Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

2008 m. Bendrosios Nordplus programos Lietuvos institucijų koordinuojamų projektų sąvadas

1 449 vues

Publié le

2008 m. Bendrosios Nordplus programos Lietuvos institucijų koordinuojamų projektų sąvadas

 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

2008 m. Bendrosios Nordplus programos Lietuvos institucijų koordinuojamų projektų sąvadas

 1. 1. NORDPLUS 2008 m. Bendrosios Nordplus programos Lietuvos institucijų koordinuojamų projektų sąvadas ‡
 2. 2. TURINYS Apie programą 3 Nordplus Junior 4 Mūsų kompetencijos 5 Sveika gyvensena 6 Tiesiog sveiki! 7 Sveika mokykla – sveika visuomenė 8 Kaip išgyvensime ateityje? 9 Vėjo energijos gamyba ir vartojimas Šiaurinėje Ostrobotnijoje (Suomija) ir Lietuvoje 10 Profesijos pasirinkimas ir technologijos kurtiesiems 11 Profesijos, susijusiossu liaudies menu, amatais, − dabar ir praeityje 12 Baltijos tiltas 13 Pažink nepažintą 14 Muzika kaip priemonė Lietuvos ir Suomijos bendradarbiavimui švietimo srityje stiprinti bei vystyti 15 Mokytojų saviugda ir bendradarbiavimas – ugdymo kokybės pagrindas 16 Nordplus Higher Education 17 Šiaurės ir Baltijos šalių bendradarbiavimo švietimo srityje stiprinimas kuriant modulį „Supervizija socialiniame darbe” 18 „InterLinks10.Net “: Nordplus Žurnalistikos mokymo įstaigų tinklas 19 NordUd 20 Nordplus Adult 21 Profesinio orientavimo paslaugų efektyvumo vertinimas 22 Finansinio švietimo skatinimas 23 Motyvacija kokybiškam mokymuisi 24 Tausojantis gyvenimo būdas – kiek kainuoja žinojimas? 25 Žemdirbių švietimo kokybės gerinimas pasinaudojant Danijos patirtimi 26 Nordplus Horizontal 27 Mokykis keliaudamas 28 Mokyklų vadybos tobulinimas Baltijos šalyse 29 Žinios, kūrybingumas ir laisvė − modernios pedagogikos pagrindas 30 fl‡
 3. 3. Nordplus Junior programa stiprina ir skatina visų lygių mokyklų bendradarbiavimą. Šioje progra- moje gali dalyvauti lopšeliai, darželiai, pradinės ir vidurinės mokyklos. Nordplus Higher Education programa padeda šioje programoje dalyvaujančiose šalyse kurti bendradarbiavimo ryšius tarp aukštojo mokslo institucijų. Nordplus Adult programa stiprina bendradarbia- vimą ir kuria tinklus bei partnerystes suaugusiųjų švietimo srityje. APIE PROGRAMĄ Nordplus Horizontal programa padeda stiprinti bendradarbiavimą ir sinergiją tarp skirtingų švie- Nordplus yra Šiaurės Ministrų Tarybos švietimo timo sektorių dalyvių. programa. Nordplus Bendroji programa jungia ke- turias paprogrames, orientuotas į skirtingas mo- 2008 m. balandžio 21 d. Lietuvos švietimo instituci- kyklinio, aukštojo mokslo ir suaugusiųjų švietimo jos pateikė pirmąsias paraiškas Bendrajai Nordplus tikslines grupes. Ši programa prisideda prie mo- programai. Iš viso Nordplus programai pateiktos bilumo, projektų ir kitų bendradarbiavimo veiklų 802 paraiškos, iš kurių patvirtintos 479 paraiškos. finansavimo bei yra atvira visoms institucijoms, Lietuvos institucijos dalyvauja 91 finansuotuose organizacijoms ir kitiems dirbantiems ar besispe- projektuose ir iš jų 23 projektus koordinuoja. cializuojantiems švietimo ir mokymosi visą gyve- nimą srityje. Nordplus jungia penkias Šiaurės šalis, Siekiant pasidžiaugti sėkminga Bendrosios Nord- taip pat Estiją, Latviją ir Lietuvą. plus programos pradžia ir supažindinti su pirmai- siais programos projektais, sąvade pateikiami Nordplus Bendrąja programa siekiama: 2008 m. 23 finansuotų Lietuvos institucijų koordi- nuojamų projektų aprašymai. • prisidėti prie mokymosi visą gyvenimą kokybės ir naujovių plėtotės pasinaudojant gerąja prak- tika ir sistemingai keičiantis žiniomis, paremti, plėtoti, pasinaudoti ir skleisti novatoriškus pro- duktus bei procesus mokslo srityje; • stiprinti ir plėtoti Šiaurės šalių bendradarbiavi- mą mokslo srityje ir prisidėti prie bendros Šiau- rės ir Baltijos šalių mokslo erdvės kūrimo; • skatinti domėtis Šiaurės šalių kalbomis ir kultū- romis bei ugdyti bendrą supratimą apie Šiaurės ir Baltijos šalių kalbas ir kultūras. fl‡ / Turinys
