SlideShare une entreprise Scribd logo
1
            Somos joias preciosas (425)
Arranjo para violão                        G. F. Root
 Kelvin Borrero


                           « «
 (nov/2011)

 # 3 « Ü« «      «   « Öˆ «
                 « à««    «
                       «  Ö« «
                   ‰ »œ »œ »œ « « =l
     « ‰«
    « « l ˆ    «   « «   ˆ
                   «    ˆ
                       «   ˆ ˆ
                           œ
                           »»œ
  4 « ˆ ˆ « »œ ˆ »œ ˆ
=======================
&           «
            »œ  «
               œ _ l _
              »_             »»œ
   Œ    _ »» »»»» »» _ _
               »œ œ
               »œ »»  ˙ »» »»»» »» á _
                   »»»        »»»
       á_
        ˙
        »»»       »»
                » » Ü


 # «   « »œ « »œ Ü« ˆ
         « « «
     ˆ » ˆ » « « l «    «      « Ü«
                      « « l ‰ˆ
                           «
                           «   «
                              «   « «
                                 « Öˆ
                                 ˆ « =l
     «    « ˆ «
=======================
& Ü __ »» à_ œ »» _
     »œ »»œ »»» »_ œ    « _ »œ _ «
                ˙      ˆ
                ˆ »œ »» »»œ Œ ˆ
                        «   «   »»» » œ «
                              ˆ
                              «   «
                              œ œ _ _
                            œ » »» _ _
                            »»»    »œ
                                  »»» œ
  _»œ » »
   ˙ »»      »_ œ  __ »
             Üá_»»»œ
              ˙ » » »        _ »
                          _ ˙       œ »»»
 á »»»       Öœ»»»  »»»          á »»»       »»

   «  «   « «                         à« «
                                    « «
 # àˆ «
   «  « Ö« «
      ˆ
      «   ˆ ˆ
         « «
         œ
         »»œ       «    « Ü« « «
                 « »œ « »œ « ˆ «  « ˙        « «
                                    ˆ ˆ
            l Ü__ »»» _ ˆ »»» _ « l Ü __ _ œ _ Œ =
   ‰             ˆ
                 «    «  « ˆ
& _ »œ »œ »œ á _  »»»
======================= l
      »»» » œ       »»»œ »»œ »»»œ  œ       «
  Ü »˙ »» » » »»
   »»         _»œ » »
               ˙
             á »»»
                       »_
                       »_
                        œ
                        »»»œ  _»œ œ »»»» œ
                           á ˙ »œ »»»
                            »»» »»  »»»
                       Ö»

  «
 # « Ö »« « à« «
        « « à«
        « «ˆ «   «     « Ö « à«
                   «  « «
  ˆ
  «   ˆ
      «
      œ »œ œ  ˆ   ˆ
              «  ‰ »œ »œ »œ « « l á «
                   ˆ
                   «  ˆ ˆ
                     œ        « Ü« «
& _ »» » » _
        »œ
  ‰ »œ »»» » »»
=======================
         »»œ
                     »»»œ   ˆ _ »»« _ _ « =l
                          «
            l _ » »»» » á_ Ü_ _»œ »œ »œ »œ _ ˆ
                          «   ˆ
                             «  « «
                               «
                               œ
                               »»œ
                                  ˆ
  á˙
  »»»      »   á _ » » » œ »»»œ _»»» Ü » » »» Ö _
              ˙
              »»»       »»» _
                        ˙
                        »»»       »»»œ
                                  »
        « «
     « à ˆ ܈
        « «          « «
               « àˆ « à«
                   « «
 # « à« á« « Ö «
  « ܈
  ˆ  «   ˆ
        «
            «
            ˆ
            «   «
               ˆ
               «
            œ œ œ œ œ
                   « «
             »» » »»» » »»œ  ˆ  «
                        ˆ
                        «  « Ö« «
                           «
                           ˆ
                           «   « «
                              ˆ ˆ
                              « «
                              œ
                              »
  «
  »œ  »œ  «
        ˆ
        «
======================= l
& _ »œ _ »œ _   l á _ » »» _    »»œ    ‰  »»» » »œ
                       l _ »œ »œ »œ á _ =
                              »»
  _ » Ö_ Ö œ
  ᜻» _œ
     »» »»»    ˙
            »»»       »»   _ »» » » »œ
                        á˙
                        »»      »
   »  »                   »

 # à« « « «
  «                  « «
                     « «     « «
                           « Ö‚
                     melodia em harmônicos

