SlideShare une entreprise Scribd logo
Haõy yeâu nhö chöa yeâu laàn naøo.
£
£
«£ «
« « « « « « «£ « « « «£ «
‰« «
c « «
« « ˆ « « « « « « « « « « «
ˆ « l l « « ˆ ˆ « ˆ « « l ˆ « ˆ « « « « =l
ˆ
ˆ « « « « « ˆ « « ˆ « ˆ « « « «
« ˆ «
======================
&
« ˆ
ˆ
ˆ «
« ˆ « ˆ «
Leâ Höïu Haø & Nguyeãn Thaønh Trung

£
£
£ «
£ «
« « «
« « ˆ
« ˆ « «
« « « «
«
« « « l «
« « «=l
« « _ _
« ˆ «
«
«
« ˆ
« « ˆ
«
« ˆ _ _
« « «
«
« ˆ «
« « « «
ˆ
ˆ
=========================
& «
ˆ
« « «
ˆ
ˆ
« « _ _
«
«
_
«
_
ˆ
«
«
« ˆ
_
ˆ «
ˆ
« «
«
Hôõi anh

anh

queân ñi ngaøy

yeâu xin anh ñöøng buoàn

daøi

Coù ñoâi

vôùi bao

ñeâm

Chieác hoân

kia

suy

khi

em hay giaän hôøn

tö mieät

maøi

Ñeå cho

Maét moâi

£
«
« «£ « «
« «£ «
« « « «
« «£ «
«
« ˆ « «
« « ˆ
« « ˆ l «
«
«
« ˆ ˆ «
« « ˆ
« « ˆ=
«
ˆ « « «
«
« « «
«
ˆ
ˆ
« « « «
« « «
«
========================= l
& ˆ
ˆ
« ˆ
ˆ
«
«
ˆ
« ˆ «
ñaây

xin anh ñöøng chôø

mong anh töøng giôø

Ngoùn tay

£
« «£ «
« «£ « «
« «
« ˆ «
« «£ « «
«
« « «=
« « « l «
« «
« ˆ «
« « ˆ
ˆ
«
« ˆ _ _
ˆ «
=========================l l
& «
ˆ
ˆ « ˆ _
«
«
«
« « «
«
ˆ
«
« « ˆ
«
« « « «
ˆ
_
ˆ
ˆ
_ « «
«
ˆ
«
_
« «
«
«
_
ˆ
«
kia
xin chôù höõng hôø
Daét em
ñi
veà trong daïi khôø
Bieát bao
£«
£ «
« « ˆ « « «£ « « « « ˆ œ œ « œ œ »œ œ »œ bœ
« «
« « #ˆ « « « « nˆ « ˆ ˆ « »J »» « »» »» » »œ »» » »» bœ
»»
« « « ˆ ˆ « « « «
«
«
j
« « « « ˆ « « « l ˆ « « « »» » ˆ l » » » » » » » =l
«
«
=========================
& « «
ˆ ˆ
£
£
ngaøy
ñaõ
qua bieát bao chieàu
xoùt xa
ngoài
ñeám nhöõng gioït naéng rôi ruïng
£
« « «£ nˆ bœ »œ œ œ « « «£ « bˆ « ˆ ˆ « « «£ «
« »
« « « « « « « «
œ »œ œ bœ « « « « » » »»» »» « « ˆ ˆ « « « « ˆ « « «
»»» »» »»» »» ˆ « « «
ˆ «
« ˆ « «
ˆ ˆ
« « « l » » » » ˆ « « « l « « « « « ˆ « =l
« «
ˆ
=========================
&
ˆ «
£
£
tröôùc maùi hieân nhaø Ngöôøi sao chöa ñeán vôùi ta
Tình sao
chöa thaáy gheù qua Duø con
« «£ « « « «£ « « « «£ «
« « «£ « « « «£ « « « «£ «
ˆ « « « ˆ « « « ˆ « « « « « « « ˆ « « « ˆ « « ˆ
ˆ «
« « ˆ « « ˆ « « « « « ˆ « « « « « ˆ ˆ « « « « «
«
========================= l
& « « « ˆ « « « ˆ l « ˆ « « _ _ ˆ ˆ ll « « « ˆ « « ˆ =
«
ˆ «
«
ˆ «
ˆ ˆ « «
«
ˆ
«

