SlideShare une entreprise Scribd logo
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE
   LE FRANÇAIS AU QUOTIDIEN

    niveau débutants – faux débutants
Conf. univ. dr.              Asist. univ. drd.
Anne-Marie Codrescu            Nicoleta Tănase
PREFAŢĂ

    Le français au quotidien este o metodă de predare-învăţare a limbii franceze de tip
comunicativ-funcţional, destinată adulţilor care doresc să-şi formeze şi să-şi dezvolte
capacitatea de a comunica oral şi în scris în situaţiile cotidiene. Cursul, conceput pentru doi
ani de studiu ca o metodă a deux vitesses, se adresează studenţilor începători (débutants), dar
şi acelora care doresc să reactualizeze şi să resistematizeze structurile lexico-gramaticale
dobândite anterior (faux-débutants).
    A. Obiective
Le français au quotidien urmăreşte, prin cele 14 dosare tematice:
  • formarea şi dezvoltarea progresivă a capacităţii de a vorbi / scrie despre sine şi despre
    ceilalţi în situaţii de comunicare curentă ( a se prezenta, a invita, a exprima opinii şi
    sentimente, etc.);
  • însuşirea şi aprofundarea vocabularului tematic ( profesii, ritmuri cotidiene, habitat,
    portret, familie, timp liber, presă, transporturi, televiziune, călătorii, ş.a.);
  • însuşirea şi aprofundarea structurilor morfo-sintactice de bază ( determinanţii,
    substantivul, adjectivul calificativ, pronumele, verbul – indicativ, imperativ,
    condiţional);
  • formarea capacităţii de înţelegere şi producere a unor texte simple ( înţelegerea
    globală, reordonarea cuvintelor în frază, înţelegerea detaliată a unor structuri lexicale).
    B. Structură
a. Le français au quotidien. Structura cursului:
Anul I                         Anul II
  1. Je vous connais…                     8. Allô! J’écoute
  2. Le temps des cigales                   9. Le choix d’une carrière
  3. Au fil des heures                    10. Grève des transports
  4. Je suis bien dans ma bulle                11. Sur les planches
  5. Comme on est bien ensemble                12. De la pluie et du beau temps
  6. Un bon coup de fourchette                13. Un zappeur de plus
  7. Le temps des fourmis                   14. Sortir de sa coquille
  Révision I: La santé n’a pas de prix            Révision II: Le chêne
Anexe: elemente ale limbii franceze; sistemul fonetic francez; numeralele; terminaţiile
timpurilor simple; formarea timpurilor compuse; conjugarea verbelor auxiliare; lista alfabetica
a verbelor auxiliare; adverbul; dificultăţi ortografice şi lexicale pentru români.
b. Structura unui curs:
  A. Pour bien comprendre;
  B. Lexique;
  C. Grammaire.Pour bien parler, pour bien écrire;
  D. Savoir-faire;
  E. Pour aller plus loin.
    C. Conţinut
  A. Pour bien comprendre. Textul iniţial oferă un model de abordare a temei, structurile
    sale putând fi adaptate pentru situaţia de comunicare dorită prin utilizarea lexicului (B)
    şi a construcţiilor gramaticale (C). El este urmat de exerciţii de înţelegere globală a
    conţinutului ( de tipul adevărat-fals, întrebare-răspuns) şi de înţelegere detaliată (prin
    corespondenţe sinonimice).
B. Lexique. Vocabularul tematic poate fi asimilat prin:
      - consultarea dicţionarului;
      - rezolvarea exerciţiilor propuse ( Entraînez-vous!);
      - reutilizarea sa în structuri mai complexe prin revenire la textul A.
  C. Grammaire. Pour bien parler, pour bien écrire. Noţiunile gramaticale, prezentate
    succint şi sub formă de tabel fac apel la capacitatea de observare şi descoperire a
    funcţionării structurilor lingvistice. Entraînez-vous! propune tipuri variate de exerciţii
    în context situaţional.
  D. Savoir-faire conduce la dobândirea deprinderilor de comunicare orală şi scrisă reale:
    completarea unei fişe de înscriere, producerea unor texte pentru propriile nevoi de
    comunicare ( a lăsa un mesaj, a răspunde la o invitaţie ş.a.). În acest scop sunt oferite
    exemple de structuri sau de mesaje autentice, specifice actului de comunicare vizat:
    destinatar, relaţiile interpersonale, situaţia, tipul de mesaj, registrul de limbă (standard,
    familiar, protocolar). Aplicaţiile propuse ( A vous maintenant!) urmăresc clarificarea
    situaţiei de comunicare, reutilizarea dirijată a structurilor, exprimarea liberă.
  E. Pour aller plus loin oferă spre studiu documente autentice, legate de tematica cursului,
    ce permit lărgirea orizontului cultural, a problematicii şi aprofundarea lexicului.
    D. Metodologie
  Recomandăm un parcurs diferenţiat, adaptat nivelului iniţial de cunoaştere a limbii
  franceze. Începătorii se vor concentra pe asimilarea structurilor lexico-gramaticale şi a
  deprinderilor de bază ( subcapitolele A-B-C-D ale fiecărui curs) iar falşii începători vor
  avea posibilitatea să-şi reamintească şi să consolideze aceste structuri, prin îmbogăţirea
  vocabularului şi prin dezvoltarea competenţelor de înţelegere şi exprimare scrisă / orală
  (A-B-C-D-E).
  Pentru a facilita înţelegerea demersului propus, explicaţiile gramaticale şi cerinţele
  exerciţiilor sunt în limba română. În prezentarea vocabularului tematic s-a urmărit
  organizarea câmpului lexical, traducerea expresiilor dificile şi participarea studenţilor la
  procesul de învăţare prin consultarea dicţionarului.
    E. Evaluare
   Respectând structura unui curs, Révision I şi Révision II propun:
        - texte noi destinate aprofundării vocabularului şi autoevaluării capacităţii de
          înţelegere scrisă;
        - aplicaţii de comunicare orală şi scrisă;
        - verificarea în contexte noi a cunoştinţelor lexico-gramaticale studiate.
   În forma sa electronică, cursul este însoţit de caiet de aplicaţii şi de un set de exerciţii de
autoevaluare.

                        *

Intensificarea relaţiilor cu semenii noştri din spaţii culturale diverse, nevoia acută de
comunicare precum şi obiectivele socio-profesionale individuale concrete deschid frontierele
interculturale dar ne şi obligă la găsirea unui limbaj comun. Limba franceză este, tradiţional,
accesibilă românilor: o premisă dar şi o provocare pentru autoarele acestui curs. Sperăm că
prin studierea lui veţi ajunge să împărtăşiţi aceeaşi convingere:
        Communiquer c’est connaître et communier.

                                       Autoarele
COURS 8
                   ALLO ! … J’ECOUTE
    Pierre entre dans une cabine téléphonique qui se trouve près du théâtre Nottara. Il décroche le
combiné, attend la tonalité et compose le numéro de son ami, Paul.
    ─ Allô, c’est toi, Paul ?
    ─ Non, mais qui est à l’appareil ?
    ─ Bonjour, je vous prie de m’excuser, je suis Pierre, l’ami de Paul. Est-ce que Paul est à la
maison ?
    ─ Oui, attendez un peu, je vous le passe… Paul, c’est pour toi ! Pierre !
    ─ Salut, Pierre, ça va ?
    ─ Oui, merci. Est-ce que tu m’entends ? Moi, je t’entends très mal. Allô, … c’est ton poste
qui est en dérangement ?
    ─ Allô, Pierre, je t’entends très bien. Qu’est-ce qui se passe ?
    ─ Maintenant je t’entends moi aussi. Voilà, je viens d’acheter une carte à puces et je
téléphone d’une cabine téléphonique près du théâtre Nottara. On joue « Le nom de la rose ». C’est
une adaptation d’après Umberto Eco. J’aimerais la voir avec toi.
    ─ C’est parfait, je voulais voir cette pièce moi aussi. J’en ai entendu parler. A quelle heure on
donne la représentation ?
    ─ C’est pour 19 heures. Ça t’arrange ?
    ─ Oui, c’est très bien. On se rencontre devant le théâtre à 19 heures moins le quart ?
    ─ Oui, c’est entendu, à tout à l’heure.
    ─ Au revoir !
    ─ Pierre, encore une chose… Allô, allô, … la communication est coupée.


A. Pour bien comprendre
    1. Răspundeţi la întrebări :
─ Où se trouve Pierre ?
─ Quelles sont les opérations que Pierre doit accomplir pour téléphoner ?
─ De quoi a besoin Pierre pour parler de la cabine téléphonique ?
─ Quelle pièce joue-t-on au théâtre Nottara ?
─ A quelle heure se rencontrent les deux garçons devant le théâtre ?


                                                   4
B. Lexique
                           Téléphoner
décrocher / raccrocher le combiné      passer (donner) un coup de fil (de téléphone) = appeler quelqu’un = a telefona
attendre la tonalité             recevoir un appel
composer (former) le numéro         rappeler = a reveni, a suna din nou
une télécarte      cartelă       avoir un bon / faux numéro
une carte à puces    telefonică     la communication est coupée (rompue) = s-a întrerupt legătura
c’est occupé                 le poste (le téléphone) est en dérangement
c’est une erreur = e o greşeală
               le répondeur téléphonique = robot telefonic
               l’annuaire du téléphone (le Botin) = cartea de telefon
               le standard téléphonique = centrala telefonică
               la cabine téléphonique

Entraînez-vous !
     1. Fals sau adevărat ? Alegeţi varianta corectă :
 AF
     a) Si le poste est en dérangement les messages sont très bien transmis.
     b) Un faux numéro est un numéro qu’on cherche depuis longtemps.
     c) Pour pouvoir composer le numéro on doit attendre la tonalité.
     d) Le répondeur téléphonique permet l’enregistrement d’un message.
     e) Pour parler avec quelqu’un au téléphone on raccroche, on attend la tonalité et on compose
     le numéro.


     2. Refaceţi ordinea acţiunilor care trebuie îndeplinite pentru a telefona:
       a) raccrocher le combiné.
       b) composer le numéro.
       c) parler avec l’interlocuteur.
       d) décrocher le combiné.
       e) attendre la tonalité.


     3. Completaţi propoziţiile cu cuvintele care lipsesc:
                                                tonalité
  ……………………. une bonne pièce au théâtre Nottara. Je veux                   on donne
  ………………….. à Paul. Je ne ………………….. pas à la                         parler
                                                décroche
  maison. Je suis ……….. Je dois téléphoner d’une…………
                                                numéro
  ……………............ et utiliser une ..........……………….. Je
                                                suis
  ……………… le combiné, attends la ……………. et compose le                     cabine téléphonique
  …………………                                          en ville
                                                carte à puces


                                                               5
4. Telefonaţi unui prieten, dar acesta lipseşte. Ii lăsaţi mesaj pe robot. Scrieţi acest mesaj.


    5. Căutaţi la telefon un director cu care aveţi întâlnire. Vă răspunde secretara şi vă înştiinţează
că este ocupat. Insistaţi. Redactaţi dialogul. (15 rânduri)


C. Grammaire. Pour bien parler, pour bien écrire.
              Pronumele personale complement direct şi indirect
           (Les pronoms personnels complément d’objet direct et indirect)
                    Singular                     Plural
              I      II       III         I      II       III
                         Masc. Fem.                    Masc. Fem.
 complement direct    me/m’    te/t’    le, la/l’       nous     vous       les
complement indirect   me/m’    te/t’      lui        nous     vous      leur
 forme accentuate    moi     toi     lui, elle       nous     vous     eux, elles

               Pronoms compléments directs           Pronoms compléments indirects
  Impératif
             Regarde-moi !    Prends-le !       Téléphone-moi !  Répondez-leur !
  Affirmatif      Assieds-toi !    Achetons-la !      Parle-lui !    Ecrivez-nous !
                       Trouvez-les !
            Ne me regarde pas ! Ne le prends pas !    Ne me téléphone pas ! Ne leur répondez pas !
   Négatif     Ne t’assieds pas ! Ne l’achète pas !     Ne lui parle pas !  Ne nous écrivez pas !
                      Ne les cherchez plus !


Entraînez-vous !
    1. Completaţi răspunsurile cu pronumele corespunzătoare : le, la, l’, les.
    a. Où ranges-tu les gâteaux ?            e. Toi, tu ...... apprécies, tes collègues ?
      Je ...... range dans le frigo.              Et Jean, est-ce qu’ils ...... apprécient ?
    b. D’habitude, où gare-t-il sa voiture ?          Eux, ils ...... trouvent sympathique.
      Il ...... gare devant le lycée.          f. Elles revoient leur ancien professeur ?
    c. Ton parapluie ?                    Non, elles ne ...... revoient plus.
      Je ne ...... trouve pas.             g. Ils invitent les Dubois à leur mariage ?
    d. Tu m’envoies ces fax, oui ou non ?          Non, ils ne ...... invitent pas.
      Je te ...... envoie à l’instant.


    2. Completaţi răspunsurile cu pronumele corespunzătoare :
    a. Les Martin vous écrivent souvent ?       c. Pourquoi dis-tu des méchancetés aux copains ?
      Oui, ils ...... écrivent tous les mois.       Je ...... dis ce que je pense.


                                                          6
b. Marc téléphone tous les jours à Julie ?        d. Il fait des compliments à sa femme ?
      Oui, il ...... téléphone chaque soir.            Non, il ne ...... en fait plus.
    e. Qu’est-ce qu’on offre aux copains pour leur réussite ? On ..... offre à boire.


    3. Completaţi textul cu pronumele complement direct sau indirect :
    Où est Martine ? Je ...... cherche depuis une heure. J’ai du travail à ...... donner. Elle doit ......
achever avant midi. Si vous ...... voyez, dites ....... de venir ...... voir. Je ....... attends dans mon bureau.


    4. Răspundeţi utilizând imperativul afirmativ şi pronumele corespunzător
         Exemplu : ─ Je te donne le livre
                ─ Donne-moi le livre !
    Je m’achète une glace ? Tu veux bien ?             ........................................................................
    Je demande à Jacques de partir ?                ........................................................................
    Je nettoie la cuisine à fond ?                 ........................................................................
    Je range les chaussures dans le placard ?           .........................................................................
    Je me fais un petit café ? Vous êtes d’accord ? .........................................................................

    5. Răspundeţi utilizând imperativul negativ şi pronumele corespunzător elementului subliniat :
    Exemplu : ─ Je dois téléphoner à Patrick.
           ─ Non, ne lui téléphone pas !
    Je peux laver les vitres ?           ...........................................................................
    Je peux essayer ta robe ?            ...........................................................................
    Je dois parler aux étudiants ?         ...........................................................................
    Je peux vous confier un secret ?        ...........................................................................
    On peut faire confiance à Suzon ?        ...........................................................................

    6. Daţi ordinul contrar celui indicat :
    Exemplu : Aide-le !          Ne l’aide pas
    Ne lui donnez pas le numéro de mon portable !              Ne te marie pas !
    Lisez-le !                                Retourne-toi !
    Appelez-moi au bureau !                         Raconte-moi la fin du film !
    Ne l’écoute pas !                            Attendez-nous !

                                                                          7
Pressez-vous !                      Prévenez-les !
    7. Completaţi frazele cu unul dintre pronumele următoare : la, les, lui, elle, eux :
J’ai une pomme dans la main ; je …… tiens. Vous avez vos papiers dans la main ; vous …… tenez.
Vous aimez beaucoup votre mère ; vous tenez beaucoup à …… Ce petit garçon ne ressemble pas à
son père ; il ne tient pas de …… Elle ressemble exactement à sa mère ; elle tient d’…… .


    8. Asociaţi câte o propoziţie din cele două coloane astfel încât să refaceţi legăturile logice :
       J’ai faim, maman !                    Ne me refusez pas !
       Prenez, s’il vous plaît, un bonbon.            Lave-toi !
       Tu es sale.                        Regarde-la avec attention !
       Elle est si belle !                    Donne-moi à manger !
       Il n’a pas encore connu Guy.               Parle-lui de Guy !


    9. Completaţi punctele cu pronumele personale corespunzătoare sensului :
       Il me demande des informations sur toi. Je ...... parle de .......
       Nous la prions de nous prêter un livre. Elle ...... donne un livre.
       Paul a un cahier neuf. Marie ...... demande une feuille de papier.
       Marcel demande à maman le ballon. Maman le ...... donne avec plaisir.
       Je ...... félicite, ........ et ton amie.
       Il a été un homme tout à fait spécial. Ne ......oubliez pas !


    10. Completaţi spaţiile libere cu pronumele corespunzătoare :
       Le film a été intéressant ; je vais te ...... raconter.
       J’ai acheté ces gâteaux ; nous ...... mangerons aujourd’hui.
       J’ai connu un homme très sympathique ; je vous ...... présenterai.
       Ces fleurs sont pour ma femme ; je les ...... donnerai demain.
       Mon amie est très belle ; je te ...... présenterai demain.


    11. Completaţi punctele cu pronumele corespunzătoare :
       J’ai préparé une tarte aux oranges. Tu ...... mangeras avec tes copains.
       J’ai lu le livre que tu m’a prêté. Je ........ le retournerai demain.


                                                     8
Marie a acheté des fleurs. Elle ...... offre à sa mère.
         Mon frère a connu une jolie femme. Il vient me ...... présenter.
         Je connais ta sœur. Elle ...... a parlé de toi.


D. Savoir-faire
                       Rédiger une lettre de réponse
Prezentarea este riguroasă, mai ales dacă este vorba de răspunsul la o propunere formală pentru o întâlnire.
Pe o astfel de scrisoare trebuie să figureze :
  • Locul de expediere
  • Data răspunsului
  • Numele şi adresa expeditorului
  • Numele şi adresa destinatarului
  • Formula de adresare (Cher………..., Monsieur…………, etc.)
  • Corpul scrisorii (textul)
  • Formula de politeţe
  • Semnătura

     Anne-Marie Pont                             Lyon, le 26 septembre 2002
     15, route de Grenoble
     69000 LYON                                    Directrice du
                                             Collège Marcel Pagnol
                                               Place de la Victoire
                                              13000 MARSEILLE
           Madame la Directrice,

         Suite à votre courrier du 15 de ce mois, j’ai l’honneur de vous faire part de mon acceptation
     de me rendre au rendez-vous que vous avez bien voulu m’accorder pour le 10 octobre.

           Dans cette attente,
           Je vous prie, Madame la Directrice, de bien vouloir agréer l’expression de mes sentiments
     dévoués,
                                     A.M. PONTPrezentarea este mai puţin riguroasă pentru alte tipuri de răspuns, mai puţin formale, la propuneri cu caracter amical, etc.


  Partea cea mai importantă este Corpul scrisorii :
  Atunci când răspundeţi la o scrisoare :
     1. Confirmaţi că aţi primit scrisoarea
       • Pentru o scrisoare formală :
       - suite à votre lettre du … (dont je vous remercie)
       - en réponse à votre courrier du…

       • Pentru o scrisoare amicală :
       - j’ai bien reçu ta lettre / votre lettre du…
       - je te / vous remercie de ta /votre lettre du…
       - merci de ta / votre lettre du…


                                                              9
- je réponds à ta / votre lettre du…

     2. Răspundeţi la anunţ
           •  Une bonne nouvelle
               ravi(e)
je suis / j’ai été      heureux(se)         d’apprendre       que …
               content(e)         de savoir
               enchanté(e)


quel plaisir         d’apprendre       que …
               de savoir

je te / vous félicite pour…
je partage ta / votre joie de…
toutes mes félicitations à…
tous mes veux à…
           • Une mauvaise nouvelle

               désolé(e)
               triste           d’apprendre       que…
je suis / j’ai été      consterné(e)        de savoir
               affligé(e)


quelle tristesse       d’apprendre         que…
quel malheur         de savoir


     3. Răspundeţi la o invitaţie, la o propunere
           •  vous acceptez

           ravi(e)
je suis       heureux(se)       d’accepter
           enchanté(e)

j’accepte avec plaisir ta / votre…

           •  vous refusez

je suis désolé de ne pas pouvoir accepter votre invitation du…

j’ai le regret de
je regrette de        ne pas pouvoir…

!!!Attention : Quand vous refuser, il est plus poli de dire pourquoi vous refusez !
                                             10
1. Iată un exemplu de scrisoare de invitaţie :


                François BLAIZOT         Les Conseillers Généraux
                 Sénateur                 de la
             Président du Conseil Général      Charente – Maritime

                  vous prient de leur faire l’honneur d’assister
                  à l’inauguration du Viaduc de la Charente

                  le Jeudi 30 Mai 1991 à 15 heures

                     sous la présidence de
                   Monsieur Jacques Chérèque
                Ministre délégué chargé de l’Aménagement
                 du Territoire et des Reconversions

               A l’issue de cette cérémonie, un cocktail sera servi
               dans les locaux de la Base Aéronavale de Rochefort.

