SlideShare une entreprise Scribd logo
1910 - 2010
100100100yearsyears
ofof
innovationinnovation
Stedelijk
water
Huishoudelijk
afvalwater
Industrieel
water
Regenwater
maatschappelijke zetel / siège social: Hasseltsesteenweg 119 I B-38OO Sint-Truiden
Tel.: +32 (O)11 68 OO 92 I Fax: +32 (O)11 68 39 32
bijkantoor/succursale: Avenue Rogier, 22 I B-4OOO Liège I Tél.: +32 (O)4 252 88 28 I Fax: +32 (O)4 252 88 18
BTW/TVA BE O42O.217.163 I RPR/RPM Hasselt
www.ecobeton.be I info@ecobeton.be
ecobeton water technologies nv / sa
Eaux
industrielles
Eaux
urbaines
Assainissement
autonome
Eaux de
pluie
water with ID
Solid Simple Sustainable Sure
1925 1927 2008
Ons bedrijf: een trendsetter in watermanagement
Wij, ecobeton water technologies gaan als bedrijf terug tot het jaar 1910. Initieel een fabrikant van prefab
beton producten, ontwikkelde het bedrijf zich en groeide uit tot een toonaangevend bedrijf in de sector.
Met zijn 100 jaar ervaring en gekenmerkt door een voortdurend streven naar kwaliteit en innovatie kan
ecobeton water technologies zich vandaag terecht een trendsetter noemen.
Van een eenvoudige betonfabriek is ecobeton water technologies uitgegroeid tot een technologische
onderneming, actief in de beton- en de watersector.
ecobeton water technologies vandaag:
♦ een expert in waterzuivering, opvang en behandeling van hemelwater, industrieel waterbeheer en ste-
delijk watermanagement
♦ gespecialiseerd en toonaangevend in individuele afvalwaterbehandeling sinds 1973
♦ een dynamisch, onafhankelijk bedrijf met hoog opgeleid personeel
♦ een bedrijf dat meedenkt met de klant en duurzame productoplossingen biedt op maat, conform aan
de strengste kwaliteitsnormen
♦ een hoogtechnologisch bedrijf, gekenmerkt door dienstverlening en innovatie
♦ een waaier aan services: logistiek, onderhoud, centrale beheerssystemen en engineering
♦ een bedrijf waar u ook in de toekomst kan blijven op rekenen: uw probleem is onze zorg
water with ID
Ons succes: dankzij een complementair en ervaren team
Wij denken “mee” met de klant en creëren oplossingen op maat
Ervaring en knowhow in moderne betontechnologie wordt gecombineerd met eigen concept, design, productie
en montage
Wij hebben een doorgedreven samenwerking met diverse kennisinstituten, geprivilegieerde partners en klanten,
zowel nationaal als internationaal
Kwaliteit en duurzaamheid ziet zich vertaald in hoogwaardige productoplossingen
Trendsetter voor water-gerelateerde en andere innoverende producten:
- eerste geprefabriceerde grafkelders en begraafplaatsen (1953)
- eerste monolitische kuipen tot 10.000 L (1960)
- eerste Iba’s en Kwzi’s (1973)
- eerste geluidsabsorberende wanden: 20 dB(A) geluidsabsorptie, cat A4 (1983)
- eerste gecertificeerde olie– en vetafscheiders (1986)
- eerste monolitische kuip met geïntegreerd T-schot (2007)
- eerste Membraan Bio Reactor EN 12566-3 van 4 tot 50 I.E. (2009)
- eerste CE EN 858 klasse I lamellenafscheiders (2010)
- eerste geïntegreerde oplossingen voor stormwater management (2011)
Nos compétences
1972 2010
eaux usées domestiques
eaux urbaines
eaux industrielleseaux de pluie
1976 2009
water with ID
Ons scala aan competenties
2010
huishoudelijk water
stedelijk water
industrieel waterregenwater
20092008
Notre succès: basé sur une équipe performante et complémentaire
Nous mettons notre savoir-faire et notre expérience au service de notre client pour créer des solutions sur mesu-
re
La technologie de béton moderne nous permet de combiner un processus de production spécifique avec un de-
sign propre, une vision sur le concept et un montage étudié
Nous avons une collaboration étroite et constante avec les institutions dirigeantes sur le marché, des partenaires
et des clients privilégiés
Notre recherche continue sur le plan de la durabilité et de la qualité se traduit dans les solutions les plus innova-
trices et les plus fiables
Toujours innovateur en ce qui concerne les produits relatifs à l’eau, ainsi que d’autres produits:
- premiers caveaux en béton préfabriqué (1953)
- premières cuves monolithiques jusque 10.000 L (1960)
- premières stations individuelles et STEP (1973)
- premiers écrans antibruit: 20 dB(A) en absorption sonore, cat A4 (1983)
- premiers séparateurs d’hydrocarbures et dégraisseurs certifiés (1986)
- premières cuves monolithiques avec cloison en T intégrée (2007)
- premiers Bio Réacteurs à Membranes EN 12566-3 de 4 à 50 E.H. (2009)
- premiers séparateurs lamellaires CE EN 858 classe I (2010)
- premières solutions intégrées en gestion des eaux pluviales (2011)
1925 1927
Ecobeton water technologies existe depuis 1910. A l’origine, fabricant de produits en béton préfabriqué, l’entreprise
a rapidement évolué et est devenue avec les années une société exemplaire dans le secteur de l’eau.
Marquée par une volonté tenace et un effort soutenu quant à la qualité et à l’innovation, ecobeton water
technologies peut se vanter aujourd’hui d’être un fabricant pionnier avec ses 100 ans d’expérience.
D’une simple usine de béton, ecobeton water technologies a évolué vers une entreprise technologique, active dans
le domaine du béton et de l’eau.
ecobeton water technologies est à ce jour:
♦ un expert en épuration des eaux, en récupération et traitement des eaux de pluie, en gestion des eaux
industrielles et des eaux urbaines
♦ un spécialiste et pionnier en assainissement autonome depuis 1973
♦ une entreprise dynamique et indépendante avec du personnel hautement qualifié
