Από το Συμπεριφορισμό στις Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες Μάθησης

Smaragda Papadopoulou
Smaragda PapadopouloueLearning Specialist à University of Athens, Reseach Centre for the Teaching & Testing of English
Από τοΣυμπεριφορισμό στις Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες Μάθησης,[object Object],Επιμέλεια και Σχεδιασμός Παρουσίασης:Σ. Παπαδοπούλου,[object Object],smapapaddedicated to foupou,[object Object],Ακαδ. Έτος 2009 – 2010,[object Object]
Περιεχόμενα Παρουσίασης ,[object Object],[object Object]
Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες Μάθησης
Οι διαδικασίες «λεκτικής αυτοκαθοδήγησης» του D. Meichenbaum
Οι διαδικασίες «αυτορρύθμισης» του F. H. Kanfer
H Θεωρία του Albert Βandura
Πειραματικές έρευνες
Mάθηση με Παρατήρηση και Μίμηση Προτύπου
Τα Χαρακτηριστικά του Προτύπουκαι της Συμπεριφοράς του
Τα Χαρακτηριστικά του Παρατηρητή
Τα Χαρακτηριστικά της Επίδειξης της Συμπεριφοράς του Προτύπου
Το Θεωρητικό Μοντέλο της Τριαδικής Αμοιβαίας Αιτιοκρατίας
Οι Βασικές Λειτουργίες του Ανθρώπου
Εφαρμογές της Κοινωνικογνωστικής Θεωρίας Μάθησης
Χρησιμοποιώντας την Κοινωνικογνωστική Θεωρία στην Τάξη
Εφαρμογές της ΚΓ.Θ.Μ. στο Σχεδιασμό Στρατηγικών μέσω Web
Μοντελοποίηση – Προσομοιώσεις
Παιδαγωγικοί Πράκτορες
Βασική βιβλιογραφία - Επιπρόσθετες διαδικτυακές πηγές,[object Object]
Από τον Κλασικό Συμπεριφορισμό στις Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες Μάθησης: «Νεοσυμπεριφοριστικά Πρότυπα Μάθησης»,[object Object],Οι συμπεριφοριστικές θεωρίες που αναπτύσσονται στα ψυχολογικά εργαστήρια κατά τα πρότυπα των φυσικών επιστημών, προσπαθούν με τη διερεύνηση και την ερμηνεία της συμπεριφοράς των ζώων να ερμηνεύσουν αναλογικά την ανθρώπινη μάθηση με το πρότυπο της κλασικής εξαρτημένης μάθησης και της συντελεστικής μάθησης. ,[object Object]
Θεμελιακό αξίωμα των συνειρμικών – συμπεριφοριστικών  θεωριών είναι η παραδοχή ότι ο οργανισμός θεωρείται ως εξαρτημένη μεταβλητή των περιβαλλοντικών συνθηκών και επιδράσεων και επομένως η συμπεριφορά του διαμορφώνεται και ελέγχεται αποκλειστικά από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.,[object Object]
Οι εκπαιδευτικοί από τις αρχές του 20ου αι. υιοθετούν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ερευνών της Ψυχολογίας και εφαρμόζουν τις αρχές της μάθησης του εργαστηρίου στην εκπαιδευτική πράξη, γιατί προσφέρουν άμεσα και ελκυστικά αποτελέσματα στην καθημερινή σχολική πρακτική. ,[object Object],Μπράβο Μάνο! Όλα σωστά! Γι’ αυτό θα έχεις μόνο 2 ασκήσεις για το σπίτι! ,[object Object],Μπράβο Νεφέλη! Συνέχισε την εξαιρετική προσπάθεια!,[object Object]
Σύντομα όμως διαπιστώθηκε και έκτοτε είναι αναμφισβήτητο πως η αυστηρή και αρκετά περιορισμένη σε ατομικό επίπεδο μαθησιακή διαδικασία του ψυχολογικού εργαστηρίου δεν μπορεί να μεταφερθεί στην πολυσύνθετη διαδικασία της εκπαιδευτικής πράξης, που προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό και από τις κοινωνικοπολιτικές και πολιτισμικές διαδικασίες και διασυνδέσεις.,[object Object]
