SlideShare une entreprise Scribd logo
Baøi Thaùnh ca buoàn.

Nguyeãn Vuõ
£
### c Œ « « ˆ œ « ˆ£ «
«
« « «£ « « « « «
« « « »» « « «
« « « » ˆ « ˆ w
« « « « « «« «
« « «
« ˆ «
« l
« « « « « «« ˆ
« ˆ. «
«
«
======================= l
&
ˆ
“{ «
l ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ _ «=
«
ˆ
Baøi thaùnh ca ñoù coøn nhôù khoâng
Cuøng nhau quyø döôùi chaân Chuùa cao

em
sang

Long lanh sao trôøi ñeïp theâm moâi
Vang trong ñeâm laønh baøi ca Thieân

maét
Chuùa

No el naêm naøo chuùng mình coù
Xin cho ñoâi mình suoát ñôøi coù

£ «
« «£ « « « « «
###
£ «
« « «
« « «
« ˆ « « « « «
ˆ « ˆ «. ˆ ˆ «
« « « «
»»»
«
« ˆ « « ˆ=
« « « l œ
«
«
« « ˆ «
« «
«
========================= l
& w l «
ˆ
«
« ˆ « ˆ
« ˆ
ˆ « _ _ _ « ˆ
« «
ˆ
«
nhau
nhau

AÙo traéng em bay nhö caùnh thieân
Kheõ haùt theo caâu "Ñeâm thaùnh voâ...

2.
### 1.
« «
« « ˆ «
« « « « «
« « « « « ˆ l w ” «.
« _ ˆ « « _=
«.
« _« « « «
«
========================= l
&
ˆ ˆ «
{ _
« ˆ ˆ
« ˆ « « « «
«
«
« ˆ
ˆ
_ « « « « «
« «
ˆ «
_
ˆ
_ « «
«
«
«
«
ˆ
ˆ
thaàn Ngoït moâi hoân döôùi thaùp chuoâng
ngaân
...cuøng" OÂi gioïng haùt em meânh mang
« «
#
##
« « « . « »œ
« « »»
‰ « «. ˆ œ.
»œ »œ œ .
« ˆ « « »»» œ =l
»»»
« « »
»» »» l
ˆ « « ˆ
»»
« « « «
ˆ
« «
ˆ «
j
l
=========================
&
« ˆ
_
_
w

### «
« « «
«.
« « « «
« « «. « « « l «
ˆ
«
« « « ˆ ˆ ˆ =l
« « « « _
ˆ ˆ. «
« « « « «
« _ _ « « «
«
ˆ
«
=========================
&
« ˆ «
« « «
ˆ « _.
«.
« « «
_ _ _
ˆ « ˆ
ˆ
ˆ «
«
ˆ
«
laâu
Roài moät chieàu aùo traéng thay
maøu
Em qua caàu xaùc phaùo tung
« «
« «
### « «
« « «
« « »œ »œ
« « «. « ˆ ˆ
« « » »
«
œ.
« « ˆ
ˆ « «
»»»
«. ˆ » »
« « «=
ˆ
ˆ «
«
«
« « «
========================= l
& «. «
ˆ
«
ˆ «
«
ˆ
l
« ˆ
buoàn.

Roài muøa giaù

buoát

cuõng qua mau

Lôøi nguyeän caàu ai nhôù

daøi

Sao baây giôø
mình hoaøi xa
« « « «
### œ . »œ œ œ
»»»œ »»»œ »»œ
»»» » « « « «
œ »œ « « « «
»»» »» »»» »»»
œ.
»»»
« « ˆ « l w =
«
«
ˆ ˆ
ˆ
========================= l
&
l
£
bay Lôøi nguyeän

mình

Chuùa

coù

nghe

khoâng

£
« «£ «
« «£ « œ
### Œ
« « »»
« « « « «« «
« ˆ ˆ « « ˆ« «
« « « w
« « « »
« « « « « «« «
« « « l
« ˆ ˆ
ˆ
«
« ˆ. «
ˆ
« ˆ «
«
========================= l
&
l ˆ « « ˆ « « _ ˆ=
«
ˆ
ˆ
«
Roài nhöõng ñeâm thaùnh ñöôøng ñoùn No
el
Lang thang qua mieàn giaùo ñöôøng daáu
£ «
#
« «£ « « « « «
##
£ «
« « ˆ «. « ˆ «
« « « œ
« « « «
« « « « « « «=
ˆ ˆ « ˆ « « ˆ
«
« « ˆ
«
« ˆ « _ _ _ « « l »»»
ˆ
« « « «
« «
========================= l
&
«
w
ˆ
l « « ˆ « «
« ˆ
ˆ ˆ
ˆ
«
«
vaéng Bao nhieâu ñeâm Chuùa xuoáng döông

