SlideShare une entreprise Scribd logo
@òfldžčjÛaflë@òŞäŽÛa
        ş
@òßþa@óÜflÇ@bflàçŠqcflë
 čŞ      ŽŽ
@ @#MáîÜŽnÛa@cë@ñý–Ûa@ÝšÏc@bèä×b@óÜÇM@òíìjäÛa@òä톽a@¿@õbjÓ@†vŽß@¿@ñŠ™ba@êˆç@oîÔÛc$
             @ @Zƒî’Ûa@òÜîšÐÛ@òËŠÐß@ñŠšª


        ‫א‬       ‫ل‬              ‫א م‬
            @ @MêaŠq@kîë@LµbÈm@a@黉M


        @ @ÝÏìflã@†bflàÇ@‡Ş zß@Zbflç‡Çcflë@bflèËŞ Ï
              č àfl Ž Ş fl      ‹
          WWW.DAAWAH.NET
òßþa@óÜÇ@bàçŠqcë@òdžjÛaë@òäŽÛa
         ,                          ,ï       ,¯       ,ï         ,       ,
                                      ï                    ,ï                    ,
ï          −ï                             ,−ï                 −       ï
                                           −                           ï       ï
                                                      :−                 −
   ¯                        ¯    ¯                    ï ,
               ¯    ,                   ;                             ;             ¯


                   ,                           −                −
;ï          ¯          ,                    ¯                   ;ï
                                               ¯                   ‫ص‬
         ‫ج‬                      ;          ,               ;         −      −
                                         ï                                      ,
         ;                                           ¯         ,
       ¯                  ,    :         ¯      ¯    ¯         ,
       ï −     ,                         ï           ‫¯ص‬              ;        ,ï        ï
                 ¯      ;                     ¯                       , ¯        −


         −ï          ¯        ï    ï                           ‫ص‬
ï    ï            −                ,       ¯      −ï           ï       ¯        ;−ï    ï
                                                                      ï
             ;¯                        ¯ −          −                      ;
                                                                  ¯      ,         ï                                      @ @MRM
áíŠØÛa@†jÇ@Þe@uŠi@åi@âýŽÛa@†jÇ@Zƒî’Ûa@òÜîšÐÛ
       :¯      ,             :      ;                              ¯
                                     ¯                                   ,
,                    ¯¯               ‫¯ص‬                     :      ;
                                     ,‫ص‬            ï
:−              ï  −¯        ;      ,ï                     ,
                                                    #¯        ;¯           ¯        $
                            ¯ ï                           ¯
     ,                 ;
     ,        ¯               ;    ,‫ص‬                                         , ¯


   ï            :¯  ;¯                        ¯         −              −
                                                                      ï      ¯
                          ¯
       −      ï     −      ¯      ,        ¯               ¯ ‫ص‬
           :       :¯                                         :      ,
                                   ï        ,                   ï            ,
                              ï¯              ï¯                ¯
       ¯¯ ï            ¯ ï¯        ,ï ¯               ¯¯ ï           ¯ ï¯              ,
                                                                              ï
                    ï              ï               ¯                  ¯
ï         ¯                   ,            ¯                 ;          ¯
               ï           ¯                   ,             ¯      ï ‫ص‬
                      ,              −           −                  ;
                  ‫ص‬                         ;ï                                     ,ï

                                @ @MSM
òßþa@óÜÇ@bàçŠqcë@òdžjÛaë@òäŽÛa
   ,                         ¯ ï       −              ï −ï           ,‫ص‬
                                              ï            ¯
−               ï    −    ,          −              ï −ï           ï
,  :              ¯               ¯                                         ,
   ,              −             ï    −ï                 ï −              ï −ï
                                                                    ,        ï
     ¯                                 ;¯ ¯        −    −ï
     :¯      ,‫ﻷ‬              :      ;          ¯                  ;           ‫ﻷ‬
                                                                    ‫ص‬           ¯
ï           ,‫ﻷ‬                ï      ¯      ; ¯                 ¯
,             ¯                               ï ,−        ï      −    ï   ï ¯
         :            ¯    ¯    ; ¯                     ;
                                                    ‫ص‬
     ¯                ï    ,                          ,
,‫ص‬          ¯                           ï        ï            ;ï ‫ﻷ‬       ï ¯        ¯
                            −      ï      − ï                     ï             ¯ ï
   ï      ¯        ,                                               ¯ ¯
                                ¯                                   ¯    ;
   ‫ﻷ‬            ‫ ص؛‬ï           −?         − ¯           −            ‫ﻷ‬       ;
,−              ï    −ï        ï ¯ ï ¯¯         ï      ï      ,‫ج‬          ï
       −              ï −ï                 ,‫ص‬               ¯
           −              ï    ¯        −      ¯
، : ¯                 ï                                         :‫ﻷ‬        ;
                              ‫ص‬                    ‫ﻷ‬                     ‫ﻷ‬

                                    @ @MTM
áíŠØÛa@†jÇ@Þe@uŠi@åi@âýŽÛa@†jÇ@Zƒî’Ûa@òÜîšÐÛ
                                  :     ï            ï      ‫ﻷ‬      ¯
                                                                     ¯             ¯
ï             ;          ,‫ج‬                           ¯                      ¯
     ;−            ï    −ï                   ,−                          ï −          ¯
  ¯    ï          ¯         ,            ¯                       ¯         ,ï
                            −               ï −ï
         −            ï    −ï       ¯               ,    ¯      ‫ﻷ‬
                −¯ ¯                   ,       ¯          −ï              ;           ¯
‫ﻷ‬                                    ¯ −              ï −       ,                 ï    ¯
ï                     ï ï                         ¯    ,−                ï −ï ¯
                                                      ¯      −               ï −¯
; ¯ ï                      $:       ¯                      −               ï −
              ,                                        −      ï                ;#
                                      ‫ص‬                            ï −‫ﻷ‬
         :        ;         ‫ص‬                                        ¯       ;
            ,                  :¯           ,                  ¯      :¯         ,¯
   ï                                           ¯          ,ï              ¯     ‫¯ص‬
       ï    −ï       ï         ¯          ï −                ï    −        ,−      ï        −
                                                            ‫¯ص‬               ,−
,ï          ¯        ¯                    − ¯                  ï    ï      −¯
                                                              ¯
     −                                                                     ;
    −                    ¯      ,           ‫ﻷ‬    ¯      −                        ï
                                                    −                        ï

                                      @ @MUM
òßþa@óÜÇ@bàçŠqcë@òdžjÛaë@òäŽÛa
                                                             :‫ﻷ‬             ;
     ;                                                 :        ,      :
   ï ¯               ï                           ¯      ;                    ¯        ‫ﻷ‬
     ‫ﻷ‬            −              ï −                            ¯                    ;
                                                    ¯              ;
                                                :
,−            ï    −              ¯       ¯                    :
,‫ج‬          ï                             ¯                        ¯ ‫¯؛‬
   − :                                                        :‫ﻷ‬                    ;
             ¯          ï                             ‫ت‬                  ¯
                       :‫ﻷ‬              ¯ $:         ?¯       :        ,¯              ,
                                                            #
           −    −¯     ,                                 :
:‫ﻷ‬      ;      ,¯                 ¯             ï                        ¯
           ?                      ,                 ¯                ¯
   ¯    ,        ¯          ,                     ¯                              ¯
¯     ¯        −            ¯ ;                      :      ,                      ;
         ¯  ;                  ¯¯            −? −                  ¯      ¯            ,¯
,  ¯    ¯                    ¯           −            −                          ;
                       ¯            ,                               ,
,                 ï          ï        ï ¯ −                 ï −¯               ;
   ,ï            ¯        ¯¯ ¯ ï ;                                   ï        ï          ï ¯
ï         −                    ,             ¯      ,                −                    ï
                                                  ï                        ;ï       ï¯

