Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

Књига незаборава

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
KWIGA NEZABORAVA
 ЛЕТОПИС ЈЕДНОГ ДЕТИЊСТВА
     0
KWIGA NEZABORAVA               2008.
  Пва мала плава – КОИГА НЕЗАБПРАВА настала је сасвим слушајнп, у
...
KWIGA NEZABORAVA                   2008.
               Zapi{i i          pot...
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
Spomenar VIII - 2
Spomenar VIII - 2
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 21 Publicité

Књига незаборава

Télécharger pour lire hors ligne

електронска књига - текстови посвећени Дејани Бачко с реродукцијама и фотографијама

електронска књига - текстови посвећени Дејани Бачко с реродукцијама и фотографијама

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Diaporamas pour vous (18)

Publicité

Plus par Славица Јурић (20)

Plus récents (20)

Publicité

Књига незаборава

 1. 1. KWIGA NEZABORAVA ЛЕТОПИС ЈЕДНОГ ДЕТИЊСТВА 0
 2. 2. KWIGA NEZABORAVA 2008. Пва мала плава – КОИГА НЕЗАБПРАВА настала је сасвим слушајнп, у тренутку кад смп ппстали свесни да смп шитавп једнп детиоствп, један ђашки век прпвели са несвакидащопм, дарпвитпм другарицпм Дејанпм Башкп; кад смп ппстали свесни да п опј други пищу, а ми је најбпље знамп; да се опме други дише, а ми је с нама имамп. Часпви и сати кпје смп на коизи прпвели не мпгу се мерити са насмејаним данима и радпсним гпдинама заједнишкпг щкплпваоа с Дејанпм. Са сигурнпщћу смемп да кажемп - да није билп Дејане, другашије бисмп расли и другашије мерили ствари. Оени другпви из разреда Радмила, Петар, Бпјана, Реља, Марина, Јпвана и Александра – КОИЖЕВНИ ТИМ 1
 3. 3. KWIGA NEZABORAVA 2008. Zapi{i i potpi{i ЗАПИШИ И ППТПИШИ адпсна, насмејана, нежна и псетљива тп су пспбине кпје красе пву некад дпбру, а некад и малп r немирну другарицу. Први сусрет бип је ппмалп шудан, нисмп верпвали да таквп дете ппстпји. Какп је време пдмицалп све вище и вище смп је прихватали и на крају и не примећујемп да је другашија, пна је кап и ми. Бпјана Срдић u век ћу се сећати какп смп у најтежим ситуацијама били уз оу и какп смп јпј ппмагали, билп пкп коига, дпмаћег, пблашеоа… Ивана Ненадић s сећам се дпбрп тренутака кад сам мпгла да јпј ппмпгнем у неким ситуацијама, на пример пкп дпмаћег задатка, када нађем времена да је саслущам у неким оеним важним ситуацијама. Кајтез Александра d пбра је пспба, увек се труди да ппмпгне свима кпликп мпже! Иста је кап и сва деца и никп пд оених врщоака не прави разлику између ое и нас, јер је и нема! Пна треба да верује у себе кап и щтп ми верујемп у оу! Сјајнп црта и мислим да би мпгла да се прпслави кап сликарка. Са Дејанпм сам јакп дпбра у ппследое време, и тек сам сад схватила какп тп изгледа кад имащ пспбу кпја ће те увек разумети... Таква је Дејана - све увек разуме и дели кприсне савете. Јпвана К. d пбра је другарица, кпја је ппказала свима нама да се не треба прeдавати већ бприти. Увек је спремна свима да ппмпгне у невпљи. Јпвана Мандић v епма је радпснп дете, увек насмејанп и спремнп за щалу. Тп щтп нема руке не умаоује оене сппспбнпсти и впљу. Кад некп сппмене Дејану увек ппмислим на веселп и вепма талентпванп дете. Птвприла је галерију са свпјим сликама и мнпги људи тек сада виде оен таленат. Јпвана Двпкић d ејана је једна вепма весела и разиграна девпјшица, ппмалп је тврдпглава и кад нещтп није пп оенпм, зна да се наљути, али је љутоа ппсле некпликп дана прпђе. Александра Маркпвић 2
 4. 4. KWIGA NEZABORAVA 2008. k рпз све пве гпдине заједнишкпг живпта у щкпли схватила сам щта знаши бити бпрац и щта је надаренпст. Слађана Туфегчић d ејана је занимљива девијшица. Некад, кад је малп немирна па претера, жап ми је да јпј билп щта кажем. Тад сам ппнпсна на себе јер сам успела да се ппбедим. Марина Миленкпвић d ејана је прави друг, дружељубива је и са свима приша и дружи се. Нас две смп се уппзнале у забавищту и пд тад се дружимп. Нема никакве сметое да не пстанемп дпбре дп старпсти. Александра p рви сусрет је бип ищшекиваое, стрепоа и за мене и за оу. Псећаоа су ми била ппмещана, жеља да јпј будем ушитељица и сумоа да ли ћу умети да јпј приђем. Тренутак пклеваоа са пбе стране, а пнда је предиван псмех те мале-снажне девпјшице птклпнип сваку сумоу. С Дејанпм је увек билп изазпвнп и лепп. Сећам се да сам јпј бранила да иде на пдмпре прекп зиме кад је лед и клизавп, плащећи се да би мпгла пасти. Пна је пнда тршала пп ушипници. Разред је прихватип сппнтанп. Неки су крищпм пбували шарапе и ппкущавали цртати нпгпм кап и Дејана. Задивљујуће је билп какп сте увек знали да јпј приђете, ппмпгнете, дпдате нещтп, а да тп буде сппнтанп. За шас сте игру дпбациве претварали у щутаое лппте, па је и пна играла.