SlideShare une entreprise Scribd logo
Ñeâm lang thang.

Vinh Söû
« «£ «
« ˆ « «
»» »»»
‰ »»»œ œ
»»»
b b c Ó Œ ‰ »œ œ »»»œ
ˆ « ˆ
« « « «
«
====================== l
&
=
l
ˆ
«
£
£

£
£
« «£ « « ‰ «£ « « « « « « ‰ «£ « « « ˆ « «
b œ « « « «
« « ˆ «
« ˆ
« « ˆ
« « ˆ «. ‰
» ˆ « « «
« ˆ « « « « «
« ˆ « ˆ « « «
« « l « « ˆ «
« « ˆ « «
«
ˆ «
« « ˆ ˆ
« «
=========================l
& b »» « « ˆ ˆ
ˆ
«
«
_ l «
ˆ
«
thang
...thang

Böôùc lang

qua
nhö

töøng
keû

væa
heø
ñieân khuøng

Bieát
Bieát

ñeâm
ñi

£
£
« «
« «£ « « « « «
»»» »»
b « « « « « «
œ œ œ « « ˆ
»»» « ˆ « « ‰ »»»œ »»œ
« «
‰ »
« «.
« « « «
ˆ «
j
ˆ l ˙
« «
ˆ
ˆ « ˆ ˆ ˆ
« ˆ « « « « «.
»
«
=========================l
&b « « « « «
ll
«
ˆ
ˆ
«
£
£
baêng xa
Anh maát em dôøi nhö caùnh dieàu
Vaãn lang thang nhö ngöôøi khoâng nhaø Ñaõ xa
con tim £
Nay caùch ngaên roài anh buoát laïnh
Muoá
£«
£ « « « « « « n queân £em queân ñôøi «queâ£n ngöôøi Môùi lang
« «
« « « «
»»» « « « «
« «ˆ
«« ˆ « « « ˆ
« « « «« « «
bb œ « ˆ ˆ « ‰ « « « ˆ ˆ « « ‰ « « « « « ˆ « . ‰
ˆ «
« « ««
ˆ
«ˆ l « «
« « l ˆ «ˆ « ˆ
«
« ˆ « ˆ « «
=========================l
&
ˆ
«
«
_
«
ˆ
nay
ñaâu

ñi veà nôi ñaâu Ngöôøi yeâu ôi em ñaõ sang ngang Tình yeâu ôi xin vaán khaên tang
Laøm sao queân khu phoá coâng vieân Ngoài beân nhau nghe laù me
rôi
ñeâm daøi bô vô

£
£
fi
« «£ « « « « «
b « ˆ « « « «
œ œ « «£ « œ ˆ ˆ «
« « «
»J »»» « « « »» « « «
«
«.
‰ »»
b « « ˆ « « « «.
« ll «
« « « « « ˆ ˆ
ˆ
« « ˆ
j ˙
ˆ
ˆ ˆ ˆ
« « « » « « «
« «
«
«
«
=========================l
&
l
ˆ
«
_
ˆ
«
em nghe buoàn nghóa trang Ngöôøi yeâu ôi
thang nhö keû tha höông Trôøi cho anh

