SlideShare une entreprise Scribd logo
Phoá cuõ vaéng anh.
« «
«« « «
«« « «
«
b2 « «
j
«« l ˆ ˆ
« l « « « l « « . =l
4 « «
ˆ « «
j
« « ˆ
«
ˆ
j ˆ ˆ «
ˆ
j « «
«
«
=====================
&
j
ˆ ˆ
« «
j
ˆ ˆ
« «
lôøi : Anh Tuaán

« « «
« « «
œ œ
»J »»
»J »»»
« « «
»œ »»»œ
« « «
b « «
»»
»»
ˆ « «
« « l ˙ l œ œ
»»
«
« « l ˙
ˆ
ˆ
« ˆ
»
« «
=========================l
&
ˆ
l
«
j
ˆ
«
Töøng chieàu treân con

phoá vaéng

ñöôïc

beân anh

yeâu

troïn ñôøi

»œ œ »œ »»»œ œ « «
« « « « œ «.
»
»J «
»J « ˆ
b œ «.
« « « « l »J «
»» ˆ
«
« « »» ˆ
«
« «
j
j
« « ˆ
l ˆ ˆ «ˆ
l »» »» »»
l »» ˆ «
=========================l
&
Voøng tay

sao

eâm aùi

nhôù

maõi

boùng hình ai

Phoá

cuõ

nay vaéng

«
»J «
«
b œ «.
»J « « « « « « «
˙ ll « ˆ « ˆ l œ « « l « « « l « «.
»» ˆ
« « « «
«
«
« « j « j « «
»» ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˙
« j
« « « «
ˆ
j «
=========================l
&
l
ˆ
« « « «
ngaát ngaây
Giôø ñaây beân anh
ñaõ coù £ ngöôøi yeâu môùi beân anh roài
« « « «
« «
« « œ «.
»»»
œ »»œ ˆ ˆ ˆ «
« « « ˙
« « »J «
« «
b « «
« « « l «
« « l »» ˆ
« ˆ
«
ˆ
«
j
ˆ ˆ
«
« «
»
«
ˆ
ˆ «
« «
« ˆ
=========================l
&
l
l « «
j
ˆ «
«
«
Leä rôi nhöng sao vaãn thaáy
ñaõ cho em bao haïnh phuùc
Anh ôi
ñöøng rôøi
« « « «£ «
« « ««
« «
« « « «
« « « « «
«
ˆ « « « « «
j « ˆˆ
« ˆ ««
j
ˆ ˆ «
ˆ «
« « « «
« « ˆ
« ˙
=========================l
&b « « « l « « ˆ ˆ ˆ l « l « « « « l ˆ « ««
ˆ
« ˆ « ˆ
ˆ
«
j
«
«
xa em Haõy
ñeán beân em phuùt giaây naøy £ Ngöôøi sao daønh quay böôùc ñi Tình ñaõ
£
« « « « »J »
« « «
« « » »
«
« ˆ «
« «
« «£ œ « œ « ˆ œ œ .
»»» »»» ˆ « «
b « «
« « “ { «»ˆœ »ˆ « »J « « l » » l »»»»œ œ œ « « ˆ=l
»»
j J »»« ˆ »» ˆ
«
«
« «.
«. ˆ
»
l ˆ
========================
&
j
ˆ ˆ
« «
«
£
anh

xa

roài

coâ ñôn mình em

roài

Ngöôøi yeâu
Ngöôøi yeâu

leû

loi

Mô ñöôïc beân

ôi
vì
yeâuanh
ôi sao ñaønh lìa xa em

anh troïn ñôøi

tình

traùi tim ñôùn ñau bao cuoàng

£
«
« « ˆ »»œ »œ »»œ «
« « « « «.
«
« « » » »
«
b «.
ˆ
j
ˆ=
«
« «
«
« l « « « l « « l « ˆ « » » » l «.
j
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
j
ˆ
« «
« « « « «
«
======================== l
&
j
ˆ
j
ˆ
«
«
£
si
Loøng
yeâu anh ñöôïc beân anh
anh laø leõ soáng trong coõi ñôøi
Ñaønh
£ «
»»»œ »»œ »»»œ œ œ œ «
»J »
»» ˆ
»» »»» »J »»»
b œ œ »œ œ l œ œ . l » » » »»» »»» l »J « . l « « « »»»œ »»œ »»»œ=l
»»
« « «
«
ˆ «
« « ˆ » » »
ˆ
========================
& »» »»
£
£
sao anh
lìa
xa em nôõ queân thaùng naêm bao kyû nieäm Ñaâu voøng tay aám tha thieát
sao anh sao lìa xa em
£
»»»œ »»»œ »»»œ œ »»œ
»»»
œ «
»J « .
« « « œ œ œ
»» ˆ
« « »»» »» »»»
«
»
« « ˆ
ˆ ˆ
«
=========================l
&b «
l
l
l « « « » » »
˙
«
£
£
noàng
Coù nhôù coù thöông cuõng
heát roài
Anh cuøng duyeân môùi vui thaùng

«
b « « 1.«
«
«
« ‰«” «
j
ˆ{ «
« ˙
«
======================== ”
& « _ l «
l «
ll «
l«
l « =
ˆ «
˙
˙
˙
ˆ
˙
« ˆ
«
«
«
«
«
«
«
2.

ngaøy Tình

noàng

...noàng

3.

