SlideShare une entreprise Scribd logo
» P. 15
» P. 18
»   P. 4
SOCIÉTÉ
CULTURE
» suite page 3
» lire page 5
Les plages : des
bordels à ciel ouvert
Par Ritzamarum Zétrenne
Ainsi va
le Compas direct !
Par Walcam
L
e gouvernement et le Conseil
électoral provisoire tentent
de trouver la bonne formule
pour attribuer la subvention
électorale. Dans un premier temps,
il était prévu d’accorder un montant
de 30 % aux 120 entités politiques
agréées, 20 % aux candidats à la
présidence inscrits sous la bannière
d’un parti, 20 % aux candidats agréés
aux municipales et locales, 10 %
aux candidats aux sénatoriales, 10
% aux candidats à la députation et
l’autre 10 % aux partis ayant le plus
de candidats féminins, le plus de
candidats universitaires et le plus de
candidats ayant un handicap. Après la
grogne de certains partis politiques et
des candidats, Jean Fritz Jean Louis
a proposé une nouvelle distribution de
cette somme allouée au financement
des élections.
Le CEP forcé de reconsidérer sa formule
Par Noclès Débréus
HAÏTI / ÉLECTIONS / FINANCEMENT
LUNDI 27 JUILLET 2015 NUMÉRO 47
WWW.LENATIONAL.HT
QUOTIDIEN • 25 gourdesRÉPUBLIQUE D’HAITI
ACTUALITÉ
Daniel Supplice et François
Guillaume II s'affrontent
HAÏTI / RÉPUBLIQUE DOMINICAINE / PIDIH
Après avoir statué sur une formule qui ne fait pas l’unanimité pour attribuer les 500
millions de gourdes destinées à financer la campagne électorale de cette année, le CEP
revoit sa copie. En cause, le refus catégorique de certains partis politiques et candidats
d’accepter ces fonds. Ils dénoncent les dispositions adoptées par les autorités
électorales et gouvernementales qui, ont-ils avancé, font la part belle aux partis et
candidats proches du pouvoir en place.
Nesmy Manigat pense
déjà à la rentrée
scolaire
Par Évens RÉGIS
François Guillaume II (à gauche) et Daniel Supplice (à droite). / Photos : J. J. Augustin
2 | N0
47 LUNDI 27 JUILLET 2015
TRIBUNE
O
perasyoneleksyonpoumete
yon chèf ekzekitif nan tèt
Letaananlane2010montre
aklè kijan konsòsyòm Leta
a mele ak zafè jwenn yon ekip moun
pou defann enterè l men ki dwe an
menm tan yon foto-imaj sosyete Leta
a. Yon melanj moun ki ka mete siwo
lan bouch sa k pa jwenn lèt manmèl
Leta a pou souse. Yon arimaj moun
ki ka pote louwanj poze pou nou bwè
de byè lavi miyò lan wout. Yon ekip
rajeni san yonn pa bezwen konnen
lòt depi yo chak konnen kapitèn lan.
Men sa k pi empòtan, fòk yo kapab
parèt anba limyè, gwo jounen, pou di
yo se “zom deta”, se yo ki rele Leta.
Pou nou klè, konsòsyòm Leta a
jodi a gen : Leta ameriken ki pi
gwo moso a, li la pou sove lekò ak
lè zam, li ouvè ak fèmen paradi,
pigatwa ak lanfè si nesesè. Li gen
Leta dominiken swa pou tèt pa l,
oswa an misyon pou yon ti bout
tan pou lot Leta ki bezwen sèvis
li. Vwazinay se fanmi oswa se
de zèl yon menm zwazo. Li gen
Inyon ewopeyèn ak Lafrans ki
pot drapo, epi tanzantan Lespay
oswa Lalmay di ban m fè yon kout
devan bann lan. Li gen Kanada k
ap fwote manm li fè van pou li. Li
gen Brezil ki paka fè Venezuela
chita trankil kòm li paka bay gaz
pou machinn Leta a mache. Li gen
Vatikan an ratrapaj lè lekò finn
faya pou li vinn sove lè zam.Tout
sa nou sot site la a gen yon gwo
dra lè li fè frèdichalè yo rele Loni-
LOEA. Epi li gen yon lot gwo moso
ki se branch lokal sosyete Leta a,
yon flè sezon, yon plant akwatik
san rasin.
Demokrasi vin yon mo alamòd
depi 1986. Dat sa a, konsòsyòm
nan te oblije mete deyò ekzekitif
epòk la. Li te twò ansyen, li pat
modèn, sete yon diktati. Epòk la
se dwa de lòm ki te vin a la mòd.
Kesyon pou seleksyone moun pou
bay pouvwa dekorasyon gwo sirèn.
Gwo papa diskou sou chanje vi
pi pòv yo ; losti gratis, la sent
sènn gratis, lekol gratis, jistis
gratis, demokrasi gratis fin gaye
toupatou. Tout politisyen gen yon
sèl diskou : yon mounn yon vòt.
Depi 1986, konsòsyòm Leta gen
anpil komplikasyon pou li mete
san presyon rezistans Pèp-Nasyon
an ekzekitif pa l la. Li oblije jwenn
chak fwa yon ansanm kandida ki
deside vann revendikasyon ki lan
nasyon an sou kondisyon depi ou
wè mwen la se ou ki la. Se yon
batay resanblans k ap mennen.
Menm gen eslogan ki paret : « Sa
k sanble-rasanble » oswa se mwen
ki pi kapab fè pou wou paske m
se pitit soyèt ! Voye m monte, m
a rale w monte, bagay yo pra l
chanje. Pwopagann tanmen sou
zafè yo bon, yo pa bezwen lajan
Leta pou yo viv. Oswa y ap mache
di yo se sen estati yo pa bezwen
manje. Men yo bezwen lwanj ak
chalè pèp la pou ankouraje yo fè
bon bagay pou li.
Konsa ventuitan pase, y ap defile
youn aprè lòt san pa gen okenn
amelyorasyon lan vi nasyon an.
Lè se pa lacharite, se bwè soup
ak mounn zafè pa bon lan Palè.
Se ede pèp. Lè se pa wòch nan dlo
ki pou al fè yon ti chofe nan solèy,
se mete tout mounn lan lombraj.
Men mapou a pa laj ase, ni pa
gen ase dlo fre kap koule anba l.
Batay pou vinn manm ekzekitif
leta vinn pi makònnen. Nasyon an
pi ekzijan. Li konprann chak jou
pi plis zafè mouton pa zafè kabrit.
Jodi a se pa eleksyon yo pa menm
ka fè ki pra l retire konsòsyòm lan
nan meli-melo sa a, se ekzistans li
ki menase. Menm yo menm vin ap
pale de fè yon konferans nasyonal
pou jwenn solisyon pou sove leta
a, san dezòd. Yo pa pè pale pou di
se sèl enstitisyon ki pou rezoud
pwoblem nan. Se pa lari a. Fòk
mounn ta kwè institisyon yo se
pa kò Leta, men se pèp-nasyon
an ki te konstwi yo mete pou jere
lavi l. Se li ki te chwazi lalwa ki
deklare l se yon peyizan epi ki
derefize rekonèt li tankou mounn
k ap viv nan yon peyi ale wè pou
yon sitwayen.
Lè y ap di Leta a fini, yo konnen
se pa vre, yo tout konnen Leta gen
anpil resous ankò pou li kenbe.
Gade pou wè valè kantite kandida
k ap batay pou vin sèvi l, pou
kenbe l dyanm, ede li pwospere,
ba li fòs pou piye benefis travay
Pèp-Nasyon an. Depi kilè yon
groupmam sosyal ki batize tèt
li elit, k ap prepare pitit li pou
vin ranplase l ta ka disparèt tèt
li ? Se pou sa Leta gen sosyete
pa l. Sosyete Leta a ki se tout
gwoup moun ki lan sityasyon pou
vin manm ekzekitif li a (pouvwa
ekzekitif, lejislatif, jidisyè, lokal se
egalego), oswa ki regwoupe tèt yo
kòm gadyen siveyan enterè l kont
Pèp-Nasyon. Sole paka mouri!
Group mounn ki batize tèt yo, elit
entelektyèl, paka di w jouk jodi
a si yo rive jwenn yon pawòl ki di
kisa Ayisyen ye san se pa mezire
pou yo mezire l ak yon lot pèp
oswa pou sa pi fasil yo dakò pou
di se yon pèp kap ri ak danse. Yo
poko ka devlope yon lide siman
lakòl nan mitan Pèp-Nasyon an,
yon ideyoloji. Pa menm gen yon
chante tout Ayisyen kapab chante
ansanm mo pou mo.
Ni sa k rele tèt li elit ekonomik la
paka di w lan ki systèm ekonomik
l ap fonksyone oswa kijan travay
ka fè moun gen lajan, bati richès.
Yo gen lajan sere ak anpil byen
men yo pa enterese transfòme
yo an kapital ekonomik ki pou
donnen richès.Yo rele tèt yo elit
finansyè pou mache ranmase kòb
Pèp-Nasyon an ap mete soukote
pou demen li, san yo pa bay lajan
sa valè lan travay yo ta fè ak li pou
li vin pi plis.
Menm lè kontradiksyon anndan
Leta ta kab fè yon lòt brasaj
moun parèt. Sa k ta ka sanble
chanjman, se yon mouvman
agranman k ap ba w menm bèt
la apre de twa mouvman.Yo la
depi avan Lendepandans peyi a
lan ede kolon jere lesklavaj. Yo
pran tèt peyi a apre Lendependans
lan makonnay ansyen afranchi,
ansyen lib, nouvo lib pou kenbe
tout bosal ak kreyòl rebèl nan
chenn lespwa yon jou ya bon. De
syèk depi yo la. Kijan pou yo ta
disparèt tèt yo ? Se ranplase pou
li ranplase ak elit nannan nasyon
an. Yon elit ki boujonnen anba sa
ki la a jodi a pou derasinen l.
Pandan yon bò y ap repete Pèp-
Nasyon an se pèp andeyò, sou yon
lot bò y ap mache di tout kote yo
se elit k ap viv lavil. Yo eklere. Yo
modèn. Se yo ki konnen sa pèp
la vle ak kijan pou yo ba l sa li
bezwen. Lè mòd pawòl sa yo ap
pale, kijan pou konprann yon pèp
lan fè nwa epi elit li lan limyè ?
Moman rive pou koze elit la poze
jan pou li poze. Moman eleksyon
ta dwe pèmèt pawòl sa a pale lan
mitan tout kategori Pèp-Nasyon
an.
Elit se pa yon zafè eritaj, papa
m te elit mwen se elit tou. Moun
pa vin lelit gras ak maryaj, ni
zanmitay. Men se tout moun ki
lan travay pou amelyore la vi pa l
pèmèt lòt moun ak mwayen pa yo
jwenn wout pou chanje la vi yo.
Lè sa a, li vinn an sitiyasyon pou
pataje konpetans li, sa yo rele «
savoir-faire » li yon fason tout
moun lan gwoup sosyal li ye a
rekonèt li tankou yon modèl pou
moun swiv. Tankou yon moun ki ka
ede gwoup la pwogrese epi jere tèt
li lan enterè chak manm ki ladan
l, lan enterè gwoup la, ak enterè
peyi a. Elit paka yon koukouy k ap
klere pou èt li men se yon flanbo k
ap klere wout nasyon an la jounen
kou lannwit.
Leta ak pèp-nasyon an lan batay eleksyon
Jacques Ted St Dic
SAMKONPRANN
LUNDI 27 JUILLET 2015 N0
47 | 3
ACTUALITÉ
28 juillet 1915-28 juillet 2015 :
la jeunesse n'en saura rien
Aucoursdel’annéeacadémique2014-2015,dansleslignesdonnéesauxécolesprimaires
etsecondairesparleministèredel’ÉducationnationaleetdelaFormationprofessionnelle,
faceaucrimedel’occupationaméricaine,enrienl’Étathaïtienn’aagienvuedeporterà
indignationlesjeunesconsciencesscolariséesenHaïti.2014-2015aétéuneannéede
courscommelesautres,nosenfantsbiensanglésdansleursuniformesontfaitlejeude
nosdénégationshistoriques.
C’estàsedirequeceuxquiélaborentlesprogrammesnevoientnullementenquoiilserait
importantdefairesavoiràlajeunefillede15ansquivaauLycéeMarieJeannequ’ilya
centansunearméeétrangèreavaitcassélamembruredesonpays.
Lamémoireestd’autantplusenjachèrequandl’Universitéd’Étatd’Haïtiboiteetboitde
l’huile,quandnousvoyonscesdirecteursetdirectricesd’écolesprivéesetpubliquestelle-
mentoccupésparleprésentismeetlebanalquel’éveildesconsciencesestlecadetdeleurs
préoccupationspédagogiques.
Sinonquelquesinitiativestimidesdequelquescitoyensetdequelquesinstitutionsdel’État
telleslaBibliothèquenationaleetlaDirectionnationaledulivre.Àlajeunesse,personne
neditdansletonqu’illefaut,etsanslapsus,qu’unearméeétrangèreasouillénotre
souverainetédepeuple.
L’occupants’estdébarrassésansétatd’âmedetousceuxquisesontopposésàsonprojet.
L’occupantamisaupouvoirdesfantochesquiluipermettaientd’installersonimpérialisme
sansambages.
Surcesentrefaites,l’Universitéd’Etatd’Haïtibidouille.Leministèredel’ÉducationNationale
aadoptédouzemesuresimportantespourreleverlaqualitédel’écolehaïtienne,maisil
n’apasjugéutiled’orienterlescourscetteannéeversl’acquisitiond’unsocledesavoir
historiqueetlittérairepétrideconsciencecitoyennesurlemalquel’occupationafaitau
peuplehaïtien.
C’estAragonquidisaitaucoursdecettefameuseconférencedu21avril1959:«Ilfaut
appelerleschosesparleurnom.»
LesÉtats-Unisd’AmériqueontoccupéHaïtipendantdix-neufans,etnousportonsencore
aujourd’hui,toutaufonddenotrechair,lesblessuresdecefâcheuxmomentdenotre
histoire.
2014-2015nedevraitpasêtreuneannéeacadémiquecommetouteslesautres.Nos
enfantsdoiventsavoirlavéritédanslarhétoriquedelavérité.
Etsicelacontinue,silesdécideurspolitiquespersistentàmaintenirlajeunessedansun
rapportd’ombreschinoisesaveclamémoirehistorique,notreÉtatserad’autantplusfaible,
sesfondementsserontartificesetjeuxdelumièresetd’autresformesd’occupationsavec
desgéométriesplussubtiless’installerontetpersonnenes’enrendracompte,personnene
diramot.ToutlemondeavaleralapiluleetjustifieratoutparlesyndromedeStockholm.
Unpaysquioublieestunpaysquisemetdanslesensdelapente,delacatastrophe.Parmi
touscescandidatsquiconcourentauxélections,quiestconscientdecela?Quipourra
rassemblerlesfemmesetleshommesd’Haïtisurleschantiersdesamémoire?
Dangelo Néard
Édito
Le CEP forcé
de reconsidérer
sa formule
par Noclès Débréus
HAÏTI/ÉLECTIONS/FINANCEMENT
» suite de la première page
Suite à une rencontre qui a eu lieu
le jeudi 23 juillet 2015, entre des
membres du gouvernement et le
Conseil électoral provisoire, il a été
décidé de répartir la somme ainsi
: 10 % pour les partis politiques
agréés par le CEP, 20 % iront aux
candidats agréés à la présidence
ayant été inscrits sous la bannière
d’un parti politique, 10 % pour
les candidats agréés au Sénat,
20 % aux candidats agréés à la
députation, 25 % aux candidats
agréés aux municipalités et
collectivités territoriales et 15 %
pour les partis ayant présenté le
plus de candidats de sexe féminin,
ceux ayant un handicap physique
ainsi que les candidats détenant
un niveau universitaire sanctionné
par au moins une licence.
L’argent est déjà disponible, pré-
cise le ministre chargé des Ques-
tions électorales, qui dit attendre
que le CEP lui envoie les formu-
laires des partis ayant déposé leur
demande pour faire le suivi. Alors
que Jean Fritz Jean Louis invite les
partis politiques à remplir les for-
mulaires de demande de subven-
tion au CEP, le conseiller électoral
et vice-président de l’organisme
électoral, Pierre Manigat Junior,
dit n’être pas encore touché de ce
dossier. En plus, informe-t-il, la
question de financement n’est pas
une priorité pour le CEP, dont la
principale préoccupation consiste
à rendre effective la date du 9 août
et surtout à organiser de bonnes
élections.
Entre-temps, le CEP a publié
dimanche la liste des superviseurs
appelés à servir aux prochaines
joutes électorales conformément
aux articles 11 et suivants du
décret électoral du 2 mars 2015.
Ils sont plus de 4 000 à être rete-
nus suite au concours organisé le
CEP la semaine dernière.
Vijonet Déméro, secrétaire général du CEP. / Photo : J. J. Augustin
WWW.LENATIONAL.HT
10, RUE GABART · PÉTION-VILLE
EMAIL: INFO@LENATIONAL.HT
PUBLICITE@LENATIONAL.HT
REDACTION@LENATIONAL.HT
(509) 4611-1010 / 3214-5554
PROPRIÉTAIRE : LE NATIONAL. SA
DIRECTEUR :
JEAN GARDY LORCY
DIRECTION ARTISTIQUE :
FABRICE LAFLEUR
RÉDACTEUR EN CHEF :
GARY VICTOR
RÉDACTEUR EN CHEF ADJ :
HENRI ALPHONSE
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION :
JACQUES DESROSIERS
JDESROSIERS@LENATIONAL.HT
CONSEILLER À LA RÉDACTION :
PIERRE CLITANDRE
SECTION ACTUALITÉ :
LIONEL EDOUARD
SECTION CULTURE :
DANGELO NÉARD
SECTION ECONOMIE :
HENRI ALPHONSE
SECTION SPORTS :
GERALD BORDES
SECTION SOCIÉTÉ :
JOE ANTOINE JN-BAPTISTE
RÉDACTEURS :
NOCLÈS DEBRÉUS,
CADET JEAN MICHEL,
STÉPHANIE BALMIR,
EDDY LAGUERRE, KENSON DÉSIR,
REYNOLD ARIS,
SCHULTZ LAURENT JUNIOR
WALTER CAMEAU
PHOTOGRAPHES :
JEAN JACQUES AUGUSTIN, RUBEN CHÉRY
CORRECTEURS :
JEAN ERIC FOUCHÉ, FRANTZ CLERGÉ,
JACKSON JOSEPH
GRAPHISTE : JUNIOR ADME
CARICATURISTE : FRANCISCO SILVA
DISTRIBUTION : PIERRE PAUL EMMANUEL
ADMINISTRATION : RACHELLE COMPÈRE
•••••••••••••
IMPRIMÉ EN HAÏTI PAR
LES ÉDITIONS DES ANTILLES S.A
4 | N0
47 LUNDI 27 JUILLET 2015
ACTUALITÉ
Nesmy Manigat pense déjà
à la rentrée scolairePar Évens RÉGIS
HAÏTI/ÉDUCATION
C
inq cents millions de gourdes,
informe le Ministre, sont déjà
allouées pour la dotation et la
subvention des manuels sco-
laires à 70 %. En vue de poursuivre,
dit-il, les efforts d’encadrement des
élèves pour une éducation de qual-
ité, 5 000 tablettes et 250 tableaux
numériques vont être distribués dans
tous les lycées de la République.
Monsieur Nesmy envisage également
d’actualiser et de mettre en œuvre le
Plan national de formation des maî-
tres, tout en mettant à leur disposi-
tion un logiciel de gestion scolaire,
pour le contrôle du pédagogique et
de l’administratif.
L’Inspection générale de l’adminis-
tration de l’éducation nationale
et de la formation professionnelle
(IGAENF) est la nouvelle entité du
MENFP qui aura la lourde tâche,
à partir de cette année, d’évaluer,
de contrôler et d’assurer le suivi
des politiques publiques relatives à
la formation professionnelle. Cette
entité, explique le Ministre, doit
aussi s’assurer du bon usage des
crédits publics mobilisés pour le
fonctionnement du système éduca-
tif, et fournir chaque année, avant
la rentrée scolaire, un rapport au
Ministre sur le service public de
l’éducation nationale.
Dans un souci d’intégration,
d’égalité, de traitement et de
sécurité de tous les élèves des
écoles nationales et des lycées,
l’uniforme sera pour la première
fois unique pour tous en Haïti.
Selon les indications du Ministère,
tous les élèves des écoles publiques
au niveau fondamental (1re AF à 9e
AF) porteront désormais chemise ou
corsage à carreaux de couleur bleu
marine et blanc, sur un pantalon
ou une jupe bleu marine. En ce qui
concerne les élèves du secondaire,
ils porteront également un pantalon
ou une jupe bleu marine, mais à la
seule différence, avec chemise ou
corsage bleu ciel.
L’accent a été aussi mis sur la
généralisation du programme du
secondaire rénové, expérimenté
dans quelques écoles en Haïti
depuis l’année 2007. Souvent
appelé nouveau secondaire,
le Ministre a voulu en ce sens
porter à la connaissance de tous
que, contrairement aux années
antérieures, ce programme entrera
en application dans toutes les
écoles de la République à partir
de la prochaine rentrée scolaire.
Les programmes scolaires seront
donc modifiés et réadaptés, afin
que les jeunes terminant leurs
études classiques puissent quitter
l’école et franchir les barrières de
l’université avec déjà un métier en
main.
Le permis provisoire d’enseigner
(PPE), rappelle le Nesmy Manigat,
est en phase de matérialisation.
Selon la garantie qu’il a donnée,
70 000 cartes vont être distribuées
à partir de cette rentrée scolaire.
Ce permis, rassure-t-il, donnera
aux enseignants non seulement le
droit à la Carte avantage éducation
(CAE), mais aussi le droit à
divers autres privilèges, comme
l’internet, les cartes téléphoniques
et la carte d’assurance Ofatma,
qui les habilitera à bénéficier plus
facilement de services hospitalières
et médicaux.
Concernant le Psugo
Nesmy Manigat a annoncé qu’avec
l’appui de l’Unité de lutte contre
la corruption les enquêtes vont
se poursuivre à l’échelle du pays,
afin de sanctionner les fraudeurs
et récupérer les fonds. Ces fonds
récupérés vont être utilisés dans
des actions de formation et dans
des programmes d’appui en faveur
des écoles qui ont suivi toutes les
procédures établies pour avoir
accès au programme.
Dorénavant, l’arrêté concernant
les 12 mesures va être appliqué en
toute rigueur. Seulement les écoles
publiques, indique le Ministre, sont
autorisées cette année à recevoir
les cohortes du Psugo entre la
1re et la 2e année fondamentale.
Les écoles privées, quant à elles,
pourront les recevoir à partir de la
3e AF. Une décision qui, selon lui,
contribuera à faire de la promotion
pour les écoles publiques du pays.
Laproblématiquedudéveloppement
anarchique d’établissements
d’enseignement a été soulevée. Et
selon les informations de première
main, le processus d’octroi de
certification est désormais mis en
veilleuse par le MENFP. La Direction
de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique (DESRS) ne
reçoit plus de nouvelles demandes
d’autorisation de fonctionnement,
jusqu’à l’approbation de la nouvelle
loi sur l’enseignement supérieur
par le Parlement de la République.
L’intégration et le paiement progres-
sifs des personnels enseignants et
administratifs, confirme le numéro
un du MENFP, sont aussi en per-
spective, suivant les engagements,
et à partir des disponibilités du
nouveau budget et d’autres res-
sources du Ministère. Le Ministre
dit compter sur l’entière collabora-
tion de tous les acteurs concernés,
tout en les assurant de sa totale
détermination à œuvrer pour une
école haïtienne moderne, ouverte,
inclusive et efficace.
Nesmy Manigat, ministre de l’Éducation nationale et de la Formation
professionnelle. / Photo : J. J. Augustin
Environ un mois après la fermeture des classes, le MENFP envisage déjà les
stratégies pour la rentrée de la nouvelle année scolaire prévue pour le 7 septembre
2015. « L’uniforme unique pour les écoles publiques, la mise en vigueur du plan de
la qualité de l’éducation et de la bonne gouvernance, la création d’une inspection
générale de l’administration scolaire, la problématique du Psugo, le programme
du secondaire rénové » sont, entre autres, les points qui ont été abordés par le
Ministre, vendredi dernier à Royal Oasis, lors de l’atelier sur la généralisation de la
première année du secondaire rénové.
LUNDI 27 JUILLET 2015 N0
47 | 5
ACTUALITÉ
D
aniel Supplice! Un nom
qui forcément marquera le
mandat de Michel Martelly.
Ses sorties controversées
et ses remarques jugées osées sur le
président de la République le jour
de son investiture resteront dans les
annales. Le dernier scandale qu’il
a soulevé, dans un contexte où la
diplomatie haïtienne, mise à mal
dans les négociations sur le dossier
de la déportation des migrants en
République dominicaine, tente de
reprendre le dessus, embarrasse.
Cette fois, c’est le Programme
d’identification et de documenta-
tion des Haïtiens (PIDIH) que M.
Supplice démonte.
Un programme mené sous l’égide
de son successeur au ministère
des Haïtiens vivant à l’étranger
(Mhave), François Guillaume II,
qui en faisait une priorité absolue
et pour lequel l’État haïtien a
dépensé officiellement plusieurs
millions de dollars.
Daniel Supplice, sur ce dossier,
se prononce sans équivoque
: « Le PIDH est un échec. »
Tout comme, dit-il, la politique
extérieure d’Haïti. Il s’aligne ainsi
sur la position dominicaine qui
fait croire que c’est l’incapacité
de l’État haïtien à délivrer
des documents d’identité aux
migrants haïtiens qui est la cause
des déportations.
Une affirmation malvenue
alors que le dossier est encore
pendant devant l’Organisation
des États américains qui avaient
envoyé récemment sur l’île une
commission d’enquête pour
évaluer la situation. Une enquête
dont les conclusions font peur
aux Dominicains qui avaient déjà
dénoncé la décision du secrétaire
général de l’OEA, Luis Almagro, de
former cette commission. Du côté
haïtien, une initiative applaudie
par le gouvernement et qui s’ajoute
à la décision déjà prononcée par
la Cour interaméricaine des droits
de l’Homme condamnant, le 24
octobre 2014, l’arrêt 168-13.
Depuis quelques jours, les
diplomates haïtiens sont à
l’offensive, non seulement devant
les organisations internationales
(OEA, ONU), mais également
dans leurs prises de parole pour
obtenir la signature du protocole
de rapatriement. Un document
qui, pour le ministre des Affaires
étrangères, Lener Renaud, est
fondamental en vue de contrôler
les flux de déportés qui déferlent
constamment sur la ligne
frontalière. Cette dernière sortie
fracassante de Daniel Supplice
embarrasse et ouvre un peu plus
la brèche aux Dominicains dans
leurs actions scélérates.
Courroucés, les responsables de la
diplomatie haïtienne ont rappelé
M. Supplice. Une révocation
plutôt subtile. C’est un geste rare
et très symbolique d’un ministre
Haïtien des Affaires étrangères qui
explique la gravité des déclarations
de Daniel Supplice, du moins pour
l’administration Martelly, sous les
feux des critiques pour la gestion
dite plutôt calamiteuse du dossier
des rapatriements.
Monsieur Supplice offre ainsi
un argument supplémentaire
aux autorités dominicaines pour
justifier l’horreur de l’apatridie et
du racisme manifestés à l’endroit
des migrants. Très amer face à ce
rappel, Daniel Supplice exhorte
les autorités haïtiennes à se
libérer des rapports du passé,
également « des conseils des
officines suspectes ». Toutefois,
faut-il le rappeler, l’incapacité du
gouvernement haïtien à fournir
des documents d’identité à ses
ressortissants est l’élément central
de la stratégie des responsables
dominicains qui accusent Haïti de
mener, au niveau international,
une campagne de dénigrement
contre eux. Cette vérité que M.
Supplice croit devoir rendre
publique, du point de vue politique
nuit et elle sonne, dit-on, comme
un discours intéressé.
Dans sa lettre au président de
la République, l’ambassadeur
fraîchement déchu appelle aussi
à la raison et invite à bannir
l’amateurisme et l’improvisation
dans nos rapports avec notre
voisin. II maintient que le PIDIH
est un échec. Provocation ou
règlement de comptes ? En tout
cas, François Guillaume II, sur un
ton plus apaisant, répond et invite
à mettre fin à la politique du bouc
émissaire. Il a aussi invité les
responsables à se mettre à la hau-
teur, tout en présentant un léger
bilan du PIDIH qui, durant les six
premiers mois, auraient atteint ses
objectifs. Une polémique inutile
qui, contrairement à l’intention
ouvertement déclarée de M. Guil-
laume II, détourne justement
l’attention de la population de
l’essentiel.
François Guillaume II dit égale-
ment avoir hérité d’une « politique
de marronnage », il rejette les
déclarations faisant état d’échec
du PIDIH. Un programme qui,
après un an d’existence, n’aurait
pas pu, dit-il, résoudre le prob-
lème d’expulsion. « Mauvaise foi
intellectuelle », c’est ainsi qu’il
qualifie les accusations formulées
contre ce programme qu’il a lui-
même coordonné, pointant ainsi
M. Supplice sans le nommer.
Aussi, l’ancien consul général
d’Haïti à Miami attire l’attention
sur la nécessité de prendre con-
naissance des objectifs du PIDIH
avant de formuler des critiques.
Daniel Supplice et François
Guillaume II s'affrontentPar Lionel Edouard
HAÏTI/RÉPUBLIQUEDOMINICAINE/PIDIH
La décision du ministère des Affaires étrangères de rappeler l’ambassadeur d’Haïti en République dominicaine
la semaine écoulée fait couler beaucoup d’encre. Le concerné, Daniel Supplice, continue de dénoncer le PIDIH
(Programme d’identification et de documentation des Haïtiens) et l’amateurisme dans la diplomatie haïtienne. Il
qualifie sa mise à pied de « déroute de l’intelligence ». Des déclarations qui ont poussé son successeur au MHAVE,
en charge du PIDIH, à contre-attaquer et présenter un bilan de ses activités.
» suite de la première page
6 | N0
47 LUNDI 27 JUILLET 2015
ACTUALITÉ
P
lus qu’un vœu pieux, l’agenda
législatif de l’OPL s’inscrit
dans son programme quin-
quennal (2016-2021) élaboré
dans un document portant sur les
stratégies de la refondation de l’État-
nation. Il comporte, dans la perspec-
tive que ce parti accède au pouvoir,
31 projets de lois non exhaustifs
portant sur des thématiques majeurs,
notamment l’éducation, la sécurité
et l’emploi. Trois axes prioritaires
du parti, selon son coordonnateur,
le professeur Sauveur Pierre Étienne
qui croit que cette initiative de l’OPL
se veut une directive forte visant à
accompagner ses élus. Fort du lead-
ership du parti, ces derniers, pour-
suit-il, en seront rassurés et aptes à
représenter dignement leur parti au
Parlement.
Emplois
Tenant compte de l’urgence de
l’heure, l’OPL dit vouloir adresser
rapidement, si elle accède au pou-
voir, les défis socio-économiques à
travers un cadre légal. Les problèmes
ponctuels liés à la dépréciation de
la gourde, la déportation massive
d’Haïtiens en provenance de la
République dominicaine, relèvent
fondamentalement, selon Sauveur
Pierre Étienne, des causes profondes
du système économique moribond
haïtien. C’est pourquoi, pour redyna-
miser l’économie, M. Étienne dit que
son parti, à titre d’illustration, cible
des secteurs porteurs tels le tourisme
et l’agriculture, susceptibles de créer
des emplois. Le politologue estime
qu’en valorisant plusieurs dizaines
de milliers d’hectares de terres inex-
ploitées dans le pays et en maîtrisant
l’eau, facteur de productivité agricole,
ce secteur peut être à même de créer
à lui seul plus de 100 mille emplois.
Plusieurs projets de loi contenus
dans cet agenda législatif portent sur
l’économique. Citons, entre autres :
le projet de loi de modernisation de
l’économie, le projet de loi portant
création des zones économiques spé-
ciales, le projet de loi portant création
et organisation de l’Agence nationale
du développement du tourisme et le
projet de loi d’orientation de la poli-
tique industrielle.
Éducation
L’accès à l’éducation pour tous est
l’une des priorités de l’OPL. Mais à
l’opposé de la stratégie de l’équipe au
pouvoir visant à renforcer les écoles
privées, le parti de la figure emblé-
matique, le regretté Gérard Pierre
Charles, privilégie l’enseignement
public en instituant notamment la
triple vacation. Hormis la quantité,
M. Étienne a fait savoir que son parti
prend à cœur la qualité de l’éducation
en mettant emphase sur la formation
des maîtres.Les projets de lois y rela-
tifs sont les suivants : projet de loi
sur la réforme éducative, projet de
loi portant réorganisation et moderni-
sation de l’enseignement supérieur,
projet de loi portant organisation et
modernisation de la haute autorité de
l’Université et de la recherche scien-
tifique, projet de loi portant réorgan-
isation et modernisation de la forma-
tion professionnelle et le projet de
loi portant création, organisation et
fonctionnement de la haute autorité
de l’audiovisuel.
Sécurité
Pour pallier les limites de la Police
nationale d’Haïti (PNH), l’OPL dit
croire nécessaire la mise sur pied
d’une force armée professionnelle
capable de pourvoir à la sécurité du
pays, notamment au niveau de nos
points frontaliers. Pour ce faire, le
candidat à la présidence de l’OPL
croit judicieux de négocier avec les
États-Unis d’Amérique ou même
d’obtenir le support de l’ONU dont
le retrait des troupes en Haïti doit
être fait de façon graduelle et ordon-
née. L’OPL compte, dans son agenda
législatif, pas moins de quatre projets
de loi pour matérialiser ce projet qui
demande, selon Sauveur Pierre Eti-
enne, des dirigeants qui s’y connais-
sent en la matière. Il s’agit du projet
de loi portant réorganisation et mod-
ernisation de l’armée, le projet de loi
de programmation militaire, le projet
de loi portant création de la Direction
centrale de renseignement intérieur
et le projet de loi portant création,
organisation et fonctionnement du
Conseil national de sécurité.
L’homosexualité,
une question épineuse
Interrogé sur la position de l’OPL
sur la légalisation du droit du mar-
iage homosexuel, Sauveur Pierre
Étienne estime, d’entrée de jeu, que
son parti ne fait pas la promotion de
l’homosexualité à travers son agenda
législatif. Si un candidat de l’OPL
était partisan du mariage pour tous,
qu’il l’assume. Mais cela n’engagerait
pas le parti en soi.
Toutefois, en tant que parti de
centre gauche, Sauveur Pierre
Étienne dit que son parti respecte le
droit des minorités. C’est pourquoi,
soutient-il, l’OPL n’approuvera
aucune forme de violence exercée
contre un gay ou une lesbienne. De
même, met-il en garde, en prenant
les rênes du pouvoir, l’OPL mobil-
isera l’appareil judiciaire contre
tout homosexuel qui ferait usage
de la violence pour parvenir à ses
fins. Monsieur Etienne estime,
avant qu’un tel débat soit agité au
Parlement, que la question devrait
avoir l’aval de la grande majorité de
la société.Aux législatives prévues
le 9 août prochain, l’OPL compte
84 candidats à la députation et 10
au Sénat. Avec trois sénateurs en
fonction, les probabilités pour que
ce parti ait la majorité absolue au
Sénat paraissent quasi impossibles.
Même constat pour la Chambre
basse. Comment l’OPL pourra-t-elle
matérialiser son programme poli-
tique à travers la mise en œuvre
de lois inscrites dans son agenda
législatif ? Sauveur Pierre Étienne
dit être conscient de ce fait. Aussi,
révèle le candidat à la présidence, si
l’OPL accède à la présidence, il aura
