SlideShare une entreprise Scribd logo
190e JAARGANG 190e ANNEEN. 55
ZATERDAG 14 MAART 2020 SAMEDI 14 MARS 2020
Het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2020 bevat
twee uitgaven, met als volgnummers 53 en 54.
Le Moniteur belge du 13 mars 2020 comporte
deux éditions, qui portent les numéros 53 et 54.
INHOUD
Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen
Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
13 MAART 2020. — Ministerieel besluit houdende dringende
maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te
beperken. — Erratum, bl. 15590.
SOMMAIRE
Lois, décrets, ordonnances et règlements
Service public fédéral Intérieur
13 MARS 2020. — Arrêté ministériel portant des mesures d’urgence
pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. — Erratum,
p. 15590.
4 bladzijden/pages
BELGISCH
STAATSBLAD
MONITEUR
BELGE
Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de
programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de
artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen
van 20 juli 2005 en artikelen 117 en 118 van de wet van
5 mei 2019.
Publication conforme aux articles 472 à 478 de la
loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les
articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du
20 juillet 2005 et les articles 117 et 118 de la loi du
5 mai 2019.
Dit Belgisch Staatsblad kan geconsulteerd worden op : Le Moniteur belge peut être consulté à l’adresse :
www.staatsblad.be www.moniteur.be
Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteen-
weg 53, 1000 Brussel - Directeur : Wilfried Verrezen
Direction du Moniteur belge, chaussée d’Anvers 53,
1000 Bruxelles - Directeur : Wilfried Verrezen
Gratis tel. nummer : 0800-98 809 Numéro tél. gratuit : 0800-98 809
WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN
LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
[C − 2020/30330]
13 MAART 2020. — Ministerieel besluit houdende dringende maat-
regelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te
beperken. — Erratum
Deze bekendmaking vervangt die van vrijdag 13 maart 2020
tweede editie, bladzijde 15580-15581, C-2020/30303:
FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN
13 MAART 2020. — Ministerieel besluit houdende dringende maat-
regelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te
beperken
De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken,
Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele
bescherming, artikel 4;
Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, artikel 11;
Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid,
artikelen 182 en 187;
Gelet op artikel 8, § 2, 1° en 2°, van de wet van 15 december 2013
houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging
is dit besluit uitgezonderd van de regelgevingsimpactanalyse;
Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op
13 maart 2020;
Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op
13 maart 2020;
Gelet op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, gegeven op
13 maart 2020;
Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op
12 januari 1973, artikel 3, § 1, eerste lid;
Gelet op de dringende noodzakelijkheid, die niet toelaat te wachten
op het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State binnen
een verkorte termijn van vijf dagen, onder meer omwille van de zeer
snelle evolutie van de situatie in België en in de naburige landen,
omwille van het bereiken van de pandemische grens, beslist door de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), omwille van de incubatietijd
van het coronavirus COVID-19 en van de stijging van de omvang en het
aantal secundaire overdrachtsketens; bijgevolg is het onontbeerlijk om
de nodige maatregelen zonder verwijl te treffen;
Overwegende het overleg tussen de regeringen van de deelstaten en
de bevoegde federale overheden binnen de Nationale Veiligheidsraad,
die is bijeengekomen op 10 en 12 maart 2020;
Overwegende artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking
van de Europese Unie, dat het voorzorgsbeginsel in het kader van het
beheer van internationale gezondheidscrisissen en van de actieve
voorbereiding van zulke potentiële crisissen verankert; dat dit beginsel
inhoudt dat, wanneer een ernstig risico hoogstwaarschijnlijk werkelijk-
heid zal worden, het aan de overheid is om dringende en voorlopige
maatregelen te nemen;
Overwegende de afkondiging door de WHO van de internationale
noodsituatie voor de volksgezondheid (PHEIC) op 30 januari 2020;
Overwegende de kwalificatie van het coronavirus COVID-19 als een
pandemie door de WHO op 11 maart 2020;
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
[C − 2020/30330]
13 MARS 2020. — Arrêté ministériel portant des mesures d’urgence
pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. — Erratum
La présente publication remplace celle du vendredi 13 mars 2020,
deuxième édition, page 15580-15581, C-2020/30303:
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
13 MARS 2020. — Arrêté ministériel portant des mesures
d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19
Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur,
Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l’article 4 ;
Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, l’article 11 ;
Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 182
et 187 ;
Vu l’article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des
dispositions diverses concernant la simplification administrative, le
présent arrêté est excepté de l’analyse d’impact de la réglementation ;
Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2020 ;
Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2020 ;
Vu l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le
13 mars 2020 ;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
article 3, § 1er
, alinéa 1er
;
Vu l’urgence, qui ne permet pas d’attendre l’avis de la section de
législation du Conseil d’Etat dans un délai ramené à cinq jours, en
raison notamment de l’évolution très rapide de la situation en Belgique
et dans les Etats proches, du franchissement du seuil d’une pandémie,
décrété par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), du temps
d’incubation du coronavirus COVID-19 et de l’augmentation de la taille
et du nombre des chaînes de transmission secondaires ; par conséquent,
il est indispensable de prendre les mesures nécessaires sans délai ;
Considérant les concertations entre les gouvernements des entités
fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil
National de Sécurité qui s’est réuni les 10 et 12 mars 2020 ;
Considérant l’article 191 du Traité sur le Fonctionnement de
l’Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le
cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale et de la
préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe
implique que lorsqu’un risque grave présente une forte probabilité de
se réaliser, il revient aux autorités publiques d’adopter des mesures
urgentes et provisoires ;
Considérant la déclaration de l’OMS de l’urgence de santé publique
de portée internationale (USPPI) en date du 30 janvier 2020 ;
Considérant la qualification par l’OMS du coronavirus COVID-19
comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;
15590 BELGISCH STAATSBLAD — 14.03.2020 — MONITEUR BELGE
Overwegende de verklaring van de WHO omtrent de karakteristie-
ken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder met betrekking tot
de besmettelijkheid, het sterfterisico en het aantal gevallen die werden