Чепу сте играли сви на пдмпру. Дејана је једна храбра девпјшица, снажна и крхка истпвременп. ушитељица Бранка Радпванпвић d ејану ппзнајем некпликп гпдина и кад гпд је сретнем пна је насмејана, весела, кпмуникативана. Спретна је, ппмаже другима, унпси ведрину у прпстпр у кпме се налази... Пвп су драга сећаоа на Дејану. Најснажнији утисак пставип је Дејанин ликпвни таленат и ушещће у представи „Успавана лепптица“. директприца Вера Агић d ејана је дпбра и ппслущна девпјшица. Све најбпље п опј мислим. теткица Радманпвић Јпванка d ејана је слатка, паметна и умиљата девпјшица кпју ја јакп вплим. теткица Биља k ада сам је први пут видела, била сам запаоена оеним умећем. Честп сам је крищпм на шасу ппсматрала и дивила јпј се. Сећам се једнпг шаса када смп се сви пкупили пкп ушитељишине катедре и гледали је какп црта. Тп ми је једнп пд мнпгих лепих сећаоа из нащег заједнишкпг щкплскпг живпта. Уна Кукпљ 3
 5. 5. KWIGA NEZABORAVA 2008. p псебна девпјшица, пуна енергије, увек спремна на пришу и щалу, шак и на шасу. Наставник физишкпг каже: Иакп не мпже да учествује у неким активнпстима, заслужила је пет јер је увек ту. Ја јпј дајем шисту петицу. Захпрец Марина d ејана је вепма дпбра и паметна девпјшица. Упркпс оенпм недпстатку, пна пище, уши, црта, живи нпрмалнп, а изнад свега дпбра је другарица. Зприца d ејану ппзнајем пд забавищта и знам каква је пспба. Зна некада да претера, али све умеренп. Пна је ппзитивна пспба кпја је жељна игре и псталп јпј нищта није важнп. У оенпм живпту ппстпје самп пријатељи и игра. Неки не схватају оен пплпжај, али ја сам наушип уз ппмпћ ушитељице и другара да је разумем. Никпла Краљ k ад вас видим да сви заједнп играте фудбал са Дејанпм, пнда знам да сте сви прави другари. мајстпр Слпба p рви сусрета са Дејанпм кап лишнпщћу заувек ће ми пстати у сећаоу. Иакп сам била мала, пд тада сам, уствари, наушила да будем шпвек и да не гледам ствари из самп једнпг угла. Сама реш инвалидитет за дете пд седам гпдина је нејасна и ппмалп стращна. Дејану ппзнајем седам гпдина. За пвп време сам наушила да људе не гледам, негп разумем. Пши су једна, а срце сасвим друга ствар. Уз ппмпћ ушитељице и мпјих другара, Дејана је ппстала деп тима шији је мптп ,,Сви смп ми исти.“ Радмила Бпгунпвић k ада некп каже Дејана, првп на щта ппмислим је мпја другарица из разреда, са изузетним талентпм. Дејана је са нама седам гпдина и дпбрп је ппзнајемп. Пна је вепма занимљива девпјшица. Неки би рекли да је оен инвалидитет исувище кпбан, али Дејана се, упркпс тпме, није предала, негп је прпнащла свпј пут и свима ппказала свпј велики сликарски таленат. Пна мнпгп лепще слика нпгпм, негп билп кп пд нас рукпм. Младпј уметници је велики узпр сликар Клпд Мпне. Оен мптп је стих Мике Антића ,,Кад себе целпг дамп, тек тад мпжемп бити цели“, а ја се надам да ће јпј се оен мптп пстварити. Реља Јпвин p ред фенпменпм Дејане Башкп, мисли су ми ищле увек у истпм правцу. Кад гпд уђе у библиптеку и апсплутнп све, пд узимаоа коиге дп птвараоа врата, уради сама, увек сам се псећала ппсрамљенп. Дпк смп се пптписивали на картпне, увек ме ппражавалп тп кпликп лепп пище, кпликп лепще пище пд мнпгих нас кпји имамп руке. Впдила ме дп сазнаоа да инвалиднпст није тпликп у физишкпм недпстатку, кпликп у леопсти духа, избегаваоу, предаваоу и паду, щтп би млади рекли - у „птпадаоу“. Већ следећег тренутка, кад изађе, физишки сам псећала милпст Бпжију, кпја је 4
 6. 6. KWIGA NEZABORAVA 2008. ушинила да један физишки недпстатак буде надпкнађен сликарским дарпм. Сада, захваљујући пвпм прпјекту, Дејану уппзнајем ближе и ту милпст псећам јпщ вище. Не ради се ту самп п сликарскпм дару, реш је п мнпгим и врлим дарпвима. Гпсппд је вищеструкп надпкнадип пнп щтп јпј је ускраћенп. Рекла бих да је Дејана један пд људи, кпји ми снаже веру, мада п опј никада не приша, и пркпснп каже да не верује у Бпга тј. да никад није размищљала п тпме. Славица Јурић s ећам се тренутака кад је бивщи психплпг Натаща Ђурица саппщтила да нареднпг дана, на тестираое будућих првака треба да дпђе девпјшица кпја је рпђена без руку. Завладап је неки мук у збпрници, а уједнп сам и шекап прилику да ту девпјшицу видим и уппзнам. Кад се тп, негде на хпднику, у прплазу, и десилп, Дејана ме је пдмах купила свпјпм ведрпм прирпдпм, безгранишнпм радпщћу кпјпм се препущта живпту. И не памтим да сам је, ма щта се десилп на шасу, икад видеп ненасмејану. Бескрајним щармпм пна, и кад неку пбавезу не изврщи дп краја, успева све пкп себе убедити да је тп бащ такп и требалп и мпралп да буде. Оени састави, ппнекад, кад је надахнута, праве су мале ризнице лирске, нежне, псетљиве и рпмантишне дуще. Предраг Вајагић 5
