SlideShare une entreprise Scribd logo
Nhö caùnh vaïc bay.
Trònh coâng Sôn
£ «
« « «
# 2 »œœ
« «
« «£ «
« «
« ˆ ˆ
«
« ˆ « « « «
œ.
«
« « ˆ « ˆ «
ˆ « l « « « =
ˆ
«
====================== l
& 4 »» »»»
ˆ
ˆ «
ll «
«
l »»»
«
ˆ
« «

# «
« «£ «
«
«
« «
«.
ˆ
«
« ˆ l « « ˆ ˆ l «
« l «.
« «
« _l _
« «
«
j «
ˆ
ˆ
ˆ « « ˆ « «
« « _ _ « «
«
˙
========================= l
&
=
«
« _ «.
« ˆ
_ « «
ˆ ˆ
« «
ˆ «
«
« «
em
Toùc
em
töøng sôïi nhoû
£ «rôùt xuoáng ñôøi laøm soùng leânh ñeânh £
# «
« « «
« ˆ «
« « ˆ
« ‰ œœ « « ˆ «
« «
« « «
»»» »»» l « ˆ « « l »»»œ .
« «
ˆ ˆ
« « l «
« « «
«
«
«
« « ˆ
========================= l
& ˙
l ˆ
=
ˆ «
«
«
«
ˆ
ˆ
«
«
Naéng coù

hoàng

baèng ñoâi moâi

em

Möa coù

buoàn baèng ñoâi maét

£
# «
« « « «
«.
« ˆ «
«
«
«.
« « « «
ˆ
«
« « l
« l ˆ
«
« ˆ « «
« « «
k
ˆ
ˆ
« « _
«
«
«
========================= l
&
ˆ
« _ «
« ˆ
«
«
_ _ l _.
_ « « l ˙ =
ˆ «
« ˆ «
ˆ
«
ˆ
«
«
Gioù

seõ möøng

vì toùc em

bay

cho

maây

hôøn

nguû queân treân

# «
« « «
« «£ «
«£ « «
« « #### « « ˆ ˆ « .
« ‰ ««
« ˆ «
« « «
ˆ « «
« « l ˆ
« « «=
«ˆ
« « « « l ˆ
« ˆ ˆ
ˆ
========================= l
& «
˙
l « #ˆ « l l
ˆ
ˆ « « « «
ˆ
«
«
« «
vai

Vai

em

gaày guoäc nhoû

Nhö caùnh

vaïc

veà choán xa

xoâi

£
#### «
« ˙
« « «
«
‰ «
«.
œ
»»»
« « ˆ l« l «
« l »»»
ˆ
«
«
« l « =l
j
ˆ
« « « «
ˆ « «
«
ˆ « _
j ˙
ˆ
«
=========================
&
l
«
_
˙
ˆ
«
«
trong
Töø
luùc
ñöa
em
veà
£ « Laø bieát
£ «
n
« « «
#### « « «
« «
«
« ‰ »»œ œ #n n « « ˆ ˆ œ .
« «
« ˆ « «
»»» l l
« « ˆ l «
ˆ « « «
ˆ «
«=
ˆ
«
«
«
«
« « « « l »»»
ˆ «
»
========================= l
&
˙
l ˆ
ˆ «
ˆ
«
«
«
Naéng coù

coøn hôøn ghen moâi

em

Möa

coù

coøn

buoàn trong maét

£
#
« «£ « «
« « ˆ
« ˆ ˆ «.
« ˆ « « ˆ «
«
«
«.
« « «
« « l
« l «
« «
« « «
j
ˆ
ˆ
ˆ
« « _ _ « =
«
«
« «
========================= l
& « ˆ « « l «
ˆ «
« «
« _ «
« ˆ
« ˆ « ˆ
_ _ l _.
« «
ˆ « «
ˆ « «
«
« «
ˆ
xa

nghìn

truøng

Suoái

ñoùn

töøng baøn chaân em qua

Laù haùt

£ « chôø cuõng « nhö ñôøi ngöôøi maõi «aâm
« « «
# «
«
« «£ «
« «
« ˆ ˆ »»œ .
«
« ‰ »œ œ «
«ˆ « « ˆ ˆ
«
ˆ« ˆ « « «
«« l « ˆ « =
»» »»» l «
«
========================= l
& « l « l «
˙
˙
ˆ
ˆ
ˆ «
«
l »
«
«
«
«
«
« «
töø