gian Baáy nhieâu laàn anh nhôù ngöôøi

yeâu

£
###
£
« «
«
« « « «
« «
«
«
«
« « _ _
ˆ «
«
========================= ”
&
=
« ˆ
« « ˆ «
«
«
«
_ « _ l
_
_ ˆ « «
ˆ
«
_
ˆ
«
ˆ
«
«
_
_
w
ˆ
«
yeâu

buoàn

Tieáng Thaùnh ca ngaøy xöa vang ñeâm toái

Ñeâm thaùnh

voâ

cuøng

laïnh

giaù

Nhôù quaù ñi thoâi gioïng haùt

hoàn

toâi.

ai

Contenu connexe

Tendances

Bai khong ten so 4 vu thanh an
Bai khong ten so 4  vu thanh anBai khong ten so 4  vu thanh an
Bai khong ten so 4 vu thanh anCherry Yêu Quái
 
Moingaytoichonmotniemvui trinhcong so
Moingaytoichonmotniemvui trinhcong soMoingaytoichonmotniemvui trinhcong so
Moingaytoichonmotniemvui trinhcong soCherry Yêu Quái
 
Soinhosoithuong phan huynhdieu
Soinhosoithuong phan huynhdieuSoinhosoithuong phan huynhdieu
Soinhosoithuong phan huynhdieuCherry Yêu Quái
 
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linhChuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linhSEAMI
 
Bai thanh ca buon nguyen vu
Bai thanh ca buon  nguyen vuBai thanh ca buon  nguyen vu
Bai thanh ca buon nguyen vuSEAMI
 
Doi goi em biet bao lan trinh cong son
Doi goi em biet bao lan  trinh cong sonDoi goi em biet bao lan  trinh cong son
Doi goi em biet bao lan trinh cong sonCherry Yêu Quái
 
Dem lang thang vinh su
Dem lang thang  vinh suDem lang thang  vinh su
Dem lang thang vinh suSEAMI
 
Tema da Vitoria - Flauta Doce Soprano, Sopranino, Tenor e Contralto
Tema da Vitoria  - Flauta Doce Soprano, Sopranino, Tenor e ContraltoTema da Vitoria  - Flauta Doce Soprano, Sopranino, Tenor e Contralto
Tema da Vitoria - Flauta Doce Soprano, Sopranino, Tenor e Contralto
roseandreia
 
Dau tinh sau ngo thuy mien
Dau tinh sau  ngo thuy mienDau tinh sau  ngo thuy mien
Dau tinh sau ngo thuy mienSEAMI
 
Cho con pham trong cau
Cho con  pham trong cauCho con  pham trong cau
Cho con pham trong cauSEAMI
 
Cay cau dua han chau
Cay cau dua  han chauCay cau dua  han chau
Cay cau dua han chauSEAMI
 

Tendances (16)

Lado hoang hiep
Lado hoang hiepLado hoang hiep
Lado hoang hiep
 
Bai khong ten so 4 vu thanh an
Bai khong ten so 4  vu thanh anBai khong ten so 4  vu thanh an
Bai khong ten so 4 vu thanh an
 
Moingaytoichonmotniemvui trinhcong so
Moingaytoichonmotniemvui trinhcong soMoingaytoichonmotniemvui trinhcong so
Moingaytoichonmotniemvui trinhcong so
 
Soinhosoithuong phan huynhdieu
Soinhosoithuong phan huynhdieuSoinhosoithuong phan huynhdieu
Soinhosoithuong phan huynhdieu
 
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linhChuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
 
Bai thanh ca buon nguyen vu
Bai thanh ca buon  nguyen vuBai thanh ca buon  nguyen vu
Bai thanh ca buon nguyen vu
 
Xaroimuadong nguyen nam
Xaroimuadong nguyen namXaroimuadong nguyen nam
Xaroimuadong nguyen nam
 
Doi goi em biet bao lan trinh cong son
Doi goi em biet bao lan  trinh cong sonDoi goi em biet bao lan  trinh cong son
Doi goi em biet bao lan trinh cong son
 
