedné organizace získá 28 29
 17. Digital Libraires L etní škola byla poprvé pořádána již od snídaně a pokračovala až do pozdního v roce 1996 a během doby se ustálila večera – součástí letní školy byla třikrát a la Carte 2008 do podoby jednotýdenního kurzu, kdy v týdnu i společná večeře… si účastníci mohou vybrat moduly, které bu- dou v jednotlivých dnech navštěvovat. V roce 25. – 28. srpna, 2008, 2008 to byly tyto moduly: 1. Strategický rozvoj a management knihoven, Hledala jsem tedy akci, Tilburg, Nizozemí 2. Rozvoj technologií – hrozby a příležitosti pro knihovny, která by mi poskytla 3. a) Library 2.0 – Second Life, nejnovější odborné infor- Miloslava Faitová pracuje na Západočeské univerzitě v Plzni. 3. b) Změna – jak ji uskutečnit v knihovně, 4. Knihovny – partneři ve výzkumu a Open mace z našeho oboru Moje první setkání s programem Grundtvig se uskutečnilo na jaře roku 2007 Access, a zároveň i umožnila prak- na semináři Knihovny a strukturální fondy v Masarykově veřejné knihovně 5. a) Knihovny – partneři ve výuce, tickou výměnu zkušeností ve Vsetíně. Pracovníci NAEP nám, tj. asi stovce knihovníků a knihovnic 5. b) Posaďte se na sedadlo DRIVERu. s profesně stejně z Čech a Slovenska, představovali evropské vzdělávací programy. Jejich jemnou výtku, že z našeho oboru se programu Grundtvig od roku 2001 Počet účastníků jednotlivých modulů zaměřenými lidmi. se každý den pohyboval mezi 50 – 60, většina zúčastnili jen 2 zájemci, jsem brala jako velkou osobní i profesní výzvu. z nich byla ze států západní a severní Evropy Vzděláváním dospělých se zabývám již téměř 10 let – nejdříve jako garant a Velké Británie, ostatní státy byly spíše vý- a vyučující rekvalifikačního kurzu pro pracovníky knihoven, který pořádá jimkou (Jihoafrická republika, Etiopie, Nový I když byly celé dny takto vyplněny naše Univerzitní knihovna a Ústav celoživotního vzdělávání, později Zéland). Z České republiky jsem byla prvním formálním i neformálním vzděláváním, stihla i jako vyučující specializace knihovnictví kombinovaného studia Filozofické účastníkem této letní školy vůbec. jsem vedle toho navštívit Univerzitní knihov- nu a Městskou knihovnu v Tilburgu. fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Hledala jsem tedy akci, která Při hodnocení je třeba zmínit dokonalé by mi poskytla nejnovější odborné informace z našeho oboru a zároveň organizační zajištění celé letní školy - ještě Co pro mě bylo největším přínosem? Vedle i umožnila praktickou výměnu zkušeností s profesně stejně zaměřenými před zahájením nás organizátoři vybavili každodenního procvičování angličtiny určitě lidmi. Výběr nakonec padl na Univerzitu v Tilburgu (Nizozemí) a její letní veškerými potřebnými informacemi o progra- poznání, že kolegové mají podobné zkušenos- školu Digital Libraries a la Carte. Tu konkrétně pořádá Tilburg Innovation mu, univerzitě i o Tilburgu, průběžně jsme ti, úkoly a cíle, a musí se potýkat s podobný- Centre for Electronic Resources (TICER), což je oddělení knihovny a IT dostávali vytištěné prezentace jednotlivých mi problémy jako my v českých knihovnách. služeb tilburgské univerzity. Jeho hlavní náplní je poskytování konzultací přednášek. Díky podpoře programu Grundtvig jsem tak měla možnost konfrontovat svoje odborné k problematice digitálních knihoven, informační infrastruktury a pořádání Většina výuky probíhala klasickou před- i pedagogické zkušenosti se zahraničím kurzů a seminářů z oblasti knihovnických a informačních služeb. náškovou metodou s diskusí v závěru, součástí a