baøn tay thôm

tho

Laù

khoâ

vì ñôïi

# « « «
« «£ « « « « Œ
« «
«. « ˆ.
« « «
« « «
« ˆl «
« ˆ « ˙ ˙ ˆ ”
«_l _
« «
j
ˆ « «
« « _ _ « « l « l« l« =
«
=========================
& ˆ ˆ l «
ˆ « « «
« _ «.
« ˆ
«
_ˆ «
ˆ «
« «
ˆ
«
ˆ
«
u

em

Nôi em

Ta

nghe nghìn gioït leä

veà

ngaøy vui khoâng

rôùt xuoáng thaønh

em

Nôi em

hoà nöôùc long

veà trôøi xanh khoâng

lanh.

Contenu connexe

Tendances

Bai khong ten so 4 vu thanh an
Bai khong ten so 4  vu thanh anBai khong ten so 4  vu thanh an
Bai khong ten so 4 vu thanh an
Cherry Yêu Quái
 
Bai thanh ca buon nguyen vu
Bai thanh ca buon  nguyen vuBai thanh ca buon  nguyen vu
Bai thanh ca buon nguyen vu
SEAMI
 
Doi goi em biet bao lan trinh cong son
Doi goi em biet bao lan  trinh cong sonDoi goi em biet bao lan  trinh cong son
Doi goi em biet bao lan trinh cong son
Cherry Yêu Quái
 
Cay cau dua han chau
Cay cau dua  han chauCay cau dua  han chau
Cay cau dua han chau
SEAMI
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
SEAMI
 
Soinhosoithuong phan huynhdieu
Soinhosoithuong phan huynhdieuSoinhosoithuong phan huynhdieu
Soinhosoithuong phan huynhdieu
Cherry Yêu Quái
 
Cho con pham trong cau
Cho con  pham trong cauCho con  pham trong cau
Cho con pham trong cau
SEAMI
 
Dau tinh sau ngo thuy mien
Dau tinh sau  ngo thuy mienDau tinh sau  ngo thuy mien
Dau tinh sau ngo thuy mien
SEAMI
 

Tendances (18)

Phocuvanganh loi anhtuan
Phocuvanganh loi anhtuanPhocuvanganh loi anhtuan
Phocuvanganh loi anhtuan
 
Thanhphobuon lam phuong
Thanhphobuon lam phuongThanhphobuon lam phuong
Thanhphobuon lam phuong
 
Bai khong ten so 4 vu thanh an
Bai khong ten so 4  vu thanh anBai khong ten so 4  vu thanh an
Bai khong ten so 4 vu thanh an
 
Bai thanh ca buon nguyen vu
Bai thanh ca buon  nguyen vuBai thanh ca buon  nguyen vu
Bai thanh ca buon nguyen vu
 
Lado hoang hiep
Lado hoang hiepLado hoang hiep
Lado hoang hiep
 
Doi goi em biet bao lan trinh cong son
Doi goi em biet bao lan  trinh cong sonDoi goi em biet bao lan  trinh cong son
Doi goi em biet bao lan trinh cong son
 
Xaroimuadong nguyen nam
Xaroimuadong nguyen namXaroimuadong nguyen nam
Xaroimuadong nguyen nam
 
Haimuamua mac phonglinh
Haimuamua mac phonglinhHaimuamua mac phonglinh
Haimuamua mac phonglinh
 
Haimuanoel nguyen vu
Haimuanoel nguyen vuHaimuanoel nguyen vu
Haimuanoel nguyen vu
 
Cay cau dua han chau
Cay cau dua  han chauCay cau dua  han chau
Cay cau dua han chau
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
 
Nuhonghohung nguyennhat huy
Nuhonghohung nguyennhat huyNuhonghohung nguyennhat huy
Nuhonghohung nguyennhat huy
 
Soinhosoithuong phan huynhdieu
Soinhosoithuong phan huynhdieuSoinhosoithuong phan huynhdieu
Soinhosoithuong phan huynhdieu
 
Nhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong sonNhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong son
 
Xingoinhaulaconhan han sinh
Xingoinhaulaconhan han sinhXingoinhaulaconhan han sinh
Xingoinhaulaconhan han sinh
 
Cho con pham trong cau
Cho con  pham trong cauCho con  pham trong cau
Cho con pham trong cau
 
