SlideShare une entreprise Scribd logo
CREATIVE SAIMAA
Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen
kehittämisen määrärahasta (MOKRA)
Creative Saimaa
Matkailun ja luovien alojen
kehittämisklusteri Saimaalla
Kysely klusterin toteuttamismahdollisuuksista
sidosryhmille – joulukuu 2022
CREATIVE SAIMAA
Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen
kehittämisen määrärahasta (MOKRA)
Toimijat
• Kehitysyhtiöt & elinkeinotoimi
• Yliopistot alueella ja sen
ulkopuolella
• Ammattikorkeakoulut, ammatillinen
koulutus
• Yrityspalveluorganisaatiot
• 3. sektori
Kärkihankkeet
Joint macro
projects
Yhteis-
kehittäminen
Co-creation
Viestintä
Promotion
Luovat
kohtaamiset
Creative
encounters
Työkalut ja palvelut
• Verkostoitumis- ja viestintäalustat
• Hautomot ja kiihdyttämöt
• Tuotekehityksen tuki
• Ongelmanratkaisu-tapahtumat
• Valmennukset ja koulutukset
• Verkostoitumistapahtumat
• Sijoittumispalvelut & tuki
• Etätyömahdollisuudet
• Digituki
YRITYKSILLE
Uutta liiketoimintaa
Kasvu
Kilpailukyky
Kumppanuuksia
Uusia asiakkuuksia
Kansainvälisyyttä
Innovaatio ja
uudistuminen
ALUEELLE
-Vetovoimaa
-Kasvua
-Tulevaisuus-
näkökulmaa
-Investointeja
-Työvoimaa
Creative Saimaa Cluster 2023
Saimaa-
elämykset
Saimaa-
tuotteet
KV-näkyvyys
ja jakelu MEDIA
BI
Ennakointi
CREATIVE SAIMAA
Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen
kehittämisen määrärahasta (MOKRA)
2021
CREATIVE SAIMAA
Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen
kehittämisen määrärahasta (MOKRA)
Sidosryhmäkysely
Onko meillä avaimet käynnistää klusterin
toiminta?
Vastauksia saatiin 12 sidosryhmien
edustajalta. Kyselyä ei oltu kohdennettu
tässä vaiheessa yrityksille.
CREATIVE SAIMAA
Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen
kehittämisen määrärahasta (MOKRA)
Organisaation rooli klusterissa
• Alusta – sisällöntuottaja, yritysten tuotekehityksen tuki
• Monialaisen osaamisen kohdentaminen kehittämistoimintaan: liiketoiminta, teknologia, media,
ruoka, hyvinvointi, kestävä kehitys
• Kansainvälisen osaamisen tuominen, tutkimuksen kohdentaminen klusteriin
• Yritysten verkottaja, verkostotyö
• Yrityskehittäminen
• Viestintä sidosryhmille
• Vaativien kansainvälisten hankkeiden toteuttaminen
• Oman osaamisen pohjalta yhteisiin teemoihin liittyvien hankkeiden valmistelu ja toteuttaminen
hakijana/osatoteuttajana
• Pitkäjänteinen kulttuurin ja luovien alojen kehittäminen, palvelut yrityksille
• Matkailualueen palvelutarjonnan kokoaminen
• Matkailupalvelujen tarjoaja ja kehittäjä
• Luontomatkailun puitteiden tarjoaminen, mahdollistaminen, verkottaja
CREATIVE SAIMAA
Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen
kehittämisen määrärahasta (MOKRA)
Mahdolliset yritysjäsenyydet
• 9/12 vastaajasta pystyy rekrytoimaan yrityksiä klusterin jäseniksi
käynnistysvaiheessa
✓ 100 jäsenyrityksen joukosta kohdennetulla kutsulla
✓ aikaisemmista hankkeista kehittämisorientoituneita yrityksiä
✓ maaseudun mikroyrityksiä
✓ valmiina motivoimaan omasta verkostosta yrityksiä mukaan
✓ rekrytointi Saimaa-akatemioiden kautta
✓ sopimuskumppaneiden joukosta kutsumalla
✓ luovien alojen yrityksiä Etelä-Karjalasta
✓ matkailun ja kulttuurin alan toimijoita
✓MARA-alan yrityksiä
CREATIVE SAIMAA
Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen
kehittämisen määrärahasta (MOKRA)
Ehdotettuja kasvu- ja kehittämispalveluja
• TKI-palveluja hankkeiden kautta yrityksen omavastuuosuus maksaen
• Digitaalisen talouden palveluja yrityksille
• Tutkimusosaamisen siirto, avoin yliopisto ja jatkuvan oppisen keskus kohdennettuna klusterin aloille
• Skill Share Lab
• Liiketoiminnan kehittämispalveluja, avoimia kaikille omakustanteisena, omavastuulla tai hankerahoitteisena
• Koulutus- ja valmennustarjontaa eri rahoitusmuodoilla: kulttuurituottaja, muotoilu. Asiantuntija- ja
opinnäytetoimeksiannot
• Hautomopalveluja: minikiihdyttämöt, hautomot luoville aloille, webinaareja, tapahtumia, tietoa luovien alojen
yrittäjyydestä, hankerahoitteisesti
• Matkailun tuotekehityksen tukipalvelut: Saimaan tason yhteistuotteiden edistäminen
• Saimaa-akatemia matkailuyrityksille: tietoa matkailusta ja koulutuksellista sisältöä
• Taide- ja kulttuuriosaaminen (liitettynä matkailuun). Taiteilijoiden yrittäjyysosaaminen
• Tuki luontokohteiden hyödyntämiseen vastuullisesti, näkyvyys, markkinointi, hankkeiden kautta laajempi yhteistoiminta
• UNESCO-kohteiden kehittäminen
• Paikallisten kehittämisalustojen ja foorumien avaaminen klusterin toimijoille
CREATIVE SAIMAA
Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen
kehittämisen määrärahasta (MOKRA)
Kansainväliset yhteydet
• UNESCO Geopark-verkosto
• Soveltavan tutkimuksen & kehittämistoiminnan laajoja verkostoja, erityisesti ruoka
• Kansainväliset matkailututkimusverkostot, matkailun digitalisaatio (IFITT), kestävän matkailun kv-
verkosto
• ENCATC kulttuurituotannon koulutus, ERASMUS-hankkeet
• UNESCOn maailmanperintökomitea – maailmanperintökohteet (?)
• PRAT-CARP Rock Art CoE Cultural Routes St. Olav Ways, Alvar Aalto Cultural route
• Elintarvikealan verkostoja
• Kansainvälinen yritysyhteistyö: matkanjärjestäjät
• Teollisen kulttuuriperinnön kv-verkostot
• European Region of Gastronomy
• Aluekehittäjien verkosto Interreg Europe
• European Regions Research and Innovation Network ERRIN
CREATIVE SAIMAA
Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen
kehittämisen määrärahasta (MOKRA)
Hanketoiminta
Kysely ei varmasti kata kaikkea meneillään olevaa
• Geopark-hanke
• Elintarvike-/ruokapalveluhankkeita: Baltic Sea, Interreg Europe
• Valmisteilla Horizon2020-hankkeita mm. transformatiivinen matkailu, kulttuuriperintö ja
digitalisaatio
• Ruokamatkailun ja elintarvikealan innovaatiohankkeita
• Organisaatioita joilla on laajaa hanketoimintaa ja mahdollisuus kohdentaa sitä
• Kulttuurialan yrityshautomo
• UNESCO-maailmanperintökohteen hankkeet
• Kulttuurimatkailun, luontomatkailun ja luovien alojen kehittämishankkeita
• Lake Saimaa –hankkeet & Lakeland-hankkeet
• Teemaan liittyviä INTERREG EUROPE -hankkeita
CREATIVE SAIMAA
Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen
kehittämisen määrärahasta (MOKRA)
Valmius johtoryhmätyöskentelyyn
panostaminen klusterin toimintaan
Johtoryhmän jäsenyys
• Kyllä 5/ Ei 5/ 4 varauksia
Sitoutuminen perustamiseen
• 5/14 vastaajasta
• Vaatii virallisen käsittelyn
hallinnossa
• Avaintoimijat myönteisiä
• Riippuen saadaanko
toimijoita kiinnostumaan.
17 %
31 %
17 %
4 %
31 %
0 %
Valmius klusterin toimintaan
Klusterin johtaminen
Hankevalmistelu
Palvelut yrityksille
Koordinointi
TKI-tuki hankkeiden kautta
Rahoitus
CREATIVE SAIMAA
Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen
kehittämisen määrärahasta (MOKRA)
Johtopäätökset
• Klusterin lisäarvo ymmärretään kehittäjäkentässä
• ”Triple-helix”-mallin, kansainvälisyyden ja muiden
edellytysten osalta ei ole ongelmia
• Vastaajat uskovat idean yrityslähtöiseen
toteuttamismahdollisuuteen
• Innovaatiotoimintaa ollaan valmiita rakentamaan alueen toimijoille
avoimena alustana
• Ehdotettu TKI-toiminta on kattavaa ja monipuolista
• Klusterin koordinaatiotoimintaan on ilmaistu kiinnostusta
• Klusteritoimijat ovat valmiita investoimaan työpanosta, eivät riskillä
rahaa käynnistämisvaiheessa
CREATIVE SAIMAA
Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen
kehittämisen määrärahasta (MOKRA)
Yrityksille
• Matkailussa Saimaa Academy –
valmennukset ja näkyvyyden
vahvistaminen Visit Finlandin kautta.
• Uusia kumppanuuksia ja kiinnostavien
sisältöjen luominen luovien alojen ja
matkailun toimijoiden kesken.
• Vertaisoppiminen ja kehittäminen.
• Tutustuminen ja liittyminen
verkostoihin.
• Osana suuralueen yhteistä
tuotteistamista omilla tuotteilla.
• Yhteiset kansainväliset myynti- ja
promootiokanavat
CREATIVE SAIMAA
Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen
kehittämisen määrärahasta (MOKRA)
Klusteri kehittämis-
organisaatioille
• Monipuolisempaa osaamista ja
palvelutarjontaa yrityksille.
• Mahdollisuus tarttua isompiin
kehittymis- ja kansainvälistymis-
haasteisiin yhdessä.
• Oman alueen promootio ja
profiloiminen osana isompaa
kokonaisuutta.
• Laadukkaampaa Business intelligence
tietoa matkailusta ja luovilta aloilta
kehittämispolitiikan pohjaksi
• Hyvien käytänteiden jakamisella
kehittämistoiminnan vaikuttavuus
kasvaa.
CREATIVE SAIMAA
Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen
kehittämisen määrärahasta (MOKRA)
Koulutus ja tutkimus
• Tutkimuksen ja koulutuksen
vuorovaikutus toimialan ja
toimijakentän kanssa syvenee.
• Uusia ja laajempia
toimintamahdollisuuksia
yritysrajapinnassa koulutus- ja
innovaatiopalveluilla.
• Tukee omaa tunnettuutta ja
opiskelijarekrytointia.
• Uusia mahdollisuuksia
kansainväliseen hanketoimintaan.
CREATIVE SAIMAA
Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen
kehittämisen määrärahasta (MOKRA)
Tietämyksen
hallinta
Tutkimus ja
osaaminen
Aluekehitys
ja makro-
hankkeet
Innovaatio-
toiminta
Liiketoiminta
ja
investoinnit
CREATIVE SAIMAA
Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen
kehittämisen määrärahasta (MOKRA)
Lisätietoja:
www.elinkeinopalvelut.fi/saimaaklusteri