♦ une société qui développe en collaboration avec les clients des solutions de produits durables sur mesure et
répondant à des besoins précis, conformément aux exigences de qualité les plus rigoureuses
♦ une entreprise de haute technologie, imbibée par la serviabilité et l’innovation
♦ un éventail de services: logistique, entretien, système de gestion centralisé, engineering
♦ une entreprise sur laquelle vous pouvez compter dans le futur: votre problème est notre principale
préoccupation
1972 1976
Notre entreprise: pionnière dans la gestion des eaux
REGENWATERREGENWATERREGENWATER
afkoppelingsadvies
nuttig gebruik
regenwaterputten
regenwaterrecuperatiesystemen
infiltratie
waterdoorlatende verhardingen
ondergrondse buffering & infiltratie
wadi’s
buffering en vertraagde afvoer
ondergrondse buffervoorzieningen
met vertraagde afvoer
run off water treatment
regenwaterfilters
olieafscheiders en sedimentvangers
biofilters
HUISHOUDELIJK AFVALWATERHUISHOUDELIJK AFVALWATERHUISHOUDELIJK AFVALWATER
voorzuivering
vetvangers
trommelfilters
roosters
duikschotten
biologische zuivering
anaërobe zuivering
septische putten
voorbezinkers
emscherputten
aërobe zuivering
intensieve systemen
SBR systemen
vastbedsysteem SAF
wervelend & zwevend bedsysteem MBBR
membraan bio reactor MBR
INDUSTRIEEL WATERINDUSTRIEEL WATERINDUSTRIEEL WATER
voorzuivering
zand– en sedimentvangers
slibvangputten
skimmers
olie-afscheiders
lamellenafscheiders
vet- & zetmeelafscheiders
zeefbochten
trommelfilters
kaars-, zak– en korffilters
first flush
colloïdevangers
staalname (al dan niet geïntegreerd)
fysico-chemische zuivering
ontgifting en desinfectie
neutralisatie
flocculatie
electro-flottatie
membraantechnieken
zandfiltratie
ionenwisseling
meetsystemen
debietmeters
venturi-kanalen
ANDERE PRODUCTENANDERE PRODUCTENANDERE PRODUCTEN
geluidswerende wanden
hoogabsorderende geluidsschermen
woningbouw en renovatie
prefab huiskelders
dubbelwandige mazouttanks
watertellerput
huisaansluitingsputje voor gescheiden
riolering
geothermische schachten
inrichting begraafplaatsen
grafkelders
columbaria
urnekelders
herdenkingszuilen
meubilair
STEDELIJK WATERSTEDELIJK WATERSTEDELIJK WATER
hemelwaterafvoer
afkoppelingsadvies
nuttig gebruik
infiltratie
buffering
vertraagde afvoer
droogweerafvoer
mechanische voorzuivering en biologische zuivering
IBA’s
KWZI’s
gemengde afvoer
overstorten en bergbezinkingsbekkens
verbeterde overstortconstructies
overstortstuwen
duikwanden
roosters
beheer en onderhoud
real time control
debietregelaars
pompen
meetsystemen
spoelsystemen
riolen
bekkens
EAUX DE PLUIEEAUX DE PLUIEEAUX DE PLUIE
conseils de séparation des réseaux
usage utile
citernes à eaux de pluies
systèmes de récupération des eaux de pluie
infiltration
revêtements perméables
stockage souterrain & infiltration
wadi’s
stockage et évacuation retardée
stockage souterrain à évacuation retardée
traitement des eaux pluviales
filtres à eaux de pluies
séparateurs d’hydrocarbures et de sédiments
biofiltres
EAUX URBAINESEAUX URBAINESEAUX URBAINES
évacuation des eaux de pluie
conseils pour séparer les réseaux
usage utile
infiltration
stockage
évacuation retardée
évacuation par temps sec
prétraitement mécanique et épuration biologique
assainissement non-collectif
assainissement collectif
évacuation mixte
déversoirs et bassins de rétention
déversoirs améliorés
vannes de déversement
cloisons siphoïdes
dégrilleurs
gestion et maintenance
contrôle en temps réel
systèmes de mesure
régulateurs de débit
pompes
systèmes de rinçage
égouts
bassins
AUTRES PRODUITSAUTRES PRODUITSAUTRES PRODUITS
écrans antibruit
écrans antibruit hautement absorbants
construction & rénovation
caves préfabriquées
citernes à mazout (double parois)
fosses pour compteur d'eau
chambres de visite pour
raccordement sur égouts séparés
fosses géothermiques
aménagement de cimetières
caveaux
columbariums
caveaux pour urnes
stèles commémoratives
mobilier
EAUX INDUSTRIELLESEAUX INDUSTRIELLESEAUX INDUSTRIELLES
prétraitement
dessableurs
débourbeurs
séparateurs d’hydrocarbures
séparateurs lamellaires
séparateurs de graisses et de fécules
cloisons siphoïdes
tambours filtrants
coudes filtrants
filtres à cartouches, paniers, poches
first flush
décolloïdeur
prise d’échantillon (intégrée ou pas)
épuration physicochimique
détoxication et désinfection
neutralisation
floculation
électroflottation
techniques membranaires
filtration à sable
échanges d’ions
systèmes de mesure
mesure de débit
conduites de mesure
Venturi
water with ID water with ID
services
contrat d’entretien omnium
systèmes de gestion & intervention à distance
support logistique
engineering
centre de formation
analyse microscopique des boues
assistance sur chantier
location d’installations
Stedelijk
water
Huishoudelijk
afvalwater
Industrieel
water
Regenwater
Eaux
urbaines
Assainissment
autonome
Eaux
industrielles
Eaux
de pluie
services
omnium onderhoudscontract
centrale beheerssystemen en interventie
van op afstand
logistieke ondersteuning
engineering
opleidingscentrum
microscopisch slibonderzoek
werfassistentie
verhuur van installaties
ASSAINISSEMENT AUTONOMEASSAINISSEMENT AUTONOMEASSAINISSEMENT AUTONOME
prétraitement
séparateurs de graisses
tambours filtrants
grilles
vannes
épuration biologique
épuration anaérobie
fosses septiques
bassins de pré-décantation
fosses emscher
épuration aérobie
systèmes intensifs
systèmes SBR
système à lit fixe démontable
système à lit tourbillonnaire flottant
système bioréacteur à membranes