gedetecteerd;
Overwegende de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op
Europees grondgebied, en in België, en de exponentiële evolutie van
het aantal besmettingen;
Overwegende de urgentie en het risico voor de volksgezondheid die
het coronavirus COVID-19 met zich meebrengt voor de Belgische
bevolking;
Overwegende het gevaar in verband met dat virus, in het bijzonder
voor kwetsbare personen, en de lange incubatietijd ervan;
Overwegende dat het coronavirus COVID-19 een infectieziekte is die
meestal de longen en luchtwegen treft;
Overwegende dat het coronavirus COVID-19 zich via de lucht lijkt
over te dragen van mens op mens; dat de overdracht van de ziekte lijkt
plaats te vinden via alle mogelijke emissies via de mond en de neus;
Overwegende de adviezen van 10 en 12 maart 2020 van de Risk
Assessment Group en van de Risk Management Group, die de
maatregelen, die zijn geformuleerd in dit besluit, aanbevelen;
Overwegende dat, gezien wat voorafgaat, de bijeenkomsten in
besloten of overdekte plaatsen, maar ook in open lucht, een specifieke
bedreiging vormen voor de volksgezondheid en dus moeten worden
beperkt;
Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is om de toegang tot
handelszaken te beperken, met uitzondering van voedingswinkels en
apotheken;
Overwegende dat het noodzakelijk is om, teneinde de verspreiding
van het virus te vertragen en te beperken, onmiddellijk over te gaan tot
het opleggen van de voorgestelde maatregelen die onontbeerlijk zijn
voor de volksgezondheid;
Overwegende dat de maatregelen er eveneens voor kunnen zorgen
dat de gezondheidszorg de nodige tijd heeft om zich voor te bereiden,
en dat de onderzoekers meer tijd hebben om een efficiënte behandeling
en vaccins te ontwikkelen;
Overwegende dat het gevaar zich uitstrekt over het gehele nationale
grondgebied; dat het van algemeen belang is dat er een coherentie
bestaat bij het nemen van maatregelen voor de handhaving van de
openbare orde, teneinde de efficiëntie ervan te maximaliseren,
Besluit :
Artikel 1. § 1. Worden verboden tot en met 3 april 2020:
a) de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke,
feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard;
b) de schooluitstappen en de activiteiten in het kader van jeugdbe-
wegingen, op en vanaf het nationaal grondgebied;
c) de activiteiten van de erediensten.
§ 2. In afwijking van paragraaf 1, worden activiteiten in intieme of
familiale kring en begrafenisceremonies toegestaan.
Art. 2. § 1. Worden gesloten tot en met 3 april 2020 de inrichtingen
die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en
horecasector.
§ 2. In afwijking van paragraaf 1 mogen de hotels open blijven, met
uitzondering van hun eventuele restaurant.
§ 3. Levering aan huis en om mee te nemen zijn toegestaan.
Art. 3. § 1. Worden gesloten op zaterdag en zondag, tot en met
3 april 2020, alle winkelcentra, winkels die niet voor de voeding
bestemde producten verkopen en handelszaken.
§ 2. In afwijking van paragraaf 1, mogen apotheken open blijven,
volgens de gebruikelijke dagen en uren.
§ 3. Voedingswinkels mogen open blijven volgens de gebruikelijke
dagen en uren.
Considérant la déclaration de l’OMS sur les caractéristiques du
coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son
risque de mortalité et le nombre de cas détectés ;
Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le terri-
toire européen, et en Belgique, et l’évolution exponentielle du nombre
de contaminations ;
Considérant l’urgence et le risque sanitaire que présente le corona-
virus COVID-19 pour la population belge ;
Considérant le danger lié à ce virus, particulièrement pour les
personnes vulnérables et sa période d’incubation longue;
Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infec-
tieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;
Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre
d’un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la
maladie semble s’opérer par tous les modes possibles d’émission par la
bouche et le nez ;
Considérant les avis des 10 et 12 mars 2020 du Risk Assessment
Group et du Risk Management Group, qui recommandent les mesures
qui sont énoncées par le présent arrêté ;
Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les rassemblements
dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent
un danger particulier pour la santé publique et doivent par conséquent
être limités ;
Considérant qu’il est nécessaire, dès lors, de limiter l’accès aux
commerces, à l’exception des magasins d’alimentation et des pharma-
cies ;
Considérant qu’il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la
propagation du virus, d’ordonner immédiatement les mesures préco-
nisées qui s’avèrent indispensables sur le plan de la santé publique ;
Considérant que les mesures permettent également de donner aux
systèmes de santé le temps indispensable pour se préparer et aux
chercheurs, plus de temps pour trouver des traitements efficaces et
mettre au point des vaccins ;
Considérant que le danger s’étend à l’ensemble du territoire natio-
nal ; qu’il est dans l’intérêt général qu’il existe une cohérence dans la
prise des mesures pour maintenir l’ordre public, afin de maximaliser
leur efficacité,
Arrête :
Article 1er
. § 1er
. Sont interdites jusqu’au 3 avril 2020 inclus:
a) les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle,
sociale, festive, folklorique, sportive et récréative;
b) les excursions scolaires et les activités dans le cadre de mouve-
ments de jeunesse sur le et à partir du territoire national ;
c) les activités des cérémonies religieuses.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er
, les activités en cercle intime ou
familial et les cérémonies funéraires sont autorisées.
Art. 2. § 1er
. Sont fermés jusqu’au 3 avril 2020 inclus les établisse-
ments relevant des secteurs culturel, festif, récréatif, sportif et horeca.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er
, les hôtels peuvent rester
ouverts, à l’exception de leur éventuel restaurant.
§ 3. La livraison à domicile et à emporter sont autorisés.
Art. 3. § 1er
. Sont fermés le samedi et le dimanche, jusqu’au
3 avril 2020 inclus tous les centres commerciaux, les magasins qui
vendent des produits non-alimentaires et les commerces.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er
, les pharmacies peuvent rester
ouvertes aux jours et heures habituels.
§ 3. Les magasins d’alimentation peuvent rester ouverts aux jours et
heures habituels.
15591BELGISCH STAATSBLAD — 14.03.2020 — MONITEUR BELGE
Art. 4. De lessen en activiteiten in het kleuter-, lager en secundair
onderwijs worden geschorst tot en met 3 april 2020.
Art. 5. De gemeentelijke overheden en de politiediensten zijn belast
met de controle op de uitvoering van dit besluit.
Art. 6. Dit besluit treedt in werking de dag van publicatie in het
Belgisch Staatsblad.
Brussel, 13 maart 2020.
P. DE CREM
Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel. − Moniteur belge, chaussée d’Anvers 53, 1000 Bruxelles.
Directeur : Wilfried VERREZEN
Art. 4. Les leçons et activités sont suspendues dans l’enseignement
maternel, primaire et secondaire jusqu’au 3 avril 2020 inclus.
Art. 5. Les autorités communales et les services de police sont
chargés du contrôle de l’exécution du présent arrêté.
Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au
Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 mars 2020.
P. DE CREM
15592 BELGISCH STAATSBLAD — 14.03.2020 — MONITEUR BELGE