«£ «
« « «£ « « « «£ « « « «£ « « « «£ « « « «£ « « « ˆ ˆ
« « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ l « « « « « « ˆ ˆ l ˆ « « «
« «
ˆ « « « ˆ « « « ˆ « « _ _ _ « « « « « _ _ _ « =l
« ˆ « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « ˆ ˆ « « « « «
« «
=========================
&
«
« « « «
« «
«
«
« ˆ «
__ _
ˆ « «
« « «
ˆ
tim

vaãn thieát tha Moäng xöa cuõng vôi theo thaùng ngaøy Haõy cho em moâi hoân noàng naøn Lôõ mai

sau duyeân ta muoän maøng Seõ khoâng ai

cho ta voäi vaøng môùi yeâu ñaây sao nay phuû phaøng Haõy yeâu

«
« «£ « «
« «£ «
« «£ « «
« «£ «
«
« ˆ « «
« « ˆ
« « ˆ
«
« l «
« ˆ « «
« « ˆ
« « ˆ=
«
ˆ « « «
«
« ˆ
«
ˆ
ˆ « « «
«
« « «
«
========================= l
& ˆ
ˆ
ˆ « «
«
«
ˆ
ˆ
« ˆ «
nhö

chöa yeâu laàn

naøo

Haõy cho

nhau

trôøi

Giaác mô

yeâu

yeâu thöông

ngoït

ngaøo

Haõy ñöa

£
£
« « «
« « ˆ «
« «£ « «
«
« « « l «
« « «
«
« « «
« « «
« _ « _ _
« ˆ « ˙
=========================
& «
ˆ
« ˆ
ˆ
=
l_
”
« ˆ ˆ
«
ˆ
« _ « « «
«
«
_
ˆ
_ « «
ˆ
« «
ˆ
w
«
«
ˆ
«
em

veà

nôi cuoái

cuøng anh troïn

ñôøi.

Contenu connexe

Tendances

Con ai voi ai trinh cong son
Con ai voi ai  trinh cong sonCon ai voi ai  trinh cong son
Con ai voi ai trinh cong sonSEAMI
 
Cay cau dua han chau
Cay cau dua  han chauCay cau dua  han chau
Cay cau dua han chauSEAMI
 
Soinhosoithuong phan huynhdieu
Soinhosoithuong phan huynhdieuSoinhosoithuong phan huynhdieu
Soinhosoithuong phan huynhdieuCherry Yêu Quái
 
Doi goi em biet bao lan trinh cong son
Doi goi em biet bao lan  trinh cong sonDoi goi em biet bao lan  trinh cong son
Doi goi em biet bao lan trinh cong sonCherry Yêu Quái
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuanSEAMI
 
Hành khúc Đất Xanh
Hành khúc Đất XanhHành khúc Đất Xanh
Hành khúc Đất Xanh
kata48
 
Bai khong ten so 4 vu thanh an
Bai khong ten so 4  vu thanh anBai khong ten so 4  vu thanh an
Bai khong ten so 4 vu thanh anCherry Yêu Quái
 
Dau tinh sau ngo thuy mien
Dau tinh sau  ngo thuy mienDau tinh sau  ngo thuy mien
Dau tinh sau ngo thuy mienSEAMI
 
Tema da Vitoria - Flauta Doce Soprano, Sopranino, Tenor e Contralto
Tema da Vitoria  - Flauta Doce Soprano, Sopranino, Tenor e ContraltoTema da Vitoria  - Flauta Doce Soprano, Sopranino, Tenor e Contralto
Tema da Vitoria - Flauta Doce Soprano, Sopranino, Tenor e Contralto
roseandreia
 
Con gai ngoc le
Con gai  ngoc leCon gai  ngoc le
Con gai ngoc leSEAMI
 

Tendances (19)

Haimuanoel nguyen vu
Haimuanoel nguyen vuHaimuanoel nguyen vu
Haimuanoel nguyen vu
 
Phutcuoi lam phuong
Phutcuoi lam phuongPhutcuoi lam phuong
Phutcuoi lam phuong
 
Con ai voi ai trinh cong son
Con ai voi ai  trinh cong sonCon ai voi ai  trinh cong son
Con ai voi ai trinh cong son
 
Hoamuoigio dai phuongtrang
Hoamuoigio dai phuongtrangHoamuoigio dai phuongtrang
Hoamuoigio dai phuongtrang
 
Cay cau dua han chau
Cay cau dua  han chauCay cau dua  han chau
Cay cau dua han chau
 
Muanuadem truc phuong
Muanuadem truc phuongMuanuadem truc phuong
Muanuadem truc phuong
 
Soinhosoithuong phan huynhdieu
Soinhosoithuong phan huynhdieuSoinhosoithuong phan huynhdieu
Soinhosoithuong phan huynhdieu
 
Haimuamua mac phonglinh
Haimuamua mac phonglinhHaimuamua mac phonglinh
Haimuamua mac phonglinh
 