Ngöôøi...

...noàng.

Contenu connexe

Tendances

Soinhosoithuong phan huynhdieu
Soinhosoithuong phan huynhdieuSoinhosoithuong phan huynhdieu
Soinhosoithuong phan huynhdieuCherry Yêu Quái
 
Con ai voi ai trinh cong son
Con ai voi ai  trinh cong sonCon ai voi ai  trinh cong son
Con ai voi ai trinh cong sonSEAMI
 
Bai khong ten so 4 vu thanh an
Bai khong ten so 4  vu thanh anBai khong ten so 4  vu thanh an
Bai khong ten so 4 vu thanh anCherry Yêu Quái
 
Bai thanh ca buon nguyen vu
Bai thanh ca buon  nguyen vuBai thanh ca buon  nguyen vu
Bai thanh ca buon nguyen vuSEAMI
 
Dau tinh sau ngo thuy mien
Dau tinh sau  ngo thuy mienDau tinh sau  ngo thuy mien
Dau tinh sau ngo thuy mienSEAMI
 
Con gai ngoc le
Con gai  ngoc leCon gai  ngoc le
Con gai ngoc leSEAMI
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuanSEAMI
 

Tendances (18)

Nhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong sonNhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong son
 
Nangthuytinh trinhcong son
Nangthuytinh trinhcong sonNangthuytinh trinhcong son
Nangthuytinh trinhcong son
 
Hoamuoigio dai phuongtrang
Hoamuoigio dai phuongtrangHoamuoigio dai phuongtrang
Hoamuoigio dai phuongtrang
 
Soinhosoithuong phan huynhdieu
Soinhosoithuong phan huynhdieuSoinhosoithuong phan huynhdieu
Soinhosoithuong phan huynhdieu
 
Hayyenlongmeoi lu nhatvu
Hayyenlongmeoi lu nhatvuHayyenlongmeoi lu nhatvu
Hayyenlongmeoi lu nhatvu
 
Con ai voi ai trinh cong son
Con ai voi ai  trinh cong sonCon ai voi ai  trinh cong son
Con ai voi ai trinh cong son
 
Bai khong ten so 4 vu thanh an
Bai khong ten so 4  vu thanh anBai khong ten so 4  vu thanh an
Bai khong ten so 4 vu thanh an
 
Bai thanh ca buon nguyen vu
Bai thanh ca buon  nguyen vuBai thanh ca buon  nguyen vu
Bai thanh ca buon nguyen vu
 
Muanuadem truc phuong
Muanuadem truc phuongMuanuadem truc phuong
Muanuadem truc phuong
 
Dau tinh sau ngo thuy mien
Dau tinh sau  ngo thuy mienDau tinh sau  ngo thuy mien
Dau tinh sau ngo thuy mien
 
Thuyenvabien phan huynhdieu
Thuyenvabien phan huynhdieuThuyenvabien phan huynhdieu
Thuyenvabien phan huynhdieu
 
Co lang gieng hoang quy
Co lang gieng  hoang quyCo lang gieng  hoang quy
Co lang gieng hoang quy
 
Phutcuoi lam phuong
Phutcuoi lam phuongPhutcuoi lam phuong
Phutcuoi lam phuong
 
Nuhonghohung nguyennhat huy
Nuhonghohung nguyennhat huyNuhonghohung nguyennhat huy
Nuhonghohung nguyennhat huy
 
Muahoa anhdao thanhson
Muahoa anhdao thanhsonMuahoa anhdao thanhson
Muahoa anhdao thanhson
 
Con gai ngoc le
Con gai  ngoc leCon gai  ngoc le
Con gai ngoc le
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
 
Brasileirinho (flauta)
Brasileirinho (flauta)Brasileirinho (flauta)
Brasileirinho (flauta)
 

Similaire à Phocuvanganh loi anhtuan

Jesus Alegria dos homens
Jesus Alegria dos homens Jesus Alegria dos homens
Jesus Alegria dos homens
roseandreia
 
Con ai voi ai trinh cong son
Con ai voi ai  trinh cong sonCon ai voi ai  trinh cong son
Con ai voi ai trinh cong sonCherry Yêu Quái
 
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linhChuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linhCherry Yêu Quái
 