Contenu connexe

Tendances

DC Conseil Constitutionnel pass sanitaire
DC Conseil Constitutionnel pass sanitaireDC Conseil Constitutionnel pass sanitaire
DC Conseil Constitutionnel pass sanitaire
Société Tripalio
 
Suspension du passe sanitaire par le tribunal administratif de Versailles
Suspension du passe sanitaire par le tribunal administratif de VersaillesSuspension du passe sanitaire par le tribunal administratif de Versailles
Suspension du passe sanitaire par le tribunal administratif de Versailles
Société Tripalio
 
Avis du Conseil d'État
Avis du Conseil d'ÉtatAvis du Conseil d'État
Avis du Conseil d'État
Paperjam_redaction
 
Interdiction de l'azithromycine, arrêté du 13 décembre
Interdiction de l'azithromycine, arrêté du 13 décembreInterdiction de l'azithromycine, arrêté du 13 décembre
Interdiction de l'azithromycine, arrêté du 13 décembre
Société Tripalio
 
Ordonnance du tribunal administratif de Versailles sur le masque obligatoire ...
Ordonnance du tribunal administratif de Versailles sur le masque obligatoire ...Ordonnance du tribunal administratif de Versailles sur le masque obligatoire ...
Ordonnance du tribunal administratif de Versailles sur le masque obligatoire ...
Société Tripalio
 
décret-loi n° 9- 2020 du 17 avril 2020 relatif à la sanction des violations d...
décret-loi n° 9- 2020 du 17 avril 2020 relatif à la sanction des violations d...décret-loi n° 9- 2020 du 17 avril 2020 relatif à la sanction des violations d...
décret-loi n° 9- 2020 du 17 avril 2020 relatif à la sanction des violations d...
Ministère du Développement et de la Coopération internationale
 
Projet de loi Covid
Projet de loi CovidProjet de loi Covid
Projet de loi Covid
NicolasLonard3
 
Circulaire FHF sur le passe sanitaire
Circulaire FHF sur le passe sanitaireCirculaire FHF sur le passe sanitaire
Circulaire FHF sur le passe sanitaire
Société Tripalio
 
Avis du Conseil d'état sur le projet de loi Covid
Avis du Conseil d'état sur le projet de loi CovidAvis du Conseil d'état sur le projet de loi Covid
Avis du Conseil d'état sur le projet de loi Covid
NicolasLonard3
 
Loi étendant le passe sanitaire
Loi étendant le passe sanitaireLoi étendant le passe sanitaire
Loi étendant le passe sanitaire
Société Tripalio
 
L15t0698 texte adopte-provisoire
L15t0698 texte adopte-provisoireL15t0698 texte adopte-provisoire
L15t0698 texte adopte-provisoire
Laurent Sailly
 
PLFSS 2020 : version initiale
PLFSS 2020 : version initialePLFSS 2020 : version initiale
PLFSS 2020 : version initiale
Société Tripalio
 
PLFSS 2021 - dossier de presse
PLFSS 2021 - dossier de pressePLFSS 2021 - dossier de presse
PLFSS 2021 - dossier de presse
Société Tripalio
 
Delai de carence cir 43069
Delai de carence cir 43069Delai de carence cir 43069
Delai de carence cir 43069
Dominique Gayraud
 
Vaccination COVID et immunité : la décision du Conseil d'Etat
Vaccination COVID et immunité : la décision du Conseil d'EtatVaccination COVID et immunité : la décision du Conseil d'Etat
Vaccination COVID et immunité : la décision du Conseil d'Etat
Société Tripalio
 
Jo décret-sanctions organismes assureurs
Jo décret-sanctions organismes assureursJo décret-sanctions organismes assureurs
Jo décret-sanctions organismes assureurs
Société Tripalio
 
IDCC 1996 accord congés payés coronavirus
IDCC 1996 accord congés payés coronavirusIDCC 1996 accord congés payés coronavirus
IDCC 1996 accord congés payés coronavirus
Léo Guittet
 