                                   @ @MVM
áíŠØÛa@†jÇ@Þe@uŠi@åi@âýŽÛa@†jÇ@Zƒî’Ûa@òÜîšÐÛ
ï                     ¯          ¯                            −             ï −
                 ,              :ï      ;                             −               ï −
             ¯                    ¯      ,                ,        −                 ï −¯
,                       ,          ,                        ¯           ,¯             $:
                                                    #               ;
                 ;            ¯            ¯                  −             ï −
                         ,                                       ,‫ج‬
     ,                    ¯                        ï      ¯        ¯       ;        ,¯
                                                      ¯          ¯       ,
   ¯                ¯                                  −             ï −¯           ;
                                        ¯        ,        ¯ −                ï −
       ¯              ¯      ï      ¯ −                 ï −         ;‫ص‬      ¯ ï
,¯        :    ,                                ,              ‫ج‬             ;
                                      −                               −        ,     ,¯
         −                  ï −ï                 ¯ ï ;− ï −                         ¯
                                                                ¯ ;
     ¯          ï              ,−              ï −         ¯        ¯     ¯            ;
                                      −              ï −¯                    ï         ¯
           ¯ ï − ï             −              ¯                  ;¯
ï  −¯                                ¯              ¯      ,        ¯               ‫ج‬
                                                                         −
           ï            ¯                    ï          −               ï − ¯ ¯
                                                        ,‫¯ ص‬       ï                                        @ @MWM
òßþa@óÜÇ@bàçŠqcë@òdžjÛaë@òäŽÛa
  ¯        ï        ¯                                     ¯            ,¯
                                                        ‫ص‬            ¯
        ;              ï                             −            ï −
                                ¯               ,ï            ;
          ¯
      ï            ï      ¯         ,                       ,    ¯
                             ,ï      ¯                                     ;
              ï    ,#                   $ :−                ï −ï     ¯
              ?        ¯  ?                 ¯    ;          ,          , ¯
;            ¯                          ‫ص‬                          ¯
                           #                 $ :−               ï −ï
                                                                       ,
    ï      ï    −                                       ¯            ¯         ï
                ¯                                     ,−     ¯
            ‫؛‬                        ¯               ,                         ï
                                                 ‫ص‬                   ‫ﻷ‬         ¯
            ¯                              ¯      ,¯
    ¯      ‫ص‬            ¯                    ;¯ ¯         ¯
      ¯            ,−‫ص‬                         −ï                            ;
                                                                  ¯ ‫¯ص‬
  ï              ,ï               ,−              ï −                    :
                     ¯        ï ¯        ï        ï          ï             ,ï
                                      −               ï −¯             ¯
                         ,¯         ¯      ¯    ,                 ¯        ;‫ص‬

                                  @ @MXM
áíŠØÛa@†jÇ@Þe@uŠi@åi@âýŽÛa@†jÇ@Zƒî’Ûa@òÜîšÐÛ
ï                                                                   ï ;‫¯ ص‬          ¯
                                              ï                             ,
                                        ¯      ,     ¯          ,          ;
   −                ï      −        ;¯             ‫ص‬
      −              ï      −        ;                                    ¯
                                                                            ;
  ;                                                 ‫¯ص‬                  ¯
                         ¯    ¯      −      ¯ ï              ‫ص‬                          ¯
,                    −¯       −ï      ;                        ¯              −
                             ,                          , ¯                 ;        ¯
                                                                              ,
        ,−                ï    −¯          ¯      ¯
      ,    ¯                ¯        ‫ص‬
                         ¯ ¯                               ,¯          ¯
   ;¯                             ;‫ص‬                        ¯                      ,
                                        −           −              ;      ¯        ¯
       ï          −    ,                           ï ¯        −‫ص‬            ¯
  ,                      $ :ï     − ï −                      ;        ,
    −                  −                                    ¯        ,#
     ¯        ¯        −          −       ¯  −                   ï      −ï        ;
               ¯                      −              ï −ï              ¯          ,
   ¯            ¯        ,          ï          ,¯                           ¯
,                    ,                     ,                                    ;
                                                     ,

                                     @ @MYM
òßþa@óÜÇ@bàçŠqcë@òdžjÛaë@òäŽÛa
                       ;             ï                ,¯                      ¯ ¯
                                           −        ï              −ï                  ¯
?                ,
    ï          ï              ,                            ï         ‫ﻷ‬
ï              ï          ï      ¯          ï        ,        ¯ ï           ¯      ï
                                         ?                                     ï ¯
       ,−                       −                                ¯
  ï      ¯        ,¯                                   ,
             ¯                                  ,                    ï ¯
,              ¯ ¯       ¯                      ï                ï      ï              ,
           !?                                                   ¯ ¯       ,            ¯
:‫ﻷ‬          ‫؛‬          ,¯           ¯          ¯                                ¯
                     ,      −    :        ¯                                ¯
¯                  ,        ¯                                ,                     ;
      ¯                                                ¯              ,
                                                             ‫ص‬                     ¯
,      ‫ﻷ‬                      :                  ¯              −          −¯
    ;¯    ¯                       ï                            ,            ï
    ; ¯ ï                          $ :−              ï −¯            ;    ,‫ص‬              ¯
           ï              ¯           ¯          ï          ‫ج‬          ï                ;#
                                                                              ï
    ;‫ص‬                      ¯
       :            ;                              ¯          ;          ¯                                      @ @MQPM
áíŠØÛa@†jÇ@Þe@uŠi@åi@âýŽÛa@†jÇ@Zƒî’Ûa@òÜîšÐÛ
          ¯      −    −    ï ,            ‫ص‬                           ¯


                       ;           ï                         ¯           ;
                                ,            ï        ,               ¯
¯                         ;¯                 −              −             ;
                         ?−                   −          ¯
              ,         ¯ ,            ,            ¯    ,‫¯ ﻷ‬         ¯
              ,ï                                ï


, #?         ¯      $:                           −ï              −           ;
        ¯                   ,−                  −#        ï      ‫ﻷ‬             $:
¯                  ¯           ¯      ¯
                       ¯           $:      ;                  ¯         ¯
                       $:    ‫ص‬             ¯            ,               ¯
              ¯           ¯                   ,                # ¯     $ :¯     #
  ¯    ,          ¯    ,         :                 ¯          ;               ¯
                                                                          ¯
‫ج‬                           ¯               ¯ −                 −         ;
            ï          ‫¯ص‬           ï               ¯            ,    ï
                                                   ï                     ;    ¯
    ,    $:                                    :ï        ï¯                ;
                                       #            ¯          ¯            ,
                              ,¯              −                −         ;
                                             ¯ ï                  ,‫ص‬

                                    @ @MQQM
òßþa@óÜÇ@bàçŠqcë@òdžjÛaë@òäŽÛa
,                          ¯      ,                                    ¯
                       ï      ;               ,                           ¯
                                                             ‫ج‬
  ¯          ,¯                                           ¯          ï
              ?                                      :      ;
    ¯        ¯          ¯                 ¯          :‫ﻷ‬
                  ,                                        ; :
      ?                            ï         ¯      :‫ج‬                  ¯      ;
;                        ,              ¯          ¯                     ;
        ï            ‫ص‬                                          ï
                                     −¯    −¯       ,¯            ï
            ,            ¯                     :                           ,ï
                                                  ¯      !!
                    $:                ï  ¯ −ï               −
            ¯            ,        ¯               ;  $:          ,#!! ¯
                           ,              −ï            −                   ,#