získat nové informace ze svého oboru. dvou modulů byl též workshop. Přednášející byli významní odborníci oboru především Kontakt: z USA, Kanady, Velké Británie, Nizozemí, PhDr. Miloslava Faitová Univerzitní knihovna Německa a Švédska. Z informací a poznatků, Západočeské univerzity v Plzni které jsem si z jejich přednášek přinesla, email: faitova@uk.zcu.cz těžím dodnes. Skutečně intenzivní byla také výměna zku- šeností s kolegy; tím, že jsme všichni bydleli na stejném místě a univerzita zajišťovala dopravu do/ze školy, začínala čilá konverzace 30 31
 18. Job-shadowing zaměstnanců J edním ze strategických cílů Muzea programů a doprovodných materiálů, s výbě- města Ústí nad Labem je celoživotní rem lektorů a dobrovolníků, jejich přípravou, Muzea města Ústí nad Labem vzdělávání. Zájem o získání zkušeností vzděláváním a organizací práce, technickým a inspirace nás v roce 2008 zavedl na Veletrh zázemím muzejně-pedagogického oddělení, komunitárních projektů v Ústí nad Labem, jeho koordinací a s využitím komunikačních v londýnských muzeích kde jsme se dověděli o existenci Národní agentury pro evropské vzdělávací programy médií. Hlavním diskutovaným tématem byl systém celoživotního vzdělávání muzejních 20. – 26. října 2008, Londýn, a programu Grundtvig. Díky finanční podpoře v rámci programu Grundtvig – mobility osob, pedagogů a široké veřejnosti, především další vzdělávání pro pracovníky působící Velká Británie ve vzdělávání dospělých, jsme mohli v říjnu 2008 absolvovat stáž v londýnských kulturních Stáž v Londýně se stala institucích – The British Museum, The National Gustav Krov byl v dubnu 2007 jmenován ředitelem Muzea města Ústí významným impulzem Gallery a The Victoria and Albert Museum. nad Labem. Hana Němcová pracuje v Muzeu města Ústí nad Labem od v naší činnosti. Získané roku 1993. V současné době se věnuje muzejní pedagogice a koordinuje Hlavním cílem naší stáže bylo získání poznatky a zkušenosti vzdělávací akce pro veřejnost. informací v oblasti muzejní pedagogiky, se pokoušíme zapracovat které by nám pomohly rozšířit znalosti metod a systému vzdělávání dospělých a vytvářet do přípravy našich muzejně- a řídit programy zaměřené na celoživotní pedagogických aktivit. učení dospělých a osob starších 16 let. V rámci naší stáže se konaly dva typy pra- covních schůzek – s manažery o řízení jejich dospělých a nestudující mládeže nad 16 let. institucí či oddělení a s odbornými pracovníky Ze strany našich britských kolegů jsme se do- jednotlivých oddělení. čkali velmi profesionálního přístupu a ochoty spolupracovat a sdílet informace. Účastnili jsme se nejrůznějších forem a druhů vzdělávacích aktivit, např. workshopů, Stáž v Londýně se stala významným impul- multimediálních prezentací, performancí, ko- zem v naší činnosti. Získané poznatky a zku- mentovaných prohlídek, hands-on aktivit (hlav- šenosti se pokoušíme zapracovat do přípravy ním smyslem je hmatový zážitek) a eye-opener našich muzejně-pedagogických aktivit. aktivit (doslova otevírající oči), galerijních animací, práce s dobrovolníky, acces aktivity Kontakt: (program pro lidi s různými handicapy – zrako- Mgr. Hana Němcová email: nemcova@muzeumusti.cz vá či sluchová postižení, poruchy učení, pohy- bové problémy aj.), divadelních a hudebních PaedDr. Gustav Krov výstupů, kurzů, přednášek, studijních víkendů, email: krov@muzeumusti.cz konference pro učitele o interaktivním školním Muzeum města Ústí nad Labem programu „Take one picture“ a slavnostního Masarykova 1000/3 | 400 01 Ústí nad Labem otevření nového interaktivního centra (Sackler www.muzeumusti.cz center) pro širokou veřejnost. Seznámili jsme se s didaktikou a metodi- kou vytváření muzejně-pedagogických 32 33