           Il vous sera demandé de présenter cette invitation à l’entrée de la B.A.N.
                Le rendez-vous est fixé à la plateforme de péage,
                  sur la rive gauche de la Charente à 14 h 45.


Confirmaţi în scris participarea la inaugurarea viaductului de pe fluviul Charente.


2. Telefonaţi pentru a confirma participarea. Imaginaţi dialogul (10 rânduri).


E. Pour aller plus loin
                             Le portable
    De nos jours, la communication est devenue de plus en plus importante. Il est essentiel de
pouvoir être contacté n’importe où et n’importe quand. C’est pourquoi l’utilité du portable ne peut
plus être mise en question. Les avantages évidents du téléphone mobile le rendent presque
indispensable. On a déjà renoncé aux cartes aux puces pour l’utilisation desquelles on devait d’abord
trouver une cabine téléphonique. Même le traditionnel poste téléphonique à la maison ne nous
contente plus. L’homme d’aujourd’hui est toujours dehors, il voyage beaucoup, il est très occupé. Et
les messages enregistrés à l’aide du répondeur électronique risquent d’être reçus trop tard.
    Le portable est devenu un accessoire indispensable, tout comme la mallette ou le sac à main.
Il est vrai, quand même, qu’il présente également des désavantages : le portable peut devenir agaçant,
ruiner une soirée romantique, une conversation importante avec les enfants ou les amis ou il peut
même devenir une manie. De plus, on entend des voix disant qu’il est nuisible à la santé.
    Voilà le portable ! On ne peut pas vivre avec lui, on ne peut pas vivre sans lui !
                                                  11
Avez-vous compris ?
    1. Grupaţi în două coloane avantajele şi dezavantajele telefonului mobil prezentate în text.
Adăugaţi altele noi !
    Avantages                          Désavantages
    on peut être toujours contacté                 nuisible à la santé
        ………


    2.  Găsiţi în text sinonime pentru cuvintele şi expresiile de mai jos:
        le téléphone mobile = ……………………………
        pourtant = ……………………………….
        la télécarte = ………………………………..
        dérangeant = …………………………………
        nocif = …………………………………


    3. Imaginaţi-vă convorbirea pe care o poartă persoanele de mai jos, ghidându-vă după
următoarele sugestii :
    sujet : le dîner – invitation – choisir le restaurant, l’heure, le point de rendez-vous, etc.
    4. Argumentaţi într-un text de 15-20 de rânduri pro sau contra telefonului mobil.
                                                    12
COURS 9
                  LE CHOIX D’UNE CARRIÈRE
    Il y a des vocations que l’on découvre au détour des chemins: après avoir été professeur
d’histoire, journaliste, puis attaché de presse, Jean Sarfatti est aujourd’hui directeur financier de la
ville de Grenoble. A la tête d’un service de 45 de personnes, il gère un budget de 2 milliards de
francs, l’équivalent du chiffre d’affaire de Guerlain.
   Petit retour en arrière. En 1980, Jean Sarfatti est journaliste au “Progrès de Lyon”. Le
fraîchement débarqué dans la région épluche les petites annonces. Il opte pour un métier parallèle au
métier de journaliste et devient attaché de presse à la mairie de Meylan, près de Grenoble. Pour Jean
Sarfatti c’est la révélation: séduit par les collectivités, il postule au concours de cadre fonctionnaire
(niveau A). Un pari qui peut exiger un à trois ans de travail selon le bagage du candidat. Aidé par sa
licence d’AES (administration économique et sociale), il se replonge dans les livres pendant un an, sa
formation étant payée par la fonction publique. Coup d’essai, coup de maître: il réussit le concours.
Chargé de lancer un service d’accueil pour les jeunes à Meylan, il devient deux ans plus tard
directeur financier de la ville, puis est promu au même poste à Grenoble.


A. Pour bien comprendre
   1. Refaceţi schematic parcursul carierei domnului Jean Sarfatti:
        Professeur d’histoire, ….


   2. Explicaţi în franceză, folosindu-vă de dicţionar, sensul următoarelor cuvinte şi expresii:
        Le détour des chemins =
        Eplucher =
        Postuler =
        Exiger =
        Coup d’essai =


   3. Rescrieţi (adaptaţi) textul la persoana I :
        J’ai été d’abord journaliste, puis attaché de presse. ……
                                                   13
B. Lexique
                            La presse

presse quotidienne – hebdomadaire – mensuelle
presse nationale – régionale – internationale
les journaux – les magazines (m.) – les revues (f.)
un quotidien d’information : les rubriques : Politique : actualité nationale, internationale
                       Société : information locale
                             manifestations diverses
                       Economie
                       Sport : résultats sportifs
                       Culture : spectacles
                       Petites annonces
un magazine illustré d’information (Paris – Match, V.S.D.)     la presse féminine (Elle, Femme d’aujourd’hui)
 - analyse et réflexion sur les événements de la semaine         d’information
 - articles de divertissement                       - mode, travaux, cuisine
 - reportages sur la vie des personnalités                 - beauté, éducation, bricolage
 - illustration                                       - vie professionnelle
les magazines spécialisés (thématiques)                  - publicité
       - les jeunes                         sentimentale
       - voyages                            - romans – photos (Intimité, Nous deux)
       - cinémas                            - thèmes sentimentaux (« la presse du cœur »)
       - vulgarisation scientifique
       - arts et décoration
       - sports


Entraînez-vous !
     1. Prezentaţi în scris un ziar sau un săptămânal francez sau românesc, folosind lexicul de mai
sus.


     2. Când citiţi presa ce alegeţi şi ce rubrici vă interesează în mod deosebit ? (10-15 rânduri)


     3. Revue de presse. Redactaţi în câteva rânduri evenimentul anunţat în titlu.
(exemplu : Paris Saint-Germain – Rapid, un match dans le noir. – Mercredi, 12 octobre, le match a
été arrêté, avec le score de 1 but à zéro, à cause d’une panne d’électricité. L’équipe française a quitté
la Roumanie mécontente.).
     Cora, le plus grand hypermarché de Roumanie, dès le 1er octobre 2003.
     Exposition Dali au Palais Cotroceni.
     Rencontre au sommet : George Bush – Jacques Chirac.
     Un mariage sans surprises : Air France – KLM.                                                             14
C. Grammaire. Pour bien parler, pour bien écrire

                    Viitorul verbelor (Le futur simple)

  •  Terminaţiile viitorului sunt cele ale verbului AVOIR la prezent :
                       - ai
                       - as
             R*    +     -a
                       - ons
                       - ez
                       - ont
        * sunetul – R – este caracteristic pentru viitor

  •  La verbele regulate ele se adaugă la infinitiv

                       Infinitiv          Viitor
                       aimer            j’aimerAI
         Verbe în          danser           tu danserAS
         -ER şi –IR         étudier           il étudierA
                       finir            nous finirONS
                       choisir           vous choisirEZ
                       applaudir          ils applaudirONT

  •  Verbele neregulate au aceleaşi terminaţii : -RAI, -RAS, -RA, -RONS, -REZ, -RONT, dar radicalul este
    neregulat, rămânând totuşi constant la toate persoanele.
    Verbe cu grup fonetic similar înaintea terminaţiilor :

  1.  6 verbe primesc –RR-:
    acquérir     j’acquerrai         mourir       nous mourrons
    courir      tu courras          pouvoir      vous pourrez
    envoyer     il enverra          voir        ils verront


  2.  Unele verbe primesc –DR- :
    convenir    je conviendrai        valoir       vous vaudrez
    contenir    tu contiendras        venir       ils viendront
    falloir     il faudra           vouloir      elles voudront
    tenir      nous tiendrons


  3.  Unele verbe primesc –VR- :
            devoir            je devrai
            recevoir           tu recevras
            pleuvoir           il pleuvra


  4.  Câteva verbe formează un radical foarte diferit de infinitiv :
             avoir           j’aurai
             être            tu seras
             faire           il fera
             savoir           nous saurons
  •    Viitorul se foloseşte pentru   a face previziuni : En 2050 il y aura 8 milliards d’hommes sur la Terre.
                       a face proiecte : Cette année nous ferons un voyage en Chine.
                       a da indicaţii : Tu descendras Gare de l’Est et tu prendras le métro.


                                                            15
Entraînez-vous !
    1. Treceţi verbele la viitor, ca în model:
    Actuellement je travaille en France, mais plus tard, je travaillerai à l’étranger.
    a) Maintenant j’habite dans un petit studio, mais un jour …………………………………
    b) A présent je n’ai pas beaucoup d’argent, mais plus tard ……………………………….
    c) En ce moment je vais à l’université en bus, mais plus tard …………………………….
    d) A présent je fais encore des fautes en français, mais plus tard …………………………
    e) Actuellement je ne suis pas bilingue, mais un jour …………………………………….


    2. Completaţi textul cu verbele care lipsesc la viitor:
    Lundi prochain je serai à Bruxelles et mardi je serai à Berlin.
a) Pendant le week-end, il (faire) _________ froid et il y (avoir) _________ du brouillard.
b) Mon frère (rentrer) _______ de voyage plus tôt que prévu et il (passer) ______ Nöel avec nous.
c) Mes parents (être) __________ heureux quand ils (apprendre) ___________ la bonne nouvelle.
d) Les magasins (être) ___________ ouverts la veille et nous (faire) _________ des achats.
e) Le 1er janvier, nous (manger) ___________ du saumon et nous (boire) ________ du champagne.


    3. Sunteţi un om politic în campanie electorală. Expuneţi cu convingere programul, destul de
demagogic, pus la punct de partidul dumneavoastră. Folosiţi viitorul şi persoana “nous”:
    Promesses:
      1. Construire de nouvelles universités.
      2. Permettre à tous d’aller à l’université.
      3. Eduquer toute la population.
      4. Décentraliser l’administration.
      5. Supprimer la dette du Tiers-Monde.
      6. Mieux répartir les richesses mondiales.
      7. Réduire les armements.
      8. Diminuer les impôts.
                                                  16
4. Exprimare scrisă:
      a) Imaginez ce que sera votre vie en l’an 2010.
      b) Faites des projets d’avenir.
      c) Faites un programme de voyage (itinéraire + activités) pour vos vacances futures.
      d) La Roumanie en 2050, telle que je l’imagine.


                  Pronumele en şi y (Les pronoms en et y)
1. Complement direct şi indirect6
    En – înlocuieşte de obicei un complement introdus de prepoziţia « de » :
             Je voudrais des croissants. Vous en avez ? (en = des croissants)
             Je vous conseille de voir ce film. Vous en garderez longtemps le souvenir. (en = de ce film)
     – poate înlocui o idee, o acţiune sau un fapt oarecare şi atunci înseamnă “de cela” :
             Il parle du voyage
                  de la mode      il en parle
                  des accidents
             Elle rêve de faire le tour du monde. Elle en rêve.
             Vous m’avez bien servi. Je vous en remercie.

    Y – înlocuieşte de obicei un complement introdus de prepoziţia « à » :
             Je penserai à ta suggestion. J’y penserai.
     – poate înlocui o idee, o acţiune sau un fapt oarecare şi atunci înseamnă « à cela » :
             Il pense au voyage
                  à la mode        il y pense
                  aux accidents
             Elle pense à travailler quelques années en Allemagne. Elle y pense.
             Il y a des hommes pauvres. Madame y pense-t-elle?

2. Complement de loc
             EN = D’où on vient                     Y = Où on est, où on va
       Il arrive de Paris                      Il reste à Paris
           du Brésil     il en arrive             va en Roumanie        il y reste
           de l’aéroport                         au Maroc       il y va
           des Pays-Bas                         aux Etats-Unis

               « de là-bas »                   Le dossier est sur le pupitre
                                               derrière      il y est
                                               dans
                                               sous

                                               « là-bas »

    Atenţie ! en şi y nu se utilizează pentru persoane !
         Il parle de sa sœur.         Il pense à son frère.
         Il parle d’elle.           Il pense à lui.

    Locul pronumelor adverbiale:
      a) se aşează de obicei înaintea verbului (de conjugat sau auxiliar)
         Ce gâteau est bon, j’en désire encore.
         L’affaire a été réglée il y a deux semaines et j’y pense encore.                                                               17
b) La imperativ, forma afirmativă, aceste pronume stau după verb.
          Ces fruits sont bons; mangez-en!
          Garçon, j’ai fait une commande; pensez-y!

Entraînez-vous!
     1. Completaţi dialogul de mai jos cu pronumele en sau y, după caz:
  -  Victor, où as-tu mis le crayon rouge ? Je vais ....... avoir besoin pour finir mon dessin.
  -  Quel joli dessin ! Tu ....... as mis du rouge, du noir et du vert. C’est très réussi.
  -  Tu trouves ? Ça ne vaut pas la peine d’ ...... parler.
  -  Mais si, c’est très beau ! Tu dois le montrer à nos collègues.
  -  Bon, on ...... reparlera ce soir. Dépêche – toi maintenant ! On t’attend à l’école. Tu dois ......
     être dans un quart d’heure.


     2. Înlocuiţi punctele prin en sau y :
Il pria son ami de n’ ...... parler à personne. Tu n’as qu’à m’ ...... attendre. Alain n’ ........ pense plus.
J’ ........ réfléchirai cette nuit. Tu n’....... vas pas ?


     3. Folosiţi en şi y pentru a suprima repetiţiile :
-  Vous partez en vacances ?                                -    Je viens de Marseille.
-  Non, malheureusement nous revenons de vacances.                     -    Et moi, je vais à Marseille.
   .................................................................................    ...............................................................
-  Etes – vous déjà venus en France ?                            -    Je vais à Paris.
-  Oui, nous sommes venus en France en 1991.                        -    Moi, je viens de Paris.
   ................................................................................      ...............................................................
                    -   Vous avez vécu en France ?
                    -   Non, je n’ai jamais vécu en France.
                      ...........................................................................


     4. Completaţi propoziţiile folosind pronumele y şi treceţi verbele la forma corespunzătoare :
  -  Il raconte qu’il est monté au sommet du Mont Blanc en trois heures. Tu crois à cette histoire ?
  -  Non, je ............................... (croire). Je pense qu’il .................... .............. (monter), mais qu’il
     y a mis plus de trois heures.
  -  Tu as pensé à louer des places pour « Carmen » ?


                                                                               18
-   Oui j’ .................... (penser).
  -   Quand est – ce que tu .................... (aller) ?
  -   Hier matin. Il y avait la queue au guichet. J’ ....................... (rester) deux heures.


     5. Răspundeţi negativ la întrebările de mai jos, înlocuind cuvintele subliniate cu unul dintre
pronumele : lui, les, y, en.
  As-tu rencontré tes amis à la bibliothèque ?
  ....................................................................................................
  As-tu besoin de ce flacon ?
  .....................................................................................................
  S’intéresse-t-il au folklore ?
  .....................................................................................................
  Avez-vous rendu vos livres à Paul ?
  .....................................................................................................
  Êtes-vous allés au théâtre hier soir ?
  ..........................................................................................................

D. Savoir-faire

                                Lire les offres d’emploi
     1. Citiţi pagina cu oferte de muncă de pe pagina următoare. Pe care dintre acestea aţi alege-o?
Justificaţi-vă răspunsul.


     2. Sunteţi directorul unei instituţii. Formulaţi un anunţ pentru a scoate la concurs locuri de
muncă!


     3. Scrieţi o scrisoare de candidatură şi un CV pentru unul dintre anunţurile propuse.
                                                        19
3617 EGOGRAM
DELEGUES
COMERCIAUX H/F                                Un nouveau service
                                     pour mettre toutes les chances
Secteurs à pourvoir: Région parisienne:
                                         de votre côté
17-79-49-51-57-37-31-76-61-50-53
                             Avant de répondre à une offre       Ainsi, votre demande aura plus
                             d’emploi au avant d’adresser votre    de chance d’être retenue et vous
 Notre Département Information Médicale et
                             candidature spontanée, prenez le     serez sûr de vous lors de
Pédagogique (DIMP) a pour mission de développer     temps de vous préparer : déterminez    l’entretien.
la formation continue des professionnels de la santé.  votre orientation professionnelle,
Pour cela nous recrutons des Délégués Commerciaux
h/f.                           améliorez votre courrier             Tapez sur votre minitel:
 A 28 ans environ, vous souhaitez exploiter vos     et votre CV en réalisant             3617 code EGOGRAM
talents de vendeurs dans un univers sans concurrence   votre étude grapholo-
avec des produits techniques de qualité.         gique, l’analyse de votre
                             signature et de votre
 Nous vous assurons une formation permanente, un
                             personnalité.
salaire motivant et des perspectives d’évolution
rapide.
 Voiture indispensable.
Merci d’adresser lettre manuscrite et CV au
                               DEVELOPPONS ENSEMBLE UN
DIMP – 80, rue des Meuniers 92220 BAGNEUX.
                                   RESEAU
                   SIAM
                             D’ECHANGES INTER – ENTREPRISES
Le groupe SIAM,
28 Concessionnaires en France
La réussite d’un partenariat sur le créneau
                             1) A L’ECHELON LOCAL (sur toute la France)
de la rénovation et de l’amélioration de
                              nous recherchons des LEADERS, chefs
l’habitat.
                              d’entreprises susceptibles de réunir quelques
Récession, tout le monde en parle, mais les meilleurs    partenaires autour d’une structure d’échanges du
                              type « club d’affaires » existant ou à créer.
  gagnent encore.

 Energie, vous en avez, nous en avons aussi,
                             2) A L’ECHELON REGIONAL (toutes régions)
 Unissez vos forces et vos compétences avec SIAM,      nous recherchons des LICENCIES, désireux de
   réseau d’avant garde,
                              créer une centrale d’échanges et d’animer une
  Saisissez votre chance de réussir,            équipe de 2 à 5 personnes pour coordonner et
                              gérer les opérations.
  SIAM a fait des preuves, vous aussi, nous voulons   Pour plus d’information, adresser une lettre de motivation précisant vos
    vous rencontrer.                 activités actuelles et votre expérience de l’entreprise à :
   Intégrez un Groupe solide dans un Secteur en    COEF 3, BP 1006, 69201 LYON Cedex 01. Tél. : 78-29-21-62
    pleine croissance ;

    Réussissez avec SIAM, devenez chef           Agence Conseil en Communication
                                      recherche
     d’entreprise en investissant 250KF environ.