em chaéc ñang vui
con soá khoâng may

Naøo em hay anh raát ñôn coâi
Ñeå yeâu em mang laáy chua cay

£ «
£
£
« «£ « «
b
£
‰ « ˆ œ « « « « « « «
« « « « «
b « « « « « « « « «.
« « ˙
ˆ « «
« « »»» « « «
«
ˆ
ˆ
« « l
ˆ ˆ « « ˆ ˆ «
« « « ˆ « « _
=========================l
&
«
« « « __ « ˆ l
ˆ
«
ˆ
_ _ ˆ __
ˆ « « ˆ «
ˆ « «
« « « «
« ˆ
«
theà trong cuoäc tình maõi maõi yeâu anh
Thì ngaøy nay anh ñaâu muoän phieàn Khi em ngoaûnh
£
« «£ «
b
£ «
« «£ « œ « « «
« « «
œ œ « ˆ ˆ »»
»J »
b « « « « « « « « l«
« « «
ˆ « «
ˆ
ˆ «
ˆ « «
« « « »
ˆ _
« ˆ _ _ « « « « . ‰ »» l »»
« « « « ˆ « ˙
=========================l
&
«
« ˆ « _ _
«
_
ˆ
ˆ
«
«
« «
« ˆ
ˆ «
maët Cho anh boû cuoäc trong maét ñua tình
n
£ Em ôi thaø «raèng£ ngaøy xöa «em «£ ñöø«g
«£ «
« ˆ « «
«
‰ « ˆ œ « ˆ « « « ˆ «
b b « « «£ « « « « ˆ « .
« « l »»»
« «
« « «
ˆ
ˆ «
« «
ˆ « « ˆ ˆ « «
« « ˆ « « « ˆ l
« « __ « « « l ˙
«
«
=========================
&
« « ˆ « «
«
«
_ _ « __
ˆ « ˆ «
ˆ « ˆ
«
« «
«
theà Trong cuoäc ñôøi yeâu chæ anh thoâ£
i
Thì ngaøy nay % ñaâu tuyeät voïng Phong ba ngaäp
anh
fi
« « « «
b
»œ »»œ « .
£
« « «
« ˆ ˆ ˙.
»» »»»
‰ »» »
‰ »œ œ
b «
«
« « « «
ˆ
«
«
˙
«
« « _ _ « « « l «
« «
=========================l l
&
«
ˆ ˆ ˆ «
« ˆ
_ « « _ _
ˆ
«
£ ll
£ =
« «
«
loøng troâng theo buïi hoàng
em böôùc vu
quy
Cöù lang... ...qua
£«
£ « Böôùc lang
£« «
« « «
« ««
« « «
»»»
« « «
»»» « « «
« «« ˆ
œ
»»»
b b œ ˆ ˆ ˆ « ‰ »»»œ »»»œ »œ ˆ « ˆ « ‰ »»»œ œ »»»œ ˆ « ˆ « ‰ »»»œ =
« « «
« « «
»» « « «
« ˆ
ˆ ˆ
ˆ
=========================l
&
l
l
«
«
£
£
£
thang nhö ngöôøi ñieân khuøng Bieát ñeâm nay ñi veà nôi ñaâu Vaãn
lang thang nhö keû khoâng nhaø Bieát ñi
U
U
£«
b œ « « « « ‰ œ œ œ »œ »»œ »œ œ »œ »œ œ « U « « Œ
»»» »» »»
»»» « « ˆ «
»»»
« «
»» » »»
«««ˆ
ˆ« «
»» »» »» l ˙ « l « «
« ˙
» l »
ˆ ˙
« «
ˆ
«
=========================
&b
=
”
£
£
£
Gom goùp kyû nieäm giaây phuùt tình
Anh chit ga nhoû cho chuyeán taøu

ñaâu ñeâm daøi bô vô Muoán queân em

chia
em...

phoâi

môùi lang thang

Em

Bieát ñeâm

ôi Thaø eaèng ngaøy xöa em ñöøng

nay

veà

nôi

ñaâu.

Contenu connexe

Tendances

Cay cau dua han chau
Cay cau dua  han chauCay cau dua  han chau
Cay cau dua han chau
SEAMI
 
0571 vem visita a tua igreja
0571  vem visita a tua igreja0571  vem visita a tua igreja
0571 vem visita a tua igreja
Paulo Amorim
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
SEAMI
 
Bai thanh ca buon nguyen vu
Bai thanh ca buon  nguyen vuBai thanh ca buon  nguyen vu
Bai thanh ca buon nguyen vu
SEAMI
 
Dem lang thang vinh su
Dem lang thang  vinh suDem lang thang  vinh su
Dem lang thang vinh su
SEAMI
 
Bai khong ten so 4 vu thanh an
Bai khong ten so 4  vu thanh anBai khong ten so 4  vu thanh an
Bai khong ten so 4 vu thanh an
Cherry Yêu Quái
 