à constituer un gouvernement de
coalition avec notamment les partis
représentatifs au Parlement. Car,
conclut-il, la refondation de l’État
est une œuvre collective.
P
ierre Louis Opont, président
du CEP, et Tibisay Lucena
Ramirez, présidente du CNE
se sont mis d’accord sur
les termes de ce protocole signé en
présence du ministre délégué auprès
du Premier ministre en charge des
Questions électorales, Jean Fritz
Jean Louis. Selon les dispositions
de cet accord, l’institution électorale
vénézuélienne s’engage à apporter un
appui technique au CEP dans la réali-
sation des prochaines élections dont
le premier tour aura lieu le dimanche
9 août 2015 par les législatives.
Le système électoral vénézuélien est
le plus fiable de tous les systèmes
électoraux du monde, a fait savoir
la principale responsable du CNE,
Tibisay Lucena Ramirez. Ce système
garantit la volonté exprimée dans
les urnes par le peuple vénézué-
lien, poursuit-elle, tout en mettant
l’accent sur les multiples expériences
acquises à travers les élections déjà
réalisées dans son pays. Des expéri-
ences qu’elle entend partager avec le
Conseil électoral provisoire dans le
cadre dudit accord.
« Ce sera une expérience très
enrichissante pour les deux
institutions électorales », dit-elle
avant de placer ce partenariat entre
le CEP et le CNE sous l’égide de la
solidarité historique liant les deux
peuples. Ainsi, elle dit vouloir
continuer à travailler en vue de
renforcer cette coopération historique
entre les deux pays qui remonte à
l’époque de Simon Bolivar. Outre
les élections étatiques, le Conseil
national électoral du Venezuela est
appelé aussi à organiser les élections
pour les partis politiques et même des
universités, précise Pierre Manigat
Junior, vice-président du CEP, qui
manifeste sa volonté de faire une
expérience pilote du vote électronique
dans un département lors de la
prochaine élection présidentielle.
Et Grâce à l’appui technique du
Venezuela, les premières expériences
de transmission des procès-verbaux
de manière électronique se feront
lors des prochaines élections, selon
les propos de Jean Fritz Jean Louis
qui annonce, dans un futur pas
trop lointain, l’implémentation du
vote électronique dans le système
électoral haïtien.
« C’est un pas de plus dans l’histoire
d’Haïti et du Venezuela. Aujourd’hui,
le Venezuela guide les pas d’Haïti
vers le vote électronique, et dans
les élections à venir le CEP doit
commencer à implémenter le vote
électronique avec la transmission
des procès-verbaux », a déclaré Jean
fritz Jean Louis, qui a expliqué sa
présence à la signature de cet accord
comme un acte qui atteste la volonté
du gouvernement et l’approbation
pleine et entière de l’exécutif à ce
partenariat conclu entre le CEP et
le CNE.
Pierre Louis Opont, qui a visité
récemment le Venezuela, dit
beaucoup miser sur l’expérience
du Conseil national électoral du
Venezuela pour améliorer le savoir-
faire du CEP. Ce protocole d’accord,
avance-t-il, porte sur les besoins
de l’institution électorale haïtienne
en matière d’assistance technique,
d’appui à la facilitation de la
compréhension du système électoral
de manière globale et aussi en termes
d’appui à la formation électorale.
Le Venezuela au secours du processus électoral
Par Noclès Débréus
HAÏTI/ÉLECTIONS
OPL : un riche agenda législatif
Par Jean Michel Cadet
ÉLECTIONSLÉGISLATIVES
L’Organisation du peuple en lutte (OPL) est l’un des rares partis politiques, à la
veille des élections, à disposer d’un agenda législatif. Faisant de la refondation de
l’État-nation le socle de son cadre programmatique, ce parti de centre-gauche dit
s’évertuer à moderniser la vie politique en Haïti, notamment par la mise en œuvre
de lois susceptibles d’adresser les problèmes cruciaux du pays.
Les responsables du Conseil électoral provisoire (CEP) ont paraphé un protocole d’accord avec le Conseil national
électoral (CNE) du Venezuela, le vendredi 24 juillet 2015, à l’hôtel El Rancho. À travers ce protocole, il est établi
une entente qui permet à la République bolivarienne du Venezuela de fournir une assistance technique au CEP en
ce qui concerne la formation ainsi que la facilitation de la compréhension du système électoral.
LUNDI 27 JUILLET 2015 N0
47 | 7
I
l s’agit également d’améliorer la
productivité agricole par des tech-
niques plus modernes, aménager
des bassins versants, promouvoir
des systèmes de transformation et de
commercialisation des produits plus
performants. Financé à hauteur de
25 millions de dollars américains par
l’USAID, ce projet s’étendra sur une
période de trois ans. Le riz, le maïs,
la banane, les haricots, les légumes
et la mangue sont ses filières ciblées.
Près de 60 mille familles bénéfi-
cieront de ce projet qui sera implé-
menté dans des zones telles la plaine
du Cul-de-Sac, les communes de
Kenscoff, Pétion-Ville, Cité Soleil, la
Croix-des-Bouquets, Ganthier et de
Thomazeau. Le couloir des Matheux,
incluant les communes de Cabaret,
de l’Arcahaie, de Saint-Marc et les
communes de Mirebalais et de Saut-
d’Eau, sera pour la production et
l’exportation de mangues.
Saluant la mise en œuvre de ce projet,
le titulaire du MARNDR, Fresner
Dorcin dit constater que l’accès à
l’eau est un problème majeur. Il
informe à cet effet que le ministère
qu’il dirige a déjà acheminé une note
aux différentes institutions telles les
organisations non gouvernementa-
les et les bailleurs de fonds pour en
faire une gestion rationnelle. Selon
lui, il revient à tout un chacun de
mettre la main à la pâte. Ainsi, il croit
que tous les enfants du pays doivent
cesser de se gargariser de mots. Il
les exhorte à donner une priorité à
l’eau d’irrigation afin de résoudre le
problème de la sécheresse.
Déterminé, le numéro un du
MARNDR rappelle que la mauvaise
gestion de l’eau durant l’année précé-
dente a occasionné la sécheresse et,
par ricochet l’insécurité alimentaire.
Il informe qu’un diagnostic a déjà été
émis avec les différents partenaires
du ministère. Cette évaluation a
permis de voir que le pays n’utilise
que 9 % de ses potentialités en ce
qui a trait à l’eau d’irrigation dont
il dispose. En clair, il n’utilise pas
efficacement ses ressources.
Pour remédier à cette situation, M.
Dorcin a réitéré son engagement
d’accompagner les agriculteurs en
vue de leur permettre d’écouler
leurs produits valablement et d’en
tirer profit. Ainsi, il convient de ren-
forcer le partenariat public-privé.
Selon ce qu’il a déclaré les hommes
d’affaires désirant investir dans le
secteur agricole peuvent bénéficier
d’une exonération s’étendant sur une
période de douze ans. Il a aussi plaidé
pour une coopération axée sur l’agro-
business. Cette démarche, soutient-
il, permettra de réduire le flux de
produits importés qui est de l’ordre
de plus de 80 % à environ 40 % d’ici
à 2017 sur le marché local.
De son côté, le directeur ad intérim
de l’USAID, Jonathan Conly a indiqué
que le projet “Feed the future” est
une initiative lancée par le gouverne-
ment américain visant à éradiquer la
faim et la malnutrition à travers le
monde par l’augmentation de la pro-
duction agricole et le renforcement
de la sécurité alimentaire.
Selon M. Conly, “Feed the future”
n’est pas une simple extension de
celui de Winner I. Il vise à contribuer
à l’amélioration des techniques agri-
coles et des accès aux marchés dans
les zones d’intervention. À terme,
poursuit-il, il est un programme
qui vise également à renforcer les
associations locales clés notamment
les associations agricoles en vue
d’arriver à une meilleure gestion de
leur compréhension et d’en faire une
modernisation durable pour Haïti.
S’agissant de l’accès au crédit, qui
est un facteur essentiel au développe-
ment agricole, le directeur ad intérim
de l’USAID informe que l’institution
qu’il représente s’engage à travailler
avec les institutions financières de la
place pour les aider à diminuer le taux
lié au crédit et, faciliter un meilleur
financement aux entreprises rurales
et les associations d’agriculteurs.
Dans la même veine, le directeur
du projet “Chanje lavi plantè”, Jean
Robert Estimé a déclaré dans le
cadre de ce programme, les autorités
vont travailler avec près de 60 mille
ménages. Mais, elles s’engageront
d’arriver à 90 mille à Kenscoff. Il dit
y constater un changement de men-
talité. Les planteurs se sont mués en
agriculteurs (entrepreneurs). Aussi,
a-t-il souligné la nécessité de donner
la priorité à l’eau, à la bonne semence,
au renforcement du partenariat
entre l’USAID et le MARNDR, une
attention particulière aux femmes et
l’augmentation de l’agriculture dans
la plaine du Cul-de-Sac.
L'USAID et le MARNDR s'engagent à « chanje lavi plantè »
Par Reynold Aris
HAÏTI/AGRICULTURE
L’Agence américaine internationale pour le développement (USAID) en partenariat avec le ministère de
l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural (MARNDR) a lancé officiellement le projet
: Feed the future Haïti « Chanje lavi plantè » dans les Centres ruraux de développement durable (CRDD),
respectivement à Bas-Boën (Croix-des-Bouquets), à Kenscoff et à Duvier, le vendredi 24 juillet 2015. Réaliser des
investissements dans le secteur agricole, la gestion rationnelle des ressources naturelles et un système de post-
récolte, sont, entre autres, les objectifs poursuivis par les organisateurs en lançant ce projet.
8 | N0
47 LUNDI 27 JUILLET 2015
MONDE
L
e Kenya est « à la croisée des
chemins », a estimé dimanche
à Nairobi le président améri-
cain Barack Obama, dans un
discours chargé d’émotion où il a
appelé le pays à tourner la page du
tribalisme et de la corruption.
« Le Kenya est à la croisée des
chemins, à un moment fait de
dangers, mais aussi de promesses
énormes », a-t-il lancé depuis un
complexe sportif de la capitale,
dans une allocution retransmise en
direct sur les principales chaînes
du pays.
Barack Obama a bouclé dimanche
une tournée de deux jours dans le
paysnataldesonpèreavantdepartir
pour l’Ethiopie, deuxième étape
de son quatrième déplacement en
Afrique en tant que président.
Cette visite a été placée sous haute
sécurité - des secteurs de Nairobi
verrouillés, l’aéroport brièvement
fermé pour son arrivée et son
départ -, le Kenya étant depuis
plusieurs années la cible d’attaques
spectaculaires des islamistes
somaliens shebab.
Mais elle a aussi été précédée et
accompagnée d’une véritable
« Obamania », les Kényans ne
boudant pas leur joie d’accueillir
enfin « l’enfant du pays » devenu
président américain.
Avant d’accéder à la Maison
Blanche en 2009, Barack Obama
était venu trois fois au Kenya, en
quête de ses racines: il est né à
Hawaï d’une mère américaine et
d’un père kényan qu’il n’a que très
peu connu. En tant que président,
il n’était cependant encore jamais
revenu dans ce pays d’Afrique de
l’Est.
Le dirigeant américain a largement
usé du registre sentimental lors de
sa visite, multipliant les anecdotes
sur son père, son grand-père et sa
famille élargie, comme pour adoucir
ses critiques sans appel des fléaux
qui rongent la première puissance
économique régionale.
Le ‘boulet’ de la corruption
BarackObamaaappelésonauditoire
- quelque 5 000 personnes, dont un
parterre de responsables kényans,
mais aussi de nombreux jeunes - à
refuser la fatalité de la corruption.
« Le fait est que trop souvent, ici
au Kenya, comme c’est aussi le cas
dans d’autres endroits, la corruption
est tolérée parce c’est comme ça
que les choses ont toujours marché
», a-t-il lancé. « C’est un boulet qui
vous tire vers le bas ».
« Les gens ordinaires doivent se
lever et dire « trop c’est trop » »,
a-t-il martelé dans un discours
d’une quarantaine de minutes
entrecoupé d’applaudissements
nourris, à l’issue duquel il s’est
offert un rapide bain de foule.
Le président américain a aussi
longuement dénoncé le tribalisme,
jugeant qu’une « politique basée
sur l’appartenance à une tribu ou
à une ethnie est une politique qui
condamne un pays à se déchirer ».
Fin 2007 et début 2008, des
violences postélectorales nourries
par des rivalités ethniques avaient
éclaté au Kenya, faisant plus de
1 000 morts et des centaines de
milliers de déplacés.
Le président kényan Uhuru
Kenyatta a un temps été inculpé
pour crimes contre l’humanité
devant la Cour pénale internationale
(CPI) pour son rôle présumé dans
ces violences. Il était alors allié
au président sortant Mwai Kibaki,
dont la réélection controversée
avait déclenché les troubles.
Cette inculpation a longtemps
empêché une visite du président
américain au Kenya, jusqu’à ce que
les poursuites soient abandonnées
fin 2014. Le vice-président kényan,
William Ruto, qui se trouvait dans
le camp opposé à M. Kenyatta lors
de la présidentielle de 2007, est
toujours inculpé pour crimes contre
l’humanité devant la CPI.
La visite de Barack Obama était
officiellement centrée sur la
coopération en matière de lutte
contre « le terrorisme ». Le Kenya
et les Etats-Unis luttent tous deux
contre les shebab en Somalie:
Nairobi au sein d’une force militaire
de l’Union africaine (Amisom),
Washington via de régulières
attaques de drones.
Un attentat à la voiture piégée
contre un hôtel de la capitale de
la Somalie voisine, Mogadiscio,
est venu rappeler dimanche les
menaces que font planer les shebab,
même « affaiblis » selon les dires de
M. Obama. Au moins six personnes
ont été tuées.
Pour le président américain, cette
visite kényane aura aussi été
l’occasion de nombreuses sorties
sur les droits de l’Homme.
Barack Obama a rappelé son
attachement à « l’égalité des
droits» pour les homosexuels sur le
continent, victimes selon lui d’une
discrimination comparable à celle
qu’ont connue les Afro-Américains
aux Etats-Unis.
L’homosexualité est illégale dans la
grande majorité des pays africains,
dont le Kenya, où la législation anti-
gay est cependant très rarement
appliquée.
Les propos du président américain
n’ont d’ailleurs apparemment
pas déclenché de réaction outrée
dans les rues de Nairobi. Des
habitants, comme Ruo Maina, 50
ans, résumaient cet état d’esprit:
« Tant que cela reste privé, ça
ne nous gêne pas ». M. Obama
a aussi rencontré dimanche les
représentants d’une société civile
kényane malmenée: très active, elle
déplore des restrictions croissantes
à sa liberté d’action, au nom de la
“guerre contre le terrorisme” que
mène le Kenya.
Le locataire de la Maison Blanche
a atterri en début de soirée dans la
capitale éthiopienne Addis Abeba,
où il prononcera mardi un discours
au siège de l’Union africaine (UA),
une première pour un président
américain.
Obama appelle le Kenya à prendre son avenir en main
Sources : afp
Obama appelle le Kenya à prendre son avenir en main/ Photo : laprovence.com
Cuba fête l'anniversaire de l'attaque
de la Moncada en 1953
Sources : Reuters
C
uba a célébré dimanche
le 62e anniversaire de
l’attaque par les rebelles de
la caserne de la Moncada, à
Santiago, qui avait marqué le début
de l’insurrection castriste contre
le régime de Fulgencio Batista. A
l’occasion de cette première fête
nationale depuis le rétablissement
des relations diplomatiques avec
Washington le 20 juillet dernier,
les autorités ont promis de
continuer à défendre le socialisme
mais ont évité d’attaquer de front
les Etats-Unis.
Le 26 juillet 1953, les forces
rebelles avaient attaqué la caserne
de la Moncada à Santiago, dans le
sud-est de l’île, à 800 km de La
Havane. Ce fut l’acte fondateur de
la révolution cubaine, qui devait
triompher en janvier 1959.
Le vice-président José Ramon
Machado Ventura, dans un
discours, a salué le rétablissement
des relations avec les Etats-
Unis mais a aussi évoqué deux
sujets qui continuent d’opposer
les deux pays - le maintien de
l’embargo économique et l’avenir
de la base militaire américaine
de Guantanamo, que les Cubains
veulent récupérer.
« Maintenant s’ouvre devant nous
une route longue et difficile vers
la normalisation des relations
bilatérales, avec entre autres sujets
la fin du blocus et la restitution de
la base navale de Guantanamo », a
déclaré Machado Ventura, 84 ans,
à 6 000 personnes rassemblées à
la Moncada.
« Je ne peux vraiment pas faire
confiance aux impérialistes »,
commentait dans la foule un
ancien « barbudo », également
âgé de 84 ans, Ernesto Gonzalez,
qui participait à l’attaque de la
caserne il y a 62 ans.
« Depuis que nous avons une
république, depuis 1902, ils nous
ont toujours trompés... Ils ont volé
toutes nos richesses.
Mais nous ne les laisserons plus
nous berner. Fidel (Castro) ne sera
jamais vaincu ! ».
Cuba a célébré dimanche le 62e anniversaire de l’attaque par les rebelles de la
caserne de la Moncada, à Santiago, qui avait marqué le début de l’insurrection
castriste contre le régime de Fulgencio Batista. / Photo : REUTERS/Susana Vera
LUNDI 27 JUILLET 2015 N0
47 | 9
MONDE
L
e procès tant attendu de
l’ancien dictateur du Gua-
temala, Efrain Rios Montt, a
rapidement tourné court. Un
tribunal guatémaltèque a ordonné,
jeudi 23 juillet, l’hospitalisation dans
un établissement psychiatrique de
l’ancien militaire, afin de déterminer
s’il est en mesure de faire face à son
procès pour génocide.
Efrain Rios Montt, 89 ans, sera admis
samedi à l’hôpital national de santé
mentale Federico Mora et devra y
rester jusqu’au 3 août afin que « son
étatphysiqueetmental»soitévalué,a
fait savoir le tribunal. Le procès pour
génocide contre l’ancien dictateur
devait s’ouvrir jeudi, deux ans après
qu’une précédente condamnation
avait été annulée pour vice de forme,
mais le parquet a demandé une
expertise psychiatrique, ajournant
tout débat oral et public. Efrain Rios
Montt et José Rodriguez, son ancien
chef du renseignement, acquitté lors
du premier procès, sont accusés du
massacre de 1 771 Ixils, une ethnie
maya, soupçonnés de soutenir la
guérilla de gauche au cours de la
guerre civile qui a ravagé le pays
entre 1960 et 1996, faisant selon
l’Organisation des Nations unies
(ONU) 200 000 morts et disparus.
Assigné à résidence, l’ex-général,
au pouvoir de 1982 à 1983, devait
comparaître par visioconférence,
en raison de son âge avancé et
d’un rapport médical le déclarant
mentalement incapable d’assister
au procès.
Un état mental qui interroge
Enmai2013,laCourconstitutionnelle
avait annulé une condamnation à
quatre-vingts ans de prison contre
l’ancien dictateur pour vice de forme,
et ordonné la tenue d’un nouveau
procès. Initialement prévu pour
janvier, celui-ci avait été repoussé
grâce à une habile manœuvre de la
défense. L’accusation a exigé jeudi
qu’Efrain Rios Montt soit « interné
dans un hôpital psychiatrique pour
réaliser (…) des évaluations et des
examens » afin de déterminer son
état mental. Le parquet a mis en
doute l’objectivité d’un rapport
présenté par la défense, jugeant que
les précédents examens avaient été
faits de « manière inappropriée ». Me
Héctor Reyes, un avocat des victimes,
a lui aussi demandé de nouveaux
examens, afin de déterminer ce
dont souffre « objectivement » Efrain
Rios Montt, même si cela retarde la
poursuite du procès.
En attendant, les familles des
victimes devront encore s’armer de
patience. Les accusés ont été cités
à comparaître le 4 août, lorsque
seront connus les résultats des
examens. La défense d’Efrain Rios
Montt a demandé, en vain, que son
client soit interné dans un centre
médical privé. « La résolution porte
atteinte à la santé de mon client
», car son transfert est susceptible
de provoquer des dommages
irréversibles, a-t-il dit.
Au Guatemala, le procès du dictateur Rios Montt
ajourné le temps d'une expertise psychiatrique
Sources : Le Monde.fr avec AFP
10 | N0
47 LUNDI 27 JUILLET 2015
ÉCONOMIE
La débâcle consacrée et programmée de
l'économie haïtienne
Par Henri Alphonse | 1re partie
ENTREVUE
N
ous avons voulu en avoir
le cœur net. Car le temps
est venu de dire : arrêtez
de nous mentir ! Le temps
est venu de comprendre. De trouver
le mode exploratoire – expiatoire ?
- des différentes strates de ce disposi-
tif complexe d’envoûtement d’une
population livrée à elle-même. Pour
comprendre, nous avons sollicité les
lumières d’un homme qui a depuis
longtemps décortiqué les rouages
du paradigme en cours. Un homme
de conviction, trempé dans le mei-
lleur acier, un indigné aussi. Mon
interlocuteur, économiste de forma-
tion et d’intelligence, ce professeur
d’université, ce forgeur d’âmes, c’est
Eddy Labossière. Il a accepté de nous
faire un diagnostic, sans fards, de la
situation.
Le chant des sirènes
J’ai demandé à mon interlocu-
teur de nous faire la lecture de la
réalité économique et financière
du pays. Il me regarde, me jauge,
soupesant mes motivations. Je
viens de remuer le vase d’une eau
stagnante, de raviver les vieilles
blessures. Il hésite. Puis, tel un
fauve, il se ramasse sur lui-même.
Se concentre. Et se lance. Tout le
long de l’entrevue, il ne décolère
pas.
L’état de la situation d’Haïti,
répète-on ad nauseam, est gra-
vissime. Tout le monde le sait, le
sent. Faut-il s’inquiéter ? Battre
le rappel des troupes, mobiliser
les légions d’envoûtés ? Mais c’est
sans compter avec les chiens de
garde - pour paraphraser Paul
Nizan - notamment les marchands
d’illusions toujours prêts à se
lancer à la rescousse d’un système
bien gardé, séquelle d’une mondi-
alisation en mal de justification.
Tenez, pas plus tard que la
semaine dernière, un rapport
du Programme des nations
unies est publié qui se soucie
d’améliorer la santé économique
d’Haïti. Que nenni. Le diagnostic
n’est pas extensible. « La situa-
tion économique du pays est
catastrophique », rétorque Eddy
Labossière. Presqu’avec hargne,
il peint le tableau de la situa-
tion. Sombre et triste tableau.
Nous sommes en juillet 2015,
rappelle-t-il, nous sommes en
présence d’un pays en faillite. «
Une faillite consacrée et program-
mée ». Cette débâcle nous est
certainement venue de loin. Mais
notre économiste préfère partir
de la période du président Paul
Eugène Magloire. La production
nationale a baissé de façon dra-
matique. Le secteur agricole était
encore à cette époque le secteur
le plus dynamique du pays, avec
une participation importante au
produit intérieur brut (PIB).
Depuis, c’est la descente aux
enfers. Ce que j’entends par là ?
Une descente aux enfers caracté-
risée par une forte baisse de la
production nationale. « Même
lorsqu’on affirme qu’elle aug-
mente, en réalité c’est du bluff ».
Même les chiffres de l’Institut haï-
tien de statistique (IHSI) présen-
tés en appui à un constat public
de croissance économique éveil-
lent sa suspicion. « Parce qu’on
sait lorsqu’il y a croissance de
l’économie. On le sent ».
La croissance s’accompagne de
deux choses au moins. Elle pro-
voque la création d’emplois. Et
il n’y en a pas eu. Ensuite, elle
permet de constater une posi-
tion dominante de la monnaie
nationale. La monnaie nationale
s’apprécie. « On n’a jamais eu
cette appréciation de la monnaie
nationale et la dégringolade de la
gourde constatée aujourd’hui a
commencé depuis cette époque ».
Des crimes économiques
Lorsque le ministre Lesly Delatour
pris la décision d’éliminer les barrières
tarifaires et non tarifaires et que des
produits étrangers eurent commencé
à envahir et à prendre possession de
notre marché, la production nationale
a accusé le coup. C’est comme si l’on
avait programmé la destruction du
tissu productif du pays. Nous sommes
ainsi entrés dans un cycle irrésist-
ible d’importation de marchandises
que nous produisions nous-mêmes. «
Avant Delatour, dans les années 70 et
au début des années 80, Haïti appli-
quait encore une politique que nous
pourrions qualifier de substitution aux
produits étrangers ». Et l’économiste
de répertorier les produits fabriqués au
pays à l’époque, des produits que nous
devons aujourd’hui importer.
« Nous produisions du fer, du
ciment, dans le domaine agro-ali-
mentaire (...) Haïti pouvait aussi
se prévaloir d’une avancée que
mêmes les Dominicains nous envi-
aient : des dérivés de la tomate,
la Beurrerie du Sud produisait du
beurre, sans omettre la production
de poulets de chair et d’œufs par
les entreprises Brandt et Mayard
qui satisfaisaient la demande inté-
rieure ». Là, le visage de Laboss-
ière s’assombrit et il prit un air
scandalisé.
Tout ça a disparu, du jour au
lendemain. Sentencieux, il mar-
monne presque : « l’oligarchie
et des secteurs de pouvoir poli-
tiques se sont associés pour faire
d’Haïti un pays avec une écono-
mie d’importation ! ». Le facteur
politique – les crises politiques à
répétition - y a joué un rôle de
premier plan dans cet effondre-
ment programmé. Ces crises ont
facilité le renforcement des capac-
ités d’oligarques sans scrupules
qui en ont profité pour se posi-
tionner de façon à pouvoir faire
fortune. Sans coup férir.
Ces gens-là ne se sont jamais
préoccupés d’investir dans la pro-
duction nationale. Le professeur
d’un air rageur, se souvient d’un
épisode qui lui avait administré
un choc émotionnel. « Je le savais
déjà, mais je ne pouvais me douter
que cela irait jusque-là, avec une
telle ampleur ». Le gouvernement
haïtien s’est laissé manipuler avec
complaisance et s’est fait partie
prenante d’une opération qui dure
encore de nos jours.
« On aurait pu comprendre que
les pouvoirs publics se laissent
impliquer dans une activité pro-
ductive économiquement utile au
pays (...) Le gouvernement haï-
tien s’est lancé dans l’importation
de ciment à grande échelle (...) il
est aujourd’hui devenu un action-
naire de la CENA à hauteur de 32
à 35%. « Ce n’est pas normal »,
s’exclame l’économiste manifeste-
ment scandalisé. Peut-on imaginer
un gouvernement qui se laisse
aller à quémander des dividendes
pour majorer ses recettes et ren-
flouer son budget ?
« C’est incroyable qu’un gouvernement
se comporte de la sorte ! », s’indigne
Eddy Labossière. Sa voix s’étrangle
presque. « Le gouvernement haïtien
aurait dû, même avec ces oligarques,
intégrer les structures de la CENA, non
pas pour se lancer dans l’importation
débridée, mais pour en faciliter la
production ! ». Ce n’est pas que nous
soyons incapables d’en produire, nous
pouvons produire du ciment (…) Ces
gens-là », sa voix s’étrangle. « Ce sont
des crimes économiques, des crimes
économiques ! »
Un gouvernement qui participe à 32%
ou 35% de l’actionnariat de CENA,
qui pleurniche pour des dividendes
(…) alors qu’on aurait pu s’attendre à
ce qu’il utilise l’argent de l’Etat pour
capitaliser une entreprise privée mais
dans la production de ciment ? « Alors
que nous avons des spécialistes de la
production de ciment, alors que nous
pouvons parfaitement en produire !
». Et, notre interlocuteur de priser
que c’est normal qu’un gouvernement
utilise l’argent du Trésor public pour
capitaliser une entreprise privée, cela,
l’on pourrait l’admettre bien que ce
ne soit pas son rôle. L’Etat est là pour
créer un environnement favorable au
développement des affaires.. Mais de
là …
Son indignation est palpable. Il
en est encore tout ahuri. Et il se
rappelle de l’épisode de Voilà,
cette compagnie de téléphonie
cellulaire qui avait été mise en
vente. « Lorsque les propriétaires
de Voilà durent se résoudre à
mettre en vente les actifs – et pas-
sifs – de cette entreprise, se sou-
vient-il encore, médusé, j’ai vu un
directeur du Conseil National des
Télécommunications (CONATEL)
se dresser pour plaider en faveur
de l’acquisition de Voilà par Digi-
cel et devant le Sénat de la Répub-
lique encore ! ». L’économiste
avoue qu’il s’attendait à ce qu’il
soit vertement rabroué, remis à sa
place par les sénateurs. « Même
après l’achat des actions de Voilà
par la Digicel, le gouvernement
aurait été bien inspiré de la forcer
à les revendre ! Parce que la Digi-
cel n’avait pas le droit d’avoir plus
de 80% du marché ! ».
Et ce fut le point de départ d’une
autre mésaventure de l’économie
nationale, sur laquelle nous revi-
endrons dans la suite de ce long
entretien qui nous révèle le vrai
visage de notre économie – en
dépit du chant des sirènes – et
des menées occultes ou maquil-
lées des autres parties prenantes
de la déconfiture programmée de
notre économie.
Une machination est depuis longtemps en cours en Haïti, qui implacablement s’appliquerait à reproduire et à
consolider les fondements d’un système socio-économique prodigue pour quelques-uns et prédateur pour la
grande majorité des ressortissants de cet État en lambeaux. Tous, autant que nous sommes, nous contribuons
– à un niveau ou à un autre, inconsciemment ou volontairement – à la vitalité de cette vaste entreprise qui fait
d’Haïti ce qu’elle est aujourd’hui.
L’ économiste Eddy Labossière. /
Photo : J.J. Augustin
LUNDI 27 JUILLET 2015 N0
47 | 11
ÉCONOMIE
Agriculture durable : les fondements d'un
nouveau contrat social ?
par Étienne Landais* | 2e partie**
E
n France, les Assises du dével-
oppement durable, qui se sont
tenues en 1996, ont donné
une image du niveau de péné-
tration du concept de développement
durable dans les préoccupations des
responsables de l’action publique.
Du développement durable à
l’agriculture durable
L’indigence des contributions des
« ministères qui préparent les
hommes » (Éducation, Culture,
etc.) contrastait avec la percée
d’une culture de la durabilité dans
les contributions des « ministères
qui préparent les choses » (Indus-
trie, Equipement, Agriculture,
Aménagement du territoire). La
politique agricole en constitue
un lieu d’application privilégié,
en raison de l’importance des
impacts environnementaux des
activités agricoles et forestières à
l’échelle mondiale, de leur impli-
cation dans l’aménagement du ter-
ritoire, de leur rôle dans la qualité
et la sécurité de l’alimentation, et
des risques de crise qu’a récem-
ment rappelés l’affaire de la vache
folle.
Cela dit, la prise en compte des
impératifs environnementaux a
été particulièrement laborieuse
dans le secteur agricole français,
en dépit de l’appel prémonitoire
lancé en 1978 par le regretté
Jacques Poly en faveur d’une
agriculture « plus économe et
plus autonome ». La mise en place
dans le cadre européen, à partir
de 1985, des premières mesures
agri-environnementales (MAE)
et notamment du fameux article
19 n’est pratiquement pas suivie
d’effet en France, alors que les
Britanniques, puis les Allemands
et les Néerlandais, mettaient rap-
idement en place leurs disposi-
tifs nationaux. C’est seulement à
partir de 1989 que nous dévelop-
perons les premières opérations
expérimentales, l’impulsion déci-
sive étant donnée en 1992-1993
par la réforme de la Politique agri-
cole commune (PAC).
Longtemps réfractaires à toute
remise en cause à fondement envi-
ronnemental, les professionnels
conviennent alors, en maugréant,
que le modèle de développement
suivi depuis trente ans pouvait
poser des problèmes. Après l’heure
de la résistance et la tentation du
repli dans le bunker institutionnel,
vient alors l’heure de l’ouverture,
encore timide, sur les multiples
questions et les multiples parte-
nariats que met en jeu la réflex-
ion sur une agriculture durable.