Έτσι από το 1930 άρχισε μια εξέλιξη που οδήγησε σε μια αλλαγή του κλασικού μοντέλου ερέθισμα (Ε) αντίδραση (Α). Οι ερευνητές επιχειρούν να ανοίξουν το παραμελημένο από τους κλασικούς συμπεριφοριστές «μαύρο κουτί» (black box) και ασχολούνται τώρα κυρίως με τις μη παρατηρήσιμες διαδικασίες που συμβαίνουν μεταξύ  της παρουσίας του ερεθίσματος και της εμφάνισης της αντίδρασης. ,[object Object],Οργανισμός,[object Object],Αντίδραση,[object Object],Ερέθισμα,[object Object]
Οι νεοσυμπεριφοριστές ανοίγουν το μαύρο κουτί,[object Object],ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΥΡΙΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ,[object Object],ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΜΗΣ,[object Object],ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΣΥΝΗΘΕΙΑΣ,[object Object]
Οινεοσυμπεριφοριστές ψυχολόγοι λοιπόν προσπαθούν να τροποποιήσουν και να συμπληρώσουν τα αδύνατα σημεία του κλασικού συμπεριφορισμού και οι έρευνές τους μπορούν να θεωρηθούν ως προδρομικές μελέτες των σύγχρονων ψυχολογικών κατευθύνσεων, δηλαδή του Κοινωνικογνωστικού Συμπεριφορισμού και της Γνωστικής Ψυχολογίας οι οποίες διερευνούν το φαινόμενο της ανθρώπινης μάθησης στο επίπεδο των ενσυνείδητων γνωστικών λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού.   ,[object Object],C.L. Hull,[object Object],K. Spence,[object Object],D. O. Hebb,[object Object],E.C. Tolman,[object Object],Βλ. επίσης Learning Theories Site Map> Behaviorist Perspective > Neobehaviorism:http://www.lifecircles-inc.com/Learningtheories/learningmap.html,[object Object]
Από το Συμπεριφορισμό στις Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες Μάθησης
Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες Μάθησης,[object Object],Οι νέοι ερευνητές ψυχολόγοι, μετά τη δεκαετία του ’60, απομακρύνονται από το πρότυπο του άκρατου συμπεριφορισμού και αποδέχονται τη θέση ότι το άτομο που δέχεται ένα ερέθισμαδεν ενεργεί αυτόματα ως παθητικός δέκτης, αλλά αντιμετωπίζει το ερέθισμα υπό το φως δικών του χαρακτηριστικών και αναγκών, με αποτέλεσμα να επινοεί και να επιλέγει την κατάλληλη αντίδραση.,[object Object]
Οι ερευνητικές – θεωρητικές και μεθοδολογικές ανακατατάξεις οδήγησαν σε ένα κοινωνικογνωστικό πρότυπο μάθησης, όπως δείχνει το παρακάτω σχεδιάγραμμα:,[object Object]