  ˆ « Ü« ˆ
  « ˆ ˆ «
  œ « œ
  »œ œ »   « « l «
=======================
& _ á_ _
   »» »»»
             «  U « « l l ‰‚ »œ ‚ œ ‚ « =l
                « Ü«
             ˙ _ œ « «
             «   ‚ ‚   « œ «   « «
                        »»» » _ _
  Üœ _ Ö_
     œ _  »»œ
         œ Üá_œ »œ »»»
           ˙_
           _œ »» »
           »»» »»»      _ »» »» »» _ _
   »» _ »»
      »»œ
         »           á_
                     ˙
                     »»»     »œ œ
                           »» »»»
       »
           rit
           .
2
 # à«   «  « ‚
        « «
   «
   «
   ‚  «
     «
     ‚  « «
        ‚ «       «
                « » «
                « œ « »œ Ü « « l «
                ‚ » « » « « «         «Ü «
   ‰ œ »œ »œ
======================= l      ‚   ‚ ‚ «
                      « « ·
& _ »» »»» » á _ Ü œ l Ü__ »» à_ œ » _ _ _ _ œ _ _ _
          »»» _œ œ »»
              »œ »» »              ‚ «
                                « «
                                « ‚
                         ‰ Ü »œ »»» œ _ _   =
  Ü ˙ » » » œ
   »»»    »»»      »»» » »    _ _ á _ »» » »»» œ Ö _
                        »œ ˙
            á˙
            »»»       Ö _ »» »»»
                      »œ
                      »»         »»» »œ
                                  »»

 # «   «  « Ö‚ à«
          « «   «
              «  « «
                « «      «
  «
  «
  ‚  «
     ‚
     «  « «
       «
       ‚   « «
           ‚   «
              ‚
           ‰ »œ »œ »œ « ‚
                ‚ «      « »œ « »œ Ü ‚ «
                       ‚ » « » « « =l
                       «   «
                           ‚  « «
                             « ‚
& _ »œ »œ »œ _ _ l _ » »»» » á _ Ü »œ l Ü__ »» à_ œ »» _ _
  ‰ » »» »
=======================           »œ »œ »»»
  _ » »» » _ _ Ü ˙ » » » »œ »» á_»œ » »»
       »œ œ
       »» »»» »»»    »»
  á˙
  »»»                 ˙ »»
                     »»»      Ö_ _
                             _ œ
                             »œ »»»»
                              »»

         à« Ü ‚
         « «
         « «
         ‚  «  «
              « Öœ «
                «   à« ‚ à «
                    « «
                    ‚ «
                    « «       «   « à«
                               « ‚
 # «            «
               ‚ «
                ‚       «  «   «   ‚ «
   «        œ l ‰ »œ »»» œ
           »»»             ‰ »œ »œ »œ « « =l
                         «
                         ‚  «‚
   _ Ü _ œ _ »œ
   «
   · »
=======================
&   ‰ œ »» »œ »»
   _ »»» » »»
   ˙
   »»»         _ »» »» »»» _ Ü œ l _ »» »»»» »» á _ Ü _
             á˙
              »»»     »œ »»»»
                     »»    _
                         ˙
                         »»»     »œ œ
                                »» »»»
  á                      á

                      « «      « à« «
                à « áà « « Ö «
                      ‚ ‚ ‚
                      « « «        « ‚
                                « «
                         œ œ œ œ ‚ «
 # «    « Ü« ‚    « «
              «   «
                 «
                 ‚    œ
                      »»»  «   «
                             «
                             ‚      «
  «    «    « «
          ‚ « l ‚ »œ Ü œ »œ
          «   «    »        »» » »»» »
& _ _ á »»»« _ _ _
  «
  ‚
  ‰ Ü »»œ ‚ »»œ _ _
======================= l
      œ        »œ
              _ » _ » Ö_ œ
                    »»»   l á_
                         ˙
                         »»»    »» _ Ü œ =
                                œ »»»»
                                »»
  _ » »» » _ œ á _
  _
  ˙
  »»»         »»
          »œ »»  œ
              »»»  _
                 _»œ              »
         Ö »»      Ö »»

 # à«   «  « «
        « «   «                     « «
                                á « áˆ
  «
  «
  ‚   «
      ‚
      «
  ‰ »œ »»œ »œ « ‚
        ‚ « à« «
            ‚     « á‚ «
                 «   « «
                    « «
                    « ‚ l »«  «       « «
                                 ˆ «
& _ » »» » _ Ü »œ l _»œ œ _œ _ _
======================= l
  ˙ » » » á »œ »»
  »»     »»  »»    Ü« » œ
                 ‚
           œ »» »»» _»»»» á œ _
                    »»»  _»»· Ö _ »»»œ »œ Œ
                          «
                        _œ »œ »»
                               »    =
  Ü»        Ü»    _ »» Ü _
               œ
               »»»     œ
                     »»» Ü ˙ »»
                        »»»