          ¯                             ï
    ,#           ï    ¯          ¯           $:                      ;          ¯ ¯
  ï            ¯      ¯        ,    ¯      ï ¯      ¯      ¯                    , ¯ ï
                         ¯        ,               ¯    ,                 ¯      ,
        ,ï                            ï                     ¯ ,
                               ,         ¯ ¯               ¯
                                              −                     ¯      −

                                     @ @MQRM
áíŠØÛa@†jÇ@Þe@uŠi@åi@âýŽÛa@†jÇ@Zƒî’Ûa@òÜîšÐÛ
               ¯ ‫ﻷ‬                                                       :
ï                                                               , ¯
   ,ï ¯           ï      −ï             ‫ﻷ‬               ‫ﻷ‬                             ï
       , ¯                                  ,                             !?−
                                                                           ,
           ;      ,      ¯       ¯                 :                     ;
         −ï          −                  ,#                         $ :− ï − ¯
−#            $            −                  ,¯                  ¯ ;
           ;                        ï  ,                 ¯                       ¯
   ,                                     ,                       ,
                                     ¯           ,        ¯           ,          ¯
     ,                        −      ï                                  ;
   −        −            −                  ¯                   ¯
                                   ¯        ,ï                  ,
                                              ,                   ï ;
,ï                            ,          −                              ¯
                     ?¯                  ï            ,      ï          −¯
                                 ,
ï                                       ,                                     ,


       ,              ï      −            ï    −¯            ï
ï               ¯      $:     ï −             ï −ï ¯            ;ï        ¯
             ¯              #    ï                   ,      ï                 ï                                   @ @MQSM
òßþa@óÜÇ@bàçŠqcë@òdžjÛaë@òäŽÛa
  ¯          ‫ج‬          ¯ $:         ï −ï                     −                   ¯
  ¯      $ :−             ï      −ï                     ,#        ï       ¯    ¯        ,    ï
: −                             ¯              ¯        ,ï                         ¯
                                       −                 ï    ¯             − #−ï
        ,      ï                          ;ï ‫ﻷ‬                                 ;
                                                   ï       ï          ¯       ,          ï
        ï      ¯                ,                        ¯          ;¯           ¯
¯                  ¯          ,          ï              ¯        ‫ص‬
          ¯          ¯      ï                                 ¯         ,        ¯


      ,                            ‫ج‬            ¯
              ¯                  ‫ص‬                               ¯               ,
    ¯                ,¯                              ¯                    ‫ﻷ‬
            ¯                                    ¯      ,−               ï −
                                       ï        ï

                                                                  @ZòÜ÷Žþa
                ?                ¯        ,                            :
  ,‫ص‬               ,                  ,
;                    ,    ¯ ¯         ,          ¯        ;                    ,        ,
          ,      ,      ,              ,¯                                      ¯        :
                                           ;
    ¯      :  ;        ¯    ï        ,                             :
                             ¯                  :      ;           ,       ,        ,


                                 @ @MQTM
áíŠØÛa@†jÇ@Þe@uŠi@åi@âýŽÛa@†jÇ@Zƒî’Ûa@òÜîšÐÛ
   ,ï      ¯           ¯
   −              ¯        −            ,‫ﻷ‬                                      ¯
       ¯               $ :−!       ¯ −                                  ¯
       ¯    ,ï                    ¯                           ,#−           ¯    −
                                !? ¯           ¯        ï      ¯      ¯      ,¯
            ?        ¯      ,                       −    −      :
         ‫ﻷ‬                     ,¯        ;      ¯            ï


   ,      ¯  ï ¯                            ¯          ?    ¯      ;
                 ‫ص‬                                          ,ï
         ;         ,               ¯                ¯              ¯
                                             ï ¯
ï  −ï        ¯       ?‫ج‬             ¯                           :
                   −        ¯   −                    ¯        ?      −
                                                       ¯            ?
              ,ï              ï −                ï −¯                     ,
,              − ¯ ¯ −             ¯        −                ï −¯           ;      ,ï
:−      ï −      ï          ,#     ‫ج‬            ¯          ;    ¯          $:
         −           ï    −ï                         ;#                          $
                                               −              ï −ï
   ¯                                                    ¯        ¯
                                    ,ï                    ¯              ,
                                           ;      ,
     ,                 ¯    −       ï    −            ¯          ,

                              @ @MQUM
òßþa@óÜÇ@bàçŠqcë@òdžjÛaë@òäŽÛa
,            ¯              ¯                          ¯    , ¯               ï
                                #                  $    ¯
                                                :‫ﻷ‬            : ¯
                  ?              ¯        ,                   ,    :            ¯
                                                ? ¯                    ¯
                    ¯    ,¯                                :
                    ¯                      ¯                 ¯      ¯


ï  −¯                         ¯                  ¯
                                                 ¯    ï             −
    ¯              ?                                ¯      :
                              −              − ?ï         ¯
          ¯                ,                ï                         ¯
                        ¯                  ¯             ,                    ¯
        ¯        ,              ¯            ,                                   ï
    ï          ;                                :               ,          ,
ï  ï    ¯            ¯    ;              −              −                     ;


    ¯                      ¯      ,      ¯            ¯          ,¯
                                                                    ; ¯
                                            ¯          ,¯
                        ¯      −    −              ¯         :
                                                                    ?ï                                @ @MQVM
áíŠØÛa@†jÇ@Þe@uŠi@åi@âýŽÛa@†jÇ@Zƒî’Ûa@òÜîšÐÛ
                         ¯                        ,          ¯
              ;                                                     ,
                     ,                            ,            ¯      ï
                                         ,                      ¯


              ¯                  − ï       −                    ;


                                 ,
                    ¯ ¯                 ,                    ¯ ¯
     ;                                                          ï
                                             −              −
‫¯ص‬         ,                ï    ,                ¯      ï
       ¯           ï                        ,¯    ¯ ¯               ,
  ¯                      ï                    ï            ;
                                                                 ,
¯ ¯                 ¯          ¯ ¯       ï                  :      ;
                               ;                  ,¯
                ¯                                   ï      ,      ¯
                  ?                      ¯              :


¯    ¯ ¯      ¯        ¯              :                    :
                       ?      ¯                      ,
              ;    ï        ¯  ;      ¯            ï¯         ¯    :                             @ @MQWM
òßþa@óÜÇ@bàçŠqcë@òdžjÛaë@òäŽÛa
        ¯      ,ï     ¯    ,                      ¯    ,ï        ¯
                       ¯            ¯ ¯           ¯                   ï ;ï


    ;      ,                      ,    ¯ ¯                ¯
               ¯      ¯ ¯     ;                                       ¯ ¯
                                           ï      ¯
¯      ¯      ,ï                          ¯      ¯        ¯         ;
  ï    −            #      $ ,                       #       $ ,       ¯  ,
                                                                   −
      ¯ ¯           ¯          −          −ï         ¯    ¯       ¯
                                               ï      ¯                 ¯
;                ,        ,          ,          ¯
               ,            ¯    ,                         ¯
        ï              ¯              ¯                     ,
                                                                     ¯
                               ï          ï             −
                             @ @MQXM

Contenu connexe

Tendances

أذكار الصباح و المساء
أذكار الصباح و المساءأذكار الصباح و المساء
أذكار الصباح و المساءRawia Ghorbel
 
Charrette ofakim urban renewal irit solzi dror gershon architect_01
Charrette ofakim urban renewal irit solzi dror gershon architect_01Charrette ofakim urban renewal irit solzi dror gershon architect_01
Charrette ofakim urban renewal irit solzi dror gershon architect_01iritdrorarch
 
מאמר: עכשיו יותר מתמיד
מאמר: עכשיו יותר מתמידמאמר: עכשיו יותר מתמיד
מאמר: עכשיו יותר מתמיד
3points ltd
 