Contenu connexe

Similaire à Creative Saimaa sidosryhmäkysely 2022.pdf

Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017
Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017
Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017
BearingPoint Finland
 
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Business Arena Oy
 
Bisnespaivat bisnestreffit osaako henkilökuntasi_24092015
Bisnespaivat bisnestreffit osaako henkilökuntasi_24092015Bisnespaivat bisnestreffit osaako henkilökuntasi_24092015
Bisnespaivat bisnestreffit osaako henkilökuntasi_24092015
TIEKE Finnish Information Society Development Centre
 
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
Kari Mikkelä
 
Mirja Kaarlela 6.2.2014 Uudistuva palveluyhteiskunta 2040 -seminaari
Mirja Kaarlela 6.2.2014 Uudistuva palveluyhteiskunta 2040 -seminaariMirja Kaarlela 6.2.2014 Uudistuva palveluyhteiskunta 2040 -seminaari
Mirja Kaarlela 6.2.2014 Uudistuva palveluyhteiskunta 2040 -seminaari
Palveluinnovaatiokeskus
 
Kansallinen hyvinvointiverkosto
Kansallinen hyvinvointiverkostoKansallinen hyvinvointiverkosto
Kansallinen hyvinvointiverkosto
Kehittämiskeskus Oy Häme
 
Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palaute
Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palauteDigitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palaute
Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palaute
DigitalHelsinki
 
Palveluliiketoiminnan digitalisoinnin projektiesittely
Palveluliiketoiminnan digitalisoinnin projektiesittelyPalveluliiketoiminnan digitalisoinnin projektiesittely
Palveluliiketoiminnan digitalisoinnin projektiesittely
Harri Hautala
 
Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?
Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?
Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?
Kolmas Lähde
 
Savonlinnan matkailufoourmi: Matkailuliiketoiminnan kehittäminen 2013-
Savonlinnan matkailufoourmi: Matkailuliiketoiminnan kehittäminen 2013-Savonlinnan matkailufoourmi: Matkailuliiketoiminnan kehittäminen 2013-
Savonlinnan matkailufoourmi: Matkailuliiketoiminnan kehittäminen 2013-
Matkailufoorumi
 
Digitaalisen osaamisen arviointi Tiviittorilla
Digitaalisen osaamisen arviointi TiviittorillaDigitaalisen osaamisen arviointi Tiviittorilla
Digitaalisen osaamisen arviointi Tiviittorilla
TIEKE Finnish Information Society Development Centre
 
Luova veto! 4.9.2018 Kuopio kickoff_tulokset
Luova veto! 4.9.2018 Kuopio kickoff_tuloksetLuova veto! 4.9.2018 Kuopio kickoff_tulokset
Luova veto! 4.9.2018 Kuopio kickoff_tulokset
LuovaVeto
 
Business Finlandin palvelut kansainvälistä kasvua hakevalle yritykselle
Business Finlandin palvelut kansainvälistä kasvua hakevalle yritykselleBusiness Finlandin palvelut kansainvälistä kasvua hakevalle yritykselle
Business Finlandin palvelut kansainvälistä kasvua hakevalle yritykselle
Suomen metsäkeskus
 
AREX lanseeraus 12.5.2015 Ville Tolvanen
AREX lanseeraus 12.5.2015 Ville TolvanenAREX lanseeraus 12.5.2015 Ville Tolvanen
AREX lanseeraus 12.5.2015 Ville Tolvanen
Tero Kalsta
 
Mitä kilpailu tarjoaa ohjelmistokehittäjille?
Mitä kilpailu tarjoaa ohjelmistokehittäjille?Mitä kilpailu tarjoaa ohjelmistokehittäjille?
Mitä kilpailu tarjoaa ohjelmistokehittäjille?
Uutisraivaaja1
 
Ely rahoitus science park 29.4.2021
Ely rahoitus science park 29.4.2021Ely rahoitus science park 29.4.2021
Ely rahoitus science park 29.4.2021
Business Turku
 
GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla
GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudullaGeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla
GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla
Socca_osaamiskeskus
 
Mika Villa: Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku 2018
Mika Villa: Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku 2018Mika Villa: Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku 2018
Mika Villa: Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku 2018
THL
 