                                     STAGIAIRE
Envoyez votre CV avec, en quelques lignes, ce qui vous
motive dans notre message,
                               pour assister l’équipe commerciale
SIAM FRANCE, chemin des Echelles 78160 MARLY
LE ROI à l’attention du Service Développement – ou
                               dans le suivi d’importants budgets.
téléphonez au 39.16.48.48. Plus d’informations 3614
                                 • Durée : 3 mois minimum
   Vous souhaitez insérer une offre
                                • A pourvoir immédiatement
        d’emploi?
                                     • Bac + 4/5
                                              Darjeeling
        Appelez
    L’Observateur des Carrières
                                         54, rue Beaubourg – 75003 Paris
        Au (1) 40-28-48-48

                                                                   20
E. Pour aller plus loin
                     Etre journaliste en Roumanie


    Le journalisme a fortement évolué en Roumanie. L’apparition de beaucoup de publications,
de postes de télévision ou de radio a encouragé une concurrence bénéfique, particulièrement au
public qui a maintenant plusieurs choix. Malheureusement, le manque de ressources humaines, la
faiblesse de l’économie et la puissance exercée par les propriétaires a influencé la qualité de la presse
roumaine. Les revenus des journalistes, assez bas, découragent le journalisme : les étudiants
choisissent rarement de travailler dans la presse, ils préfèrent la publicité, les relations publiques ou la
télévision. La politique de gestion est également mal dirigée : peu d’argent et matériels faibles.
    De plus, aucune organisation professionnelle ne défend vraiment les droits et les intérêts des
journalistes. Les syndicats et les associations professionnelles sont inactifs ou protègent les
investissements des barons des médias.
    Après plus de dix ans de démocratie le Parlement roumain vient de finir les débats sur la loi
de l’information. Les journalistes avec un esprit critique développé sont avertis qu’ils auront du mal à
trouver un autre emploi dans les médias. Quelques articles du Code Pénal transforment le politicien
en une sorte d’espèce protégée. Le monopole d’Etat sur la distribution du papier est également
maintenu.
    Malgré ces difficultés, la presse roumaine essaie de fonctionner normalement : les journalistes
ont appris à prendre des risques afin de dépasser les obstacles. Ils illustrent la manière dont la société
roumaine a appris à survivre.


Avez-vous compris ?
    1. Răspundeţi la întrebări :
    ─ Quels facteurs influent sur les revenus dans le choix du métier de journaliste ?
    ─ Pourquoi on considère qu’il n’y a pas d’organisations qui défendent les droits et les intérêts
des journalistes ?
    ─ Qu’est-ce que le Parlement roumain a réussi à faire après plus de dix ans de démocratie ?
    ─ Quelles sont les difficultés malgré lesquelles la presse roumaine essaie de fonctionner
normalement ?
    ─ Quel est votre journal préféré ? Pourquoi ?


                                                     21
2. Incercaţi să găsiţi şi avantaje ale journalistului în societatea românească. Ajutaţi-vă de
exemple concrete.


    3. Cum vă informaţi ? Presă, radio, televiziune ? Prezentaţi modalităţile prin care vă informaţi
    asupra actualităţii. (Redactaţi un text de o pagină).
                                                  22
COURS 10
            GREVE DES TRANSPORTS, TRAFIC EN PANNE
    Vivre en ville c’est circuler. Aux heures de pointe, adultes et enfants s’empressent et se
bousculent dans les arrêts de bus ou les stations de métro. Tout le monde veut être à l’heure quelque
part. Alors, comment contenter tous ces gens ?
Mardi, 13 février 2002, 6 h 30, à Paris
    Radio : La grève des transports continue. Les lignes 3,9 et 11 du métro sont fermées et on
signale des perturbations importantes sur les autres lignes. Suite aux travaux de rénovation des voies,
le trafic est interrompu entre Trocadéro et Gare Saint-Lazare. Des navettes bus gratuites assurent le
remplacement.
    Si vous prenez votre voiture, vous risquez d’être pris dans des embouteillages. La circulation
est complètement bloquée au centre-ville. Si vous allez en banlieue, assurez-vous de partir très tôt,
car seulement un autobus sur quatre est en circulation.
    Etienne : Et moi, comment faire pour aller à la banque si tout est bloqué ?
    Sylvie : Elle est où, ta banque ?
    Etienne : Dans la banlieue nord. Alors, tu vois, au lieu de mettre une demi-heure en métro, je
vais y mettre une heure et demie et encore, si j’ai de la chance.
    Marc : Qu’est-ce qui se passe, Etienne ? Tu en fais une tête !
    Sylvie : Il y a une grève des transports, donc pas de métro, pas de bus, mais, par contre, des
embouteillages et des bouchons partout. En voiture, ça doit être l’enfer.
    Marc : Allons, allons, tout n’est pas perdu. Je te prête ma mobylette et tu vas me déposer au
bureau en route. Tu n’as qu’un petit détour à faire.
    Sylvie : Quelle bonne idée ! Vos casques, ne les oubliez surtout pas ! Mettez-les, c’est plus
sûr.


A. Pour bien comprendre
    1. Incercuiţi varianta corectă :
    La circulation parisienne est perturbée à cause :
      a. de la grève des éboueurs*
      b. des travaux de rénovation des lignes
      c. de la grève des transports


                                                  23
En voiture, la circulation
        a. se déroule sans difficulté
        b. c’est un enfer
        c. prend un temps fou
    Normalement, pour aller de la maison au bureau, à Etienne, il lui faut :
        a. 1 heure et demie
        b. 2 heures
        c. une demi-heure
    La solution proposée par Marc est de :
        a. déposer Etienne en route
        b. prêter sa mobylette à Etienne
        c. prendre un taxi
     Sylvie vous paraît être plutôt :
      a. inquiète
      b. indifférente
      c. attentionnée
*les éboueurs = personalul din salubritate


     2. ConsultaţÎ rubrica Lexique şi completaţi textul de mai jos cu antonimele cuvintelor
subliniate :
     Aux heures creuses……………………..le métro est presque vide …………… : les gens sont
calmes…………., ils descendent tranquillement …………………dans les bouches de métro mais,
une fois là, ils doivent attendre ………………pour monter.


     3. Completaţi spaţiile libere cu cuvintele date : longtemps, bondés, feu, rares, passage clouté,
s’est mis au vert.
A partir de 8h 30 jusqu’à 14h 30, aux heures creuses, les moyens de transport sont ……………….,
donc on met ………………. à les attendre, mais ils ne sont pas ..……………. Au carrefour, un jeune
homme s’est arrêté au …………....... et a attendu. Quand le feu …………............... il a traversé sur le


                                                   24
………………… Quelques minutes auparavant il avait vu un agent de circulation donner une amende
à un cycliste pour avoir brûlé le feu rouge.


B. Lexique
                        Moyens de transport
prendre le bus              circuler en bus
    le métro                   métro
    le trolleybus                 taxi
    le taxi                    RER (Réseau Express Régional – train rapide souterrain/de surface
                           qui dessert la Région parisienne et la capitale)
     la moto                  à pied
     la voiture                 vélo
     une navette
rouler à 20 Km /heure
acheter un ticket
     un carnet de 10 tickets / une carte Orange (hebdomadaire, mensuelle)

                           Circulation
    un arrêt  de bus
           de tram
    une station /bouche de métro
    le bus est bondé = il est plein
    le bus n’est pas bondé, il y a même des places assises
    le bus est long à venir = il met longtemps à arriver dans l’arrêt.
mettre +TEMPS +( à + Infinitif)
    Ex. J’ai mis 1 heure à faire les courses
       D’habitude jusqu’au bureau, il met une demi-heure en voiture.
    aux heures de pointe = aux heures de trafic intense (7h – 9h ; 15h – 18h ;)
    aux heures creuses = aux heures de trafic réduit (9h – 12h ; 12h – 15h ; 22h – 24h ;)
    prendre le périphérique /une rocade = a circula pe şoseaua de centură
    faire un détour = a ocoli.
    un embouteillage = un blocage de circulation
    un bouchon = une file de voitures circulant pare-choc contre pare-choc (roum. bară la bară)
    le carrefour = intersecţie
    les rues piétonnes
    le passage clouté = trecere de pietoni
    le feu = semafor
    brûler le feu rouge = a trece pe roşu
    Le feu est au vert : traversez !
    Le feu se met /est au rouge : attendez !
     être pressé – se presser – se dépêcher
    Il a l’air pressé. Il se dépêche pour être à l’heure au cours.


Entraînez-vous !
    1. Citiţi cu atenţie textul şi încercaţi să explicaţi cu propriile cuvinte expresiile subliniate :
A chaque bouche de métro, un plan de Paris permet de trouver la direction de la ligne et le terminus
qui lui donne son nom. Dans l’enceinte du métro, aux stations principales et à proximité du guichet


                                                          25
de vente des tickets, un plan lumineux permet, en appuyant sur le bouton portant le nom de la station
où l’on veut descendre, d’éclairer toutes les stations du parcours qui vous séparent de ce point. Dès
que les voitures s’arrêtent au quai, les portes ne s’ouvrent pas automatiquement : il faut soulever le
loquet pour entrer.
  Pour les correspondances, vous devez prendre les sorties éclairées CORRESPONDANCES et
suivre les panneaux qui indiquent le numéro de la ligne et la station finale (Métro 6 – Charles de
Gaulle – Étoile).


     2.Completaţi spaţiile libere cu cuvintele şi expresiile din coloana din dreapta, restabilind
ordinea corectă:

  Le retour du tramway. De plus en plus de villes sont
                                            1. vases communicants
  conquises par ce mode de transport. A Nantes, le succès est
  total : il capte une partie de (a)…………, améliore la mobilité,
                                            2. utilisateurs
  modifie les habitudes de vie et devient le fil conducteur de
                                            3. un tiers
  l’urbanisme. L’évidence de ce succès est l’intérêt (b)
  ……………du tramway. Près de 40% de ses (c)………… ne
                                            4. stationnement
  prenaient pas le bus sur les lignes qu’il a remplacées : « Sur ces
                                            5. la circulation
  nouveaux clients, un tiers ne se déplaçaient pas, un tiers
  (d)……… en vélo ou marchaient et (e)…………… prenaient
                                                   automobile
  leur voiture. Maintenant 10 000 personnes quittent (f)
                                            6. économique
  …….............. pour prendre le tramway ; cela fait 3 000 voitures
  qui ne viennent pas polluer le centre-ville et y chercher des
                                            7. roulaient
  places de (g)……………. La saturation des parkings aménagés
                                            8. leur voiture
  aux portes de la ville, près des stations de tram, confirme ce
  phénomène de (h)………………


C. Grammaire. Pour bien parler, pour bien écrire
                 Mai mult ca perfectul (Le plus-que-parfait)
       Excuses…
      Je ne suis pas venu au cours la dernière fois parce que j’avais regardé les émissions sur la guerre de l’Irak toute
la nuit. J’étais fatigué, alors je n’avais pas entendu mon réveil. Je n’ai donc pas fait le compte rendu que je m’étais
engagé de présenter.


Ca şi în română, mai mult ca perfectul indică o acţiune trecută, terminată înaintea unei alte acţiuni trecute :
Hier il a fini la lettre qu’il avait commencée avant-hier / lundi/ il y a deux jours.
La semaine dernière elle a revu le garçon qu’elle avait rencontré l’année précédente / en 2001.
     Perfect compus –mai mult ca perfectul:
Je ne suis pas venu au cours la dernière fois parce que j’avais regardé les émissions sur la guerre de l’Irak toute la nuit.
Je n’ai donc pas fait le compte rendu que je m’étais engagé de présenter.


                                                             26
Imperfect – mai mult ca perfectul :
J’étais fatigué, alors je n’avais pas entendu mon réveil.
     Formare : auxiliarul avoir sau être la imperfect şi participiul trecut al verbului.

Conjugare :

J’avais regardé (regarder)                 J’étais parti(e) (partir)
Je n’avais pas regardé                   Je n’étais pas parti(e)
Tu avais mangé (manger)                   Tu étais venu(e) (venir)
Il/Elle avait entendu (entendre)              Il/Elle était arrivé(e) (arriver)
Nous avions fini (finir)                  Nous étions rentré(e)s (rentrer)
Vous aviez été (être)                    Vous étiez sorti(e)s (sortir)
Ils/Elles avaient dit (dire)                Ils/Elles étaient allé(e)s (aller)              Acordul participiului trecut (L’accord du participe passé)
     cu « ETRE »
Participiul se acordã cu subiectul :
     La petite fille est tombée.
     Nous nous sommes promenés(es).
Participiul nu se acordã când verbul pronominal se construieste cu « à » : Ils se sont écrit l’un à l’autre.
     Paul a parlé à Anne.          J’ai téléphoné aux parents.
     Anne a parlé à Paul.          Ils m’ont téléphoné.
     Ils se sont parlé.           Nous nous sommes téléphoné.
Participiul nu se acordã când verbul reflexiv este urmat de un complement direct :
     Est-ce qu’ils se sont lavés ? / Est-ce qu’ils se sont lavé les mains ?
     Elle s’est coupée. / Elle s’est coupé le doigt.
In construcţiile cu « faire », participiul nu se acordã :
     Elle s’est fait mal. Elle s’est fait opérer.

     cu « AVOIR »
     Participiul trecut nu se acordã cu subiectul lui « avoir », dar se acordã cu complementul direct dacã este plasat în
faţã, adicã atunci când îi cunoaştem şi genul şi numãrul.
          * Nu acord :                        Acord :
     (Nu cunosc nici genul nici numãrul (Cunosc genul şi numãrul complementului
     înainte de a forma participiul)         înainte de a forma participiul)
          J’ai vendu des livres.         Les livres que j’ai vendus.
          Il a invité la voisine.        La voisine, il l’a invitée hier.
     !!    Se aude acordul feminin la participiile în « t » si « s » :
          J’ai ouvert la fenêtre. Je l’ai ouverte.
          Elle a mis la robe bleue. Elle l’a mise pour son rendez-vous.

Exemple pentru mai mult ca perfect :
     Lundi dernier elle était malade : elle était tombée dans l’escalier. (participiul verbului conjugat cu être se acordă
cu subiectul).
     Il a mis la cravate que je lui avais offerte pour son anniversaire. (participiul verbului conjugat cu avoir se acordă
cu complementul direct care îl precede).
                                                              27
Entraînez-vous !
     1. Răspundeţi la întrebări conform modelului :
       Quand ta fille est arrivée, tu étais déjà venue ?
       Oui, quand elle est arrivée j’étais déjà venue.
   Quand elle s’est mariée, elle avait fini ses études ? – Oui, ……………………………..
   Quand tu es parti en Italie, tu avais déjà appris l’italien ? – Oui, ………………………
   Avez-vous retrouvé les clés que vous aviez perdues lundi ? – Oui, nous ………………
   Quand vous avez acheté la voiture vous aviez déjà obtenu votre permis de conduire ?
   Quand ils sont venus en Roumanie vous étiez partis à l’étranger ?


     2. Construiţi fraze cu unul din verbe la mai mult ca perfect, ca în model :
  participer à la conférence / écrire une étude (elle) > Avant de participer à la conférence, elle avait
  écrit une étude.
  acheter la voiture / vendre la moto (tu);
  participer à l’Olympiade / s’entraîner beaucoup (nous) ;
  diriger cette entreprise / travailler cinq ans aux Etats-Unis (je) ;
  partir en vacances / revenir du Brésil (ils) ;
  allumer la télé / entendre la nouvelle à la radio (il).


     3. În textul de mai jos treceţi verbele din paranteză la mai mult ca perfect.
L’année dernière, avant de partir en Grèce, Francine (tout préparer) ................................... Elle (aller)
...................................... à l’agence de voyage, elle (retirer) .............................. de l’argent de la
banque et (consulter) .................................. ses amis sur l’itinéraire et les sites à visiter. Ils lui
(conseiller) ........................ de faire une croisière en bateau. Alors elle (s’inscrire) ............................
dans un circuit organisé. Heureusement elle (ne pas partir) ..................................... seule car une amie
(pouvoir) ................................ l’accompagner. Elles (passer) ............................ des vacances de rêve
et (rentrer) .................................... enchantées de ce voyage.
                                                            28
4. Completaţi cu verbele propuse la mai mult ca perfectul. Faceţi acordul participiului trecut
dacă este cazul :
   1. ─ Hier j’ai rencontré David. Il était dans un état très bizarre.
    ─ Qu’est-ce qu’il lui ……………… ?                     arriver
    ─ Il ……………… une nouvelle étrange.                   recevoir
    ─ Son ami ……………… dans la jungle.                    disparaître
   2. ─ J’ai enfin retrouvé mon passeport.
    ─ Tu l’ ……………… où ?                          mettre
    ─ Il ……………… dans mon ancienne mallette.                rester
   3. La visite du ministre dans les écoles a été un vrai désastre.
    ─ Pourquoi ? Tu l’……………… pourtant.                   bien préparer
    ─ Oui, mais on ……………… la presse.                    ne pas avertir
    ─ Tous les professeurs ……………… à temps.                 ne pas venir
   4. ─ Je n’ai pas eu de bourse cette année.
    ─ Vous ……………… une demande ?                      faire
    ─ Non, j’ ……………… passer la date.                    laisserD. Savoir-faire
                   Indiquer, obtenir un itinéraire
A.   ─ Tu habites le quartier ?
    ─ Oui, en fait, pas très loin d’ici. Au feu rouge, tu vas tout droit. Tu traverses le pont. A
gauche il y a une place. Tu passes devant la banque et là tu tournes à gauche. J’habite juste en face
du supermarché, un grand immeuble en briques rouges, au troisième.
    ─ Ce n’est pas compliqué. J’y passerai un de ces jours.


B.   ─ Je voudrais aller à la Galerie Nationale d’Art, au Palais Royal.
    ─ Vous prenez cette avenue, là, à droite.Vous allez passer devant un grand hôtel.Après l’hôtel
vous ne prenez pas la première à gauche, mais vous continuez tout droit, après le feu, environ 200 m.
Vous longez le bâtiment et vous arrivez à l’entrée du musée. C’est juste sur votre droite. Vous ne
pouvez pas vous tromper.                                                    29
Pour vous aider
                                     place de la
                                      liberté
 tourner      aller       tourner    traverser       passer      faire        en face de    au coin de
à droite     tout droit     à gauche               devant      le tour               à l’angle de
                                                               sur /
  symboles                                                        au-dessus de
   dans          à côté de      à droite       entre A et B          devant          sous /
                        à gauche                       derrière        au dessous de
Repères en ville
    La mairie – la gare – l’hôtel – la police – le marché – l’office du tourisme – le square – le parc – le stade – la
    bouche du métro – le feu rouge –le cinéma – le tabac presse – l’église.
      Autres expressions
  Aller jusqu’au bout = a merge până la capăt
  Longer le quai, le parc, la grille = aller le long de …

A vous maintenant !
      Folosind expresiile date, rezolvaţi cerinţele de mai jos :
      1.Regardez le plan. Vous êtes devant le restaurant universitaire et vous voulez aller :
à la poste ; à la librairie ; à la bijouterie. On vous renseigne. Imaginez les dialogues. (15 lignes)
                                            Restaurant            Pizzeria
  France Télécom       Rue                       Rue
                                             japonais
                Lepic                       du
   Rue                                    Four
                         Café du Centre
        Dijon

                                            Pâtisserie       Pharmacie
                                             Leclerc         Pautard

  Rue de Moulin                 Place de la liberté

                                                     Rue Lafayette
        Lycée Jules Ferry
                                               Boucherie             Poste
                                               Leveau

  Epicerie       Librairie
                                                          Uniprix
             A la Page


  Rue Emile Zola                                            Rue de la Truanderie
                                               Commissariat
      Faculté de Lettres            Eglise St-Jean             Crédit               Bijouterie
                                               Agricole
  Rue Pablo Picasso                                                Rue Pablo Picasso

                                                      Poissonnerie
             A. N. P. E.
  Restaurant                      Mairie                      Jean Perrin
                     Rue                          Rue du
  Universitaire
                    Renan                         Marché   Horlogerie
                                                                        30
2. Regardez à nouveau le plan et cochez par vrai ou faux les phrases suivantes :
  Je suis assis à la terrasse du Café du Centre :
VF
    a. Je regarde l’église St.-Jean de l’autre coté de la place et j’ai la pâtisserie Leclerc sur ma
    droite ;
    b. Les élèves se bousculent au coin de la rue du Moulin, à droite, devant le lycée J. Ferry ;
    c. J’aperçois à l’angle de la rue Dijon et de la rue du Four un coin du bâtiment de France
    Télécom ;
    d. L’église est entre la Faculté de Lettres et le Commissariat ;
    e. Au loin, derrière l’église et à côté de l’ANPE on aperçoit une partie de l’Uniprix.