מי אנחנו?
מי אנחנו?מי אנחנו?
מי אנחנו?
3points ltd
 
ملخص فيزياء خرائط ذهنية عامر عرموش
ملخص فيزياء خرائط ذهنية عامر عرموشملخص فيزياء خرائط ذهنية عامر عرموش
ملخص فيزياء خرائط ذهنية عامر عرموش
Amer Armoush
 
הרצאה לתערוכת מבשלים 2010
הרצאה לתערוכת מבשלים 2010הרצאה לתערוכת מבשלים 2010
הרצאה לתערוכת מבשלים 2010
Nelly Kerpner
 
Urban acupuncture - Yair Meler, Rotem Seri & Aya Rozenveld
Urban acupuncture - Yair Meler, Rotem Seri & Aya RozenveldUrban acupuncture - Yair Meler, Rotem Seri & Aya Rozenveld
Urban acupuncture - Yair Meler, Rotem Seri & Aya RozenveldTagit Klimor
 
שאלות ותשובות
שאלות ותשובותשאלות ותשובות
שאלות ותשובות
3points ltd
 
מצגת מערך המדידה 2
מצגת מערך המדידה 2מצגת מערך המדידה 2
מצגת מערך המדידה 2
Morad Stern
 
מצגת מערך המדידה שלב א
מצגת מערך המדידה שלב אמצגת מערך המדידה שלב א
מצגת מערך המדידה שלב אMorad Stern
 
H340 oh! que grande amor!
H340 oh! que grande amor!H340 oh! que grande amor!
H340 oh! que grande amor!Celso Nery
 
A minha esperanca 02
A minha esperanca 02A minha esperanca 02
A minha esperanca 02
JoelJunior15
 
לוח סדנאות- וונדי דרגונפייר בבית אל הלב!
לוח סדנאות- וונדי דרגונפייר בבית אל הלב!לוח סדנאות- וונדי דרגונפייר בבית אל הלב!
לוח סדנאות- וונדי דרגונפייר בבית אל הלב!El HaLev
 
Partituras Mutual 2013
Partituras Mutual 2013Partituras Mutual 2013
Partituras Mutual 2013
klecialima
 
Surgem anjos
Surgem anjosSurgem anjos
Surgem anjos
Everson Tavares
 
Michel yost concerto pour clarinette n°14 - mi bemol
Michel yost  concerto pour clarinette n°14 - mi bemolMichel yost  concerto pour clarinette n°14 - mi bemol
Michel yost concerto pour clarinette n°14 - mi bemolSah Ya
 

Tendances (20)

أذكار الصباح و المساء
أذكار الصباح و المساءأذكار الصباح و المساء
أذكار الصباح و المساء
 
Charrette ofakim urban renewal irit solzi dror gershon architect_01
Charrette ofakim urban renewal irit solzi dror gershon architect_01Charrette ofakim urban renewal irit solzi dror gershon architect_01
Charrette ofakim urban renewal irit solzi dror gershon architect_01
 
מאמר: עכשיו יותר מתמיד
מאמר: עכשיו יותר מתמידמאמר: עכשיו יותר מתמיד
מאמר: עכשיו יותר מתמיד
 
מי אנחנו?
מי אנחנו?מי אנחנו?
מי אנחנו?
 
ملخص فيزياء خرائط ذهنية عامر عرموش
ملخص فيزياء خرائط ذهنية عامر عرموشملخص فيزياء خرائط ذهنية عامر عرموش
ملخص فيزياء خرائط ذهنية عامر عرموش
 
הזמנה לסדנא
הזמנה לסדנא הזמנה לסדנא
הזמנה לסדנא
 
הרצאה לתערוכת מבשלים 2010
הרצאה לתערוכת מבשלים 2010הרצאה לתערוכת מבשלים 2010
הרצאה לתערוכת מבשלים 2010
 
Urban acupuncture - Yair Meler, Rotem Seri & Aya Rozenveld
Urban acupuncture - Yair Meler, Rotem Seri & Aya RozenveldUrban acupuncture - Yair Meler, Rotem Seri & Aya Rozenveld
Urban acupuncture - Yair Meler, Rotem Seri & Aya Rozenveld
 
שאלות ותשובות
שאלות ותשובותשאלות ותשובות
שאלות ותשובות
 
מצגת מערך המדידה 2
מצגת מערך המדידה 2מצגת מערך המדידה 2
מצגת מערך המדידה 2
 
מצגת מערך המדידה שלב א
מצגת מערך המדידה שלב אמצגת מערך המדידה שלב א
מצגת מערך המדידה שלב א
 
H340 oh! que grande amor!
H340 oh! que grande amor!H340 oh! que grande amor!
H340 oh! que grande amor!
 
I'll be there
I'll be thereI'll be there
I'll be there
 
A minha esperanca 02
A minha esperanca 02A minha esperanca 02
A minha esperanca 02
 
לוח סדנאות- וונדי דרגונפייר בבית אל הלב!
לוח סדנאות- וונדי דרגונפייר בבית אל הלב!לוח סדנאות- וונדי דרגונפייר בבית אל הלב!
לוח סדנאות- וונדי דרגונפייר בבית אל הלב!
 
Partituras Mutual 2013
Partituras Mutual 2013Partituras Mutual 2013
Partituras Mutual 2013
 
Surgem anjos
Surgem anjosSurgem anjos
Surgem anjos
 
Do Re Mi Orff
Do Re Mi  OrffDo Re Mi  Orff
Do Re Mi Orff
 
Michel yost concerto pour clarinette n°14 - mi bemol
Michel yost  concerto pour clarinette n°14 - mi bemolMichel yost  concerto pour clarinette n°14 - mi bemol
Michel yost concerto pour clarinette n°14 - mi bemol
 
La tarara par
La tarara parLa tarara par
La tarara par
 

En vedette

درر نبوية
درر نبويةدرر نبوية
درر نبوية
F El Mohdar
 
8 أشياء
8 أشياء8 أشياء
شرح الهداية لأبي العباس المهدوي
شرح الهداية لأبي العباس المهدويشرح الهداية لأبي العباس المهدوي
شرح الهداية لأبي العباس المهدوي
سمير بسيوني
 
Tajweedملف تعليمي يجمع أحكام التجويد بصورة رائعة وسهلة-
Tajweedملف تعليمي يجمع أحكام التجويد بصورة رائعة وسهلة-Tajweedملف تعليمي يجمع أحكام التجويد بصورة رائعة وسهلة-
Tajweedملف تعليمي يجمع أحكام التجويد بصورة رائعة وسهلة-
F El Mohdar
 
كنز المعاني في شرح حرز الأماني للإمام شعلة غلاف
كنز المعاني في شرح حرز الأماني للإمام شعلة غلافكنز المعاني في شرح حرز الأماني للإمام شعلة غلاف
كنز المعاني في شرح حرز الأماني للإمام شعلة غلاف
سمير بسيوني
 
برنامج تعليمي عن المدود
برنامج تعليمي عن المدودبرنامج تعليمي عن المدود
برنامج تعليمي عن المدود201211263
 
لطائف في تجويد القرءان
لطائف في تجويد القرءانلطائف في تجويد القرءان
لطائف في تجويد القرءان
سمير بسيوني
 
المتون العشر في فن القرآن الكريم للعلامة محمد محمد هلال الإبياري رحمه الله
المتون العشر في فن القرآن الكريم للعلامة محمد محمد هلال الإبياري رحمه اللهالمتون العشر في فن القرآن الكريم للعلامة محمد محمد هلال الإبياري رحمه الله
المتون العشر في فن القرآن الكريم للعلامة محمد محمد هلال الإبياري رحمه الله
سمير بسيوني
 