Expérimentation de la vaccination anti-grippale du personnel des EHPAD
Expérimentation de la vaccination anti-grippale du personnel des EHPADExpérimentation de la vaccination anti-grippale du personnel des EHPAD
Expérimentation de la vaccination anti-grippale du personnel des EHPAD
Société Tripalio
 
Note juridique 2021 07 b - vaccination obligatoire interdite - comité jean mo...
Note juridique 2021 07 b - vaccination obligatoire interdite - comité jean mo...Note juridique 2021 07 b - vaccination obligatoire interdite - comité jean mo...
Note juridique 2021 07 b - vaccination obligatoire interdite - comité jean mo...
EdouardHusson
 
Loi no 2021 1040 du 5 août 2021
Loi no 2021 1040 du 5 août 2021Loi no 2021 1040 du 5 août 2021
Loi no 2021 1040 du 5 août 2021
Laurent Sailly
 

Tendances (20)

DC Conseil Constitutionnel pass sanitaire
DC Conseil Constitutionnel pass sanitaireDC Conseil Constitutionnel pass sanitaire
DC Conseil Constitutionnel pass sanitaire
 
Suspension du passe sanitaire par le tribunal administratif de Versailles
Suspension du passe sanitaire par le tribunal administratif de VersaillesSuspension du passe sanitaire par le tribunal administratif de Versailles
Suspension du passe sanitaire par le tribunal administratif de Versailles
 
Avis du Conseil d'État
Avis du Conseil d'ÉtatAvis du Conseil d'État
Avis du Conseil d'État
 
Interdiction de l'azithromycine, arrêté du 13 décembre
Interdiction de l'azithromycine, arrêté du 13 décembreInterdiction de l'azithromycine, arrêté du 13 décembre
Interdiction de l'azithromycine, arrêté du 13 décembre
 
Ordonnance du tribunal administratif de Versailles sur le masque obligatoire ...
Ordonnance du tribunal administratif de Versailles sur le masque obligatoire ...Ordonnance du tribunal administratif de Versailles sur le masque obligatoire ...
Ordonnance du tribunal administratif de Versailles sur le masque obligatoire ...
 
décret-loi n° 9- 2020 du 17 avril 2020 relatif à la sanction des violations d...
décret-loi n° 9- 2020 du 17 avril 2020 relatif à la sanction des violations d...décret-loi n° 9- 2020 du 17 avril 2020 relatif à la sanction des violations d...
décret-loi n° 9- 2020 du 17 avril 2020 relatif à la sanction des violations d...
 
Projet de loi Covid
Projet de loi CovidProjet de loi Covid
Projet de loi Covid
 
Circulaire FHF sur le passe sanitaire
Circulaire FHF sur le passe sanitaireCirculaire FHF sur le passe sanitaire
Circulaire FHF sur le passe sanitaire
 
Avis du Conseil d'état sur le projet de loi Covid
Avis du Conseil d'état sur le projet de loi CovidAvis du Conseil d'état sur le projet de loi Covid
Avis du Conseil d'état sur le projet de loi Covid
 
Loi étendant le passe sanitaire
Loi étendant le passe sanitaireLoi étendant le passe sanitaire
Loi étendant le passe sanitaire
 
L15t0698 texte adopte-provisoire
L15t0698 texte adopte-provisoireL15t0698 texte adopte-provisoire
L15t0698 texte adopte-provisoire
 
PLFSS 2020 : version initiale
PLFSS 2020 : version initialePLFSS 2020 : version initiale
PLFSS 2020 : version initiale
 
PLFSS 2021 - dossier de presse
PLFSS 2021 - dossier de pressePLFSS 2021 - dossier de presse
PLFSS 2021 - dossier de presse
 
Delai de carence cir 43069
Delai de carence cir 43069Delai de carence cir 43069
Delai de carence cir 43069
 
Vaccination COVID et immunité : la décision du Conseil d'Etat
Vaccination COVID et immunité : la décision du Conseil d'EtatVaccination COVID et immunité : la décision du Conseil d'Etat
Vaccination COVID et immunité : la décision du Conseil d'Etat
 
Jo décret-sanctions organismes assureurs
Jo décret-sanctions organismes assureursJo décret-sanctions organismes assureurs
Jo décret-sanctions organismes assureurs
 
IDCC 1996 accord congés payés coronavirus
IDCC 1996 accord congés payés coronavirusIDCC 1996 accord congés payés coronavirus
IDCC 1996 accord congés payés coronavirus
 
Expérimentation de la vaccination anti-grippale du personnel des EHPAD
Expérimentation de la vaccination anti-grippale du personnel des EHPADExpérimentation de la vaccination anti-grippale du personnel des EHPAD
Expérimentation de la vaccination anti-grippale du personnel des EHPAD
 
Note juridique 2021 07 b - vaccination obligatoire interdite - comité jean mo...
Note juridique 2021 07 b - vaccination obligatoire interdite - comité jean mo...Note juridique 2021 07 b - vaccination obligatoire interdite - comité jean mo...
Note juridique 2021 07 b - vaccination obligatoire interdite - comité jean mo...
 