 19. Teaching Multiple Intelligences Teaching Multiple Intelligen- ces = skvělý metodický kurz i důraz, který kladla na praktické ověření toho, co jsme se naučily. Při prezentacích 24. června – 7. července 2007, jsme musely prokázat, že tématům rozumíme pro učitele a jsme schopné informace předat dál našim studentům. Během posledních dvou dnů kurzu Canterbury, Velká Británie J azykový institut Pilgrims v Canterbury jsme pak vytvořily „Muzeum 8 inteligencí“ v hrabství Kent pořádá kurzy profesio- a naším úkolem bylo ostatním účastníkům nálního vzdělávání učitelů již řadu let dalších metodických i jazykových kurzů, které Eva Fričová je jednatelkou a lektorkou kurzů angličtiny v turnovské a ve svém oboru patří k těm nejlepším. se v té době v Pilgrims konaly, vysvětlit jed- Jazykové škole FAN s.r.o. V létě 2007 se zúčastnila dvoutýdenního kurzu Vydává také časopis Humanising Language notlivé typy inteligencí, jak je rozpoznáme, Teaching (Polidštění výuky jazyků), jehož otestujeme a jakým způsobem můžeme daný pro učitele angličtiny ve Velké Británii. Pod vedením zkušené lektorky jsem pravidelnou čtenářkou a ve kterém typ inteligence rozvinout u našich studentů. se seznámila s řadou nových metod, přístupů a technik, které jí dnes se vždy najde spousta výborných nápadů a in- pomáhají při výuce angličtiny. formací pro učitele angličtiny. Díky individu- álnímu grantu Grundtvig jsem měla možnost v červnu a červenci 2007 absolvovat dvou- Přímo skvělé bylo, týdenní kurz Teaching Multiple Intelligences že všechny metody a tech- (TMI). Tento kurz jsem si vybrala kvůli mému dlouhodobému zaměření a zejména zájmu niky jsem nejprve musela o vylepšení metodických znalostí týkajících prakticky zvládnout sama se různých učebních stylů a schopností dospě- a otestovat na sobě, což mi lých studentů v našich kurzech. teď usnadňuje práci se stu- Kurz vedla zkušená americká lektorka denty. Díky této zkušenosti Bonnie Tsai. TMI je zaměřen na učitele jsem schopná lépe porozumět s výbornou znalostí angličtiny, je velmi nároč- ný a specializovaný, proto je jeho kapacita svým studentům, podpořit omezená, o to je ale výuka intenzivnější. jejich sebedůvěru a posílit V mém případě nás bylo jen osm, kromě motivaci k vytrvání ve studiu. mě se zúčastnily Ewa z Polska, Susanne z Německa, Monica z Velké Británie a čtveři- ce Italek - Michelina, Nina, Giovanna a Paola. Lektorka nás zajímavou formou naučila řadě TMI byl pro mne jako lektorku jazykových nových metod, přístupů a technik, které kurzů pro dospělé velmi přínosný. Pomohl mi u studentů rozvíjejí nové schopnosti přínosné rozšířit spektrum používaných metod výuky pro získávání jazykových dovedností. Kurz angličtiny s ohledem na individuální předpo- byl hlavně prakticky zaměřený, organizovaný klady (typy inteligencí) studentů. Zajímavé formou workshopů se spoustou praktických bylo již srovnání individuálních předpokladů cvičení, ať už ve dvojicích či skupinkách tak, (dominantních inteligencí) v naší skupině osmi aby každý pracoval s každým. učitelek. Přímo skvělé bylo, že všechny meto- dy a techniky jsem nejprve musela prakticky Výuka byla založena na teorii osmi in- zvládnout sama a otestovat na sobě, což mi teligencí a jejím praktickém využití. Silnou teď usnadňuje práci se studenty. Díky této stránkou lektorky byl kromě její zkušenosti zkušenosti jsem schopná lépe porozumět 35