Dcl Konferenssi - eTourism Roundtable 3.11.2010
Dcl Konferenssi - eTourism Roundtable 3.11.2010Dcl Konferenssi - eTourism Roundtable 3.11.2010
Dcl Konferenssi - eTourism Roundtable 3.11.2010
Pellervo Kokkonen
 
SäHköInen KaupankäYnti 2015 Tulosaineisto Mikkola 041209
SäHköInen KaupankäYnti 2015 Tulosaineisto Mikkola 041209SäHköInen KaupankäYnti 2015 Tulosaineisto Mikkola 041209
SäHköInen KaupankäYnti 2015 Tulosaineisto Mikkola 041209
Mirva Tapaninen
 

Similaire à Creative Saimaa sidosryhmäkysely 2022.pdf (20)

Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017
Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017
Magenta Advisory Suomen Digimenestyjät 2017
 
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
 
Bisnespaivat bisnestreffit osaako henkilökuntasi_24092015
Bisnespaivat bisnestreffit osaako henkilökuntasi_24092015Bisnespaivat bisnestreffit osaako henkilökuntasi_24092015
Bisnespaivat bisnestreffit osaako henkilökuntasi_24092015
 
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
Historian havinaa: TEK:n digistrategityön joukkoistus 2013-15
 
Mirja Kaarlela 6.2.2014 Uudistuva palveluyhteiskunta 2040 -seminaari
Mirja Kaarlela 6.2.2014 Uudistuva palveluyhteiskunta 2040 -seminaariMirja Kaarlela 6.2.2014 Uudistuva palveluyhteiskunta 2040 -seminaari
Mirja Kaarlela 6.2.2014 Uudistuva palveluyhteiskunta 2040 -seminaari
 
Kansallinen hyvinvointiverkosto
Kansallinen hyvinvointiverkostoKansallinen hyvinvointiverkosto
Kansallinen hyvinvointiverkosto
 
Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palaute
Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palauteDigitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palaute
Digitaalinen helsinki-2015-2017-ohjelman-palaute
 
Palveluliiketoiminnan digitalisoinnin projektiesittely
Palveluliiketoiminnan digitalisoinnin projektiesittelyPalveluliiketoiminnan digitalisoinnin projektiesittely
Palveluliiketoiminnan digitalisoinnin projektiesittely
 
Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?
Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?
Taneli Tiilikainen: Tarinoita kuntakumppanuudesta - Yhteistyötä vai kilpailua?
 
Savonlinnan matkailufoourmi: Matkailuliiketoiminnan kehittäminen 2013-
Savonlinnan matkailufoourmi: Matkailuliiketoiminnan kehittäminen 2013-Savonlinnan matkailufoourmi: Matkailuliiketoiminnan kehittäminen 2013-
Savonlinnan matkailufoourmi: Matkailuliiketoiminnan kehittäminen 2013-
 
Digitaalisen osaamisen arviointi Tiviittorilla
Digitaalisen osaamisen arviointi TiviittorillaDigitaalisen osaamisen arviointi Tiviittorilla
Digitaalisen osaamisen arviointi Tiviittorilla
 
Luova veto! 4.9.2018 Kuopio kickoff_tulokset
Luova veto! 4.9.2018 Kuopio kickoff_tuloksetLuova veto! 4.9.2018 Kuopio kickoff_tulokset
Luova veto! 4.9.2018 Kuopio kickoff_tulokset
 
Business Finlandin palvelut kansainvälistä kasvua hakevalle yritykselle
Business Finlandin palvelut kansainvälistä kasvua hakevalle yritykselleBusiness Finlandin palvelut kansainvälistä kasvua hakevalle yritykselle
Business Finlandin palvelut kansainvälistä kasvua hakevalle yritykselle
 
AREX lanseeraus 12.5.2015 Ville Tolvanen
AREX lanseeraus 12.5.2015 Ville TolvanenAREX lanseeraus 12.5.2015 Ville Tolvanen
AREX lanseeraus 12.5.2015 Ville Tolvanen
 
Mitä kilpailu tarjoaa ohjelmistokehittäjille?
Mitä kilpailu tarjoaa ohjelmistokehittäjille?Mitä kilpailu tarjoaa ohjelmistokehittäjille?
Mitä kilpailu tarjoaa ohjelmistokehittäjille?
 
Ely rahoitus science park 29.4.2021
Ely rahoitus science park 29.4.2021Ely rahoitus science park 29.4.2021
Ely rahoitus science park 29.4.2021
 
GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla
GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudullaGeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla
GeroMetro vanhustyön kehittämisverkosto pääkaupunkiseudulla
 
Mika Villa: Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku 2018
Mika Villa: Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku 2018Mika Villa: Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku 2018
Mika Villa: Euroopan sosiaalirahaston kansainvälisen yhteistyön hankehaku 2018
 
Dcl Konferenssi - eTourism Roundtable 3.11.2010
Dcl Konferenssi - eTourism Roundtable 3.11.2010Dcl Konferenssi - eTourism Roundtable 3.11.2010
Dcl Konferenssi - eTourism Roundtable 3.11.2010
 