Οι διερευνητικές εργασίες των Αμερικανών ψυχολόγων Α. Βandura, M. Mahoney, D.Meichenbaum, F. Kanfer, Α. Εllisκ.ά. είναι αντιπροσωπευτικές του Κοινωνικογνωστικού Συμπεριφορισμού. Οι μελέτες εστιάζονται κυρίως στην ανάπτυξη τεχνικών και μεθόδων θεραπευτικής παρέμβασης που στοχεύουν στη γνωστική αναδόμηση, δηλαδή την αλλαγή των εκτιμήσεων, των στάσεων, προσδοκιών κ.ά. του ατόμου. Αν και οι τεχνικές αυτές έχουν εφαρμογή κυρίως στην κλινική πράξη, ο εκπαιδευτικός είναι ικανός με κατάλληλη εκπαίδευση να εφαρμόσει τις τεχνικές αυτές σε απλοποιημένη και εξειδικευμένη μορφή μέσα στη σχολική τάξη (παιδαγωγική διαμόρφωση της συμπεριφοράς).,[object Object],D. Meichenbaum,[object Object],M. Mahoney,[object Object],Α. Εllis ,[object Object],Α. Bandura,[object Object],F. Kanfer,[object Object]
A. Bandura,  M. Mahoney,  D. Meichenbaum,   F.Kanfer,  A. Ellis,[object Object],Πρόσφατα Πεδία Έρευνας και Εφαρμογής,[object Object],Thanks @Κάτια Αλεξίου,[object Object]
Οι διαδικασίες «λεκτικής αυτοκαθοδήγησης» του D. Meichenbaum,[object Object],Σύμφωνα με τον D. Meichenbaum, ο άνθρωπος διαθέτει την ικανότητα να πραγματοποιεί έναν «εσωτερικό διάλογο», ο οποίος κατευθύνεται από το ίδιο και το βοηθά να αλλάξει τις σκέψεις του και γενικά τη συμπεριφορά του.,[object Object],Ο εσωτερικός διάλογος επιδρά κυρίως στις αντιληπτικές λειτουργίες της προσοχής, στις αξιολογικές κρίσεις του περιβάλλοντος, στην έκδηλη συμπεριφορά (αντιδράσεις) καθώς και στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων ενός προβλήματος ή μιας εσωτερικής σύγκρουσης.,[object Object]
Meichenbaum & Goodman,[object Object],Θεραπευτική παρέμβαση σε υπερκινητικά και παρορμητικά παιδιά,[object Object],Meichenbaum, D. & Goodman, J. (1971). Training impulsive children to talk to them­selves: A means of developing self-control, Journal of Abnormal Psychology, 77, 115-126.,[object Object],Στόχος,[object Object],Δόμηση του εσωτερικού διαλόγου στα υπερκινητικά παιδιά με την τεχνική της αυτοκαθοδήγησης.,[object Object],Στάδια,[object Object],Πρότυπο Μίμησης,[object Object],Έκδηλη εξωτερική καθοδήγηση,[object Object],Έκδηλη αυτοκαθοδήγηση – Thinkaloud,[object Object],Η ετεροκαθοδήγηση μειώνεται και αντικαθίσταται βαθμιαία από την αυτοκαθοδήγηση,[object Object],Συμβολική εσωτερική αυτοκαθοδήγηση,[object Object],Βλ. επίσης: Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς >,[object Object],«Η εφαρμογή των τεχνικών αυτοκαθοδήγησης στη θεραπεία της συμπεριφοράς» ,[object Object]
Οι τεχνικές αυτοκαθοδήγησης μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική πράξη για την αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων των παιδιών που αφορούν τη ψυχοκοινωνική τους προσαρμογή και την εκμάθηση σχολικών και κοινωνικών δεξιοτήτων για την επίλυση προβλημάτων. ,[object Object]
Οι διαδικασίες «αυτορρύθμισης» του F. H. Kanfer,[object Object],Κατά τον Kanfer, o άνθρωπος έχει την ικανότητα μέσω των γνωστικών λειτουργιών να αναγνωρίζει τα γεγονότα και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν τη συμπεριφορά του. Συνεπώς, ο ίδιος είναι σε θέση να προγραμματίσει και να διαμορφώσει με τον κατάλληλο αυτοχειρισμό τόσο τις εξωτερικές συνθήκες του περιβάλλοντος, που προηγούνται, όσο και εκείνες, που ακολουθούν την ίδια τη συμπεριφορά του.,[object Object],Θεωρητικό μοντέλο αυτορρύθμισης (Self – Regulation) του Kanfer > παρεμβατικές τεχνικές με τις οποίες το ίδιο το άτομο μπορεί να αλλάξει τη συμπεριφορά του,[object Object],Στάδια: ,[object Object],Αυτοπαρατήρηση και καταγραφή της συμπεριφοράς,[object Object], Αυτοαξιολόγηση της συμπεριφοράς,[object Object], Αυτοενίσχυση,[object Object]