Con gai ngoc le
Con gai  ngoc leCon gai  ngoc le
Con gai ngoc le
SEAMI
 

Tendances (16)

Cay cau dua han chau
Cay cau dua  han chauCay cau dua  han chau
Cay cau dua han chau
 
Nhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong sonNhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong son
 
0571 vem visita a tua igreja
0571  vem visita a tua igreja0571  vem visita a tua igreja
0571 vem visita a tua igreja
 
Nangthuytinh trinhcong son
Nangthuytinh trinhcong sonNangthuytinh trinhcong son
Nangthuytinh trinhcong son
 
Haimuamua mac phonglinh
Haimuamua mac phonglinhHaimuamua mac phonglinh
Haimuamua mac phonglinh
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
 
Haimuanoel nguyen vu
Haimuanoel nguyen vuHaimuanoel nguyen vu
Haimuanoel nguyen vu
 
Hayyenlongmeoi lu nhatvu
Hayyenlongmeoi lu nhatvuHayyenlongmeoi lu nhatvu
Hayyenlongmeoi lu nhatvu
 
Xingoinhaulaconhan han sinh
Xingoinhaulaconhan han sinhXingoinhaulaconhan han sinh
Xingoinhaulaconhan han sinh
 
Bai thanh ca buon nguyen vu
Bai thanh ca buon  nguyen vuBai thanh ca buon  nguyen vu
Bai thanh ca buon nguyen vu
 
Xaroimuadong nguyen nam
Xaroimuadong nguyen namXaroimuadong nguyen nam
Xaroimuadong nguyen nam
 
Dem lang thang vinh su
Dem lang thang  vinh suDem lang thang  vinh su
Dem lang thang vinh su
 
Bai khong ten so 4 vu thanh an
Bai khong ten so 4  vu thanh anBai khong ten so 4  vu thanh an
Bai khong ten so 4 vu thanh an
 
Con gai ngoc le
Con gai  ngoc leCon gai  ngoc le
Con gai ngoc le
 
Kiepdamme duy quang
Kiepdamme duy quangKiepdamme duy quang
Kiepdamme duy quang
 
Co lang gieng hoang quy
Co lang gieng  hoang quyCo lang gieng  hoang quy
Co lang gieng hoang quy
 

Similaire à Dem lang thang vinh su

Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linhChuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
Cherry Yêu Quái
 
Jesus Alegria dos homens
Jesus Alegria dos homens Jesus Alegria dos homens
Jesus Alegria dos homens
roseandreia
 
A padroeira
A padroeiraA padroeira
A padroeira
Lucinha Souza
 
Carmen.habanera.g.bizet .orquesta e instrumentos.solfeo y cifra
Carmen.habanera.g.bizet .orquesta e instrumentos.solfeo y cifraCarmen.habanera.g.bizet .orquesta e instrumentos.solfeo y cifra
Carmen.habanera.g.bizet .orquesta e instrumentos.solfeo y cifra
Rosana Beinotti
 
امتى حاتعرف
امتى حاتعرفامتى حاتعرف
امتى حاتعرف
Bailasan Rose
 
FIESTA A LA KING - SOLO DE PIANO
FIESTA A LA KING - SOLO DE PIANOFIESTA A LA KING - SOLO DE PIANO
FIESTA A LA KING - SOLO DE PIANO
Salsa Partituras
 
Ojalá que llueva café Moruja 1997.pdf
Ojalá que llueva café Moruja 1997.pdfOjalá que llueva café Moruja 1997.pdf
Ojalá que llueva café Moruja 1997.pdf
Elias Moncayo Sanchez
 
Con ai voi ai trinh cong son
Con ai voi ai  trinh cong sonCon ai voi ai  trinh cong son
Con ai voi ai trinh cong son
Cherry Yêu Quái
 
Suite recife
Suite recifeSuite recife
Suite recife
Partitura de Banda
 
Christmas -its_beginning_to_look_like_christmas_piano
Christmas -its_beginning_to_look_like_christmas_pianoChristmas -its_beginning_to_look_like_christmas_piano
Christmas -its_beginning_to_look_like_christmas_piano
Viviane Drogomirecki
 