SäHköInen KaupankäYnti 2015 Tulosaineisto Mikkola 041209
SäHköInen KaupankäYnti 2015 Tulosaineisto Mikkola 041209SäHköInen KaupankäYnti 2015 Tulosaineisto Mikkola 041209
SäHköInen KaupankäYnti 2015 Tulosaineisto Mikkola 041209
 

Plus de Matkailufoorumi

Saimaa Creative Tourism Cluster 06.09.2022.pdf
Saimaa Creative Tourism Cluster 06.09.2022.pdfSaimaa Creative Tourism Cluster 06.09.2022.pdf
Saimaa Creative Tourism Cluster 06.09.2022.pdf
Matkailufoorumi
 
Valorizing Cultural Heritage in Savonlinna - The Context of European Cooperation
Valorizing Cultural Heritage in Savonlinna - The Context of European CooperationValorizing Cultural Heritage in Savonlinna - The Context of European Cooperation
Valorizing Cultural Heritage in Savonlinna - The Context of European Cooperation
Matkailufoorumi
 
Status Quo analysis for Lake Saimaa region
Status Quo analysis for Lake Saimaa regionStatus Quo analysis for Lake Saimaa region
Status Quo analysis for Lake Saimaa region
Matkailufoorumi
 
Saimaan norppasaaristo UNESCO:n maailmanperintökohteeksi
 Saimaan norppasaaristo UNESCO:n maailmanperintökohteeksi Saimaan norppasaaristo UNESCO:n maailmanperintökohteeksi
Saimaan norppasaaristo UNESCO:n maailmanperintökohteeksi
Matkailufoorumi
 
Saimaa UNESCO Global Geopark
Saimaa UNESCO Global GeoparkSaimaa UNESCO Global Geopark
Saimaa UNESCO Global Geopark
Matkailufoorumi
 
Saimaan kulttuuriperintöohjelma
Saimaan kulttuuriperintöohjelmaSaimaan kulttuuriperintöohjelma
Saimaan kulttuuriperintöohjelma
Matkailufoorumi
 
Local Flavours-hanke ja kommentit kulttuuriperintöohjelmaan
Local Flavours-hanke ja kommentit kulttuuriperintöohjelmaanLocal Flavours-hanke ja kommentit kulttuuriperintöohjelmaan
Local Flavours-hanke ja kommentit kulttuuriperintöohjelmaan
Matkailufoorumi
 
Kestävän matkailun kehittäminen maailmanperintökohteessa - Suomenlinna
Kestävän matkailun kehittäminen maailmanperintökohteessa - SuomenlinnaKestävän matkailun kehittäminen maailmanperintökohteessa - Suomenlinna
Kestävän matkailun kehittäminen maailmanperintökohteessa - Suomenlinna
Matkailufoorumi
 
Mobiiliopastus savonlinna 2021
Mobiiliopastus savonlinna 2021Mobiiliopastus savonlinna 2021
Mobiiliopastus savonlinna 2021
Matkailufoorumi
 
Kesan 2019 matkailutilastot ssm
Kesan 2019 matkailutilastot ssmKesan 2019 matkailutilastot ssm
Kesan 2019 matkailutilastot ssm
Matkailufoorumi
 
Ssm strategiakarjet jaana komi
Ssm strategiakarjet jaana komiSsm strategiakarjet jaana komi
Ssm strategiakarjet jaana komi
Matkailufoorumi
 
Matkailufoorumi_design and marketing for german speaking countries_martinscho...
Matkailufoorumi_design and marketing for german speaking countries_martinscho...Matkailufoorumi_design and marketing for german speaking countries_martinscho...
Matkailufoorumi_design and marketing for german speaking countries_martinscho...
Matkailufoorumi
 
Matkailufoorumi_elisakoivunen_pamusavonlinna
Matkailufoorumi_elisakoivunen_pamusavonlinnaMatkailufoorumi_elisakoivunen_pamusavonlinna
Matkailufoorumi_elisakoivunen_pamusavonlinna
Matkailufoorumi
 
Savonlinnan matkailuforum 2019_petrotamminen_sent
Savonlinnan matkailuforum 2019_petrotamminen_sentSavonlinnan matkailuforum 2019_petrotamminen_sent
Savonlinnan matkailuforum 2019_petrotamminen_sent
Matkailufoorumi
 
Alueellinen kehittämissuunnitelma Etelä-Savo
Alueellinen kehittämissuunnitelma Etelä-SavoAlueellinen kehittämissuunnitelma Etelä-Savo
Alueellinen kehittämissuunnitelma Etelä-Savo
Matkailufoorumi
 
Kuukausittainen matkailutilasto: Etela-Savo maaliskuu 2018
Kuukausittainen matkailutilasto: Etela-Savo maaliskuu 2018Kuukausittainen matkailutilasto: Etela-Savo maaliskuu 2018
Kuukausittainen matkailutilasto: Etela-Savo maaliskuu 2018
Matkailufoorumi
 
Ole siellä missä matkailija on - Kaisa Kosonen
Ole siellä missä matkailija on - Kaisa KosonenOle siellä missä matkailija on - Kaisa Kosonen
Ole siellä missä matkailija on - Kaisa Kosonen
Matkailufoorumi
 
Matkailu saimaalla ja Savonlinnan matkailun kasvuohjelma
Matkailu saimaalla ja Savonlinnan matkailun kasvuohjelmaMatkailu saimaalla ja Savonlinnan matkailun kasvuohjelma
Matkailu saimaalla ja Savonlinnan matkailun kasvuohjelma
Matkailufoorumi
 