 4. 4. NOrDPLUS jUNIOr Lietuvos institucijų koordinuojami projektai fl‡ / Turinys
 5. 5. MŪSŲ KOMPETENCIJOS Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas Projekto tipas Mobilumo projektas Projekto tikslas yra vystyti bendradarbiavimą tarp dvie- jų švietimo institucijų, prisidėti prie demokratiškesnės Europos kūrimo, pradedant nuo individualaus piliečio Projekto numeris (mūsų mokinio) gebėjimų ir kompetencijų vystymo. 12342 Svarbiausia yra nustatyti kiekvieno mokinio poreikius, kad galėtume juos patenkinti, o mokinys sėkmingai Projektą koordinuojanti institucija integruotųsi į suaugusiųjų pasaulį. Esminis dalykas yra „Atgimimo“ vidurinė mokykla išanalizuoti pagrindinius gebėjimus, kuriuos kiekvienas M. K. Čiurlionio g. 92 Europos pilietis turi įgyti vidurinėje mokykloje, nefor- 66145 Druskininkai maliojo ugdymo įstaigose, sporto ir jaunimo centruose. Projekte turėtų dalyvauti ir mokiniai ir jų šeimos, susi- Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje pažinti su įvairove Europoje, sugebėti išsaugoti savo ta- patumą ir parodyti savo kultūrinę įvairovę. Loreta Šilanskienė silanskiene@gmail.com Kiekviena institucija pasirenka mokyklos programos ar neformalaus ugdymo dalį, susijusią su bendrųjų gebėji- Projekto dotacija mų ugdymu. 2079 EUr Abi institucijos rengia apklausas, kokius bendruosius gebėjimus mokiniai turi vystyti, kad toliau sėkmin- Projekto partneriai gai studijuotų universitete, kolegijoje ar profesinėje Fristundamidstodin Arsel, Islandija mokykloje. Abi institucijos parašo bendrą ataskaitą, kokius gebėji- Projekto trukmė mus turi įgyti mūsų moksleiviai, kad taptų visaverčiais 1 m. Europos piliečiais. Abi šalys parašo ataskaitas, kokių gebėjimų reikia, kad mokiniai sėkmingai studijuotų ir dirbtų pagal savo po- mėgius, interesus ir gebėjimus. fl‡ / Turinys
 6. 6. SvEIKA gyvENSENA Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas (STEAM) Projekto tikslas − 2008−2009 m. Lietuvoje ir Danijoje Projekto tipas vykdyti klasių mainų programą tema „Sveika gyvense- na (STEAM)”. Projektu siekiama palyginti Lietuvos ir Da- Mobilumo projektas nijos jaunimo gyvenimo būdą sveikos mitybos ir sporto srityse, pasikeisti naudingomis idėjomis, diegti sveikos Projekto numeris gyvensenos įpročius. Kūno kultūros, anglų kalbos ir ma- 8777 tematikos tarpdalykiniai ryšiai padeda mokiniams tirti ir palyginti pagrindinius sveikos gyvensenos aspektus − Projektą koordinuojanti institucija mitybą ir sportą − savo bei partnerių šalyse. Taip giliau jono Biliūno gimnazija suvokiama savo kultūrinė tapatybė, skirtingų kultūrų Liudiškių g. 49 panašumai ir skirtumai, ugdoma tolerancija bei ruošia- 29126 Anykščiai masi savarankiškam gyvenimui šiuolaikiniame pasau- lyje, kuriame labai svarbu nepasiduoti stresui, derinti darbą ir poilsį, teisingai maitintis. Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje Virginija Kvedarienė Kuriamas bendras tinklalapis, kuriame atsispindės abie- virginijakvedariene@yahoo.com jų mokyklų veikla sveikos gyvensenos tema STEAM kla- sių mainų programoje. Partneriai bendrauja internetu, Projekto dotacija veikla reguliariai vertinama ir, prireikus, koreguojama. 18 134 EUr Projekto partneriai Haarby Efterskole, Danija Projekto trukmė 1 m. fl‡ / Turinys