علم التجويد
علم التجويدعلم التجويد
علم التجويد
F El Mohdar
 
القرآن الكريم بخط النسخ طبعة ملونة ومجودة برواية حفص
القرآن الكريم بخط النسخ طبعة ملونة ومجودة برواية حفصالقرآن الكريم بخط النسخ طبعة ملونة ومجودة برواية حفص
القرآن الكريم بخط النسخ طبعة ملونة ومجودة برواية حفص
سمير بسيوني
 
الآداب والمنح الربانية فى أصول الشاطبية والدرة المضية
الآداب والمنح الربانية فى أصول الشاطبية والدرة المضيةالآداب والمنح الربانية فى أصول الشاطبية والدرة المضية
الآداب والمنح الربانية فى أصول الشاطبية والدرة المضية
سمير بسيوني
 
Why We Read Quran
Why We Read QuranWhy We Read Quran
Why We Read Quran
islamtics default
 
مصحف القراءات العشر طبعة دار الصحابة إشراف الشيخ جمال شرف
مصحف القراءات العشر طبعة دار الصحابة إشراف الشيخ جمال شرفمصحف القراءات العشر طبعة دار الصحابة إشراف الشيخ جمال شرف
مصحف القراءات العشر طبعة دار الصحابة إشراف الشيخ جمال شرف
سمير بسيوني
 
1000 سؤال وجواب في القرآن الكريم
1000 سؤال وجواب في القرآن الكريم1000 سؤال وجواب في القرآن الكريم
1000 سؤال وجواب في القرآن الكريم
عرفت فالزم
 
الملخص المفيد في علم التجويد
الملخص المفيد في علم التجويدالملخص المفيد في علم التجويد
الملخص المفيد في علم التجويد
wayislam
 
المقدمة الجزرية تحقيق أيمن سويد
المقدمة الجزرية تحقيق أيمن سويدالمقدمة الجزرية تحقيق أيمن سويد
المقدمة الجزرية تحقيق أيمن سويد
سمير بسيوني
 
أطلس التجويد
أطلس التجويدأطلس التجويد
أطلس التجويد
سمير بسيوني
 
المفيد في علم التجويد
المفيد في علم التجويدالمفيد في علم التجويد
المفيد في علم التجويدسمير بسيوني
 

En vedette (20)

درر نبوية
درر نبويةدرر نبوية
درر نبوية
 
8 أشياء
8 أشياء8 أشياء
8 أشياء
 
شرح الهداية لأبي العباس المهدوي
شرح الهداية لأبي العباس المهدويشرح الهداية لأبي العباس المهدوي
شرح الهداية لأبي العباس المهدوي
 
Tajweedملف تعليمي يجمع أحكام التجويد بصورة رائعة وسهلة-
Tajweedملف تعليمي يجمع أحكام التجويد بصورة رائعة وسهلة-Tajweedملف تعليمي يجمع أحكام التجويد بصورة رائعة وسهلة-
Tajweedملف تعليمي يجمع أحكام التجويد بصورة رائعة وسهلة-
 
كنز المعاني في شرح حرز الأماني للإمام شعلة غلاف
كنز المعاني في شرح حرز الأماني للإمام شعلة غلافكنز المعاني في شرح حرز الأماني للإمام شعلة غلاف
كنز المعاني في شرح حرز الأماني للإمام شعلة غلاف
 
برنامج تعليمي عن المدود
برنامج تعليمي عن المدودبرنامج تعليمي عن المدود
برنامج تعليمي عن المدود
 
لطائف في تجويد القرءان
لطائف في تجويد القرءانلطائف في تجويد القرءان
لطائف في تجويد القرءان
 
المتون العشر في فن القرآن الكريم للعلامة محمد محمد هلال الإبياري رحمه الله
المتون العشر في فن القرآن الكريم للعلامة محمد محمد هلال الإبياري رحمه اللهالمتون العشر في فن القرآن الكريم للعلامة محمد محمد هلال الإبياري رحمه الله
المتون العشر في فن القرآن الكريم للعلامة محمد محمد هلال الإبياري رحمه الله
 
علم التجويد
علم التجويدعلم التجويد
علم التجويد
 
القرآن الكريم بخط النسخ طبعة ملونة ومجودة برواية حفص
القرآن الكريم بخط النسخ طبعة ملونة ومجودة برواية حفصالقرآن الكريم بخط النسخ طبعة ملونة ومجودة برواية حفص
القرآن الكريم بخط النسخ طبعة ملونة ومجودة برواية حفص
 
المجاز
المجازالمجاز
المجاز
 
الآداب والمنح الربانية فى أصول الشاطبية والدرة المضية
الآداب والمنح الربانية فى أصول الشاطبية والدرة المضيةالآداب والمنح الربانية فى أصول الشاطبية والدرة المضية
الآداب والمنح الربانية فى أصول الشاطبية والدرة المضية
 
Why We Read Quran
Why We Read QuranWhy We Read Quran
Why We Read Quran
 
مصحف القراءات العشر طبعة دار الصحابة إشراف الشيخ جمال شرف
مصحف القراءات العشر طبعة دار الصحابة إشراف الشيخ جمال شرفمصحف القراءات العشر طبعة دار الصحابة إشراف الشيخ جمال شرف
مصحف القراءات العشر طبعة دار الصحابة إشراف الشيخ جمال شرف
 
1000 سؤال وجواب في القرآن الكريم
1000 سؤال وجواب في القرآن الكريم1000 سؤال وجواب في القرآن الكريم
1000 سؤال وجواب في القرآن الكريم
 
الملخص المفيد في علم التجويد
الملخص المفيد في علم التجويدالملخص المفيد في علم التجويد
الملخص المفيد في علم التجويد
 
المقدمة الجزرية تحقيق أيمن سويد
المقدمة الجزرية تحقيق أيمن سويدالمقدمة الجزرية تحقيق أيمن سويد
المقدمة الجزرية تحقيق أيمن سويد
 
أطلس التجويد
أطلس التجويدأطلس التجويد
أطلس التجويد
 
المفيد في علم التجويد
المفيد في علم التجويدالمفيد في علم التجويد
المفيد في علم التجويد
 
حفظ القرآن
حفظ القرآنحفظ القرآن
حفظ القرآن
 

Similaire à السنة و البدعة

מקצוענות ויחסים מאת רונית עמית
מקצוענות ויחסים מאת רונית עמיתמקצוענות ויחסים מאת רונית עמית
מקצוענות ויחסים מאת רונית עמיתsheatufim
 
so much fun on the net - ebay
so much fun on the net - ebayso much fun on the net - ebay
so much fun on the net - ebayZohar Ifergan
 
Survival of the Sickest (Hebrew Presentation)
Survival of the Sickest (Hebrew Presentation)Survival of the Sickest (Hebrew Presentation)
Survival of the Sickest (Hebrew Presentation)
Yael Sela-Shapiro
 
Nazareth Odeon (Tango Brasileiro)
Nazareth  Odeon (Tango Brasileiro)Nazareth  Odeon (Tango Brasileiro)
Nazareth Odeon (Tango Brasileiro)HOME
 
Nazareth odeon (tango brasileiro)
Nazareth  odeon (tango brasileiro)Nazareth  odeon (tango brasileiro)
Nazareth odeon (tango brasileiro)luiz antonio
 

Similaire à السنة و البدعة (6)

מקצוענות ויחסים מאת רונית עמית
מקצוענות ויחסים מאת רונית עמיתמקצוענות ויחסים מאת רונית עמית
מקצוענות ויחסים מאת רונית עמית
 
so much fun on the net - ebay
so much fun on the net - ebayso much fun on the net - ebay
so much fun on the net - ebay
 