Doi goi em biet bao lan trinh cong son
Doi goi em biet bao lan  trinh cong sonDoi goi em biet bao lan  trinh cong son
Doi goi em biet bao lan trinh cong son
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
 
Hành khúc Đất Xanh
Hành khúc Đất XanhHành khúc Đất Xanh
Hành khúc Đất Xanh
 
Xingoinhaulaconhan han sinh
Xingoinhaulaconhan han sinhXingoinhaulaconhan han sinh
Xingoinhaulaconhan han sinh
 
Muahoa anhdao thanhson
Muahoa anhdao thanhsonMuahoa anhdao thanhson
Muahoa anhdao thanhson
 
Bai khong ten so 4 vu thanh an
Bai khong ten so 4  vu thanh anBai khong ten so 4  vu thanh an
Bai khong ten so 4 vu thanh an
 
Dau tinh sau ngo thuy mien
Dau tinh sau  ngo thuy mienDau tinh sau  ngo thuy mien
Dau tinh sau ngo thuy mien
 
Lado hoang hiep
Lado hoang hiepLado hoang hiep
Lado hoang hiep
 
Xaroimuadong nguyen nam
Xaroimuadong nguyen namXaroimuadong nguyen nam
Xaroimuadong nguyen nam
 
Tema da Vitoria - Flauta Doce Soprano, Sopranino, Tenor e Contralto
Tema da Vitoria  - Flauta Doce Soprano, Sopranino, Tenor e ContraltoTema da Vitoria  - Flauta Doce Soprano, Sopranino, Tenor e Contralto
Tema da Vitoria - Flauta Doce Soprano, Sopranino, Tenor e Contralto
 
Con gai ngoc le
Con gai  ngoc leCon gai  ngoc le
Con gai ngoc le
 

Similaire à Hayyeunhuchuayeulannao le huuhao

Jesus Alegria dos homens
Jesus Alegria dos homens Jesus Alegria dos homens
Jesus Alegria dos homens
roseandreia
 
Ode a Alegria
Ode a Alegria Ode a Alegria
Ode a Alegria
roseandreia
 
Agnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e II
Agnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e IIAgnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e II
Agnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e II
roseandreia
 
Amazing grace
Amazing graceAmazing grace
Amazing grace
roseandreia
 
Primavera - Vivalde
Primavera - VivaldePrimavera - Vivalde
Primavera - Vivalde
roseandreia
 
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linhChuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linhCherry Yêu Quái
 
FIESTA A LA KING - SOLO DE PIANO
FIESTA A LA KING - SOLO DE PIANOFIESTA A LA KING - SOLO DE PIANO
FIESTA A LA KING - SOLO DE PIANO
Salsa Partituras
 
El manisero.guion
El manisero.guionEl manisero.guion
El manisero.guion
Yoni Chozas Toledo
 
Con ai voi ai trinh cong son
Con ai voi ai  trinh cong sonCon ai voi ai  trinh cong son
Con ai voi ai trinh cong sonCherry Yêu Quái
 
0571 vem visita a tua igreja
0571  vem visita a tua igreja0571  vem visita a tua igreja
0571 vem visita a tua igreja
Paulo Amorim
 
Adoracion solo de piano
Adoracion  solo de pianoAdoracion  solo de piano
Adoracion solo de piano
Marcos Burbano
 
Himno FESD (Partitura General)
Himno FESD (Partitura General)Himno FESD (Partitura General)
Himno FESD (Partitura General)
MAMM
 

Similaire à Hayyeunhuchuayeulannao le huuhao (20)

Haimuamua mac phonglinh
Haimuamua mac phonglinhHaimuamua mac phonglinh
Haimuamua mac phonglinh
 
Dem lang thang vinh su
Dem lang thang  vinh suDem lang thang  vinh su
Dem lang thang vinh su
 
Jesus Alegria dos homens
Jesus Alegria dos homens Jesus Alegria dos homens
Jesus Alegria dos homens
 
Haimuanoel nguyen vu
Haimuanoel nguyen vuHaimuanoel nguyen vu
Haimuanoel nguyen vu
 
Bai thanh ca buon nguyen vu
Bai thanh ca buon  nguyen vuBai thanh ca buon  nguyen vu
Bai thanh ca buon nguyen vu
 
Nhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong sonNhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong son
 
Ode a Alegria
Ode a Alegria Ode a Alegria
Ode a Alegria
 
Agnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e II
Agnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e IIAgnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e II
Agnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e II
 
Cay cau dua han chau
Cay cau dua  han chauCay cau dua  han chau
Cay cau dua han chau
 