Faciliter le changement en redé-
finissant les problèmes, justifier la
recomposition des réseaux et des
alliances, définir un nouvel hori-
zon qui permette aux adversaires
d’hier d’élaborer des compromis
autour d’objectifs communs, tels
sont les enjeux stratégiques du
concept d’agriculture durable et
les raisons de son succès.
Dans de nombreux pays, quel que
soit leur niveau de développe-
ment, la réflexion sur l’agriculture
durable est ainsi d’actualité. Pour
l’Union européenne, la déclara-
tion de Cork (novembre 1996) a
proposé de faire du concept de
développement durable le pilier
de la réflexion sur le développe-
ment rural pour les années à
venir, même si « le paquet Santer
» semble très en retrait par rap-
port à cette proposition. En
France, la Loi d’orientation agri-
cole en préparation lui fera une
large place. Il ne faut, je crois,
ni s’exagérer ni sous-estimer la
réalité du changement que cette
évolution sanctionne et annonce
à la fois. La montée en force de la
notion de développement durable
vient en effet recouvrir tout un
ensemble d’initiatives dispersées
qui tendaient à remettre en cause,
à différents niveaux et à différen-
tes échelles, les dynamiques et les
modèles de développement anté-
rieurs.
Pour citer quelques exem-
ples, les mesures en faveur de
l’extensification des systèmes de
production, les actions de dével-
oppement local reposant sur des
slogans du type « des hommes,
un territoire, un produit » - ou
même l’agriculture biologique -
anticipaient sur cette évolution.
On assiste depuis au moins vingt
ans, dans le secteur agricole, à la
construction sociale progressive
des problèmes d’environnement et
à l’évolution des mentalités vis-à-
vis de ces problèmes. Le change-
ment, de ce point de vue, n’est
donc pas si important. Mais la pro-
motion politique du développe-
ment durable vient aujourd’hui
offrir aux réflexions antérieures
un cadre conceptuel global et elle
proposera probablement demain
un cadre d’action unifié.
Il y a là pour l’action politique
un levier dont il est bien difficile
d’évaluer aujourd’hui la puissance
potentielle, c’est-à-dire la capacité
à fédérer autour d’une démarche
qualitative et non plus quantita-
tive les acteurs du développe-
ment, à mettre en cohérence et
en synergie des initiatives jusque-
là dispersées, concurrentes, voire
contradictoires, et à capter les
financements publics.
Derrière le discours sur le
développement durable, c’est en
réalité un nouveau contrat social
qui est proposé aux agriculteurs.
Et l’on ne peut exclure que
la durabilité représente pour
l’agriculture des prochaines
décennies un mot d’ordre et un
« moteur » aussi efficaces que l’a
été la productivité au cours de la
période précédente.
Sous l’égide du ministère de
l’Agriculture et de l’ANDA, un
travail pionnier de réflexion,
d’animation et de synthèse
méthodologique a été entrepris
en France, depuis 1993, dans le
cadre de l’expérimentation sur les
« plans de développement durable
» (PDD).
Ce travail a impliqué les organ-
ismes professionnels, la recherche
(INRA et EMAGREF) et surtout
un millier d’agriculteurs répar-
tis dans soixante petites régions
agricoles. Appuyée sur le slogan
« Une agriculture dynamique,
partenaire de la nature, ouverte
sur la société », cette expéri-
mentation a permis de forger un
certain nombre d’indicateurs de
durabilité, de mettre au point
des méthodes de diagnostic à dif-
férents niveaux d’organisation
(diagnostic de territoire, diagnos-
tic agri-environnemental, diagnos-
tic d’exploitation), de développer
une démarche d’ingénierie de
projets, etc. Les « contrats terri-
toriaux d’exploitation » qui font
l’objet du titre I de l’actuel projet
de Loi d’orientation agricole en
sont directement issus.
Les difficultés de la
traduction en termes
scientifiques
Dans le discours des responsables
de la recherche agronomique
également, l’objectif de durabilité
prend, depuis quelques années,
une place croissante. La réforme
récente de l’INRA s’inscrit dans
ce mouvement. Elle organise le
renforcement des recherches sur
la qualité des produits, en liai-
son plus étroite qu’auparavant
avec les recherches sur les con-
ditions de la production agricole
et l’organisation des territoires,
le renforcement des recherches
consacrées à la nutrition humaine
et à la sécurité alimentaire ; elle
met en place une direction scien-
tifique intitulée « Environnement,
Forêt et Agronomie » qui dispose
de plus d’un tiers des moyens de
l’INRA. Les documents de cadrage
de la politique scientifique de
cette nouvelle direction font large-
ment référence à la durabilité.
La recherche agronomique
française se donne ainsi les
moyens de développer dans un
cadre cohérent les recherches
qui permettront de répondre aux
multiples questions que soulève,
dans le domaine de l’agriculture et
du développement rural, le débat
sur le développement durable. Il est
clair, à ce sujet, que de nombreux
travaux s’inscrivent d’ores et
déjà dans cette perspective : les
recherches sur la lutte biologique
contre les ravageurs des cultures,
sur la limitation des intrants
et la maîtrise des effluents, sur
l’extensification des systèmes
de production, sur la qualité
des produits, sur la gestion des
espaces ruraux, en sont quelques
exemples. L’enjeu consiste à
fédérer en un tout cohérent ces
travaux dispersés et à renforcer
l’ensemble.
*Étienne Landais est chargé de
mission auprès du président de
l’Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA) et directeur
de l’École nationale des sciences
agronomiques de Montpellier.
**2e partie : Les composantes de
la durabilité à l’échelle des exploi-
tations agricoles
Depuis la conférence de Rio, et malgré les difficultés enregistrées au début de l’année 1997, lors du Sommet de
la Terre de New-York, la notion de développement durable poursuit son chemin, comme on a pu le constater au
Sommet de Kyoto (décembre 1997).
Dans de nombreux pays, quel que soit leur niveau de développement, la
12 | N0
47 LUNDI 27 JUILLET 2015
ÉCONOMIE
Honda se lance dans l'assemblage automobile
au Nigeria
Source : Jeune Afrique
Nigeria : Buhari promet de récupérer les
milliards du pétrole volés chaque année
Source : Jeune Afrique avec AFP
Le président nigérian Muhammadu Buhari s’est engagé à récupérer les sommes d’argent ahurissantes issues de
vols et de détournements de pétrole à grande échelle dans son pays et a promis de traduire les responsables de
ces transactions devant la justice, a déclaré le 22 juillet son porte-parole.
S
elon Muhammadu Buhari,
qui a réalisé une visite offici-
elle Washington du 20 au 22
juillet, l’équivalent de 250 000
barils de pétrole brut est volé chaque
jour au Nigeria, premier producteur
d’or noir d’Afrique, soit plus de 10 %
de la production nationale. Les vols
et détournements de pétrole brut
constituent un problème majeur au
Nigeria et représentent, selon les esti-
mations, des pertes de 6 milliards de
dollars (4,3 milliards d’euros) par an.
Les profits de cette escroque-
rie sont placés sur des comptes
bancaires individuels. Lors
d’un discours prononcé mardi à
l’ambassade du Nigeria dans la
capitale américaine, il a affirmé
que les États-Unis et d’autres pays
aidaient le Nigeria à pister de tels
comptes en banque.
Sommes ahurissantes
« Nous allons demander à ce que
ces comptes soient gelés et nous
allons poursuivre les individus.
La somme d’argent en question
est ahurissante. Certains anciens
ministres ont vendu environ un
million de barils par jour. Je peux
vous assurer que nous allons
pister et rapatrier cet argent et
nous appuyer sur les documents
(liés à ces comptes) pour pour-
suivre (leurs propriétaires) », a-t-il
poursuivi, selon un communiqué
de son porte-parole Femi Adesina.
M. Buhari a déjà dissous fin avril
le conseil d’administration de
la NNPC, la compagnie pétro-
lière nationale, et a ordonné une
enquête au sein de cette entre-
prise. L’année dernière, le gouver-
neur de la banque centrale, Sanusi
Lamido Sanusi, avait été limogé
par l’ancien président Goodluck
Jonathan.
Le gouverneur avait déclaré peu
de temps auparavant que 20 mil-
liards de dollars de revenus pétro-
liers n’avaient pas été versés au
budget de l’État entre 2012 à
2014, ce que contestait caté-
goriquement M. Jonathan.
M. Buhari, qui arrive au pouvoir
au moment où la chute des cours
mondiaux du pétrole a fait vaciller
l’économie, a accusé à plusieurs
reprises l’administration de son
prédécesseur d’avoir pratique-
ment vidé les caisses de l’État.
Le groupe nippon a démarré une unité d’assemblage de voitures dans le pays d’Afrique de l’Ouest. C’est sa
première usine de production automobile sur le continent.
L
e constructeur japonais
Honda a indiqué le démar-
rage, le 10 juillet, d’une usine
d’assemblage automobile à
Sango, dans l’État d’Ogun, au Nigeria.
Le groupe nippon, déjà présent dans
la production de motos au Nigeria
depuis les années 80, a indiqué dans
son communiqué publié le 12 juillet
que sa nouvelle unité de production
devrait assembler des véhicules de
sa gamme de berline Honda Accord
avec une capacité annuelle de 1 000
voitures.
Taxes
Le choix de Honda d’installer
une unité d’assemblage au Nige-
ria rejoint celui annoncé par près
d’une douzaine de constructeurs
automobiles, depuis l’imposition
d’une nouvelle taxe de 35 % impo-
sée sur les véhicules neufs impor-
tés dans le pays – en plus des 35 %
de droits de douane – en vigueur
depuis juillet 2014.
Par exemple, le français Peugeot
s’est engagé l’an dernier à redé-
marrer l’assemblage de véhicules
pour particuliers au Nigeria, une
activité interrompue depuis plu-
sieurs années, sur son site de
Kaduna (dans le nord du pays).
Début juillet 2015 l’allemand Vol-
skwagen a annoncé avoir démarré
l’assemblage de véhicules de ses
gammes Passat, Jetta CC sedans
au Nigeria, après y avoir interrom-
pu toute activité de production
automobile pendant près de 25
ans, rapporte l’agence Bloomberg.
KIA, Hyundai et Nissan sont déjà
présents dans l’assemblage de
véhicules dans le pays d’Afrique
de l’Ouest.
« L’établissement de la première
usine de production automobile
de Honda en Afrique est une
étape marquante pour nous. Cette
opération de production intègre le
savoir-faire que Honda a accumulé
au cours de sa longue histoire dans
l’industrie de la moto au Nigeria
[…]. Je pense que cette initiative
conduira à un grand bond dans
notre activité automobile au Nige-
ria et marquera la première étape
d’une expansion à l’ensemble du
marché africain », s’est félicité
Yoshi Yamane, directeur général
de Honda Motor, cité dans le com-
muniqué du groupe japonais.
En 2014, 53 900 véhicules neufs
ont été écoulés au Nigeria, dont
42 000 voitures particulières. Le
japonais Toyota, détient environ
un tiers de parts de marché devant
les sud-coréens Hyundai et Kia.
Honda écoule entre 2000 et 3000
véhicules par an au Nigeria.
Résultats
Présent dans la distribution et la
vente de pièce détachées auto et
moto en Afrique du Sud depuis
2000, Honda a ouvert une con-
cession automobile au Kenya en
2011, où le groupe japonais a
démarré la production de motos
en mars 2013.
Durant l’année fiscale qui s’est
achevée le 31 mars 2015, le groupe
japonais a enregistré un chiffre
d’affaires de 12 646 milliards de
yens (92,4 milliards d’euros), pour
un bénéfice net part du groupe de
522,7 milliards de yens (3,8 mil-
liards d’euros).
LUNDI 27 JUILLET 2015 N0
47 | 13
AVIS D’APPEL D’OFFRES
OUVERT NATIONAL
Projet du Gouvernement Haïtien - No 027/UCLBP-DAOON/07-15
Exécution des travaux d’aménagement de l’Avenue N (Tronçon compris entre Ravine Ti Sous et Rue Sicot)
Avis No AOON-09/UCLBP-AIQIP
Le Gouvernement de la République d’Haïti à travers l’Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics (UCLBP) en qualité de
Maître d’ouvrage agissant par le Programme d’Aménagement Intégré des Quartiers Informels de Port-au-Prince (AIQIP) a signé avec CHF In-
ternational/Global Communities une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée en vue de l’exécution des travaux d’aménagement de l’Avenue
N entre Ravine Ti Sous et Rue Sicot et la construction d’un dalot cadre sur la Ravine Georges.
au titre du contrat avec l’entreprise spécialisée attributaire du marché pour l’exécution desdits travaux d’aménagement indiqués ci-dessus.
-
Les principaux travaux sur ce tronçon de l’Avenue N de 750 mètres de long, sont les suivants :
- Réalisation du drainage longitudinal et transversal,
- Mise en place du corps de chaussée et du revêtement en béton hydraulique,
- Réalisation des réseaux électrique, d’éclairage, d’eau potable.
Sont habilités à participer à l’appel d’offres les entreprises ou groupement d’entreprises enregistrés en Haïti ayant un chiffre d’affaires annuel
offre pour le marché en question.
des offres par voie électronique ne sera pas autorisée.
Les offres tardives ne seront pas acceptées et seront retournées sans avoir été ouvertes.
CHF International/Global Communities décline toute responsabilité sur les offres qui ne seraient pas acheminées à l’adresse indiquée.
CHF International/Global Communities sélectionnera l’offre du soumissionnaire éligible qui se conformera substantiellement aux conditions de
Toute question relative au présent appel d’offres ouvert international devra être soumise par écrit à l’attention de
CHF International/Global Communities au no 15, Rue Tertulien Guilbaud, Christ-Roi, Port-au-Prince Haïti.
.
Téléphone: (509) 28110539 E-mail: infoproc@globalcommunities.org
Fait de bonne foi, à Port-au-Prince, le mardi 21 juillet 2015
Nubar GOUDSOUZIAN, Directeur
14 | N0
47 LUNDI 27 JUILLET 2015
Pourquoi des pauvres devant
les églises catholiques ?Par Joe Antoine Jn-Baptiste
«
On a l’impression qu’une cer-
taine institution fournit à la
société haïtienne des mendi-
ants et des pauvres, des gens
que le système aurait oubliés mais
qui cherchent, malgré tout, un moyen
pour vivre », souligne un étudiant de
la faculté des Sciences humaines. Une
fois, raconte-t-il, à la rue Monseigneur
Guilloux, à proximité du stade Silvio
Cator, une luxueuse voiture dépose
une vieille dame. Maigre et chétive,
elle portait des vêtements abîmés,
usagés et sales. Son visage, explique
l’étudiant, tenait l’éloquent discours
de la misère. « Cette dernière, une fois
descendue du véhicule, se place dans
un petit coin tout près d’un restaurant
très connu du périmètre et tend sa
main à chaque passant », a constaté
le jeune homme.
Depuis, tous les jours, a remarqué
l’étudiant, du matin au soir, elle
est là, présente sur le bord du
trottoir, à la même place, et réitère
la même pratique : demander
l’aumône à tous les passants.
A la rue Capois, presqu’en face
du Bar de l’ère, une dame dans
la quarantaine, se recroqueville
sur le trottoir tous les matins, à
la même place. « Cela fait plus de
trois ans que je la vois dans ce
coin », explique une autre dame
qui vend des bonbons à l’angle
de la ruelle Waag et de la Capois.
Cette mendiante attend de chaque
passant une pièce de cinq gourdes.
Les plus généreux ont l’habitude
de lui en donner dix. Ce qui fait
qu’au bout d’une journée, elle
gagne entre cent et cent cinquante
gourdes. Des fois, explique-t-elle,
elle ne reçoit rien. Pourtant, sur
ses lèvres, elle garde toujours un
léger sourire qui invite à la pitié
et exprime de l’espoir.
Devant l’hôpital de l’Université
d’État d’Haïti, à l’entrée de la
barrière principale, des mendiants
s’alignent sur le long du trottoir.
Ils implorent la courtoisie des
passants. Surtout ceux qui
doivent investir les locaux de ce
centre hospitalier de la capitale.
Ceux qui sont venus rendre
visite à un malade, apporter de
la nourriture, des médicaments à
un hospitalisé. Ils sont toujours
là, ces mendiants que le commun
des mortels en Haïti appelle des «
pauvres ». « Nous sommes là parce
que nous n’avons personne pour
voler à notre secours. Quand les
gens entrent dans les hôpitaux, ils
croient qu’en donnant quelques
sous aux pauvres, ils attirent
la grâce du créateur sur leurs
malades », explique l’un d’entre
eux. Aujourd’hui, ces pauvres
mendiants se trouvent aux abords
de la barrière Nord de l’HUEH.
Une affaire de foi
et d’espérance
Au cours de la période estivale,
à l’occasion des fêtes patronales,
des habitants de toutes les villes et
communes du pays se mobilisent,
s’organisent pour marquer en
beauté la fête de leur saint patron.
Ces gens courtois viennent pour
honorer une promesse, remercier
les saints pour une guérison
octroyée à un proche parent,
un visa, une résidence obtenue
pour un voyage aux États-Unis
d’Amérique, un emploi ou une
richesse qui s’accroit. Ils font
des dons, apportent des fleurs,
donnent de l’argent, de quoi
manger et à boire à ceux qui se
trouvent sur leur passage. Des
pauvres-mendiants en particulier.
C’est un rituel. Ils veulent
pérenniser leur acquis.
À pareilles époques, ces pauvres
mendiants sont remarqués, de
moins en moins, dans les rues
de la ville et de leur espace
habituel. C’est devant les églises
catholiques qu’ils s’y trouvent
en grand nombre. Aussi y font-
ils du pèlerinage. Le week-end
écoulé, à l’église Sainte-Anne, ils
s’étaient massés sur la cour de ce
temple catholique détruit par le
tremblement de terre de janvier
2010. C’est à l’ombre d’une
construction provisoire que les
adeptes du catholicisme se sont
rassemblés pour prier, implorer la
pitié et demander pardon à Sainte
Anne pour les péchés commis.
À leur sortie de la messe, ces
fidèles et croyants à faire le
déplacement en la circonstance,
tendent la main à ces pauvres
gens, les abandonnés du système.
Des gens dont la principale
activité se résume à la mendicité.
Ceux qui demandent l’aumône aux
passants et à ceux qui fréquentent
l’église. Ils ne veulent pas mourir
de faim. « Hier soir, Sainte-Anne
m’a parlé. Elle m’a demandé de
venir ici, à ses pieds. Elle m’a
fait savoir qu’elle me délivrera
de mes souffrances. C’est sûr
qu’elle tiendra parole. Mais il faut
avoir la foi », raconte un jeune
homme. D’autres attendent de
gagner à la loterie, un candidat
qui leur apportera de quoi manger
pendant la journée. C’est la raison
principale de leur présence devant
les églises catholiques. « C’est
en ces lieux que je peux trouver
ma porte de sortie », explique
une vielle, le dos recourbé en
s’appuyant sur un bâton. Cette
année, Sainte-Anne me délivrera
à coup sûr » se dit-elle confiante.
Malgré la croyance que placent ces
pauvres mendiants dans les saints,
l’aumône qu’ils reçoivent surtout
à l’occasion des fêtes patronales,
leur condition de vie n’a connu
aucun changement. D’année en
année, ils se retrouvent toujours
aux mêmes endroits, nourrissent
les même espérances et attendent
une éternelle intervention. Ils
croupissent davantage dans la
misère. Des gens à condition de
vie aisée ou plus ou moins les
enfoncent dans leur pratique. «Il
faut donner aux pauvres. C’est
Jésus qui l’a dit », ordonne une
dame à son enfant en sortant de la
messe dominicale à Sainte Anne.
« Ces pratiques n’enlisent-elles
pas davantage ces pauvres dans
la misère ? L’église ne contribue-t-
elle pas grandement à les renforcer
pour mieux étendre sa domination
? », s’interroge l’étudiant de la
faculté des Sciences humaines.
De pauvres mendiants qui attendent de l’aumone sur la cour de l’église Sainte-Anne. / Photo : Joe Étienne Jean-Baptiste
SOCIÉTÉ
Les pauvres sont présents un peu partout à travers les rues de la capitale. Devant les hôpitaux et les églises
catholiques, ils sont beaucoup plus nombreux. C’est pour eux des points stratégiques. Ils y élisent domicile à des
périodes précises de l’année : les fêtes patronales. Leur unique et principale activité se résume à la mendicité. Ils
mendient pour ne pas crever de faim, pour améliorer leur condition de vie. C’est aussi une affaire de foi !
LUNDI 27 JUILLET 2015 N0
47 | 15
SOCIÉTÉ
Les plages : des bordels à ciel ouvertPar Ritzamarum Zétrenne
L
ambi, une localité située non
loin du quartier de Mariani, a
été le point de départ de cette
randonnée. Tous les regards
étaient rivés sur quiconque prenait
la direction de l’une de ces plages. «Ce
n’est plus un secret pour personne.
Dès qu’on emprunte cette direction,
on va chez « gwo manman», expli-
que un jeune garçon au corps tatoué
presqu’au même titre que Lill Wayne.
C’était sa destination également.
De la route nationale numéro 2 à
« kay gwo manman », on parcourt
juste quelques mètres. Après envi-
ron 5 minutes de marche, « kay
gwo manman » est déjà prête à
accueillir tous ceux qui désirent
se faire servir.
Au bord de cette mer, de multiples
tentes sont montées qui abrite
chacune un marchand et un
grand nombre de clients. Au
bord de tables garnies de whisky,
de bières, de clairin local ou de
rhum de toutes sortes, les mâles
ricanent en se moquant des
« fesses » de « vendeuses de sexe »,
oscillant nues dans tout l’espace.
« En voilà une ! », disent-ils, d’un
ton ironique. Les femmes font des
va-et-vient ternes dans tous les
coins de l’espace, les oreilles on
ne peut plus attentives. Certaines
d’entre elles s’exposent en des
coins stratégiques, s’asseyant et
ouvrant battantes leurs cuisses
comme pour dire aux hommes
« mon affaire est assez grande,
vous pouvez l’acheter ». Elles
sont de toutes catégories d’âge :
des adolescentes, des adultes et
même des quadragénaires. Elles
se vendent pour 50 gourdes afin
de pouvoir assurer leur survie.
Nana, nom d’emprunt, vient
chaque jour chez « gwo manman
». Vendre le sexe, c’est son travail.
Elle dit ne pas avoir le choix. «
J’ai commencé à faire ce travail
il y a longtemps. Maintenant, je
m’y habitue entièrement. Je n’ai
rien d’autre à faire que cela »,
explique-t-elle.
A en croire un jeune garçon
rencontré sur le chemin, il a fait
savoir que « kay gwo manman »
est souvent en proie à de grosses
bagarres. Des gens se battent,
se blessent pour presque rien.
Cependant, confie-t-il, il aime bien
se rendre à cet espace où le sexe
se vend à bon marché. « J’habite
tout près d’ici. J’y viens souvent
pour m’amuser », précise le jeune.
Dans la commune de Gressier,
il était impossible de ne pas
remarquer une nuée de gens,
majoritairement des jeunes,
qui entraient et sortaient des
différentes plages longeant tout
le périmètre. Le Week-end, ces
plages sont bondées de gens.
Tous, des jeunes, filles et garçons,
qui veulent « s’éclater ». Non loin
du commissariat de la commune
de Gressier, une seule rentrée
conduit à quatre plages. Si chaque
propriétaire a sa porte d’entrée,
dans la mer, il n’y a pas de barrière.
Tout le monde est un. Plus d’une
centaine de personnes se trouvent
dans les eaux salées. Ils sont
plusieurs dizaines à s’amuser.
Ils puent l’alcool et la fumée de
cigarette. Parmi eux, des « ti blòdè
» en skinny et chemisette, des «
thugs » également, et des « limena
» qui dansent le « ponntche » au
rythme de la musique « Rabòday
» qui est diffusée dans l’espace.
Selon Dadou, la gérante d’une plage
à Gressier, plus il y a d’activités
malsaines sur une plage, plus les gens
la fréquentent. Elle justifie la faible
fréquention de la plage qu’elle gère par
le fait qu’elle n’en fait pas un bordel.
«Je n’ai pas beaucoup de clients moi,
ma plage accueille surtout des couples
qui cherchent de l’intimité », explique-
t-elle. Mais elle admet que la plage est
une activité très rentable. « On peut
gagner beaucoup d’argent quand on a
une plage. Surtout en week-end et les
vacances. Des gens y viennent pour se
défouler », ajoute Dadou.
Elle a raconté ironiquement que
les gens refusent de payer une
chambre quand ils viennent sur
les plages de nos jours. « Ils
préfèrent s’accoupler sur le sable
aux yeux de tous, ou dans la mer »,
révèle cette jeune fille âgée d’une
vingtaine d’années.
Les différentes activités organisées
sur les plages, ont des impacts très
nocifs sur la valeur de ces lieux,
dans la société. Une jeune fille
rencontrée à l’entrée de l’une des
quatre plages visitées à Gressier
témoigne : « quand je rentre avec
mon petit copain ici, les gens me
redargent comme ci j’etais une
dévergondée. Ca me derange.
J’ai meme l’impression que des
parents responsables n’oseront
jamais y emmener leurs enfants.
Meme des femmes s’embrassent
entre elles. C’est répugnant », a-t-
elle fait savoir.
Trouver de quoi manger sur
ces plages, c’est facile. Lambi,
barbecue et par moment du
poisson et des bananes constitue
le menu de la majeure partie des
plages retrouvées sur la côte sud
de port-au-Prince. « Si on veut
trouver d’autres plats, il faut
chercher ailleurs », explique un
jeune homme qui n’a pas beaucoup
d’argent en poche.
Sur les plages de Gressier,
la tendance s’emplifie. On a
l’impression que ces espaces ont
été conçus pour les débauchés et
les hédonistes. Prendre le chemin
d’une plage, seul ou accompagné,
sous-entend désormais qu’on
va faire du sexe dans la mer,
perturber les tympans de son
voisin de gemissement de plaisir.
Il n’est plus question, de nos
jours, de promenades galantes au
bord de la mer où, pour subjuguer
sa dulcinée, l’amoureux cherche
à extirper les plus jolis mots en
s’inspirant des oscillations des
vagues, et joue sans récompense
aux ricochets. Il n’est plus
question de romances sur la
plage en disant de beaux textes
poétiques, en écoutant de tendres
musiques et en buvant du jus de
coco. Les plages tendent à devenir
des bordels à ciel ouvert où se
joue au fil des heures toute forme
d’impudeur.
Des couples de jeunes qui, au fond des eaux, s’adonnent a des ébats sexuels. / Photo : Joe Étienne Jean-Baptiste
HAÏTI/LOISIRS
Les plages, en Haïti, se transforment, de jour en jour, en de véritables espaces où les gens, les jeunes surtout,
s’offrent toutes sortes de plaisirs. De l’alcool au tabac, en passant même par la marijuana. Ce sont également des
endroits où le sexe devient une affaire publique. La pudeur n’est plus au rendez-vous. Une visite aux différentes
plages de la côte sud de Port-au-Prince, le week-end écoulé, en dit long.
16 | N0
47 LUNDI 27 JUILLET 2015
SOCIÉTÉ
L'Environnement, une menace constante !Par Jackson Joseph
L
’environnement haïtien est
beaucoup plus vulnérable
chaque jour. Pour certains,
il s’agit d’une priorité.Pour
d’autres, c’est un problème comme un
autre mais qui devient de jour en jour
une question si complexe qu’il faut à
chaque fois tenter de l’aborder sous
des angles divers pour mieux y faire
face. Le président Michel Martelly en
avait fait l’un des E prioritaires de son
Administration. Pourtant on sait qu’il
est à la fin de son quinquennat et que
l’environnement reste la plus grande
menace du pays.
Appréhender le problème néces-
site, pour certains observateurs,
à prendre en compte un tas de
facteurs liés à la physiographie,
la climatologie, aux ressources
en sol, aux ressources forestières,
aux ressources en eau, aux res-
sources maritimes et côtières, à la
flore et à la faune du pays.
Le déboisement d’origine paysanne
est aussi un facteur fondamental
qui a comme origine l’extension
de la petite exploitation agricole
si l’on en croit l’agronome Jean
André Victor. Des estimations
sérieuses montrent qu’à partir
de 25 habitants au kilomètre
carré, l’équilibre agricole risque
de basculer, et qu’à partir de 35
hab/km2, c’est le système agricole
lui-même qui est en péril. En
Haïti, la densité de population
est en moyenne de 200 hab/
km2. Certaines zones agricoles
atteignent jusqu’à 800 hab/km2.
Certains spécialistes croient
qu’Haïti représente une dépres-
sion au quadruple point de vue
de la géomorphologie, de la cli-
matologie, de la lithologie et de
l’érosion. Autrement dit, les ris-
ques de désastres qu’encourt le
pays, comme les tremblements de
terre, les cyclones, les tempêtes
tropicales, les glissements de ter-
rain et les éboulements sont liés
en grande partie à notre position
géographique, notre topographie
et notre histoire géologique. Cer-
taines études présentent Haïti
comme un pays montagneux dont
60 % de la superficie est constitué
de pente de plus de 20 %. Le pays
accuse aussi une vulnérabilité par
rapport aux changements clima-
tiques qui se laissent observer à
travers la magnitude des modifi-
cations de la température et des
précipitations. Alors que le tab-
leau se caractérise aujourd’hui
par la déforestation ou tout
simplement la désertification de
diverses régions, consécutivement
à l’abattage sauvage des arbres,
l’épuisement des terres agri-
coles en raison de la pratique de
l’agriculture intensive sur brûlis,
la pollution des sols et des eaux à
cause des engrais et rejets indus-
triels de tous genres et la pollution
de l’air liée à l’émission de gaz
toxiques.
Notre pays fait partie de l’arc insu-
laire des Antilles né de la jonction
des plaques tectoniques Caraïbe
et Atlantique.
Cette situation l’expose à des
tremblements de terre pou-
vant être parfois très violents
et entraîner des raz de marée,
comme à Saint-Marc en 1932,
et des destructions importantes,
comme à Port-au-Prince en 1750
et 1770, à Cap-Haïtien en 1842 et
en 1887, à Anse-à-Veau en 1952
ou encore Port-au-Prince le 12
janvier 2010.
Depuis plus de cinq ans, Haïti, la
Somalie, l’Afghanistan et la Sierra-
Leone ont été recensés comme les
quatre pays les plus vulnérables
aux effets du changement
climatique. Dans un rapport en
2009, Oxfam avait montré à quel
point le changement climatique
constitue un ingrédient mortel
qui s’ajoute au cocktail toxique
haïtien : insécurité alimentaire,
prix des aliments en forte hausse,
pauvreté et déforestation massive.
Les responsables d’Oxfam
Haïti, croient qu’il faut adopter
les mesures susceptibles de
combattre l’érosion, d’encadrer
les agriculteurs et de mieux gérer
les ressources en eau potable.
Cent cinquante milliards de
dollars par année, c’est la somme
proposée par Oxfam pour réduire
les impacts du réchauffement
climatique dans le monde.
D’un autre côté, les spécialistes
estiment que pour répondre aux
besoins en combustibles ligneux,
le pays est obligé d’abattre chaque
année 12 millions d’arbres. Cela
correspond à une consomma-
tion qui varie entre 3,4 à 4,05
millions de tonnes de bois de feu
(1 326 000 et 1 580 000 de tonnes
d’équivalent en pétrole). De ce
total, 37 % sont prélevés pour être
convertis en charbon de bois, dont
la quantité oscille entre 250 et
280 000 tonnes chaque année.
L’État haïtien est loin d’être prêt
à faire face aux changements
climatiques compte tenu de la
complexité des problèmes liés à
son environnement. C’est en tout
cas l’avis de l’ingénieur Dieuseul
Anglade, ex-directeur général du
Bureau des mines et de l’énergie.
Selon lui, très peu d’efforts sont
entrepris dans le sens de la
protection de l’environnement
depuis le séisme du 12 janvier
2010 à nos jours. En fait, M.
Dieuseul Anglade croit qu’il y a
tellement de priorités à définir
dans le pays aujourd’hui qu’on
néglige parfois, et de bonne foi,
d’autres problèmes fondamentaux
qui, dans un avenir très proche,
peuvent être fatals pour Haïti et
toute sa population.
N47
N47
N47
N47
N47
N47
N47
N47