Saimaa Moments
Saimaa MomentsSaimaa Moments
Saimaa Moments
Matkailufoorumi
 
Savonlinnan matkailun kasvuohjelma 2018-2021
Savonlinnan matkailun kasvuohjelma 2018-2021Savonlinnan matkailun kasvuohjelma 2018-2021
Savonlinnan matkailun kasvuohjelma 2018-2021
Matkailufoorumi
 

Plus de Matkailufoorumi (20)

Saimaa Creative Tourism Cluster 06.09.2022.pdf
Saimaa Creative Tourism Cluster 06.09.2022.pdfSaimaa Creative Tourism Cluster 06.09.2022.pdf
Saimaa Creative Tourism Cluster 06.09.2022.pdf
 
Valorizing Cultural Heritage in Savonlinna - The Context of European Cooperation
Valorizing Cultural Heritage in Savonlinna - The Context of European CooperationValorizing Cultural Heritage in Savonlinna - The Context of European Cooperation
Valorizing Cultural Heritage in Savonlinna - The Context of European Cooperation
 
Status Quo analysis for Lake Saimaa region
Status Quo analysis for Lake Saimaa regionStatus Quo analysis for Lake Saimaa region
Status Quo analysis for Lake Saimaa region
 
Saimaan norppasaaristo UNESCO:n maailmanperintökohteeksi
 Saimaan norppasaaristo UNESCO:n maailmanperintökohteeksi Saimaan norppasaaristo UNESCO:n maailmanperintökohteeksi
Saimaan norppasaaristo UNESCO:n maailmanperintökohteeksi
 
Saimaa UNESCO Global Geopark
Saimaa UNESCO Global GeoparkSaimaa UNESCO Global Geopark
Saimaa UNESCO Global Geopark
 
Saimaan kulttuuriperintöohjelma
Saimaan kulttuuriperintöohjelmaSaimaan kulttuuriperintöohjelma
Saimaan kulttuuriperintöohjelma
 
Local Flavours-hanke ja kommentit kulttuuriperintöohjelmaan
Local Flavours-hanke ja kommentit kulttuuriperintöohjelmaanLocal Flavours-hanke ja kommentit kulttuuriperintöohjelmaan
Local Flavours-hanke ja kommentit kulttuuriperintöohjelmaan
 
Kestävän matkailun kehittäminen maailmanperintökohteessa - Suomenlinna
Kestävän matkailun kehittäminen maailmanperintökohteessa - SuomenlinnaKestävän matkailun kehittäminen maailmanperintökohteessa - Suomenlinna
Kestävän matkailun kehittäminen maailmanperintökohteessa - Suomenlinna
 
Mobiiliopastus savonlinna 2021
Mobiiliopastus savonlinna 2021Mobiiliopastus savonlinna 2021
Mobiiliopastus savonlinna 2021
 
Kesan 2019 matkailutilastot ssm
Kesan 2019 matkailutilastot ssmKesan 2019 matkailutilastot ssm
Kesan 2019 matkailutilastot ssm
 
Ssm strategiakarjet jaana komi
Ssm strategiakarjet jaana komiSsm strategiakarjet jaana komi
Ssm strategiakarjet jaana komi
 
Matkailufoorumi_design and marketing for german speaking countries_martinscho...
Matkailufoorumi_design and marketing for german speaking countries_martinscho...Matkailufoorumi_design and marketing for german speaking countries_martinscho...
Matkailufoorumi_design and marketing for german speaking countries_martinscho...
 
Matkailufoorumi_elisakoivunen_pamusavonlinna
Matkailufoorumi_elisakoivunen_pamusavonlinnaMatkailufoorumi_elisakoivunen_pamusavonlinna
Matkailufoorumi_elisakoivunen_pamusavonlinna
 
Savonlinnan matkailuforum 2019_petrotamminen_sent
Savonlinnan matkailuforum 2019_petrotamminen_sentSavonlinnan matkailuforum 2019_petrotamminen_sent
Savonlinnan matkailuforum 2019_petrotamminen_sent
 
Alueellinen kehittämissuunnitelma Etelä-Savo
Alueellinen kehittämissuunnitelma Etelä-SavoAlueellinen kehittämissuunnitelma Etelä-Savo
Alueellinen kehittämissuunnitelma Etelä-Savo
 
Kuukausittainen matkailutilasto: Etela-Savo maaliskuu 2018
Kuukausittainen matkailutilasto: Etela-Savo maaliskuu 2018Kuukausittainen matkailutilasto: Etela-Savo maaliskuu 2018
Kuukausittainen matkailutilasto: Etela-Savo maaliskuu 2018
 
Ole siellä missä matkailija on - Kaisa Kosonen
Ole siellä missä matkailija on - Kaisa KosonenOle siellä missä matkailija on - Kaisa Kosonen
Ole siellä missä matkailija on - Kaisa Kosonen
 
Matkailu saimaalla ja Savonlinnan matkailun kasvuohjelma
Matkailu saimaalla ja Savonlinnan matkailun kasvuohjelmaMatkailu saimaalla ja Savonlinnan matkailun kasvuohjelma
Matkailu saimaalla ja Savonlinnan matkailun kasvuohjelma
 