 7. 7. KWIGA NEZABORAVA 2008. НЕНАПИСАНА КОИГА УТИСАКА У АТЕЉЕУ ушеници 3. и 4. разреда Пдущевљена сам јер нисам пшекивала да Дејана такп лепп слика. Нисам ни знала да је у атељеу такп и да тамп има такп мнпгп слика. Мени се највище свидела слика са лабудпвима. Ивана Ивана Атеље је спба пуна слика, мириса бпје, сликарске искренпсти и љубави. Кп је надарен за сликаое оему ће свака бпја бити кап кпрак сликаоа. Сликаое је занимаое кпје се не мпже ппстићи ушеоем. Бпг ти је дап дар да лепп цртащ. Ја вплим сликаое и утисак п пвпме где смп били ми није нпв, али љубав према сликаоу ми се неће прпменити. Дејана, кпју сам данас видела, стварнп има таленат. Катарина Вјештица Ивана Магија сликаоа Видела сам щевник сликаоа (щтафелај) кпји никад пре нисам видела. Дејана је талентпвана. Мпгу рећи да ми се оене слике дппадају вище пд пних щтп су уметници сликали. Маша У атељеу је билп лепп, али не тпликп фенпменалнп затп щтп сам била ту некпликп пута и разгпварала са Дејанпм. Атеље је спба пуна љубави и талента и затп ми се свиђа. Катарина Шпбпт Псећаоа су ми се ппмещала: усхићеое, забринутпст, неверица, збуоенпст, срећа, раздраганпст, радпзналпст. Нина Перић Пвај пдлазак ме је мптивисап да мпжда и ја имам талента и да се пптрудим и лепще пищем. Псећап сам се лепп и пријатнп. Бип сам у присуству уметнице и гледап сам оене прелепе слике. Душан Ћппић Била сам задивљена радпвима и нисам мпгла да верујем да је пна тп све насликала. Псећала сам се маое вреднпм и маое сппспбнпм у пднпсу на Дејану. Спфија Ристић Птищла сам кући пуна утисака. Задивип ме оен таленат. Јакп лепп црта. Драгп ми је щтп сам је ппсетила. Пна је изазвала у мени: срећу, задпвпљствп, распплпжеое. Пвакав таленат нема никп на свету. Антпнина Антплпвић 6
 8. 8. KWIGA NEZABORAVA 2008. Наушила сам мнпгп п таленту. Запаоилп ме је делп кпје се ствара пред мпјим пшима. Мала девпјшица слика кап уметник. Оене идеје су мащтпвите. Изгледа сигурнп кад црта и нема страх да ће ппгрещити. Углавнпм пва ппсета атељеу у мени буди једнп стварнп лепп псећаое. Тара Ппганчев Магија сликаоа Видела сам щевник сликаоа (щтафелај) кпји никад пре нисам видела. Дејана је талентпвана. Мпгу рећи да ми се оене слике дппадају вище пд пних щтп су уметници сликали. Маша Атељар Данас смп били у Дејанинпј прпстприји за сликаое. Псећала сам се кап у рају јер је мпје срце билп испуоенп прелепим бпјама и складпм, а Дејанинп пгрпмним талентпм. За тринаестпгпдищоакиоу слике су фантастишне. Вплела бих да Дејанин таленат види цеп свет. Дејана, самп напред! Тара Бајат Мнпгп ти хвала, Дејана, щтп си нам дппустила да видимп твпј таленат. Билп ми је лепп са тпбпм и твпјим сликама. Лепп сликащ. Мнпгп ми је драгп щтп се не стидищ да сликащ нпгампм. Аоа Кајтази Мени је билп прелепп затп щтп је билп мнпгп слика за кпје не мпжете да ппверујете да је једна девпјшица мпгла да их нацрта. Пна је прави уметник. Нацртаће измуљане слике, али ће пне ппет изгледати лепп. Те слике су лепе затп щтп имају унутращоу леппту. Александра Не мпгу да верујем да некп нпгама црта такп лепп, уствари прелепп. Прпстп сам задивљена. Запитала сам се какп пна све стижи и ппстиже. Схватила сам да трудпм и радпм мпже да се ппстигне и пнп щтп шпвек мисли да не мпже. Маша Зирпјевић Псећаоа су ми се ппмещала: усхићеое, забринутпст, неверица, збуоенпст, срећа, раздраганпст, радпзналпст. Нина Перић Удивип сам се када сам сазнап щта све ради сама и щта све стиже. Псећап сам се дпбрп. Максим Литвиненкп 7
 9. 9. KWIGA NEZABORAVA 2008. БЛАГА ВЕСТ П ДЕЈАНИ разгпвпр млађих ученика ппсле ппсете атељеу Кп зна да ли би такп лепп сликала да има руке. Мпжда не би пткрила таленат у себи. Пна је кап црна пвца у белпм стаду. Жели да је примете и да је прихвате. Опј не смета щтп смп другашији пд ое. Није пна другашија пд нас, ми смп другашији пд ое. И пна има свпју групу људи кпјпј припада, кпји немају руке, самп је та група маоа пд наще групе. Ја бих највище ппжелела не да дпбије руке, негп да цеп свет види оене слике, да шује за оу. Када би дпбила руке, тп би за оу бип нпви свет, мпрала би се навикавати на нпвп. Духпм смп сви исти. У духу су разлишите пспбине. Дух, тп је живпт шпвека. Не живпт самп на земљи већ и живпт на небу. Духпвни живпт, вешни живпт. Да смп сада на небу сви, не би билп пнп кп има руке, а кп нема....Пна не би била другашија. Сан би јпј се пстварип, кпнашнп би била иста кап већина људи-дуща. Ширићемп вест п Дејани, а тп знаши да ће и други видети да мпгу успети, да мпрају да се бпре за свпј живпт. 8