    3. Vous êtes devant l’office de tourisme de votre ville. Un étranger veut savoir comment
trouver le chemin vers des objectifs d’intérêt touristique. Vous le renseignez. Rédigez le dialogue.
(10 lignes)E. Pour aller plus loin

                     Contre l’auto en ville

       Inciter l’automobiliste à se garer aux portes de la capitale, interdire l’accès à certains
quartiers, multiplier les « quartiers tranquilles », réservés aux riverains, compliquer le stationnement
et améliorer les transports en commun sont autant de mesures destinées à limiter la circulation
automobile dans la capitale.
       Pollution, bruit, énervement, temps perdu font que peu à peu les Parisiens se lassent de la
voiture. Ces nouveaux comportements contraignent la municipalité à reconsidérer la politique de
l’adaptation de la ville à la voiture. Chaque jour, 2,7 millions de voitures entrent et sortent de la
capitale, mais plus de la moitié des Parisiens n’ont pas d’automobile.
       Parallèlement, des mesures devraient être prises pour améliorer les transports en commun,
car les habitants réclament « plus de confort, plus de régularité, plus de souplesse, plus de sécurité ».


                    (d’après Le Monde, samedi, 25 novembre 1998)

                                                     31
Avez-vous compris ?


   1. Adevărat sau fals ? Justificaţi-vă răspunsul ajutându-vă de text :
  A. F.
      1.Le but des mesures est la réduction de la circulation automobile à Paris.
      2. L’accès des « quartiers tranquilles » est interdit à tout chauffeur.
      3. Les transports en commun doivent être améliorés.
      4. 3 millions de Parisiens circulent en auto dans la ville.
      5. La municipalité désire adapter la ville au flot accru de voitures.
      6. Un tiers des Parisiens n’est pas possesseur de voiture.
   2. Completaţi spaţiile libere cu expresiile din coloana din dreapta :

 L’effet tramway. Le tram (a)………… dans les deux sens aux (b)
                                           centre-ville
 ………… Les gens qui viennent travailler en (c) …………. croisent
 les étudiants du campus Nord (d) ….……… au restaurant universitaire          est rempli
 de la fac de médecine, dans le centre parce qu’ils le trouvent meilleur
                                           redessine
 et qu’ils peuvent y aller en dix minutes. L’effet se lit aussi dans les
                                           fils conducteurs
 vitrines des (e) ………… ; leurs annonces mettent systématiquement
 en avant la proximité du tramway. En transformant les habitudes de          agences immobilières
 vie, celui-ci est devenu l’un des (f) …………….. de la ville. « Les
                                           qui vont déjeuner
 gens des quartiers d’habitation sociale se sont sentis enfin reliés au
                                           heures de pointe
 reste de la cité. Le tramway est plus qu’un moyen de transport, c’est
 un élément du lien social. Il (g)………… une nouvelle forme de ville
 et lui donne une cohérence.
                                                     32
COURS 11
                    SUR LES PLANCHES
    « Les héros morts pour la patrie peuvent servir de marchepied aux ambitions personnelles et
politiques des hommes. Certains pères, au lendemain de la Première Guerre Mondiale, arborent leurs
fils morts comme une décoration. Pour écrire « Les Marchands de la gloire », en 1924, Marcel Pagnol
et son ami Paul Nivoix se sont ainsi inspirés d’une histoire vraie. La pièce est d’un cynisme et d’un
désespoir absolus. Un seul personnage résiste au jeu du massacre, Grandel, le père qui refuse de tirer
tout avantage de la mort de son fils. Contrairement à son vieil ami Bachelet.
    Les dialogues de Pagnol sont d’une efficacité déjà farouche. Tirer des oubliettes cette pièce
créée en 1925 au Théâtre de la Madeleine est donc une bonne idée, signée Jean-Louis Martinelli. Sa
mise en scène est entachée par un tempo un peu lent et surtout par une caricature trop appuyée de la
vie politique. Les comédiens sont grinçants jusqu’au malaise. Ainsi Jean-Pierre Sentier, en maire
enrichi sur l’arrière-front. Charles Berling est le héros mort qui resurgit au mauvais moment,
voyageur sans bagages, mais lui aussi bien au fait de ses intérêts. Quant à Jean-Marc Bory, Bachelet,
le père à la morale élastique, voici un comédien d’une classe immense : il joue un homme tout d’une
pièce, solide comme un roc, et pourtant si faible. »  (Le Nouvel Observateur nr.18-24 MARS 1993)

                   A. Pour bien comprendre
    1. Restabiliţi « ocupaţia » fiecărei persoane :
    Marcel Pagnol = …………………………………………….
    Jean-Louis Martinelli = ……………………………………..                 acteur
    Jean-Pierre Sentier = ………………………………………..                 personnage
    Grandel = …………………………………………………...                     auteur
    Bachelet = ………………………………………………….                     metteur en scène
    Jean-Marc Bory = …………………………………………..


    2. Răspundeţi la întrebări :
    –  Quel est le personnage qui tire des avantages de la mort de son fils ?
    –  Comment s’appelle l’écrivain de la pièce « Les Marchands de la gloire » ?
    –  Comment qualifie-t-on Jean-Marc Bory ?
    –  Quelles sont les attributs de la mise en scène de Martinelli ?
    –  Quand se déroule l’action de la pièce ? Qui résiste au jeu de massacre ?

                                                  33
3. Găsiţi perechile de expresii corespondente, păstrând sensul pe care acestea le au în text :
        servir de marchepied              reconsidérer
        grinçants                    très efficace
        d’une efficacité farouche            faciliter l’accès à un poste supérieur
        tirer des oubliettes              exagéré
        trop appuyé                   cyniques

B. Lexique
                             Spectacles
    genres de spectacles :    tragédies          la mise en scène : décor : sobre
                  comédies                         chargé / dépouillé
                  drames                          moderne / classique
                  pièces de boulevard                   couleurs sombres / claires
                  une pièce à ne pas rater
    éclairage :     discret           jeu des acteurs : camper un rôle
              violent                    interprétation exceptionnelle
                                     avoir du talent
    louer des places au théâtre                    manquer de talent
    lever / baisser le rideau                     un acteur irrésistible / adorable
    réactions du public : la pièce est un triomphe / une réussite         applaudir
                              un échec         siffler
   un opéra, le cinéma, le concert, le music-hall, un orchestre, le vestiaire, la garde-robière, le contrôleur, la galerie, le
   parterre, le balcon, la scène, le trou du souffleur, un entracte.
   être entaché = diminuer en valeur
   être bien au fait = être au courant de

Entraînez-vous !
    1. Găsiţi ordinea corectă a cuvintelor şi refaceţi frazele :
        actrice ; longuement ; les spectateurs ; ont applaudi ; cette.
        du spectacle ; baisse ; le rideau ; à la fin ; on.
        leur rôles ; très bien ; ont joué ; les acteurs.
        a donné ; ce soir ; Michel ; m’ ; pour ; des billets.
        soir ; a été ; d’hier ; un triomphe ; la pièce.

    2. Să ne imaginăm :
    Vous êtes un comédien qui vient d’interpréter son premier rôle sur la scène d’un grand
théâtre. La pièce a fait un vrai tabac. Maintenant vous donnez une interview à un reporter d’un grand
journal. Répondez aux questions :
    –   Vous trouvez ce premier rôle une réussite totale ? Pourquoi ?
    –   Est-ce que le souffleur vous a beaucoup aidé ?

                                                              34
–   Avez-vous eu des émotions ? Le trac ?
      –   Quelle a été la réaction des spectateurs à la baisse du rideau ?
      –   Quels sont vos projets d’avenir ?

      3. Povestiţi unui prieten ultima piesă de teatru văzută. Furnizaţi detalii legate de actori,
personaje, decoruri, regie, reacţia publicului, etc. (minim 15 rânduri = 150 cuvinte)


C. Grammaire. Pour bien parler, pour bien écrire.
                          Comparaţia (La comparaison)
          Adjectiv / Adverb                     Substantiv           Verb
 Comparativ
 superioritate          plus + adj / adv + que             plus de + subst. + que    verb + plus que
          Anne est plus grande     L’avion va plus vite    davantage de + subst. + que
           que Marie.              que le train.
          !! Neregulate :                      Jeanne a plus de travail
          bon – meilleur            bien – mieux     que Lucien.
          Le champagne est    Il apprend mieux que moi.                     André travaille
          meilleur que le vin.                   Marie a davantage de papiers  plus que Jean.
          mauvais – pire            mal – pis      à lire que sa sœur.
          Tes notes sont pires que Tout va de mal en pis.
          celles de ton frère.
 egalitate            aussi + adj / adv + que            autant de + subst. + que    verbe + autant
                                                            que
          Ce livre est aussi cher que   Il roule aussi vite    Elle achète autant de pain   Ils gagnent autant
          ce magazine.             que toi.      que nous.           que vous.
 inferioritate          moins + adj / adv + que             moins de + subst. + que    verbe + moins
          Il est moins attractif que  Il comprend moins      Il cultive moins de blé que       que
          son frère.          facilement que lui.     nous.             Elle mange
                                                       moins que moi.

 Superlativ
 absolut                                                   verbe +
          très                           beaucoup de
                                       beaucoup trop de + subst.
          bien                                           beaucoup
          super         + adj / adv             énormément de         si bien
          hyper                           bien trop de          énormément
          extrêmement
          si
          Ce film est très drôle.      Il parle très bien    Il y a énormément      Elle chante si
                 si drôle.         l’anglais.        d’étudiants.      bien.
                 …
 relativ      le                            le plus de               le plus
          la    plus      + adj / adv (de)         le moins de   + subst.    verbe + le moins
          les   moins
          Jean est le plus drôle      Alain court le moins
          (de tous).            rapidement (de tous).
          !! Neregulate :                      Dans le groupe c’est Sophie  C’est Antoinette
          bon – le / la meilleur(e)        bien – le mieux  qui a le plus de vitalité.   qui travaille le
             les meilleur(e)s.                                 plus.
          mauvais – le / la plus mauvais(e)
                les plus mauvais
                le / la / les pire(s)

                                                                 35
Entraînez-vous !
                 Hotelurile dumneavoastră în Canada (Québec)
         Le Régent (2*)                          Le Saint-Laurent (3*)

1006 Boulevard Sainte-Anne – Beauport              3135 Chemin Saint-Louis – Sainte-Foy
67 chambres                           81 chambres
Situé à Beauport, à 5 minutes du Vieux-Québec,         Situé à Sainte-Foy, à environ 15 minutes du Vieux-
 à proximité de la chute de Montmorency             Québec.
 et à quelques minutes de l’Ile d’Orléans.           Piscine extérieure.
Piscine.

         Auberge Ramada (3*)                        Manoir Victoria (4*)

1200 Lavigerie – Sainte-Foy                   44 Côté du Palais – Vieux-Québec
99 chambres                           84 chambres
Situé à Sainte-Foy, à environ 15 minutes du Vieux-Québec.    Situé Côté du Palais dans le Vieux-Québec.
Piscine extérieure.                       Sauna, piscine intérieure.

A noter :
         La ville de Québec est une ville fortifiée, elle se divise en deux parties :
           • la ville intra-muros : le vieux Québec
           • la ville extra-muros : les quartiers de Ste Foy et Beauport.


      QUEBEC            chambre simple     chambre double
                         230 Є          350 Є      Petit déjeuner inclus
      Le Régent 2*
                         210 Є          390 Є      01 / 04 – > 15 / 06
      Le Saint-Laurent (3*)
                         245 Є          445 Є      16 / 06 – > 31 / 10
                         280 Є          500 Є
      Auberge Ramada (3*)
                         290 Є          490 Є      01 / 04 – > 15 / 06
      Manoir Victoria (4*)
                         380 Є          760 Є      16 / 06 – > 31 / 10

    1. Comparaţi hotelurile după criteriile de mai jos:
           a) le nombre de chambres du Régent et du Saint-Laurent.
           b) le nombre d’étoiles du Manoir Victoria et de l’Auberge Ramada.
           c) la situation de l’Auberge Ramada et du Régent.
           d) le confort du Manoir Victoria et du Saint-Laurent.
           e) le prix du Régent et du Manoir Victoria.


    2. Alegeţi un hotel şi oferiţi trei motive pentru a vă motiva alegerea, comparând, bineînţeles,
raportul calitate – preţ.     Ex : Le Régent a moins de chambre que le Saint –Laurent.                                                           36
3. Citiţi rezultate sportive de mai jos şi formulaţi 10 fraze, ca în model :
        ex :  Hoen est le meilleur sauteur du monde.
            Paschke est moins rapide que Privalova
   Championnat d’Europe d’athlétisme – Helsinki 1994
Saut en hauteur (hommes)    Saut en longueur (dames)        100 m (dames)
1. S. Hoen (Nor.) – 2,35 m      1. H. Drechsler (All.) – 7,14 m   1. I. Privalova (Rus.) – 11’’02
2. A. Partyka (Pol.) – 2,33 m    2. I. Kravets (Ukr.) – 6,99 m    2. Z. Taskaya (Ukr.) – 11’’20
 S. Smith (G.-B.) – 2,33 m     3. F. May (Ital.) – 6,90 m      3. M. Paschke (All.) – 11’’28
3. H. Saernblom (Nor.) – 2,30


    4. Formulaţi fraze comparative, pornind de la datele de mai jos :


Bucarest et Piatra Neamţ
a) La vie à Bucarest est trépidante. Il y a beaucoup d’activités culturelles. Mais c’est fatiguant. Il faut
toujours se dépêcher. Les Bucarestois sont souvent nerveux. Mais c’est une ville cosmopolite et
séduisante.
b) La vie à Piatra Neamţ est calme. Il y a beaucoup de parcs. Le climat n’est pas le même qu’à
Bucarest. En hiver il fait froid et en été il fait chaud. Les habitants ont beaucoup de temps pour leurs
loisirs. C’est une ville touristique agréable qui attire les touristes roumains et étrangers.
        Ex : La vie à Bucarest est plus fatigante qu’à Piatra Neamţ.


Le cinéma et la télévision
a) Le cinéma est très intéressant. C’est un art. Il permet au spectateur de s’évader. Il amuse et fait
réfléchir le public. Les places de cinéma sont un peu chères, et il faut avoir le courage de se déplacer.
b) La télévision propose des émissions de niveaux variés. Cela peut être très bien ou très mauvais.
Mais elle permet de se changer les idées, en restant à la maison. Et puis c’est presque gratuit.


    5. Comparaţi două oraşe pe care le cunoaşteţi bine : mediu, locuitori, activităţi de petrecere a
timpului liber, dezvoltare economică, etc. (150 cuvinte)
                                                     37
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori

Contenu connexe

Tendances

Article irenee carre (1)
Article irenee carre (1)Article irenee carre (1)
Article irenee carre (1)
amelielouis
 
Les Registres De Langue
Les Registres De LangueLes Registres De Langue
Les Registres De Langue
guestbb7e3f
 
Francês básico livro
Francês básico livroFrancês básico livro
Francês básico livro
Marta Neto
 
Cahier d'activités Petit Larousse Espagnol
Cahier d'activités Petit Larousse EspagnolCahier d'activités Petit Larousse Espagnol
Cahier d'activités Petit Larousse Espagnol
Julien Pastre
 
Bi grammaire-lingala-francais-chapitre-1-lalphabet-et-les-elements-dorthographe
Bi grammaire-lingala-francais-chapitre-1-lalphabet-et-les-elements-dorthographeBi grammaire-lingala-francais-chapitre-1-lalphabet-et-les-elements-dorthographe
Bi grammaire-lingala-francais-chapitre-1-lalphabet-et-les-elements-dorthographe
lefilsduforgeron
 
Le monde magique des maths
Le monde magique des mathsLe monde magique des maths
Le monde magique des maths
Leonidas Partsanakis
 
C2 écrire en français (formules)
C2  écrire en français (formules)C2  écrire en français (formules)
C2 écrire en français (formules)
RYMAA
 
ISIT - Préparer l’examen d’entrée en Master : bibliographie sélective
ISIT - Préparer l’examen d’entrée en Master : bibliographie sélectiveISIT - Préparer l’examen d’entrée en Master : bibliographie sélective
ISIT - Préparer l’examen d’entrée en Master : bibliographie sélective
ISIT
 
ISIT - Préparer l’examen d’entrée au premier cycle : bibliographie sélective
ISIT - Préparer l’examen d’entrée au premier cycle : bibliographie sélectiveISIT - Préparer l’examen d’entrée au premier cycle : bibliographie sélective
ISIT - Préparer l’examen d’entrée au premier cycle : bibliographie sélective
ISIT
 
2 la linguistique
2 la linguistique2 la linguistique
2 la linguistique
melnait
 
39334324 ecriture-sms
39334324 ecriture-sms39334324 ecriture-sms
39334324 ecriture-sms
Biologiste
 
Sinónimos en francés y latín
Sinónimos en francés y latínSinónimos en francés y latín
Sinónimos en francés y latín
idiomasdelplaneta
 
Rp 1et2 portfolio
Rp 1et2 portfolioRp 1et2 portfolio
Rp 1et2 portfolio
Kacen Kacen
 

Tendances (14)

Article irenee carre (1)
Article irenee carre (1)Article irenee carre (1)
Article irenee carre (1)
 
Les Registres De Langue
Les Registres De LangueLes Registres De Langue
Les Registres De Langue
 
Francês básico livro
Francês básico livroFrancês básico livro
Francês básico livro
 
Cahier d'activités Petit Larousse Espagnol
Cahier d'activités Petit Larousse EspagnolCahier d'activités Petit Larousse Espagnol
Cahier d'activités Petit Larousse Espagnol
 
Bi grammaire-lingala-francais-chapitre-1-lalphabet-et-les-elements-dorthographe
Bi grammaire-lingala-francais-chapitre-1-lalphabet-et-les-elements-dorthographeBi grammaire-lingala-francais-chapitre-1-lalphabet-et-les-elements-dorthographe
Bi grammaire-lingala-francais-chapitre-1-lalphabet-et-les-elements-dorthographe
 
Le monde magique des maths
Le monde magique des mathsLe monde magique des maths
Le monde magique des maths
 
C2 écrire en français (formules)
C2  écrire en français (formules)C2  écrire en français (formules)
C2 écrire en français (formules)
 
Frances junio 2012
Frances junio 2012Frances junio 2012
Frances junio 2012
 
ISIT - Préparer l’examen d’entrée en Master : bibliographie sélective
ISIT - Préparer l’examen d’entrée en Master : bibliographie sélectiveISIT - Préparer l’examen d’entrée en Master : bibliographie sélective
ISIT - Préparer l’examen d’entrée en Master : bibliographie sélective
 
ISIT - Préparer l’examen d’entrée au premier cycle : bibliographie sélective
ISIT - Préparer l’examen d’entrée au premier cycle : bibliographie sélectiveISIT - Préparer l’examen d’entrée au premier cycle : bibliographie sélective
ISIT - Préparer l’examen d’entrée au premier cycle : bibliographie sélective
 
2 la linguistique
2 la linguistique2 la linguistique
2 la linguistique
 
39334324 ecriture-sms
39334324 ecriture-sms39334324 ecriture-sms
39334324 ecriture-sms
 
Sinónimos en francés y latín
Sinónimos en francés y latínSinónimos en francés y latín
Sinónimos en francés y latín
 
Rp 1et2 portfolio
Rp 1et2 portfolioRp 1et2 portfolio
Rp 1et2 portfolio
 

En vedette

Mica gramatica a limbii franceze
Mica gramatica a limbii francezeMica gramatica a limbii franceze
Mica gramatica a limbii franceze
Alius Trufan
 
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza IncepatoriCurs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
doinanelu
 
Test la franceza
Test la franceza Test la franceza
Test la franceza
Denisa Guguta
 
Limba engleza pt. incepatori
Limba engleza pt. incepatori Limba engleza pt. incepatori
Limba engleza pt. incepatori
alinalola
 
Bhagavad gita
Bhagavad gitaBhagavad gita
Bhagavad gita
Ana KLein
 
Carl gustav jung in lumea arhetipurilor
Carl gustav jung  in lumea arhetipurilorCarl gustav jung  in lumea arhetipurilor
Carl gustav jung in lumea arhetipurilor
carmen ionescu
 