Muaxuangoi tran tien
Muaxuangoi tran tienMuaxuangoi tran tien
Muaxuangoi tran tien
 
Dau tinh sau ngo thuy mien
Dau tinh sau  ngo thuy mienDau tinh sau  ngo thuy mien
Dau tinh sau ngo thuy mien
 

En vedette

Con ai voi ai trinh cong son
Con ai voi ai  trinh cong sonCon ai voi ai  trinh cong son
Con ai voi ai trinh cong son
Cherry Yêu Quái
 
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Co mot dong song da qua doi  trinh cong sonCo mot dong song da qua doi  trinh cong son
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Cherry Yêu Quái
 
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linhChuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
Cherry Yêu Quái
 
Cuoi cung cho mot tinh yeu
Cuoi cung cho mot tinh yeuCuoi cung cho mot tinh yeu
Cuoi cung cho mot tinh yeu
SEAMI
 
Bien can le hung phong
Bien can  le hung phongBien can  le hung phong
Bien can le hung phong
SEAMI
 
Bien nho bui the dung
Bien nho  bui the dungBien nho  bui the dung
Bien nho bui the dung
SEAMI
 
Love u love_me
Love u love_meLove u love_me
Love u love_me
SEAMI
 

En vedette (9)

Con ai voi ai trinh cong son
Con ai voi ai  trinh cong sonCon ai voi ai  trinh cong son
Con ai voi ai trinh cong son
 
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Co mot dong song da qua doi  trinh cong sonCo mot dong song da qua doi  trinh cong son
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
 
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linhChuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
 
Cuoi cung cho mot tinh yeu
Cuoi cung cho mot tinh yeuCuoi cung cho mot tinh yeu
Cuoi cung cho mot tinh yeu
 
Bien can le hung phong
Bien can  le hung phongBien can  le hung phong
Bien can le hung phong
 
Bien nho bui the dung
Bien nho  bui the dungBien nho  bui the dung
Bien nho bui the dung
 
Bai thanh ca buon nguyen vu
Bai thanh ca buon  nguyen vuBai thanh ca buon  nguyen vu
Bai thanh ca buon nguyen vu
 
Nangthuytinh trinhcong son
Nangthuytinh trinhcong sonNangthuytinh trinhcong son
Nangthuytinh trinhcong son
 
Love u love_me
Love u love_meLove u love_me
Love u love_me
 

Similaire à Nhucanhvacbay trinhcong son

Agnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e II
Agnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e IIAgnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e II
Agnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e II
roseandreia
 
Primavera - Vivalde
Primavera - VivaldePrimavera - Vivalde
Primavera - Vivalde
roseandreia
 
Ode a Alegria
Ode a Alegria Ode a Alegria
Ode a Alegria
roseandreia
 
Jesus Alegria dos homens
Jesus Alegria dos homens Jesus Alegria dos homens
Jesus Alegria dos homens
roseandreia
 
When you wish upon a Star
When you wish upon a StarWhen you wish upon a Star
When you wish upon a Star
roseandreia
 
Amazing grace
Amazing graceAmazing grace
Amazing grace
roseandreia
 
Cuentas del alma trompeta
Cuentas del alma  trompetaCuentas del alma  trompeta
Cuentas del alma trompeta
Marcos Burbano
 
Moingaytoichonmotniemvui trinhcong so
Moingaytoichonmotniemvui trinhcong soMoingaytoichonmotniemvui trinhcong so
Moingaytoichonmotniemvui trinhcong so
Cherry Yêu Quái
 
A cura-partitura
A cura-partituraA cura-partitura
A cura-partitura
miguelzinhosax
 
0571 vem visita a tua igreja
0571  vem visita a tua igreja0571  vem visita a tua igreja
0571 vem visita a tua igreja
Paulo Amorim
 
Himno FESD (Partitura General)
Himno FESD (Partitura General)Himno FESD (Partitura General)
Himno FESD (Partitura General)
MAMM
 
Linda noite - Canção de natal tradicional do Algarve - pauta e letra
Linda noite - Canção de natal tradicional do Algarve - pauta e letraLinda noite - Canção de natal tradicional do Algarve - pauta e letra
Linda noite - Canção de natal tradicional do Algarve - pauta e letra
Educacao Musical Jose Galvao
 

Similaire à Nhucanhvacbay trinhcong son (20)