  à«  «         «  «          U - «   -
                        «   « « « n
   BIII


   «  «     «
                     BIII


 # nˆ
  ‰ »
    « ˆ
     «
     œ œ œ Ö ˆ à«
     »»» » œ
          « «
          « ˆ
          «     « Ö«
               ˆ
               «  ˆ
                 «    « « ˆ
                 »œ »œ Ü « à ˆ « à »œ « nœ ˆ ˆ
                           « « «
                     « « l « » ˆ » « « =
                     ˆ « ‰    »œ »œ
& _ nœ Ü »» »» Ü »»»
=======================
  _ »»        l _ »œ »»»» »» á œ
               ‰ »
               ˙ »     »»  _ » »»» »» »» œ l l
                               »»»
   »»»˙     »   á »»»      »  _
                        ˙
                        »»»   - - -
                     rit
                     .
3
              « Öˆ à««         «     « «
                               à_ _ «
                               « œ
  «
  « Öœ « œ « « «        «   «     «     « »»»« ˆ
                     ˆ Ö »œ ˆ »œ ˆ Ờ ˆ œ « »œ « »œ »œ à ˆ «
                     «     «        « «       ˆ» » « «
                                           «
  ˆ »» ˆ »» ˆ
  «       «     «       ≈ »œ »» »œ ≈ œ »» »œ ≈ »» »» »»» Ö »» »œ »œ « » »œ » « «
  ≈ œ »» œ œ œ »» œ ≈ œ œ œ l œ » » » »» » » œ » l Ü »œ » » à » œ » » » « »œ=l
    »»» »»» Ü ≈ »»» »»» _ »»» » »»» Ü » » » _ » » Ö »»              »»» » _ »»»»»ˆ »œœ
=======================
& _ » »» » œ »                                           ≈» »
 áœ
  »»»      »     »»» »» » »» »» » œ » »
               »»  »
                          »»»         á_»» » »» » p
                                     ˙
                                     »»»
                                               á_ » » »
                                                œ
                                                »»»
                                          p
                                          « ˆ «
                                           « «         «       « «
 Ö˙ «
   «                 « àˆ  «
                        «
                    « « ≈ » ≈ » ≈    « »œ « »œ « « ≈ »œ ˆ »œ ≈ œ « »œ
                              «
                              ˆ
                              «
                                  «
                                  ˆ
                                  «       «
                                          ˆ « ˆ  «      «
                                                     «       « «
                                                             _ _
                                                             « œ
                                                             ˆ »ˆ
                                                             »»» »»»» »»
   « œ »œ »œ œ œ ˆ œ œ        «» »
& á_. »»»» à »» »»» Ü œ »»»» Ñ œ »»»» Ü œ »»» Ñ œ »»» l _ »œ »»» »œ œ »œ »»» »œ _ »œ »œ »œ l œ »œ »»»» »œ _ »»»œ »»»» »œ œ » =
  ≈
======================= l
   ˙
  »»»        »»» »» »»» »»            œ »» »» »»» »» »» »œ »» »» »» »»» »» »» œ »» »»»
                            »»»
                                                     ≈
                                                     »»»
            » »                           »»

                                « à« «
                                « _ _ « «          «       « «
                                                      à_ «
                                                      « «
                                              BVIII


   «      «                     _ œ Ü ˆ »œ _ »œ _ _
                                ˆ »»
                                « « »œ
                               _ »œ ˆ »œ « » « » œ ˆ             ˆ »
                                                      « «
                                                       BV


   «œ         « œ Ö«
         « »œ »œ « ˆ ˙
         ˆ » » « »»« «  « «                            ˆ
                                               «
                              Ü »œ »» »»» »» »œ »»œ » »»œ ≈ »»œ » »»œ œ œ œœ
   ˆ »»
   «      «    ˆ »«
      œ œ œ »» »œ »» _ œ »» œ l _ œà »œ »œÜ »»œ œÑ œÑ œ _
      »»» »» »»» »» ≈ » » ≈ »»» » »» »»» » »»» œ
                                »»»
                                 œ        »»» » »» » œ » »» » œ»»»»» »»» =l
                                               »»»         »»» »»
& _œ »»» » »
=======================
 ˙ »»» »
 »»»             »» »» »» á ˙ » » » » » » » »»»
                     »»»               l à œ» »
                                       »»»           á »»» » »
             _
             œ
             »»»

                     « «                                                     « «
                                                                          à_ áˆ
                                                                            « «
      à«        «    à_ ˆ« «                                             à«        ˆ _
                                                                            «
                                                                        1/2 BV