50696598 descoperirea-vieților-anterioare
50696598 descoperirea-vieților-anterioare50696598 descoperirea-vieților-anterioare
50696598 descoperirea-vieților-anterioare
Marilenadam Eu
 
85455089 frumusete-si-sanatate-tratamente-naturiste
85455089 frumusete-si-sanatate-tratamente-naturiste85455089 frumusete-si-sanatate-tratamente-naturiste
85455089 frumusete-si-sanatate-tratamente-naturiste
Florentina1978
 
31989034 dezvoltare-personala-prin-tehnici-nlp-93-pag
31989034 dezvoltare-personala-prin-tehnici-nlp-93-pag31989034 dezvoltare-personala-prin-tehnici-nlp-93-pag
31989034 dezvoltare-personala-prin-tehnici-nlp-93-pag
croupier13
 
Cu un saman in lumea magica a plantelor
Cu un saman in lumea magica a plantelorCu un saman in lumea magica a plantelor
Cu un saman in lumea magica a plantelor
viola_ro
 
Masajul fara contact djuna davitasvili
Masajul fara contact djuna davitasviliMasajul fara contact djuna davitasvili
Masajul fara contact djuna davitasvili
gabystanescu
 
Inzeceste Puterea Afirmatiilor - Metoda Temporal tapping
Inzeceste Puterea Afirmatiilor - Metoda Temporal tappingInzeceste Puterea Afirmatiilor - Metoda Temporal tapping
Inzeceste Puterea Afirmatiilor - Metoda Temporal tapping
Daniela Popp
 
Anne tyler lectii de respiratie [ibuc.info]
Anne tyler  lectii de respiratie [ibuc.info]Anne tyler  lectii de respiratie [ibuc.info]
Anne tyler lectii de respiratie [ibuc.info]
liviuciubara
 
101 povesti vindecatoare pentru adulti george w. burns (v1 t)
101 povesti vindecatoare pentru adulti  george w. burns (v1 t)101 povesti vindecatoare pentru adulti  george w. burns (v1 t)
101 povesti vindecatoare pentru adulti george w. burns (v1 t)
Elena Marinescu
 
Leacuri din batrani
Leacuri din batraniLeacuri din batrani
Leacuri din batrani
Cristiana Toma
 
Totul este magic in viata, fiecare actiune fiind guvernata de legea compensat...
Totul este magic in viata, fiecare actiune fiind guvernata de legea compensat...Totul este magic in viata, fiecare actiune fiind guvernata de legea compensat...
Totul este magic in viata, fiecare actiune fiind guvernata de legea compensat...
Florentina1978
 
50 de reţete pentru o dietă sănătoasă
50 de reţete pentru o dietă sănătoasă50 de reţete pentru o dietă sănătoasă
50 de reţete pentru o dietă sănătoasă
Cristiana Toma
 

En vedette (17)

Mica gramatica a limbii franceze
Mica gramatica a limbii francezeMica gramatica a limbii franceze
Mica gramatica a limbii franceze
 
Curs Franceza Incepatori
Curs Franceza IncepatoriCurs Franceza Incepatori
Curs Franceza Incepatori
 
Test la franceza
Test la franceza Test la franceza
Test la franceza
 
Limba engleza pt. incepatori
Limba engleza pt. incepatori Limba engleza pt. incepatori
Limba engleza pt. incepatori
 
Bhagavad gita
Bhagavad gitaBhagavad gita
Bhagavad gita
 
Carl gustav jung in lumea arhetipurilor
Carl gustav jung  in lumea arhetipurilorCarl gustav jung  in lumea arhetipurilor
Carl gustav jung in lumea arhetipurilor
 
50696598 descoperirea-vieților-anterioare
50696598 descoperirea-vieților-anterioare50696598 descoperirea-vieților-anterioare
50696598 descoperirea-vieților-anterioare
 
85455089 frumusete-si-sanatate-tratamente-naturiste
85455089 frumusete-si-sanatate-tratamente-naturiste85455089 frumusete-si-sanatate-tratamente-naturiste
85455089 frumusete-si-sanatate-tratamente-naturiste
 
31989034 dezvoltare-personala-prin-tehnici-nlp-93-pag
31989034 dezvoltare-personala-prin-tehnici-nlp-93-pag31989034 dezvoltare-personala-prin-tehnici-nlp-93-pag
31989034 dezvoltare-personala-prin-tehnici-nlp-93-pag
 
Cu un saman in lumea magica a plantelor
Cu un saman in lumea magica a plantelorCu un saman in lumea magica a plantelor
Cu un saman in lumea magica a plantelor
 
Masajul fara contact djuna davitasvili
Masajul fara contact djuna davitasviliMasajul fara contact djuna davitasvili
Masajul fara contact djuna davitasvili
 
Inzeceste Puterea Afirmatiilor - Metoda Temporal tapping
Inzeceste Puterea Afirmatiilor - Metoda Temporal tappingInzeceste Puterea Afirmatiilor - Metoda Temporal tapping
Inzeceste Puterea Afirmatiilor - Metoda Temporal tapping
 
Anne tyler lectii de respiratie [ibuc.info]
Anne tyler  lectii de respiratie [ibuc.info]Anne tyler  lectii de respiratie [ibuc.info]
Anne tyler lectii de respiratie [ibuc.info]
 
101 povesti vindecatoare pentru adulti george w. burns (v1 t)
101 povesti vindecatoare pentru adulti  george w. burns (v1 t)101 povesti vindecatoare pentru adulti  george w. burns (v1 t)
101 povesti vindecatoare pentru adulti george w. burns (v1 t)
 
Leacuri din batrani
Leacuri din batraniLeacuri din batrani
Leacuri din batrani
 
Totul este magic in viata, fiecare actiune fiind guvernata de legea compensat...
Totul este magic in viata, fiecare actiune fiind guvernata de legea compensat...Totul este magic in viata, fiecare actiune fiind guvernata de legea compensat...
Totul este magic in viata, fiecare actiune fiind guvernata de legea compensat...
 
50 de reţete pentru o dietă sănătoasă
50 de reţete pentru o dietă sănătoasă50 de reţete pentru o dietă sănătoasă
50 de reţete pentru o dietă sănătoasă
 

Similaire à Curs Franceza Incepatori

05. La phonétique française pour le plaisir. Axe N° 1.pdf
05. La phonétique française pour le plaisir. Axe N° 1.pdf05. La phonétique française pour le plaisir. Axe N° 1.pdf
05. La phonétique française pour le plaisir. Axe N° 1.pdf
LuuhMigliorino1
 
Intercompr_ Langues
Intercompr_ LanguesIntercompr_ Langues
Intercompr_ Langues
Servei de Llengües Estrangeres
 
Absence d’interculturel dans l’enseignement du français en chine 1
Absence d’interculturel dans l’enseignement du français en chine 1Absence d’interculturel dans l’enseignement du français en chine 1
Absence d’interculturel dans l’enseignement du français en chine 1
yulu523
 
Absence d’interculturel dans l’enseignement du français en chine 1
Absence d’interculturel dans l’enseignement du français en chine 1Absence d’interculturel dans l’enseignement du français en chine 1
Absence d’interculturel dans l’enseignement du français en chine 1
yulu523
 
200 exercices de A1 à C1.pdf
200 exercices de A1 à C1.pdf200 exercices de A1 à C1.pdf
200 exercices de A1 à C1.pdf
ManuelaDaraban1
 
9 fm ch_2017
9 fm ch_20179 fm ch_2017
9 fm ch_2017
4book9kl
 
9
99
9 klas francuzka_mova_chumak_2017
9 klas francuzka_mova_chumak_20179 klas francuzka_mova_chumak_2017
9 klas francuzka_mova_chumak_2017
Svinka Pepa
 
Francuzka mova-9-klas-chumak-2017
Francuzka mova-9-klas-chumak-2017Francuzka mova-9-klas-chumak-2017
Francuzka mova-9-klas-chumak-2017
kreidaros1
 
Registres_de_la_langue_francaise_familiercourantsoutenu.pptx
Registres_de_la_langue_francaise_familiercourantsoutenu.pptxRegistres_de_la_langue_francaise_familiercourantsoutenu.pptx
Registres_de_la_langue_francaise_familiercourantsoutenu.pptx
NadirGhezala
 
Germain, Picoche, Vocabulaire et enseignement
Germain, Picoche, Vocabulaire et enseignementGermain, Picoche, Vocabulaire et enseignement
Germain, Picoche, Vocabulaire et enseignement
Chris Tof
 
1
11
7 fm ch_
7 fm ch_7 fm ch_
7 fm ch_
4book
 
Frantsuzka mova-7-klas-chumak-2020
Frantsuzka mova-7-klas-chumak-2020Frantsuzka mova-7-klas-chumak-2020
Frantsuzka mova-7-klas-chumak-2020
kreidaros1
 

Similaire à Curs Franceza Incepatori (20)

Franceza intermediari
Franceza intermediariFranceza intermediari
Franceza intermediari
 
05. La phonétique française pour le plaisir. Axe N° 1.pdf
05. La phonétique française pour le plaisir. Axe N° 1.pdf05. La phonétique française pour le plaisir. Axe N° 1.pdf
05. La phonétique française pour le plaisir. Axe N° 1.pdf
 
Intercompr_ Langues
Intercompr_ LanguesIntercompr_ Langues
Intercompr_ Langues
 
Absence d’interculturel dans l’enseignement du français en chine 1
Absence d’interculturel dans l’enseignement du français en chine 1Absence d’interculturel dans l’enseignement du français en chine 1
Absence d’interculturel dans l’enseignement du français en chine 1
 
Absence d’interculturel dans l’enseignement du français en chine 1
Absence d’interculturel dans l’enseignement du français en chine 1Absence d’interculturel dans l’enseignement du français en chine 1
Absence d’interculturel dans l’enseignement du français en chine 1
 
Français I BI partiel 1
Français I BI partiel 1Français I BI partiel 1
Français I BI partiel 1
 
Français v partiel 1
Français v partiel 1Français v partiel 1
Français v partiel 1
 
Français V partiel 1
Français V partiel 1Français V partiel 1
Français V partiel 1
 
200 exercices de A1 à C1.pdf
200 exercices de A1 à C1.pdf200 exercices de A1 à C1.pdf
200 exercices de A1 à C1.pdf
 
9 fm ch_2017
9 fm ch_20179 fm ch_2017
9 fm ch_2017
 
9
99
9
 
9 klas francuzka_mova_chumak_2017
9 klas francuzka_mova_chumak_20179 klas francuzka_mova_chumak_2017
9 klas francuzka_mova_chumak_2017
 
Francuzka mova-9-klas-chumak-2017
Francuzka mova-9-klas-chumak-2017Francuzka mova-9-klas-chumak-2017
Francuzka mova-9-klas-chumak-2017
 
Programme c1 2011 2012
Programme c1 2011 2012Programme c1 2011 2012
Programme c1 2011 2012
 
Francais5e source pdf-ll
Francais5e source pdf-llFrancais5e source pdf-ll
Francais5e source pdf-ll
 
Registres_de_la_langue_francaise_familiercourantsoutenu.pptx
Registres_de_la_langue_francaise_familiercourantsoutenu.pptxRegistres_de_la_langue_francaise_familiercourantsoutenu.pptx
Registres_de_la_langue_francaise_familiercourantsoutenu.pptx
 
Germain, Picoche, Vocabulaire et enseignement
Germain, Picoche, Vocabulaire et enseignementGermain, Picoche, Vocabulaire et enseignement
Germain, Picoche, Vocabulaire et enseignement
 
1
11
1
 
7 fm ch_
7 fm ch_7 fm ch_
7 fm ch_
 
Frantsuzka mova-7-klas-chumak-2020
Frantsuzka mova-7-klas-chumak-2020Frantsuzka mova-7-klas-chumak-2020
Frantsuzka mova-7-klas-chumak-2020
 