 10. 10. KWIGA NEZABORAVA 2008. ПИСМА Драга бака Мирп! Здравп Тпни, Пвп писмп ти щаљем из Башке Иакп се ппнекад шујемп телефпнпм рещип сам да Паланке. Пвде је мнпгп лепп и сви смп дпбрп. ти напищем писмп. Желим да ти пищем п девпјшици Да се не задржавамп на теми мене и мпје Дејани. Дејана је ппсебна девпјшица. Има шетрнаест ппрпдице, хтела бих нещтп да ти кажем. У гпдина. Пна је међу најбпљима у разреду. Врлп је нащпј щкпли има једна девпјшица Дејана. Пна радпзнала девпјшица. Рпђена је са физишким је једна паметна и врлп талентпвана недпстаткпм. Тп јпј не смета да пдлишнп слика. Да видищ девпјшица. Пна има свпј атеље где црта. Оена самп какп црта лабудпве, прирпду и делфине! За пмиљена сликарска култура је делфин. На сликаое кпристи щпахлу, уљане бпје и акварел. Дејана жалпст, пна нема руке и мнпгп јпј је тещкп јер има и свпј атеље. Пре неки дан смп је ппсетили. Дејана је пна нпгама једе, пије, црта и пище. Збпг тпга весела девпјшица и има пунп другпва. Честп ппсети сам мислила да јпј ппмпгнещ такп щтп ћещ јпј ушитељицу. И ми вплимп кад Дејана дпђе кпд нас у написати писмп и рећи јпј да си шула за оу, и ушипницу. Вплеп бих да је и ти уппзнащ. За мене је Дејана да јпј шеститащ за бпрбу крпз живпт. најхрабрија девпјшица на свету. Твпја унука Јпвана Пунп те ппздрављам. Марип Драга тетка, Драга тетка, Ппщтпвани уреднише РТС, Пвим писмпм желим да Пбраћамп вам се са једнпм Пищем ти писмп п мплбпм. Вплели бисмп да на ващпј једнпј ппсебнпј девпјшици, те ппздравим, и пбавестим п телевизији пбјавите реппртажу п нащпј Дејани Башкп. Са разредпм нешему щтп мислим да би другарици из щкпле Дејани Башкп. Иакп сам ищла у атеље да је требала да знащ. Већ некпликп има самп 14 гпдина, има свпј атеље. Пре ппсетимп и видимп какп пна недеља је мпј разред ппдељен у пар недеља смп били у оенпм атељеу тимпве и ппкущава да сазна щтп где нас је дпшекала. Задивила нас је слика. Пна нема руке па јпј је оена сампсталнпст и прецизнпст с тещкп да слика, али се вище п извещтају, писму и пбзирпм на тп да је рпђена без руку. навикла на тп. Има нпви стп вестима. Све щтп пищемп има Гледајући оене бпжанствене слике, кпји је прилагпђен за оу. везе са нащим планпм да запитали смп се какп би тек цртала да Неки уметници не верују да щиримп вести п има руке. Изненадип нас је оен псмех тп пна слика јер су слике шетрнаестпгпдищопј девпјшици на лицу и ппред прпблема кпји има. Дејани Башкп. Пна је ппсебна Имала је већ мнпге сампсталне стварнп уметнишке. Видели излпжбе. У цртаоу кпристи уљане и смп оене слике риса, лимуна, девпјшица јер слика кап прави акрилне бпје. При цртаоу кпристи цвећа, пецарпща, улице, уметник у свпм атељеу. Мпј специјалну ниску стплицу и щтафелај впденице, реке, живптиоа. разред је ищап у ппсету атељеу кпји је ппстављен на ппд. И у ушипници у Црта уљаним бпјама, акварел и видели смп оене слике. Самп щкпли има специјални стп јер пна и бпјама и све слике су лепе. да си видела какп слика пище нпгпм. Другпви из оенпг разреда прирпду! Лепща је негп у и ми, млађи, мислимп да Дејана Слика пририду и преслика са заслужује већу пппуларнпст јер је фптпграфије. прирпди. Оена велика ппсебна и талентпвана. Вплели бисмп инспирација је делфин, а да размислите п нащем предлпгу да Размищљала сам ппнекад пде на Дунав па је снимите реппртажу п пвпј девпјшици и какп пна такп лепп црта а инспирище впда. Оена мама је пбјавите је на ващпј телевизији. Када нема руке. Жап ми је ое, али пткрила оен дар за сликаое ваща екипа дпђе, биће гпсти наще ушитеоица каже да је храбра када је цртала пужа са пет щкпле. и велики бпрац. Кад дпђещ, гпдина. Али главнп је тп щтп пна впдићу те у оен атеље да је слика нпгама јер нема руке. Ушеници IV 3 ПШ „Свети Сава“ ппсетищ ппсетищ. Пунп те ппздрављам. из Башке Паланке Милица Милащинпв,Лука Вушић Тара Паганшев и Никплина Перић Маща К. 9
 11. 11. KWIGA NEZABORAVA 2008. ЗА МЕНЕ ЈЕ ТАЛЕНАТ пдгпвпри ученика 4. разреда на питаое шта је таленат и шта је пптребнп да би се развип *Дар за нека лепа дела. Да би се таленат развијап пптребна је слпбпда, стрпљеое, рад и уметнпст. Стпјан Дпбришки *Реш таленат ме аспцира на некпг кп зна сващта да ради, кпји има неки дар пд Бпга. Да би се таленат развијап пптребнп је да имащ дпбру дущу, да будещ паметан и леп. Антпнина Антплпвић *Реш таленат ме аспцира на неку щкплпвану пспбу, пдлишну и културну, пре свега талентпвану. Да би се таленат развијап пптребнп је сталнп ушити и дпбрп се ппнащати да га не би изгубип, јер га је тещкп вратити. Спфија Ристић *За мене је таленат када некп зна да ради нещтп дпбрп и спретнп. Да би се таленат развијап мпращ бити: спретан, вредан, неумпран, талентпван... Дущан Ћппић *Таленат је када некп зна нещтп щтп ми не знамп. Најбпљи је, све зна. Увек се вище труди пд нас. Сталнп га хвале маме и тате, ппщтп је бпљи пд нас. Мама ми увек гпвпри да треба да се трудим да бих га стигап. Да би се развијап таленат, пптребна је слава и бпгатствп. Срђан Живкпвић *Таленат је успех, рад, љубав, срећа у живпту. *Талентпван је пнај кпме је урпђен неки редак дар. Да би развип таленат, мпращ да вежбащ, мнпгп радищ али и да се пдмаращ. 10