         «
         ˆ »œ ≈ »œ ≈ œ
         «      «
               ˆ
               «      « « Ö«
                     ˆ             «           à ˆ « Ö « »œ á œ »»œ œ œ »»« œ
                                               « «
                                               « «           «        «
                                                                    ˆ
                                                                    «       _ œ
         »»» » » » œ »» » » Ö » » Ü »œ » l Ü ˆ œ »»» œ « œ »»» œ œ »œ œ l ˆ »œ »»» »œ œ »»œ »» »»œ œ »»» =l
      Ö œ »œ »» »œ œ »» »œ »œ á »»» »œ á « œ ≈ œ « ˆ                                               »»» » »»
         »œ                      œ » » ˆ » » »»œ » « » » »»»»
                               «
                               »œ  «
& á_» » » »» » » » » »» » _»»» »» » »» _ »» » »» _»» » Ü_ » á _» » » » _»» »» »» »» _ » »
=======================
                                                           œ
                                                           »œ
                                                            »»»
    œ
    »»»          »           _» » _ á_» » »»œ » œ
                           œ
                           »»»      œ
                                  »»»        œ »»
                                            »»»          »»»      Ö »œ »
                                                                »»          _
                                                                           œ
                                                                           »»»
                       Ü
                     « «
                     ˆ «
       « »œ _ »œ à_ _ à«
       «
       «
               «
               «
               ˆ
               «
                     « «
                     « «         «
  Ü _ »œ »» »œ ≈ œ »» »œ _ »œ »»»ˆ »œ Ö ˆ »œ ≈ »œ ≈ á œ ˆ œ Ö ˆ
       ˆ                             «
                                    «
                                    ˆ
                                               « « «
                                               à_ _ à«
                                               « œ «
                                               « »»«
                                               ˆ «              «            « «
       »œ              œ œ
                     »»»œ         «    «
       »œ » » » œ »» » » » » » » »»œ »œ » »œ »œ » »œ »» »»» »» œ œ ˆ
        »» » » »» » » » œ» » » » »œ »                                    »œ » «  « á »œ à ˆ ˆ      « «
                                                                          « «
   œ»» » » »
& à »»»
=======================       á »»»     l á_»» »» »» »» Ü œ »»  »»» »» Ö œ » » » l _»»»» Ü œ »» œ _ »œ »»» »œ _»œ œ _ œ l
                                               »»              ≈ » » »»œ »» œ »»
                             œ
                             »»»      »»
                                     »           »     _ »»» » »»» _ » » » á_»»» »» Ü »»» =
                                                     _œ
                                                     »»        œ
                                                              »»»         œ » »»
                                                                        »»»
                                                      »                   »
                                                                     U
                       « « « à« « « «                «            «
           «      « « « « « « « «
                 Ö« « « « ˆ ˆ ˆ ˆ                     «            «          «
                                           BI


                  « « « « « « « «
                        ˆ « « « «                  ˆ
                                              «            ˆ
                                                          «          «
           «
           ˆ
           « »œ »œ ˆ « ˆ
           ≈
=======================
& á _. Ü »»œ à »» »»
                  « «    ˆ          «         Ü    œ á »»œ »»»œ bœ œ œ ˆ
                                              »»œ
                                      l _»» » » _»» »»» » _
                                                          »»œ      »»» « œ
                                                                     »»œ
                                                                      »»œ       =  ”
           »»»˙ »                           _ £
                                         _œ             _ £
                                                       _                »»
                                         »»»             »»œ
                                                         »
                                                                     u
                           rit
                               .

Contenu connexe

Tendances

Anderson l. jazz pizzicato
Anderson l. jazz pizzicatoAnderson l. jazz pizzicato
Anderson l. jazz pizzicatomaxnik13
 
Zé Barbeiro - Juntando os cacos
Zé Barbeiro - Juntando os cacosZé Barbeiro - Juntando os cacos
Zé Barbeiro - Juntando os cacosbarbeiroze
 
Az eltemethetetlen vocal
Az eltemethetetlen vocalAz eltemethetetlen vocal
Az eltemethetetlen vocalSomogyi Tamás
 
Carlos gardel-por-una-cabeza-partitura
Carlos gardel-por-una-cabeza-partituraCarlos gardel-por-una-cabeza-partitura
Carlos gardel-por-una-cabeza-partituraSimon43
 
Testemunhar do amor
Testemunhar do amorTestemunhar do amor
Testemunhar do amorroseandreia
 
Zé Barbeiro - Ponto de tripa
Zé Barbeiro - Ponto de tripaZé Barbeiro - Ponto de tripa
Zé Barbeiro - Ponto de tripabarbeiroze
 