Contenu connexe

Tendances

Présentation Corporative du Groupe HERA
Présentation Corporative du Groupe HERAPrésentation Corporative du Groupe HERA
Présentation Corporative du Groupe HERA
HERA Group
 
Ecobeton Ecopure Compact
Ecobeton Ecopure CompactEcobeton Ecopure Compact
Ecobeton Ecopure Compact
Architectura
 
Pollutec2012 traitement eau
Pollutec2012 traitement eauPollutec2012 traitement eau
Pollutec2012 traitement eau
Chung Da-woon
 
Plomberie sanitaire aep gaz
Plomberie sanitaire aep gazPlomberie sanitaire aep gaz
Plomberie sanitaire aep gazSami Sahli
 
Enquête publique Centre Commercial Part-Dieu : contribution Conseil de quarti...
Enquête publique Centre Commercial Part-Dieu : contribution Conseil de quarti...Enquête publique Centre Commercial Part-Dieu : contribution Conseil de quarti...
Enquête publique Centre Commercial Part-Dieu : contribution Conseil de quarti...
xavierPN
 
Lavage Machine, Lavage Machine Suppliers And Manufacturers At Alibaba Com
Lavage Machine, Lavage Machine Suppliers And Manufacturers At Alibaba ComLavage Machine, Lavage Machine Suppliers And Manufacturers At Alibaba Com
Lavage Machine, Lavage Machine Suppliers And Manufacturers At Alibaba ComEllington78Ellington
 
Greenbass, régulation de l aération séquencée des boues activées
Greenbass, régulation de l aération séquencée des boues activéesGreenbass, régulation de l aération séquencée des boues activées
Greenbass, régulation de l aération séquencée des boues activées
Degrémont
 
Catalogocdeck11 151103203152-lva1-app6891
Catalogocdeck11 151103203152-lva1-app6891Catalogocdeck11 151103203152-lva1-app6891
Catalogocdeck11 151103203152-lva1-app6891
Cesped Bizkaigrass
 
Projet lombri tek trophées innovation 2013
Projet lombri tek  trophées innovation 2013Projet lombri tek  trophées innovation 2013
Projet lombri tek trophées innovation 2013
JohnBilheur
 
Brumisation Haute Pression Catalogue2014
Brumisation Haute Pression Catalogue2014Brumisation Haute Pression Catalogue2014
Brumisation Haute Pression Catalogue2014
e-Toile Communication
 
Vidange de fosse septique
Vidange de fosse septiqueVidange de fosse septique
Vidange de fosse septiquecraigdennis66
 
Guide de la plomberie
Guide de la plomberieGuide de la plomberie
Guide de la plomberie
bergrand
 
NCH - Etude de cas - Optimisation de la rétention de l'eau - BioAmp 300
NCH - Etude de cas - Optimisation de la rétention de l'eau - BioAmp 300NCH - Etude de cas - Optimisation de la rétention de l'eau - BioAmp 300
NCH - Etude de cas - Optimisation de la rétention de l'eau - BioAmp 300
Charlotte Prouvé
 
Colloque québécois sur les bioplastiques - Problématique des plastiques dans...
Colloque québécois sur les bioplastiques - Problématique des plastiques dans...Colloque québécois sur les bioplastiques - Problématique des plastiques dans...
Colloque québécois sur les bioplastiques - Problématique des plastiques dans...
Sherbrooke Innopole
 
Cupa Pizarras - Thermoslate FR
Cupa Pizarras - Thermoslate FRCupa Pizarras - Thermoslate FR
Cupa Pizarras - Thermoslate FR
Architectura
 
Conception d'une station d'epuration
Conception d'une station d'epurationConception d'une station d'epuration
Conception d'une station d'epurationchanel86
 
Deisa - TRAITEMENT DES EAUX
Deisa - TRAITEMENT DES EAUXDeisa - TRAITEMENT DES EAUX
Deisa - TRAITEMENT DES EAUX
DeisaIngenieria
 
Alimentation en-eau-potable-aep -
Alimentation en-eau-potable-aep -Alimentation en-eau-potable-aep -
Alimentation en-eau-potable-aep -
amirachouieb
 
Shimizu français 161014
Shimizu français 161014Shimizu français 161014
Shimizu français 161014
Shimizu Printing Inc.
 