HRD - הכשרות גיוס עובדים
HRD - הכשרות גיוס עובדים HRD - הכשרות גיוס עובדים
HRD - הכשרות גיוס עובדים
 
Survival of the Sickest (Hebrew Presentation)
Survival of the Sickest (Hebrew Presentation)Survival of the Sickest (Hebrew Presentation)
Survival of the Sickest (Hebrew Presentation)
 
Nazareth Odeon (Tango Brasileiro)
Nazareth  Odeon (Tango Brasileiro)Nazareth  Odeon (Tango Brasileiro)
Nazareth Odeon (Tango Brasileiro)
 
Nazareth odeon (tango brasileiro)
Nazareth  odeon (tango brasileiro)Nazareth  odeon (tango brasileiro)
Nazareth odeon (tango brasileiro)
 

Plus de غايتي الجنة

وصايا القرآن ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلم
وصايا القرآن ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلموصايا القرآن ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلم
وصايا القرآن ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلمغايتي الجنة
 
وصايا الإسلام للأبناء
وصايا الإسلام للأبناءوصايا الإسلام للأبناء
وصايا الإسلام للأبناءغايتي الجنة
 
هل تريد حل لحر الصيف
هل تريد حل لحر الصيفهل تريد حل لحر الصيف
هل تريد حل لحر الصيفغايتي الجنة
 
هل تريد أن تكون قريبا من الله
هل تريد أن تكون قريبا من اللههل تريد أن تكون قريبا من الله
هل تريد أن تكون قريبا من اللهغايتي الجنة
 
هل انت راض عن رمضان الماضي
هل انت راض عن رمضان الماضيهل انت راض عن رمضان الماضي
هل انت راض عن رمضان الماضيغايتي الجنة
 
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكلهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكلغايتي الجنة
 
منهج الاسلام في الحفاظ على البيئة
منهج الاسلام في الحفاظ على البيئةمنهج الاسلام في الحفاظ على البيئة
منهج الاسلام في الحفاظ على البيئةغايتي الجنة
 
من كتاب صحيح الجامع للشيخ الالباني
من كتاب صحيح الجامع للشيخ الالبانيمن كتاب صحيح الجامع للشيخ الالباني
من كتاب صحيح الجامع للشيخ الالبانيغايتي الجنة
 
من عجائب القرآن الكريم
من عجائب القرآن الكريممن عجائب القرآن الكريم
من عجائب القرآن الكريمغايتي الجنة
 
من عجائب القرآن الكريم
من عجائب القرآن الكريممن عجائب القرآن الكريم
من عجائب القرآن الكريمغايتي الجنة
 
من أقوال النبى صلى الــلــه عليه و ســــلـــــــم
من أقوال النبى صلى الــلــه عليه و ســــلـــــــممن أقوال النبى صلى الــلــه عليه و ســــلـــــــم
من أقوال النبى صلى الــلــه عليه و ســــلـــــــمغايتي الجنة
 
من أساليب الرسول في التربية
من أساليب الرسول في التربيةمن أساليب الرسول في التربية
من أساليب الرسول في التربيةغايتي الجنة
 
من أخلاق النبي صلى الله عليه و سلم
من أخلاق النبي صلى الله عليه و سلممن أخلاق النبي صلى الله عليه و سلم
من أخلاق النبي صلى الله عليه و سلمغايتي الجنة
 

Plus de غايتي الجنة (20)

يوميات مسلم
يوميات مسلميوميات مسلم
يوميات مسلم
 
وصايا للمسافر
وصايا للمسافروصايا للمسافر
وصايا للمسافر
 
وصايا القرآن ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلم
وصايا القرآن ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلموصايا القرآن ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلم
وصايا القرآن ووصايا الرسول صلى الله عليه وسلم
 
وصايا الإسلام للأبناء
وصايا الإسلام للأبناءوصايا الإسلام للأبناء
وصايا الإسلام للأبناء
 
هل تريد حل لحر الصيف
هل تريد حل لحر الصيفهل تريد حل لحر الصيف
هل تريد حل لحر الصيف
 
هل تريد أن تكون قريبا من الله
هل تريد أن تكون قريبا من اللههل تريد أن تكون قريبا من الله
هل تريد أن تكون قريبا من الله
 
هل انت راض عن رمضان الماضي
هل انت راض عن رمضان الماضيهل انت راض عن رمضان الماضي
هل انت راض عن رمضان الماضي
 
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكلهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل
هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل
 
هدايا رمضان
هدايا رمضانهدايا رمضان
هدايا رمضان
 
نوايا تلاوة القرآن
نوايا تلاوة القرآننوايا تلاوة القرآن
نوايا تلاوة القرآن
 
نبي الله داود
نبي الله داودنبي الله داود
نبي الله داود
 
منهج الاسلام في الحفاظ على البيئة
منهج الاسلام في الحفاظ على البيئةمنهج الاسلام في الحفاظ على البيئة
منهج الاسلام في الحفاظ على البيئة
 
منطلقات الناجحين
منطلقات الناجحينمنطلقات الناجحين
منطلقات الناجحين
 
من كتاب صحيح الجامع للشيخ الالباني
من كتاب صحيح الجامع للشيخ الالبانيمن كتاب صحيح الجامع للشيخ الالباني
من كتاب صحيح الجامع للشيخ الالباني
 
من عجائب القرآن الكريم
من عجائب القرآن الكريممن عجائب القرآن الكريم
من عجائب القرآن الكريم
 
من عجائب القرآن الكريم
من عجائب القرآن الكريممن عجائب القرآن الكريم
من عجائب القرآن الكريم
 
من أقوال النبى صلى الــلــه عليه و ســــلـــــــم
من أقوال النبى صلى الــلــه عليه و ســــلـــــــممن أقوال النبى صلى الــلــه عليه و ســــلـــــــم
من أقوال النبى صلى الــلــه عليه و ســــلـــــــم
 
من اقوال الرسول
من اقوال الرسولمن اقوال الرسول
من اقوال الرسول
 
من أساليب الرسول في التربية
من أساليب الرسول في التربيةمن أساليب الرسول في التربية
من أساليب الرسول في التربية
 
من أخلاق النبي صلى الله عليه و سلم
من أخلاق النبي صلى الله عليه و سلممن أخلاق النبي صلى الله عليه و سلم
من أخلاق النبي صلى الله عليه و سلم
 