Κοινωνική Μάθηση - Κοινωνικογνωστική Μάθηση,[object Object],«Μάθηση με παρατήρηση και μίμηση προτύπων»,[object Object],Θεωρία Α. Bandura,[object Object],Albert Bandura, Biographical Sketch: http://www.des.emory.edu/mfp/bandurabio.html,[object Object]
Σύμφωνα με την κοινωνική μάθηση, όπως μελετήθηκε και διατυπώθηκε κυρίως από τον Αμερικανό Ψυχολόγο AlbertBanduraκαι τους συνεργάτες του, το άτομο μαθαίνειπαρατηρώντας τη συμπεριφορά άλλων ανθρώπων και τις συνέπειες των πράξεών τους, όπως δείχνει το παρακάτω σχεδιάγραμμα: ,[object Object],Βασική θεωρητική αρχή της κοινωνικής μάθησης είναι η ικανότητα του ανθρώπου για μίμηση. ,[object Object]
Στις αρχικές τους μελέτες ο Bandura και οι συνεργάτες του διαπίστωσαν ότι ο άνθρωπος διαμορφώνει ένα μέρος της συμπεριφοράς του σύμφωνα με τις αρχές της συντελεστικής μάθησης.,[object Object],Το μεγαλύτερο όμως μέρος της συμπεριφοράς των ανθρώπων μαθαίνεται χωρίς να μεσολαβήσει κάποιο είδος ενίσχυσης ή τιμωρίας της συμπεριφοράς. Δεν είναι δηλαδή αναγκαίο να εκτελέσει το ίδιο το άτομο την πράξη και να αποκτήσει την εμπειρία της αμοιβής ή της τιμωρίας, αλλά είναι επίσης αρκετό να παρατηρήσει προσεκτικά και να μιμηθεί τη συμπεριφορά και τις συνέπειες που εκδηλώνει ένα άλλο άτομο (πρότυπο) σε πραγματική, συμβολική ή λεκτική μορφή.,[object Object]
«έμμεση – εσωτερική ενίσχυση» και «έμμεση – εσωτερική τιμωρία»: πραγματώνεται όταν ενισχύεται ή τιμωρείται η συμπεριφορά του προτύπου που προβάλλεται σε πραγματικές ή εικονιστικές ή συμβολικές καταστάσεις. ,[object Object],Θυμάμαι ότι…,[object Object],Το άτομο παρατηρώντας τη συμπεριφορά του προτύπου και τις συνέπειές της, επιλέγει καιεπεξεργάζεται τις πληροφορίες που αποκτά, δηλ. μαθαίνει ποιες πράξεις του προτύπου επισύρουν αμοιβή ή τιμωρία και παρωθείται να εκτελέσει ή να αποφύγει να εκτελέσει παρόμοιες πράξεις με αυτές του προτύπου.,[object Object],Τελικά αξιολογεί, συγκρίνει, σταθμίζει, διαμορφώνει και ρυθμίζει τη συμπεριφορά του με βάση τα διαμορφωμένα εσωτερικά κίνητρα, τις αξίες και τους κανόνες που αποκόμισε από την εμπειρία των άλλων ανθρώπων, χρησιμοποιώντας ανάλογα την αυτοενίσχυση ή την αυτοτιμωρία.,[object Object]
«έμμεση – εσωτερική ενίσχυση» & «έμμεση – εσωτερική τιμωρία»,[object Object],Πειραματικές Έρευνες του Α. Bandura,[object Object]
Σκηνές από τις πειραματικές διαδικασίες για τη μίμηση επιθετικών προτύπων,[object Object],Albert BanduraBobo Doll experiment (Video),[object Object]