025 - Quanto Esperei (Ninguém-Te-Ama-Como-Eu) - Pde. marcelo rossi (A)
025 - Quanto Esperei (Ninguém-Te-Ama-Como-Eu) - Pde. marcelo rossi (A)025 - Quanto Esperei (Ninguém-Te-Ama-Como-Eu) - Pde. marcelo rossi (A)
025 - Quanto Esperei (Ninguém-Te-Ama-Como-Eu) - Pde. marcelo rossi (A)
João Rosa
 

Similaire à Dem lang thang vinh su (20)

Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linhChuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
 
Haimuamua mac phonglinh
Haimuamua mac phonglinhHaimuamua mac phonglinh
Haimuamua mac phonglinh
 
Bai thanh ca buon nguyen vu
Bai thanh ca buon  nguyen vuBai thanh ca buon  nguyen vu
Bai thanh ca buon nguyen vu
 
Haimuanoel nguyen vu
Haimuanoel nguyen vuHaimuanoel nguyen vu
Haimuanoel nguyen vu
 
Cay cau dua han chau
Cay cau dua  han chauCay cau dua  han chau
Cay cau dua han chau
 
Dem lang thang vinh su
Dem lang thang  vinh suDem lang thang  vinh su
Dem lang thang vinh su
 
Jesus Alegria dos homens
Jesus Alegria dos homens Jesus Alegria dos homens
Jesus Alegria dos homens
 
Nhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong sonNhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong son
 
Co lang gieng hoang quy
Co lang gieng  hoang quyCo lang gieng  hoang quy
Co lang gieng hoang quy
 
Thiendangtinhai lam phuong
Thiendangtinhai lam phuongThiendangtinhai lam phuong
Thiendangtinhai lam phuong
 
A padroeira
A padroeiraA padroeira
A padroeira
 
Carmen.habanera.g.bizet .orquesta e instrumentos.solfeo y cifra
Carmen.habanera.g.bizet .orquesta e instrumentos.solfeo y cifraCarmen.habanera.g.bizet .orquesta e instrumentos.solfeo y cifra
Carmen.habanera.g.bizet .orquesta e instrumentos.solfeo y cifra
 
امتى حاتعرف
امتى حاتعرفامتى حاتعرف
امتى حاتعرف
 
FIESTA A LA KING - SOLO DE PIANO
FIESTA A LA KING - SOLO DE PIANOFIESTA A LA KING - SOLO DE PIANO
FIESTA A LA KING - SOLO DE PIANO
 
Muahoa anhdao thanhson
Muahoa anhdao thanhsonMuahoa anhdao thanhson
Muahoa anhdao thanhson
 
Ojalá que llueva café Moruja 1997.pdf
Ojalá que llueva café Moruja 1997.pdfOjalá que llueva café Moruja 1997.pdf
Ojalá que llueva café Moruja 1997.pdf
 
Con ai voi ai trinh cong son
Con ai voi ai  trinh cong sonCon ai voi ai  trinh cong son
Con ai voi ai trinh cong son
 
Suite recife
Suite recifeSuite recife
Suite recife
 
Christmas -its_beginning_to_look_like_christmas_piano
Christmas -its_beginning_to_look_like_christmas_pianoChristmas -its_beginning_to_look_like_christmas_piano
Christmas -its_beginning_to_look_like_christmas_piano
 
025 - Quanto Esperei (Ninguém-Te-Ama-Como-Eu) - Pde. marcelo rossi (A)
025 - Quanto Esperei (Ninguém-Te-Ama-Como-Eu) - Pde. marcelo rossi (A)025 - Quanto Esperei (Ninguém-Te-Ama-Como-Eu) - Pde. marcelo rossi (A)
025 - Quanto Esperei (Ninguém-Te-Ama-Como-Eu) - Pde. marcelo rossi (A)
 

Plus de Cherry Yêu Quái

Noibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphatNoibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphat
Cherry Yêu Quái
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Cherry Yêu Quái
 