Loi no 2021 1040 du 5 août 2021
Loi no 2021 1040 du 5 août 2021Loi no 2021 1040 du 5 août 2021
Loi no 2021 1040 du 5 août 2021
 

Similaire à Overheid blunderde bij opstellen corona-MB

Avis de la CCDh sur le projet de loi 7743
Avis de la CCDh sur le projet de loi 7743Avis de la CCDh sur le projet de loi 7743
Avis de la CCDh sur le projet de loi 7743
Paperjam_redaction
 
Bijzondere machten Wilmès ingrijpend voor strafprocesrecht
Bijzondere machten Wilmès ingrijpend voor strafprocesrechtBijzondere machten Wilmès ingrijpend voor strafprocesrecht
Bijzondere machten Wilmès ingrijpend voor strafprocesrecht
Thierry Debels
 
Idcc 1996 carence covid 15 12-2020
Idcc 1996 carence covid 15 12-2020Idcc 1996 carence covid 15 12-2020
Idcc 1996 carence covid 15 12-2020
Léo Guittet
 
Avis du Conseil d'État
Avis du Conseil d'ÉtatAvis du Conseil d'État
Avis du Conseil d'État
Paperjam_redaction
 
Avis du Conseil d'État
Avis du Conseil d'ÉtatAvis du Conseil d'État
Avis du Conseil d'État
Paperjam_redaction
 
Le rapport sur le Luxembourg du semestre européen
Le rapport sur le Luxembourg du semestre européenLe rapport sur le Luxembourg du semestre européen
Le rapport sur le Luxembourg du semestre européen
Paperjam_redaction
 
Avis du Conseil d'Etat sur le passe sanitaire
Avis du Conseil d'Etat sur le passe sanitaireAvis du Conseil d'Etat sur le passe sanitaire
Avis du Conseil d'Etat sur le passe sanitaire
Société Tripalio
 
Avis de communication d'une déclaration assermentée du Dr Érik Litvak tenant ...
Avis de communication d'une déclaration assermentée du Dr Érik Litvak tenant ...Avis de communication d'une déclaration assermentée du Dr Érik Litvak tenant ...
Avis de communication d'une déclaration assermentée du Dr Érik Litvak tenant ...
Guy Boulianne
 
Avis de la CCDH sur les nouvelles mesures Covid
Avis de la CCDH sur les nouvelles mesures CovidAvis de la CCDH sur les nouvelles mesures Covid
Avis de la CCDH sur les nouvelles mesures Covid
Paperjam_redaction
 
Avis de la CCDH
Avis de la CCDHAvis de la CCDH
Avis de la CCDH
Paperjam_redaction
 
Avis de la CCDH
Avis de la CCDHAvis de la CCDH
Avis de la CCDH
mathilde11
 
Interieur ordonnance coronavirus
Interieur ordonnance coronavirusInterieur ordonnance coronavirus
Interieur ordonnance coronavirus
Léo Guittet
 
L15b4857 projet loi
L15b4857 projet loiL15b4857 projet loi
L15b4857 projet loi
Laurent Sailly
 
Avis rectificatif conseil d'etat 26 décembre 2021
Avis rectificatif conseil d'etat 26 décembre 2021Avis rectificatif conseil d'etat 26 décembre 2021
Avis rectificatif conseil d'etat 26 décembre 2021
EdouardHusson
 
Gel des loyers des baux privés
Gel des loyers des baux privésGel des loyers des baux privés
Gel des loyers des baux privés
Paperjam_redaction
 
StopCovid : avis de la CNIL 25-05-2020
StopCovid : avis de la CNIL 25-05-2020StopCovid : avis de la CNIL 25-05-2020
StopCovid : avis de la CNIL 25-05-2020
Léo Guittet
 
Décret : fin du régime spécial du grand port de Bordeaux
Décret : fin du régime spécial du grand port de BordeauxDécret : fin du régime spécial du grand port de Bordeaux
Décret : fin du régime spécial du grand port de Bordeaux
Société Tripalio
 
Arrêté relatif à la rémunération des docteurs juniors
Arrêté relatif à la rémunération des docteurs juniorsArrêté relatif à la rémunération des docteurs juniors
Arrêté relatif à la rémunération des docteurs juniors
Société Tripalio
 
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspen...
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspen...Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspen...
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspen...
Ministère du Développement et de la Coopération internationale
 
SOC Resolution FR.docx
SOC Resolution FR.docxSOC Resolution FR.docx
SOC Resolution FR.docx
Société Tripalio
 

Similaire à Overheid blunderde bij opstellen corona-MB (20)

Avis de la CCDh sur le projet de loi 7743
Avis de la CCDh sur le projet de loi 7743Avis de la CCDh sur le projet de loi 7743
Avis de la CCDh sur le projet de loi 7743
 
Bijzondere machten Wilmès ingrijpend voor strafprocesrecht
Bijzondere machten Wilmès ingrijpend voor strafprocesrechtBijzondere machten Wilmès ingrijpend voor strafprocesrecht
Bijzondere machten Wilmès ingrijpend voor strafprocesrecht
 
Idcc 1996 carence covid 15 12-2020
Idcc 1996 carence covid 15 12-2020Idcc 1996 carence covid 15 12-2020
Idcc 1996 carence covid 15 12-2020
 
Avis du Conseil d'État
Avis du Conseil d'ÉtatAvis du Conseil d'État
Avis du Conseil d'État
 
Avis du Conseil d'État
Avis du Conseil d'ÉtatAvis du Conseil d'État
Avis du Conseil d'État
 
Le rapport sur le Luxembourg du semestre européen
Le rapport sur le Luxembourg du semestre européenLe rapport sur le Luxembourg du semestre européen
Le rapport sur le Luxembourg du semestre européen
 
Avis du Conseil d'Etat sur le passe sanitaire
Avis du Conseil d'Etat sur le passe sanitaireAvis du Conseil d'Etat sur le passe sanitaire
Avis du Conseil d'Etat sur le passe sanitaire
 
Avis de communication d'une déclaration assermentée du Dr Érik Litvak tenant ...
Avis de communication d'une déclaration assermentée du Dr Érik Litvak tenant ...Avis de communication d'une déclaration assermentée du Dr Érik Litvak tenant ...
Avis de communication d'une déclaration assermentée du Dr Érik Litvak tenant ...
 