Saimaa Moments
Saimaa MomentsSaimaa Moments
Saimaa Moments
 
Savonlinnan matkailun kasvuohjelma 2018-2021
Savonlinnan matkailun kasvuohjelma 2018-2021Savonlinnan matkailun kasvuohjelma 2018-2021
Savonlinnan matkailun kasvuohjelma 2018-2021
 

Creative Saimaa sidosryhmäkysely 2022.pdf

 • 1. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Creative Saimaa Matkailun ja luovien alojen kehittämisklusteri Saimaalla Kysely klusterin toteuttamismahdollisuuksista sidosryhmille – joulukuu 2022
 • 2. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Toimijat • Kehitysyhtiöt & elinkeinotoimi • Yliopistot alueella ja sen ulkopuolella • Ammattikorkeakoulut, ammatillinen koulutus • Yrityspalveluorganisaatiot • 3. sektori Kärkihankkeet Joint macro projects Yhteis- kehittäminen Co-creation Viestintä Promotion Luovat kohtaamiset Creative encounters Työkalut ja palvelut • Verkostoitumis- ja viestintäalustat • Hautomot ja kiihdyttämöt • Tuotekehityksen tuki • Ongelmanratkaisu-tapahtumat • Valmennukset ja koulutukset • Verkostoitumistapahtumat • Sijoittumispalvelut & tuki • Etätyömahdollisuudet • Digituki YRITYKSILLE Uutta liiketoimintaa Kasvu Kilpailukyky Kumppanuuksia Uusia asiakkuuksia Kansainvälisyyttä Innovaatio ja uudistuminen ALUEELLE -Vetovoimaa -Kasvua -Tulevaisuus- näkökulmaa -Investointeja -Työvoimaa Creative Saimaa Cluster 2023 Saimaa- elämykset Saimaa- tuotteet KV-näkyvyys ja jakelu MEDIA BI Ennakointi
 • 3. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) 2021
 • 4. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Sidosryhmäkysely Onko meillä avaimet käynnistää klusterin toiminta? Vastauksia saatiin 12 sidosryhmien edustajalta. Kyselyä ei oltu kohdennettu tässä vaiheessa yrityksille.
 • 5. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Organisaation rooli klusterissa • Alusta – sisällöntuottaja, yritysten tuotekehityksen tuki • Monialaisen osaamisen kohdentaminen kehittämistoimintaan: liiketoiminta, teknologia, media, ruoka, hyvinvointi, kestävä kehitys • Kansainvälisen osaamisen tuominen, tutkimuksen kohdentaminen klusteriin • Yritysten verkottaja, verkostotyö • Yrityskehittäminen • Viestintä sidosryhmille • Vaativien kansainvälisten hankkeiden toteuttaminen • Oman osaamisen pohjalta yhteisiin teemoihin liittyvien hankkeiden valmistelu ja toteuttaminen hakijana/osatoteuttajana • Pitkäjänteinen kulttuurin ja luovien alojen kehittäminen, palvelut yrityksille • Matkailualueen palvelutarjonnan kokoaminen • Matkailupalvelujen tarjoaja ja kehittäjä • Luontomatkailun puitteiden tarjoaminen, mahdollistaminen, verkottaja
 • 6. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Mahdolliset yritysjäsenyydet • 9/12 vastaajasta pystyy rekrytoimaan yrityksiä klusterin jäseniksi käynnistysvaiheessa ✓ 100 jäsenyrityksen joukosta kohdennetulla kutsulla ✓ aikaisemmista hankkeista kehittämisorientoituneita yrityksiä ✓ maaseudun mikroyrityksiä ✓ valmiina motivoimaan omasta verkostosta yrityksiä mukaan ✓ rekrytointi Saimaa-akatemioiden kautta ✓ sopimuskumppaneiden joukosta kutsumalla ✓ luovien alojen yrityksiä Etelä-Karjalasta ✓ matkailun ja kulttuurin alan toimijoita ✓MARA-alan yrityksiä
 • 7. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Ehdotettuja kasvu- ja kehittämispalveluja • TKI-palveluja hankkeiden kautta yrityksen omavastuuosuus maksaen • Digitaalisen talouden palveluja yrityksille • Tutkimusosaamisen siirto, avoin yliopisto ja jatkuvan oppisen keskus kohdennettuna klusterin aloille • Skill Share Lab • Liiketoiminnan kehittämispalveluja, avoimia kaikille omakustanteisena, omavastuulla tai hankerahoitteisena • Koulutus- ja valmennustarjontaa eri rahoitusmuodoilla: kulttuurituottaja, muotoilu. Asiantuntija- ja opinnäytetoimeksiannot • Hautomopalveluja: minikiihdyttämöt, hautomot luoville aloille, webinaareja, tapahtumia, tietoa luovien alojen yrittäjyydestä, hankerahoitteisesti • Matkailun tuotekehityksen tukipalvelut: Saimaan tason yhteistuotteiden edistäminen • Saimaa-akatemia matkailuyrityksille: tietoa matkailusta ja koulutuksellista sisältöä • Taide- ja kulttuuriosaaminen (liitettynä matkailuun). Taiteilijoiden yrittäjyysosaaminen • Tuki luontokohteiden hyödyntämiseen vastuullisesti, näkyvyys, markkinointi, hankkeiden kautta laajempi yhteistoiminta • UNESCO-kohteiden kehittäminen • Paikallisten kehittämisalustojen ja foorumien avaaminen klusterin toimijoille