 20. svým studentům, podpořit jejich sebedůvěru Můj studijní pobyt v Canterbury byl inspi- a posílit motivaci k vytrvání ve studiu. rativní, kromě programu mého kurzu jsem se účastnila i dalších volitelných seminářů V rámci metodických seminářů na naší a workshopů v odpoledních a večerních hodi- škole jsem s teorií Multiple Intelligences nách, často až do půl desáté večer. Využila a jejím praktickým přínosem seznámila také jsem maximálně všech nabízených možností, své kolegy. Díky získaným poznatkům se dnes navázala kontakty s učitelkami z jiných zemí naši studenti učí efektivně a bez stresu a poznala tak alespoň částečně další kultury. v pozitivním a tvůrčím prostředí. Využíváme Kurz po všech stránkách splnil má očekávání nové metody a techniky tak, aby všichni naši a týmu Grundtvig moc děkuji za podporu. Dou- studenti profitovali z výuky a byli schopni fám, že budu moci získané znalosti využít komunikovat v cizím jazyce. i v rámci připravovaného projektu partnerství. Díky získaným poznatkům Kontakt: Eva Fričová se dnes naši studenti učí FAN s.r.o. efektivně a bez stresu Na Výšince 994 511 01 Turnov v pozitivním a tvůrčím Email: fancz@fancz.com www.fancz.com prostředí. 36 37
 21. Mobility osob 2007-2009 Země kurzů 5% 5% 3% v číslech Dánsko | 5% Francie | 5% 2% 5% Holandsko | 3% Itálie | 2% Kypr | 5% Německo | 7% 7% Portugalsko | 2% Rumunsko | 2% 2% Mobility osob 2007-2009 Řecko | 2% 2% Slovinsko | 2% 56% 2% Španělsko | 9% 2007 2008 2009 Velká Británie | 56% 2% Podané žádosti 118 121 106 Schválené žádosti 41 44 50 9% 140 Podané žádosti 120 Schválené žádosti Témata kurzů 10% 5% 121 2% 118 100 106 Umění a kultura | 5% 5% 10% Evropská studia | 2% Počet žádostí 80 Mezikulturní dialog | 10% Metodologie výuky 60 jazyků | 33% Management vzdělávání 40 50 dospělých | 35% 41 44 Didaktika | 5% 20 Jiné | 10% 0 rok 2007 rok 2008 rok 2009 35% 33% 38 39
 22. Užitečné odkazy Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Informančí portál příležitostí ve vzdělávání v 30 zemích Evropy http://www.naep.cz http://ec.europa.eu/ploteus/ Výkonná agentura Evropské komise Portál Evropské unie http://eacea.ec.europa.eu http://europa.eu Dům zahraničních služeb MŠMT Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu http://www.dzs.cz http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm Stránky českého Centra Euroguidance Vaše Evropa www.euroguidance.cz http://ec.europa.eu/youreurope Lifelong Learning Programme - Guide for Applicants Europass – evropský soubor dokladů o vzdělání držitele, jeho kompetencích (Program celoživotního učení – Příručka pro žadatele) a pracovních zkušenostech http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html http://www.europass.cz/ Databáze vzdělávacích akcí Study in the Czech Republic http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase http://www.studyin.cz/ 40 41
 23. Kontakty Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)  Dům zahraničních služeb MŠMT Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha 1 Grundtvig – inspirace ve vzdělávání dospělých Editace a jazyková korektura: kolektiv autorů DZS MŠMT Program Grundtvig Grafický design: Hedvika Člupná grundtvig@naep.cz Vydává: http://www.naep.cz © Dům zahraničních služeb MŠMT pro program Grundtvig, 2009. Tato publikace byla realizována za finanční podpory Evropské unie. Citát na obálce byl převzat ze zprávy Kateřiny Svižalové o projektu ACTIVE. ISBN 978-80-87335-03-1 42
 24. Grundtvig inspirace ve vzdělávání dospělých
 25. ISBN 978-80-87335-03-1
Publicité