différents types de traitement des eaux usées ( ishedd)
différents types de traitement des eaux usées ( ishedd)différents types de traitement des eaux usées ( ishedd)
différents types de traitement des eaux usées ( ishedd)Baldwin Davies
 

Tendances (20)

Présentation Corporative du Groupe HERA
Présentation Corporative du Groupe HERAPrésentation Corporative du Groupe HERA
Présentation Corporative du Groupe HERA
 
Ecobeton Ecopure Compact
Ecobeton Ecopure CompactEcobeton Ecopure Compact
Ecobeton Ecopure Compact
 
Pollutec2012 traitement eau
Pollutec2012 traitement eauPollutec2012 traitement eau
Pollutec2012 traitement eau
 
Plomberie sanitaire aep gaz
Plomberie sanitaire aep gazPlomberie sanitaire aep gaz
Plomberie sanitaire aep gaz
 
Enquête publique Centre Commercial Part-Dieu : contribution Conseil de quarti...
Enquête publique Centre Commercial Part-Dieu : contribution Conseil de quarti...Enquête publique Centre Commercial Part-Dieu : contribution Conseil de quarti...
Enquête publique Centre Commercial Part-Dieu : contribution Conseil de quarti...
 
Lavage Machine, Lavage Machine Suppliers And Manufacturers At Alibaba Com
Lavage Machine, Lavage Machine Suppliers And Manufacturers At Alibaba ComLavage Machine, Lavage Machine Suppliers And Manufacturers At Alibaba Com
Lavage Machine, Lavage Machine Suppliers And Manufacturers At Alibaba Com
 
Greenbass, régulation de l aération séquencée des boues activées
Greenbass, régulation de l aération séquencée des boues activéesGreenbass, régulation de l aération séquencée des boues activées
Greenbass, régulation de l aération séquencée des boues activées
 
Catalogocdeck11 151103203152-lva1-app6891
Catalogocdeck11 151103203152-lva1-app6891Catalogocdeck11 151103203152-lva1-app6891
Catalogocdeck11 151103203152-lva1-app6891
 
Projet lombri tek trophées innovation 2013
Projet lombri tek  trophées innovation 2013Projet lombri tek  trophées innovation 2013
Projet lombri tek trophées innovation 2013
 
Brumisation Haute Pression Catalogue2014
Brumisation Haute Pression Catalogue2014Brumisation Haute Pression Catalogue2014
Brumisation Haute Pression Catalogue2014
 
Vidange de fosse septique
Vidange de fosse septiqueVidange de fosse septique
Vidange de fosse septique
 
Guide de la plomberie
Guide de la plomberieGuide de la plomberie
Guide de la plomberie
 
NCH - Etude de cas - Optimisation de la rétention de l'eau - BioAmp 300
NCH - Etude de cas - Optimisation de la rétention de l'eau - BioAmp 300NCH - Etude de cas - Optimisation de la rétention de l'eau - BioAmp 300
NCH - Etude de cas - Optimisation de la rétention de l'eau - BioAmp 300
 
Colloque québécois sur les bioplastiques - Problématique des plastiques dans...
Colloque québécois sur les bioplastiques - Problématique des plastiques dans...Colloque québécois sur les bioplastiques - Problématique des plastiques dans...
Colloque québécois sur les bioplastiques - Problématique des plastiques dans...
 
Cupa Pizarras - Thermoslate FR
Cupa Pizarras - Thermoslate FRCupa Pizarras - Thermoslate FR
Cupa Pizarras - Thermoslate FR
 
Conception d'une station d'epuration
Conception d'une station d'epurationConception d'une station d'epuration
Conception d'une station d'epuration
 
Deisa - TRAITEMENT DES EAUX
Deisa - TRAITEMENT DES EAUXDeisa - TRAITEMENT DES EAUX
Deisa - TRAITEMENT DES EAUX
 
Alimentation en-eau-potable-aep -
Alimentation en-eau-potable-aep -Alimentation en-eau-potable-aep -
Alimentation en-eau-potable-aep -
 
Shimizu français 161014
Shimizu français 161014Shimizu français 161014
Shimizu français 161014
 
différents types de traitement des eaux usées ( ishedd)
différents types de traitement des eaux usées ( ishedd)différents types de traitement des eaux usées ( ishedd)
différents types de traitement des eaux usées ( ishedd)
 

Similaire à Ecobeton - brochure

Ecobeton - Séparateur d'hydrocarbures
Ecobeton - Séparateur d'hydrocarburesEcobeton - Séparateur d'hydrocarbures
Ecobeton - Séparateur d'hydrocarbures
Architectura
 
Ecobeton - Filtre wsp +
Ecobeton - Filtre wsp +Ecobeton - Filtre wsp +
Ecobeton - Filtre wsp +
Architectura
 
Celsa présentation
Celsa présentation Celsa présentation
Celsa présentation conferencedd
 
La situation en Belgique
La situation en BelgiqueLa situation en Belgique
La situation en Belgique
idealconnaissances
 
Presentation procedes subertres mode diapo
Presentation procedes subertres mode diapoPresentation procedes subertres mode diapo
Presentation procedes subertres mode diapoSubertres
 
Micro stations - Assainissement non collectif des eaux usées domestiques
Micro stations - Assainissement non collectif des eaux usées domestiquesMicro stations - Assainissement non collectif des eaux usées domestiques
Micro stations - Assainissement non collectif des eaux usées domestiques
envir'eau plus
 
Ecobeton - Poste de relevage
Ecobeton - Poste de relevageEcobeton - Poste de relevage
Ecobeton - Poste de relevage
Architectura
 