Contenu connexe

Tendances

21 - Volumes meetup 5
21 - Volumes meetup 521 - Volumes meetup 5
21 - Volumes meetup 5
Source(s)
 
Elections européennes : la citoyenneté à l’épreuve des faits - 22/1/2014
Elections européennes : la citoyenneté à l’épreuve des faits - 22/1/2014Elections européennes : la citoyenneté à l’épreuve des faits - 22/1/2014
Elections européennes : la citoyenneté à l’épreuve des faits - 22/1/2014
Ina Piperaki
 
Discours BLM - Fête de la Violette
Discours BLM - Fête de la VioletteDiscours BLM - Fête de la Violette
Discours BLM - Fête de la Violette
Bruno_LeMaire
 
Guide centre-hubertine-auclert-2015
Guide centre-hubertine-auclert-2015Guide centre-hubertine-auclert-2015
Guide centre-hubertine-auclert-2015
Egalco
 
En grève pour qu'ça chauffe ! Mobilisation du jeudi 8 octobre 2015
En grève pour qu'ça chauffe ! Mobilisation du jeudi 8 octobre 2015En grève pour qu'ça chauffe ! Mobilisation du jeudi 8 octobre 2015
En grève pour qu'ça chauffe ! Mobilisation du jeudi 8 octobre 2015
assr38 vercors
 
Hcva - Les nouvelles formes d’engagement
Hcva - Les nouvelles formes d’engagementHcva - Les nouvelles formes d’engagement
Hcva - Les nouvelles formes d’engagement
Groupe SFC, cabinet d'expertise comptable
 
Sources - atelier sur la production économique - diagnostic
Sources - atelier sur la production économique - diagnosticSources - atelier sur la production économique - diagnostic
Sources - atelier sur la production économique - diagnostic
Source(s)
 
Argumentaire -presidentielle_2017_-_la_cfdt_combat_le_fn_-_pour_imprimante
Argumentaire -presidentielle_2017_-_la_cfdt_combat_le_fn_-_pour_imprimanteArgumentaire -presidentielle_2017_-_la_cfdt_combat_le_fn_-_pour_imprimante
Argumentaire -presidentielle_2017_-_la_cfdt_combat_le_fn_-_pour_imprimante
Kahiba Grace BEHE
 
Pour une prise de conscience qui donne un sens a notre vie.
Pour une prise de conscience qui donne un sens a notre vie. Pour une prise de conscience qui donne un sens a notre vie.
Pour une prise de conscience qui donne un sens a notre vie.
Mouvement du Roc
 
Présentation de "2017 : Le Réveil Citoyen"
Présentation de "2017 : Le Réveil Citoyen"Présentation de "2017 : Le Réveil Citoyen"
Présentation de "2017 : Le Réveil Citoyen"
Robert BRANCHE
 
CFE-CGC : propositions pour les élections présidentielles
CFE-CGC : propositions pour les élections présidentiellesCFE-CGC : propositions pour les élections présidentielles
CFE-CGC : propositions pour les élections présidentielles
Société Tripalio
 

Tendances (11)

21 - Volumes meetup 5
21 - Volumes meetup 521 - Volumes meetup 5
21 - Volumes meetup 5
 
Elections européennes : la citoyenneté à l’épreuve des faits - 22/1/2014
Elections européennes : la citoyenneté à l’épreuve des faits - 22/1/2014Elections européennes : la citoyenneté à l’épreuve des faits - 22/1/2014
Elections européennes : la citoyenneté à l’épreuve des faits - 22/1/2014
 
Discours BLM - Fête de la Violette
Discours BLM - Fête de la VioletteDiscours BLM - Fête de la Violette
Discours BLM - Fête de la Violette
 
Guide centre-hubertine-auclert-2015
Guide centre-hubertine-auclert-2015Guide centre-hubertine-auclert-2015
Guide centre-hubertine-auclert-2015
 
En grève pour qu'ça chauffe ! Mobilisation du jeudi 8 octobre 2015
En grève pour qu'ça chauffe ! Mobilisation du jeudi 8 octobre 2015En grève pour qu'ça chauffe ! Mobilisation du jeudi 8 octobre 2015
En grève pour qu'ça chauffe ! Mobilisation du jeudi 8 octobre 2015
 
Hcva - Les nouvelles formes d’engagement
Hcva - Les nouvelles formes d’engagementHcva - Les nouvelles formes d’engagement
Hcva - Les nouvelles formes d’engagement
 
Sources - atelier sur la production économique - diagnostic
Sources - atelier sur la production économique - diagnosticSources - atelier sur la production économique - diagnostic
Sources - atelier sur la production économique - diagnostic
 
Argumentaire -presidentielle_2017_-_la_cfdt_combat_le_fn_-_pour_imprimante
Argumentaire -presidentielle_2017_-_la_cfdt_combat_le_fn_-_pour_imprimanteArgumentaire -presidentielle_2017_-_la_cfdt_combat_le_fn_-_pour_imprimante
Argumentaire -presidentielle_2017_-_la_cfdt_combat_le_fn_-_pour_imprimante
 
Pour une prise de conscience qui donne un sens a notre vie.
Pour une prise de conscience qui donne un sens a notre vie. Pour une prise de conscience qui donne un sens a notre vie.
Pour une prise de conscience qui donne un sens a notre vie.
 
