Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Bab 1

3 669 vues

Publié le

Panitia Sejarah

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

Bab 1

 1. 1. BAB 1 KEMUNCULANTAMADUN AWAL MANUSIA
 2. 2. TAMADUNDaripada bahasa arab iaitu daripadaperkataan mudun dan madainBerasal daripada perkataan madanaMempunyai dua maksud iaitu tinggi budibahasa dan pembukaan bandarDalam bahasa inggeris tamadun bermaksudcivilization
 3. 3. Berasal daripada bahasa greek iaitucivitas yang bermaksud bandarTamadun boleh diertikan sebagaiperadaban
 4. 4. CIRI-CIRI TAMADUN AWAL MANUSIAWujudnya petempatan kekalKehidupan berorganisasiMempunyai sistem pemerintahanWujud pengkhususan pekerjaanMemiliki agama dan kepercayaanmempunyai bahasa dan sistem tulisan
 5. 5. KESAN-KESANPENGKHUSUSAN PEKERJAAN TERHADAP KEMAJUANMASYARAKAT TAMADUN AWAL• Membawa kepada kestabilan politik• Peningkatan ekonomi• Penghasilan barangan melalui pengkhu- susan• Mewujudkan sistem barter
 6. 6. CIRI-CIRI KEPERCAYAAN ANIMISME MASYARAKAT TAMADUN ISLAM• Alam sekitar mempunyai semangat• Semangat harus dihormati demi menjaga keamanan dan keharmonian alam sekeliling dikuasai oleh kuasa ghaib
 7. 7. PERKEMBANGAN KEHIDUPAN BERORGANISASIMASYARAKAT TAMADUN AWALKeluarga – Pada peringkat awal organisasi masya- rakat wujud pada tahap sistem keluargaKompleks - Pertambahan penduduk dan kepelbagai- an ekonomi membawa kepada proses pembahagian masyarakat tamadun awal berbentuk piramid dan bersusun lapis
 8. 8. Atas – Lapisan paling atas ialah golongan bang- sawanBangsawan – Golongan bangsawan menerajui pemerintahan.Raja – Pemerintahan diketua oleh raja.Kedua – Lapisan kedua ialah golongan pembe- sar.
 9. 9. Pembesar – Golongan pembesar terdiri daripada golongan agama,ketua keluarga/ke- tua kelompak kumpulan pentadbir, ilmuan dan kumpulan yang mem- punyai kepakaran dalam kesenian.Ketiga – Lapisan ketiga ialah rakyat biasa.Rakyat – Rakyat terdiri daripada petani dan pe- dagangHamba – Lapisan keempat ialah hamba
 10. 10. PETEMPATAN KEKAL DAPAT MEWUJUDKAN CORAK HIDUPYANG LEBIH SISTEMATIK PADA ZAMAN TAMADUN AWAL MANUSIAPertanian – petempatan kekal melahirkan kema- juan dalam bidang pertanian.Lebihan – Inovasi pertanian meningkatkan penge- luaran yang membawa kepada lebihan makanan.
 11. 11. Penduduk – Lebihan makanan dapat me- nampung pertambahan pen- duduk.Organisasi – Peningkatan penduduk mem- bawa kepada kehidupan ber- organisasi.Stabil – Kehidupan berorganisasi memas- tikan kestabilan dan kemakmuran.
 12. 12. Sosial – Lahirnya sistem sosial masyarakat bersusun lapis.Pemerintahan –Petempatan kekal mewujud- kan sistem.Undang-undang – Sistem pemerintahan membawa kelahiran sis- tem perundangan.
 13. 13. Pengkhususan – Peningkatan pengeluaran men- yebabkan pengkhususan pe- kerjaan.Perdagangan – Pengkhususan pekerjaan mewu- judkan aktiviti perdaganganKepercayaan – Petempatan kekal melahirkan ke- percayaan animisme dan agama.Tulisan – Mewujudkan sistem tulisan.
 14. 14. CIRI-CIRI SESEBUAH NEGARA KOTA DI MESOPOTAMIATerbahagikepada pusat kota,tembok kota ,luarkota dan pelabuhanDalam kota ada istana,rumah kediaman, rumahibadat,kedai dan pasarTerdapat jalan yang lurusTembok kota mempunyai kubu pertahanan danpintu gerbangTerdapat sungaiTerdapat kawasan tanah pamah
 15. 15. STRUKTUR ORGANISASISOSIAL YANG WUJUD DALAM TAMADUN MESOPOTAMIA Terbahagi kepada golongan pemerinta- han dan golongan rakyat Golongan pemerintahan terdiri daripada raja,ketua pendeta,ketua tentera dan golongan bangsawan Golongan rakyat terbahagi kepada rak- yat bebas dan hamba Rakyat bebas terdiri daripada petani,arti-san dan pedagang Hamba terdiri daripada tawanan perang