O Bandura, στις τελευταίες μελέτες του, χρησιμοποίησε τον όρο κοινωνικογνωστική θεωρία για να δηλώσει τόσο τους κοινωνικούς παράγοντες που διαμορφώνουν το μεγαλύτερο μέρος της συμπεριφοράς του ανθρώπου, όσο και τους γνωστικούς παράγοντες,δηλαδή τις διαδικασίες της σκέψης που διαμορφώνουν και καθοδηγούν τα κίνητρα, τα συναισθήματα και τις πράξεις του ανθρώπου.,[object Object],Έτσι το θεωρητικό μοντέλο του Bandura, που αρχικά κυριαρχείται από τις αρχές της έμμεσης ενίσχυσης του παρατηρητή («μάθηση δια αντιπροσώπου»),διευρύνεται. Η μάθηση ορίζεται ως διαδικασία επεξεργασίας πληροφοριών κατά την οποία οι πληροφορίες μετατρέπονται σε συμβολικές αναπαραστάσεις.,[object Object],Βλ. επίσης: Bandura's Social Cognitive Theory: Intro (Video),[object Object],Bandura, A. (1989). Social cognitive theory. In R. Vasta (Ed.), Annals of child development. Vol. 6. Six theories of child development (pp. 1-60). Greenwich, CT: JAI Press.,[object Object]
Μαθαίνοντας μέσω μίμησης…,[object Object],Χρήση προτυποποιημένων οδηγιών για σωστές και λάθος πρακτικές,[object Object],http://www.furniturehomedesign.com/design-questions/lost-your-ikea-furniture-instructions/,[object Object]
http://www.twistermc.com/blog/2009/02/26/baby/,[object Object],http://ccurgent.com/IndustrialBlog/?p=113,[object Object]
http://www.dadcando.com/default_COOKING.asp?mealID=JammyTartlets&catagory=WithKids&lhs=WithKids,[object Object],http://www.dur.ac.uk/claire.horwell/ivhhn/guidelines/masks/masks.html,[object Object]
Βασικοί Παράγοντες της Μάθησης με Παρατήρηση ,[object Object],(Observational Learning),[object Object]
Συμπεριφορά προτύπου -Μιμητικά γεγονότα,[object Object],Έκδηλη συμπεριφορά,[object Object]
Τα Χαρακτηριστικά του Προτύπουκαι της Συμπεριφοράς του,[object Object]
Τα Χαρακτηριστικά του Παρατηρητή,[object Object]
Τα Χαρακτηριστικά της Επίδειξης της Συμπεριφοράς του Προτύπου,[object Object]
Θυμάμαι ότι…,[object Object],Η μάθηση με παρατήρηση και μίμηση της συμπεριφοράς του προτύπου είναι πιο αποτελεσματική και πιο σταθερή, όταν το πρότυπο μοιάζει με τον παρατηρητή, διαθέτει κοινωνικό γόητρο και ανώτερη κοινωνική δύναμη, κατέχει ειδικές γνώσεις και όταν πολλά πρότυπα παρουσιάζουν ταυτόχρονα την ίδια συμπεριφορά κάτω από ποικίλες συνθήκες.,[object Object]
Το θεωρητικό μοντέλο της τριαδικής αμοιβαίας αιτιοκρατίας (Triadic Reciprocal Determinism),[object Object],Σύμφωνα με το μοντέλο της τριαδικής αμοιβαιότητας, η συμπεριφορά και η λειτουργία του ανθρώπου ως κοινωνικού όντος ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα που προκύπτει από τη συνεχή αλληλεπίδραση και των τριών παραγόντων: της συμπεριφοράς (Σ), των ενδοπροσωπικών στοιχείων του ατόμου (Α) και των γεγονότων του περιβάλλοντος (Π).,[object Object],Βασική αρχή του τρόπου λειτουργίας του μοντέλου είναι ότι η αμοιβαιότητα δεν είναι συμμετρική – αμφίδρομη