Présentation de "2017 : Le Réveil Citoyen"
Présentation de "2017 : Le Réveil Citoyen"Présentation de "2017 : Le Réveil Citoyen"
Présentation de "2017 : Le Réveil Citoyen"
 
CFE-CGC : propositions pour les élections présidentielles
CFE-CGC : propositions pour les élections présidentiellesCFE-CGC : propositions pour les élections présidentielles
CFE-CGC : propositions pour les élections présidentielles
 

Similaire à N47

Travaillons à rendre notre République meilleure
Travaillons à rendre notre République meilleure Travaillons à rendre notre République meilleure
Travaillons à rendre notre République meilleure
Damien ARNAUD
 
La lettre de l'UNI, le fer de lance de l'opposition // Août 2019
La lettre de l'UNI, le fer de lance de l'opposition // Août 2019La lettre de l'UNI, le fer de lance de l'opposition // Août 2019
La lettre de l'UNI, le fer de lance de l'opposition // Août 2019
UNI
 
Comprendre Les Enjeux Stratégiques HS n°31 - Les entretiens du directeur. Ent...
Comprendre Les Enjeux Stratégiques HS n°31 - Les entretiens du directeur. Ent...Comprendre Les Enjeux Stratégiques HS n°31 - Les entretiens du directeur. Ent...
Comprendre Les Enjeux Stratégiques HS n°31 - Les entretiens du directeur. Ent...
Jean-François Fiorina
 
Politique generale finale
Politique generale  finalePolitique generale  finale
Politique generale finale
laurentlamothe
 
Desenclavement Et Mode De Gouvernance
Desenclavement Et Mode De GouvernanceDesenclavement Et Mode De Gouvernance
Desenclavement Et Mode De Gouvernance
Sonia Charbti
 
Desenclavement et mode de gouvernance
Desenclavement et mode de gouvernanceDesenclavement et mode de gouvernance
Desenclavement et mode de gouvernance
Sonia Charbti
 
Desenclavement et mode de gouvernance
Desenclavement et mode de gouvernanceDesenclavement et mode de gouvernance
Desenclavement et mode de gouvernance
Sonia Charbti
 
N41
N41N41
La revolution_Un contexte politique et des perspectives
La revolution_Un contexte politique et des perspectivesLa revolution_Un contexte politique et des perspectives
La revolution_Un contexte politique et des perspectives
Sonia Charbti
 
La revolution un contexte politique et des perspectives
La revolution un contexte politique et des perspectivesLa revolution un contexte politique et des perspectives
La revolution un contexte politique et des perspectives
Sonia Charbti
 
N28
N28N28
Journal le national #28 web
Journal le national #28 webJournal le national #28 web
Journal le national #28 web
Le National
 
éThique publique et participation citoyenne
éThique publique et participation citoyenneéThique publique et participation citoyenne
éThique publique et participation citoyenne
Florence Piron
 
« Et pendant ce temps-là, la Gen Z trace sa voie » (Supplément Echos START, 2...
« Et pendant ce temps-là, la Gen Z trace sa voie » (Supplément Echos START, 2...« Et pendant ce temps-là, la Gen Z trace sa voie » (Supplément Echos START, 2...
« Et pendant ce temps-là, la Gen Z trace sa voie » (Supplément Echos START, 2...
Julia Lemarchand
 
Charte des Progressistes
Charte des ProgressistesCharte des Progressistes
Le Manifeste du Mouvement Réformateur
Le Manifeste du Mouvement RéformateurLe Manifeste du Mouvement Réformateur
Le Manifeste du Mouvement Réformateur
Michel Péters
 
No 713
No 713No 713
No 713
lenational
 
Socialistes du xx ie siècle (3)
Socialistes du xx ie siècle (3)Socialistes du xx ie siècle (3)
Socialistes du xx ie siècle (3)
Thomas Puijalon
 

Similaire à N47 (20)

Travaillons à rendre notre République meilleure
Travaillons à rendre notre République meilleure Travaillons à rendre notre République meilleure
Travaillons à rendre notre République meilleure
 
Le progressiste n° 2113
Le progressiste n° 2113Le progressiste n° 2113
Le progressiste n° 2113
 
La lettre de l'UNI, le fer de lance de l'opposition // Août 2019
La lettre de l'UNI, le fer de lance de l'opposition // Août 2019La lettre de l'UNI, le fer de lance de l'opposition // Août 2019
La lettre de l'UNI, le fer de lance de l'opposition // Août 2019
 
Comprendre Les Enjeux Stratégiques HS n°31 - Les entretiens du directeur. Ent...
Comprendre Les Enjeux Stratégiques HS n°31 - Les entretiens du directeur. Ent...Comprendre Les Enjeux Stratégiques HS n°31 - Les entretiens du directeur. Ent...
Comprendre Les Enjeux Stratégiques HS n°31 - Les entretiens du directeur. Ent...
 
Politique generale finale
Politique generale  finalePolitique generale  finale
Politique generale finale
 
Desenclavement Et Mode De Gouvernance
Desenclavement Et Mode De GouvernanceDesenclavement Et Mode De Gouvernance
Desenclavement Et Mode De Gouvernance
 
Desenclavement et mode de gouvernance
Desenclavement et mode de gouvernanceDesenclavement et mode de gouvernance
Desenclavement et mode de gouvernance
 
Desenclavement et mode de gouvernance
Desenclavement et mode de gouvernanceDesenclavement et mode de gouvernance
Desenclavement et mode de gouvernance
 
N41
N41N41
N41
 
N41
N41N41
N41
 
La revolution_Un contexte politique et des perspectives
La revolution_Un contexte politique et des perspectivesLa revolution_Un contexte politique et des perspectives
La revolution_Un contexte politique et des perspectives
 
La revolution un contexte politique et des perspectives
La revolution un contexte politique et des perspectivesLa revolution un contexte politique et des perspectives
La revolution un contexte politique et des perspectives
 
N28
N28N28
N28
 
Journal le national #28 web
Journal le national #28 webJournal le national #28 web
Journal le national #28 web
 
éThique publique et participation citoyenne
éThique publique et participation citoyenneéThique publique et participation citoyenne
éThique publique et participation citoyenne
 
« Et pendant ce temps-là, la Gen Z trace sa voie » (Supplément Echos START, 2...
« Et pendant ce temps-là, la Gen Z trace sa voie » (Supplément Echos START, 2...« Et pendant ce temps-là, la Gen Z trace sa voie » (Supplément Echos START, 2...
« Et pendant ce temps-là, la Gen Z trace sa voie » (Supplément Echos START, 2...
 
Charte des Progressistes
Charte des ProgressistesCharte des Progressistes
Charte des Progressistes
 
Le Manifeste du Mouvement Réformateur
Le Manifeste du Mouvement RéformateurLe Manifeste du Mouvement Réformateur
Le Manifeste du Mouvement Réformateur
 
No 713
No 713No 713
No 713
 
Socialistes du xx ie siècle (3)
Socialistes du xx ie siècle (3)Socialistes du xx ie siècle (3)
Socialistes du xx ie siècle (3)
 

Plus de Le National

MESAJ MINIS EDIKASYON NASYONAL AK FÒMASYON PWOFESYONÈL , NESMY MANIGAT, NAN O...
MESAJ MINIS EDIKASYON NASYONAL AK FÒMASYON PWOFESYONÈL , NESMY MANIGAT, NAN O...MESAJ MINIS EDIKASYON NASYONAL AK FÒMASYON PWOFESYONÈL , NESMY MANIGAT, NAN O...
MESAJ MINIS EDIKASYON NASYONAL AK FÒMASYON PWOFESYONÈL , NESMY MANIGAT, NAN O...
Le National
 
N56
N56N56
Journal le national #55 web
Journal le national #55 webJournal le national #55 web
Journal le national #55 web
Le National
 
N55
N55N55
N54
N54N54
N53
N53 N53
Journal le national #53 web
Journal le national #53 webJournal le national #53 web
Journal le national #53 web
Le National
 
Caricature n52
Caricature n52Caricature n52
Caricature n52
Le National
 
N52
N52N52
Caricature_N51
Caricature_N51Caricature_N51
Caricature_N51
Le National
 
N51
N51N51
N50
N50N50
N49
N49N49
Journal le national #42 web
Journal le national #42 webJournal le national #42 web
Journal le national #42 web
Le National
 

Plus de Le National (20)

MESAJ MINIS EDIKASYON NASYONAL AK FÒMASYON PWOFESYONÈL , NESMY MANIGAT, NAN O...
MESAJ MINIS EDIKASYON NASYONAL AK FÒMASYON PWOFESYONÈL , NESMY MANIGAT, NAN O...MESAJ MINIS EDIKASYON NASYONAL AK FÒMASYON PWOFESYONÈL , NESMY MANIGAT, NAN O...
MESAJ MINIS EDIKASYON NASYONAL AK FÒMASYON PWOFESYONÈL , NESMY MANIGAT, NAN O...
 
N56
N56N56
N56
 
Journal le national #55 web
Journal le national #55 webJournal le national #55 web
Journal le national #55 web
 
N55
N55N55
N55
 
N54
N54N54
N54
 
N53
N53 N53
N53
 
Journal le national #53 web
Journal le national #53 webJournal le national #53 web
Journal le national #53 web
 
Caricature n52
Caricature n52Caricature n52
Caricature n52
 
N52
N52N52
N52
 
Caricature_N51
Caricature_N51Caricature_N51
Caricature_N51
 
N51
N51N51
N51
 
N50
N50N50
N50
 
N49
N49N49
N49
 
N48
N48N48
N48
 
Caricature N46
Caricature N46Caricature N46
Caricature N46
 
N46
N46N46
N46
 
N45
N45N45
N45
 
N44
N44N44
N44
 
N43
N43N43
N43
 
Journal le national #42 web
Journal le national #42 webJournal le national #42 web
Journal le national #42 web
 