 16. 16. KEDUDUKAN RAJA DALAM SISTEM TEOKRASI DI MESOPOTAMIARaja sebagai ketua pentadbirBerkuasa dalam soal tanah,cukai serta hasilpertaniandan perniagaan.Raja dianggap tuhan atau wakil tuhanSebagai ketua tenteraSebagai ketua agamaMenentukan pentadbiran zigguratBerkuasa melantik ahli keluarga diraja meme-gang jawatan di ziggurat
 17. 17. KEPENTINGAN KOD-KODUNDANG-UNDAN HAMMURABI KEPADA PERADABAN MESOPOTAMIA?Menjadi dasar perundangan dalam tamadunmesopotamiaMengelakkan wujudnya permasalahan di kalan-gan masyarakatDapat mewujudkan perpaduanMengukuhkan sistem organisasi dalam kehidu-pan masyarakatMembantu peradaban Mesopotamia bertahanlama
 18. 18. CIRI-CIRI KOD UNDANG- UNDANG HAMMURABIHak – Berteraskan hak rakyat terhadap keadilanSetimpal – Hukuman setimpal dengan kesalahanBerbeza – Hukuman berbeza mengikut susun la- pis masyarakatPeraturan – Mengandungi 282 peraturan / un- dang-undangPahat – Dipahat pada tembok dan tiang besarDasar – Dijadikan dasar perundangan Mesopo- tamia
 19. 19. SUMBANGAN TAMADUN MESOPOTAMIA TERHADAP PERADABAN MANUSIA SEJARATUndang-undang – Melahirkan Kod Undang-Undang HammurabiPendidikan – Mewujudkan sisitem pendidikanTulisan – Penciptaan tulisan untuk merekod urusan pentadbir
 20. 20. Perniagaan – Pelopor urusan perniagan bersertakan resit,nota dan surat kreditKesusasteraan – Melahirkan tradisi kesusasteraanGilgamesh – Menghasilkan epik GilgameshAstronomi – Menguasai ilmu astronomi,matematikJalan – Menggunakan jalan lautKatalog – Ubat-ubatan dikatalogkan/cara mengubati penyakit dan penggunaan ubat-ubatan dicatat
 21. 21. Roda – Mencita rodaKereta kuda – Menghasilkan kereta kuda untuk tujuan peperangan dan pengang- tanKincir – Menciptakan kincir air untuk kegunaan pertanianLayar – Penciptaan kapal layar
 22. 22. Batu-bata – Memperkenalkan cara mem- buat batu-bata daripada tanah liatArca – Mencipta acra dan tiang batuEmpayar – Merintis pembentukan empa- yar
 23. 23. TAMADUN MESIR PURBA DIANGGAP “ ANUGERAH DARIPADA SUNGAI NIL”?Tamadun Mesir lahir di lembah iniLimpahan air sungai Nil menukar bentuk bumimenjadi suburLanar yang dibawa membentuk delta yangsuburDelta ssesuai untuk pertanianDelta ssesuai untuk petempatan kekal
 24. 24. FUNGSI BANDAR DALAM TAMADUN MESIR PIRBA• Tempat kediaman firaun• Pusat pemerintahan dan pantadbiran• Pelabuhan• Pusat keagamaan• Pusat tumpuan penduduk
 25. 25. KEDUDUKAN FIRAUN DALAM ORGANISASI MASYARAKAT MESIR PURBARajaBerkuasa mutlakDianggap suciMenjadi raja secara warisanDianggap jelmaan tuhan HorusDigelar Raja matahari
 26. 26. • Dipercayai anak Tuhan Matahari (Amon-Re)• Ketua pendeta• Pemilik tanah• Ketua hakim• Ketua pahlawan
 27. 27. PERANAN FIRAUN DALAM BIDANG PEMERINTAHAN DAN AGAMA• Menjadi raja berkuasa mutlak• Ketua pendeta• Pemilik tanah• Ketua hakim• Ketua pahlawan
 28. 28. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN EKONOMIMESIR PURBA BERKEMBANG?Pengkhususan pekerjaanPembuatan barangan tembikar dan peralatanEksport tekstil dan kertasKegiatan perlombongan emas di NubiaSistem pengangkutan air yang cekap/sungai Nilyang lebar dan dalam
 29. 29. KEDUDUKAN FIRAUN DALAM ORGANISASI MASYARAKAT MESIR PURBARaja yang berkuasa mutlakDianggap suciMenjadi raja secara warisanDianggap jelmaan Tuhan HorusDigelar Raja Matahari/anak Tuhan Matahari (Amon-re)Ketua pendetaPemilik tanahKetua hakimKetua pahlawan
 30. 30. SISTEM PENDIDIKAN YANGDIAMALKAN DALAM TAMADUN MESIR PURBAPendidikan dikhususkan kepada anakgolongan atasKanak-kanak diberi pendidikan sejak kecilPendidikan diletakkan di bawah pentadbirankerajaanPendidikan dijalankan oleh rumah ibadatPendidikan bertujuan untuk melahirkanpengawai tertatihIlmu yang diajar ialah geometrik,matematikdan sains
 31. 31. KESAN-KESAN PENGUSAANMSYARAKAT MESIR PURBADALAM BIDANG MATEMATIK DAN ASTRONOMI ?Dapat mengawal banjir sungai NilMencipta sistem pengairanMenukar kawasan padang pasir menjadikawasan pertanianMemperkenalkan kalendar 365 hariberdasarkan 12 bulan setahun