Ode a Alegria
Ode a Alegria Ode a Alegria
Ode a Alegria
roseandreia
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuanCherry Yêu Quái
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuanCherry Yêu Quái
 
Amazing grace
Amazing graceAmazing grace
Amazing grace
roseandreia
 
Adoracion solo de piano
Adoracion  solo de pianoAdoracion  solo de piano
Adoracion solo de piano
Marcos Burbano
 
Borracho te recuerdo escore
Borracho te recuerdo escoreBorracho te recuerdo escore
Borracho te recuerdo escoreJohn Navarro
 

Similaire à Phocuvanganh loi anhtuan (20)

Co lang gieng hoang quy
Co lang gieng  hoang quyCo lang gieng  hoang quy
Co lang gieng hoang quy
 
Cay cau dua han chau
Cay cau dua  han chauCay cau dua  han chau
Cay cau dua han chau
 
Dem lang thang vinh su
Dem lang thang  vinh suDem lang thang  vinh su
Dem lang thang vinh su
 
Jesus Alegria dos homens
Jesus Alegria dos homens Jesus Alegria dos homens
Jesus Alegria dos homens
 
Con ai voi ai trinh cong son
Con ai voi ai  trinh cong sonCon ai voi ai  trinh cong son
Con ai voi ai trinh cong son
 
Haimuamua mac phonglinh
Haimuamua mac phonglinhHaimuamua mac phonglinh
Haimuamua mac phonglinh
 
5nilinho no pamaestro_duda_(arr-spok)
5nilinho no pamaestro_duda_(arr-spok)5nilinho no pamaestro_duda_(arr-spok)
5nilinho no pamaestro_duda_(arr-spok)
 
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linhChuyen tau hoang hon  minh ky & hoai linh
Chuyen tau hoang hon minh ky & hoai linh
 
Bai thanh ca buon nguyen vu
Bai thanh ca buon  nguyen vuBai thanh ca buon  nguyen vu
Bai thanh ca buon nguyen vu
 
Ode a Alegria
Ode a Alegria Ode a Alegria
Ode a Alegria
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
 
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu  nhat tuanDoan cuoi tinh yeu  nhat tuan
Doan cuoi tinh yeu nhat tuan
 
Haimuanoel nguyen vu
Haimuanoel nguyen vuHaimuanoel nguyen vu
Haimuanoel nguyen vu
 
Dau tinh sau ngo thuy mien
Dau tinh sau  ngo thuy mienDau tinh sau  ngo thuy mien
Dau tinh sau ngo thuy mien
 
Amazing grace
Amazing graceAmazing grace
Amazing grace
 
Muaxuangoi tran tien
Muaxuangoi tran tienMuaxuangoi tran tien
Muaxuangoi tran tien
 
Adoracion solo de piano
Adoracion  solo de pianoAdoracion  solo de piano
Adoracion solo de piano
 
Nhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong sonNhucanhvacbay trinhcong son
Nhucanhvacbay trinhcong son
 
Thiendangtinhai lam phuong
Thiendangtinhai lam phuongThiendangtinhai lam phuong
Thiendangtinhai lam phuong
 
Borracho te recuerdo escore
Borracho te recuerdo escoreBorracho te recuerdo escore
Borracho te recuerdo escore
 

Plus de Cherry Yêu Quái

Noibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphatNoibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphatCherry Yêu Quái
 
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Co mot dong song da qua doi  trinh cong sonCo mot dong song da qua doi  trinh cong son
Co mot dong song da qua doi trinh cong sonCherry Yêu Quái
 

Plus de Cherry Yêu Quái (10)

Noibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphatNoibuongactro hoai linhmanhphat
Noibuongactro hoai linhmanhphat
 
Nangthuytinh trinhcong son
Nangthuytinh trinhcong sonNangthuytinh trinhcong son
Nangthuytinh trinhcong son
 
Motthoidaxa truong huy
Motthoidaxa truong huyMotthoidaxa truong huy
Motthoidaxa truong huy
 
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
Co mot dong song da qua doi  trinh cong sonCo mot dong song da qua doi  trinh cong son
Co mot dong song da qua doi trinh cong son
 
Khatvong thuan yen
Khatvong thuan yenKhatvong thuan yen
Khatvong thuan yen
 
Cho con pham trong cau
Cho con  pham trong cauCho con  pham trong cau
Cho con pham trong cau
 
Chi toi trong dai
Chi toi  trong daiChi toi  trong dai
Chi toi trong dai
 
Kiepcontrai quoc hung
Kiepcontrai quoc hungKiepcontrai quoc hung
Kiepcontrai quoc hung
 
Gocphoreuxanh nhat trung
Gocphoreuxanh nhat trungGocphoreuxanh nhat trung
Gocphoreuxanh nhat trung
 