Ecobeton - Filtre wsp
Ecobeton - Filtre wspEcobeton - Filtre wsp
Ecobeton - Filtre wsp
Architectura
 
Adoucisseur écologique pour les bâtiments (supprime calcaire, corrosion et bi...
Adoucisseur écologique pour les bâtiments (supprime calcaire, corrosion et bi...Adoucisseur écologique pour les bâtiments (supprime calcaire, corrosion et bi...
Adoucisseur écologique pour les bâtiments (supprime calcaire, corrosion et bi...
Planet Horizons Technologies SA
 
Controll Innerseal Imperméabilisation profonde pour le béton
Controll Innerseal Imperméabilisation profonde pour le bétonControll Innerseal Imperméabilisation profonde pour le béton
Controll Innerseal Imperméabilisation profonde pour le béton
Acksol Ingeniería Aplicación Nanocristalización #84minerales
 
Ecobeton Pure Rain
Ecobeton Pure RainEcobeton Pure Rain
Ecobeton Pure Rain
Architectura
 
ENERGIS FD : Présentation
ENERGIS FD : PrésentationENERGIS FD : Présentation
ENERGIS FD : Présentation
ENERGISFDMadagascar
 
ENERGIS FD
ENERGIS FDENERGIS FD
Eau de-pluie-habitat-2011 sa 1.0 ok
Eau de-pluie-habitat-2011 sa 1.0 okEau de-pluie-habitat-2011 sa 1.0 ok
Eau de-pluie-habitat-2011 sa 1.0 ok
Saraha import-export
 
Catalogue Allia prescription 2015 2016
Catalogue Allia prescription 2015 2016Catalogue Allia prescription 2015 2016
Catalogue Allia prescription 2015 2016
Allia_Salle_De_Bains
 
Ecobeton - Revêtements de sol perméables
Ecobeton - Revêtements de sol perméablesEcobeton - Revêtements de sol perméables
Ecobeton - Revêtements de sol perméables
Architectura
 
Desjoyaux eco construit ses piscines
Desjoyaux eco construit ses piscinesDesjoyaux eco construit ses piscines
Desjoyaux eco construit ses piscines
Pierre Durand
 
Conteneurs Charge Arrière
Conteneurs Charge ArrièreConteneurs Charge Arrière
Conteneurs Charge Arrière
Contenur
 

Similaire à Ecobeton - brochure (20)

Ecobeton - Séparateur d'hydrocarbures
Ecobeton - Séparateur d'hydrocarburesEcobeton - Séparateur d'hydrocarbures
Ecobeton - Séparateur d'hydrocarbures
 
Ecobeton - Filtre wsp +
Ecobeton - Filtre wsp +Ecobeton - Filtre wsp +
Ecobeton - Filtre wsp +
 
Celsa présentation
Celsa présentation Celsa présentation
Celsa présentation
 
Cartis 12pages
Cartis 12pagesCartis 12pages
Cartis 12pages
 
La situation en Belgique
La situation en BelgiqueLa situation en Belgique
La situation en Belgique
 
P 3-3
P 3-3P 3-3
P 3-3
 
Presentation procedes subertres mode diapo
Presentation procedes subertres mode diapoPresentation procedes subertres mode diapo
Presentation procedes subertres mode diapo
 
Micro stations - Assainissement non collectif des eaux usées domestiques
Micro stations - Assainissement non collectif des eaux usées domestiquesMicro stations - Assainissement non collectif des eaux usées domestiques
Micro stations - Assainissement non collectif des eaux usées domestiques
 
Ecobeton - Poste de relevage
Ecobeton - Poste de relevageEcobeton - Poste de relevage
Ecobeton - Poste de relevage
 
Ecobeton - Filtre wsp
Ecobeton - Filtre wspEcobeton - Filtre wsp
Ecobeton - Filtre wsp
 
Adoucisseur écologique pour les bâtiments (supprime calcaire, corrosion et bi...
Adoucisseur écologique pour les bâtiments (supprime calcaire, corrosion et bi...Adoucisseur écologique pour les bâtiments (supprime calcaire, corrosion et bi...
Adoucisseur écologique pour les bâtiments (supprime calcaire, corrosion et bi...
 
Controll Innerseal Imperméabilisation profonde pour le béton
Controll Innerseal Imperméabilisation profonde pour le bétonControll Innerseal Imperméabilisation profonde pour le béton
Controll Innerseal Imperméabilisation profonde pour le béton
 
Ecobeton Pure Rain
Ecobeton Pure RainEcobeton Pure Rain
Ecobeton Pure Rain
 
ENERGIS FD : Présentation
ENERGIS FD : PrésentationENERGIS FD : Présentation
ENERGIS FD : Présentation
 
ENERGIS FD
ENERGIS FDENERGIS FD
ENERGIS FD
 
Eau de-pluie-habitat-2011 sa 1.0 ok
Eau de-pluie-habitat-2011 sa 1.0 okEau de-pluie-habitat-2011 sa 1.0 ok
Eau de-pluie-habitat-2011 sa 1.0 ok
 
Catalogue Allia prescription 2015 2016
Catalogue Allia prescription 2015 2016Catalogue Allia prescription 2015 2016
Catalogue Allia prescription 2015 2016
 
Ecobeton - Revêtements de sol perméables
Ecobeton - Revêtements de sol perméablesEcobeton - Revêtements de sol perméables
Ecobeton - Revêtements de sol perméables
 