A alegria do natal
A alegria do natalA alegria do natal
A alegria do natalroseandreia
 

Tendances (15)

241 soldados
 241 soldados 241 soldados
241 soldados
 
Desperta e Vive
Desperta e ViveDesperta e Vive
Desperta e Vive
 
Handell bourré grade
Handell bourré gradeHandell bourré grade
Handell bourré grade
 
Teen town
Teen townTeen town
Teen town
 
Anderson l. jazz pizzicato
Anderson l. jazz pizzicatoAnderson l. jazz pizzicato
Anderson l. jazz pizzicato
 
1saxalto
1saxalto1saxalto
1saxalto
 
76
 76 76
76
 
1 trumpete
1 trumpete1 trumpete
1 trumpete
 
Pescador
PescadorPescador
Pescador
 
Zé Barbeiro - Juntando os cacos
Zé Barbeiro - Juntando os cacosZé Barbeiro - Juntando os cacos
Zé Barbeiro - Juntando os cacos
 
Az eltemethetetlen vocal
Az eltemethetetlen vocalAz eltemethetetlen vocal
Az eltemethetetlen vocal
 
Carlos gardel-por-una-cabeza-partitura
Carlos gardel-por-una-cabeza-partituraCarlos gardel-por-una-cabeza-partitura
Carlos gardel-por-una-cabeza-partitura
 
Testemunhar do amor
Testemunhar do amorTestemunhar do amor
Testemunhar do amor
 
Zé Barbeiro - Ponto de tripa
Zé Barbeiro - Ponto de tripaZé Barbeiro - Ponto de tripa
Zé Barbeiro - Ponto de tripa
 
A alegria do natal
A alegria do natalA alegria do natal
A alegria do natal
 

Similaire à 425 somos joias preciosas

A bela e a fera solo - violino (2)
A bela e a fera  solo - violino (2)A bela e a fera  solo - violino (2)
A bela e a fera solo - violino (2)Eliseu Oliveira
 
35 bendito seja o deus vivente
35 bendito seja o deus vivente35 bendito seja o deus vivente
35 bendito seja o deus viventeCelso Nery
 
241 soldados
 241 soldados 241 soldados
241 soldados
Celso Nery
 
30 -quão..
30 -quão..30 -quão..
30 -quão..
Celso Nery
 
125 -min..
125 -min..125 -min..
125 -min..
Celso Nery
 
Zé Barbeiro - Roberta olha o breck
Zé Barbeiro - Roberta olha o breckZé Barbeiro - Roberta olha o breck
Zé Barbeiro - Roberta olha o breckbarbeiroze
 
Imagine
ImagineImagine
Meu Deus vence batalhas
Meu Deus vence batalhas Meu Deus vence batalhas
Meu Deus vence batalhas marquitobigode
 
Meu+deus+vence+batalhas+ +vozes (1)
Meu+deus+vence+batalhas+ +vozes (1)Meu+deus+vence+batalhas+ +vozes (1)
Meu+deus+vence+batalhas+ +vozes (1)lemos77
 
321 -a_minha_alma
321 -a_minha_alma321 -a_minha_alma
321 -a_minha_almaCelso Nery
 

Similaire à 425 somos joias preciosas (20)

273 -não..
273 -não..273 -não..
273 -não..
 
A bela e a fera solo - violino (2)
A bela e a fera  solo - violino (2)A bela e a fera  solo - violino (2)
A bela e a fera solo - violino (2)
 
11
 11 11
11
 
35 bendito seja o deus vivente
35 bendito seja o deus vivente35 bendito seja o deus vivente
35 bendito seja o deus vivente
 
241 soldados
 241 soldados 241 soldados
241 soldados
 
30 -quão..
30 -quão..30 -quão..
30 -quão..
 
342 jesus..
342 jesus..342 jesus..
342 jesus..
 
125 -min..
125 -min..125 -min..
125 -min..
 