Con gai ngoc le
Con gai  ngoc leCon gai  ngoc le
Con gai ngoc le
 

Phocuvanganh loi anhtuan

 • 1. Phoá cuõ vaéng anh. « « «« « « «« « « « b2 « « j «« l ˆ ˆ « l « « « l « « . =l 4 « « ˆ « « j « « ˆ « ˆ j ˆ ˆ « ˆ j « « « « ===================== & j ˆ ˆ « « j ˆ ˆ « « lôøi : Anh Tuaán « « « « « « œ œ »J »» »J »»» « « « »œ »»»œ « « « b « « »» »» ˆ « « « « l ˙ l œ œ »» « « « l ˙ ˆ ˆ « ˆ » « « =========================l & ˆ l « j ˆ « Töøng chieàu treân con phoá vaéng ñöôïc beân anh yeâu troïn ñôøi »œ œ »œ »»»œ œ « « « « « « œ «. » »J « »J « ˆ b œ «. « « « « l »J « »» ˆ « « « »» ˆ « « « j j « « ˆ l ˆ ˆ «ˆ l »» »» »» l »» ˆ « =========================l & Voøng tay sao eâm aùi nhôù maõi boùng hình ai Phoá cuõ nay vaéng « »J « « b œ «. »J « « « « « « « ˙ ll « ˆ « ˆ l œ « « l « « « l « «. »» ˆ « « « « « « « « j « j « « »» ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˙ « j « « « « ˆ j « =========================l & l ˆ « « « « ngaát ngaây Giôø ñaây beân anh ñaõ coù £ ngöôøi yeâu môùi beân anh roài « « « « « « « « œ «. »»» œ »»œ ˆ ˆ ˆ « « « « ˙ « « »J « « « b « « « « « l « « « l »» ˆ « ˆ « ˆ « j ˆ ˆ « « « » « ˆ ˆ « « « « ˆ =========================l & l l « « j ˆ « « « Leä rôi nhöng sao vaãn thaáy ñaõ cho em bao haïnh phuùc Anh ôi ñöøng rôøi « « « «£ « « « «« « « « « « « « « « « « « ˆ « « « « « j « ˆˆ « ˆ «« j ˆ ˆ « ˆ « « « « « « « ˆ « ˙ =========================l &b « « « l « « ˆ ˆ ˆ l « l « « « « l ˆ « «« ˆ « ˆ « ˆ ˆ « j « « xa em Haõy ñeán beân em phuùt giaây naøy £ Ngöôøi sao daønh quay böôùc ñi Tình ñaõ £ « « « « »J » « « « « « » » « « ˆ « « « « «£ œ « œ « ˆ œ œ . »»» »»» ˆ « « b « « « « “ { «»ˆœ »ˆ « »J « « l » » l »»»»œ œ œ « « ˆ=l »» j J »»« ˆ »» ˆ « « « «. «. ˆ » l ˆ ======================== & j ˆ ˆ « « « £ anh xa roài coâ ñôn mình em roài Ngöôøi yeâu Ngöôøi yeâu leû loi Mô ñöôïc beân ôi vì yeâuanh ôi sao ñaønh lìa xa em anh troïn ñôøi tình traùi tim ñôùn ñau bao cuoàng £ « « « ˆ »»œ »œ »»œ « « « « « «. « « « » » » « b «. ˆ j ˆ= « « « « « l « « « l « « l « ˆ « » » » l «. j ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ j ˆ « « « « « « « « ======================== l & j ˆ j ˆ « « £ si Loøng yeâu anh ñöôïc beân anh anh laø leõ soáng trong coõi ñôøi Ñaønh £ « »»»œ »»œ »»»œ œ œ œ « »J » »» ˆ »» »»» »J »»» b œ œ »œ œ l œ œ . l » » » »»» »»» l »J « . l « « « »»»œ »»œ »»»œ=l »» « « « « ˆ « « « ˆ » » » ˆ ======================== & »» »» £ £ sao anh lìa xa em nôõ queân thaùng naêm bao kyû nieäm Ñaâu voøng tay aám tha thieát sao anh sao lìa xa em £ »»»œ »»»œ »»»œ œ »»œ »»» œ « »J « . « « « œ œ œ »» ˆ « « »»» »» »»» « » « « ˆ ˆ ˆ « =========================l &b « l l l « « « » » » ˙ « £ £ noàng Coù nhôù coù thöông cuõng heát roài Anh cuøng duyeân môùi vui thaùng « b « « 1.« « « « ‰«” « j ˆ{ « « ˙ « ======================== ” & « _ l « l « ll « l« l « = ˆ « ˙ ˙ ˙ ˆ ˙ « ˆ « « « « « « « 2. ngaøy Tình noàng ...noàng 3. Ngöôøi... ...noàng.