Desjoyaux eco construit ses piscines
Desjoyaux eco construit ses piscinesDesjoyaux eco construit ses piscines
Desjoyaux eco construit ses piscines
 
Conteneurs Charge Arrière
Conteneurs Charge ArrièreConteneurs Charge Arrière
Conteneurs Charge Arrière
 

Plus de Architectura

Rockfon Reference
Rockfon ReferenceRockfon Reference
Rockfon Reference
Architectura
 
Foamglas - Flat Roofs - FR
Foamglas - Flat Roofs - FRFoamglas - Flat Roofs - FR
Foamglas - Flat Roofs - FR
Architectura
 
Foamglas - Flat Roofs - NL
Foamglas - Flat Roofs - NLFoamglas - Flat Roofs - NL
Foamglas - Flat Roofs - NL
Architectura
 
Exemples et fonctionnalités Loxone
Exemples et fonctionnalités LoxoneExemples et fonctionnalités Loxone
Exemples et fonctionnalités Loxone
Architectura
 
Loxone presentation
Loxone presentationLoxone presentation
Loxone presentation
Architectura
 
Loxone Presentatie
Loxone PresentatieLoxone Presentatie
Loxone Presentatie
Architectura
 
Slim energie besparen met Loxone
Slim energie besparen met LoxoneSlim energie besparen met Loxone
Slim energie besparen met Loxone
Architectura
 
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossingLoxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
Architectura
 
Loxone Productencatalogus
Loxone ProductencatalogusLoxone Productencatalogus
Loxone Productencatalogus
Architectura
 
Meisterwerke - Lindura Sol en Bois
Meisterwerke - Lindura Sol en BoisMeisterwerke - Lindura Sol en Bois
Meisterwerke - Lindura Sol en Bois
Architectura
 
Meisterwerke - Lindura houten vloer
Meisterwerke - Lindura houten vloerMeisterwerke - Lindura houten vloer
Meisterwerke - Lindura houten vloer
Architectura
 
Cedral Inspirations Ardoises
Cedral Inspirations ArdoisesCedral Inspirations Ardoises
Cedral Inspirations Ardoises
Architectura
 
Cedral Inspirations Leien
Cedral Inspirations LeienCedral Inspirations Leien
Cedral Inspirations Leien
Architectura
 
Cedral Siding Brochure FR
Cedral Siding Brochure FRCedral Siding Brochure FR
Cedral Siding Brochure FR
Architectura
 
Cedral Siding brochure NL
Cedral Siding brochure NLCedral Siding brochure NL
Cedral Siding brochure NL
Architectura
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NLZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
Architectura
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NLZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
Architectura
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FRZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
Architectura
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NLZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
Architectura
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FRZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
Architectura
 

Plus de Architectura (20)

Rockfon Reference
Rockfon ReferenceRockfon Reference
Rockfon Reference
 
Foamglas - Flat Roofs - FR
Foamglas - Flat Roofs - FRFoamglas - Flat Roofs - FR
Foamglas - Flat Roofs - FR
 
Foamglas - Flat Roofs - NL
Foamglas - Flat Roofs - NLFoamglas - Flat Roofs - NL
Foamglas - Flat Roofs - NL
 
Exemples et fonctionnalités Loxone
Exemples et fonctionnalités LoxoneExemples et fonctionnalités Loxone
Exemples et fonctionnalités Loxone
 
Loxone presentation
Loxone presentationLoxone presentation
Loxone presentation
 
Loxone Presentatie
Loxone PresentatieLoxone Presentatie
Loxone Presentatie
 
Slim energie besparen met Loxone
Slim energie besparen met LoxoneSlim energie besparen met Loxone
Slim energie besparen met Loxone
 
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossingLoxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
Loxone De veelzijdige huisautomatisering en controleoplossing
 
Loxone Productencatalogus
Loxone ProductencatalogusLoxone Productencatalogus
Loxone Productencatalogus
 
Meisterwerke - Lindura Sol en Bois
Meisterwerke - Lindura Sol en BoisMeisterwerke - Lindura Sol en Bois
Meisterwerke - Lindura Sol en Bois
 
Meisterwerke - Lindura houten vloer
Meisterwerke - Lindura houten vloerMeisterwerke - Lindura houten vloer
Meisterwerke - Lindura houten vloer
 
Cedral Inspirations Ardoises
Cedral Inspirations ArdoisesCedral Inspirations Ardoises
Cedral Inspirations Ardoises
 
Cedral Inspirations Leien
Cedral Inspirations LeienCedral Inspirations Leien
Cedral Inspirations Leien
 
Cedral Siding Brochure FR
Cedral Siding Brochure FRCedral Siding Brochure FR
Cedral Siding Brochure FR
 
Cedral Siding brochure NL
Cedral Siding brochure NLCedral Siding brochure NL
Cedral Siding brochure NL
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NLZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Veenoord NL
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NLZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt NL
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FRZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Pelt FR
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NLZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper NL
 
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FRZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
ZINQ leaflet verzinkerijen Ieper FR
 