 12. 12. KWIGA NEZABORAVA 2008. ПРЕД УМЕТНИЧКИМ ДЕЛПМ (есеј) Тпплп мајскп преппдне. Пптпуна тищина прирпде и мирнпћа реке привукли су старпг рибплпвца да пптражи утпшищте на дунавскпј пбали. Ращиривщи свпј упбишајени рибплпвашки прибпр, нестрпљивп је ищшекивап први улпв тпга дана. У међувремену, уживап је у мирнпм щуму мпћне реке, а ппглед пдмарап у даљини, у мпдрини густе щуме на другпј пбали. Стари жути щещир щтитип је пвпг прекаљенпг рибара пд све јашег сунца. Псећап је самп тпплину оегпвих зрака на свпјим леђима. Из саоареоа рибара је пренуп снажан трзај. Била је тп оегпва удица, кпја је снажнп усталасала ппврщину впде. Изненађен, усплахирени шпвек ппкущавап је да задржи мир и прибранпст, истпвременп настпјећи да изађе на крај са узнемиренпм, пшигледнп великпм рибпм. Ппсле краће бпрбе, риба је, ипак, надјашала занемпћалпг шпвека. Ппд јаким притискпм, рибар је изгубип равнптежу и пплетеп за пецаљкпм у впду. Изгледалп је да је ппбеђен. А пнда се у оему прпбудила искпнска снага, пн се придиже, дпвуше ппнпвп дп пбале. Клецавих кплена извуше се на пбалу и упптреби сву свпју мудрпст. Тактизирап је дугп, хпдајући уз пбалу левп и деснп, према впди и према щумарку… све дпк је, кпнашнп, премпрену и израоаваних шељусти , не дпвуше на пбалу. Тад седе крај свпг улпва и шистп му дпђе да рибу у впду врати. Пдједнпм му је улпв бип непптребан, а сама бпрба бесмислена. Гптпвп је зажалип щтп је неспретна риба пнесппкпјила оегпву ппшетну летаргију. У дубини щумарка, иза оегпвих леђа, пристигла из најдаљих дубина, призпр је ппсматрала мала сирена, и кишицпм бпјила свпј ппглед. У оему су се пгледала клецава кплена старпг рибара и крвави трагпви у впди. Шума прекппута је пппила крвави траг, а небп упилп дубину Дунава. За кпји тренутак изгледалп је кап да се нищта на пбали није десилп. Самп вешита снага прирпде. Марина Миленкпвић 11
 13. 13. KWIGA NEZABORAVA 2008. ЖУТП, ВПЛИМ ТЕ, ЖУТП реппртажа Жути зидпви у Дејанинпм атељеу, непшекиванп, први су ми привукли пажоу јер пдищу пдређенпм енергијпм. Жута бпја ппдстише памет и нпва и размищљаоа, али даје и неку ведрину и смелпст. Верујем да и тп има везе са ствараоем прелепих и јединствених слика бащ у тпј прпстприји. Пп „Решнику симбпла“ жута је насјајнија бпја, златна светлпст, кпју је тещкп угасити и кпја увек прелази свпје пквире. Пна је ппсредник између Бпга и људи. Управп симбплика жутпг упућује ме на Дејану и оенп сликарствп. Прелази свпје пквире! Дејана је, једнпставнп решенп, један мали зврк. Пна мпже пп цеп дан неумпрнп да јурца пп щкпли, кап да у себи има уграђен мптпр и два-три резервпара дпдатне енергије. На шаспвима се смеје, приша и редпвнп је занима кад ће звпнити. Када се шас заврщи, пна је већ наппљу, игра фудбал, трши и изазива другпве. Али, увеше, кад се све смири, Дејана седа за свпј мали щтафелај и сатима црта. И не знам да ли је веће искакаое из пквира тп щтп не мпже да мирује или тп, щтп, ипак, мпже уз слику дугп да мирује. И не знам да ли је смелпст и снага већа дпк прпвпцира судбину не мирујући ни минута, или дпк седи и нпгпм сатима слика. Затп ми звуши неверпватнп кад шујем да Дејана нема руке. Никада је не дпживљавам такп. Пна има хиљаду златних, сјајних, жутих руку. Централни деп атељеа заузима щтафелај на кпме Дејана седи и црта. Пн изгледа кап щтафелај кпд свих сликара, самп је ппстављен при земљи, и ппвезан са нискпм стплицпм кап какав трптинет на кпме Дејана лети дп неба. На ппстпљу щтафелаја стпји заппшетп нпвп уметнишкп делп. У углу прпстприје стпји пплица на кпјпј се налазе све ствари пптребне за ствараое слика: шеткице, темпере, пастеле, шаще за впду, ппсуде за мещаое бпја, али и слике ппрпдице, разреда и минијатуре псталих Дејаниних слика. Сигурнп је да ту Дејана шестп прима ппсете, јер дпбар деп атељеа заузимају двпсед и две фптеље. Слике су пкашене или прислпоене уз зид, на ппду. Мнпге пд оих је Дејана цртала у ранијим гпдинама, али пне су једнакп дпбрп пшуване кап и нпвије. Атеље пдище креативнпщћу и мирпм кпји кап да је гпдинама шуван између тих зидпва, иакп знамп да га Дејана има тек пднедавнп. Питам се - акп Дејани дпђу оене жуте минуте, скакуће ли веселп пп атељеу? Не, пна изађе у хпднике тржнпг центра, кпјем кап да је пна дала име - Мпзаик, и скакуће, загледа и задева пстале. А жутп је шека за вешнпст. Радмила Бпгунпвић 12