Curs Franceza Incepatori

 • 1. ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE LE FRANÇAIS AU QUOTIDIEN niveau débutants – faux débutants Conf. univ. dr. Asist. univ. drd. Anne-Marie Codrescu Nicoleta Tănase
 • 2. PREFAŢĂ Le français au quotidien este o metodă de predare-învăţare a limbii franceze de tip comunicativ-funcţional, destinată adulţilor care doresc să-şi formeze şi să-şi dezvolte capacitatea de a comunica oral şi în scris în situaţiile cotidiene. Cursul, conceput pentru doi ani de studiu ca o metodă a deux vitesses, se adresează studenţilor începători (débutants), dar şi acelora care doresc să reactualizeze şi să resistematizeze structurile lexico-gramaticale dobândite anterior (faux-débutants). A. Obiective Le français au quotidien urmăreşte, prin cele 14 dosare tematice: • formarea şi dezvoltarea progresivă a capacităţii de a vorbi / scrie despre sine şi despre ceilalţi în situaţii de comunicare curentă ( a se prezenta, a invita, a exprima opinii şi sentimente, etc.); • însuşirea şi aprofundarea vocabularului tematic ( profesii, ritmuri cotidiene, habitat, portret, familie, timp liber, presă, transporturi, televiziune, călătorii, ş.a.); • însuşirea şi aprofundarea structurilor morfo-sintactice de bază ( determinanţii, substantivul, adjectivul calificativ, pronumele, verbul – indicativ, imperativ, condiţional); • formarea capacităţii de înţelegere şi producere a unor texte simple ( înţelegerea globală, reordonarea cuvintelor în frază, înţelegerea detaliată a unor structuri lexicale). B. Structură a. Le français au quotidien. Structura cursului: Anul I Anul II 1. Je vous connais… 8. Allô! J’écoute 2. Le temps des cigales 9. Le choix d’une carrière 3. Au fil des heures 10. Grève des transports 4. Je suis bien dans ma bulle 11. Sur les planches 5. Comme on est bien ensemble 12. De la pluie et du beau temps 6. Un bon coup de fourchette 13. Un zappeur de plus 7. Le temps des fourmis 14. Sortir de sa coquille Révision I: La santé n’a pas de prix Révision II: Le chêne Anexe: elemente ale limbii franceze; sistemul fonetic francez; numeralele; terminaţiile timpurilor simple; formarea timpurilor compuse; conjugarea verbelor auxiliare; lista alfabetica a verbelor auxiliare; adverbul; dificultăţi ortografice şi lexicale pentru români. b. Structura unui curs: A. Pour bien comprendre; B. Lexique; C. Grammaire.Pour bien parler, pour bien écrire; D. Savoir-faire; E. Pour aller plus loin. C. Conţinut A. Pour bien comprendre. Textul iniţial oferă un model de abordare a temei, structurile sale putând fi adaptate pentru situaţia de comunicare dorită prin utilizarea lexicului (B) şi a construcţiilor gramaticale (C). El este urmat de exerciţii de înţelegere globală a conţinutului ( de tipul adevărat-fals, întrebare-răspuns) şi de înţelegere detaliată (prin corespondenţe sinonimice).
 • 3. B. Lexique. Vocabularul tematic poate fi asimilat prin: - consultarea dicţionarului; - rezolvarea exerciţiilor propuse ( Entraînez-vous!); - reutilizarea sa în structuri mai complexe prin revenire la textul A. C. Grammaire. Pour bien parler, pour bien écrire. Noţiunile gramaticale, prezentate succint şi sub formă de tabel fac apel la capacitatea de observare şi descoperire a funcţionării structurilor lingvistice. Entraînez-vous! propune tipuri variate de exerciţii în context situaţional. D. Savoir-faire conduce la dobândirea deprinderilor de comunicare orală şi scrisă reale: completarea unei fişe de înscriere, producerea unor texte pentru propriile nevoi de comunicare ( a lăsa un mesaj, a răspunde la o invitaţie ş.a.). În acest scop sunt oferite exemple de structuri sau de mesaje autentice, specifice actului de comunicare vizat: destinatar, relaţiile interpersonale, situaţia, tipul de mesaj, registrul de limbă (standard, familiar, protocolar). Aplicaţiile propuse ( A vous maintenant!) urmăresc clarificarea situaţiei de comunicare, reutilizarea dirijată a structurilor, exprimarea liberă. E. Pour aller plus loin oferă spre studiu documente autentice, legate de tematica cursului, ce permit lărgirea orizontului cultural, a problematicii şi aprofundarea lexicului. D. Metodologie Recomandăm un parcurs diferenţiat, adaptat nivelului iniţial de cunoaştere a limbii franceze. Începătorii se vor concentra pe asimilarea structurilor lexico-gramaticale şi a deprinderilor de bază ( subcapitolele A-B-C-D ale fiecărui curs) iar falşii începători vor avea posibilitatea să-şi reamintească şi să consolideze aceste structuri, prin îmbogăţirea vocabularului şi prin dezvoltarea competenţelor de înţelegere şi exprimare scrisă / orală (A-B-C-D-E). Pentru a facilita înţelegerea demersului propus, explicaţiile gramaticale şi cerinţele exerciţiilor sunt în limba română. În prezentarea vocabularului tematic s-a urmărit organizarea câmpului lexical, traducerea expresiilor dificile şi participarea studenţilor la procesul de învăţare prin consultarea dicţionarului. E. Evaluare Respectând structura unui curs, Révision I şi Révision II propun: - texte noi destinate aprofundării vocabularului şi autoevaluării capacităţii de înţelegere scrisă; - aplicaţii de comunicare orală şi scrisă; - verificarea în contexte noi a cunoştinţelor lexico-gramaticale studiate. În forma sa electronică, cursul este însoţit de caiet de aplicaţii şi de un set de exerciţii de autoevaluare. * Intensificarea relaţiilor cu semenii noştri din spaţii culturale diverse, nevoia acută de comunicare precum şi obiectivele socio-profesionale individuale concrete deschid frontierele interculturale dar ne şi obligă la găsirea unui limbaj comun. Limba franceză este, tradiţional, accesibilă românilor: o premisă dar şi o provocare pentru autoarele acestui curs. Sperăm că prin studierea lui veţi ajunge să împărtăşiţi aceeaşi convingere: Communiquer c’est connaître et communier. Autoarele
 • 4. COURS 8 ALLO ! … J’ECOUTE Pierre entre dans une cabine téléphonique qui se trouve près du théâtre Nottara. Il décroche le combiné, attend la tonalité et compose le numéro de son ami, Paul. ─ Allô, c’est toi, Paul ? ─ Non, mais qui est à l’appareil ? ─ Bonjour, je vous prie de m’excuser, je suis Pierre, l’ami de Paul. Est-ce que Paul est à la maison ? ─ Oui, attendez un peu, je vous le passe… Paul, c’est pour toi ! Pierre ! ─ Salut, Pierre, ça va ? ─ Oui, merci. Est-ce que tu m’entends ? Moi, je t’entends très mal. Allô, … c’est ton poste qui est en dérangement ? ─ Allô, Pierre, je t’entends très bien. Qu’est-ce qui se passe ? ─ Maintenant je t’entends moi aussi. Voilà, je viens d’acheter une carte à puces et je téléphone d’une cabine téléphonique près du théâtre Nottara. On joue « Le nom de la rose ». C’est une adaptation d’après Umberto Eco. J’aimerais la voir avec toi. ─ C’est parfait, je voulais voir cette pièce moi aussi. J’en ai entendu parler. A quelle heure on donne la représentation ? ─ C’est pour 19 heures. Ça t’arrange ? ─ Oui, c’est très bien. On se rencontre devant le théâtre à 19 heures moins le quart ? ─ Oui, c’est entendu, à tout à l’heure. ─ Au revoir ! ─ Pierre, encore une chose… Allô, allô, … la communication est coupée. A. Pour bien comprendre 1. Răspundeţi la întrebări : ─ Où se trouve Pierre ? ─ Quelles sont les opérations que Pierre doit accomplir pour téléphoner ? ─ De quoi a besoin Pierre pour parler de la cabine téléphonique ? ─ Quelle pièce joue-t-on au théâtre Nottara ? ─ A quelle heure se rencontrent les deux garçons devant le théâtre ? 4
 • 5. B. Lexique Téléphoner décrocher / raccrocher le combiné passer (donner) un coup de fil (de téléphone) = appeler quelqu’un = a telefona attendre la tonalité recevoir un appel composer (former) le numéro rappeler = a reveni, a suna din nou une télécarte cartelă avoir un bon / faux numéro une carte à puces telefonică la communication est coupée (rompue) = s-a întrerupt legătura c’est occupé le poste (le téléphone) est en dérangement c’est une erreur = e o greşeală le répondeur téléphonique = robot telefonic l’annuaire du téléphone (le Botin) = cartea de telefon le standard téléphonique = centrala telefonică la cabine téléphonique Entraînez-vous ! 1. Fals sau adevărat ? Alegeţi varianta corectă : AF a) Si le poste est en dérangement les messages sont très bien transmis. b) Un faux numéro est un numéro qu’on cherche depuis longtemps. c) Pour pouvoir composer le numéro on doit attendre la tonalité. d) Le répondeur téléphonique permet l’enregistrement d’un message. e) Pour parler avec quelqu’un au téléphone on raccroche, on attend la tonalité et on compose le numéro. 2. Refaceţi ordinea acţiunilor care trebuie îndeplinite pentru a telefona: a) raccrocher le combiné. b) composer le numéro. c) parler avec l’interlocuteur. d) décrocher le combiné. e) attendre la tonalité. 3. Completaţi propoziţiile cu cuvintele care lipsesc: tonalité ……………………. une bonne pièce au théâtre Nottara. Je veux on donne ………………….. à Paul. Je ne ………………….. pas à la parler décroche maison. Je suis ……….. Je dois téléphoner d’une………… numéro ……………............ et utiliser une ..........……………….. Je suis ……………… le combiné, attends la ……………. et compose le cabine téléphonique ………………… en ville carte à puces 5
 • 6. 4. Telefonaţi unui prieten, dar acesta lipseşte. Ii lăsaţi mesaj pe robot. Scrieţi acest mesaj. 5. Căutaţi la telefon un director cu care aveţi întâlnire. Vă răspunde secretara şi vă înştiinţează că este ocupat. Insistaţi. Redactaţi dialogul. (15 rânduri) C. Grammaire. Pour bien parler, pour bien écrire. Pronumele personale complement direct şi indirect (Les pronoms personnels complément d’objet direct et indirect) Singular Plural I II III I II III Masc. Fem. Masc. Fem. complement direct me/m’ te/t’ le, la/l’ nous vous les complement indirect me/m’ te/t’ lui nous vous leur forme accentuate moi toi lui, elle nous vous eux, elles Pronoms compléments directs Pronoms compléments indirects Impératif Regarde-moi ! Prends-le ! Téléphone-moi ! Répondez-leur ! Affirmatif Assieds-toi ! Achetons-la ! Parle-lui ! Ecrivez-nous ! Trouvez-les ! Ne me regarde pas ! Ne le prends pas ! Ne me téléphone pas ! Ne leur répondez pas ! Négatif Ne t’assieds pas ! Ne l’achète pas ! Ne lui parle pas ! Ne nous écrivez pas ! Ne les cherchez plus ! Entraînez-vous ! 1. Completaţi răspunsurile cu pronumele corespunzătoare : le, la, l’, les. a. Où ranges-tu les gâteaux ? e. Toi, tu ...... apprécies, tes collègues ? Je ...... range dans le frigo. Et Jean, est-ce qu’ils ...... apprécient ? b. D’habitude, où gare-t-il sa voiture ? Eux, ils ...... trouvent sympathique. Il ...... gare devant le lycée. f. Elles revoient leur ancien professeur ? c. Ton parapluie ? Non, elles ne ...... revoient plus. Je ne ...... trouve pas. g. Ils invitent les Dubois à leur mariage ? d. Tu m’envoies ces fax, oui ou non ? Non, ils ne ...... invitent pas. Je te ...... envoie à l’instant. 2. Completaţi răspunsurile cu pronumele corespunzătoare : a. Les Martin vous écrivent souvent ? c. Pourquoi dis-tu des méchancetés aux copains ? Oui, ils ...... écrivent tous les mois. Je ...... dis ce que je pense. 6
 • 7. b. Marc téléphone tous les jours à Julie ? d. Il fait des compliments à sa femme ? Oui, il ...... téléphone chaque soir. Non, il ne ...... en fait plus. e. Qu’est-ce qu’on offre aux copains pour leur réussite ? On ..... offre à boire. 3. Completaţi textul cu pronumele complement direct sau indirect : Où est Martine ? Je ...... cherche depuis une heure. J’ai du travail à ...... donner. Elle doit ...... achever avant midi. Si vous ...... voyez, dites ....... de venir ...... voir. Je ....... attends dans mon bureau. 4. Răspundeţi utilizând imperativul afirmativ şi pronumele corespunzător Exemplu : ─ Je te donne le livre ─ Donne-moi le livre ! Je m’achète une glace ? Tu veux bien ? ........................................................................ Je demande à Jacques de partir ? ........................................................................ Je nettoie la cuisine à fond ? ........................................................................ Je range les chaussures dans le placard ? ......................................................................... Je me fais un petit café ? Vous êtes d’accord ? ......................................................................... 5. Răspundeţi utilizând imperativul negativ şi pronumele corespunzător elementului subliniat : Exemplu : ─ Je dois téléphoner à Patrick. ─ Non, ne lui téléphone pas ! Je peux laver les vitres ? ........................................................................... Je peux essayer ta robe ? ........................................................................... Je dois parler aux étudiants ? ........................................................................... Je peux vous confier un secret ? ........................................................................... On peut faire confiance à Suzon ? ........................................................................... 6. Daţi ordinul contrar celui indicat : Exemplu : Aide-le ! Ne l’aide pas Ne lui donnez pas le numéro de mon portable ! Ne te marie pas ! Lisez-le ! Retourne-toi ! Appelez-moi au bureau ! Raconte-moi la fin du film ! Ne l’écoute pas ! Attendez-nous ! 7
 • 8. Pressez-vous ! Prévenez-les ! 7. Completaţi frazele cu unul dintre pronumele următoare : la, les, lui, elle, eux : J’ai une pomme dans la main ; je …… tiens. Vous avez vos papiers dans la main ; vous …… tenez. Vous aimez beaucoup votre mère ; vous tenez beaucoup à …… Ce petit garçon ne ressemble pas à son père ; il ne tient pas de …… Elle ressemble exactement à sa mère ; elle tient d’…… . 8. Asociaţi câte o propoziţie din cele două coloane astfel încât să refaceţi legăturile logice : J’ai faim, maman ! Ne me refusez pas ! Prenez, s’il vous plaît, un bonbon. Lave-toi ! Tu es sale. Regarde-la avec attention ! Elle est si belle ! Donne-moi à manger ! Il n’a pas encore connu Guy. Parle-lui de Guy ! 9. Completaţi punctele cu pronumele personale corespunzătoare sensului : Il me demande des informations sur toi. Je ...... parle de ....... Nous la prions de nous prêter un livre. Elle ...... donne un livre. Paul a un cahier neuf. Marie ...... demande une feuille de papier. Marcel demande à maman le ballon. Maman le ...... donne avec plaisir. Je ...... félicite, ........ et ton amie. Il a été un homme tout à fait spécial. Ne ......oubliez pas ! 10. Completaţi spaţiile libere cu pronumele corespunzătoare : Le film a été intéressant ; je vais te ...... raconter. J’ai acheté ces gâteaux ; nous ...... mangerons aujourd’hui. J’ai connu un homme très sympathique ; je vous ...... présenterai. Ces fleurs sont pour ma femme ; je les ...... donnerai demain. Mon amie est très belle ; je te ...... présenterai demain. 11. Completaţi punctele cu pronumele corespunzătoare : J’ai préparé une tarte aux oranges. Tu ...... mangeras avec tes copains. J’ai lu le livre que tu m’a prêté. Je ........ le retournerai demain. 8
 • 9. Marie a acheté des fleurs. Elle ...... offre à sa mère. Mon frère a connu une jolie femme. Il vient me ...... présenter. Je connais ta sœur. Elle ...... a parlé de toi. D. Savoir-faire Rédiger une lettre de réponse Prezentarea este riguroasă, mai ales dacă este vorba de răspunsul la o propunere formală pentru o întâlnire. Pe o astfel de scrisoare trebuie să figureze : • Locul de expediere • Data răspunsului • Numele şi adresa expeditorului • Numele şi adresa destinatarului • Formula de adresare (Cher………..., Monsieur…………, etc.) • Corpul scrisorii (textul) • Formula de politeţe • Semnătura Anne-Marie Pont Lyon, le 26 septembre 2002 15, route de Grenoble 69000 LYON Directrice du Collège Marcel Pagnol Place de la Victoire 13000 MARSEILLE Madame la Directrice, Suite à votre courrier du 15 de ce mois, j’ai l’honneur de vous faire part de mon acceptation de me rendre au rendez-vous que vous avez bien voulu m’accorder pour le 10 octobre. Dans cette attente, Je vous prie, Madame la Directrice, de bien vouloir agréer l’expression de mes sentiments dévoués, A.M. PONT Prezentarea este mai puţin riguroasă pentru alte tipuri de răspuns, mai puţin formale, la propuneri cu caracter amical, etc. Partea cea mai importantă este Corpul scrisorii : Atunci când răspundeţi la o scrisoare : 1. Confirmaţi că aţi primit scrisoarea • Pentru o scrisoare formală : - suite à votre lettre du … (dont je vous remercie) - en réponse à votre courrier du… • Pentru o scrisoare amicală : - j’ai bien reçu ta lettre / votre lettre du… - je te / vous remercie de ta /votre lettre du… - merci de ta / votre lettre du… 9
 • 10. - je réponds à ta / votre lettre du… 2. Răspundeţi la anunţ • Une bonne nouvelle ravi(e) je suis / j’ai été heureux(se) d’apprendre que … content(e) de savoir enchanté(e) quel plaisir d’apprendre que … de savoir je te / vous félicite pour… je partage ta / votre joie de… toutes mes félicitations à… tous mes veux à… • Une mauvaise nouvelle désolé(e) triste d’apprendre que… je suis / j’ai été consterné(e) de savoir affligé(e) quelle tristesse d’apprendre que… quel malheur de savoir 3. Răspundeţi la o invitaţie, la o propunere • vous acceptez ravi(e) je suis heureux(se) d’accepter enchanté(e) j’accepte avec plaisir ta / votre… • vous refusez je suis désolé de ne pas pouvoir accepter votre invitation du… j’ai le regret de je regrette de ne pas pouvoir… !!!Attention : Quand vous refuser, il est plus poli de dire pourquoi vous refusez ! 10
 • 11. 1. Iată un exemplu de scrisoare de invitaţie : François BLAIZOT Les Conseillers Généraux Sénateur de la Président du Conseil Général Charente – Maritime vous prient de leur faire l’honneur d’assister à l’inauguration du Viaduc de la Charente le Jeudi 30 Mai 1991 à 15 heures sous la présidence de Monsieur Jacques Chérèque Ministre délégué chargé de l’Aménagement du Territoire et des Reconversions A l’issue de cette cérémonie, un cocktail sera servi dans les locaux de la Base Aéronavale de Rochefort. Il vous sera demandé de présenter cette invitation à l’entrée de la B.A.N. Le rendez-vous est fixé à la plateforme de péage, sur la rive gauche de la Charente à 14 h 45. Confirmaţi în scris participarea la inaugurarea viaductului de pe fluviul Charente. 2. Telefonaţi pentru a confirma participarea. Imaginaţi dialogul (10 rânduri). E. Pour aller plus loin Le portable De nos jours, la communication est devenue de plus en plus importante. Il est essentiel de pouvoir être contacté n’importe où et n’importe quand. C’est pourquoi l’utilité du portable ne peut plus être mise en question. Les avantages évidents du téléphone mobile le rendent presque indispensable. On a déjà renoncé aux cartes aux puces pour l’utilisation desquelles on devait d’abord trouver une cabine téléphonique. Même le traditionnel poste téléphonique à la maison ne nous contente plus. L’homme d’aujourd’hui est toujours dehors, il voyage beaucoup, il est très occupé. Et les messages enregistrés à l’aide du répondeur électronique risquent d’être reçus trop tard. Le portable est devenu un accessoire indispensable, tout comme la mallette ou le sac à main. Il est vrai, quand même, qu’il présente également des désavantages : le portable peut devenir agaçant, ruiner une soirée romantique, une conversation importante avec les enfants ou les amis ou il peut même devenir une manie. De plus, on entend des voix disant qu’il est nuisible à la santé. Voilà le portable ! On ne peut pas vivre avec lui, on ne peut pas vivre sans lui ! 11
 • 12. Avez-vous compris ? 1. Grupaţi în două coloane avantajele şi dezavantajele telefonului mobil prezentate în text. Adăugaţi altele noi ! Avantages Désavantages on peut être toujours contacté nuisible à la santé ……… 2. Găsiţi în text sinonime pentru cuvintele şi expresiile de mai jos: le téléphone mobile = …………………………… pourtant = ………………………………. la télécarte = ……………………………….. dérangeant = ………………………………… nocif = ………………………………… 3. Imaginaţi-vă convorbirea pe care o poartă persoanele de mai jos, ghidându-vă după următoarele sugestii : sujet : le dîner – invitation – choisir le restaurant, l’heure, le point de rendez-vous, etc. 4. Argumentaţi într-un text de 15-20 de rânduri pro sau contra telefonului mobil. 12
 • 13. COURS 9 LE CHOIX D’UNE CARRIÈRE Il y a des vocations que l’on découvre au détour des chemins: après avoir été professeur d’histoire, journaliste, puis attaché de presse, Jean Sarfatti est aujourd’hui directeur financier de la ville de Grenoble. A la tête d’un service de 45 de personnes, il gère un budget de 2 milliards de francs, l’équivalent du chiffre d’affaire de Guerlain. Petit retour en arrière. En 1980, Jean Sarfatti est journaliste au “Progrès de Lyon”. Le fraîchement débarqué dans la région épluche les petites annonces. Il opte pour un métier parallèle au métier de journaliste et devient attaché de presse à la mairie de Meylan, près de Grenoble. Pour Jean Sarfatti c’est la révélation: séduit par les collectivités, il postule au concours de cadre fonctionnaire (niveau A). Un pari qui peut exiger un à trois ans de travail selon le bagage du candidat. Aidé par sa licence d’AES (administration économique et sociale), il se replonge dans les livres pendant un an, sa formation étant payée par la fonction publique. Coup d’essai, coup de maître: il réussit le concours. Chargé de lancer un service d’accueil pour les jeunes à Meylan, il devient deux ans plus tard directeur financier de la ville, puis est promu au même poste à Grenoble. A. Pour bien comprendre 1. Refaceţi schematic parcursul carierei domnului Jean Sarfatti: Professeur d’histoire, …. 2. Explicaţi în franceză, folosindu-vă de dicţionar, sensul următoarelor cuvinte şi expresii: Le détour des chemins = Eplucher = Postuler = Exiger = Coup d’essai = 3. Rescrieţi (adaptaţi) textul la persoana I : J’ai été d’abord journaliste, puis attaché de presse. …… 13