Zé Barbeiro - Roberta olha o breck
Zé Barbeiro - Roberta olha o breckZé Barbeiro - Roberta olha o breck
Zé Barbeiro - Roberta olha o breck
 
Colocar o nome
Colocar o nomeColocar o nome
Colocar o nome
 
Aleluia Ele Vem
Aleluia Ele VemAleluia Ele Vem
Aleluia Ele Vem
 
Rei do universo
Rei do universoRei do universo
Rei do universo
 
Imagine
ImagineImagine
Imagine
 
Jesus me deu salvação
Jesus me deu salvaçãoJesus me deu salvação
Jesus me deu salvação
 
14 jesus metais
14 jesus metais14 jesus metais
14 jesus metais
 
Sax alto
Sax altoSax alto
Sax alto
 
Kudsala metais
Kudsala metaisKudsala metais
Kudsala metais
 
Meu Deus vence batalhas
Meu Deus vence batalhas Meu Deus vence batalhas
Meu Deus vence batalhas
 
Meu+deus+vence+batalhas+ +vozes (1)
Meu+deus+vence+batalhas+ +vozes (1)Meu+deus+vence+batalhas+ +vozes (1)
Meu+deus+vence+batalhas+ +vozes (1)
 
321 -a_minha_alma
321 -a_minha_alma321 -a_minha_alma
321 -a_minha_alma
 

425 somos joias preciosas

 • 1. 1 Somos joias preciosas (425) Arranjo para violão G. F. Root Kelvin Borrero « « (nov/2011) # 3 « Ü« « « « Öˆ « « à«« « « Ö« « ‰ »œ »œ »œ « « =l « ‰« « « l ˆ « « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ œ »»œ 4 « ˆ ˆ « »œ ˆ »œ ˆ ======================= & « »œ « œ _ l _ »_ »»œ Œ _ »» »»»» »» _ _ »œ œ »œ »» ˙ »» »»»» »» á _ »»» »»» á_ ˙ »»» »» » » Ü # « « »œ « »œ Ü« ˆ « « « ˆ » ˆ » « « l « « « Ü« « « l ‰ˆ « « « « « « « Öˆ ˆ « =l « « ˆ « ======================= & Ü __ »» à_ œ »» _ »œ »»œ »»» »_ œ « _ »œ _ « ˙ ˆ ˆ »œ »» »»œ Œ ˆ « « »»» » œ « ˆ « « œ œ _ _ œ » »» _ _ »»» »œ »»» œ _»œ » » ˙ »» »_ œ __ » Üá_»»»œ ˙ » » » _ » _ ˙ œ »»» á »»» Öœ»»» »»» á »»» »» « « « « à« « « « # àˆ « « « Ö« « ˆ « ˆ ˆ « « œ »»œ « « Ü« « « « »œ « »œ « ˆ « « ˙ « « ˆ ˆ l Ü__ »»» _ ˆ »»» _ « l Ü __ _ œ _ Œ = ‰ ˆ « « « ˆ & _ »œ »œ »œ á _ »»» ======================= l »»» » œ »»»œ »»œ »»»œ œ « Ü »˙ »» » » »» »» _»œ » » ˙ á »»» »_ »_ œ »»»œ _»œ œ »»»» œ á ˙ »œ »»» »»» »» »»» Ö» « # « Ö »« « à« « « « à« « «ˆ « « « Ö « à« « « « ˆ « ˆ « œ »œ œ ˆ ˆ « ‰ »œ »œ »œ « « l á « ˆ « ˆ ˆ œ « Ü« « & _ »» » » _ »œ ‰ »œ »»» » »» ======================= »»œ »»»œ ˆ _ »»« _ _ « =l « l _ » »»» » á_ Ü_ _»œ »œ »œ »œ _ ˆ « ˆ « « « « œ »»œ ˆ á˙ »»» » á _ » » » œ »»»œ _»»» Ü » » »» Ö _ ˙ »»» »»» _ ˙ »»» »»»œ » « « « à ˆ ܈ « « « « « àˆ « à« « « # « à« á« « Ö « « ܈ ˆ « ˆ « « ˆ « « ˆ « œ œ œ œ œ « « »» » »»» » »»œ ˆ « ˆ « « Ö« « « ˆ « « « ˆ ˆ « « œ » « »œ »œ « ˆ « ======================= l & _ »œ _ »œ _ l á _ » »» _ »»œ ‰ »»» » »œ l _ »œ »œ »œ á _ = »» _ » Ö_ Ö œ ᜻» _œ »» »»» ˙ »»» »» _ »» » » »œ á˙ »» » » » » # à« « « « « « « « « « « « Ö‚ melodia em harmônicos ˆ « Ü« ˆ « ˆ ˆ « œ « œ »œ œ » « « l « ======================= & _ á_ _ »» »»» « U « « l l ‰‚ »œ ‚ œ ‚ « =l « Ü« ˙ _ œ « « « ‚ ‚ « œ « « « »»» » _ _ Üœ _ Ö_ œ _ »»œ œ Üá_œ »œ »»» ˙_ _œ »» » »»» »»» _ »» »» »» _ _ »» _ »» »»œ » á_ ˙ »»» »œ œ »» »»» » rit .
 • 2. 2 # à« « « ‚ « « « « ‚ « « ‚ « « ‚ « « « » « « œ « »œ Ü « « l « ‚ » « » « « « «Ü « ‰ œ »œ »œ ======================= l ‚ ‚ ‚ « « « · & _ »» »»» » á _ Ü œ l Ü__ »» à_ œ » _ _ _ _ œ _ _ _ »»» _œ œ »» »œ »» » ‚ « « « « ‚ ‰ Ü »œ »»» œ _ _ = Ü ˙ » » » œ »»» »»» »»» » » _ _ á _ »» » »»» œ Ö _ »œ ˙ á˙ »»» Ö _ »» »»» »œ »» »»» »œ »» # « « « Ö‚ à« « « « « « « « « « « « ‚ « ‚ « « « « ‚ « « ‚ « ‚ ‰ »œ »œ »œ « ‚ ‚ « « »œ « »œ Ü ‚ « ‚ » « » « « =l « « ‚ « « « ‚ & _ »œ »œ »œ _ _ l _ » »»» » á _ Ü »œ l Ü__ »» à_ œ »» _ _ ‰ » »» » ======================= »œ »œ »»» _ » »» » _ _ Ü ˙ » » » »œ »» á_»œ » »» »œ œ »» »»» »»» »» á˙ »»» ˙ »» »»» Ö_ _ _ œ »œ »»»» »» à« Ü ‚ « « « « ‚ « « « Öœ « « à« ‚ à « « « ‚ « « « « « à« « ‚ # « « ‚ « ‚ « « « ‚ « « œ l ‰ »œ »»» œ »»» ‰ »œ »œ »œ « « =l « ‚ «‚ _ Ü _ œ _ »œ « · » ======================= & ‰ œ »» »œ »» _ »»» » »» ˙ »»» _ »» »» »»» _ Ü œ l _ »» »»»» »» á _ Ü _ á˙ »»» »œ »»»» »» _ ˙ »»» »œ œ »» »»» á á « « « à« « à « áà « « Ö « ‚ ‚ ‚ « « « « ‚ « « œ œ œ œ ‚ « # « « Ü« ‚ « « « « « ‚ œ »»» « « « ‚ « « « « « ‚ « l ‚ »œ Ü œ »œ « « » »» » »»» » & _ _ á »»»« _ _ _ « ‚ ‰ Ü »»œ ‚ »»œ _ _ ======================= l œ »œ _ » _ » Ö_ œ »»» l á_ ˙ »»» »» _ Ü œ = œ »»»» »» _ » »» » _ œ á _ _ ˙ »»» »» »œ »» œ »»» _ _»œ » Ö »» Ö »» # à« « « « « « « « « á « ሠ« « ‚ « ‚ « ‰ »œ »»œ »œ « ‚ ‚ « à« « ‚ « á‚ « « « « « « « ‚ l »« « « « ˆ « & _ » »» » _ Ü »œ l _»œ œ _œ _ _ ======================= l ˙ » » » á »œ »» »» »» »» Ü« » œ ‚ œ »» »»» _»»»» á œ _ »»» _»»· Ö _ »»»œ »œ Œ « _œ »œ »» » = Ü» Ü» _ »» Ü _ œ »»» œ »»» Ü ˙ »» »»» à« « « « U - « - « « « « n BIII « « « BIII # nˆ ‰ » « ˆ « œ œ œ Ö ˆ à« »»» » œ « « « ˆ « « Ö« ˆ « ˆ « « « ˆ »œ »œ Ü « à ˆ « à »œ « nœ ˆ ˆ « « « « « l « » ˆ » « « = ˆ « ‰ »œ »œ & _ nœ Ü »» »» Ü »»» ======================= _ »» l _ »œ »»»» »» á œ ‰ » ˙ » »» _ » »»» »» »» œ l l »»» »»»˙ » á »»» » _ ˙ »»» - - - rit .