 14. 14. KWIGA NEZABORAVA 2008. СЛИКА КПЈА ЗАМЕОУЈЕ ХИЉАДЕ РЕЧИ приказ филмске реппртаже „Линија“ , Академија уметнпсти БК, РТВ БК Телекпм, 2004. сценарип и режија Дејан Петрпвић, директпр фптпграф. Драшкп Плавшић, мпнтажа Влада Малешевић, музика: Слпбпдан Тркуља, Балканпплис, Врелп Живимп у визуелнпм свету, билп да смп псуђени да верујемп самп свпјим пшима, билп да смп у стаоу да стварамп и менталне слике п збиљи и ппвпдпм збиље у кпјпј битищемп. Једна слика замеоује и вреди вище пд стптину реши – дпгма је педагпга, масмедиплпга, меначера и дизајнера мпдернпг дпба. Девиза звуши убедљивп све дпк се не запитамп - какве реши замеоује та слика пд кпјих вище вреди. Не, није тп питаое да ли је бпље и квалитетније прпшитати рпман или ппгледати филм – екранизацију рпмана. Није реш п типишнпј дилеми – филм (ппкретна слика) или реш (писана). Реш је п вешнпј теми квалитета и присуства ппруке у садржају нешега, без пбзира на тп кпликп је медиј, путем кпјег нам се садржај пренпси, мпдеран. Реш је и п разумеваоу визуелних ппрука , јер кп не зна да шита и разуме коигу, јпщ маое ће знати и разумети слику п тпј коизи, или слику кпја замеоује реши. Акп слика замеоује стптину бесмислених реши, пна је пнда јпщ бесмисленија. За оу се, пнда, не мпже рећи да вреди вище пд тих стптину реши, негп да не вреди нищта кап ни реши кпје замеоује. Кпликп вреде рекламе са пгрпмних билбпрда кпјима затрпавају ипнакп претрпане градпве? У мпдернпм свету, са патплпгијпм квантитета, све маое се размищља п ппруци и садржају, задпвпљавајући се фпрмпм. Разлпг пвпм размищљаоу п знашеоу слике и оене вищеструке замене реши јесте слика кпја је заменила, не стптину, негп хиљаде прпбраних реши. Филмска реппртажа Дејана Петрпвића из 2004. гпдине у пет минута слике и звука рекла је кпликп и дпбар збпрник са шланцима п прирпди и смислу акције, креације и рущилащтва, склада и хапса, дара и ускраћенпсти, уметнпсти и прагматике, прплазнпсти и вешнпсти… Филмска реппртажа наизменишним приказима дрвета, кпје је сељак једне зиме кренуп да ппсеше, и дрвета, мпгуће - истпг, кпје је мала десетпгпдищоа уметница рещила да нацрта, жели приказати мпгуће живпте једнпг дрвета. Бат сељакпвих кпрака пп снегу у првпј секвенци надјашава щкрипаое шеткице на платну. Снага оегпве безлишне фигуре кпја се примакла дрвету замеоена је у следећпј секвенци мекпћпм детиоег лица предатпг нешему щтп јпщ на слици не видимп, али видимп на лицу мале уметнице, кпје камера прати. Пптези кпје сељак шини, замахујући секирпм, смеоују пптези кишице. Звук кишице и секире пптпм нестаје и шује се музика, грлена. Дпк дрвп на снегу пада, на платну расте. Пнпг тренутка кад је дрвп палп, камера се спущта са детиоег лица на платнп и ми видимп да дете слика нпгпм и да нема руке. Гптпвп да псећамп да их је сељак ппсекап и да дрвп црта свпјим кпренпм самп себе, јер јединп такп мпже да настави живпт. Све щтп је дете нацрталп дп тренутка пада дрвета су некплике мпдре линије кпјима је ппделилп небески свпд пд земље и планине на кпјпј дрвп живи. Пд тренутка пада дрвета прпстпр међу линијама се убрзанп пппуоавају и за пар секунди је слика гпрдпг дрвета на планини, на међи неба и 13
 15. 15. KWIGA NEZABORAVA 2008. земље. Јпщ једна сцена: галерија са излпжбпм слика мале уметнице, и међу оима слика дрвета, кпје ппет самп летимишнп видимп, али на лицима ппсетилаца, у грп-плану, видимп нпви живпт дрвета. И тп је све. Пет минута слике и хиљаде нерешених реши, кпје је слика заменила. Нема прише, нема рекламе, нема сувищних слика. Самп јпщ један сведен текст кпји гласи: Дејана Бачкп, десетпгпдишоа девпјчица из Бачке Паланке, члан Међунарпднпг удружеоа уметника кпји сликају нпгама и устима. Излагала је у земљи и инпстранству. Славица Јурић БАЧКППАЛАНАЧКА ЛУЧА МИКРПКПЗМА речи изговорене на отварању изложбе у Бачкој Тополи Луша микрпкпзма се, eвп, птиснула низ Дунав, и дпщла из Башке Паланке у Башку Тппплу, дпнпсећи бпжанску прпмисап. У кплпплету уметнишких слика и естетских дарпва, ппщтпвапци, љубитељи и ппдвижници уметнпсти, мпћи ће, бар на краткп, пплеменити свпје ауре лепптпм, ппкрета и Бпжијег дара Дејане Башкп. Из тих рефлексија и пламених искри, метафизишких тема, има усхићеоа, занпса, дпстпјанства, етике, узвищенпсти и наде... Крпз разне технике и фпрме бпгиоа Арсипа је и пве гпдине ппдарила плпдпве духа Дејани Башкп, и на тај нашин пптврдила синтагму Михаила Бахтина: „Измещанпст је најмпћнија пплуга разумеваоа.“ А, измещанпст тема кпје негује млада сликарка је пна аутпнпмна твпревина кпја тежи културплпщкпј мисији, какп би демантпвала Шилерпву сентенцу „да ће се пвај век заврщити умпрствпм.“ Стремљеое ка леппм, едукативнпм пднпсу између дпбра и зла, Ерпсу и Танaтпсу, Дејана уствари, тежи пнпм духпвнпм апсплуту, кап циљу бивствпваоа, намећући принцип МПДУС ВИВЕНДИ кап нашин живљеоа. Настпјећи да се бпри и трага за пним неунищтивим нитима пд кпјих је саткана прпщлпст, видљива будућнпст времена и универзалнпг прпстпра. Све щтп је нпгптвприла млада Арсипа щири се пп интелектуалним прпстприма пп закпну кпнцентришних кругпва, на мирнпј впди цивилизацијске равнпдущнпсти и ппмера границу немпгућег у мпгуће, тражећи прпсвећеое и ппсвећеое, тежећи ка пнпј Прпметејпвпј ватри пд кпје ће свету бити светлије, пд кпје ће шпвеку бити тпплије... Пбликпваое крпз излпжбе, ликпвне кплпније, сценпграфије, ппетске вешери, Дејана слаже мпзаик кпји свпјпм лепптпм и фпрмпм, емпиријскпм и етишкпм вреднпщћу делује кап катарза на ппнуђене бенигнпсти и ппврщнпсти свакпдневнпг живљеоа. А, кап щтп знамп, тек у пунпм сагласју и прпжимаоу естетишнпсти и узвищенпсти мпгуће је дпстићи пнај духпвни апсулт или апсплутну леппту кап циља људскпг бивствпваоа и вере у хуманије шпвешанствп... Верујемп да ће Дејана истрајати у уметнишкпм узлету. Верујемп да ће јпј Луша микрпкпзма псветљавати пут кпјим хпди. Верујемп у дпбрпту света. И нека песма п опј буде залпг неще љубави и нащег дивљеоа оенпј снази и леппти. Тпде Никплетић 14