 • 8. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Kansainväliset yhteydet • UNESCO Geopark-verkosto • Soveltavan tutkimuksen & kehittämistoiminnan laajoja verkostoja, erityisesti ruoka • Kansainväliset matkailututkimusverkostot, matkailun digitalisaatio (IFITT), kestävän matkailun kv- verkosto • ENCATC kulttuurituotannon koulutus, ERASMUS-hankkeet • UNESCOn maailmanperintökomitea – maailmanperintökohteet (?) • PRAT-CARP Rock Art CoE Cultural Routes St. Olav Ways, Alvar Aalto Cultural route • Elintarvikealan verkostoja • Kansainvälinen yritysyhteistyö: matkanjärjestäjät • Teollisen kulttuuriperinnön kv-verkostot • European Region of Gastronomy • Aluekehittäjien verkosto Interreg Europe • European Regions Research and Innovation Network ERRIN
 • 9. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Hanketoiminta Kysely ei varmasti kata kaikkea meneillään olevaa • Geopark-hanke • Elintarvike-/ruokapalveluhankkeita: Baltic Sea, Interreg Europe • Valmisteilla Horizon2020-hankkeita mm. transformatiivinen matkailu, kulttuuriperintö ja digitalisaatio • Ruokamatkailun ja elintarvikealan innovaatiohankkeita • Organisaatioita joilla on laajaa hanketoimintaa ja mahdollisuus kohdentaa sitä • Kulttuurialan yrityshautomo • UNESCO-maailmanperintökohteen hankkeet • Kulttuurimatkailun, luontomatkailun ja luovien alojen kehittämishankkeita • Lake Saimaa –hankkeet & Lakeland-hankkeet • Teemaan liittyviä INTERREG EUROPE -hankkeita
 • 10. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Valmius johtoryhmätyöskentelyyn panostaminen klusterin toimintaan Johtoryhmän jäsenyys • Kyllä 5/ Ei 5/ 4 varauksia Sitoutuminen perustamiseen • 5/14 vastaajasta • Vaatii virallisen käsittelyn hallinnossa • Avaintoimijat myönteisiä • Riippuen saadaanko toimijoita kiinnostumaan. 17 % 31 % 17 % 4 % 31 % 0 % Valmius klusterin toimintaan Klusterin johtaminen Hankevalmistelu Palvelut yrityksille Koordinointi TKI-tuki hankkeiden kautta Rahoitus
 • 11. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Johtopäätökset • Klusterin lisäarvo ymmärretään kehittäjäkentässä • ”Triple-helix”-mallin, kansainvälisyyden ja muiden edellytysten osalta ei ole ongelmia • Vastaajat uskovat idean yrityslähtöiseen toteuttamismahdollisuuteen • Innovaatiotoimintaa ollaan valmiita rakentamaan alueen toimijoille avoimena alustana • Ehdotettu TKI-toiminta on kattavaa ja monipuolista • Klusterin koordinaatiotoimintaan on ilmaistu kiinnostusta • Klusteritoimijat ovat valmiita investoimaan työpanosta, eivät riskillä rahaa käynnistämisvaiheessa
 • 12. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Yrityksille • Matkailussa Saimaa Academy – valmennukset ja näkyvyyden vahvistaminen Visit Finlandin kautta. • Uusia kumppanuuksia ja kiinnostavien sisältöjen luominen luovien alojen ja matkailun toimijoiden kesken. • Vertaisoppiminen ja kehittäminen. • Tutustuminen ja liittyminen verkostoihin. • Osana suuralueen yhteistä tuotteistamista omilla tuotteilla. • Yhteiset kansainväliset myynti- ja promootiokanavat
 • 13. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Klusteri kehittämis- organisaatioille • Monipuolisempaa osaamista ja palvelutarjontaa yrityksille. • Mahdollisuus tarttua isompiin kehittymis- ja kansainvälistymis- haasteisiin yhdessä. • Oman alueen promootio ja profiloiminen osana isompaa kokonaisuutta. • Laadukkaampaa Business intelligence tietoa matkailusta ja luovilta aloilta kehittämispolitiikan pohjaksi • Hyvien käytänteiden jakamisella kehittämistoiminnan vaikuttavuus kasvaa.
 • 14. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Koulutus ja tutkimus • Tutkimuksen ja koulutuksen vuorovaikutus toimialan ja toimijakentän kanssa syvenee. • Uusia ja laajempia toimintamahdollisuuksia yritysrajapinnassa koulutus- ja innovaatiopalveluilla. • Tukee omaa tunnettuutta ja opiskelijarekrytointia. • Uusia mahdollisuuksia kansainväliseen hanketoimintaan.
 • 15. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Tietämyksen hallinta Tutkimus ja osaaminen Aluekehitys ja makro- hankkeet Innovaatio- toiminta Liiketoiminta ja investoinnit
 • 16. CREATIVE SAIMAA Hankkeen rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto maakunnan omaehtoisen kehittämisen määrärahasta (MOKRA) Lisätietoja: www.elinkeinopalvelut.fi/saimaaklusteri