επίδραση ανάμεσα στους παράγοντες της τριαδικής αλληλεπίδρασης, αλλά ποικίλει ανάλογα με τις διαφορετικές δραστηριότητες που εκτελεί το άτομο, τα διαφορετικά άτομα και τις διαφορετικές καταστάσεις.,[object Object],Επίσης, οι τριαδικοί παράγοντες δε λειτουργούν με τρόπο μιας ταυτόχρονης και ολιστικής αλληλεπίδρασης. Οι αλληλεπιδρώντες παράγοντες λειτουργούν σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα.,[object Object]
Οι προσδοκίες, οι πεποιθήσεις, η αυτοαντίληψη, οι στόχοι και οι προθέσεις του ατόμου κατευθύνουν τη συμπεριφορά του. Με τη σειρά τους, τα φυσικά και εξωτερικά αποτελέσματα και οι συνέπειες των πράξεών του, επηρεάζουν και καθορίζουν εν μέρει τις μορφές σκέψης και τις συναισθηματικές του αντιδράσεις.,[object Object],Στις καθημερινές πράξεις του ατόμου η συμπεριφορά επηρεάζει και μεταβάλλει τις περιβαλλοντικές συνθήκες και στη συνέχεια μεταβάλλεται από τις ίδιες τις συνθήκες που εκείνη δημιουργεί.,[object Object],Οι περιβαλλοντικές καταστάσεις και οι κοινωνικές επιρροές που μεταφέρουν πληροφορίες και ενεργοποιούν συναισθηματικές αντιδράσεις υποβοηθούν στην ανάπτυξη και τροποποίηση των προσδοκιών, των πεποιθήσεων, των συναισθηματικών κλίσεων και των γνωστικών ικανοτήτων του ανθρώπου με την παρατήρηση και τη μίμηση της συμπεριφοράς του προτύπου, τη διδασκαλία και την κοινωνική πειθώ. Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι προκαλούν αντιδράσεις στο κοινωνικό περιβάλλον εξαιτίας των φυσικών χαρακτηριστικών τους, ανάλογα με τον κοινωνικό τους ρόλο, την κοινωνική τους θέση κ.λπ.,[object Object]
Ποιες σκέψεις σας γεννά τo ακόλουθο videο;,[object Object],Children see. Children Do.,[object Object],Διαθέσιμοστο Διαδίκτυο:,[object Object],http://www.youtube.com/watch?v=KHi2dxSf9hw,[object Object]
Από το Συμπεριφορισμό στις Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες Μάθησης
Η ανθρώπινη φύση καθορίζεται από έναν αριθμό βασικών δυνατοτήτων. Αυτές οι δυνατότητες που βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση με τα περιβαλλοντικά γεγονότα και διαμορφώνουν την ανθρώπινη συμπεριφορά είναι σύμφωνα με τον Bandura:,[object Object]
Εφαρμογές της Κοινωνικογνωστικής Θεωρίας Μάθησης,[object Object]
Χρησιμοποιώντας την Κοινωνικογνωστική Θεωρία στην Τάξη,[object Object],(Πηγή: Elliott at al., 2008, σελ. 386),[object Object],ΑΡΧΗ: Η μάθηση πραγματοποιείται παρατηρώντας τους άλλους ακόμα και όταν ο παρατηρητής δεν ασκεί συνειδητά την παρατηρούμενη συμπεριφορά.,[object Object],ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ:Μαγνητοσκοπήστε ομάδες μαθητών σας ενώ παρουσιάζουν εργασίες τους χρησιμοποιώντας χάρτες, διαφάνειες, μοντέλα κ.