N47

 • 1. » P. 15 » P. 18 »   P. 4 SOCIÉTÉ CULTURE » suite page 3 » lire page 5 Les plages : des bordels à ciel ouvert Par Ritzamarum Zétrenne Ainsi va le Compas direct ! Par Walcam L e gouvernement et le Conseil électoral provisoire tentent de trouver la bonne formule pour attribuer la subvention électorale. Dans un premier temps, il était prévu d’accorder un montant de 30 % aux 120 entités politiques agréées, 20 % aux candidats à la présidence inscrits sous la bannière d’un parti, 20 % aux candidats agréés aux municipales et locales, 10 % aux candidats aux sénatoriales, 10 % aux candidats à la députation et l’autre 10 % aux partis ayant le plus de candidats féminins, le plus de candidats universitaires et le plus de candidats ayant un handicap. Après la grogne de certains partis politiques et des candidats, Jean Fritz Jean Louis a proposé une nouvelle distribution de cette somme allouée au financement des élections. Le CEP forcé de reconsidérer sa formule Par Noclès Débréus HAÏTI / ÉLECTIONS / FINANCEMENT LUNDI 27 JUILLET 2015 NUMÉRO 47 WWW.LENATIONAL.HT QUOTIDIEN • 25 gourdesRÉPUBLIQUE D’HAITI ACTUALITÉ Daniel Supplice et François Guillaume II s'affrontent HAÏTI / RÉPUBLIQUE DOMINICAINE / PIDIH Après avoir statué sur une formule qui ne fait pas l’unanimité pour attribuer les 500 millions de gourdes destinées à financer la campagne électorale de cette année, le CEP revoit sa copie. En cause, le refus catégorique de certains partis politiques et candidats d’accepter ces fonds. Ils dénoncent les dispositions adoptées par les autorités électorales et gouvernementales qui, ont-ils avancé, font la part belle aux partis et candidats proches du pouvoir en place. Nesmy Manigat pense déjà à la rentrée scolaire Par Évens RÉGIS François Guillaume II (à gauche) et Daniel Supplice (à droite). / Photos : J. J. Augustin
 • 2. 2 | N0 47 LUNDI 27 JUILLET 2015 TRIBUNE O perasyoneleksyonpoumete yon chèf ekzekitif nan tèt Letaananlane2010montre aklè kijan konsòsyòm Leta a mele ak zafè jwenn yon ekip moun pou defann enterè l men ki dwe an menm tan yon foto-imaj sosyete Leta a. Yon melanj moun ki ka mete siwo lan bouch sa k pa jwenn lèt manmèl Leta a pou souse. Yon arimaj moun ki ka pote louwanj poze pou nou bwè de byè lavi miyò lan wout. Yon ekip rajeni san yonn pa bezwen konnen lòt depi yo chak konnen kapitèn lan. Men sa k pi empòtan, fòk yo kapab parèt anba limyè, gwo jounen, pou di yo se “zom deta”, se yo ki rele Leta. Pou nou klè, konsòsyòm Leta a jodi a gen : Leta ameriken ki pi gwo moso a, li la pou sove lekò ak lè zam, li ouvè ak fèmen paradi, pigatwa ak lanfè si nesesè. Li gen Leta dominiken swa pou tèt pa l, oswa an misyon pou yon ti bout tan pou lot Leta ki bezwen sèvis li. Vwazinay se fanmi oswa se de zèl yon menm zwazo. Li gen Inyon ewopeyèn ak Lafrans ki pot drapo, epi tanzantan Lespay oswa Lalmay di ban m fè yon kout devan bann lan. Li gen Kanada k ap fwote manm li fè van pou li. Li gen Brezil ki paka fè Venezuela chita trankil kòm li paka bay gaz pou machinn Leta a mache. Li gen Vatikan an ratrapaj lè lekò finn faya pou li vinn sove lè zam.Tout sa nou sot site la a gen yon gwo dra lè li fè frèdichalè yo rele Loni- LOEA. Epi li gen yon lot gwo moso ki se branch lokal sosyete Leta a, yon flè sezon, yon plant akwatik san rasin. Demokrasi vin yon mo alamòd depi 1986. Dat sa a, konsòsyòm nan te oblije mete deyò ekzekitif epòk la. Li te twò ansyen, li pat modèn, sete yon diktati. Epòk la se dwa de lòm ki te vin a la mòd. Kesyon pou seleksyone moun pou bay pouvwa dekorasyon gwo sirèn. Gwo papa diskou sou chanje vi pi pòv yo ; losti gratis, la sent sènn gratis, lekol gratis, jistis gratis, demokrasi gratis fin gaye toupatou. Tout politisyen gen yon sèl diskou : yon mounn yon vòt. Depi 1986, konsòsyòm Leta gen anpil komplikasyon pou li mete san presyon rezistans Pèp-Nasyon an ekzekitif pa l la. Li oblije jwenn chak fwa yon ansanm kandida ki deside vann revendikasyon ki lan nasyon an sou kondisyon depi ou wè mwen la se ou ki la. Se yon batay resanblans k ap mennen. Menm gen eslogan ki paret : « Sa k sanble-rasanble » oswa se mwen ki pi kapab fè pou wou paske m se pitit soyèt ! Voye m monte, m a rale w monte, bagay yo pra l chanje. Pwopagann tanmen sou zafè yo bon, yo pa bezwen lajan Leta pou yo viv. Oswa y ap mache di yo se sen estati yo pa bezwen manje. Men yo bezwen lwanj ak chalè pèp la pou ankouraje yo fè bon bagay pou li. Konsa ventuitan pase, y ap defile youn aprè lòt san pa gen okenn amelyorasyon lan vi nasyon an. Lè se pa lacharite, se bwè soup ak mounn zafè pa bon lan Palè. Se ede pèp. Lè se pa wòch nan dlo ki pou al fè yon ti chofe nan solèy, se mete tout mounn lan lombraj. Men mapou a pa laj ase, ni pa gen ase dlo fre kap koule anba l. Batay pou vinn manm ekzekitif leta vinn pi makònnen. Nasyon an pi ekzijan. Li konprann chak jou pi plis zafè mouton pa zafè kabrit. Jodi a se pa eleksyon yo pa menm ka fè ki pra l retire konsòsyòm lan nan meli-melo sa a, se ekzistans li ki menase. Menm yo menm vin ap pale de fè yon konferans nasyonal pou jwenn solisyon pou sove leta a, san dezòd. Yo pa pè pale pou di se sèl enstitisyon ki pou rezoud pwoblem nan. Se pa lari a. Fòk mounn ta kwè institisyon yo se pa kò Leta, men se pèp-nasyon an ki te konstwi yo mete pou jere lavi l. Se li ki te chwazi lalwa ki deklare l se yon peyizan epi ki derefize rekonèt li tankou mounn k ap viv nan yon peyi ale wè pou yon sitwayen. Lè y ap di Leta a fini, yo konnen se pa vre, yo tout konnen Leta gen anpil resous ankò pou li kenbe. Gade pou wè valè kantite kandida k ap batay pou vin sèvi l, pou kenbe l dyanm, ede li pwospere, ba li fòs pou piye benefis travay Pèp-Nasyon an. Depi kilè yon groupmam sosyal ki batize tèt li elit, k ap prepare pitit li pou vin ranplase l ta ka disparèt tèt li ? Se pou sa Leta gen sosyete pa l. Sosyete Leta a ki se tout gwoup moun ki lan sityasyon pou vin manm ekzekitif li a (pouvwa ekzekitif, lejislatif, jidisyè, lokal se egalego), oswa ki regwoupe tèt yo kòm gadyen siveyan enterè l kont Pèp-Nasyon. Sole paka mouri! Group mounn ki batize tèt yo, elit entelektyèl, paka di w jouk jodi a si yo rive jwenn yon pawòl ki di kisa Ayisyen ye san se pa mezire pou yo mezire l ak yon lot pèp oswa pou sa pi fasil yo dakò pou di se yon pèp kap ri ak danse. Yo poko ka devlope yon lide siman lakòl nan mitan Pèp-Nasyon an, yon ideyoloji. Pa menm gen yon chante tout Ayisyen kapab chante ansanm mo pou mo. Ni sa k rele tèt li elit ekonomik la paka di w lan ki systèm ekonomik l ap fonksyone oswa kijan travay ka fè moun gen lajan, bati richès. Yo gen lajan sere ak anpil byen men yo pa enterese transfòme yo an kapital ekonomik ki pou donnen richès.Yo rele tèt yo elit finansyè pou mache ranmase kòb Pèp-Nasyon an ap mete soukote pou demen li, san yo pa bay lajan sa valè lan travay yo ta fè ak li pou li vin pi plis. Menm lè kontradiksyon anndan Leta ta kab fè yon lòt brasaj moun parèt. Sa k ta ka sanble chanjman, se yon mouvman agranman k ap ba w menm bèt la apre de twa mouvman.Yo la depi avan Lendepandans peyi a lan ede kolon jere lesklavaj. Yo pran tèt peyi a apre Lendependans lan makonnay ansyen afranchi, ansyen lib, nouvo lib pou kenbe tout bosal ak kreyòl rebèl nan chenn lespwa yon jou ya bon. De syèk depi yo la. Kijan pou yo ta disparèt tèt yo ? Se ranplase pou li ranplase ak elit nannan nasyon an. Yon elit ki boujonnen anba sa ki la a jodi a pou derasinen l. Pandan yon bò y ap repete Pèp- Nasyon an se pèp andeyò, sou yon lot bò y ap mache di tout kote yo se elit k ap viv lavil. Yo eklere. Yo modèn. Se yo ki konnen sa pèp la vle ak kijan pou yo ba l sa li bezwen. Lè mòd pawòl sa yo ap pale, kijan pou konprann yon pèp lan fè nwa epi elit li lan limyè ? Moman rive pou koze elit la poze jan pou li poze. Moman eleksyon ta dwe pèmèt pawòl sa a pale lan mitan tout kategori Pèp-Nasyon an. Elit se pa yon zafè eritaj, papa m te elit mwen se elit tou. Moun pa vin lelit gras ak maryaj, ni zanmitay. Men se tout moun ki lan travay pou amelyore la vi pa l pèmèt lòt moun ak mwayen pa yo jwenn wout pou chanje la vi yo. Lè sa a, li vinn an sitiyasyon pou pataje konpetans li, sa yo rele « savoir-faire » li yon fason tout moun lan gwoup sosyal li ye a rekonèt li tankou yon modèl pou moun swiv. Tankou yon moun ki ka ede gwoup la pwogrese epi jere tèt li lan enterè chak manm ki ladan l, lan enterè gwoup la, ak enterè peyi a. Elit paka yon koukouy k ap klere pou èt li men se yon flanbo k ap klere wout nasyon an la jounen kou lannwit. Leta ak pèp-nasyon an lan batay eleksyon Jacques Ted St Dic SAMKONPRANN
 • 3. LUNDI 27 JUILLET 2015 N0 47 | 3 ACTUALITÉ 28 juillet 1915-28 juillet 2015 : la jeunesse n'en saura rien Aucoursdel’annéeacadémique2014-2015,dansleslignesdonnéesauxécolesprimaires etsecondairesparleministèredel’ÉducationnationaleetdelaFormationprofessionnelle, faceaucrimedel’occupationaméricaine,enrienl’Étathaïtienn’aagienvuedeporterà indignationlesjeunesconsciencesscolariséesenHaïti.2014-2015aétéuneannéede courscommelesautres,nosenfantsbiensanglésdansleursuniformesontfaitlejeude nosdénégationshistoriques. C’estàsedirequeceuxquiélaborentlesprogrammesnevoientnullementenquoiilserait importantdefairesavoiràlajeunefillede15ansquivaauLycéeMarieJeannequ’ilya centansunearméeétrangèreavaitcassélamembruredesonpays. Lamémoireestd’autantplusenjachèrequandl’Universitéd’Étatd’Haïtiboiteetboitde l’huile,quandnousvoyonscesdirecteursetdirectricesd’écolesprivéesetpubliquestelle- mentoccupésparleprésentismeetlebanalquel’éveildesconsciencesestlecadetdeleurs préoccupationspédagogiques. Sinonquelquesinitiativestimidesdequelquescitoyensetdequelquesinstitutionsdel’État telleslaBibliothèquenationaleetlaDirectionnationaledulivre.Àlajeunesse,personne neditdansletonqu’illefaut,etsanslapsus,qu’unearméeétrangèreasouillénotre souverainetédepeuple. L’occupants’estdébarrassésansétatd’âmedetousceuxquisesontopposésàsonprojet. L’occupantamisaupouvoirdesfantochesquiluipermettaientd’installersonimpérialisme sansambages. Surcesentrefaites,l’Universitéd’Etatd’Haïtibidouille.Leministèredel’ÉducationNationale aadoptédouzemesuresimportantespourreleverlaqualitédel’écolehaïtienne,maisil n’apasjugéutiled’orienterlescourscetteannéeversl’acquisitiond’unsocledesavoir historiqueetlittérairepétrideconsciencecitoyennesurlemalquel’occupationafaitau peuplehaïtien. C’estAragonquidisaitaucoursdecettefameuseconférencedu21avril1959:«Ilfaut appelerleschosesparleurnom.» LesÉtats-Unisd’AmériqueontoccupéHaïtipendantdix-neufans,etnousportonsencore aujourd’hui,toutaufonddenotrechair,lesblessuresdecefâcheuxmomentdenotre histoire. 2014-2015nedevraitpasêtreuneannéeacadémiquecommetouteslesautres.Nos enfantsdoiventsavoirlavéritédanslarhétoriquedelavérité. Etsicelacontinue,silesdécideurspolitiquespersistentàmaintenirlajeunessedansun rapportd’ombreschinoisesaveclamémoirehistorique,notreÉtatserad’autantplusfaible, sesfondementsserontartificesetjeuxdelumièresetd’autresformesd’occupationsavec desgéométriesplussubtiless’installerontetpersonnenes’enrendracompte,personnene diramot.ToutlemondeavaleralapiluleetjustifieratoutparlesyndromedeStockholm. Unpaysquioublieestunpaysquisemetdanslesensdelapente,delacatastrophe.Parmi touscescandidatsquiconcourentauxélections,quiestconscientdecela?Quipourra rassemblerlesfemmesetleshommesd’Haïtisurleschantiersdesamémoire? Dangelo Néard Édito Le CEP forcé de reconsidérer sa formule par Noclès Débréus HAÏTI/ÉLECTIONS/FINANCEMENT » suite de la première page Suite à une rencontre qui a eu lieu le jeudi 23 juillet 2015, entre des membres du gouvernement et le Conseil électoral provisoire, il a été décidé de répartir la somme ainsi : 10 % pour les partis politiques agréés par le CEP, 20 % iront aux candidats agréés à la présidence ayant été inscrits sous la bannière d’un parti politique, 10 % pour les candidats agréés au Sénat, 20 % aux candidats agréés à la députation, 25 % aux candidats agréés aux municipalités et collectivités territoriales et 15 % pour les partis ayant présenté le plus de candidats de sexe féminin, ceux ayant un handicap physique ainsi que les candidats détenant un niveau universitaire sanctionné par au moins une licence. L’argent est déjà disponible, pré- cise le ministre chargé des Ques- tions électorales, qui dit attendre que le CEP lui envoie les formu- laires des partis ayant déposé leur demande pour faire le suivi. Alors que Jean Fritz Jean Louis invite les partis politiques à remplir les for- mulaires de demande de subven- tion au CEP, le conseiller électoral et vice-président de l’organisme électoral, Pierre Manigat Junior, dit n’être pas encore touché de ce dossier. En plus, informe-t-il, la question de financement n’est pas une priorité pour le CEP, dont la principale préoccupation consiste à rendre effective la date du 9 août et surtout à organiser de bonnes élections. Entre-temps, le CEP a publié dimanche la liste des superviseurs appelés à servir aux prochaines joutes électorales conformément aux articles 11 et suivants du décret électoral du 2 mars 2015. Ils sont plus de 4 000 à être rete- nus suite au concours organisé le CEP la semaine dernière. Vijonet Déméro, secrétaire général du CEP. / Photo : J. J. Augustin
 • 4. WWW.LENATIONAL.HT 10, RUE GABART · PÉTION-VILLE EMAIL: INFO@LENATIONAL.HT PUBLICITE@LENATIONAL.HT REDACTION@LENATIONAL.HT (509) 4611-1010 / 3214-5554 PROPRIÉTAIRE : LE NATIONAL. SA DIRECTEUR : JEAN GARDY LORCY DIRECTION ARTISTIQUE : FABRICE LAFLEUR RÉDACTEUR EN CHEF : GARY VICTOR RÉDACTEUR EN CHEF ADJ : HENRI ALPHONSE SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : JACQUES DESROSIERS JDESROSIERS@LENATIONAL.HT CONSEILLER À LA RÉDACTION : PIERRE CLITANDRE SECTION ACTUALITÉ : LIONEL EDOUARD SECTION CULTURE : DANGELO NÉARD SECTION ECONOMIE : HENRI ALPHONSE SECTION SPORTS : GERALD BORDES SECTION SOCIÉTÉ : JOE ANTOINE JN-BAPTISTE RÉDACTEURS : NOCLÈS DEBRÉUS, CADET JEAN MICHEL, STÉPHANIE BALMIR, EDDY LAGUERRE, KENSON DÉSIR, REYNOLD ARIS, SCHULTZ LAURENT JUNIOR WALTER CAMEAU PHOTOGRAPHES : JEAN JACQUES AUGUSTIN, RUBEN CHÉRY CORRECTEURS : JEAN ERIC FOUCHÉ, FRANTZ CLERGÉ, JACKSON JOSEPH GRAPHISTE : JUNIOR ADME CARICATURISTE : FRANCISCO SILVA DISTRIBUTION : PIERRE PAUL EMMANUEL ADMINISTRATION : RACHELLE COMPÈRE ••••••••••••• IMPRIMÉ EN HAÏTI PAR LES ÉDITIONS DES ANTILLES S.A 4 | N0 47 LUNDI 27 JUILLET 2015 ACTUALITÉ Nesmy Manigat pense déjà à la rentrée scolairePar Évens RÉGIS HAÏTI/ÉDUCATION C inq cents millions de gourdes, informe le Ministre, sont déjà allouées pour la dotation et la subvention des manuels sco- laires à 70 %. En vue de poursuivre, dit-il, les efforts d’encadrement des élèves pour une éducation de qual- ité, 5 000 tablettes et 250 tableaux numériques vont être distribués dans tous les lycées de la République. Monsieur Nesmy envisage également d’actualiser et de mettre en œuvre le Plan national de formation des maî- tres, tout en mettant à leur disposi- tion un logiciel de gestion scolaire, pour le contrôle du pédagogique et de l’administratif. L’Inspection générale de l’adminis- tration de l’éducation nationale et de la formation professionnelle (IGAENF) est la nouvelle entité du MENFP qui aura la lourde tâche, à partir de cette année, d’évaluer, de contrôler et d’assurer le suivi des politiques publiques relatives à la formation professionnelle. Cette entité, explique le Ministre, doit aussi s’assurer du bon usage des crédits publics mobilisés pour le fonctionnement du système éduca- tif, et fournir chaque année, avant la rentrée scolaire, un rapport au Ministre sur le service public de l’éducation nationale. Dans un souci d’intégration, d’égalité, de traitement et de sécurité de tous les élèves des écoles nationales et des lycées, l’uniforme sera pour la première fois unique pour tous en Haïti. Selon les indications du Ministère, tous les élèves des écoles publiques au niveau fondamental (1re AF à 9e AF) porteront désormais chemise ou corsage à carreaux de couleur bleu marine et blanc, sur un pantalon ou une jupe bleu marine. En ce qui concerne les élèves du secondaire, ils porteront également un pantalon ou une jupe bleu marine, mais à la seule différence, avec chemise ou corsage bleu ciel. L’accent a été aussi mis sur la généralisation du programme du secondaire rénové, expérimenté dans quelques écoles en Haïti depuis l’année 2007. Souvent appelé nouveau secondaire, le Ministre a voulu en ce sens porter à la connaissance de tous que, contrairement aux années antérieures, ce programme entrera en application dans toutes les écoles de la République à partir de la prochaine rentrée scolaire. Les programmes scolaires seront donc modifiés et réadaptés, afin que les jeunes terminant leurs études classiques puissent quitter l’école et franchir les barrières de l’université avec déjà un métier en main. Le permis provisoire d’enseigner (PPE), rappelle le Nesmy Manigat, est en phase de matérialisation. Selon la garantie qu’il a donnée, 70 000 cartes vont être distribuées à partir de cette rentrée scolaire. Ce permis, rassure-t-il, donnera aux enseignants non seulement le droit à la Carte avantage éducation (CAE), mais aussi le droit à divers autres privilèges, comme l’internet, les cartes téléphoniques et la carte d’assurance Ofatma, qui les habilitera à bénéficier plus facilement de services hospitalières et médicaux. Concernant le Psugo Nesmy Manigat a annoncé qu’avec l’appui de l’Unité de lutte contre la corruption les enquêtes vont se poursuivre à l’échelle du pays, afin de sanctionner les fraudeurs et récupérer les fonds. Ces fonds récupérés vont être utilisés dans des actions de formation et dans des programmes d’appui en faveur des écoles qui ont suivi toutes les procédures établies pour avoir accès au programme. Dorénavant, l’arrêté concernant les 12 mesures va être appliqué en toute rigueur. Seulement les écoles publiques, indique le Ministre, sont autorisées cette année à recevoir les cohortes du Psugo entre la 1re et la 2e année fondamentale. Les écoles privées, quant à elles, pourront les recevoir à partir de la 3e AF. Une décision qui, selon lui, contribuera à faire de la promotion pour les écoles publiques du pays. Laproblématiquedudéveloppement anarchique d’établissements d’enseignement a été soulevée. Et selon les informations de première main, le processus d’octroi de certification est désormais mis en veilleuse par le MENFP. La Direction de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (DESRS) ne reçoit plus de nouvelles demandes d’autorisation de fonctionnement, jusqu’à l’approbation de la nouvelle loi sur l’enseignement supérieur par le Parlement de la République. L’intégration et le paiement progres- sifs des personnels enseignants et administratifs, confirme le numéro un du MENFP, sont aussi en per- spective, suivant les engagements, et à partir des disponibilités du nouveau budget et d’autres res- sources du Ministère. Le Ministre dit compter sur l’entière collabora- tion de tous les acteurs concernés, tout en les assurant de sa totale détermination à œuvrer pour une école haïtienne moderne, ouverte, inclusive et efficace. Nesmy Manigat, ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle. / Photo : J. J. Augustin Environ un mois après la fermeture des classes, le MENFP envisage déjà les stratégies pour la rentrée de la nouvelle année scolaire prévue pour le 7 septembre 2015. « L’uniforme unique pour les écoles publiques, la mise en vigueur du plan de la qualité de l’éducation et de la bonne gouvernance, la création d’une inspection générale de l’administration scolaire, la problématique du Psugo, le programme du secondaire rénové » sont, entre autres, les points qui ont été abordés par le Ministre, vendredi dernier à Royal Oasis, lors de l’atelier sur la généralisation de la première année du secondaire rénové.
 • 5. LUNDI 27 JUILLET 2015 N0 47 | 5 ACTUALITÉ D aniel Supplice! Un nom qui forcément marquera le mandat de Michel Martelly. Ses sorties controversées et ses remarques jugées osées sur le président de la République le jour de son investiture resteront dans les annales. Le dernier scandale qu’il a soulevé, dans un contexte où la diplomatie haïtienne, mise à mal dans les négociations sur le dossier de la déportation des migrants en République dominicaine, tente de reprendre le dessus, embarrasse. Cette fois, c’est le Programme d’identification et de documenta- tion des Haïtiens (PIDIH) que M. Supplice démonte. Un programme mené sous l’égide de son successeur au ministère des Haïtiens vivant à l’étranger (Mhave), François Guillaume II, qui en faisait une priorité absolue et pour lequel l’État haïtien a dépensé officiellement plusieurs millions de dollars. Daniel Supplice, sur ce dossier, se prononce sans équivoque : « Le PIDH est un échec. » Tout comme, dit-il, la politique extérieure d’Haïti. Il s’aligne ainsi sur la position dominicaine qui fait croire que c’est l’incapacité de l’État haïtien à délivrer des documents d’identité aux migrants haïtiens qui est la cause des déportations. Une affirmation malvenue alors que le dossier est encore pendant devant l’Organisation des États américains qui avaient envoyé récemment sur l’île une commission d’enquête pour évaluer la situation. Une enquête dont les conclusions font peur aux Dominicains qui avaient déjà dénoncé la décision du secrétaire général de l’OEA, Luis Almagro, de former cette commission. Du côté haïtien, une initiative applaudie par le gouvernement et qui s’ajoute à la décision déjà prononcée par la Cour interaméricaine des droits de l’Homme condamnant, le 24 octobre 2014, l’arrêt 168-13. Depuis quelques jours, les diplomates haïtiens sont à l’offensive, non seulement devant les organisations internationales (OEA, ONU), mais également dans leurs prises de parole pour obtenir la signature du protocole de rapatriement. Un document qui, pour le ministre des Affaires étrangères, Lener Renaud, est fondamental en vue de contrôler les flux de déportés qui déferlent constamment sur la ligne frontalière. Cette dernière sortie fracassante de Daniel Supplice embarrasse et ouvre un peu plus la brèche aux Dominicains dans leurs actions scélérates. Courroucés, les responsables de la diplomatie haïtienne ont rappelé M. Supplice. Une révocation plutôt subtile. C’est un geste rare et très symbolique d’un ministre Haïtien des Affaires étrangères qui explique la gravité des déclarations de Daniel Supplice, du moins pour l’administration Martelly, sous les feux des critiques pour la gestion dite plutôt calamiteuse du dossier des rapatriements. Monsieur Supplice offre ainsi un argument supplémentaire aux autorités dominicaines pour justifier l’horreur de l’apatridie et du racisme manifestés à l’endroit des migrants. Très amer face à ce rappel, Daniel Supplice exhorte les autorités haïtiennes à se libérer des rapports du passé, également « des conseils des officines suspectes ». Toutefois, faut-il le rappeler, l’incapacité du gouvernement haïtien à fournir des documents d’identité à ses ressortissants est l’élément central de la stratégie des responsables dominicains qui accusent Haïti de mener, au niveau international, une campagne de dénigrement contre eux. Cette vérité que M. Supplice croit devoir rendre publique, du point de vue politique nuit et elle sonne, dit-on, comme un discours intéressé. Dans sa lettre au président de la République, l’ambassadeur fraîchement déchu appelle aussi à la raison et invite à bannir l’amateurisme et l’improvisation dans nos rapports avec notre voisin. II maintient que le PIDIH est un échec. Provocation ou règlement de comptes ? En tout cas, François Guillaume II, sur un ton plus apaisant, répond et invite à mettre fin à la politique du bouc émissaire. Il a aussi invité les responsables à se mettre à la hau- teur, tout en présentant un léger bilan du PIDIH qui, durant les six premiers mois, auraient atteint ses objectifs. Une polémique inutile qui, contrairement à l’intention ouvertement déclarée de M. Guil- laume II, détourne justement l’attention de la population de l’essentiel. François Guillaume II dit égale- ment avoir hérité d’une « politique de marronnage », il rejette les déclarations faisant état d’échec du PIDIH. Un programme qui, après un an d’existence, n’aurait pas pu, dit-il, résoudre le prob- lème d’expulsion. « Mauvaise foi intellectuelle », c’est ainsi qu’il qualifie les accusations formulées contre ce programme qu’il a lui- même coordonné, pointant ainsi M. Supplice sans le nommer. Aussi, l’ancien consul général d’Haïti à Miami attire l’attention sur la nécessité de prendre con- naissance des objectifs du PIDIH avant de formuler des critiques. Daniel Supplice et François Guillaume II s'affrontentPar Lionel Edouard HAÏTI/RÉPUBLIQUEDOMINICAINE/PIDIH La décision du ministère des Affaires étrangères de rappeler l’ambassadeur d’Haïti en République dominicaine la semaine écoulée fait couler beaucoup d’encre. Le concerné, Daniel Supplice, continue de dénoncer le PIDIH (Programme d’identification et de documentation des Haïtiens) et l’amateurisme dans la diplomatie haïtienne. Il qualifie sa mise à pied de « déroute de l’intelligence ». Des déclarations qui ont poussé son successeur au MHAVE, en charge du PIDIH, à contre-attaquer et présenter un bilan de ses activités. » suite de la première page
 • 6. 6 | N0 47 LUNDI 27 JUILLET 2015 ACTUALITÉ P lus qu’un vœu pieux, l’agenda législatif de l’OPL s’inscrit dans son programme quin- quennal (2016-2021) élaboré dans un document portant sur les stratégies de la refondation de l’État- nation. Il comporte, dans la perspec- tive que ce parti accède au pouvoir, 31 projets de lois non exhaustifs portant sur des thématiques majeurs, notamment l’éducation, la sécurité et l’emploi. Trois axes prioritaires du parti, selon son coordonnateur, le professeur Sauveur Pierre Étienne qui croit que cette initiative de l’OPL se veut une directive forte visant à accompagner ses élus. Fort du lead- ership du parti, ces derniers, pour- suit-il, en seront rassurés et aptes à représenter dignement leur parti au Parlement. Emplois Tenant compte de l’urgence de l’heure, l’OPL dit vouloir adresser rapidement, si elle accède au pou- voir, les défis socio-économiques à travers un cadre légal. Les problèmes ponctuels liés à la dépréciation de la gourde, la déportation massive d’Haïtiens en provenance de la République dominicaine, relèvent fondamentalement, selon Sauveur Pierre Étienne, des causes profondes du système économique moribond haïtien. C’est pourquoi, pour redyna- miser l’économie, M. Étienne dit que son parti, à titre d’illustration, cible des secteurs porteurs tels le tourisme et l’agriculture, susceptibles de créer des emplois. Le politologue estime qu’en valorisant plusieurs dizaines de milliers d’hectares de terres inex- ploitées dans le pays et en maîtrisant l’eau, facteur de productivité agricole, ce secteur peut être à même de créer à lui seul plus de 100 mille emplois. Plusieurs projets de loi contenus dans cet agenda législatif portent sur l’économique. Citons, entre autres : le projet de loi de modernisation de l’économie, le projet de loi portant création des zones économiques spé- ciales, le projet de loi portant création et organisation de l’Agence nationale du développement du tourisme et le projet de loi d’orientation de la poli- tique industrielle. Éducation L’accès à l’éducation pour tous est l’une des priorités de l’OPL. Mais à l’opposé de la stratégie de l’équipe au pouvoir visant à renforcer les écoles privées, le parti de la figure emblé- matique, le regretté Gérard Pierre Charles, privilégie l’enseignement public en instituant notamment la triple vacation. Hormis la quantité, M. Étienne a fait savoir que son parti prend à cœur la qualité de l’éducation en mettant emphase sur la formation des maîtres.Les projets de lois y rela- tifs sont les suivants : projet de loi sur la réforme éducative, projet de loi portant réorganisation et moderni- sation de l’enseignement supérieur, projet de loi portant organisation et modernisation de la haute autorité de l’Université et de la recherche scien- tifique, projet de loi portant réorgan- isation et modernisation de la forma- tion professionnelle et le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement de la haute autorité de l’audiovisuel. Sécurité Pour pallier les limites de la Police nationale d’Haïti (PNH), l’OPL dit croire nécessaire la mise sur pied d’une force armée professionnelle capable de pourvoir à la sécurité du pays, notamment au niveau de nos points frontaliers. Pour ce faire, le candidat à la présidence de l’OPL croit judicieux de négocier avec les États-Unis d’Amérique ou même d’obtenir le support de l’ONU dont le retrait des troupes en Haïti doit être fait de façon graduelle et ordon- née. L’OPL compte, dans son agenda législatif, pas moins de quatre projets de loi pour matérialiser ce projet qui demande, selon Sauveur Pierre Eti- enne, des dirigeants qui s’y connais- sent en la matière. Il s’agit du projet de loi portant réorganisation et mod- ernisation de l’armée, le projet de loi de programmation militaire, le projet de loi portant création de la Direction centrale de renseignement intérieur et le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement du Conseil national de sécurité. L’homosexualité, une question épineuse Interrogé sur la position de l’OPL sur la légalisation du droit du mar- iage homosexuel, Sauveur Pierre Étienne estime, d’entrée de jeu, que son parti ne fait pas la promotion de l’homosexualité à travers son agenda législatif. Si un candidat de l’OPL était partisan du mariage pour tous, qu’il l’assume. Mais cela n’engagerait pas le parti en soi. Toutefois, en tant que parti de centre gauche, Sauveur Pierre Étienne dit que son parti respecte le droit des minorités. C’est pourquoi, soutient-il, l’OPL n’approuvera aucune forme de violence exercée contre un gay ou une lesbienne. De même, met-il en garde, en prenant les rênes du pouvoir, l’OPL mobil- isera l’appareil judiciaire contre tout homosexuel qui ferait usage de la violence pour parvenir à ses fins. Monsieur Etienne estime, avant qu’un tel débat soit agité au Parlement, que la question devrait avoir l’aval de la grande majorité de la société.Aux législatives prévues le 9 août prochain, l’OPL compte 84 candidats à la députation et 10 au Sénat. Avec trois sénateurs en fonction, les probabilités pour que ce parti ait la majorité absolue au Sénat paraissent quasi impossibles. Même constat pour la Chambre basse. Comment l’OPL pourra-t-elle matérialiser son programme poli- tique à travers la mise en œuvre de lois inscrites dans son agenda législatif ? Sauveur Pierre Étienne dit être conscient de ce fait. Aussi, révèle le candidat à la présidence, si l’OPL accède à la présidence, il aura à constituer un gouvernement de coalition avec notamment les partis représentatifs au Parlement. Car, conclut-il, la refondation de l’État est une œuvre collective. P ierre Louis Opont, président du CEP, et Tibisay Lucena Ramirez, présidente du CNE se sont mis d’accord sur les termes de ce protocole signé en présence du ministre délégué auprès du Premier ministre en charge des Questions électorales, Jean Fritz Jean Louis. Selon les dispositions de cet accord, l’institution électorale vénézuélienne s’engage à apporter un appui technique au CEP dans la réali- sation des prochaines élections dont le premier tour aura lieu le dimanche 9 août 2015 par les législatives. Le système électoral vénézuélien est le plus fiable de tous les systèmes électoraux du monde, a fait savoir la principale responsable du CNE, Tibisay Lucena Ramirez. Ce système garantit la volonté exprimée dans les urnes par le peuple vénézué- lien, poursuit-elle, tout en mettant l’accent sur les multiples expériences acquises à travers les élections déjà réalisées dans son pays. Des expéri- ences qu’elle entend partager avec le Conseil électoral provisoire dans le cadre dudit accord. « Ce sera une expérience très enrichissante pour les deux institutions électorales », dit-elle avant de placer ce partenariat entre le CEP et le CNE sous l’égide de la solidarité historique liant les deux peuples. Ainsi, elle dit vouloir continuer à travailler en vue de renforcer cette coopération historique entre les deux pays qui remonte à l’époque de Simon Bolivar. Outre les élections étatiques, le Conseil national électoral du Venezuela est appelé aussi à organiser les élections pour les partis politiques et même des universités, précise Pierre Manigat Junior, vice-président du CEP, qui manifeste sa volonté de faire une expérience pilote du vote électronique dans un département lors de la prochaine élection présidentielle. Et Grâce à l’appui technique du Venezuela, les premières expériences de transmission des procès-verbaux de manière électronique se feront lors des prochaines élections, selon les propos de Jean Fritz Jean Louis qui annonce, dans un futur pas trop lointain, l’implémentation du vote électronique dans le système électoral haïtien. « C’est un pas de plus dans l’histoire d’Haïti et du Venezuela. Aujourd’hui, le Venezuela guide les pas d’Haïti vers le vote électronique, et dans les élections à venir le CEP doit commencer à implémenter le vote électronique avec la transmission des procès-verbaux », a déclaré Jean fritz Jean Louis, qui a expliqué sa présence à la signature de cet accord comme un acte qui atteste la volonté du gouvernement et l’approbation pleine et entière de l’exécutif à ce partenariat conclu entre le CEP et le CNE. Pierre Louis Opont, qui a visité récemment le Venezuela, dit beaucoup miser sur l’expérience du Conseil national électoral du Venezuela pour améliorer le savoir- faire du CEP. Ce protocole d’accord, avance-t-il, porte sur les besoins de l’institution électorale haïtienne en matière d’assistance technique, d’appui à la facilitation de la compréhension du système électoral de manière globale et aussi en termes d’appui à la formation électorale. Le Venezuela au secours du processus électoral Par Noclès Débréus HAÏTI/ÉLECTIONS OPL : un riche agenda législatif Par Jean Michel Cadet ÉLECTIONSLÉGISLATIVES L’Organisation du peuple en lutte (OPL) est l’un des rares partis politiques, à la veille des élections, à disposer d’un agenda législatif. Faisant de la refondation de l’État-nation le socle de son cadre programmatique, ce parti de centre-gauche dit s’évertuer à moderniser la vie politique en Haïti, notamment par la mise en œuvre de lois susceptibles d’adresser les problèmes cruciaux du pays. Les responsables du Conseil électoral provisoire (CEP) ont paraphé un protocole d’accord avec le Conseil national électoral (CNE) du Venezuela, le vendredi 24 juillet 2015, à l’hôtel El Rancho. À travers ce protocole, il est établi une entente qui permet à la République bolivarienne du Venezuela de fournir une assistance technique au CEP en ce qui concerne la formation ainsi que la facilitation de la compréhension du système électoral.