Avis de la CCDH sur les nouvelles mesures Covid
Avis de la CCDH sur les nouvelles mesures CovidAvis de la CCDH sur les nouvelles mesures Covid
Avis de la CCDH sur les nouvelles mesures Covid
 
Avis de la CCDH
Avis de la CCDHAvis de la CCDH
Avis de la CCDH
 
Avis de la CCDH
Avis de la CCDHAvis de la CCDH
Avis de la CCDH
 
Interieur ordonnance coronavirus
Interieur ordonnance coronavirusInterieur ordonnance coronavirus
Interieur ordonnance coronavirus
 
L15b4857 projet loi
L15b4857 projet loiL15b4857 projet loi
L15b4857 projet loi
 
Avis rectificatif conseil d'etat 26 décembre 2021
Avis rectificatif conseil d'etat 26 décembre 2021Avis rectificatif conseil d'etat 26 décembre 2021
Avis rectificatif conseil d'etat 26 décembre 2021
 
Gel des loyers des baux privés
Gel des loyers des baux privésGel des loyers des baux privés
Gel des loyers des baux privés
 
StopCovid : avis de la CNIL 25-05-2020
StopCovid : avis de la CNIL 25-05-2020StopCovid : avis de la CNIL 25-05-2020
StopCovid : avis de la CNIL 25-05-2020
 
Décret : fin du régime spécial du grand port de Bordeaux
Décret : fin du régime spécial du grand port de BordeauxDécret : fin du régime spécial du grand port de Bordeaux
Décret : fin du régime spécial du grand port de Bordeaux
 
Arrêté relatif à la rémunération des docteurs juniors
Arrêté relatif à la rémunération des docteurs juniorsArrêté relatif à la rémunération des docteurs juniors
Arrêté relatif à la rémunération des docteurs juniors
 
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspen...
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspen...Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspen...
Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-2 du 14 avril 2020, portant suspen...
 
SOC Resolution FR.docx
SOC Resolution FR.docxSOC Resolution FR.docx
SOC Resolution FR.docx
 

Plus de Thierry Debels

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Thierry Debels
 
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Thierry Debels
 
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Thierry Debels
 
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Thierry Debels
 
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
Thierry Debels
 
AstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EU
Thierry Debels
 
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Thierry Debels
 
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Thierry Debels
 
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Thierry Debels
 
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
Thierry Debels
 
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Thierry Debels
 
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Thierry Debels
 
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
Thierry Debels
 
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
Thierry Debels
 
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
Thierry Debels
 
Démission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur Avrox
Thierry Debels
 
So Sense SA
So Sense SASo Sense SA
So Sense SA
Thierry Debels
 
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Thierry Debels
 
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
Thierry Debels
 
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootProjectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Thierry Debels
 

Plus de Thierry Debels (20)

Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins AndrewOprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
Oprichtingsakte firma Lincelles prins Andrew
 
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -MendezPro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
Pro Justitia 8/12/89 Jean Deprêtre over videocassette in zaak -Mendez
 
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van NijvelNotities Willy Acke over de Bende van Nijvel
Notities Willy Acke over de Bende van Nijvel
 
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy WezelRapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
Rapport Bende van Nijvel onderzoeksrechter Guy Wezel
 
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandatairesAVROX - Modification non statutaire de mandataires
AVROX - Modification non statutaire de mandataires
 
AstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EUAstraZeneca - Transparency register EU
AstraZeneca - Transparency register EU
 
Kamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay BehindKamerbrief erkenning Stay Behind
Kamerbrief erkenning Stay Behind
 
Financiering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in VlaanderenFinanciering moskeeën in Vlaanderen
Financiering moskeeën in Vlaanderen
 
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en MoslimdeskundigenVerslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
Verslag vzw Platform van Vlaamse Imams en Moslimdeskundigen
 
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
EudraVigilance - Moderna covid MRNA vaccine up to 13/2/21
 
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
Mogelijke bijwerkingen Pfizer-vaccin Europa tot 13/2/21
 
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
Afsprakennota LGU Academy vzw 2018
 
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
The number of individual cases identified in EudraVigilance for TOZINAMERAN i...
 
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
List of meetings Bill & Melinda Gates Foundation has held with Commissioners,...
 
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual casesEudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
EudraVigilance - Comirnaty - Individual cases
 
Démission administrateur Avrox
Démission administrateur AvroxDémission administrateur Avrox
Démission administrateur Avrox
 
So Sense SA
So Sense SASo Sense SA
So Sense SA
 
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EURegistratie BioNTech in lobbyregister EU
Registratie BioNTech in lobbyregister EU
 
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSELPOLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
POLITIËLE CRIMINALITEITSSTATISTIEKEN - STAD BRUSSEL
 
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvlootProjectoproep delen Antwerpse stadsvloot
Projectoproep delen Antwerpse stadsvloot
 