 • 14. B. Lexique La presse presse quotidienne – hebdomadaire – mensuelle presse nationale – régionale – internationale les journaux – les magazines (m.) – les revues (f.) un quotidien d’information : les rubriques : Politique : actualité nationale, internationale Société : information locale manifestations diverses Economie Sport : résultats sportifs Culture : spectacles Petites annonces un magazine illustré d’information (Paris – Match, V.S.D.) la presse féminine (Elle, Femme d’aujourd’hui) - analyse et réflexion sur les événements de la semaine d’information - articles de divertissement - mode, travaux, cuisine - reportages sur la vie des personnalités - beauté, éducation, bricolage - illustration - vie professionnelle les magazines spécialisés (thématiques) - publicité - les jeunes sentimentale - voyages - romans – photos (Intimité, Nous deux) - cinémas - thèmes sentimentaux (« la presse du cœur ») - vulgarisation scientifique - arts et décoration - sports Entraînez-vous ! 1. Prezentaţi în scris un ziar sau un săptămânal francez sau românesc, folosind lexicul de mai sus. 2. Când citiţi presa ce alegeţi şi ce rubrici vă interesează în mod deosebit ? (10-15 rânduri) 3. Revue de presse. Redactaţi în câteva rânduri evenimentul anunţat în titlu. (exemplu : Paris Saint-Germain – Rapid, un match dans le noir. – Mercredi, 12 octobre, le match a été arrêté, avec le score de 1 but à zéro, à cause d’une panne d’électricité. L’équipe française a quitté la Roumanie mécontente.). Cora, le plus grand hypermarché de Roumanie, dès le 1er octobre 2003. Exposition Dali au Palais Cotroceni. Rencontre au sommet : George Bush – Jacques Chirac. Un mariage sans surprises : Air France – KLM. 14
 • 15. C. Grammaire. Pour bien parler, pour bien écrire Viitorul verbelor (Le futur simple) • Terminaţiile viitorului sunt cele ale verbului AVOIR la prezent : - ai - as R* + -a - ons - ez - ont * sunetul – R – este caracteristic pentru viitor • La verbele regulate ele se adaugă la infinitiv Infinitiv Viitor aimer j’aimerAI Verbe în danser tu danserAS -ER şi –IR étudier il étudierA finir nous finirONS choisir vous choisirEZ applaudir ils applaudirONT • Verbele neregulate au aceleaşi terminaţii : -RAI, -RAS, -RA, -RONS, -REZ, -RONT, dar radicalul este neregulat, rămânând totuşi constant la toate persoanele. Verbe cu grup fonetic similar înaintea terminaţiilor : 1. 6 verbe primesc –RR-: acquérir j’acquerrai mourir nous mourrons courir tu courras pouvoir vous pourrez envoyer il enverra voir ils verront 2. Unele verbe primesc –DR- : convenir je conviendrai valoir vous vaudrez contenir tu contiendras venir ils viendront falloir il faudra vouloir elles voudront tenir nous tiendrons 3. Unele verbe primesc –VR- : devoir je devrai recevoir tu recevras pleuvoir il pleuvra 4. Câteva verbe formează un radical foarte diferit de infinitiv : avoir j’aurai être tu seras faire il fera savoir nous saurons • Viitorul se foloseşte pentru a face previziuni : En 2050 il y aura 8 milliards d’hommes sur la Terre. a face proiecte : Cette année nous ferons un voyage en Chine. a da indicaţii : Tu descendras Gare de l’Est et tu prendras le métro. 15
 • 16. Entraînez-vous ! 1. Treceţi verbele la viitor, ca în model: Actuellement je travaille en France, mais plus tard, je travaillerai à l’étranger. a) Maintenant j’habite dans un petit studio, mais un jour ………………………………… b) A présent je n’ai pas beaucoup d’argent, mais plus tard ………………………………. c) En ce moment je vais à l’université en bus, mais plus tard ……………………………. d) A présent je fais encore des fautes en français, mais plus tard ………………………… e) Actuellement je ne suis pas bilingue, mais un jour ……………………………………. 2. Completaţi textul cu verbele care lipsesc la viitor: Lundi prochain je serai à Bruxelles et mardi je serai à Berlin. a) Pendant le week-end, il (faire) _________ froid et il y (avoir) _________ du brouillard. b) Mon frère (rentrer) _______ de voyage plus tôt que prévu et il (passer) ______ Nöel avec nous. c) Mes parents (être) __________ heureux quand ils (apprendre) ___________ la bonne nouvelle. d) Les magasins (être) ___________ ouverts la veille et nous (faire) _________ des achats. e) Le 1er janvier, nous (manger) ___________ du saumon et nous (boire) ________ du champagne. 3. Sunteţi un om politic în campanie electorală. Expuneţi cu convingere programul, destul de demagogic, pus la punct de partidul dumneavoastră. Folosiţi viitorul şi persoana “nous”: Promesses: 1. Construire de nouvelles universités. 2. Permettre à tous d’aller à l’université. 3. Eduquer toute la population. 4. Décentraliser l’administration. 5. Supprimer la dette du Tiers-Monde. 6. Mieux répartir les richesses mondiales. 7. Réduire les armements. 8. Diminuer les impôts. 16
 • 17. 4. Exprimare scrisă: a) Imaginez ce que sera votre vie en l’an 2010. b) Faites des projets d’avenir. c) Faites un programme de voyage (itinéraire + activités) pour vos vacances futures. d) La Roumanie en 2050, telle que je l’imagine. Pronumele en şi y (Les pronoms en et y) 1. Complement direct şi indirect6 En – înlocuieşte de obicei un complement introdus de prepoziţia « de » : Je voudrais des croissants. Vous en avez ? (en = des croissants) Je vous conseille de voir ce film. Vous en garderez longtemps le souvenir. (en = de ce film) – poate înlocui o idee, o acţiune sau un fapt oarecare şi atunci înseamnă “de cela” : Il parle du voyage de la mode il en parle des accidents Elle rêve de faire le tour du monde. Elle en rêve. Vous m’avez bien servi. Je vous en remercie. Y – înlocuieşte de obicei un complement introdus de prepoziţia « à » : Je penserai à ta suggestion. J’y penserai. – poate înlocui o idee, o acţiune sau un fapt oarecare şi atunci înseamnă « à cela » : Il pense au voyage à la mode il y pense aux accidents Elle pense à travailler quelques années en Allemagne. Elle y pense. Il y a des hommes pauvres. Madame y pense-t-elle? 2. Complement de loc EN = D’où on vient Y = Où on est, où on va Il arrive de Paris Il reste à Paris du Brésil il en arrive va en Roumanie il y reste de l’aéroport au Maroc il y va des Pays-Bas aux Etats-Unis « de là-bas » Le dossier est sur le pupitre derrière il y est dans sous « là-bas » Atenţie ! en şi y nu se utilizează pentru persoane ! Il parle de sa sœur. Il pense à son frère. Il parle d’elle. Il pense à lui. Locul pronumelor adverbiale: a) se aşează de obicei înaintea verbului (de conjugat sau auxiliar) Ce gâteau est bon, j’en désire encore. L’affaire a été réglée il y a deux semaines et j’y pense encore. 17
 • 18. b) La imperativ, forma afirmativă, aceste pronume stau după verb. Ces fruits sont bons; mangez-en! Garçon, j’ai fait une commande; pensez-y! Entraînez-vous! 1. Completaţi dialogul de mai jos cu pronumele en sau y, după caz: - Victor, où as-tu mis le crayon rouge ? Je vais ....... avoir besoin pour finir mon dessin. - Quel joli dessin ! Tu ....... as mis du rouge, du noir et du vert. C’est très réussi. - Tu trouves ? Ça ne vaut pas la peine d’ ...... parler. - Mais si, c’est très beau ! Tu dois le montrer à nos collègues. - Bon, on ...... reparlera ce soir. Dépêche – toi maintenant ! On t’attend à l’école. Tu dois ...... être dans un quart d’heure. 2. Înlocuiţi punctele prin en sau y : Il pria son ami de n’ ...... parler à personne. Tu n’as qu’à m’ ...... attendre. Alain n’ ........ pense plus. J’ ........ réfléchirai cette nuit. Tu n’....... vas pas ? 3. Folosiţi en şi y pentru a suprima repetiţiile : - Vous partez en vacances ? - Je viens de Marseille. - Non, malheureusement nous revenons de vacances. - Et moi, je vais à Marseille. ................................................................................. ............................................................... - Etes – vous déjà venus en France ? - Je vais à Paris. - Oui, nous sommes venus en France en 1991. - Moi, je viens de Paris. ................................................................................ ............................................................... - Vous avez vécu en France ? - Non, je n’ai jamais vécu en France. ........................................................................... 4. Completaţi propoziţiile folosind pronumele y şi treceţi verbele la forma corespunzătoare : - Il raconte qu’il est monté au sommet du Mont Blanc en trois heures. Tu crois à cette histoire ? - Non, je ............................... (croire). Je pense qu’il .................... .............. (monter), mais qu’il y a mis plus de trois heures. - Tu as pensé à louer des places pour « Carmen » ? 18
 • 19. - Oui j’ .................... (penser). - Quand est – ce que tu .................... (aller) ? - Hier matin. Il y avait la queue au guichet. J’ ....................... (rester) deux heures. 5. Răspundeţi negativ la întrebările de mai jos, înlocuind cuvintele subliniate cu unul dintre pronumele : lui, les, y, en. As-tu rencontré tes amis à la bibliothèque ? .................................................................................................... As-tu besoin de ce flacon ? ..................................................................................................... S’intéresse-t-il au folklore ? ..................................................................................................... Avez-vous rendu vos livres à Paul ? ..................................................................................................... Êtes-vous allés au théâtre hier soir ? .......................................................................................................... D. Savoir-faire Lire les offres d’emploi 1. Citiţi pagina cu oferte de muncă de pe pagina următoare. Pe care dintre acestea aţi alege-o? Justificaţi-vă răspunsul. 2. Sunteţi directorul unei instituţii. Formulaţi un anunţ pentru a scoate la concurs locuri de muncă! 3. Scrieţi o scrisoare de candidatură şi un CV pentru unul dintre anunţurile propuse. 19
 • 20. 3617 EGOGRAM DELEGUES COMERCIAUX H/F Un nouveau service pour mettre toutes les chances Secteurs à pourvoir: Région parisienne: de votre côté 17-79-49-51-57-37-31-76-61-50-53 Avant de répondre à une offre Ainsi, votre demande aura plus d’emploi au avant d’adresser votre de chance d’être retenue et vous Notre Département Information Médicale et candidature spontanée, prenez le serez sûr de vous lors de Pédagogique (DIMP) a pour mission de développer temps de vous préparer : déterminez l’entretien. la formation continue des professionnels de la santé. votre orientation professionnelle, Pour cela nous recrutons des Délégués Commerciaux h/f. améliorez votre courrier Tapez sur votre minitel: A 28 ans environ, vous souhaitez exploiter vos et votre CV en réalisant 3617 code EGOGRAM talents de vendeurs dans un univers sans concurrence votre étude grapholo- avec des produits techniques de qualité. gique, l’analyse de votre signature et de votre Nous vous assurons une formation permanente, un personnalité. salaire motivant et des perspectives d’évolution rapide. Voiture indispensable. Merci d’adresser lettre manuscrite et CV au DEVELOPPONS ENSEMBLE UN DIMP – 80, rue des Meuniers 92220 BAGNEUX. RESEAU SIAM D’ECHANGES INTER – ENTREPRISES Le groupe SIAM, 28 Concessionnaires en France La réussite d’un partenariat sur le créneau 1) A L’ECHELON LOCAL (sur toute la France) de la rénovation et de l’amélioration de nous recherchons des LEADERS, chefs l’habitat. d’entreprises susceptibles de réunir quelques Récession, tout le monde en parle, mais les meilleurs partenaires autour d’une structure d’échanges du type « club d’affaires » existant ou à créer. gagnent encore. Energie, vous en avez, nous en avons aussi, 2) A L’ECHELON REGIONAL (toutes régions) Unissez vos forces et vos compétences avec SIAM, nous recherchons des LICENCIES, désireux de réseau d’avant garde, créer une centrale d’échanges et d’animer une Saisissez votre chance de réussir, équipe de 2 à 5 personnes pour coordonner et gérer les opérations. SIAM a fait des preuves, vous aussi, nous voulons Pour plus d’information, adresser une lettre de motivation précisant vos vous rencontrer. activités actuelles et votre expérience de l’entreprise à : Intégrez un Groupe solide dans un Secteur en COEF 3, BP 1006, 69201 LYON Cedex 01. Tél. : 78-29-21-62 pleine croissance ; Réussissez avec SIAM, devenez chef Agence Conseil en Communication recherche d’entreprise en investissant 250KF environ. STAGIAIRE Envoyez votre CV avec, en quelques lignes, ce qui vous motive dans notre message, pour assister l’équipe commerciale SIAM FRANCE, chemin des Echelles 78160 MARLY LE ROI à l’attention du Service Développement – ou dans le suivi d’importants budgets. téléphonez au 39.16.48.48. Plus d’informations 3614 • Durée : 3 mois minimum Vous souhaitez insérer une offre • A pourvoir immédiatement d’emploi? • Bac + 4/5 Darjeeling Appelez L’Observateur des Carrières 54, rue Beaubourg – 75003 Paris Au (1) 40-28-48-48 20
 • 21. E. Pour aller plus loin Etre journaliste en Roumanie Le journalisme a fortement évolué en Roumanie. L’apparition de beaucoup de publications, de postes de télévision ou de radio a encouragé une concurrence bénéfique, particulièrement au public qui a maintenant plusieurs choix. Malheureusement, le manque de ressources humaines, la faiblesse de l’économie et la puissance exercée par les propriétaires a influencé la qualité de la presse roumaine. Les revenus des journalistes, assez bas, découragent le journalisme : les étudiants choisissent rarement de travailler dans la presse, ils préfèrent la publicité, les relations publiques ou la télévision. La politique de gestion est également mal dirigée : peu d’argent et matériels faibles. De plus, aucune organisation professionnelle ne défend vraiment les droits et les intérêts des journalistes. Les syndicats et les associations professionnelles sont inactifs ou protègent les investissements des barons des médias. Après plus de dix ans de démocratie le Parlement roumain vient de finir les débats sur la loi de l’information. Les journalistes avec un esprit critique développé sont avertis qu’ils auront du mal à trouver un autre emploi dans les médias. Quelques articles du Code Pénal transforment le politicien en une sorte d’espèce protégée. Le monopole d’Etat sur la distribution du papier est également maintenu. Malgré ces difficultés, la presse roumaine essaie de fonctionner normalement : les journalistes ont appris à prendre des risques afin de dépasser les obstacles. Ils illustrent la manière dont la société roumaine a appris à survivre. Avez-vous compris ? 1. Răspundeţi la întrebări : ─ Quels facteurs influent sur les revenus dans le choix du métier de journaliste ? ─ Pourquoi on considère qu’il n’y a pas d’organisations qui défendent les droits et les intérêts des journalistes ? ─ Qu’est-ce que le Parlement roumain a réussi à faire après plus de dix ans de démocratie ? ─ Quelles sont les difficultés malgré lesquelles la presse roumaine essaie de fonctionner normalement ? ─ Quel est votre journal préféré ? Pourquoi ? 21
 • 22. 2. Incercaţi să găsiţi şi avantaje ale journalistului în societatea românească. Ajutaţi-vă de exemple concrete. 3. Cum vă informaţi ? Presă, radio, televiziune ? Prezentaţi modalităţile prin care vă informaţi asupra actualităţii. (Redactaţi un text de o pagină). 22
 • 23. COURS 10 GREVE DES TRANSPORTS, TRAFIC EN PANNE Vivre en ville c’est circuler. Aux heures de pointe, adultes et enfants s’empressent et se bousculent dans les arrêts de bus ou les stations de métro. Tout le monde veut être à l’heure quelque part. Alors, comment contenter tous ces gens ? Mardi, 13 février 2002, 6 h 30, à Paris Radio : La grève des transports continue. Les lignes 3,9 et 11 du métro sont fermées et on signale des perturbations importantes sur les autres lignes. Suite aux travaux de rénovation des voies, le trafic est interrompu entre Trocadéro et Gare Saint-Lazare. Des navettes bus gratuites assurent le remplacement. Si vous prenez votre voiture, vous risquez d’être pris dans des embouteillages. La circulation est complètement bloquée au centre-ville. Si vous allez en banlieue, assurez-vous de partir très tôt, car seulement un autobus sur quatre est en circulation. Etienne : Et moi, comment faire pour aller à la banque si tout est bloqué ? Sylvie : Elle est où, ta banque ? Etienne : Dans la banlieue nord. Alors, tu vois, au lieu de mettre une demi-heure en métro, je vais y mettre une heure et demie et encore, si j’ai de la chance. Marc : Qu’est-ce qui se passe, Etienne ? Tu en fais une tête ! Sylvie : Il y a une grève des transports, donc pas de métro, pas de bus, mais, par contre, des embouteillages et des bouchons partout. En voiture, ça doit être l’enfer. Marc : Allons, allons, tout n’est pas perdu. Je te prête ma mobylette et tu vas me déposer au bureau en route. Tu n’as qu’un petit détour à faire. Sylvie : Quelle bonne idée ! Vos casques, ne les oubliez surtout pas ! Mettez-les, c’est plus sûr. A. Pour bien comprendre 1. Incercuiţi varianta corectă : La circulation parisienne est perturbée à cause : a. de la grève des éboueurs* b. des travaux de rénovation des lignes c. de la grève des transports 23
 • 24. En voiture, la circulation a. se déroule sans difficulté b. c’est un enfer c. prend un temps fou Normalement, pour aller de la maison au bureau, à Etienne, il lui faut : a. 1 heure et demie b. 2 heures c. une demi-heure La solution proposée par Marc est de : a. déposer Etienne en route b. prêter sa mobylette à Etienne c. prendre un taxi Sylvie vous paraît être plutôt : a. inquiète b. indifférente c. attentionnée *les éboueurs = personalul din salubritate 2. ConsultaţÎ rubrica Lexique şi completaţi textul de mai jos cu antonimele cuvintelor subliniate : Aux heures creuses……………………..le métro est presque vide …………… : les gens sont calmes…………., ils descendent tranquillement …………………dans les bouches de métro mais, une fois là, ils doivent attendre ………………pour monter. 3. Completaţi spaţiile libere cu cuvintele date : longtemps, bondés, feu, rares, passage clouté, s’est mis au vert. A partir de 8h 30 jusqu’à 14h 30, aux heures creuses, les moyens de transport sont ………………., donc on met ………………. à les attendre, mais ils ne sont pas ..……………. Au carrefour, un jeune homme s’est arrêté au …………....... et a attendu. Quand le feu …………............... il a traversé sur le 24
 • 25. ………………… Quelques minutes auparavant il avait vu un agent de circulation donner une amende à un cycliste pour avoir brûlé le feu rouge. B. Lexique Moyens de transport prendre le bus circuler en bus le métro métro le trolleybus taxi le taxi RER (Réseau Express Régional – train rapide souterrain/de surface qui dessert la Région parisienne et la capitale) la moto à pied la voiture vélo une navette rouler à 20 Km /heure acheter un ticket un carnet de 10 tickets / une carte Orange (hebdomadaire, mensuelle) Circulation un arrêt de bus de tram une station /bouche de métro le bus est bondé = il est plein le bus n’est pas bondé, il y a même des places assises le bus est long à venir = il met longtemps à arriver dans l’arrêt. mettre +TEMPS +( à + Infinitif) Ex. J’ai mis 1 heure à faire les courses D’habitude jusqu’au bureau, il met une demi-heure en voiture. aux heures de pointe = aux heures de trafic intense (7h – 9h ; 15h – 18h ;) aux heures creuses = aux heures de trafic réduit (9h – 12h ; 12h – 15h ; 22h – 24h ;) prendre le périphérique /une rocade = a circula pe şoseaua de centură faire un détour = a ocoli. un embouteillage = un blocage de circulation un bouchon = une file de voitures circulant pare-choc contre pare-choc (roum. bară la bară) le carrefour = intersecţie les rues piétonnes le passage clouté = trecere de pietoni le feu = semafor brûler le feu rouge = a trece pe roşu Le feu est au vert : traversez ! Le feu se met /est au rouge : attendez ! être pressé – se presser – se dépêcher Il a l’air pressé. Il se dépêche pour être à l’heure au cours. Entraînez-vous ! 1. Citiţi cu atenţie textul şi încercaţi să explicaţi cu propriile cuvinte expresiile subliniate : A chaque bouche de métro, un plan de Paris permet de trouver la direction de la ligne et le terminus qui lui donne son nom. Dans l’enceinte du métro, aux stations principales et à proximité du guichet 25