 16. 16. KWIGA NEZABORAVA 2008. НEКАД И САД сећање на предшколске дане Са пет гпдина сам ппстап деп дешје групе кпја је ищла у Разлишак». Те 2000. гпдине билп нас је врлп малп, свега шетвпрп-петпрп деце. Лепп смп се играли и ја се сећам да нам је тад билп занимљивп све щтп смп на такп леппм месту радили и ушили. Касније су пристизала и друга деца. Групе су се мещале, уппзнавали смп се и увек је билп нешег нпвпг. Сећам се васпиташица Наде, Бубе, Милице, Натаще, Снежане. Ппсле некпг времена, нащпј групи се придружила и Дејана Башкп, мпја садащоа другарица у разреду. Сећам се да сам тад размищљап какп ли ће се пна снаћи без руку. Билп ми је тп некп нпвп искуствп. При ппвратку кући, ппсле радипнице где смп се уппзнавали, ја сам дугп ћутап, недавнп ми је пришала мпја мама . Кад би цртали, писали и шитали, сазнали смп да Дејана мнпгп тпга зна и мпже. У двприщту смп се играли заједнп и међу нама није билп никаквих разлика. Нисам бип вище забринут какп ће се Дејана снаћи. Кад смп ппрасли за щкплу, са Дејанпм сам кренуп у први разред. Трудип сам се да је сви у пдељеоу бпље уппзнају и дпбрп прихвате. Дпбила нас је ушитељица Бранка Радпванпвић. Ушила нас је какп да ппстанемп дпбри другари и да једни другима увек ппмажемп. Наще пдељеое је слпжнп и дпгпварамп се кад Дејани треба ппнещтп ппмпћи. Пна је врлп уппрна кад нещтп жели да уради. За Дејану је игра и дружеое најважнији деп щкпле, кап и за већину нас. Надам се да ћемп и даље бити слпжнп и дпбрп пдељеое кап и дпсад . Никпла Краљ 15
 17. 17. KWIGA NEZABORAVA 2008. ПСМЕХ МАЛПГ ДЕЛФИНА бајколика биографија Једнпм давнп негде у Тихпм пкеану рпдип се мајущни делфин, ппсве другашији пд псталих. Рпдип се без гпроих пераја. Мама и тата малпг делфина били су запрепащћени, али им се мали делфин пкицама такп радпснп насмејап да су пдлушили да га с ппсебнпм пажопм васпитају. Делфини се не смеју, али се пвај делфин смејап сваким делићем тела, свпјпм оущкицпм и пшима , свима и свуда. Станпвници пкеана су га се првп клпнили, кап щтп се свакп жели склпнити пд фалишнпсти и несреће. Мали делфин је, међутим, пп сав дана плпвип, пкретап се и превртап, делип свпје псмехе нещтедимице, па су се станпвници пкеана ппшели радпвати свакпм сусрету с оим, кап да се срећу са самим извпрпм живпта. Кад је мали делфин пдрастап, ппстап је дика пкеана и сви су га завплели јер је у све щтп ради унпсип неверпватну енергију и ппзитивнпст. Ташнп је да је пливап малп спприје пд псталих, али је у свпје пливаое унпсип такве неверпватне фигуре, пируете и извпдип такве акрпбације да су се за оега заинтереспвали и делфини-ветерани. Притпм, ниједан грш није пратип оегпвп умеће, негп је играп лакп и смејући се, птвпрених уста и кплутајући пкицама. Глас п непбишнпм дару малпг делфина прпнела се све дп других пкеана. Запазили су га и људи, истраживаши впда. Вртип се пкп оих, гуркап свпју оущкицу у оихпве ппслпве и такп им се дражеснп смејап, да су га завплели и сматрали пријатељем. Људи су сматрали да за пвпг непбишнпг делфина без пераја, кпји плива лепще и бпље пд других делфина, треба да шује цеп свет. Пребацили су га дп најближег кпнтинента и пбушавали у нпвим акрпбацијама. Делфин је ппсебнп вплеп да пред децпм из впде наглп искпши, преврћући се и пкрећући. Деца су скишала пд радпсти кад их при свпјим акрпбацијама пппрска капљицама впде. Успут је наушип и да им намигне. Накпн гпдину дана делфин је стекап мнпгп нпвих пријатеља, а са оим су радили људи из свих крајева света, ппмажући му да свпј таленат усаврщи. Имап је, шак, и свпј впдени парк где је прпвпдип већину дана. Ищап је у ппсебну щкплу за дарпвите плесаше и наступап у разним ташкама. Нп, делфина нису тпликп радпвале ни дпбре критике жирија, ни путпваоа, шак ни вест да наушници мпгу да му направе пераја кпја му недпстају, кпликп радпстан смех људи кад се у впди заигра. Радмила Бпгунпвић 16
 18. 18. KWIGA NEZABORAVA 2008. ФПТПГАЛЕРИЈА Први дан у првпм У представи у Краљевић и жаба - разреду седи у клупи са забавищту "Разлишак" глумила са Стефанпм дугарпм из забавищта глумила је принцезу у 1. разреду Никплпм Краљем Са другпвима из разреда увек је ушествпвала у свим приредбама са ушитељишиним На угледнпм шасу из најмаоа у разреду прирпде и друщтва синпм на излету у Субптицу Дејана је била кпледар. 17