Overheid blunderde bij opstellen corona-MB

 • 1. 190e JAARGANG 190e ANNEEN. 55 ZATERDAG 14 MAART 2020 SAMEDI 14 MARS 2020 Het Belgisch Staatsblad van 13 maart 2020 bevat twee uitgaven, met als volgnummers 53 en 54. Le Moniteur belge du 13 mars 2020 comporte deux éditions, qui portent les numéros 53 et 54. INHOUD Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 13 MAART 2020. — Ministerieel besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken. — Erratum, bl. 15590. SOMMAIRE Lois, décrets, ordonnances et règlements Service public fédéral Intérieur 13 MARS 2020. — Arrêté ministériel portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. — Erratum, p. 15590. 4 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005 en artikelen 117 en 118 van de wet van 5 mei 2019. Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet 2005 et les articles 117 et 118 de la loi du 5 mai 2019. Dit Belgisch Staatsblad kan geconsulteerd worden op : Le Moniteur belge peut être consulté à l’adresse : www.staatsblad.be www.moniteur.be Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteen- weg 53, 1000 Brussel - Directeur : Wilfried Verrezen Direction du Moniteur belge, chaussée d’Anvers 53, 1000 Bruxelles - Directeur : Wilfried Verrezen Gratis tel. nummer : 0800-98 809 Numéro tél. gratuit : 0800-98 809
 • 2. WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C − 2020/30330] 13 MAART 2020. — Ministerieel besluit houdende dringende maat- regelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken. — Erratum Deze bekendmaking vervangt die van vrijdag 13 maart 2020 tweede editie, bladzijde 15580-15581, C-2020/30303: FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN 13 MAART 2020. — Ministerieel besluit houdende dringende maat- regelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken De Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, artikel 4; Gelet op de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt, artikel 11; Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, artikelen 182 en 187; Gelet op artikel 8, § 2, 1° en 2°, van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging is dit besluit uitgezonderd van de regelgevingsimpactanalyse; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 13 maart 2020; Gelet op het akkoord van de Minister van Begroting, gegeven op 13 maart 2020; Gelet op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, gegeven op 13 maart 2020; Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, artikel 3, § 1, eerste lid; Gelet op de dringende noodzakelijkheid, die niet toelaat te wachten op het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State binnen een verkorte termijn van vijf dagen, onder meer omwille van de zeer snelle evolutie van de situatie in België en in de naburige landen, omwille van het bereiken van de pandemische grens, beslist door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), omwille van de incubatietijd van het coronavirus COVID-19 en van de stijging van de omvang en het aantal secundaire overdrachtsketens; bijgevolg is het onontbeerlijk om de nodige maatregelen zonder verwijl te treffen; Overwegende het overleg tussen de regeringen van de deelstaten en de bevoegde federale overheden binnen de Nationale Veiligheidsraad, die is bijeengekomen op 10 en 12 maart 2020; Overwegende artikel 191 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie, dat het voorzorgsbeginsel in het kader van het beheer van internationale gezondheidscrisissen en van de actieve voorbereiding van zulke potentiële crisissen verankert; dat dit beginsel inhoudt dat, wanneer een ernstig risico hoogstwaarschijnlijk werkelijk- heid zal worden, het aan de overheid is om dringende en voorlopige maatregelen te nemen; Overwegende de afkondiging door de WHO van de internationale noodsituatie voor de volksgezondheid (PHEIC) op 30 januari 2020; Overwegende de kwalificatie van het coronavirus COVID-19 als een pandemie door de WHO op 11 maart 2020; SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C − 2020/30330] 13 MARS 2020. — Arrêté ministériel portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. — Erratum La présente publication remplace celle du vendredi 13 mars 2020, deuxième édition, page 15580-15581, C-2020/30303: SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR 13 MARS 2020. — Arrêté ministériel portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 Le Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, l’article 4 ; Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, l’article 11 ; Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile, les articles 182 et 187 ; Vu l’article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est excepté de l’analyse d’impact de la réglementation ; Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 13 mars 2020 ; Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 13 mars 2020 ; Vu l’avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, donné le 13 mars 2020 ; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er , alinéa 1er ; Vu l’urgence, qui ne permet pas d’attendre l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat dans un délai ramené à cinq jours, en raison notamment de l’évolution très rapide de la situation en Belgique et dans les Etats proches, du franchissement du seuil d’une pandémie, décrété par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), du temps d’incubation du coronavirus COVID-19 et de l’augmentation de la taille et du nombre des chaînes de transmission secondaires ; par conséquent, il est indispensable de prendre les mesures nécessaires sans délai ; Considérant les concertations entre les gouvernements des entités fédérées et les autorités fédérales compétentes, au sein du Conseil National de Sécurité qui s’est réuni les 10 et 12 mars 2020 ; Considérant l’article 191 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne qui consacre le principe de précaution dans le cadre de la gestion d’une crise sanitaire internationale et de la préparation active à la potentialité de ces crises ; que ce principe implique que lorsqu’un risque grave présente une forte probabilité de se réaliser, il revient aux autorités publiques d’adopter des mesures urgentes et provisoires ; Considérant la déclaration de l’OMS de l’urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) en date du 30 janvier 2020 ; Considérant la qualification par l’OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ; 15590 BELGISCH STAATSBLAD — 14.03.2020 — MONITEUR BELGE