السنة و البدعة

 • 1. @òfldžčjÛaflë@òŞäŽÛa ş @òßþa@óÜflÇ@bflàçŠqcflë čŞ ŽŽ @ @#MáîÜŽnÛa@cë@ñý–Ûa@ÝšÏc@bèä×b@óÜÇM@òíìjäÛa@òä톽a@¿@õbjÓ@†vŽß@¿@ñŠ™ba@êˆç@oîÔÛc$ @ @Zƒî’Ûa@òÜîšÐÛ@òËŠÐß@ñŠšª ‫א‬ ‫ل‬ ‫א م‬ @ @MêaŠq@kîë@LµbÈm@a@黉M @ @ÝÏìflã@†bflàÇ@‡Ş zß@Zbflç‡Çcflë@bflèËŞ Ï č àfl Ž Ş fl ‹ WWW.DAAWAH.NET
 • 2. òßþa@óÜÇ@bàçŠqcë@òdžjÛaë@òäŽÛa , ,ï ,¯ ,ï , , ï ,ï , ï −ï ,−ï − ï − ï ï :− − ¯ ¯ ¯ ï , ¯ , ; ; ¯ , − − ;ï ¯ , ¯ ;ï ¯ ‫ص‬ ‫ج‬ ; , ; − − ï , ; ¯ , ¯ , : ¯ ¯ ¯ , ï − , ï ‫¯ص‬ ; ,ï ï ¯ ; ¯ , ¯ − −ï ¯ ï ï ‫ص‬ ï ï − , ¯ −ï ï ¯ ;−ï ï ï ;¯ ¯ − − ; ¯ , ï @ @MRM
 • 3. áíŠØÛa@†jÇ@Þe@uŠi@åi@âýŽÛa@†jÇ@Zƒî’Ûa@òÜîšÐÛ :¯ , : ; ¯ ¯ , , ¯¯ ‫¯ص‬ : ; ,‫ص‬ ï :− ï −¯ ; ,ï , #¯ ;¯ ¯ $ ¯ ï ¯ , ; , ¯ ; ,‫ص‬ , ¯ ï :¯ ;¯ ¯ − − ï ¯ ¯ − ï − ¯ , ¯ ¯ ‫ص‬ : :¯ : , ï , ï , ï¯ ï¯ ¯ ¯¯ ï ¯ ï¯ ,ï ¯ ¯¯ ï ¯ ï¯ , ï ï ï ¯ ¯ ï ¯ , ¯ ; ¯ ï ¯ , ¯ ï ‫ص‬ , − − ; ‫ص‬ ;ï ,ï @ @MSM
 • 4. òßþa@óÜÇ@bàçŠqcë@òdžjÛaë@òäŽÛa , ¯ ï − ï −ï ,‫ص‬ ï ¯ − ï − , − ï −ï ï , : ¯ ¯ , , − ï −ï ï − ï −ï , ï ¯ ;¯ ¯ − −ï :¯ ,‫ﻷ‬ : ; ¯ ; ‫ﻷ‬ ‫ص‬ ¯ ï ,‫ﻷ‬ ï ¯ ; ¯ ¯ , ¯ ï ,− ï − ï ï ¯ : ¯ ¯ ; ¯ ; ‫ص‬ ¯ ï , , ,‫ص‬ ¯ ï ï ;ï ‫ﻷ‬ ï ¯ ¯ − ï − ï ï ¯ ï ï ¯ , ¯ ¯ ¯ ¯ ; ‫ﻷ‬ ‫ ص؛‬ï −? − ¯ − ‫ﻷ‬ ; ,− ï −ï ï ¯ ï ¯¯ ï ï ,‫ج‬ ï − ï −ï ,‫ص‬ ¯ − ï ¯ − ¯ ، : ¯ ï :‫ﻷ‬ ; ‫ص‬ ‫ﻷ‬ ‫ﻷ‬ @ @MTM
 • 5. áíŠØÛa@†jÇ@Þe@uŠi@åi@âýŽÛa@†jÇ@Zƒî’Ûa@òÜîšÐÛ : ï ï ‫ﻷ‬ ¯ ¯ ¯ ï ; ,‫ج‬ ¯ ¯ ;− ï −ï ,− ï − ¯ ¯ ï ¯ , ¯ ¯ ,ï − ï −ï − ï −ï ¯ , ¯ ‫ﻷ‬ −¯ ¯ , ¯ −ï ; ¯ ‫ﻷ‬ ¯ − ï − , ï ¯ ï ï ï ¯ ,− ï −ï ¯ ¯ − ï −¯ ; ¯ ï $: ¯ − ï − , − ï ;# ‫ص‬ ï −‫ﻷ‬ : ; ‫ص‬ ¯ ; , :¯ , ¯ :¯ ,¯ ï ¯ ,ï ¯ ‫¯ص‬ ï −ï ï ¯ ï − ï − ,− ï − ‫¯ص‬ ,− ,ï ¯ ¯ − ¯ ï ï −¯ ¯ − ; − ¯ , ‫ﻷ‬ ¯ − ï − ï @ @MUM
 • 6. òßþa@óÜÇ@bàçŠqcë@òdžjÛaë@òäŽÛa :‫ﻷ‬ ; ; : , : ï ¯ ï ¯ ; ¯ ‫ﻷ‬ ‫ﻷ‬ − ï − ¯ ; ¯ ; : ,− ï − ¯ ¯ : ,‫ج‬ ï ¯ ¯ ‫¯؛‬ − : :‫ﻷ‬ ; ¯ ï ‫ت‬ ¯ :‫ﻷ‬ ¯ $: ?¯ : ,¯ , # − −¯ , : :‫ﻷ‬ ; ,¯ ¯ ï ¯ ? , ¯ ¯ ¯ , ¯ , ¯ ¯ ¯ ¯ − ¯ ; : , ; ¯ ; ¯¯ −? − ¯ ¯ ,¯ , ¯ ¯ ¯ − − ; ¯ , , , ï ï ï ¯ − ï −¯ ; ,ï ¯ ¯¯ ¯ ï ; ï ï ï ¯ ï − , ¯ , − ï ï ;ï ï¯ @ @MVM
 • 7. áíŠØÛa@†jÇ@Þe@uŠi@åi@âýŽÛa@†jÇ@Zƒî’Ûa@òÜîšÐÛ ï ¯ ¯ − ï − , :ï ; − ï − ¯ ¯ , , − ï −¯ , , , ¯ ,¯ $: # ; ; ¯ ¯ − ï − , ,‫ج‬ , ¯ ï ¯ ¯ ; ,¯ ¯ ¯ , ¯ ¯ − ï −¯ ; ¯ , ¯ − ï − ¯ ¯ ï ¯ − ï − ;‫ص‬ ¯ ï ,¯ : , , ‫ج‬ ; − − , ,¯ − ï −ï ¯ ï ;− ï − ¯ ¯ ; ¯ ï ,− ï − ¯ ¯ ¯ ; − ï −¯ ï ¯ ¯ ï − ï − ¯ ;¯ ï −¯ ¯ ¯ , ¯ ‫ج‬ − ï ¯ ï − ï − ¯ ¯ ,‫¯ ص‬ ï @ @MWM
 • 8. òßþa@óÜÇ@bàçŠqcë@òdžjÛaë@òäŽÛa ¯ ï ¯ ¯ ,¯ ‫ص‬ ¯ ; ï − ï − ¯ ,ï ; ¯ ï ï ¯ , , ¯ ,ï ¯ ; ï ,# $ :− ï −ï ¯ ? ¯ ? ¯ ; , , ¯ ; ¯ ‫ص‬ ¯ # $ :− ï −ï , ï ï − ¯ ¯ ï ¯ ,− ¯ ‫؛‬ ¯ , ï ‫ص‬ ‫ﻷ‬ ¯ ¯ ¯ ,¯ ¯ ‫ص‬ ¯ ;¯ ¯ ¯ ¯ ,−‫ص‬ −ï ; ¯ ‫¯ص‬ ï ,ï ,− ï − : ¯ ï ¯ ï ï ï ,ï − ï −¯ ¯ ,¯ ¯ ¯ , ¯ ;‫ص‬ @ @MXM
 • 9. áíŠØÛa@†jÇ@Þe@uŠi@åi@âýŽÛa@†jÇ@Zƒî’Ûa@òÜîšÐÛ ï ï ;‫¯ ص‬ ¯ ï , ¯ , ¯ , ; − ï − ;¯ ‫ص‬ − ï − ; ¯ ; ; ‫¯ص‬ ¯ ¯ ¯ − ¯ ï ‫ص‬ ¯ , −¯ −ï ; ¯ − , , ¯ ; ¯ , ,− ï −¯ ¯ ¯ , ¯ ¯ ‫ص‬ ¯ ¯ ,¯ ¯ ;¯ ;‫ص‬ ¯ , − − ; ¯ ¯ ï − , ï ¯ −‫ص‬ ¯ , $ :ï − ï − ; , − − ¯ ,# ¯ ¯ − − ¯ − ï −ï ; ¯ − ï −ï ¯ , ¯ ¯ , ï ,¯ ¯ , , , ; , @ @MYM