 • 3. 3 « Öˆ à«« « « « à_ _ « « œ « « Öœ « œ « « « « « « « »»»« ˆ ˆ Ö »œ ˆ »œ ˆ Ờ ˆ œ « »œ « »œ »œ à ˆ « « « « « ˆ» » « « « ˆ »» ˆ »» ˆ « « « ≈ »œ »» »œ ≈ œ »» »œ ≈ »» »» »»» Ö »» »œ »œ « » »œ » « « ≈ œ »» œ œ œ »» œ ≈ œ œ œ l œ » » » »» » » œ » l Ü »œ » » à » œ » » » « »œ=l »»» »»» Ü ≈ »»» »»» _ »»» » »»» Ü » » » _ » » Ö »» »»» » _ »»»»»ˆ »œœ ======================= & _ » »» » œ » ≈» » ᜠ»»» » »»» »» » »» »» » œ » » »» » »»» á_»» » »» » p ˙ »»» á_ » » » œ »»» p « ˆ « « « « « « Ö˙ « « « àˆ « « « « ≈ » ≈ » ≈ « »œ « »œ « « ≈ »œ ˆ »œ ≈ œ « »œ « ˆ « « ˆ « « ˆ « ˆ « « « « « _ _ « œ ˆ »ˆ »»» »»»» »» « œ »œ »œ œ œ ˆ œ œ «» » & á_. »»»» à »» »»» Ü œ »»»» Ñ œ »»»» Ü œ »»» Ñ œ »»» l _ »œ »»» »œ œ »œ »»» »œ _ »œ »œ »œ l œ »œ »»»» »œ _ »»»œ »»»» »œ œ » = ≈ ======================= l ˙ »»» »»» »» »»» »» œ »» »» »»» »» »» »œ »» »» »» »»» »» »» œ »» »»» »»» ≈ »»» » » »» « à« « « _ _ « « « « « à_ « « « BVIII « « _ œ Ü ˆ »œ _ »œ _ _ ˆ »» « « »œ _ »œ ˆ »œ « » « » œ ˆ ˆ » « « BV «œ « œ Ö« « »œ »œ « ˆ ˙ ˆ » » « »»« « « « ˆ « Ü »œ »» »»» »» »œ »»œ » »»œ ≈ »»œ » »»œ œ œ œœ ˆ »» « « ˆ »« œ œ œ »» »œ »» _ œ »» œ l _ œà »œ »œÜ »»œ œÑ œÑ œ _ »»» »» »»» »» ≈ » » ≈ »»» » »» »»» » »»» œ »»» œ »»» » »» » œ » »» » œ»»»»» »»» =l »»» »»» »» & _œ »»» » » ======================= ˙ »»» » »»» »» »» »» á ˙ » » » » » » » »»» »»» l à œ» » »»» á »»» » » _ œ »»» « « « « à_ ሠ« « à« « à_ ˆ« « à« ˆ _ « 1/2 BV « ˆ »œ ≈ »œ ≈ œ « « ˆ « « « Ö« ˆ « à ˆ « Ö « »œ á œ »»œ œ œ »»« œ « « « « « « ˆ « _ œ »»» » » » œ »» » » Ö » » Ü »œ » l Ü ˆ œ »»» œ « œ »»» œ œ »œ œ l ˆ »œ »»» »œ œ »»œ »» »»œ œ »»» =l Ö œ »œ »» »œ œ »» »œ »œ á »»» »œ á « œ ≈ œ « ˆ »»» » »» »œ œ » » ˆ » » »»œ » « » » »»»» « »œ « & á_» » » »» » » » » »» » _»»» »» » »» _ »» » »» _»» » Ü_ » á _» » » » _»» »» »» »» _ » » ======================= œ »œ »»» œ »»» » _» » _ á_» » »»œ » œ œ »»» œ »»» œ »» »»» »»» Ö »œ » »» _ œ »»» Ü « « ˆ « « »œ _ »œ à_ _ à« « « « « ˆ « « « « « « Ü _ »œ »» »œ ≈ œ »» »œ _ »œ »»»ˆ »œ Ö ˆ »œ ≈ »œ ≈ á œ ˆ œ Ö ˆ ˆ « « ˆ « « « à_ _ à« « œ « « »»« ˆ « « « « »œ œ œ »»»œ « « »œ » » » œ »» » » » » » » »»œ »œ » »œ »œ » »œ »» »»» »» œ œ ˆ »» » » »» » » » œ» » » » »œ » »œ » « « á »œ à ˆ ˆ « « « « œ»» » » » & à »»» ======================= á »»» l á_»» »» »» »» Ü œ »» »»» »» Ö œ » » » l _»»»» Ü œ »» œ _ »œ »»» »œ _»œ œ _ œ l »» ≈ » » »»œ »» œ »» œ »»» »» » » _ »»» » »»» _ » » » á_»»» »» Ü »»» = _œ »» œ »»» œ » »» »»» » » U « « « à« « « « « « « « « « « « « « « Ö« « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « BI « « « « « « « « ˆ « « « « ˆ « ˆ « « « ˆ « »œ »œ ˆ « ˆ ≈ ======================= & á _. Ü »»œ à »» »» « « ˆ « Ü œ á »»œ »»»œ bœ œ œ ˆ »»œ l _»» » » _»» »»» » _ »»œ »»» « œ »»œ »»œ = ” »»»˙ » _ £ _œ _ £ _ »» »»» »»œ » u rit .