Phutcuoi lam phuong
Phutcuoi lam phuongPhutcuoi lam phuong
Phutcuoi lam phuong
 
Phocuvanganh loi anhtuan
Phocuvanganh loi anhtuanPhocuvanganh loi anhtuan
Phocuvanganh loi anhtuan
 
Dem lang thang vinh su
Dem lang thang  vinh suDem lang thang  vinh su
Dem lang thang vinh su
 
Tema da Vitoria - Flauta Doce Soprano, Sopranino, Tenor e Contralto
Tema da Vitoria  - Flauta Doce Soprano, Sopranino, Tenor e ContraltoTema da Vitoria  - Flauta Doce Soprano, Sopranino, Tenor e Contralto
Tema da Vitoria - Flauta Doce Soprano, Sopranino, Tenor e Contralto
 
Haimuamua mac phonglinh
Haimuamua mac phonglinhHaimuamua mac phonglinh
Haimuamua mac phonglinh
 
Dau tinh sau ngo thuy mien
Dau tinh sau  ngo thuy mienDau tinh sau  ngo thuy mien
Dau tinh sau ngo thuy mien
 
Cho con pham trong cau
Cho con  pham trong cauCho con  pham trong cau
Cho con pham trong cau
 
Cay cau dua han chau
Cay cau dua  han chauCay cau dua  han chau
Cay cau dua han chau
 

En vedette

Dieu giandi
Dieu giandiDieu giandi
Dieu giandiSEAMI
 
Bien can le hung phong
Bien can  le hung phongBien can  le hung phong
Bien can le hung phong
SEAMI
 
Chiec la cuoi_cung
Chiec la cuoi_cungChiec la cuoi_cung
Chiec la cuoi_cung
SEAMI
 
Donna donna
Donna donnaDonna donna
Donna donna
SEAMI
 
Bien nho bui the dung
Bien nho  bui the dungBien nho  bui the dung
Bien nho bui the dung
SEAMI
 

En vedette (8)

Dau tinh sau ngo thuy mien
Dau tinh sau  ngo thuy mienDau tinh sau  ngo thuy mien
Dau tinh sau ngo thuy mien
 
Dieu giandi
Dieu giandiDieu giandi
Dieu giandi
 
Haimuamua mac phonglinh
Haimuamua mac phonglinhHaimuamua mac phonglinh
Haimuamua mac phonglinh
 
Bien can le hung phong
Bien can  le hung phongBien can  le hung phong
Bien can le hung phong
 
Chiec la cuoi_cung
Chiec la cuoi_cungChiec la cuoi_cung
Chiec la cuoi_cung
 
Loinguoiradi tran hoan
Loinguoiradi tran hoanLoinguoiradi tran hoan
Loinguoiradi tran hoan
 
Donna donna
Donna donnaDonna donna
Donna donna
 
Bien nho bui the dung
Bien nho  bui the dungBien nho  bui the dung
Bien nho bui the dung
 

Similaire à Bai thanh ca buon nguyen vu

Himno FESD (Partitura General)
Himno FESD (Partitura General)Himno FESD (Partitura General)
Himno FESD (Partitura General)
MAMM
 
Jesus Alegria dos homens
Jesus Alegria dos homens Jesus Alegria dos homens
Jesus Alegria dos homens
roseandreia
 
Primavera - Vivalde
Primavera - VivaldePrimavera - Vivalde
Primavera - Vivalde
roseandreia
 
Ode a Alegria
Ode a Alegria Ode a Alegria
Ode a Alegria
roseandreia
 
0571 vem visita a tua igreja
0571  vem visita a tua igreja0571  vem visita a tua igreja
0571 vem visita a tua igreja
Paulo Amorim
 
Agnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e II
Agnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e IIAgnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e II
Agnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e II
roseandreia
 
Amazing grace
Amazing graceAmazing grace
Amazing grace
roseandreia
 
When you wish upon a Star
When you wish upon a StarWhen you wish upon a Star
When you wish upon a Star
roseandreia
 

Similaire à Bai thanh ca buon nguyen vu (20)

Nhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong sonNhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong son
 
Haimuanoel nguyen vu
Haimuanoel nguyen vuHaimuanoel nguyen vu
Haimuanoel nguyen vu
 
Dem lang thang vinh su
Dem lang thang  vinh suDem lang thang  vinh su
Dem lang thang vinh su
 
Muanuadem truc phuong
Muanuadem truc phuongMuanuadem truc phuong
Muanuadem truc phuong
 