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Co mot dong song da qua doi  trinh cong sonCo mot dong song da qua doi  trinh cong son
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Cherry Yêu Quái
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Cherry Yêu Quái
 

Plus de Cherry Yêu Quái (16)

Noibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphatNoibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphat
 
Nangthuytinh trinhcong son
Nangthuytinh trinhcong sonNangthuytinh trinhcong son
Nangthuytinh trinhcong son
 
Muaxuangoi tran tien
Muaxuangoi tran tienMuaxuangoi tran tien
Muaxuangoi tran tien
 
Motthoidaxa truong huy
Motthoidaxa truong huyMotthoidaxa truong huy
Motthoidaxa truong huy
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
 
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Co mot dong song da qua doi  trinh cong sonCo mot dong song da qua doi  trinh cong son
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
 
Nuhonghohung nguyennhat huy
Nuhonghohung nguyennhat huyNuhonghohung nguyennhat huy
Nuhonghohung nguyennhat huy
 
Khatvong thuan yen
Khatvong thuan yenKhatvong thuan yen
Khatvong thuan yen
 
Dau tinh sau ngo thuy mien
Dau tinh sau  ngo thuy mienDau tinh sau  ngo thuy mien
Dau tinh sau ngo thuy mien
 
Cho con pham trong cau
Cho con  pham trong cauCho con  pham trong cau
Cho con pham trong cau
 
Chi toi trong dai
Chi toi  trong daiChi toi  trong dai
Chi toi trong dai
 
Kiepcontrai quoc hung
Kiepcontrai quoc hungKiepcontrai quoc hung
Kiepcontrai quoc hung
 
Gocphoreuxanh nhat trung
Gocphoreuxanh nhat trungGocphoreuxanh nhat trung
Gocphoreuxanh nhat trung
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
 