Amazing grace
Amazing graceAmazing grace
Amazing grace
 
Primavera - Vivalde
Primavera - VivaldePrimavera - Vivalde
Primavera - Vivalde
 
5nilinho no pamaestro_duda_(arr-spok)
5nilinho no pamaestro_duda_(arr-spok)5nilinho no pamaestro_duda_(arr-spok)
5nilinho no pamaestro_duda_(arr-spok)
 
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linhChuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
 
FIESTA A LA KING - SOLO DE PIANO
FIESTA A LA KING - SOLO DE PIANOFIESTA A LA KING - SOLO DE PIANO
FIESTA A LA KING - SOLO DE PIANO
 
El manisero.guion
El manisero.guionEl manisero.guion
El manisero.guion
 
Co lang gieng hoang quy
Co lang gieng  hoang quyCo lang gieng  hoang quy
Co lang gieng hoang quy
 
Con ai voi ai trinh cong son
Con ai voi ai  trinh cong sonCon ai voi ai  trinh cong son
Con ai voi ai trinh cong son
 
0571 vem visita a tua igreja
0571  vem visita a tua igreja0571  vem visita a tua igreja
0571 vem visita a tua igreja
 
Adoracion solo de piano
Adoracion  solo de pianoAdoracion  solo de piano
Adoracion solo de piano
 
Himno FESD (Partitura General)
Himno FESD (Partitura General)Himno FESD (Partitura General)
Himno FESD (Partitura General)
 

Plus de Cherry Yêu Quái

Noibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphatNoibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphatCherry Yêu Quái
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuanCherry Yêu Quái
 
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Co mot dong song da qua doi  trinh cong sonCo mot dong song da qua doi  trinh cong son
Co mot dong song da qua doi trinh cong sonCherry Yêu Quái
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuanCherry Yêu Quái
 

Plus de Cherry Yêu Quái (16)

Noibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphatNoibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphat
 
Nangthuytinh trinhcong son
Nangthuytinh trinhcong sonNangthuytinh trinhcong son
Nangthuytinh trinhcong son
 
Muaxuangoi tran tien
Muaxuangoi tran tienMuaxuangoi tran tien
Muaxuangoi tran tien
 
Motthoidaxa truong huy
Motthoidaxa truong huyMotthoidaxa truong huy
Motthoidaxa truong huy
 
Hayyenlongmeoi lu nhatvu
Hayyenlongmeoi lu nhatvuHayyenlongmeoi lu nhatvu
Hayyenlongmeoi lu nhatvu
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
 
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Co mot dong song da qua doi  trinh cong sonCo mot dong song da qua doi  trinh cong son
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
 
Nuhonghohung nguyennhat huy
Nuhonghohung nguyennhat huyNuhonghohung nguyennhat huy
Nuhonghohung nguyennhat huy
 
Khatvong thuan yen
Khatvong thuan yenKhatvong thuan yen
Khatvong thuan yen
 
Dau tinh sau ngo thuy mien
Dau tinh sau  ngo thuy mienDau tinh sau  ngo thuy mien
Dau tinh sau ngo thuy mien
 
Cho con pham trong cau
Cho con  pham trong cauCho con  pham trong cau
Cho con pham trong cau
 
Chi toi trong dai
Chi toi  trong daiChi toi  trong dai
Chi toi trong dai
 
Kiepcontrai quoc hung
Kiepcontrai quoc hungKiepcontrai quoc hung
Kiepcontrai quoc hung
 
Gocphoreuxanh nhat trung
Gocphoreuxanh nhat trungGocphoreuxanh nhat trung
Gocphoreuxanh nhat trung
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
 