Ecobeton - brochure

 • 1. 1910 - 2010 100100100yearsyears ofof innovationinnovation Stedelijk water Huishoudelijk afvalwater Industrieel water Regenwater maatschappelijke zetel / siège social: Hasseltsesteenweg 119 I B-38OO Sint-Truiden Tel.: +32 (O)11 68 OO 92 I Fax: +32 (O)11 68 39 32 bijkantoor/succursale: Avenue Rogier, 22 I B-4OOO Liège I Tél.: +32 (O)4 252 88 28 I Fax: +32 (O)4 252 88 18 BTW/TVA BE O42O.217.163 I RPR/RPM Hasselt www.ecobeton.be I info@ecobeton.be ecobeton water technologies nv / sa Eaux industrielles Eaux urbaines Assainissement autonome Eaux de pluie water with ID Solid Simple Sustainable Sure
 • 2. 1925 1927 2008 Ons bedrijf: een trendsetter in watermanagement Wij, ecobeton water technologies gaan als bedrijf terug tot het jaar 1910. Initieel een fabrikant van prefab beton producten, ontwikkelde het bedrijf zich en groeide uit tot een toonaangevend bedrijf in de sector. Met zijn 100 jaar ervaring en gekenmerkt door een voortdurend streven naar kwaliteit en innovatie kan ecobeton water technologies zich vandaag terecht een trendsetter noemen. Van een eenvoudige betonfabriek is ecobeton water technologies uitgegroeid tot een technologische onderneming, actief in de beton- en de watersector. ecobeton water technologies vandaag: ♦ een expert in waterzuivering, opvang en behandeling van hemelwater, industrieel waterbeheer en ste- delijk watermanagement ♦ gespecialiseerd en toonaangevend in individuele afvalwaterbehandeling sinds 1973 ♦ een dynamisch, onafhankelijk bedrijf met hoog opgeleid personeel ♦ een bedrijf dat meedenkt met de klant en duurzame productoplossingen biedt op maat, conform aan de strengste kwaliteitsnormen ♦ een hoogtechnologisch bedrijf, gekenmerkt door dienstverlening en innovatie ♦ een waaier aan services: logistiek, onderhoud, centrale beheerssystemen en engineering ♦ een bedrijf waar u ook in de toekomst kan blijven op rekenen: uw probleem is onze zorg water with ID Ons succes: dankzij een complementair en ervaren team Wij denken “mee” met de klant en creëren oplossingen op maat Ervaring en knowhow in moderne betontechnologie wordt gecombineerd met eigen concept, design, productie en montage Wij hebben een doorgedreven samenwerking met diverse kennisinstituten, geprivilegieerde partners en klanten, zowel nationaal als internationaal Kwaliteit en duurzaamheid ziet zich vertaald in hoogwaardige productoplossingen Trendsetter voor water-gerelateerde en andere innoverende producten: - eerste geprefabriceerde grafkelders en begraafplaatsen (1953) - eerste monolitische kuipen tot 10.000 L (1960) - eerste Iba’s en Kwzi’s (1973) - eerste geluidsabsorberende wanden: 20 dB(A) geluidsabsorptie, cat A4 (1983) - eerste gecertificeerde olie– en vetafscheiders (1986) - eerste monolitische kuip met geïntegreerd T-schot (2007) - eerste Membraan Bio Reactor EN 12566-3 van 4 tot 50 I.E. (2009) - eerste CE EN 858 klasse I lamellenafscheiders (2010) - eerste geïntegreerde oplossingen voor stormwater management (2011) Nos compétences 1972 2010 eaux usées domestiques eaux urbaines eaux industrielleseaux de pluie 1976 2009
 • 3. water with ID Ons scala aan competenties 2010 huishoudelijk water stedelijk water industrieel waterregenwater 20092008 Notre succès: basé sur une équipe performante et complémentaire Nous mettons notre savoir-faire et notre expérience au service de notre client pour créer des solutions sur mesu- re La technologie de béton moderne nous permet de combiner un processus de production spécifique avec un de- sign propre, une vision sur le concept et un montage étudié Nous avons une collaboration étroite et constante avec les institutions dirigeantes sur le marché, des partenaires et des clients privilégiés Notre recherche continue sur le plan de la durabilité et de la qualité se traduit dans les solutions les plus innova- trices et les plus fiables Toujours innovateur en ce qui concerne les produits relatifs à l’eau, ainsi que d’autres produits: - premiers caveaux en béton préfabriqué (1953) - premières cuves monolithiques jusque 10.000 L (1960) - premières stations individuelles et STEP (1973) - premiers écrans antibruit: 20 dB(A) en absorption sonore, cat A4 (1983) - premiers séparateurs d’hydrocarbures et dégraisseurs certifiés (1986) - premières cuves monolithiques avec cloison en T intégrée (2007) - premiers Bio Réacteurs à Membranes EN 12566-3 de 4 à 50 E.H. (2009) - premiers séparateurs lamellaires CE EN 858 classe I (2010) - premières solutions intégrées en gestion des eaux pluviales (2011) 1925 1927 Ecobeton water technologies existe depuis 1910. A l’origine, fabricant de produits en béton préfabriqué, l’entreprise a rapidement évolué et est devenue avec les années une société exemplaire dans le secteur de l’eau. Marquée par une volonté tenace et un effort soutenu quant à la qualité et à l’innovation, ecobeton water technologies peut se vanter aujourd’hui d’être un fabricant pionnier avec ses 100 ans d’expérience. D’une simple usine de béton, ecobeton water technologies a évolué vers une entreprise technologique, active dans le domaine du béton et de l’eau. ecobeton water technologies est à ce jour: ♦ un expert en épuration des eaux, en récupération et traitement des eaux de pluie, en gestion des eaux industrielles et des eaux urbaines ♦ un spécialiste et pionnier en assainissement autonome depuis 1973 ♦ une entreprise dynamique et indépendante avec du personnel hautement qualifié ♦ une société qui développe en collaboration avec les clients des solutions de produits durables sur mesure et répondant à des besoins précis, conformément aux exigences de qualité les plus rigoureuses ♦ une entreprise de haute technologie, imbibée par la serviabilité et l’innovation ♦ un éventail de services: logistique, entretien, système de gestion centralisé, engineering ♦ une entreprise sur laquelle vous pouvez compter dans le futur: votre problème est notre principale préoccupation 1972 1976 Notre entreprise: pionnière dans la gestion des eaux