 7. 7. TIESIOg SvEIKI! Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas Projekto tipas Projekto moto − „Sveikame kūne − sveika siela“. Sveika ir Projektinė veikla patraukli aplinka mokykloje − vienas iš būdų kelti moks- leivių motyvaciją. Projekto tikslas: remiantis mokyklų Projekto numeris partnerių patirtimi kurti tokią aplinką, kurioje mokslei- 4082 vis jaustųsi saugus, sveikas, sugebantis spręsti ir anali- zuoti tarpusavio santykius. Šalys partnerės numato pa- Projektą koordinuojanti institucija sidalinti gerąja patirtimi, rengti apklausas paauglių pro- Karmėlavos Balio Buračo Gimnazija blemų išsiaiškinimui ir padėti surasti būdų joms spręsti. Vilniaus g. 67 Patrauklaus psichologinio klimato kūrimas mokyklose − Karmėlava viena projekto pusė. Kita − sveikos gyvensenos propa- gavimas, sporto ir sveikos mitybos reikšmė moksleivių 54449 Kauno r. sav. gyvenime. Numatoma rengti netradicinius sportinius užsiėmimus, diskusijas, klausimynus šia tema. Taip pat Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje numatoma visa tai integruoti į kūno kultūros pamokas Virginija Kanapinskienė ir padaryti jas patrauklias. virgute2@hotmail.com rūta Kaltenienė ruta.kalt@gmail.com Planuojamas projekto galutinis produktas Projekto dotacija • Užrašų knygelė-kalendorius anglų kalba (panaudo- 15 615 EUr ta projekto medžiaga, apklausų rezultatai, pieši- niai), projekto tinklalapis. Visų šalių kartu sukurtas Projekto partneriai scenarijus ir paskutinio susitikimo metu pastatytas Kvaglundskolen, Danija spektaklis. Olaine Secondary School Nr 1, Latvija Ullvigymnasiet in Köping , Švedija Projekto trukmė 2 m. fl‡ / Turinys
 8. 8. SvEIKA MOKyKLA – Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas SvEIKA vISuOMENė Sveikatos problemos darosi vis aktualesnės šiuolaiki- Projekto tipas niame pasaulyje. Kasmet į mokyklas ateina vis daugiau moksleivių, turinčių įvairių sveikatos sutrikimų. Kauno Mobilumo projektas Veršvų vidurinėje mokykloje 2006 m. buvo 56,5 proc. moksleivių, neturinčių sveikatos sutrikimų, o 2007 m. Projekto numeris šis skaičius nukrito iki 45,9 proc. Sveikos gyvensenos 14826 ugdymas mokyklose tampa vis svarbesnis. Šio projekto tikslas yra palyginti sveikos gyvensenos ugdymo turinį Projektą koordinuojanti institucija bei metodus Kauno Veršvų vidurinėje mokykloje ir Lundo Kauno Veršvų vidurinė mokykla Spyken mokykloje, mokytojams pasidalinti savo gerąja Mūšos g. 6 patirtimi; palyginti sveikos gyvensenos įpročius tarp 47176 Kaunas Lundo ir Kauno moksleivių, ištyrinėti supančią aplinką ir jos įtaką sveikai gyvensenai; išsiaiškinti pagrindines problemas ir pasiūlyti jų sprendimo būdus. Taip pat tiki- Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje mės, jog šis projektas atkreips moksleivių dėmesį į svei- Birutė Dručkutė kos gyvensenos svarbą. birute.druckute@gmail.com Projekto dotacija 13 560 EUr Projekto partneriai Gymnasieskolan Spyken, Švedija Projekto trukmė 1 m. Projekto tinklalapis http://www.versvos.kaunas.lm.lt fl‡ / Turinys
 9. 9. KAIP IšgyvENSIME Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas ATEITyJE? Projektu siekiama dalyvaujančių mokyklų mokiniams Projekto tipas įrodyti, kad labiausiai už savo gyvenimą ateityje atsa- ko jie patys ir, kad žalingų įpročių prevencija yra vie- Mobilumo projektas nas iš veiksnių, užtikrinančių ir paskatinančių sveiką gyvenseną. Projekto numeris 10298 Projekto dalyviai propaguos sveiką mitybą, bus skatina- mi sportuoti ir kovoti su kvaišalų vartojimu, kurs vaizdi- nę medžiagą (plakatus, pristatymus, video) ir keisis ja Projektą koordinuojanti institucija su partneriais. Klaipėdos „Gabijos“ pagrindinė mokykla Paryžiaus Komunos g. 18A Bus vykdomi dveji mainai į partnerines institucijas, ku- 91166 Klaipėda riuose dalyvaus po 15 mokinių ir 4 mokytojus. jų metu mokiniai stebės partnerių gyvenimo būdą ir skaitme- ninėmis technologijomis fiksuos panašumus bei skirtu- Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje mus. Ypatingas dėmesys bus skiriamas socialinių įgū- Audrius Kurlavičius džių, valios lavinimui. gabijai@takas.lt Projekte dalyvaujantys mokiniai: Projekto dotacija • išmoks rūpintis savo gyvenimo būdu iki minimu- 15 723 EUr mo sumažindami tikimybę pradėti rūkyti, vartoti kvaišalus; Projekto partneriai • suvoks ir išmoks gerbti juos supančią socialinę, kul- Kahari school, Suomija tūrinę, etninę įvairovę; • susipažins su naujais sportiniais žaidimais, įpras Projekto trukmė sportuoti; 1 m. • pagerins užsienio kalbos žinias ir IKT naudojimo įgūdžius. fl‡ / Turinys
 10. 10. vėJO ENErgIJOS Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas gAMybA Ir vArTOJIMAS šIAurINėJE Gamtos ir užsienio kalbų mokslų mokytojai dalyvauja mobilumo programoje Suomijoje, veda pamokas, ben- OSTrObOTNIJOJE drai su kolegomis rengia rekomendacijas moksleivių tiriamajai veiklai vėjo energijos gamybos ir vartojimo (SuOMIJA) Ir LIETuvOJE srityje, dalijasi patirtimi taikant inovatyvius mokymo metodus, skatinant ir propaguojant subalansuotą plė- Projekto tipas trą. Mokykloje nagrinėjama tema integruojama į 10 Mobilumo projektas klasės gamtos mokslų ir anglų kalbos dalykų ugdymo turinį ir individualius moksleivių projektus. Moksleiviai įgyja teorinių žinių apie subalansuotą plėtrą ir alter- Projekto numeris natyvius energijos šaltinius, renka informaciją, lanko- 7846 si vėjo jėgainėse Lietuvoje, apibendrina įgytas žinias, daro išvadas, keičiasi informacija su partneriais, lygina. Projektą koordinuojanti institucija Suomijos moksleivių vizito metu bendrauja su partne- Šiaulių Lieporių vidurinė mokykla riais užsienio kalba, plečia akiratį, įgyja patirties dirbant V. Grinkevičiaus g. 22 komandoje, naudojant IT, rengiant situacijos analizę ir 78254 Šiauliai pristatant rezultatus mokyklos bendruomenei. Įgy- ta patirtis skleidžiama mokyklos svetainėje, vietinėje Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje spaudoje, asocijuotų mokyklų mokytojų metodinių gru- Nijolė jurkėnienė pių bendruose susirinkimuose. jurknij@bamba.lt Projekto dotacija 2539 EUr Projekto partneriai raahe Business College, Suomija Projekto trukmė 1 m. fl 10 ‡ / Turinys
 11. 11. PrOfESIJOS Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas PASIrINKIMAS Ir TECHNOLOgIJOS Kurti ir neprigirdintys mokiniai iš Švedijos, Danijos, Nor- vegijos ir Lietuvos keisis nedidelėmis mokinių ir mo- KurTIESIEMS kytojų grupėmis ir atvykę dalyvaus ugdymo veikloje priimančioje šalyje. jie susipažins su tos šalies kultūra, istorija, kurčiųjų bendruomene; galės palyginti, kaip Projekto tipas vyksta ugdymas savo šalyje ir kitose šalyse. Mokiniai Mobilumo projektas kartu su mokytojais dalyvaus technologijų pamokose priimančioje šalyje. Mokymas vyks gestų kalba. Mainų tikslas – plėtoti glaudų kurčiųjų bendradarbiavimą pro- Projekto numeris fesinio ir technologinio ugdymo srityje. 14123 Labai svarbu, kad kurtieji, kurie yra kalbinė mažuma ir Projektą koordinuojanti institucija jų komunikacijos galimybės yra ribotos, turės galimy- Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo bes susitikti, bendrauti, keistis patirtimi, puoselėti de- centras mokratines vertybes, įgyti naujos patirties. Filaretų g. 36 01210 Vilnius Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje Daiva Burkauskienė daiva.mokykla@post.5ci.lt Projekto dotacija 7276 EUr Projekto partneriai Tullängsskolan, Švedija Nyborgskolen, Danija Slåtthaug videregående skole, Norvegija Projekto trukmė 1 m. fl 11 ‡ / Turinys