λπ. Καθώς παρακολουθούν το βίντεο, αφήστε τους να κάνουν κριτική της ποιότητας των παρουσιάσεων, των μεθόδων τους, πώς κέρδισαν ή όχι την προσοχή και το ενδιαφέρον της τάξης και πώς θα μπορούσαν να βελτιώσουν την παρουσίασή τους.,[object Object],ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ:Δείξτε ένα απόσπασμα μιας ταινίας ή ενός βίντεο που μεταφέρει στην οθόνη ένα πολύ δημοφιλές μυθιστόρημα. Ορίστε ομάδες στην τάξη για να κάνουν κριτική και να συγκρίνουν το απόσπασμα με την ιστορία. Είναι πιστό στο βιβλίο; Οι χαρακτήρες παρουσιάζονται όπως τους έχουν φανταστεί; Τι έμαθαν παρατηρώντας των τρόπο που ενεργούσαν οι χαρακτήρες;,[object Object]
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ: Συζητήστε το θέμα των «ηρώων» με τους μαθητές σας. Ποιοι είναι; Τι τους κάνει ήρωες; Είναι όλοι ιδιαίτερα θαρραλέοι; Διακινδύνευσαν και υπερνίκησαν εμπόδια για να επιτύχουν τους σημαντικούς στόχους τους; Πρόσφεραν στην κοινωνία κάτι που έχει διαχρονική αξία; Πιστεύουν ότι κάποιος πρέπει να απαρνηθεί τη ζωή του για να γίνει ήρωας; Κάτω από ποιες συνθήκες; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός ινδάλματος και ενός ήρωα;,[object Object]
Εφαρμογές της Κοινωνικογνωστικής Θεωρίας Μάθησης στο Σχεδιασμό Στρατηγικών μέσω Web [1/3],[object Object],Διδάξτε στους σπουδαστές πώς να μοντελοποιούντη γνωστική τους επεξεργασία και τη συμπεριφορά τους μέσω της χρήσης πραγματικών προβλημάτων.,[object Object],Σύμφωνα με τον Jonassen(1998) προτείνονται 2 τύποι μοντελοποίησης:,[object Object],Μοντελοποίηση της συμπεριφοράς (behavioral modeling), δηλαδή πώς κάποιος να εκτελέσει τις δραστηριότητες.,[object Object],Μοντελοποίηση της γνωστικής διαδικασίας (cognitive modeling), δηλαδή ποιοι είναι οι συλλογισμοί που θα πρέπει να γίνονται ενώ εκτελούνται οι δραστηριότητες.,[object Object],Ο Jonassen προτείνει αυθεντικά προβλήματα για τον εμπλουτισμό της μαθησιακής εμπειρίας, ώστε αυτή να είναι πιο ελκυστική, με νόημα και σημασία (meaningful learning), αντίθετα με τη συμβατική διδασκαλία που εμμένει στις απαντήσεις.,[object Object]
Εφαρμογές της Κοινωνικογνωστικής Θεωρίας Μάθησης στο Σχεδιασμό Στρατηγικών μέσω Web [2/3],[object Object],Παρέχετε παρόμοια παραδείγματα και συγκρίσεις με ενίσχυση της αντίληψης και της ικανότητας ανάκλησης,[object Object],Τα αντικείμενα, οι ιδέες και τα γεγονότα που επιδεικνύονται μαζί (τοπο-χρονικά) αποθηκεύονται ευκολότερα στη μνήμη και είναι ευκολότερο να ανακληθούν στο μέλλον (Νόμος της εγγύτητας της αντίληψης και της συνάφειας της μνήμης) [Fahy 1999].,[object Object],Δείξτε τους τα «κουμπιά»,[object Object],Με υπερκείμενη βοήθεια του τύπου “Show Me”ή“How to Do This?”μπορεί να παρέχεται ένα οπτικά αναπαριστώμενο παράδειγμα [Jonassen 1998].,[object Object]