 • 4. REGENWATERREGENWATERREGENWATER afkoppelingsadvies nuttig gebruik regenwaterputten regenwaterrecuperatiesystemen infiltratie waterdoorlatende verhardingen ondergrondse buffering & infiltratie wadi’s buffering en vertraagde afvoer ondergrondse buffervoorzieningen met vertraagde afvoer run off water treatment regenwaterfilters olieafscheiders en sedimentvangers biofilters HUISHOUDELIJK AFVALWATERHUISHOUDELIJK AFVALWATERHUISHOUDELIJK AFVALWATER voorzuivering vetvangers trommelfilters roosters duikschotten biologische zuivering anaërobe zuivering septische putten voorbezinkers emscherputten aërobe zuivering intensieve systemen SBR systemen vastbedsysteem SAF wervelend & zwevend bedsysteem MBBR membraan bio reactor MBR INDUSTRIEEL WATERINDUSTRIEEL WATERINDUSTRIEEL WATER voorzuivering zand– en sedimentvangers slibvangputten skimmers olie-afscheiders lamellenafscheiders vet- & zetmeelafscheiders zeefbochten trommelfilters kaars-, zak– en korffilters first flush colloïdevangers staalname (al dan niet geïntegreerd) fysico-chemische zuivering ontgifting en desinfectie neutralisatie flocculatie electro-flottatie membraantechnieken zandfiltratie ionenwisseling meetsystemen debietmeters venturi-kanalen ANDERE PRODUCTENANDERE PRODUCTENANDERE PRODUCTEN geluidswerende wanden hoogabsorderende geluidsschermen woningbouw en renovatie prefab huiskelders dubbelwandige mazouttanks watertellerput huisaansluitingsputje voor gescheiden riolering geothermische schachten inrichting begraafplaatsen grafkelders columbaria urnekelders herdenkingszuilen meubilair STEDELIJK WATERSTEDELIJK WATERSTEDELIJK WATER hemelwaterafvoer afkoppelingsadvies nuttig gebruik infiltratie buffering vertraagde afvoer droogweerafvoer mechanische voorzuivering en biologische zuivering IBA’s KWZI’s gemengde afvoer overstorten en bergbezinkingsbekkens verbeterde overstortconstructies overstortstuwen duikwanden roosters beheer en onderhoud real time control debietregelaars pompen meetsystemen spoelsystemen riolen bekkens EAUX DE PLUIEEAUX DE PLUIEEAUX DE PLUIE conseils de séparation des réseaux usage utile citernes à eaux de pluies systèmes de récupération des eaux de pluie infiltration revêtements perméables stockage souterrain & infiltration wadi’s stockage et évacuation retardée stockage souterrain à évacuation retardée traitement des eaux pluviales filtres à eaux de pluies séparateurs d’hydrocarbures et de sédiments biofiltres EAUX URBAINESEAUX URBAINESEAUX URBAINES évacuation des eaux de pluie conseils pour séparer les réseaux usage utile infiltration stockage évacuation retardée évacuation par temps sec prétraitement mécanique et épuration biologique assainissement non-collectif assainissement collectif évacuation mixte déversoirs et bassins de rétention déversoirs améliorés vannes de déversement cloisons siphoïdes dégrilleurs gestion et maintenance contrôle en temps réel systèmes de mesure régulateurs de débit pompes systèmes de rinçage égouts bassins AUTRES PRODUITSAUTRES PRODUITSAUTRES PRODUITS écrans antibruit écrans antibruit hautement absorbants construction & rénovation caves préfabriquées citernes à mazout (double parois) fosses pour compteur d'eau chambres de visite pour raccordement sur égouts séparés fosses géothermiques aménagement de cimetières caveaux columbariums caveaux pour urnes stèles commémoratives mobilier EAUX INDUSTRIELLESEAUX INDUSTRIELLESEAUX INDUSTRIELLES prétraitement dessableurs débourbeurs séparateurs d’hydrocarbures séparateurs lamellaires séparateurs de graisses et de fécules cloisons siphoïdes tambours filtrants coudes filtrants filtres à cartouches, paniers, poches first flush décolloïdeur prise d’échantillon (intégrée ou pas) épuration physicochimique détoxication et désinfection neutralisation floculation électroflottation techniques membranaires filtration à sable échanges d’ions systèmes de mesure mesure de débit conduites de mesure Venturi water with ID water with ID services contrat d’entretien omnium systèmes de gestion & intervention à distance support logistique engineering centre de formation analyse microscopique des boues assistance sur chantier location d’installations Stedelijk water Huishoudelijk afvalwater Industrieel water Regenwater Eaux urbaines Assainissment autonome Eaux industrielles Eaux de pluie services omnium onderhoudscontract centrale beheerssystemen en interventie van op afstand logistieke ondersteuning engineering opleidingscentrum microscopisch slibonderzoek werfassistentie verhuur van installaties ASSAINISSEMENT AUTONOMEASSAINISSEMENT AUTONOMEASSAINISSEMENT AUTONOME prétraitement séparateurs de graisses tambours filtrants grilles vannes épuration biologique épuration anaérobie fosses septiques bassins de pré-décantation fosses emscher épuration aérobie systèmes intensifs systèmes SBR système à lit fixe démontable système à lit tourbillonnaire flottant système bioréacteur à membranes