 32. 32. CIRI-CIRI BANDAR MAHENJO-DARO DAN HARAPPA SEBAGAI BANDAR TERANCANG YANG TERAWAL DI DUNIABahagian – terbahagi kepada bahagian utama dan bahagian keduaUtama – bahagian utama ialah pusat pentadbiranPentadbiran – Pusat pentadbiran menempatkan bangunan pentadbiran,tempat mandi awan dan tempat menyim- pan hasil pertanian
 33. 33. Kedua – bahagian kedua menempatkan kawasan perumahanTembok – bandar dikeliling oleh tembokBlok – Bandar disusun berdasarkan blok segi empatJalan – Setiap blok dipisahkan oleh rangkain jalan raya yang lurus dan bersambungSungai – Bandar dihubungkan dengan sungai
 34. 34. MASYARAKAT INDUSBERUPAYA MEMBINA BANDAR YANG TERANCANGPakar – Memiliki kepakaran dari segi atur dan pengisian bandarFaham – Pemahaman tentang ilmu geometri ke- senian dan matematikMaju – Kemajuan dalam ilmu geometri dan pem- binaan
 35. 35. Tembung – Pertembungan tamadun ini dengan ta- madun Mesopotamia dan Tamadun Mesir PurbaTukar – Pertukaran teknologi dengan tamadun lainMutu – Peningkatan mutu bahan binaanBata – Penghasilan batu bata melalui pembakaran dengan suhu tinggiSesuai – Penyesuaian pengaruh luar dengan kea- daan tempatan
 36. 36. KEISTIMEWAAN BANDARANYANG SEBAGAI SEBUAH NEGARA KOTA DALAM TAMADUN HWANG HOTerletak di kawasan tanah pamahTerdapat istana,kuil dan pusat pentadbiranDiidami oleh raja,golongan pembesar dan go-longan agamaDilengkapi tembokDikeliling oleh perkampungan petani
 37. 37. AMALAN SISTEMPEMERINTAHAN BERAJA PADA ZAMAN PEMERINTAHAN DINASTI DALAM TAMADUN HWANG HOBerbentuk pemerintahan berajaPengganti raja dilantikdaripada saudara lelakiyang lebih muda atau anak lelaki rajaRaja mempunyai kewibawaan politik,ekonomidan agamaRaja berkuasa secara langsung di kawasanpusat pentadbiran
 38. 38. Kuasa raja merupakan mandat daripada tuhanPentadbiran raja dibantu oleh bangsawan danpengawai kerajaanGolongan bangsawan mentadbir wilayahGolongan bangsawan mewujudkan sistempentadbirannya sendiri
 39. 39. CARA YANG DIGUNAKAN OLEH RAJA- RAJA DINASTI CHOU UNTUKMEMASTIKAN PEMBESAR TEMPATAN MEMBERIKAN TAAT SETIA KEPADA BAGINDA ?Ikrar setia kepada pemerintahan ChouMemberikan hadiah kepada pembesarPembesar diminta melindungi rajaPembesar memberikan bantuan tantera padamasa perangPembesar diberi hak sebagai ketua agamauntuk menjalankan upacara pengorbanan
 40. 40. AGAMA DAN KEPERCAYAAN YANG TERDAPAT DALAM MASYARAKAT TAMADUN HWANG HOMandat – Percaya kuasa raja merupakan mandat daripada tuhanAnimisme – Menganut kepercayaan anismismePoliteisme – dan polisteismeRoh – mengamalkan pemujaan roh nenek moyang
 41. 41. Tuhan – menyembah tuhan syurga (shang-ti) dan tuhan bumi (tu)Sungai – melakukan penyembahan terhadap sungai,bukit dan gunungUpacara – upacara penyembahan melibatkan permainan muzik,tarian dan upacara korban
 42. 42. Bomoh – upacara penyembahan diketuai oleh golongan bomoh.Ramalan – mempercayai ramalanTilik – upacara penilikan/ ramalan menggunakan tulang oracle.Yin – mempercayai konsep yin dan yang.Feng Hsui – mempercayai konsep feng hsui
 43. 43. SUMBANGAN TAMADUN HWANG HOMonarki – sistem pemerintahan monarkiKonsep – konsep anak syurga dan mandat dari syurga yang dikaitkan dengan raja diteruskan hingga abad ke-20Putaran – amalan putaran dinasti diteruskan oleh dinasti-dinasti di china.Pengairan – pembinaan sistem pengairan
 44. 44. Terusan – pembinaan terusan untuk mengairi kawasan pertanian dan mengelakan banjir.Bajak – kemajuan dalam teknologi pembajakan.Cangkul – penciptaan cangkul dan sabit dalam kerja pertanianBatas – penggunan batas tujuan penanaman
 45. 45. Tulisan – penggunaan tulisan ideogram dalam bidang penulisan dan pencetakanPuja – pemujaan roh nenek moyangYin – konsep yin dan yangHsui – konsep Feng HsuiKalendar – amalan penggunaan kalendarPerang – falsafah perang sun tzu diaplikasi sebagai tektik dalam urusan perniagaan.

×