 19. 19. KWIGA NEZABORAVA 2008. У представи „Успавана лепптица“ са кпјпм су ппбрали мнпге награде и били на мнпгим гпстпваоима, Дејана је глумила лептира. Ниједну представу није прппустила, кап ни прпбе. Дејана и Слађа Тамара и Дејана Дејана и Петар щтафелај и млада уметница 18
 20. 20. KWIGA NEZABORAVA 2008. ПЕСМА ЗА ДЕЈАНУ П ХРАБРПСТИ СВАКП ПД НАС ИМА ТАЛЕНАТ ИЛ' ДАР Херпј је пнај кп ппбеди невпље на путу; кп И СА ТИМ ДАРПМ ПРАВИ ЈЕ ЦАР супрптнп свим пшекиваоима скупи снаге и АЛИ ПИТАОЕ ЈЕ ШТА ЋЕШ ТИ САД, издигне се изнад ситуације у кпјпј се нащап. ХПЋЕШ ЛИ С ДАРПМ НАПРЕД ИЛИ НАЗАД Све препреке кпје му засметају, пн савлада уппрнпщћу и унутращопм снагпм. Храбрпст КПЛИКП ПУТА ЧУЛИ СМП ПД СВИХ: није самп тренутан шин, храбрпст је стил МА ПНИ СУ МАЛИ, ЗАБПРАВИ ОИХ живпта, инаше се лакп мпже заменити са АЛ'КАДА ВИДЕ РАДПВЕ ТВПЈЕ непрпмищљенпщћу и смелпщћу. Бити храбар ПКП ОИХ, КАП ПЧЕЛЕ СЕ РПЈЕ. знаши имати впљу, жељу, снагу и веру и, изнад свега - пстати на путу, пстати у игри, пстати РЕФРЕН: дпследан и кад је најтеже. Највећа је храбрпст У ОЕНПЈ НПЗИ ТАЛЕНАТ ВРИ ппбедити себе и уздићи се изнад пшекиваоа ДА, ТП ЈЕ ДЕЈАНА ИЗ ПСМПГ ТРИ пкплине. СЕДИ У ПРВПЈ КЛУПИ Невпља те мпже снаћи билп кад и билп где. И КАТКАД НЕШТП ЛУПИ Мпжещ да пстанещ без рпдитеља и заврщищ у ЗА ОУ ЗНАМП СВИ дпму за незбринуте. Пшекиванп је да си тада ТП ЈЕ ДЕЈАНА ИЗ ПСМПГ ТРИ. прпблематишан, склпн криминалу и кпнфликтима. Храбрпст у тпј ситуацији јесте ЗБПГ ОЕ НА ДПБРПМ ГЛАСУ СМП МИ израсти у праведнпг, ппщтенпг и раднпг шпвека КАД ВИДИМ СЛИКЕ НА ИЗЛПЖБИ јер тп знаши да си успеп да превазиђещ задату НАША ДЕЈАНА ИЗ ПСМПГ ТРИ ситуацију и надмащищ пшекиванп ппнащаое. ДА, ДЕЈАНА ИЗ ПСМПГ ТРИ. Мпже да ти се деси да не пстварищ свпју замисап или љубав из разних разлпга. У таквпј Реља Јпвин ситуацији мпжещ да тражищ кривца у другима кпји те нису ппдржали или разумели и заувек пдустанещ пд свпг сна; мпгап би да замрзищ пнпг кп ти љубав није узвратип. А мпжещ, храбрп да наставищ свпјим путем и радищ јпщ вище на пнпме щтп никп није разумеп и вплищ пне кпји тебе не впле. Тп би билп храбрп и великп делп. Мпглп се десити да си рпђен или пстап без руку и да цеп живпт прпведещ кап инвалид, кпме дпдају ствари, пблаше га, купају, хране, да се ппвушещ јер ти је непријатнп пд сппствене разлишитпсти, и завидищ другима щтп су рпђени ппд срећнијпм звездпм… А, мпжещ… мпжещ храбрп да уплпвищ у живпт и урадищ немпгуће телпм кпје имащ, впљпм, снагпм, уппрнпщћу. Мпжещ јпщ вище, јер није шпвек самп у рукама. Мпжда би мпгап да пищещ и сликащ нпгпм или устима; да правищ салтп напред и назад; да се не разпшаращ и не пптерећујещ људе свпјпм несрећпм, негп да их сунцем са свпга лица и пшију развесељаващ, и ппделищ с оима деп снаге кпју имащ. Затп је за мене херпј Дејана Башкп. Тамара Маринкпв 19
 21. 21. KWIGA NEZABORAVA 2008. САДРЖАЈ ЗАПИШИ И ППТПИШИ ................................................................................................................................ 2 НЕНАПИСАНА КОИГА УТИСАКА У АТЕЉЕУ .............................................................................................. 6 БЛАГА ВЕСТ П ДЕЈАНИ ................................................................................................................................ 8 ПИСМА ......................................................................................................................................................... 9 ЗА МЕНЕ ЈЕ ТАЛЕНАТ................................................................................................................................. 10 ПРЕД УМЕТНИЧКИМ ДЕЛПМ ................................................................................................................... 11 ЖУТП, ВПЛИМ ТЕ, ЖУТП .......................................................................................................................... 12 СЛИКА КПЈА ЗАМЕОУЈЕ ХИЉАДЕ РЕЧИ ................................................................................................. 13 БАЧКППАЛАНАЧКА ЛУЧА МИКРПКПЗМА ............................................................................................. 14 НEКАД И САД ............................................................................................................................................. 15 ПСМЕХ МАЛПГ ДЕЛФИНА ........................................................................................................................ 16 ФПТПГАЛЕРИЈА ......................................................................................................................................... 17 ПЕСМА ЗА ДЕЈАНУ………………………………………………………………………………………………………………………………. 19 О ХРАБРОСТИ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 20

×