Hoamuoigio dai phuongtrang
Hoamuoigio dai phuongtrangHoamuoigio dai phuongtrang
Hoamuoigio dai phuongtrang
 
Himno FESD (Partitura General)
Himno FESD (Partitura General)Himno FESD (Partitura General)
Himno FESD (Partitura General)
 
Jesus Alegria dos homens
Jesus Alegria dos homens Jesus Alegria dos homens
Jesus Alegria dos homens
 
Xingoinhaulaconhan han sinh
Xingoinhaulaconhan han sinhXingoinhaulaconhan han sinh
Xingoinhaulaconhan han sinh
 
Primavera - Vivalde
Primavera - VivaldePrimavera - Vivalde
Primavera - Vivalde
 
Cay cau dua han chau
Cay cau dua  han chauCay cau dua  han chau
Cay cau dua han chau
 
Ode a Alegria
Ode a Alegria Ode a Alegria
Ode a Alegria
 
Besamemucho
BesamemuchoBesamemucho
Besamemucho
 
Nuhonghohung nguyennhat huy
Nuhonghohung nguyennhat huyNuhonghohung nguyennhat huy
Nuhonghohung nguyennhat huy
 
0571 vem visita a tua igreja
0571  vem visita a tua igreja0571  vem visita a tua igreja
0571 vem visita a tua igreja
 
Con gai ngoc le
Con gai  ngoc leCon gai  ngoc le
Con gai ngoc le
 
Kiepdamme duy quang
Kiepdamme duy quangKiepdamme duy quang
Kiepdamme duy quang
 
Agnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e II
Agnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e IIAgnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e II
Agnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e II
 
Muahoa anhdao thanhson
Muahoa anhdao thanhsonMuahoa anhdao thanhson
Muahoa anhdao thanhson
 
Amazing grace
Amazing graceAmazing grace
Amazing grace
 
When you wish upon a Star
When you wish upon a StarWhen you wish upon a Star
When you wish upon a Star
 

Plus de Cherry Yêu Quái

Noibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphatNoibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphatCherry Yêu Quái
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuanCherry Yêu Quái
 
Con ai voi ai trinh cong son
Con ai voi ai  trinh cong sonCon ai voi ai  trinh cong son
Con ai voi ai trinh cong sonCherry Yêu Quái
 
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Co mot dong song da qua doi  trinh cong sonCo mot dong song da qua doi  trinh cong son
Co mot dong song da qua doi trinh cong sonCherry Yêu Quái
 
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linhChuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linhCherry Yêu Quái
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuanCherry Yêu Quái
 

Plus de Cherry Yêu Quái (15)

Noibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphatNoibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphat
 
Nangthuytinh trinhcong son
Nangthuytinh trinhcong sonNangthuytinh trinhcong son
Nangthuytinh trinhcong son
 
Motthoidaxa truong huy
Motthoidaxa truong huyMotthoidaxa truong huy
Motthoidaxa truong huy
 
Hayyenlongmeoi lu nhatvu
Hayyenlongmeoi lu nhatvuHayyenlongmeoi lu nhatvu
Hayyenlongmeoi lu nhatvu
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
 
Con ai voi ai trinh cong son
Con ai voi ai  trinh cong sonCon ai voi ai  trinh cong son
Con ai voi ai trinh cong son
 
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Co mot dong song da qua doi  trinh cong sonCo mot dong song da qua doi  trinh cong son
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
 
Khatvong thuan yen
Khatvong thuan yenKhatvong thuan yen
Khatvong thuan yen
 
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linhChuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
 
Cho con pham trong cau
Cho con  pham trong cauCho con  pham trong cau
Cho con pham trong cau
 
Chi toi trong dai
Chi toi  trong daiChi toi  trong dai
Chi toi trong dai
 
Kiepcontrai quoc hung
Kiepcontrai quoc hungKiepcontrai quoc hung
Kiepcontrai quoc hung
 
Gocphoreuxanh nhat trung
Gocphoreuxanh nhat trungGocphoreuxanh nhat trung
Gocphoreuxanh nhat trung
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
 
Co lang gieng hoang quy
Co lang gieng  hoang quyCo lang gieng  hoang quy
Co lang gieng hoang quy
 