Con gai ngoc le
Con gai  ngoc leCon gai  ngoc le
Con gai ngoc le
 
Lado hoang hiep
Lado hoang hiepLado hoang hiep
Lado hoang hiep
 

Dem lang thang vinh su

 • 1. Ñeâm lang thang. Vinh Söû « «£ « « ˆ « « »» »»» ‰ »»»œ œ »»» b b c Ó Œ ‰ »œ œ »»»œ ˆ « ˆ « « « « « ====================== l & = l ˆ « £ £ £ £ « «£ « « ‰ «£ « « « « « « ‰ «£ « « « ˆ « « b œ « « « « « « ˆ « « ˆ « « ˆ « « ˆ «. ‰ » ˆ « « « « ˆ « « « « « « ˆ « ˆ « « « « « l « « ˆ « « « ˆ « « « ˆ « « « ˆ ˆ « « =========================l & b »» « « ˆ ˆ ˆ « « _ l « ˆ « thang ...thang Böôùc lang qua nhö töøng keû væa heø ñieân khuøng Bieát Bieát ñeâm ñi £ £ « « « «£ « « « « « »»» »» b « « « « « « œ œ œ « « ˆ »»» « ˆ « « ‰ »»»œ »»œ « « ‰ » « «. « « « « ˆ « j ˆ l ˙ « « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ « ˆ « « « « «. » « =========================l &b « « « « « ll « ˆ ˆ « £ £ baêng xa Anh maát em dôøi nhö caùnh dieàu Vaãn lang thang nhö ngöôøi khoâng nhaø Ñaõ xa con tim £ Nay caùch ngaên roài anh buoát laïnh Muoá £« £ « « « « « « n queân £em queân ñôøi «queâ£n ngöôøi Môùi lang « « « « « « »»» « « « « « «ˆ «« ˆ « « « ˆ « « « «« « « bb œ « ˆ ˆ « ‰ « « « ˆ ˆ « « ‰ « « « « « ˆ « . ‰ ˆ « « « «« ˆ «ˆ l « « « « l ˆ «ˆ « ˆ « « ˆ « ˆ « « =========================l & ˆ « « _ « ˆ nay ñaâu ñi veà nôi ñaâu Ngöôøi yeâu ôi em ñaõ sang ngang Tình yeâu ôi xin vaán khaên tang Laøm sao queân khu phoá coâng vieân Ngoài beân nhau nghe laù me rôi ñeâm daøi bô vô £ £ fi « «£ « « « « « b « ˆ « « « « œ œ « «£ « œ ˆ ˆ « « « « »J »»» « « « »» « « « « «. ‰ »» b « « ˆ « « « «. « ll « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « ˆ j ˙ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « » « « « « « « « « =========================l & l ˆ « _ ˆ « em nghe buoàn nghóa trang Ngöôøi yeâu ôi thang nhö keû tha höông Trôøi cho anh em chaéc ñang vui con soá khoâng may Naøo em hay anh raát ñôn coâi Ñeå yeâu em mang laáy chua cay £ « £ £ « «£ « « b £ ‰ « ˆ œ « « « « « « « « « « « « b « « « « « « « « «. « « ˙ ˆ « « « « »»» « « « « ˆ ˆ « « l ˆ ˆ « « ˆ ˆ « « « « ˆ « « _ =========================l & « « « « __ « ˆ l ˆ « ˆ _ _ ˆ __ ˆ « « ˆ « ˆ « « « « « « « ˆ « theà trong cuoäc tình maõi maõi yeâu anh Thì ngaøy nay anh ñaâu muoän phieàn Khi em ngoaûnh £ « «£ « b £ « « «£ « œ « « « « « « œ œ « ˆ ˆ »» »J » b « « « « « « « « l« « « « ˆ « « ˆ ˆ « ˆ « « « « « » ˆ _ « ˆ _ _ « « « « . ‰ »» l »» « « « « ˆ « ˙ =========================l & « « ˆ « _ _ « _ ˆ ˆ « « « « « ˆ ˆ « maët Cho anh boû cuoäc trong maét ñua tình n £ Em ôi thaø «raèng£ ngaøy xöa «em «£ ñöø«g «£ « « ˆ « « « ‰ « ˆ œ « ˆ « « « ˆ « b b « « «£ « « « « ˆ « . « « l »»» « « « « « ˆ ˆ « « « ˆ « « ˆ ˆ « « « « ˆ « « « ˆ l « « __ « « « l ˙ « « ========================= & « « ˆ « « « « _ _ « __ ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « « « « theà Trong cuoäc ñôøi yeâu chæ anh tho⣠i Thì ngaøy nay % ñaâu tuyeät voïng Phong ba ngaäp anh fi « « « « b »œ »»œ « . £ « « « « ˆ ˆ ˙. »» »»» ‰ »» » ‰ »œ œ b « « « « « « ˆ « « ˙ « « « _ _ « « « l « « « =========================l l & « ˆ ˆ ˆ « « ˆ _ « « _ _ ˆ « £ ll £ = « « « loøng troâng theo buïi hoàng em böôùc vu quy Cöù lang... ...qua £« £ « Böôùc lang £« « « « « « «« « « « »»» « « « »»» « « « « «« ˆ œ »»» b b œ ˆ ˆ ˆ « ‰ »»»œ »»»œ »œ ˆ « ˆ « ‰ »»»œ œ »»»œ ˆ « ˆ « ‰ »»»œ = « « « « « « »» « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ =========================l & l l « « £ £ £ thang nhö ngöôøi ñieân khuøng Bieát ñeâm nay ñi veà nôi ñaâu Vaãn lang thang nhö keû khoâng nhaø Bieát ñi U U £« b œ « « « « ‰ œ œ œ »œ »»œ »œ œ »œ »œ œ « U « « Œ »»» »» »» »»» « « ˆ « »»» « « »» » »» «««ˆ ˆ« « »» »» »» l ˙ « l « « « ˙ » l » ˆ ˙ « « ˆ « ========================= &b = ” £ £ £ Gom goùp kyû nieäm giaây phuùt tình Anh chit ga nhoû cho chuyeán taøu ñaâu ñeâm daøi bô vô Muoán queân em chia em... phoâi môùi lang thang Em Bieát ñeâm ôi Thaø eaèng ngaøy xöa em ñöøng nay veà nôi ñaâu.