 • 10. òßþa@óÜÇ@bàçŠqcë@òdžjÛaë@òäŽÛa ; ï ,¯ ¯ ¯ − ï −ï ¯ ? , ï ï , ï ‫ﻷ‬ ï ï ï ¯ ï , ¯ ï ¯ ï ? ï ¯ ,− − ¯ ï ¯ ,¯ , ¯ , ï ¯ , ¯ ¯ ¯ ï ï ï , !? ¯ ¯ , ¯ :‫ﻷ‬ ‫؛‬ ,¯ ¯ ¯ ¯ , − : ¯ ¯ ¯ , ¯ , ; ¯ ¯ , ‫ص‬ ¯ , ‫ﻷ‬ : ¯ − −¯ ;¯ ¯ ï , ï ; ¯ ï $ :− ï −¯ ; ,‫ص‬ ¯ ï ¯ ¯ ï ‫ج‬ ï ;# ï ;‫ص‬ ¯ : ; ¯ ; ¯ @ @MQPM
 • 11. áíŠØÛa@†jÇ@Þe@uŠi@åi@âýŽÛa@†jÇ@Zƒî’Ûa@òÜîšÐÛ ¯ − − ï , ‫ص‬ ¯ ; ï ¯ ; , ï , ¯ ¯ ;¯ − − ; ?− − ¯ , ¯ , , ¯ ,‫¯ ﻷ‬ ¯ ,ï ï , #? ¯ $: −ï − ; ¯ ,− −# ï ‫ﻷ‬ $: ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ $: ; ¯ ¯ $: ‫ص‬ ¯ , ¯ ¯ ¯ , # ¯ $ :¯ # ¯ , ¯ , : ¯ ; ¯ ¯ ‫ج‬ ¯ ¯ − − ; ï ‫¯ص‬ ï ¯ , ï ï ; ¯ , $: :ï ï¯ ; # ¯ ¯ , ,¯ − − ; ¯ ï ,‫ص‬ @ @MQQM
 • 12. òßþa@óÜÇ@bàçŠqcë@òdžjÛaë@òäŽÛa , ¯ , ¯ ï ; , ¯ ‫ج‬ ¯ ,¯ ¯ ï ? : ; ¯ ¯ ¯ ¯ :‫ﻷ‬ , ; : ? ï ¯ :‫ج‬ ¯ ; ; , ¯ ¯ ; ï ‫ص‬ ï −¯ −¯ ,¯ ï , ¯ : ,ï ¯ !! $: ï ¯ −ï − ¯ , ¯ ; $: ,#!! ¯ , −ï − ,# ¯ ï ,# ï ¯ ¯ $: ; ¯ ¯ ï ¯ ¯ , ¯ ï ¯ ¯ ¯ , ¯ ï ¯ , ¯ , ¯ , ,ï ï ¯ , , ¯ ¯ ¯ − ¯ − @ @MQRM
 • 13. áíŠØÛa@†jÇ@Þe@uŠi@åi@âýŽÛa@†jÇ@Zƒî’Ûa@òÜîšÐÛ ¯ ‫ﻷ‬ : ï , ¯ ,ï ¯ ï −ï ‫ﻷ‬ ‫ﻷ‬ ï , ¯ , !?− , ; , ¯ ¯ : ; −ï − ,# $ :− ï − ¯ −# $ − ,¯ ¯ ; ; ï , ¯ ¯ , , , ¯ , ¯ , ¯ , − ï ; − − − ¯ ¯ ¯ ,ï , , ï ; ,ï , − ¯ ?¯ ï , ï −¯ , ï , , , ï − ï −¯ ï ï ¯ $: ï − ï −ï ¯ ;ï ¯ ¯ # ï , ï ï @ @MQSM
 • 14. òßþa@óÜÇ@bàçŠqcë@òdžjÛaë@òäŽÛa ¯ ‫ج‬ ¯ $: ï −ï − ¯ ¯ $ :− ï −ï ,# ï ¯ ¯ , ï : − ¯ ¯ ,ï ¯ − ï ¯ − #−ï , ï ;ï ‫ﻷ‬ ; ï ï ¯ , ï ï ¯ , ¯ ;¯ ¯ ¯ ¯ , ï ¯ ‫ص‬ ¯ ¯ ï ¯ , ¯ , ‫ج‬ ¯ ¯ ‫ص‬ ¯ , ¯ ,¯ ¯ ‫ﻷ‬ ¯ ¯ ,− ï − ï ï @ZòÜ÷Žþa ? ¯ , : ,‫ص‬ , , ; , ¯ ¯ , ¯ ; , , , , , ,¯ ¯ : ; ¯ : ; ¯ ï , : ¯ : ; , , , @ @MQTM
 • 15. áíŠØÛa@†jÇ@Þe@uŠi@åi@âýŽÛa@†jÇ@Zƒî’Ûa@òÜîšÐÛ ,ï ¯ ¯ − ¯ − ,‫ﻷ‬ ¯ ¯ $ :−! ¯ − ¯ ¯ ,ï ¯ ,#− ¯ − !? ¯ ¯ ï ¯ ¯ ,¯ ? ¯ , − − : ‫ﻷ‬ ,¯ ; ¯ ï , ¯ ï ¯ ¯ ? ¯ ; ‫ص‬ ,ï ; , ¯ ¯ ¯ ï ¯ ï −ï ¯ ?‫ج‬ ¯ : − ¯ − ¯ ? − ¯ ? ,ï ï − ï −¯ , , − ¯ ¯ − ¯ − ï −¯ ; ,ï :− ï − ï ,# ‫ج‬ ¯ ; ¯ $: − ï −ï ;# $ − ï −ï ¯ ¯ ¯ ,ï ¯ , ; , , ¯ − ï − ¯ , @ @MQUM
 • 16. òßþa@óÜÇ@bàçŠqcë@òdžjÛaë@òäŽÛa , ¯ ¯ ¯ , ¯ ï # $ ¯ :‫ﻷ‬ : ¯ ? ¯ , , : ¯ ? ¯ ¯ ¯ ,¯ : ¯ ¯ ¯ ¯ ï −¯ ¯ ¯ ¯ ï − ¯ ? ¯ : − − ?ï ¯ ¯ , ï ¯ ¯ ¯ , ¯ ¯ , ¯ , ï ï ; : , , ï ï ¯ ¯ ; − − ; ¯ ¯ , ¯ ¯ ,¯ ; ¯ ¯ ,¯ ¯ − − ¯ : ?ï @ @MQVM
 • 17. áíŠØÛa@†jÇ@Þe@uŠi@åi@âýŽÛa@†jÇ@Zƒî’Ûa@òÜîšÐÛ ¯ , ¯ ; , , , ¯ ï , ¯ ¯ − ï − ; , ¯ ¯ , ¯ ¯ ; ï − − ‫¯ص‬ , ï , ¯ ï ¯ ï ,¯ ¯ ¯ , ¯ ï ï ; , ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ï : ; ; ,¯ ¯ ï , ¯ ? ¯ : ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ : : ? ¯ , ; ï ¯ ; ¯ ï¯ ¯ : @ @MQWM
 • 18. òßþa@óÜÇ@bàçŠqcë@òdžjÛaë@òäŽÛa ¯ ,ï ¯ , ¯ ,ï ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ï ;ï ; , , ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ; ¯ ¯ ï ¯ ¯ ¯ ,ï ¯ ¯ ¯ ; ï − # $ , # $ , ¯ , − ¯ ¯ ¯ − −ï ¯ ¯ ¯ ï ¯ ¯ ; , , , ¯ , ¯ , ¯ ï ¯ ¯ , ¯ ï ï − @ @MQXM