Εφαρμογές της Κοινωνικογνωστικής Θεωρίας Μάθησης στο Σχεδιασμό Στρατηγικών μέσω Web [3/3],[object Object],Χρησιμοποιήστε παραδείγματα εργασίας, ως μέθοδο λύσης & μοντελοποίησης της λύσης ενός προβλήματος,[object Object],Χρήση της περιγραφής για το πώς λύνεται ένα πρόβλημα από έναν έμπειρο λύτη. Η χρήση τέτοιων παραδειγμάτων εργασίας βοηθά στην ανάπτυξη των νοητικών σχημάτων για τη λύση ενός προβλήματος (problem schemas) και στην αναγνώριση διαφορετικών τύπων στο πρόβλημα (recognition of different types οf problems) [Jonassen 1998].,[object Object],Χρησιμοποιήστε την επανάληψη με την ποικιλία,[object Object],Η επανάληψη της ποικιλίας προβλημάτων/παραδειγμάτωνβοηθά στη μακροπρόθεσμη διατήρηση περισσότερο από ό,τι η λεκτική μηχανιστική αναπαραγωγή των προβλημάτων. Η παράφραση, η αναδιαμόρφωση και η αναδιατύπωση είναι χρήσιμες διαδικασίες από την απλή επανάληψη των πληροφοριών[Fahy 1999]. ,[object Object]
Μοντελοποίηση: «Προσομοιώσεις»,[object Object],Προσομοίωση (simulation) είναι ένα υπολογιστικό μοντέλο πραγματικού ή φανταστικού συστήματος που έχει σχεδιαστεί για να διδάξει πώς λειτουργεί ένα σύστημα. ,[object Object],Αντίθετα προς τις δραστηριότητες καθοδηγούμενης εκμάθησης (tutorials) και εξάσκησης και πρακτικής (drill and practice), όπου η δομή είναι ενσωματωμένη στο πακέτο, οι εκπαιδευόμενοι πρέπει συνήθως να χρησιμοποιήσουν μια προσομοίωση για να δημιουργήσουν τη δική τους. Αυτός που χρησιμοποιεί το λογισμικό προσομοίωσης επιλέγει συνήθως τις διεργασίες και τη σειρά με την οποία θα γίνουν.,[object Object],Roblyer M.D. (2009). Eκπαιδευτική Τεχνολογία και Διδασκαλία, ΙΩΝ.,[object Object]
1 sur 63

Contenu connexe

Tendances(20)

Θεωρίες ΜάθησηςΘεωρίες Μάθησης
Θεωρίες Μάθησης
Stergios18.8K vues
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Xyla Eleni3.2K vues
σχεδιο δρασησσχεδιο δρασησ
σχεδιο δρασησ
Bill Smyrnios10.4K vues
Σύγχρονες Θεωρίες ΜάθησηςΣύγχρονες Θεωρίες Μάθησης
Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης
Nikos Papastamatiou32.6K vues
διαφοροποιημένη διδασκαλίαδιαφοροποιημένη διδασκαλία
διαφοροποιημένη διδασκαλία
Ιωαννα Χαλκιά8.9K vues

En vedette(20)

Zan  πιαζεZan  πιαζε
Zan πιαζε
anniaa721 vues
Jean piaget katerina biliriJean piaget katerina biliri
Jean piaget katerina biliri
Katerina Biliri297 vues
PiagetPiaget
Piaget
Υπουργείο Παιδείας4.4K vues
Powerpoint on BanduraPowerpoint on Bandura
Powerpoint on Bandura
Shivanie Saith4K vues
B.F SkinnerB.F Skinner
B.F Skinner
joteeapi10.4K vues
Piaget.VygotskyPiaget.Vygotsky
Piaget.Vygotsky
Stergios5K vues

Similaire à Από το Συμπεριφορισμό στις Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες Μάθησης

2.12.1
2.1guest4184a7
524 vues12 diapositives

Similaire à Από το Συμπεριφορισμό στις Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες Μάθησης(20)

Plus de Smaragda Papadopoulou(16)

Αυτορρυθμιζόμενη ΜάθησηΑυτορρυθμιζόμενη Μάθηση
Αυτορρυθμιζόμενη Μάθηση
Smaragda Papadopoulou15.5K vues
A Flexible Web-Based Reading EnvironmentA Flexible Web-Based Reading Environment
A Flexible Web-Based Reading Environment
Smaragda Papadopoulou671 vues

Από το Συμπεριφορισμό στις Κοινωνικογνωστικές Θεωρίες Μάθησης