Con gai ngoc le
Con gai  ngoc leCon gai  ngoc le
Con gai ngoc le
 

Hayyeunhuchuayeulannao le huuhao

 • 1. Haõy yeâu nhö chöa yeâu laàn naøo. £ £ «£ « « « « « « « «£ « « « «£ « ‰« « c « « « « ˆ « « « « « « « « « « « ˆ « l l « « ˆ ˆ « ˆ « « l ˆ « ˆ « « « « =l ˆ ˆ « « « « « ˆ « « ˆ « ˆ « « « « « ˆ « ====================== & « ˆ ˆ ˆ « « ˆ « ˆ « Leâ Höïu Haø & Nguyeãn Thaønh Trung £ £ £ « £ « « « « « « ˆ « ˆ « « « « « « « « « « l « « « «=l « « _ _ « ˆ « « « « ˆ « « ˆ « « ˆ _ _ « « « « « ˆ « « « « « ˆ ˆ ========================= & « ˆ « « « ˆ ˆ « « _ _ « « _ « _ ˆ « « « ˆ _ ˆ « ˆ « « « Hôõi anh anh queân ñi ngaøy yeâu xin anh ñöøng buoàn daøi Coù ñoâi vôùi bao ñeâm Chieác hoân kia suy khi em hay giaän hôøn tö mieät maøi Ñeå cho Maét moâi £ « « «£ « « « «£ « « « « « « «£ « « « ˆ « « « « ˆ « « ˆ l « « « « ˆ ˆ « « « ˆ « « ˆ= « ˆ « « « « « « « « ˆ ˆ « « « « « « « « ========================= l & ˆ ˆ « ˆ ˆ « « ˆ « ˆ « ñaây xin anh ñöøng chôø mong anh töøng giôø Ngoùn tay £ « «£ « « «£ « « « « « ˆ « « «£ « « « « « «= « « « l « « « « ˆ « « « ˆ ˆ « « ˆ _ _ ˆ « =========================l l & « ˆ ˆ « ˆ _ « « « « « « « ˆ « « « ˆ « « « « « ˆ _ ˆ ˆ _ « « « ˆ « _ « « « « _ ˆ « kia xin chôù höõng hôø Daét em ñi veà trong daïi khôø Bieát bao £« £ « « « ˆ « « «£ « « « « ˆ œ œ « œ œ »œ œ »œ bœ « « « « #ˆ « « « « nˆ « ˆ ˆ « »J »» « »» »» » »œ »» » »» bœ »» « « « ˆ ˆ « « « « « « j « « « « ˆ « « « l ˆ « « « »» » ˆ l » » » » » » » =l « « ========================= & « « ˆ ˆ £ £ ngaøy ñaõ qua bieát bao chieàu xoùt xa ngoài ñeám nhöõng gioït naéng rôi ruïng £ « « «£ nˆ bœ »œ œ œ « « «£ « bˆ « ˆ ˆ « « «£ « « » « « « « « « « « œ »œ œ bœ « « « « » » »»» »» « « ˆ ˆ « « « « ˆ « « « »»» »» »»» »» ˆ « « « ˆ « « ˆ « « ˆ ˆ « « « l » » » » ˆ « « « l « « « « « ˆ « =l « « ˆ ========================= & ˆ « £ £ tröôùc maùi hieân nhaø Ngöôøi sao chöa ñeán vôùi ta Tình sao chöa thaáy gheù qua Duø con « «£ « « « «£ « « « «£ « « « «£ « « « «£ « « « «£ « ˆ « « « ˆ « « « ˆ « « « « « « « ˆ « « « ˆ « « ˆ ˆ « « « ˆ « « ˆ « « « « « ˆ « « « « « ˆ ˆ « « « « « « ========================= l & « « « ˆ « « « ˆ l « ˆ « « _ _ ˆ ˆ ll « « « ˆ « « ˆ = « ˆ « « ˆ « ˆ ˆ « « « ˆ « «£ « « « «£ « « « «£ « « « «£ « « « «£ « « « «£ « « « ˆ ˆ « « ˆ ˆ « ˆ ˆ ˆ l « « « « « « ˆ ˆ l ˆ « « « « « ˆ « « « ˆ « « « ˆ « « _ _ _ « « « « « _ _ _ « =l « ˆ « « « « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « « « ˆ ˆ « « « « « « « ========================= & « « « « « « « « « « ˆ « __ _ ˆ « « « « « ˆ tim vaãn thieát tha Moäng xöa cuõng vôi theo thaùng ngaøy Haõy cho em moâi hoân noàng naøn Lôõ mai sau duyeân ta muoän maøng Seõ khoâng ai cho ta voäi vaøng môùi yeâu ñaây sao nay phuû phaøng Haõy yeâu « « «£ « « « «£ « « «£ « « « «£ « « « ˆ « « « « ˆ « « ˆ « « l « « ˆ « « « « ˆ « « ˆ= « ˆ « « « « « ˆ « ˆ ˆ « « « « « « « « ========================= l & ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ ˆ « ˆ « nhö chöa yeâu laàn naøo Haõy cho nhau trôøi Giaác mô yeâu yeâu thöông ngoït ngaøo Haõy ñöa £ £ « « « « « ˆ « « «£ « « « « « « l « « « « « « « « « « « « _ « _ _ « ˆ « ˙ ========================= & « ˆ « ˆ ˆ = l_ ” « ˆ ˆ « ˆ « _ « « « « « _ ˆ _ « « ˆ « « ˆ w « « ˆ « em veà nôi cuoái cuøng anh troïn ñôøi.