 • 7. LUNDI 27 JUILLET 2015 N0 47 | 7 I l s’agit également d’améliorer la productivité agricole par des tech- niques plus modernes, aménager des bassins versants, promouvoir des systèmes de transformation et de commercialisation des produits plus performants. Financé à hauteur de 25 millions de dollars américains par l’USAID, ce projet s’étendra sur une période de trois ans. Le riz, le maïs, la banane, les haricots, les légumes et la mangue sont ses filières ciblées. Près de 60 mille familles bénéfi- cieront de ce projet qui sera implé- menté dans des zones telles la plaine du Cul-de-Sac, les communes de Kenscoff, Pétion-Ville, Cité Soleil, la Croix-des-Bouquets, Ganthier et de Thomazeau. Le couloir des Matheux, incluant les communes de Cabaret, de l’Arcahaie, de Saint-Marc et les communes de Mirebalais et de Saut- d’Eau, sera pour la production et l’exportation de mangues. Saluant la mise en œuvre de ce projet, le titulaire du MARNDR, Fresner Dorcin dit constater que l’accès à l’eau est un problème majeur. Il informe à cet effet que le ministère qu’il dirige a déjà acheminé une note aux différentes institutions telles les organisations non gouvernementa- les et les bailleurs de fonds pour en faire une gestion rationnelle. Selon lui, il revient à tout un chacun de mettre la main à la pâte. Ainsi, il croit que tous les enfants du pays doivent cesser de se gargariser de mots. Il les exhorte à donner une priorité à l’eau d’irrigation afin de résoudre le problème de la sécheresse. Déterminé, le numéro un du MARNDR rappelle que la mauvaise gestion de l’eau durant l’année précé- dente a occasionné la sécheresse et, par ricochet l’insécurité alimentaire. Il informe qu’un diagnostic a déjà été émis avec les différents partenaires du ministère. Cette évaluation a permis de voir que le pays n’utilise que 9 % de ses potentialités en ce qui a trait à l’eau d’irrigation dont il dispose. En clair, il n’utilise pas efficacement ses ressources. Pour remédier à cette situation, M. Dorcin a réitéré son engagement d’accompagner les agriculteurs en vue de leur permettre d’écouler leurs produits valablement et d’en tirer profit. Ainsi, il convient de ren- forcer le partenariat public-privé. Selon ce qu’il a déclaré les hommes d’affaires désirant investir dans le secteur agricole peuvent bénéficier d’une exonération s’étendant sur une période de douze ans. Il a aussi plaidé pour une coopération axée sur l’agro- business. Cette démarche, soutient- il, permettra de réduire le flux de produits importés qui est de l’ordre de plus de 80 % à environ 40 % d’ici à 2017 sur le marché local. De son côté, le directeur ad intérim de l’USAID, Jonathan Conly a indiqué que le projet “Feed the future” est une initiative lancée par le gouverne- ment américain visant à éradiquer la faim et la malnutrition à travers le monde par l’augmentation de la pro- duction agricole et le renforcement de la sécurité alimentaire. Selon M. Conly, “Feed the future” n’est pas une simple extension de celui de Winner I. Il vise à contribuer à l’amélioration des techniques agri- coles et des accès aux marchés dans les zones d’intervention. À terme, poursuit-il, il est un programme qui vise également à renforcer les associations locales clés notamment les associations agricoles en vue d’arriver à une meilleure gestion de leur compréhension et d’en faire une modernisation durable pour Haïti. S’agissant de l’accès au crédit, qui est un facteur essentiel au développe- ment agricole, le directeur ad intérim de l’USAID informe que l’institution qu’il représente s’engage à travailler avec les institutions financières de la place pour les aider à diminuer le taux lié au crédit et, faciliter un meilleur financement aux entreprises rurales et les associations d’agriculteurs. Dans la même veine, le directeur du projet “Chanje lavi plantè”, Jean Robert Estimé a déclaré dans le cadre de ce programme, les autorités vont travailler avec près de 60 mille ménages. Mais, elles s’engageront d’arriver à 90 mille à Kenscoff. Il dit y constater un changement de men- talité. Les planteurs se sont mués en agriculteurs (entrepreneurs). Aussi, a-t-il souligné la nécessité de donner la priorité à l’eau, à la bonne semence, au renforcement du partenariat entre l’USAID et le MARNDR, une attention particulière aux femmes et l’augmentation de l’agriculture dans la plaine du Cul-de-Sac. L'USAID et le MARNDR s'engagent à « chanje lavi plantè » Par Reynold Aris HAÏTI/AGRICULTURE L’Agence américaine internationale pour le développement (USAID) en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural (MARNDR) a lancé officiellement le projet : Feed the future Haïti « Chanje lavi plantè » dans les Centres ruraux de développement durable (CRDD), respectivement à Bas-Boën (Croix-des-Bouquets), à Kenscoff et à Duvier, le vendredi 24 juillet 2015. Réaliser des investissements dans le secteur agricole, la gestion rationnelle des ressources naturelles et un système de post- récolte, sont, entre autres, les objectifs poursuivis par les organisateurs en lançant ce projet.
 • 8. 8 | N0 47 LUNDI 27 JUILLET 2015 MONDE L e Kenya est « à la croisée des chemins », a estimé dimanche à Nairobi le président améri- cain Barack Obama, dans un discours chargé d’émotion où il a appelé le pays à tourner la page du tribalisme et de la corruption. « Le Kenya est à la croisée des chemins, à un moment fait de dangers, mais aussi de promesses énormes », a-t-il lancé depuis un complexe sportif de la capitale, dans une allocution retransmise en direct sur les principales chaînes du pays. Barack Obama a bouclé dimanche une tournée de deux jours dans le paysnataldesonpèreavantdepartir pour l’Ethiopie, deuxième étape de son quatrième déplacement en Afrique en tant que président. Cette visite a été placée sous haute sécurité - des secteurs de Nairobi verrouillés, l’aéroport brièvement fermé pour son arrivée et son départ -, le Kenya étant depuis plusieurs années la cible d’attaques spectaculaires des islamistes somaliens shebab. Mais elle a aussi été précédée et accompagnée d’une véritable « Obamania », les Kényans ne boudant pas leur joie d’accueillir enfin « l’enfant du pays » devenu président américain. Avant d’accéder à la Maison Blanche en 2009, Barack Obama était venu trois fois au Kenya, en quête de ses racines: il est né à Hawaï d’une mère américaine et d’un père kényan qu’il n’a que très peu connu. En tant que président, il n’était cependant encore jamais revenu dans ce pays d’Afrique de l’Est. Le dirigeant américain a largement usé du registre sentimental lors de sa visite, multipliant les anecdotes sur son père, son grand-père et sa famille élargie, comme pour adoucir ses critiques sans appel des fléaux qui rongent la première puissance économique régionale. Le ‘boulet’ de la corruption BarackObamaaappelésonauditoire - quelque 5 000 personnes, dont un parterre de responsables kényans, mais aussi de nombreux jeunes - à refuser la fatalité de la corruption. « Le fait est que trop souvent, ici au Kenya, comme c’est aussi le cas dans d’autres endroits, la corruption est tolérée parce c’est comme ça que les choses ont toujours marché », a-t-il lancé. « C’est un boulet qui vous tire vers le bas ». « Les gens ordinaires doivent se lever et dire « trop c’est trop » », a-t-il martelé dans un discours d’une quarantaine de minutes entrecoupé d’applaudissements nourris, à l’issue duquel il s’est offert un rapide bain de foule. Le président américain a aussi longuement dénoncé le tribalisme, jugeant qu’une « politique basée sur l’appartenance à une tribu ou à une ethnie est une politique qui condamne un pays à se déchirer ». Fin 2007 et début 2008, des violences postélectorales nourries par des rivalités ethniques avaient éclaté au Kenya, faisant plus de 1 000 morts et des centaines de milliers de déplacés. Le président kényan Uhuru Kenyatta a un temps été inculpé pour crimes contre l’humanité devant la Cour pénale internationale (CPI) pour son rôle présumé dans ces violences. Il était alors allié au président sortant Mwai Kibaki, dont la réélection controversée avait déclenché les troubles. Cette inculpation a longtemps empêché une visite du président américain au Kenya, jusqu’à ce que les poursuites soient abandonnées fin 2014. Le vice-président kényan, William Ruto, qui se trouvait dans le camp opposé à M. Kenyatta lors de la présidentielle de 2007, est toujours inculpé pour crimes contre l’humanité devant la CPI. La visite de Barack Obama était officiellement centrée sur la coopération en matière de lutte contre « le terrorisme ». Le Kenya et les Etats-Unis luttent tous deux contre les shebab en Somalie: Nairobi au sein d’une force militaire de l’Union africaine (Amisom), Washington via de régulières attaques de drones. Un attentat à la voiture piégée contre un hôtel de la capitale de la Somalie voisine, Mogadiscio, est venu rappeler dimanche les menaces que font planer les shebab, même « affaiblis » selon les dires de M. Obama. Au moins six personnes ont été tuées. Pour le président américain, cette visite kényane aura aussi été l’occasion de nombreuses sorties sur les droits de l’Homme. Barack Obama a rappelé son attachement à « l’égalité des droits» pour les homosexuels sur le continent, victimes selon lui d’une discrimination comparable à celle qu’ont connue les Afro-Américains aux Etats-Unis. L’homosexualité est illégale dans la grande majorité des pays africains, dont le Kenya, où la législation anti- gay est cependant très rarement appliquée. Les propos du président américain n’ont d’ailleurs apparemment pas déclenché de réaction outrée dans les rues de Nairobi. Des habitants, comme Ruo Maina, 50 ans, résumaient cet état d’esprit: « Tant que cela reste privé, ça ne nous gêne pas ». M. Obama a aussi rencontré dimanche les représentants d’une société civile kényane malmenée: très active, elle déplore des restrictions croissantes à sa liberté d’action, au nom de la “guerre contre le terrorisme” que mène le Kenya. Le locataire de la Maison Blanche a atterri en début de soirée dans la capitale éthiopienne Addis Abeba, où il prononcera mardi un discours au siège de l’Union africaine (UA), une première pour un président américain. Obama appelle le Kenya à prendre son avenir en main Sources : afp Obama appelle le Kenya à prendre son avenir en main/ Photo : laprovence.com Cuba fête l'anniversaire de l'attaque de la Moncada en 1953 Sources : Reuters C uba a célébré dimanche le 62e anniversaire de l’attaque par les rebelles de la caserne de la Moncada, à Santiago, qui avait marqué le début de l’insurrection castriste contre le régime de Fulgencio Batista. A l’occasion de cette première fête nationale depuis le rétablissement des relations diplomatiques avec Washington le 20 juillet dernier, les autorités ont promis de continuer à défendre le socialisme mais ont évité d’attaquer de front les Etats-Unis. Le 26 juillet 1953, les forces rebelles avaient attaqué la caserne de la Moncada à Santiago, dans le sud-est de l’île, à 800 km de La Havane. Ce fut l’acte fondateur de la révolution cubaine, qui devait triompher en janvier 1959. Le vice-président José Ramon Machado Ventura, dans un discours, a salué le rétablissement des relations avec les Etats- Unis mais a aussi évoqué deux sujets qui continuent d’opposer les deux pays - le maintien de l’embargo économique et l’avenir de la base militaire américaine de Guantanamo, que les Cubains veulent récupérer. « Maintenant s’ouvre devant nous une route longue et difficile vers la normalisation des relations bilatérales, avec entre autres sujets la fin du blocus et la restitution de la base navale de Guantanamo », a déclaré Machado Ventura, 84 ans, à 6 000 personnes rassemblées à la Moncada. « Je ne peux vraiment pas faire confiance aux impérialistes », commentait dans la foule un ancien « barbudo », également âgé de 84 ans, Ernesto Gonzalez, qui participait à l’attaque de la caserne il y a 62 ans. « Depuis que nous avons une république, depuis 1902, ils nous ont toujours trompés... Ils ont volé toutes nos richesses. Mais nous ne les laisserons plus nous berner. Fidel (Castro) ne sera jamais vaincu ! ». Cuba a célébré dimanche le 62e anniversaire de l’attaque par les rebelles de la caserne de la Moncada, à Santiago, qui avait marqué le début de l’insurrection castriste contre le régime de Fulgencio Batista. / Photo : REUTERS/Susana Vera
 • 9. LUNDI 27 JUILLET 2015 N0 47 | 9 MONDE L e procès tant attendu de l’ancien dictateur du Gua- temala, Efrain Rios Montt, a rapidement tourné court. Un tribunal guatémaltèque a ordonné, jeudi 23 juillet, l’hospitalisation dans un établissement psychiatrique de l’ancien militaire, afin de déterminer s’il est en mesure de faire face à son procès pour génocide. Efrain Rios Montt, 89 ans, sera admis samedi à l’hôpital national de santé mentale Federico Mora et devra y rester jusqu’au 3 août afin que « son étatphysiqueetmental»soitévalué,a fait savoir le tribunal. Le procès pour génocide contre l’ancien dictateur devait s’ouvrir jeudi, deux ans après qu’une précédente condamnation avait été annulée pour vice de forme, mais le parquet a demandé une expertise psychiatrique, ajournant tout débat oral et public. Efrain Rios Montt et José Rodriguez, son ancien chef du renseignement, acquitté lors du premier procès, sont accusés du massacre de 1 771 Ixils, une ethnie maya, soupçonnés de soutenir la guérilla de gauche au cours de la guerre civile qui a ravagé le pays entre 1960 et 1996, faisant selon l’Organisation des Nations unies (ONU) 200 000 morts et disparus. Assigné à résidence, l’ex-général, au pouvoir de 1982 à 1983, devait comparaître par visioconférence, en raison de son âge avancé et d’un rapport médical le déclarant mentalement incapable d’assister au procès. Un état mental qui interroge Enmai2013,laCourconstitutionnelle avait annulé une condamnation à quatre-vingts ans de prison contre l’ancien dictateur pour vice de forme, et ordonné la tenue d’un nouveau procès. Initialement prévu pour janvier, celui-ci avait été repoussé grâce à une habile manœuvre de la défense. L’accusation a exigé jeudi qu’Efrain Rios Montt soit « interné dans un hôpital psychiatrique pour réaliser (…) des évaluations et des examens » afin de déterminer son état mental. Le parquet a mis en doute l’objectivité d’un rapport présenté par la défense, jugeant que les précédents examens avaient été faits de « manière inappropriée ». Me Héctor Reyes, un avocat des victimes, a lui aussi demandé de nouveaux examens, afin de déterminer ce dont souffre « objectivement » Efrain Rios Montt, même si cela retarde la poursuite du procès. En attendant, les familles des victimes devront encore s’armer de patience. Les accusés ont été cités à comparaître le 4 août, lorsque seront connus les résultats des examens. La défense d’Efrain Rios Montt a demandé, en vain, que son client soit interné dans un centre médical privé. « La résolution porte atteinte à la santé de mon client », car son transfert est susceptible de provoquer des dommages irréversibles, a-t-il dit. Au Guatemala, le procès du dictateur Rios Montt ajourné le temps d'une expertise psychiatrique Sources : Le Monde.fr avec AFP
 • 10. 10 | N0 47 LUNDI 27 JUILLET 2015 ÉCONOMIE La débâcle consacrée et programmée de l'économie haïtienne Par Henri Alphonse | 1re partie ENTREVUE N ous avons voulu en avoir le cœur net. Car le temps est venu de dire : arrêtez de nous mentir ! Le temps est venu de comprendre. De trouver le mode exploratoire – expiatoire ? - des différentes strates de ce disposi- tif complexe d’envoûtement d’une population livrée à elle-même. Pour comprendre, nous avons sollicité les lumières d’un homme qui a depuis longtemps décortiqué les rouages du paradigme en cours. Un homme de conviction, trempé dans le mei- lleur acier, un indigné aussi. Mon interlocuteur, économiste de forma- tion et d’intelligence, ce professeur d’université, ce forgeur d’âmes, c’est Eddy Labossière. Il a accepté de nous faire un diagnostic, sans fards, de la situation. Le chant des sirènes J’ai demandé à mon interlocu- teur de nous faire la lecture de la réalité économique et financière du pays. Il me regarde, me jauge, soupesant mes motivations. Je viens de remuer le vase d’une eau stagnante, de raviver les vieilles blessures. Il hésite. Puis, tel un fauve, il se ramasse sur lui-même. Se concentre. Et se lance. Tout le long de l’entrevue, il ne décolère pas. L’état de la situation d’Haïti, répète-on ad nauseam, est gra- vissime. Tout le monde le sait, le sent. Faut-il s’inquiéter ? Battre le rappel des troupes, mobiliser les légions d’envoûtés ? Mais c’est sans compter avec les chiens de garde - pour paraphraser Paul Nizan - notamment les marchands d’illusions toujours prêts à se lancer à la rescousse d’un système bien gardé, séquelle d’une mondi- alisation en mal de justification. Tenez, pas plus tard que la semaine dernière, un rapport du Programme des nations unies est publié qui se soucie d’améliorer la santé économique d’Haïti. Que nenni. Le diagnostic n’est pas extensible. « La situa- tion économique du pays est catastrophique », rétorque Eddy Labossière. Presqu’avec hargne, il peint le tableau de la situa- tion. Sombre et triste tableau. Nous sommes en juillet 2015, rappelle-t-il, nous sommes en présence d’un pays en faillite. « Une faillite consacrée et program- mée ». Cette débâcle nous est certainement venue de loin. Mais notre économiste préfère partir de la période du président Paul Eugène Magloire. La production nationale a baissé de façon dra- matique. Le secteur agricole était encore à cette époque le secteur le plus dynamique du pays, avec une participation importante au produit intérieur brut (PIB). Depuis, c’est la descente aux enfers. Ce que j’entends par là ? Une descente aux enfers caracté- risée par une forte baisse de la production nationale. « Même lorsqu’on affirme qu’elle aug- mente, en réalité c’est du bluff ». Même les chiffres de l’Institut haï- tien de statistique (IHSI) présen- tés en appui à un constat public de croissance économique éveil- lent sa suspicion. « Parce qu’on sait lorsqu’il y a croissance de l’économie. On le sent ». La croissance s’accompagne de deux choses au moins. Elle pro- voque la création d’emplois. Et il n’y en a pas eu. Ensuite, elle permet de constater une posi- tion dominante de la monnaie nationale. La monnaie nationale s’apprécie. « On n’a jamais eu cette appréciation de la monnaie nationale et la dégringolade de la gourde constatée aujourd’hui a commencé depuis cette époque ». Des crimes économiques Lorsque le ministre Lesly Delatour pris la décision d’éliminer les barrières tarifaires et non tarifaires et que des produits étrangers eurent commencé à envahir et à prendre possession de notre marché, la production nationale a accusé le coup. C’est comme si l’on avait programmé la destruction du tissu productif du pays. Nous sommes ainsi entrés dans un cycle irrésist- ible d’importation de marchandises que nous produisions nous-mêmes. « Avant Delatour, dans les années 70 et au début des années 80, Haïti appli- quait encore une politique que nous pourrions qualifier de substitution aux produits étrangers ». Et l’économiste de répertorier les produits fabriqués au pays à l’époque, des produits que nous devons aujourd’hui importer. « Nous produisions du fer, du ciment, dans le domaine agro-ali- mentaire (...) Haïti pouvait aussi se prévaloir d’une avancée que mêmes les Dominicains nous envi- aient : des dérivés de la tomate, la Beurrerie du Sud produisait du beurre, sans omettre la production de poulets de chair et d’œufs par les entreprises Brandt et Mayard qui satisfaisaient la demande inté- rieure ». Là, le visage de Laboss- ière s’assombrit et il prit un air scandalisé. Tout ça a disparu, du jour au lendemain. Sentencieux, il mar- monne presque : « l’oligarchie et des secteurs de pouvoir poli- tiques se sont associés pour faire d’Haïti un pays avec une écono- mie d’importation ! ». Le facteur politique – les crises politiques à répétition - y a joué un rôle de premier plan dans cet effondre- ment programmé. Ces crises ont facilité le renforcement des capac- ités d’oligarques sans scrupules qui en ont profité pour se posi- tionner de façon à pouvoir faire fortune. Sans coup férir. Ces gens-là ne se sont jamais préoccupés d’investir dans la pro- duction nationale. Le professeur d’un air rageur, se souvient d’un épisode qui lui avait administré un choc émotionnel. « Je le savais déjà, mais je ne pouvais me douter que cela irait jusque-là, avec une telle ampleur ». Le gouvernement haïtien s’est laissé manipuler avec complaisance et s’est fait partie prenante d’une opération qui dure encore de nos jours. « On aurait pu comprendre que les pouvoirs publics se laissent impliquer dans une activité pro- ductive économiquement utile au pays (...) Le gouvernement haï- tien s’est lancé dans l’importation de ciment à grande échelle (...) il est aujourd’hui devenu un action- naire de la CENA à hauteur de 32 à 35%. « Ce n’est pas normal », s’exclame l’économiste manifeste- ment scandalisé. Peut-on imaginer un gouvernement qui se laisse aller à quémander des dividendes pour majorer ses recettes et ren- flouer son budget ? « C’est incroyable qu’un gouvernement se comporte de la sorte ! », s’indigne Eddy Labossière. Sa voix s’étrangle presque. « Le gouvernement haïtien aurait dû, même avec ces oligarques, intégrer les structures de la CENA, non pas pour se lancer dans l’importation débridée, mais pour en faciliter la production ! ». Ce n’est pas que nous soyons incapables d’en produire, nous pouvons produire du ciment (…) Ces gens-là », sa voix s’étrangle. « Ce sont des crimes économiques, des crimes économiques ! » Un gouvernement qui participe à 32% ou 35% de l’actionnariat de CENA, qui pleurniche pour des dividendes (…) alors qu’on aurait pu s’attendre à ce qu’il utilise l’argent de l’Etat pour capitaliser une entreprise privée mais dans la production de ciment ? « Alors que nous avons des spécialistes de la production de ciment, alors que nous pouvons parfaitement en produire ! ». Et, notre interlocuteur de priser que c’est normal qu’un gouvernement utilise l’argent du Trésor public pour capitaliser une entreprise privée, cela, l’on pourrait l’admettre bien que ce ne soit pas son rôle. L’Etat est là pour créer un environnement favorable au développement des affaires.. Mais de là … Son indignation est palpable. Il en est encore tout ahuri. Et il se rappelle de l’épisode de Voilà, cette compagnie de téléphonie cellulaire qui avait été mise en vente. « Lorsque les propriétaires de Voilà durent se résoudre à mettre en vente les actifs – et pas- sifs – de cette entreprise, se sou- vient-il encore, médusé, j’ai vu un directeur du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) se dresser pour plaider en faveur de l’acquisition de Voilà par Digi- cel et devant le Sénat de la Répub- lique encore ! ». L’économiste avoue qu’il s’attendait à ce qu’il soit vertement rabroué, remis à sa place par les sénateurs. « Même après l’achat des actions de Voilà par la Digicel, le gouvernement aurait été bien inspiré de la forcer à les revendre ! Parce que la Digi- cel n’avait pas le droit d’avoir plus de 80% du marché ! ». Et ce fut le point de départ d’une autre mésaventure de l’économie nationale, sur laquelle nous revi- endrons dans la suite de ce long entretien qui nous révèle le vrai visage de notre économie – en dépit du chant des sirènes – et des menées occultes ou maquil- lées des autres parties prenantes de la déconfiture programmée de notre économie. Une machination est depuis longtemps en cours en Haïti, qui implacablement s’appliquerait à reproduire et à consolider les fondements d’un système socio-économique prodigue pour quelques-uns et prédateur pour la grande majorité des ressortissants de cet État en lambeaux. Tous, autant que nous sommes, nous contribuons – à un niveau ou à un autre, inconsciemment ou volontairement – à la vitalité de cette vaste entreprise qui fait d’Haïti ce qu’elle est aujourd’hui. L’ économiste Eddy Labossière. / Photo : J.J. Augustin