Bai thanh ca buon nguyen vu

 • 1. Baøi Thaùnh ca buoàn. Nguyeãn Vuõ £ ### c Œ « « ˆ œ « ˆ£ « « « « «£ « « « « « « « « »» « « « « « « » ˆ « ˆ w « « « « « «« « « « « « ˆ « « l « « « « « «« ˆ « ˆ. « « « ======================= l & ˆ “{ « l ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ _ «= « ˆ Baøi thaùnh ca ñoù coøn nhôù khoâng Cuøng nhau quyø döôùi chaân Chuùa cao em sang Long lanh sao trôøi ñeïp theâm moâi Vang trong ñeâm laønh baøi ca Thieân maét Chuùa No el naêm naøo chuùng mình coù Xin cho ñoâi mình suoát ñôøi coù £ « « «£ « « « « « ### £ « « « « « « « « ˆ « « « « « ˆ « ˆ «. ˆ ˆ « « « « « »»» « « ˆ « « ˆ= « « « l œ « « « « ˆ « « « « ========================= l & w l « ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ ˆ « _ _ _ « ˆ « « ˆ « nhau nhau AÙo traéng em bay nhö caùnh thieân Kheõ haùt theo caâu "Ñeâm thaùnh voâ... 2. ### 1. « « « « ˆ « « « « « « « « « « « ˆ l w ” «. « _ ˆ « « _= «. « _« « « « « ========================= l & ˆ ˆ « { _ « ˆ ˆ « ˆ « « « « « « « ˆ ˆ _ « « « « « « « ˆ « _ ˆ _ « « « « « « ˆ ˆ thaàn Ngoït moâi hoân döôùi thaùp chuoâng ngaân ...cuøng" OÂi gioïng haùt em meânh mang « « # ## « « « . « »œ « « »» ‰ « «. ˆ œ. »œ »œ œ . « ˆ « « »»» œ =l »»» « « » »» »» l ˆ « « ˆ »» « « « « ˆ « « ˆ « j l ========================= & « ˆ _ _ w ### « « « « «. « « « « « « «. « « « l « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ =l « « « « _ ˆ ˆ. « « « « « « « _ _ « « « « ˆ « ========================= & « ˆ « « « « ˆ « _. «. « « « _ _ _ ˆ « ˆ ˆ ˆ « « ˆ « laâu Roài moät chieàu aùo traéng thay maøu Em qua caàu xaùc phaùo tung « « « « ### « « « « « « « »œ »œ « « «. « ˆ ˆ « « » » « œ. « « ˆ ˆ « « »»» «. ˆ » » « « «= ˆ ˆ « « « « « « ========================= l & «. « ˆ « ˆ « « ˆ l « ˆ buoàn. Roài muøa giaù buoát cuõng qua mau Lôøi nguyeän caàu ai nhôù daøi Sao baây giôø mình hoaøi xa « « « « ### œ . »œ œ œ »»»œ »»»œ »»œ »»» » « « « « œ »œ « « « « »»» »» »»» »»» œ. »»» « « ˆ « l w = « « ˆ ˆ ˆ ========================= l & l £ bay Lôøi nguyeän mình Chuùa coù nghe khoâng £ « «£ « « «£ « œ ### Œ « « »» « « « « «« « « ˆ ˆ « « ˆ« « « « « w « « « » « « « « « «« « « « « l « ˆ ˆ ˆ « « ˆ. « ˆ « ˆ « « ========================= l & l ˆ « « ˆ « « _ ˆ= « ˆ ˆ « Roài nhöõng ñeâm thaùnh ñöôøng ñoùn No el Lang thang qua mieàn giaùo ñöôøng daáu £ « # « «£ « « « « « ## £ « « « ˆ «. « ˆ « « « « œ « « « « « « « « « « «= ˆ ˆ « ˆ « « ˆ « « « ˆ « « ˆ « _ _ _ « « l »»» ˆ « « « « « « ========================= l & « w ˆ l « « ˆ « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « vaéng Bao nhieâu ñeâm Chuùa xuoáng döông gian Baáy nhieâu laàn anh nhôù ngöôøi yeâu £ ### £ « « « « « « « « « « « « « « _ _ ˆ « « ========================= ” & = « ˆ « « ˆ « « « « _ « _ l _ _ ˆ « « ˆ « _ ˆ « ˆ « « _ _ w ˆ « yeâu buoàn Tieáng Thaùnh ca ngaøy xöa vang ñeâm toái Ñeâm thaùnh voâ cuøng laïnh giaù Nhôù quaù ñi thoâi gioïng haùt hoàn toâi. ai