Haimuamua mac phonglinh
Haimuamua mac phonglinhHaimuamua mac phonglinh
Haimuamua mac phonglinh
 
Agnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e II
Agnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e IIAgnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e II
Agnus dei - Voz, Flauta Doce, Violino I e II
 
Haimuanoel nguyen vu
Haimuanoel nguyen vuHaimuanoel nguyen vu
Haimuanoel nguyen vu
 
Dem lang thang vinh su
Dem lang thang  vinh suDem lang thang  vinh su
Dem lang thang vinh su
 
Primavera - Vivalde
Primavera - VivaldePrimavera - Vivalde
Primavera - Vivalde
 
Ode a Alegria
Ode a Alegria Ode a Alegria
Ode a Alegria
 
Jesus Alegria dos homens
Jesus Alegria dos homens Jesus Alegria dos homens
Jesus Alegria dos homens
 
When you wish upon a Star
When you wish upon a StarWhen you wish upon a Star
When you wish upon a Star
 
Amazing grace
Amazing graceAmazing grace
Amazing grace
 
Thiendangtinhai lam phuong
Thiendangtinhai lam phuongThiendangtinhai lam phuong
Thiendangtinhai lam phuong
 
Cuentas del alma trompeta
Cuentas del alma  trompetaCuentas del alma  trompeta
Cuentas del alma trompeta
 
Moingaytoichonmotniemvui trinhcong so
Moingaytoichonmotniemvui trinhcong soMoingaytoichonmotniemvui trinhcong so
Moingaytoichonmotniemvui trinhcong so
 
A cura-partitura
A cura-partituraA cura-partitura
A cura-partitura
 
Besamemucho
BesamemuchoBesamemucho
Besamemucho
 
0571 vem visita a tua igreja
0571  vem visita a tua igreja0571  vem visita a tua igreja
0571 vem visita a tua igreja
 
Himno FESD (Partitura General)
Himno FESD (Partitura General)Himno FESD (Partitura General)
Himno FESD (Partitura General)
 
Muanuadem truc phuong
Muanuadem truc phuongMuanuadem truc phuong
Muanuadem truc phuong
 
5nilinho no pamaestro_duda_(arr-spok)
5nilinho no pamaestro_duda_(arr-spok)5nilinho no pamaestro_duda_(arr-spok)
5nilinho no pamaestro_duda_(arr-spok)
 
Chi toi trong dai
Chi toi  trong daiChi toi  trong dai
Chi toi trong dai
 
Linda noite - Canção de natal tradicional do Algarve - pauta e letra
Linda noite - Canção de natal tradicional do Algarve - pauta e letraLinda noite - Canção de natal tradicional do Algarve - pauta e letra
Linda noite - Canção de natal tradicional do Algarve - pauta e letra
 

Plus de Cherry Yêu Quái

Noibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphatNoibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphat
Cherry Yêu Quái
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Cherry Yêu Quái
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Cherry Yêu Quái
 

Plus de Cherry Yêu Quái (13)

Noibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphatNoibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphat
 
Motthoidaxa truong huy
Motthoidaxa truong huyMotthoidaxa truong huy
Motthoidaxa truong huy
 
Hayyenlongmeoi lu nhatvu
Hayyenlongmeoi lu nhatvuHayyenlongmeoi lu nhatvu
Hayyenlongmeoi lu nhatvu
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
 
Khatvong thuan yen
Khatvong thuan yenKhatvong thuan yen
Khatvong thuan yen
 
Dau tinh sau ngo thuy mien
Dau tinh sau  ngo thuy mienDau tinh sau  ngo thuy mien
Dau tinh sau ngo thuy mien
 
Cho con pham trong cau
Cho con  pham trong cauCho con  pham trong cau
Cho con pham trong cau
 
Kiepcontrai quoc hung
Kiepcontrai quoc hungKiepcontrai quoc hung
Kiepcontrai quoc hung
 
Gocphoreuxanh nhat trung
Gocphoreuxanh nhat trungGocphoreuxanh nhat trung
Gocphoreuxanh nhat trung
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
 
Con gai ngoc le
Con gai  ngoc leCon gai  ngoc le
Con gai ngoc le
 
Co lang gieng hoang quy
Co lang gieng  hoang quyCo lang gieng  hoang quy
Co lang gieng hoang quy
 