 • 11. LUNDI 27 JUILLET 2015 N0 47 | 11 ÉCONOMIE Agriculture durable : les fondements d'un nouveau contrat social ? par Étienne Landais* | 2e partie** E n France, les Assises du dével- oppement durable, qui se sont tenues en 1996, ont donné une image du niveau de péné- tration du concept de développement durable dans les préoccupations des responsables de l’action publique. Du développement durable à l’agriculture durable L’indigence des contributions des « ministères qui préparent les hommes » (Éducation, Culture, etc.) contrastait avec la percée d’une culture de la durabilité dans les contributions des « ministères qui préparent les choses » (Indus- trie, Equipement, Agriculture, Aménagement du territoire). La politique agricole en constitue un lieu d’application privilégié, en raison de l’importance des impacts environnementaux des activités agricoles et forestières à l’échelle mondiale, de leur impli- cation dans l’aménagement du ter- ritoire, de leur rôle dans la qualité et la sécurité de l’alimentation, et des risques de crise qu’a récem- ment rappelés l’affaire de la vache folle. Cela dit, la prise en compte des impératifs environnementaux a été particulièrement laborieuse dans le secteur agricole français, en dépit de l’appel prémonitoire lancé en 1978 par le regretté Jacques Poly en faveur d’une agriculture « plus économe et plus autonome ». La mise en place dans le cadre européen, à partir de 1985, des premières mesures agri-environnementales (MAE) et notamment du fameux article 19 n’est pratiquement pas suivie d’effet en France, alors que les Britanniques, puis les Allemands et les Néerlandais, mettaient rap- idement en place leurs disposi- tifs nationaux. C’est seulement à partir de 1989 que nous dévelop- perons les premières opérations expérimentales, l’impulsion déci- sive étant donnée en 1992-1993 par la réforme de la Politique agri- cole commune (PAC). Longtemps réfractaires à toute remise en cause à fondement envi- ronnemental, les professionnels conviennent alors, en maugréant, que le modèle de développement suivi depuis trente ans pouvait poser des problèmes. Après l’heure de la résistance et la tentation du repli dans le bunker institutionnel, vient alors l’heure de l’ouverture, encore timide, sur les multiples questions et les multiples parte- nariats que met en jeu la réflex- ion sur une agriculture durable. Faciliter le changement en redé- finissant les problèmes, justifier la recomposition des réseaux et des alliances, définir un nouvel hori- zon qui permette aux adversaires d’hier d’élaborer des compromis autour d’objectifs communs, tels sont les enjeux stratégiques du concept d’agriculture durable et les raisons de son succès. Dans de nombreux pays, quel que soit leur niveau de développe- ment, la réflexion sur l’agriculture durable est ainsi d’actualité. Pour l’Union européenne, la déclara- tion de Cork (novembre 1996) a proposé de faire du concept de développement durable le pilier de la réflexion sur le développe- ment rural pour les années à venir, même si « le paquet Santer » semble très en retrait par rap- port à cette proposition. En France, la Loi d’orientation agri- cole en préparation lui fera une large place. Il ne faut, je crois, ni s’exagérer ni sous-estimer la réalité du changement que cette évolution sanctionne et annonce à la fois. La montée en force de la notion de développement durable vient en effet recouvrir tout un ensemble d’initiatives dispersées qui tendaient à remettre en cause, à différents niveaux et à différen- tes échelles, les dynamiques et les modèles de développement anté- rieurs. Pour citer quelques exem- ples, les mesures en faveur de l’extensification des systèmes de production, les actions de dével- oppement local reposant sur des slogans du type « des hommes, un territoire, un produit » - ou même l’agriculture biologique - anticipaient sur cette évolution. On assiste depuis au moins vingt ans, dans le secteur agricole, à la construction sociale progressive des problèmes d’environnement et à l’évolution des mentalités vis-à- vis de ces problèmes. Le change- ment, de ce point de vue, n’est donc pas si important. Mais la pro- motion politique du développe- ment durable vient aujourd’hui offrir aux réflexions antérieures un cadre conceptuel global et elle proposera probablement demain un cadre d’action unifié. Il y a là pour l’action politique un levier dont il est bien difficile d’évaluer aujourd’hui la puissance potentielle, c’est-à-dire la capacité à fédérer autour d’une démarche qualitative et non plus quantita- tive les acteurs du développe- ment, à mettre en cohérence et en synergie des initiatives jusque- là dispersées, concurrentes, voire contradictoires, et à capter les financements publics. Derrière le discours sur le développement durable, c’est en réalité un nouveau contrat social qui est proposé aux agriculteurs. Et l’on ne peut exclure que la durabilité représente pour l’agriculture des prochaines décennies un mot d’ordre et un « moteur » aussi efficaces que l’a été la productivité au cours de la période précédente. Sous l’égide du ministère de l’Agriculture et de l’ANDA, un travail pionnier de réflexion, d’animation et de synthèse méthodologique a été entrepris en France, depuis 1993, dans le cadre de l’expérimentation sur les « plans de développement durable » (PDD). Ce travail a impliqué les organ- ismes professionnels, la recherche (INRA et EMAGREF) et surtout un millier d’agriculteurs répar- tis dans soixante petites régions agricoles. Appuyée sur le slogan « Une agriculture dynamique, partenaire de la nature, ouverte sur la société », cette expéri- mentation a permis de forger un certain nombre d’indicateurs de durabilité, de mettre au point des méthodes de diagnostic à dif- férents niveaux d’organisation (diagnostic de territoire, diagnos- tic agri-environnemental, diagnos- tic d’exploitation), de développer une démarche d’ingénierie de projets, etc. Les « contrats terri- toriaux d’exploitation » qui font l’objet du titre I de l’actuel projet de Loi d’orientation agricole en sont directement issus. Les difficultés de la traduction en termes scientifiques Dans le discours des responsables de la recherche agronomique également, l’objectif de durabilité prend, depuis quelques années, une place croissante. La réforme récente de l’INRA s’inscrit dans ce mouvement. Elle organise le renforcement des recherches sur la qualité des produits, en liai- son plus étroite qu’auparavant avec les recherches sur les con- ditions de la production agricole et l’organisation des territoires, le renforcement des recherches consacrées à la nutrition humaine et à la sécurité alimentaire ; elle met en place une direction scien- tifique intitulée « Environnement, Forêt et Agronomie » qui dispose de plus d’un tiers des moyens de l’INRA. Les documents de cadrage de la politique scientifique de cette nouvelle direction font large- ment référence à la durabilité. La recherche agronomique française se donne ainsi les moyens de développer dans un cadre cohérent les recherches qui permettront de répondre aux multiples questions que soulève, dans le domaine de l’agriculture et du développement rural, le débat sur le développement durable. Il est clair, à ce sujet, que de nombreux travaux s’inscrivent d’ores et déjà dans cette perspective : les recherches sur la lutte biologique contre les ravageurs des cultures, sur la limitation des intrants et la maîtrise des effluents, sur l’extensification des systèmes de production, sur la qualité des produits, sur la gestion des espaces ruraux, en sont quelques exemples. L’enjeu consiste à fédérer en un tout cohérent ces travaux dispersés et à renforcer l’ensemble. *Étienne Landais est chargé de mission auprès du président de l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) et directeur de l’École nationale des sciences agronomiques de Montpellier. **2e partie : Les composantes de la durabilité à l’échelle des exploi- tations agricoles Depuis la conférence de Rio, et malgré les difficultés enregistrées au début de l’année 1997, lors du Sommet de la Terre de New-York, la notion de développement durable poursuit son chemin, comme on a pu le constater au Sommet de Kyoto (décembre 1997). Dans de nombreux pays, quel que soit leur niveau de développement, la
 • 12. 12 | N0 47 LUNDI 27 JUILLET 2015 ÉCONOMIE Honda se lance dans l'assemblage automobile au Nigeria Source : Jeune Afrique Nigeria : Buhari promet de récupérer les milliards du pétrole volés chaque année Source : Jeune Afrique avec AFP Le président nigérian Muhammadu Buhari s’est engagé à récupérer les sommes d’argent ahurissantes issues de vols et de détournements de pétrole à grande échelle dans son pays et a promis de traduire les responsables de ces transactions devant la justice, a déclaré le 22 juillet son porte-parole. S elon Muhammadu Buhari, qui a réalisé une visite offici- elle Washington du 20 au 22 juillet, l’équivalent de 250 000 barils de pétrole brut est volé chaque jour au Nigeria, premier producteur d’or noir d’Afrique, soit plus de 10 % de la production nationale. Les vols et détournements de pétrole brut constituent un problème majeur au Nigeria et représentent, selon les esti- mations, des pertes de 6 milliards de dollars (4,3 milliards d’euros) par an. Les profits de cette escroque- rie sont placés sur des comptes bancaires individuels. Lors d’un discours prononcé mardi à l’ambassade du Nigeria dans la capitale américaine, il a affirmé que les États-Unis et d’autres pays aidaient le Nigeria à pister de tels comptes en banque. Sommes ahurissantes « Nous allons demander à ce que ces comptes soient gelés et nous allons poursuivre les individus. La somme d’argent en question est ahurissante. Certains anciens ministres ont vendu environ un million de barils par jour. Je peux vous assurer que nous allons pister et rapatrier cet argent et nous appuyer sur les documents (liés à ces comptes) pour pour- suivre (leurs propriétaires) », a-t-il poursuivi, selon un communiqué de son porte-parole Femi Adesina. M. Buhari a déjà dissous fin avril le conseil d’administration de la NNPC, la compagnie pétro- lière nationale, et a ordonné une enquête au sein de cette entre- prise. L’année dernière, le gouver- neur de la banque centrale, Sanusi Lamido Sanusi, avait été limogé par l’ancien président Goodluck Jonathan. Le gouverneur avait déclaré peu de temps auparavant que 20 mil- liards de dollars de revenus pétro- liers n’avaient pas été versés au budget de l’État entre 2012 à 2014, ce que contestait caté- goriquement M. Jonathan. M. Buhari, qui arrive au pouvoir au moment où la chute des cours mondiaux du pétrole a fait vaciller l’économie, a accusé à plusieurs reprises l’administration de son prédécesseur d’avoir pratique- ment vidé les caisses de l’État. Le groupe nippon a démarré une unité d’assemblage de voitures dans le pays d’Afrique de l’Ouest. C’est sa première usine de production automobile sur le continent. L e constructeur japonais Honda a indiqué le démar- rage, le 10 juillet, d’une usine d’assemblage automobile à Sango, dans l’État d’Ogun, au Nigeria. Le groupe nippon, déjà présent dans la production de motos au Nigeria depuis les années 80, a indiqué dans son communiqué publié le 12 juillet que sa nouvelle unité de production devrait assembler des véhicules de sa gamme de berline Honda Accord avec une capacité annuelle de 1 000 voitures. Taxes Le choix de Honda d’installer une unité d’assemblage au Nige- ria rejoint celui annoncé par près d’une douzaine de constructeurs automobiles, depuis l’imposition d’une nouvelle taxe de 35 % impo- sée sur les véhicules neufs impor- tés dans le pays – en plus des 35 % de droits de douane – en vigueur depuis juillet 2014. Par exemple, le français Peugeot s’est engagé l’an dernier à redé- marrer l’assemblage de véhicules pour particuliers au Nigeria, une activité interrompue depuis plu- sieurs années, sur son site de Kaduna (dans le nord du pays). Début juillet 2015 l’allemand Vol- skwagen a annoncé avoir démarré l’assemblage de véhicules de ses gammes Passat, Jetta CC sedans au Nigeria, après y avoir interrom- pu toute activité de production automobile pendant près de 25 ans, rapporte l’agence Bloomberg. KIA, Hyundai et Nissan sont déjà présents dans l’assemblage de véhicules dans le pays d’Afrique de l’Ouest. « L’établissement de la première usine de production automobile de Honda en Afrique est une étape marquante pour nous. Cette opération de production intègre le savoir-faire que Honda a accumulé au cours de sa longue histoire dans l’industrie de la moto au Nigeria […]. Je pense que cette initiative conduira à un grand bond dans notre activité automobile au Nige- ria et marquera la première étape d’une expansion à l’ensemble du marché africain », s’est félicité Yoshi Yamane, directeur général de Honda Motor, cité dans le com- muniqué du groupe japonais. En 2014, 53 900 véhicules neufs ont été écoulés au Nigeria, dont 42 000 voitures particulières. Le japonais Toyota, détient environ un tiers de parts de marché devant les sud-coréens Hyundai et Kia. Honda écoule entre 2000 et 3000 véhicules par an au Nigeria. Résultats Présent dans la distribution et la vente de pièce détachées auto et moto en Afrique du Sud depuis 2000, Honda a ouvert une con- cession automobile au Kenya en 2011, où le groupe japonais a démarré la production de motos en mars 2013. Durant l’année fiscale qui s’est achevée le 31 mars 2015, le groupe japonais a enregistré un chiffre d’affaires de 12 646 milliards de yens (92,4 milliards d’euros), pour un bénéfice net part du groupe de 522,7 milliards de yens (3,8 mil- liards d’euros).
 • 13. LUNDI 27 JUILLET 2015 N0 47 | 13 AVIS D’APPEL D’OFFRES OUVERT NATIONAL Projet du Gouvernement Haïtien - No 027/UCLBP-DAOON/07-15 Exécution des travaux d’aménagement de l’Avenue N (Tronçon compris entre Ravine Ti Sous et Rue Sicot) Avis No AOON-09/UCLBP-AIQIP Le Gouvernement de la République d’Haïti à travers l’Unité de Construction de Logements et de Bâtiments Publics (UCLBP) en qualité de Maître d’ouvrage agissant par le Programme d’Aménagement Intégré des Quartiers Informels de Port-au-Prince (AIQIP) a signé avec CHF In- ternational/Global Communities une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée en vue de l’exécution des travaux d’aménagement de l’Avenue N entre Ravine Ti Sous et Rue Sicot et la construction d’un dalot cadre sur la Ravine Georges. au titre du contrat avec l’entreprise spécialisée attributaire du marché pour l’exécution desdits travaux d’aménagement indiqués ci-dessus. - Les principaux travaux sur ce tronçon de l’Avenue N de 750 mètres de long, sont les suivants : - Réalisation du drainage longitudinal et transversal, - Mise en place du corps de chaussée et du revêtement en béton hydraulique, - Réalisation des réseaux électrique, d’éclairage, d’eau potable. Sont habilités à participer à l’appel d’offres les entreprises ou groupement d’entreprises enregistrés en Haïti ayant un chiffre d’affaires annuel offre pour le marché en question. des offres par voie électronique ne sera pas autorisée. Les offres tardives ne seront pas acceptées et seront retournées sans avoir été ouvertes. CHF International/Global Communities décline toute responsabilité sur les offres qui ne seraient pas acheminées à l’adresse indiquée. CHF International/Global Communities sélectionnera l’offre du soumissionnaire éligible qui se conformera substantiellement aux conditions de Toute question relative au présent appel d’offres ouvert international devra être soumise par écrit à l’attention de CHF International/Global Communities au no 15, Rue Tertulien Guilbaud, Christ-Roi, Port-au-Prince Haïti. . Téléphone: (509) 28110539 E-mail: infoproc@globalcommunities.org Fait de bonne foi, à Port-au-Prince, le mardi 21 juillet 2015 Nubar GOUDSOUZIAN, Directeur
 • 14. 14 | N0 47 LUNDI 27 JUILLET 2015 Pourquoi des pauvres devant les églises catholiques ?Par Joe Antoine Jn-Baptiste « On a l’impression qu’une cer- taine institution fournit à la société haïtienne des mendi- ants et des pauvres, des gens que le système aurait oubliés mais qui cherchent, malgré tout, un moyen pour vivre », souligne un étudiant de la faculté des Sciences humaines. Une fois, raconte-t-il, à la rue Monseigneur Guilloux, à proximité du stade Silvio Cator, une luxueuse voiture dépose une vieille dame. Maigre et chétive, elle portait des vêtements abîmés, usagés et sales. Son visage, explique l’étudiant, tenait l’éloquent discours de la misère. « Cette dernière, une fois descendue du véhicule, se place dans un petit coin tout près d’un restaurant très connu du périmètre et tend sa main à chaque passant », a constaté le jeune homme. Depuis, tous les jours, a remarqué l’étudiant, du matin au soir, elle est là, présente sur le bord du trottoir, à la même place, et réitère la même pratique : demander l’aumône à tous les passants. A la rue Capois, presqu’en face du Bar de l’ère, une dame dans la quarantaine, se recroqueville sur le trottoir tous les matins, à la même place. « Cela fait plus de trois ans que je la vois dans ce coin », explique une autre dame qui vend des bonbons à l’angle de la ruelle Waag et de la Capois. Cette mendiante attend de chaque passant une pièce de cinq gourdes. Les plus généreux ont l’habitude de lui en donner dix. Ce qui fait qu’au bout d’une journée, elle gagne entre cent et cent cinquante gourdes. Des fois, explique-t-elle, elle ne reçoit rien. Pourtant, sur ses lèvres, elle garde toujours un léger sourire qui invite à la pitié et exprime de l’espoir. Devant l’hôpital de l’Université d’État d’Haïti, à l’entrée de la barrière principale, des mendiants s’alignent sur le long du trottoir. Ils implorent la courtoisie des passants. Surtout ceux qui doivent investir les locaux de ce centre hospitalier de la capitale. Ceux qui sont venus rendre visite à un malade, apporter de la nourriture, des médicaments à un hospitalisé. Ils sont toujours là, ces mendiants que le commun des mortels en Haïti appelle des « pauvres ». « Nous sommes là parce que nous n’avons personne pour voler à notre secours. Quand les gens entrent dans les hôpitaux, ils croient qu’en donnant quelques sous aux pauvres, ils attirent la grâce du créateur sur leurs malades », explique l’un d’entre eux. Aujourd’hui, ces pauvres mendiants se trouvent aux abords de la barrière Nord de l’HUEH. Une affaire de foi et d’espérance Au cours de la période estivale, à l’occasion des fêtes patronales, des habitants de toutes les villes et communes du pays se mobilisent, s’organisent pour marquer en beauté la fête de leur saint patron. Ces gens courtois viennent pour honorer une promesse, remercier les saints pour une guérison octroyée à un proche parent, un visa, une résidence obtenue pour un voyage aux États-Unis d’Amérique, un emploi ou une richesse qui s’accroit. Ils font des dons, apportent des fleurs, donnent de l’argent, de quoi manger et à boire à ceux qui se trouvent sur leur passage. Des pauvres-mendiants en particulier. C’est un rituel. Ils veulent pérenniser leur acquis. À pareilles époques, ces pauvres mendiants sont remarqués, de moins en moins, dans les rues de la ville et de leur espace habituel. C’est devant les églises catholiques qu’ils s’y trouvent en grand nombre. Aussi y font- ils du pèlerinage. Le week-end écoulé, à l’église Sainte-Anne, ils s’étaient massés sur la cour de ce temple catholique détruit par le tremblement de terre de janvier 2010. C’est à l’ombre d’une construction provisoire que les adeptes du catholicisme se sont rassemblés pour prier, implorer la pitié et demander pardon à Sainte Anne pour les péchés commis. À leur sortie de la messe, ces fidèles et croyants à faire le déplacement en la circonstance, tendent la main à ces pauvres gens, les abandonnés du système. Des gens dont la principale activité se résume à la mendicité. Ceux qui demandent l’aumône aux passants et à ceux qui fréquentent l’église. Ils ne veulent pas mourir de faim. « Hier soir, Sainte-Anne m’a parlé. Elle m’a demandé de venir ici, à ses pieds. Elle m’a fait savoir qu’elle me délivrera de mes souffrances. C’est sûr qu’elle tiendra parole. Mais il faut avoir la foi », raconte un jeune homme. D’autres attendent de gagner à la loterie, un candidat qui leur apportera de quoi manger pendant la journée. C’est la raison principale de leur présence devant les églises catholiques. « C’est en ces lieux que je peux trouver ma porte de sortie », explique une vielle, le dos recourbé en s’appuyant sur un bâton. Cette année, Sainte-Anne me délivrera à coup sûr » se dit-elle confiante. Malgré la croyance que placent ces pauvres mendiants dans les saints, l’aumône qu’ils reçoivent surtout à l’occasion des fêtes patronales, leur condition de vie n’a connu aucun changement. D’année en année, ils se retrouvent toujours aux mêmes endroits, nourrissent les même espérances et attendent une éternelle intervention. Ils croupissent davantage dans la misère. Des gens à condition de vie aisée ou plus ou moins les enfoncent dans leur pratique. «Il faut donner aux pauvres. C’est Jésus qui l’a dit », ordonne une dame à son enfant en sortant de la messe dominicale à Sainte Anne. « Ces pratiques n’enlisent-elles pas davantage ces pauvres dans la misère ? L’église ne contribue-t- elle pas grandement à les renforcer pour mieux étendre sa domination ? », s’interroge l’étudiant de la faculté des Sciences humaines. De pauvres mendiants qui attendent de l’aumone sur la cour de l’église Sainte-Anne. / Photo : Joe Étienne Jean-Baptiste SOCIÉTÉ Les pauvres sont présents un peu partout à travers les rues de la capitale. Devant les hôpitaux et les églises catholiques, ils sont beaucoup plus nombreux. C’est pour eux des points stratégiques. Ils y élisent domicile à des périodes précises de l’année : les fêtes patronales. Leur unique et principale activité se résume à la mendicité. Ils mendient pour ne pas crever de faim, pour améliorer leur condition de vie. C’est aussi une affaire de foi !
 • 15. LUNDI 27 JUILLET 2015 N0 47 | 15 SOCIÉTÉ Les plages : des bordels à ciel ouvertPar Ritzamarum Zétrenne L ambi, une localité située non loin du quartier de Mariani, a été le point de départ de cette randonnée. Tous les regards étaient rivés sur quiconque prenait la direction de l’une de ces plages. «Ce n’est plus un secret pour personne. Dès qu’on emprunte cette direction, on va chez « gwo manman», expli- que un jeune garçon au corps tatoué presqu’au même titre que Lill Wayne. C’était sa destination également. De la route nationale numéro 2 à « kay gwo manman », on parcourt juste quelques mètres. Après envi- ron 5 minutes de marche, « kay gwo manman » est déjà prête à accueillir tous ceux qui désirent se faire servir. Au bord de cette mer, de multiples tentes sont montées qui abrite chacune un marchand et un grand nombre de clients. Au bord de tables garnies de whisky, de bières, de clairin local ou de rhum de toutes sortes, les mâles ricanent en se moquant des « fesses » de « vendeuses de sexe », oscillant nues dans tout l’espace. « En voilà une ! », disent-ils, d’un ton ironique. Les femmes font des va-et-vient ternes dans tous les coins de l’espace, les oreilles on ne peut plus attentives. Certaines d’entre elles s’exposent en des coins stratégiques, s’asseyant et ouvrant battantes leurs cuisses comme pour dire aux hommes « mon affaire est assez grande, vous pouvez l’acheter ». Elles sont de toutes catégories d’âge : des adolescentes, des adultes et même des quadragénaires. Elles se vendent pour 50 gourdes afin de pouvoir assurer leur survie. Nana, nom d’emprunt, vient chaque jour chez « gwo manman ». Vendre le sexe, c’est son travail. Elle dit ne pas avoir le choix. « J’ai commencé à faire ce travail il y a longtemps. Maintenant, je m’y habitue entièrement. Je n’ai rien d’autre à faire que cela », explique-t-elle. A en croire un jeune garçon rencontré sur le chemin, il a fait savoir que « kay gwo manman » est souvent en proie à de grosses bagarres. Des gens se battent, se blessent pour presque rien. Cependant, confie-t-il, il aime bien se rendre à cet espace où le sexe se vend à bon marché. « J’habite tout près d’ici. J’y viens souvent pour m’amuser », précise le jeune. Dans la commune de Gressier, il était impossible de ne pas remarquer une nuée de gens, majoritairement des jeunes, qui entraient et sortaient des différentes plages longeant tout le périmètre. Le Week-end, ces plages sont bondées de gens. Tous, des jeunes, filles et garçons, qui veulent « s’éclater ». Non loin du commissariat de la commune de Gressier, une seule rentrée conduit à quatre plages. Si chaque propriétaire a sa porte d’entrée, dans la mer, il n’y a pas de barrière. Tout le monde est un. Plus d’une centaine de personnes se trouvent dans les eaux salées. Ils sont plusieurs dizaines à s’amuser. Ils puent l’alcool et la fumée de cigarette. Parmi eux, des « ti blòdè » en skinny et chemisette, des « thugs » également, et des « limena » qui dansent le « ponntche » au rythme de la musique « Rabòday » qui est diffusée dans l’espace. Selon Dadou, la gérante d’une plage à Gressier, plus il y a d’activités malsaines sur une plage, plus les gens la fréquentent. Elle justifie la faible fréquention de la plage qu’elle gère par le fait qu’elle n’en fait pas un bordel. «Je n’ai pas beaucoup de clients moi, ma plage accueille surtout des couples qui cherchent de l’intimité », explique- t-elle. Mais elle admet que la plage est une activité très rentable. « On peut gagner beaucoup d’argent quand on a une plage. Surtout en week-end et les vacances. Des gens y viennent pour se défouler », ajoute Dadou. Elle a raconté ironiquement que les gens refusent de payer une chambre quand ils viennent sur les plages de nos jours. « Ils préfèrent s’accoupler sur le sable aux yeux de tous, ou dans la mer », révèle cette jeune fille âgée d’une vingtaine d’années. Les différentes activités organisées sur les plages, ont des impacts très nocifs sur la valeur de ces lieux, dans la société. Une jeune fille rencontrée à l’entrée de l’une des quatre plages visitées à Gressier témoigne : « quand je rentre avec mon petit copain ici, les gens me redargent comme ci j’etais une dévergondée. Ca me derange. J’ai meme l’impression que des parents responsables n’oseront jamais y emmener leurs enfants. Meme des femmes s’embrassent entre elles. C’est répugnant », a-t- elle fait savoir. Trouver de quoi manger sur ces plages, c’est facile. Lambi, barbecue et par moment du poisson et des bananes constitue le menu de la majeure partie des plages retrouvées sur la côte sud de port-au-Prince. « Si on veut trouver d’autres plats, il faut chercher ailleurs », explique un jeune homme qui n’a pas beaucoup d’argent en poche. Sur les plages de Gressier, la tendance s’emplifie. On a l’impression que ces espaces ont été conçus pour les débauchés et les hédonistes. Prendre le chemin d’une plage, seul ou accompagné, sous-entend désormais qu’on va faire du sexe dans la mer, perturber les tympans de son voisin de gemissement de plaisir. Il n’est plus question, de nos jours, de promenades galantes au bord de la mer où, pour subjuguer sa dulcinée, l’amoureux cherche à extirper les plus jolis mots en s’inspirant des oscillations des vagues, et joue sans récompense aux ricochets. Il n’est plus question de romances sur la plage en disant de beaux textes poétiques, en écoutant de tendres musiques et en buvant du jus de coco. Les plages tendent à devenir des bordels à ciel ouvert où se joue au fil des heures toute forme d’impudeur. Des couples de jeunes qui, au fond des eaux, s’adonnent a des ébats sexuels. / Photo : Joe Étienne Jean-Baptiste HAÏTI/LOISIRS Les plages, en Haïti, se transforment, de jour en jour, en de véritables espaces où les gens, les jeunes surtout, s’offrent toutes sortes de plaisirs. De l’alcool au tabac, en passant même par la marijuana. Ce sont également des endroits où le sexe devient une affaire publique. La pudeur n’est plus au rendez-vous. Une visite aux différentes plages de la côte sud de Port-au-Prince, le week-end écoulé, en dit long.
 • 16. 16 | N0 47 LUNDI 27 JUILLET 2015 SOCIÉTÉ L'Environnement, une menace constante !Par Jackson Joseph L ’environnement haïtien est beaucoup plus vulnérable chaque jour. Pour certains, il s’agit d’une priorité.Pour d’autres, c’est un problème comme un autre mais qui devient de jour en jour une question si complexe qu’il faut à chaque fois tenter de l’aborder sous des angles divers pour mieux y faire face. Le président Michel Martelly en avait fait l’un des E prioritaires de son Administration. Pourtant on sait qu’il est à la fin de son quinquennat et que l’environnement reste la plus grande menace du pays. Appréhender le problème néces- site, pour certains observateurs, à prendre en compte un tas de facteurs liés à la physiographie, la climatologie, aux ressources en sol, aux ressources forestières, aux ressources en eau, aux res- sources maritimes et côtières, à la flore et à la faune du pays. Le déboisement d’origine paysanne est aussi un facteur fondamental qui a comme origine l’extension de la petite exploitation agricole si l’on en croit l’agronome Jean André Victor. Des estimations sérieuses montrent qu’à partir de 25 habitants au kilomètre carré, l’équilibre agricole risque de basculer, et qu’à partir de 35 hab/km2, c’est le système agricole lui-même qui est en péril. En Haïti, la densité de population est en moyenne de 200 hab/ km2. Certaines zones agricoles atteignent jusqu’à 800 hab/km2. Certains spécialistes croient qu’Haïti représente une dépres- sion au quadruple point de vue de la géomorphologie, de la cli- matologie, de la lithologie et de l’érosion. Autrement dit, les ris- ques de désastres qu’encourt le pays, comme les tremblements de terre, les cyclones, les tempêtes tropicales, les glissements de ter- rain et les éboulements sont liés en grande partie à notre position géographique, notre topographie et notre histoire géologique. Cer- taines études présentent Haïti comme un pays montagneux dont 60 % de la superficie est constitué de pente de plus de 20 %. Le pays accuse aussi une vulnérabilité par rapport aux changements clima- tiques qui se laissent observer à travers la magnitude des modifi- cations de la température et des précipitations. Alors que le tab- leau se caractérise aujourd’hui par la déforestation ou tout simplement la désertification de diverses régions, consécutivement à l’abattage sauvage des arbres, l’épuisement des terres agri- coles en raison de la pratique de l’agriculture intensive sur brûlis, la pollution des sols et des eaux à cause des engrais et rejets indus- triels de tous genres et la pollution de l’air liée à l’émission de gaz toxiques. Notre pays fait partie de l’arc insu- laire des Antilles né de la jonction des plaques tectoniques Caraïbe et Atlantique. Cette situation l’expose à des tremblements de terre pou- vant être parfois très violents et entraîner des raz de marée, comme à Saint-Marc en 1932, et des destructions importantes, comme à Port-au-Prince en 1750 et 1770, à Cap-Haïtien en 1842 et en 1887, à Anse-à-Veau en 1952 ou encore Port-au-Prince le 12 janvier 2010. Depuis plus de cinq ans, Haïti, la Somalie, l’Afghanistan et la Sierra- Leone ont été recensés comme les quatre pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique. Dans un rapport en 2009, Oxfam avait montré à quel point le changement climatique constitue un ingrédient mortel qui s’ajoute au cocktail toxique haïtien : insécurité alimentaire, prix des aliments en forte hausse, pauvreté et déforestation massive. Les responsables d’Oxfam Haïti, croient qu’il faut adopter les mesures susceptibles de combattre l’érosion, d’encadrer les agriculteurs et de mieux gérer les ressources en eau potable. Cent cinquante milliards de dollars par année, c’est la somme proposée par Oxfam pour réduire les impacts du réchauffement climatique dans le monde. D’un autre côté, les spécialistes estiment que pour répondre aux besoins en combustibles ligneux, le pays est obligé d’abattre chaque année 12 millions d’arbres. Cela correspond à une consomma- tion qui varie entre 3,4 à 4,05 millions de tonnes de bois de feu (1 326 000 et 1 580 000 de tonnes d’équivalent en pétrole). De ce total, 37 % sont prélevés pour être convertis en charbon de bois, dont la quantité oscille entre 250 et 280 000 tonnes chaque année. L’État haïtien est loin d’être prêt à faire face aux changements climatiques compte tenu de la complexité des problèmes liés à son environnement. C’est en tout cas l’avis de l’ingénieur Dieuseul Anglade, ex-directeur général du Bureau des mines et de l’énergie. Selon lui, très peu d’efforts sont entrepris dans le sens de la protection de l’environnement depuis le séisme du 12 janvier 2010 à nos jours. En fait, M. Dieuseul Anglade croit qu’il y a tellement de priorités à définir dans le pays aujourd’hui qu’on néglige parfois, et de bonne foi, d’autres problèmes fondamentaux qui, dans un avenir très proche, peuvent être fatals pour Haïti et toute sa population.