 • 3. Overwegende de verklaring van de WHO omtrent de karakteristie- ken van het coronavirus COVID-19, in het bijzonder met betrekking tot de besmettelijkheid, het sterfterisico en het aantal gevallen die werden gedetecteerd; Overwegende de verspreiding van het coronavirus COVID-19 op Europees grondgebied, en in België, en de exponentiële evolutie van het aantal besmettingen; Overwegende de urgentie en het risico voor de volksgezondheid die het coronavirus COVID-19 met zich meebrengt voor de Belgische bevolking; Overwegende het gevaar in verband met dat virus, in het bijzonder voor kwetsbare personen, en de lange incubatietijd ervan; Overwegende dat het coronavirus COVID-19 een infectieziekte is die meestal de longen en luchtwegen treft; Overwegende dat het coronavirus COVID-19 zich via de lucht lijkt over te dragen van mens op mens; dat de overdracht van de ziekte lijkt plaats te vinden via alle mogelijke emissies via de mond en de neus; Overwegende de adviezen van 10 en 12 maart 2020 van de Risk Assessment Group en van de Risk Management Group, die de maatregelen, die zijn geformuleerd in dit besluit, aanbevelen; Overwegende dat, gezien wat voorafgaat, de bijeenkomsten in besloten of overdekte plaatsen, maar ook in open lucht, een specifieke bedreiging vormen voor de volksgezondheid en dus moeten worden beperkt; Overwegende dat het bijgevolg noodzakelijk is om de toegang tot handelszaken te beperken, met uitzondering van voedingswinkels en apotheken; Overwegende dat het noodzakelijk is om, teneinde de verspreiding van het virus te vertragen en te beperken, onmiddellijk over te gaan tot het opleggen van de voorgestelde maatregelen die onontbeerlijk zijn voor de volksgezondheid; Overwegende dat de maatregelen er eveneens voor kunnen zorgen dat de gezondheidszorg de nodige tijd heeft om zich voor te bereiden, en dat de onderzoekers meer tijd hebben om een efficiënte behandeling en vaccins te ontwikkelen; Overwegende dat het gevaar zich uitstrekt over het gehele nationale grondgebied; dat het van algemeen belang is dat er een coherentie bestaat bij het nemen van maatregelen voor de handhaving van de openbare orde, teneinde de efficiëntie ervan te maximaliseren, Besluit : Artikel 1. § 1. Worden verboden tot en met 3 april 2020: a) de privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard; b) de schooluitstappen en de activiteiten in het kader van jeugdbe- wegingen, op en vanaf het nationaal grondgebied; c) de activiteiten van de erediensten. § 2. In afwijking van paragraaf 1, worden activiteiten in intieme of familiale kring en begrafenisceremonies toegestaan. Art. 2. § 1. Worden gesloten tot en met 3 april 2020 de inrichtingen die behoren tot de culturele, feestelijke, recreatieve, sportieve en horecasector. § 2. In afwijking van paragraaf 1 mogen de hotels open blijven, met uitzondering van hun eventuele restaurant. § 3. Levering aan huis en om mee te nemen zijn toegestaan. Art. 3. § 1. Worden gesloten op zaterdag en zondag, tot en met 3 april 2020, alle winkelcentra, winkels die niet voor de voeding bestemde producten verkopen en handelszaken. § 2. In afwijking van paragraaf 1, mogen apotheken open blijven, volgens de gebruikelijke dagen en uren. § 3. Voedingswinkels mogen open blijven volgens de gebruikelijke dagen en uren. Considérant la déclaration de l’OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de cas détectés ; Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le terri- toire européen, et en Belgique, et l’évolution exponentielle du nombre de contaminations ; Considérant l’urgence et le risque sanitaire que présente le corona- virus COVID-19 pour la population belge ; Considérant le danger lié à ce virus, particulièrement pour les personnes vulnérables et sa période d’incubation longue; Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infec- tieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ; Considérant que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d’un individu à un autre, par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s’opérer par tous les modes possibles d’émission par la bouche et le nez ; Considérant les avis des 10 et 12 mars 2020 du Risk Assessment Group et du Risk Management Group, qui recommandent les mesures qui sont énoncées par le présent arrêté ; Considérant que, compte tenu de ce qui précède, les rassemblements dans des lieux clos et couverts, mais également en plein air constituent un danger particulier pour la santé publique et doivent par conséquent être limités ; Considérant qu’il est nécessaire, dès lors, de limiter l’accès aux commerces, à l’exception des magasins d’alimentation et des pharma- cies ; Considérant qu’il est nécessaire, afin de ralentir et limiter la propagation du virus, d’ordonner immédiatement les mesures préco- nisées qui s’avèrent indispensables sur le plan de la santé publique ; Considérant que les mesures permettent également de donner aux systèmes de santé le temps indispensable pour se préparer et aux chercheurs, plus de temps pour trouver des traitements efficaces et mettre au point des vaccins ; Considérant que le danger s’étend à l’ensemble du territoire natio- nal ; qu’il est dans l’intérêt général qu’il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l’ordre public, afin de maximaliser leur efficacité, Arrête : Article 1er . § 1er . Sont interdites jusqu’au 3 avril 2020 inclus: a) les activités à caractère privé ou public, de nature culturelle, sociale, festive, folklorique, sportive et récréative; b) les excursions scolaires et les activités dans le cadre de mouve- ments de jeunesse sur le et à partir du territoire national ; c) les activités des cérémonies religieuses. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er , les activités en cercle intime ou familial et les cérémonies funéraires sont autorisées. Art. 2. § 1er . Sont fermés jusqu’au 3 avril 2020 inclus les établisse- ments relevant des secteurs culturel, festif, récréatif, sportif et horeca. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er , les hôtels peuvent rester ouverts, à l’exception de leur éventuel restaurant. § 3. La livraison à domicile et à emporter sont autorisés. Art. 3. § 1er . Sont fermés le samedi et le dimanche, jusqu’au 3 avril 2020 inclus tous les centres commerciaux, les magasins qui vendent des produits non-alimentaires et les commerces. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er , les pharmacies peuvent rester ouvertes aux jours et heures habituels. § 3. Les magasins d’alimentation peuvent rester ouverts aux jours et heures habituels. 15591BELGISCH STAATSBLAD — 14.03.2020 — MONITEUR BELGE
 • 4. Art. 4. De lessen en activiteiten in het kleuter-, lager en secundair onderwijs worden geschorst tot en met 3 april 2020. Art. 5. De gemeentelijke overheden en de politiediensten zijn belast met de controle op de uitvoering van dit besluit. Art. 6. Dit besluit treedt in werking de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad. Brussel, 13 maart 2020. P. DE CREM Belgisch Staatsblad, Antwerpsesteenweg 53, 1000 Brussel. − Moniteur belge, chaussée d’Anvers 53, 1000 Bruxelles. Directeur : Wilfried VERREZEN Art. 4. Les leçons et activités sont suspendues dans l’enseignement maternel, primaire et secondaire jusqu’au 3 avril 2020 inclus. Art. 5. Les autorités communales et les services de police sont chargés du contrôle de l’exécution du présent arrêté. Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 13 mars 2020. P. DE CREM 15592 BELGISCH STAATSBLAD — 14.03.2020 — MONITEUR BELGE