Cay cau dua han chau
Cay cau dua  han chauCay cau dua  han chau
Cay cau dua han chau
 

Nhucanhvacbay trinhcong son

 • 1. Nhö caùnh vaïc bay. Trònh coâng Sôn £ « « « « # 2 »œœ « « « «£ « « « « ˆ ˆ « « ˆ « « « « œ. « « « ˆ « ˆ « ˆ « l « « « = ˆ « ====================== l & 4 »» »»» ˆ ˆ « ll « « l »»» « ˆ « « # « « «£ « « « « « «. ˆ « « ˆ l « « ˆ ˆ l « « l «. « « « _l _ « « « j « ˆ ˆ ˆ « « ˆ « « « « _ _ « « « ˙ ========================= l & = « « _ «. « ˆ _ « « ˆ ˆ « « ˆ « « « « em Toùc em töøng sôïi nhoû £ «rôùt xuoáng ñôøi laøm soùng leânh ñeânh £ # « « « « « ˆ « « « ˆ « ‰ œœ « « ˆ « « « « « « »»» »»» l « ˆ « « l »»»œ . « « ˆ ˆ « « l « « « « « « « « « ˆ ========================= l & ˙ l ˆ = ˆ « « « « ˆ ˆ « « Naéng coù hoàng baèng ñoâi moâi em Möa coù buoàn baèng ñoâi maét £ # « « « « « «. « ˆ « « « «. « « « « ˆ « « « l « l ˆ « « ˆ « « « « « k ˆ ˆ « « _ « « « ========================= l & ˆ « _ « « ˆ « « _ _ l _. _ « « l ˙ = ˆ « « ˆ « ˆ « ˆ « « Gioù seõ möøng vì toùc em bay cho maây hôøn nguû queân treân # « « « « « «£ « «£ « « « « #### « « ˆ ˆ « . « ‰ «« « ˆ « « « « ˆ « « « « l ˆ « « «= «ˆ « « « « l ˆ « ˆ ˆ ˆ ========================= l & « ˙ l « #ˆ « l l ˆ ˆ « « « « ˆ « « « « vai Vai em gaày guoäc nhoû Nhö caùnh vaïc veà choán xa xoâi £ #### « « ˙ « « « « ‰ « «. œ »»» « « ˆ l« l « « l »»» ˆ « « « l « =l j ˆ « « « « ˆ « « « ˆ « _ j ˙ ˆ « ========================= & l « _ ˙ ˆ « « trong Töø luùc ñöa em veà £ « Laø bieát £ « n « « « #### « « « « « « « ‰ »»œ œ #n n « « ˆ ˆ œ . « « « ˆ « « »»» l l « « ˆ l « ˆ « « « ˆ « «= ˆ « « « « « « « « l »»» ˆ « » ========================= l & ˙ l ˆ ˆ « ˆ « « « Naéng coù coøn hôøn ghen moâi em Möa coù coøn buoàn trong maét £ # « «£ « « « « ˆ « ˆ ˆ «. « ˆ « « ˆ « « « «. « « « « « l « l « « « « « « j ˆ ˆ ˆ « « _ _ « = « « « « ========================= l & « ˆ « « l « ˆ « « « « _ « « ˆ « ˆ « ˆ _ _ l _. « « ˆ « « ˆ « « « « « ˆ xa nghìn truøng Suoái ñoùn töøng baøn chaân em qua Laù haùt £ « chôø cuõng « nhö ñôøi ngöôøi maõi «aâm « « « # « « « «£ « « « « ˆ ˆ »»œ . « « ‰ »œ œ « «ˆ « « ˆ ˆ « ˆ« ˆ « « « «« l « ˆ « = »» »»» l « « ========================= l & « l « l « ˙ ˙ ˆ ˆ ˆ « « l » « « « « « « « töø baøn tay thôm tho Laù khoâ vì ñôïi # « « « « «£ « « « « Œ « « «. « ˆ. « « « « « « « ˆl « « ˆ « ˙ ˙ ˆ ” «_l _ « « j ˆ « « « « _ _ « « l « l« l« = « ========================= & ˆ ˆ l « ˆ « « « « _ «. « ˆ « _ˆ « ˆ « « « ˆ « ˆ « u em Nôi em Ta nghe nghìn gioït leä veà ngaøy vui khoâng rôùt xuoáng thaønh em Nôi em hoà nöôùc long veà trôøi xanh khoâng lanh.