 • 26. de vente des tickets, un plan lumineux permet, en appuyant sur le bouton portant le nom de la station où l’on veut descendre, d’éclairer toutes les stations du parcours qui vous séparent de ce point. Dès que les voitures s’arrêtent au quai, les portes ne s’ouvrent pas automatiquement : il faut soulever le loquet pour entrer. Pour les correspondances, vous devez prendre les sorties éclairées CORRESPONDANCES et suivre les panneaux qui indiquent le numéro de la ligne et la station finale (Métro 6 – Charles de Gaulle – Étoile). 2.Completaţi spaţiile libere cu cuvintele şi expresiile din coloana din dreapta, restabilind ordinea corectă: Le retour du tramway. De plus en plus de villes sont 1. vases communicants conquises par ce mode de transport. A Nantes, le succès est total : il capte une partie de (a)…………, améliore la mobilité, 2. utilisateurs modifie les habitudes de vie et devient le fil conducteur de 3. un tiers l’urbanisme. L’évidence de ce succès est l’intérêt (b) ……………du tramway. Près de 40% de ses (c)………… ne 4. stationnement prenaient pas le bus sur les lignes qu’il a remplacées : « Sur ces 5. la circulation nouveaux clients, un tiers ne se déplaçaient pas, un tiers (d)……… en vélo ou marchaient et (e)…………… prenaient automobile leur voiture. Maintenant 10 000 personnes quittent (f) 6. économique …….............. pour prendre le tramway ; cela fait 3 000 voitures qui ne viennent pas polluer le centre-ville et y chercher des 7. roulaient places de (g)……………. La saturation des parkings aménagés 8. leur voiture aux portes de la ville, près des stations de tram, confirme ce phénomène de (h)……………… C. Grammaire. Pour bien parler, pour bien écrire Mai mult ca perfectul (Le plus-que-parfait) Excuses… Je ne suis pas venu au cours la dernière fois parce que j’avais regardé les émissions sur la guerre de l’Irak toute la nuit. J’étais fatigué, alors je n’avais pas entendu mon réveil. Je n’ai donc pas fait le compte rendu que je m’étais engagé de présenter. Ca şi în română, mai mult ca perfectul indică o acţiune trecută, terminată înaintea unei alte acţiuni trecute : Hier il a fini la lettre qu’il avait commencée avant-hier / lundi/ il y a deux jours. La semaine dernière elle a revu le garçon qu’elle avait rencontré l’année précédente / en 2001. Perfect compus –mai mult ca perfectul: Je ne suis pas venu au cours la dernière fois parce que j’avais regardé les émissions sur la guerre de l’Irak toute la nuit. Je n’ai donc pas fait le compte rendu que je m’étais engagé de présenter. 26
 • 27. Imperfect – mai mult ca perfectul : J’étais fatigué, alors je n’avais pas entendu mon réveil. Formare : auxiliarul avoir sau être la imperfect şi participiul trecut al verbului. Conjugare : J’avais regardé (regarder) J’étais parti(e) (partir) Je n’avais pas regardé Je n’étais pas parti(e) Tu avais mangé (manger) Tu étais venu(e) (venir) Il/Elle avait entendu (entendre) Il/Elle était arrivé(e) (arriver) Nous avions fini (finir) Nous étions rentré(e)s (rentrer) Vous aviez été (être) Vous étiez sorti(e)s (sortir) Ils/Elles avaient dit (dire) Ils/Elles étaient allé(e)s (aller) Acordul participiului trecut (L’accord du participe passé) cu « ETRE » Participiul se acordã cu subiectul : La petite fille est tombée. Nous nous sommes promenés(es). Participiul nu se acordã când verbul pronominal se construieste cu « à » : Ils se sont écrit l’un à l’autre. Paul a parlé à Anne. J’ai téléphoné aux parents. Anne a parlé à Paul. Ils m’ont téléphoné. Ils se sont parlé. Nous nous sommes téléphoné. Participiul nu se acordã când verbul reflexiv este urmat de un complement direct : Est-ce qu’ils se sont lavés ? / Est-ce qu’ils se sont lavé les mains ? Elle s’est coupée. / Elle s’est coupé le doigt. In construcţiile cu « faire », participiul nu se acordã : Elle s’est fait mal. Elle s’est fait opérer. cu « AVOIR » Participiul trecut nu se acordã cu subiectul lui « avoir », dar se acordã cu complementul direct dacã este plasat în faţã, adicã atunci când îi cunoaştem şi genul şi numãrul. * Nu acord : Acord : (Nu cunosc nici genul nici numãrul (Cunosc genul şi numãrul complementului înainte de a forma participiul) înainte de a forma participiul) J’ai vendu des livres. Les livres que j’ai vendus. Il a invité la voisine. La voisine, il l’a invitée hier. !! Se aude acordul feminin la participiile în « t » si « s » : J’ai ouvert la fenêtre. Je l’ai ouverte. Elle a mis la robe bleue. Elle l’a mise pour son rendez-vous. Exemple pentru mai mult ca perfect : Lundi dernier elle était malade : elle était tombée dans l’escalier. (participiul verbului conjugat cu être se acordă cu subiectul). Il a mis la cravate que je lui avais offerte pour son anniversaire. (participiul verbului conjugat cu avoir se acordă cu complementul direct care îl precede). 27
 • 28. Entraînez-vous ! 1. Răspundeţi la întrebări conform modelului : Quand ta fille est arrivée, tu étais déjà venue ? Oui, quand elle est arrivée j’étais déjà venue. Quand elle s’est mariée, elle avait fini ses études ? – Oui, …………………………….. Quand tu es parti en Italie, tu avais déjà appris l’italien ? – Oui, ……………………… Avez-vous retrouvé les clés que vous aviez perdues lundi ? – Oui, nous ……………… Quand vous avez acheté la voiture vous aviez déjà obtenu votre permis de conduire ? Quand ils sont venus en Roumanie vous étiez partis à l’étranger ? 2. Construiţi fraze cu unul din verbe la mai mult ca perfect, ca în model : participer à la conférence / écrire une étude (elle) > Avant de participer à la conférence, elle avait écrit une étude. acheter la voiture / vendre la moto (tu); participer à l’Olympiade / s’entraîner beaucoup (nous) ; diriger cette entreprise / travailler cinq ans aux Etats-Unis (je) ; partir en vacances / revenir du Brésil (ils) ; allumer la télé / entendre la nouvelle à la radio (il). 3. În textul de mai jos treceţi verbele din paranteză la mai mult ca perfect. L’année dernière, avant de partir en Grèce, Francine (tout préparer) ................................... Elle (aller) ...................................... à l’agence de voyage, elle (retirer) .............................. de l’argent de la banque et (consulter) .................................. ses amis sur l’itinéraire et les sites à visiter. Ils lui (conseiller) ........................ de faire une croisière en bateau. Alors elle (s’inscrire) ............................ dans un circuit organisé. Heureusement elle (ne pas partir) ..................................... seule car une amie (pouvoir) ................................ l’accompagner. Elles (passer) ............................ des vacances de rêve et (rentrer) .................................... enchantées de ce voyage. 28
 • 29. 4. Completaţi cu verbele propuse la mai mult ca perfectul. Faceţi acordul participiului trecut dacă este cazul : 1. ─ Hier j’ai rencontré David. Il était dans un état très bizarre. ─ Qu’est-ce qu’il lui ……………… ? arriver ─ Il ……………… une nouvelle étrange. recevoir ─ Son ami ……………… dans la jungle. disparaître 2. ─ J’ai enfin retrouvé mon passeport. ─ Tu l’ ……………… où ? mettre ─ Il ……………… dans mon ancienne mallette. rester 3. La visite du ministre dans les écoles a été un vrai désastre. ─ Pourquoi ? Tu l’……………… pourtant. bien préparer ─ Oui, mais on ……………… la presse. ne pas avertir ─ Tous les professeurs ……………… à temps. ne pas venir 4. ─ Je n’ai pas eu de bourse cette année. ─ Vous ……………… une demande ? faire ─ Non, j’ ……………… passer la date. laisser D. Savoir-faire Indiquer, obtenir un itinéraire A. ─ Tu habites le quartier ? ─ Oui, en fait, pas très loin d’ici. Au feu rouge, tu vas tout droit. Tu traverses le pont. A gauche il y a une place. Tu passes devant la banque et là tu tournes à gauche. J’habite juste en face du supermarché, un grand immeuble en briques rouges, au troisième. ─ Ce n’est pas compliqué. J’y passerai un de ces jours. B. ─ Je voudrais aller à la Galerie Nationale d’Art, au Palais Royal. ─ Vous prenez cette avenue, là, à droite.Vous allez passer devant un grand hôtel.Après l’hôtel vous ne prenez pas la première à gauche, mais vous continuez tout droit, après le feu, environ 200 m. Vous longez le bâtiment et vous arrivez à l’entrée du musée. C’est juste sur votre droite. Vous ne pouvez pas vous tromper. 29
 • 30. Pour vous aider place de la liberté tourner aller tourner traverser passer faire en face de au coin de à droite tout droit à gauche devant le tour à l’angle de sur / symboles au-dessus de dans à côté de à droite entre A et B devant sous / à gauche derrière au dessous de Repères en ville La mairie – la gare – l’hôtel – la police – le marché – l’office du tourisme – le square – le parc – le stade – la bouche du métro – le feu rouge –le cinéma – le tabac presse – l’église. Autres expressions Aller jusqu’au bout = a merge până la capăt Longer le quai, le parc, la grille = aller le long de … A vous maintenant ! Folosind expresiile date, rezolvaţi cerinţele de mai jos : 1.Regardez le plan. Vous êtes devant le restaurant universitaire et vous voulez aller : à la poste ; à la librairie ; à la bijouterie. On vous renseigne. Imaginez les dialogues. (15 lignes) Restaurant Pizzeria France Télécom Rue Rue japonais Lepic du Rue Four Café du Centre Dijon Pâtisserie Pharmacie Leclerc Pautard Rue de Moulin Place de la liberté Rue Lafayette Lycée Jules Ferry Boucherie Poste Leveau Epicerie Librairie Uniprix A la Page Rue Emile Zola Rue de la Truanderie Commissariat Faculté de Lettres Eglise St-Jean Crédit Bijouterie Agricole Rue Pablo Picasso Rue Pablo Picasso Poissonnerie A. N. P. E. Restaurant Mairie Jean Perrin Rue Rue du Universitaire Renan Marché Horlogerie 30
 • 31. 2. Regardez à nouveau le plan et cochez par vrai ou faux les phrases suivantes : Je suis assis à la terrasse du Café du Centre : VF a. Je regarde l’église St.-Jean de l’autre coté de la place et j’ai la pâtisserie Leclerc sur ma droite ; b. Les élèves se bousculent au coin de la rue du Moulin, à droite, devant le lycée J. Ferry ; c. J’aperçois à l’angle de la rue Dijon et de la rue du Four un coin du bâtiment de France Télécom ; d. L’église est entre la Faculté de Lettres et le Commissariat ; e. Au loin, derrière l’église et à côté de l’ANPE on aperçoit une partie de l’Uniprix. 3. Vous êtes devant l’office de tourisme de votre ville. Un étranger veut savoir comment trouver le chemin vers des objectifs d’intérêt touristique. Vous le renseignez. Rédigez le dialogue. (10 lignes) E. Pour aller plus loin Contre l’auto en ville Inciter l’automobiliste à se garer aux portes de la capitale, interdire l’accès à certains quartiers, multiplier les « quartiers tranquilles », réservés aux riverains, compliquer le stationnement et améliorer les transports en commun sont autant de mesures destinées à limiter la circulation automobile dans la capitale. Pollution, bruit, énervement, temps perdu font que peu à peu les Parisiens se lassent de la voiture. Ces nouveaux comportements contraignent la municipalité à reconsidérer la politique de l’adaptation de la ville à la voiture. Chaque jour, 2,7 millions de voitures entrent et sortent de la capitale, mais plus de la moitié des Parisiens n’ont pas d’automobile. Parallèlement, des mesures devraient être prises pour améliorer les transports en commun, car les habitants réclament « plus de confort, plus de régularité, plus de souplesse, plus de sécurité ». (d’après Le Monde, samedi, 25 novembre 1998) 31
 • 32. Avez-vous compris ? 1. Adevărat sau fals ? Justificaţi-vă răspunsul ajutându-vă de text : A. F. 1.Le but des mesures est la réduction de la circulation automobile à Paris. 2. L’accès des « quartiers tranquilles » est interdit à tout chauffeur. 3. Les transports en commun doivent être améliorés. 4. 3 millions de Parisiens circulent en auto dans la ville. 5. La municipalité désire adapter la ville au flot accru de voitures. 6. Un tiers des Parisiens n’est pas possesseur de voiture. 2. Completaţi spaţiile libere cu expresiile din coloana din dreapta : L’effet tramway. Le tram (a)………… dans les deux sens aux (b) centre-ville ………… Les gens qui viennent travailler en (c) …………. croisent les étudiants du campus Nord (d) ….……… au restaurant universitaire est rempli de la fac de médecine, dans le centre parce qu’ils le trouvent meilleur redessine et qu’ils peuvent y aller en dix minutes. L’effet se lit aussi dans les fils conducteurs vitrines des (e) ………… ; leurs annonces mettent systématiquement en avant la proximité du tramway. En transformant les habitudes de agences immobilières vie, celui-ci est devenu l’un des (f) …………….. de la ville. « Les qui vont déjeuner gens des quartiers d’habitation sociale se sont sentis enfin reliés au heures de pointe reste de la cité. Le tramway est plus qu’un moyen de transport, c’est un élément du lien social. Il (g)………… une nouvelle forme de ville et lui donne une cohérence. 32
 • 33. COURS 11 SUR LES PLANCHES « Les héros morts pour la patrie peuvent servir de marchepied aux ambitions personnelles et politiques des hommes. Certains pères, au lendemain de la Première Guerre Mondiale, arborent leurs fils morts comme une décoration. Pour écrire « Les Marchands de la gloire », en 1924, Marcel Pagnol et son ami Paul Nivoix se sont ainsi inspirés d’une histoire vraie. La pièce est d’un cynisme et d’un désespoir absolus. Un seul personnage résiste au jeu du massacre, Grandel, le père qui refuse de tirer tout avantage de la mort de son fils. Contrairement à son vieil ami Bachelet. Les dialogues de Pagnol sont d’une efficacité déjà farouche. Tirer des oubliettes cette pièce créée en 1925 au Théâtre de la Madeleine est donc une bonne idée, signée Jean-Louis Martinelli. Sa mise en scène est entachée par un tempo un peu lent et surtout par une caricature trop appuyée de la vie politique. Les comédiens sont grinçants jusqu’au malaise. Ainsi Jean-Pierre Sentier, en maire enrichi sur l’arrière-front. Charles Berling est le héros mort qui resurgit au mauvais moment, voyageur sans bagages, mais lui aussi bien au fait de ses intérêts. Quant à Jean-Marc Bory, Bachelet, le père à la morale élastique, voici un comédien d’une classe immense : il joue un homme tout d’une pièce, solide comme un roc, et pourtant si faible. » (Le Nouvel Observateur nr.18-24 MARS 1993) A. Pour bien comprendre 1. Restabiliţi « ocupaţia » fiecărei persoane : Marcel Pagnol = ……………………………………………. Jean-Louis Martinelli = …………………………………….. acteur Jean-Pierre Sentier = ……………………………………….. personnage Grandel = …………………………………………………... auteur Bachelet = …………………………………………………. metteur en scène Jean-Marc Bory = ………………………………………….. 2. Răspundeţi la întrebări : – Quel est le personnage qui tire des avantages de la mort de son fils ? – Comment s’appelle l’écrivain de la pièce « Les Marchands de la gloire » ? – Comment qualifie-t-on Jean-Marc Bory ? – Quelles sont les attributs de la mise en scène de Martinelli ? – Quand se déroule l’action de la pièce ? Qui résiste au jeu de massacre ? 33
 • 34. 3. Găsiţi perechile de expresii corespondente, păstrând sensul pe care acestea le au în text : servir de marchepied reconsidérer grinçants très efficace d’une efficacité farouche faciliter l’accès à un poste supérieur tirer des oubliettes exagéré trop appuyé cyniques B. Lexique Spectacles genres de spectacles : tragédies la mise en scène : décor : sobre comédies chargé / dépouillé drames moderne / classique pièces de boulevard couleurs sombres / claires une pièce à ne pas rater éclairage : discret jeu des acteurs : camper un rôle violent interprétation exceptionnelle avoir du talent louer des places au théâtre manquer de talent lever / baisser le rideau un acteur irrésistible / adorable réactions du public : la pièce est un triomphe / une réussite applaudir un échec siffler un opéra, le cinéma, le concert, le music-hall, un orchestre, le vestiaire, la garde-robière, le contrôleur, la galerie, le parterre, le balcon, la scène, le trou du souffleur, un entracte. être entaché = diminuer en valeur être bien au fait = être au courant de Entraînez-vous ! 1. Găsiţi ordinea corectă a cuvintelor şi refaceţi frazele : actrice ; longuement ; les spectateurs ; ont applaudi ; cette. du spectacle ; baisse ; le rideau ; à la fin ; on. leur rôles ; très bien ; ont joué ; les acteurs. a donné ; ce soir ; Michel ; m’ ; pour ; des billets. soir ; a été ; d’hier ; un triomphe ; la pièce. 2. Să ne imaginăm : Vous êtes un comédien qui vient d’interpréter son premier rôle sur la scène d’un grand théâtre. La pièce a fait un vrai tabac. Maintenant vous donnez une interview à un reporter d’un grand journal. Répondez aux questions : – Vous trouvez ce premier rôle une réussite totale ? Pourquoi ? – Est-ce que le souffleur vous a beaucoup aidé ? 34
 • 35. Avez-vous eu des émotions ? Le trac ? – Quelle a été la réaction des spectateurs à la baisse du rideau ? – Quels sont vos projets d’avenir ? 3. Povestiţi unui prieten ultima piesă de teatru văzută. Furnizaţi detalii legate de actori, personaje, decoruri, regie, reacţia publicului, etc. (minim 15 rânduri = 150 cuvinte) C. Grammaire. Pour bien parler, pour bien écrire. Comparaţia (La comparaison) Adjectiv / Adverb Substantiv Verb Comparativ superioritate plus + adj / adv + que plus de + subst. + que verb + plus que Anne est plus grande L’avion va plus vite davantage de + subst. + que que Marie. que le train. !! Neregulate : Jeanne a plus de travail bon – meilleur bien – mieux que Lucien. Le champagne est Il apprend mieux que moi. André travaille meilleur que le vin. Marie a davantage de papiers plus que Jean. mauvais – pire mal – pis à lire que sa sœur. Tes notes sont pires que Tout va de mal en pis. celles de ton frère. egalitate aussi + adj / adv + que autant de + subst. + que verbe + autant que Ce livre est aussi cher que Il roule aussi vite Elle achète autant de pain Ils gagnent autant ce magazine. que toi. que nous. que vous. inferioritate moins + adj / adv + que moins de + subst. + que verbe + moins Il est moins attractif que Il comprend moins Il cultive moins de blé que que son frère. facilement que lui. nous. Elle mange moins que moi. Superlativ absolut verbe + très beaucoup de beaucoup trop de + subst. bien beaucoup super + adj / adv énormément de si bien hyper bien trop de énormément extrêmement si Ce film est très drôle. Il parle très bien Il y a énormément Elle chante si si drôle. l’anglais. d’étudiants. bien. … relativ le le plus de le plus la plus + adj / adv (de) le moins de + subst. verbe + le moins les moins Jean est le plus drôle Alain court le moins (de tous). rapidement (de tous). !! Neregulate : Dans le groupe c’est Sophie C’est Antoinette bon – le / la meilleur(e) bien – le mieux qui a le plus de vitalité. qui travaille le les meilleur(e)s. plus. mauvais – le / la plus mauvais(e) les plus mauvais le / la / les pire(s) 35
 • 36. Entraînez-vous ! Hotelurile dumneavoastră în Canada (Québec) Le Régent (2*) Le Saint-Laurent (3*) 1006 Boulevard Sainte-Anne – Beauport 3135 Chemin Saint-Louis – Sainte-Foy 67 chambres 81 chambres Situé à Beauport, à 5 minutes du Vieux-Québec, Situé à Sainte-Foy, à environ 15 minutes du Vieux- à proximité de la chute de Montmorency Québec. et à quelques minutes de l’Ile d’Orléans. Piscine extérieure. Piscine. Auberge Ramada (3*) Manoir Victoria (4*) 1200 Lavigerie – Sainte-Foy 44 Côté du Palais – Vieux-Québec 99 chambres 84 chambres Situé à Sainte-Foy, à environ 15 minutes du Vieux-Québec. Situé Côté du Palais dans le Vieux-Québec. Piscine extérieure. Sauna, piscine intérieure. A noter : La ville de Québec est une ville fortifiée, elle se divise en deux parties : • la ville intra-muros : le vieux Québec • la ville extra-muros : les quartiers de Ste Foy et Beauport. QUEBEC chambre simple chambre double 230 Є 350 Є Petit déjeuner inclus Le Régent 2* 210 Є 390 Є 01 / 04 – > 15 / 06 Le Saint-Laurent (3*) 245 Є 445 Є 16 / 06 – > 31 / 10 280 Є 500 Є Auberge Ramada (3*) 290 Є 490 Є 01 / 04 – > 15 / 06 Manoir Victoria (4*) 380 Є 760 Є 16 / 06 – > 31 / 10 1. Comparaţi hotelurile după criteriile de mai jos: a) le nombre de chambres du Régent et du Saint-Laurent. b) le nombre d’étoiles du Manoir Victoria et de l’Auberge Ramada. c) la situation de l’Auberge Ramada et du Régent. d) le confort du Manoir Victoria et du Saint-Laurent. e) le prix du Régent et du Manoir Victoria. 2. Alegeţi un hotel şi oferiţi trei motive pentru a vă motiva alegerea, comparând, bineînţeles, raportul calitate – preţ. Ex : Le Régent a moins de chambre que le Saint –Laurent. 36
 • 37. 3. Citiţi rezultate sportive de mai jos şi formulaţi 10 fraze, ca în model : ex : Hoen est le meilleur sauteur du monde. Paschke est moins rapide que Privalova Championnat d’Europe d’athlétisme – Helsinki 1994 Saut en hauteur (hommes) Saut en longueur (dames) 100 m (dames) 1. S. Hoen (Nor.) – 2,35 m 1. H. Drechsler (All.) – 7,14 m 1. I. Privalova (Rus.) – 11’’02 2. A. Partyka (Pol.) – 2,33 m 2. I. Kravets (Ukr.) – 6,99 m 2. Z. Taskaya (Ukr.) – 11’’20 S. Smith (G.-B.) – 2,33 m 3. F. May (Ital.) – 6,90 m 3. M. Paschke (All.) – 11’’28 3. H. Saernblom (Nor.) – 2,30 4. Formulaţi fraze comparative, pornind de la datele de mai jos : Bucarest et Piatra Neamţ a) La vie à Bucarest est trépidante. Il y a beaucoup d’activités culturelles. Mais c’est fatiguant. Il faut toujours se dépêcher. Les Bucarestois sont souvent nerveux. Mais c’est une ville cosmopolite et séduisante. b) La vie à Piatra Neamţ est calme. Il y a beaucoup de parcs. Le climat n’est pas le même qu’à Bucarest. En hiver il fait froid et en été il fait chaud. Les habitants ont beaucoup de temps pour leurs loisirs. C’est une ville touristique agréable qui attire les touristes roumains et étrangers. Ex : La vie à Bucarest est plus fatigante qu’à Piatra Neamţ. Le cinéma et la télévision a) Le cinéma est très intéressant. C’est un art. Il permet au spectateur de s’évader. Il amuse et fait réfléchir le public. Les places de cinéma sont un peu chères, et il faut avoir le courage de se déplacer. b) La télévision propose des émissions de niveaux variés. Cela peut être très bien ou très mauvais. Mais elle permet de se changer les idées, en restant à la maison. Et puis c’est presque gratuit. 5. Comparaţi două oraşe pe care le cunoaşteţi bine : mediu, locuitori, activităţi de petrecere a timpului liber, dezvoltare economică, etc. (150 cuvinte) 37