 12. 12. PrOfESIJOS, SuSIJuSIOS Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas Su LIAudIES MENu, AMATAIS, − dAbAr Ir Įvairių amžiaus grupių mokiniai susipažins su profesi- jomis, susijusiomis su menu, teoriniu lygmeniu, ieško- PrAEITyJE dami informacijos knygose ir internete, mokysis angliš- kų žodžių šia tema. rasta informacija bus pateikiama klasės draugams, keičiamasi informacija su partneriais Projekto tipas internetu. Vėliau mokiniai vyks į muziejus, galerijas, Mobilumo projektas fotografuos eksponatus, susitiks su įvairių profesijų menininkais. Pasirinkę sau įdomią meninę veiklos rūšį Projekto numeris mokiniai pagamins pasirinktus gaminius, paruoš darbų 12183 ekspoziciją. Eksponatų nuotraukos bus įdėtos į projek- to tinklalapį. Vyks du vienos savaitės trukmės mokinių Projektą koordinuojanti institucija ir mokytojų vizitai. Veikla bus integruota į menų, tech- Šeduvos gimnazija nologijų, istorijos, anglų kalbos pamokas bei užklasinę Pilies g. 17 veiklą. Šeduva radviliškio r. sav Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje Salomėja Krencienė comenius1lt@hotmail.com Projekto dotacija 9009 EUr Projekto partneriai Å Ungdomsskole, Norvegija Projekto trukmė 1 m. Projekto tinklalapis http://seduva.radviliskis.mok.lt fl 1 ‡ / Turinys
 13. 13. bALTIJOS TILTAS Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas Projekto tipas Mobilumo projektas Projektas pavadintas „Baltijos tiltas“, nes juo siekia- ma „nutiesti tiltą“ tarp dviejų Baltijos šalių Tarptautinio bakalaureato mokyklų: Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Projekto numeris rygos valstybinės gimnazijos Nr. 1. Pagrindinis projekto 3652 tikslas yra suorganizuoti TB klasių mainus, kurių metu bus siekiama pagilinti mokinių supratimą apie Pažini- Projektą koordinuojanti institucija mo teoriją, esančią viena iš Tarptautinio Bakalaureato Šiaulių Didždvario gimnazija programos filosofijos pagrindo dalių. Vilniaus g. 188 Mokinių susitikimo metu pagrindinis PT tyrinėjimo klau- 76299 Šiauliai simas bus „Ar pasaulio pasidalijimas į šalis yra natūra- lus ar dirbtinis dalykas?”. Ši tema pasirinkta neatsitikti- Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje nai, kadangi 2008 metai ES yra paskelbti tarpkultūrinio rima Morkūnienė dialogo metais. rima@dg.su.lt Pažinimo teorija − tai tarpdalykinis TOK kursas, skiria- mas tirti žinių prigimtį per disciplinas, skatinanti vertini- Projekto dotacija mą ir iš kitų kultūrų perspektyvų. PŽ projektui pasirink- 11 781 EUr ta, nes pastebėta, kad mokiniai labai dažnai susiduria su sunkumais vykdant šios programos reikalavimus. Projekto partneriai Pagrindinis projekto darbo metodas − grupinio tyrimo riga State Gymnasium No.1, Latvija metodas. Visą savaitę mokiniai iš Latvijos ir Lietuvos dirbs bendradarbiaudami mažose grupėse, rengs pre- Projekto trukmė zentacijas. Ši medžiaga bus skelbiama mokyklų inter- 1 m. netinėse svetainėse. Projekto metu abiejų TB mokyklų mokiniai pasidalins Projekto tinklalapis turima patirtimi, pagilins ir įgis naujų žinių apie Pažini- www.dg.su.lt mo teoriją. Projekto rezultatų sklaida bus vykdoma gimnazijos in- ternetinėje svetainėje. joje bus paskelbta visa projekto metu parengta PT prezentacijų medžiaga, kuria mokyto- jai galės sėkmingai naudotis kaip mokymo priemone. fl 1 ‡ / Turinys
 14. 14. PAžINK NEPAžINTą Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas Projekto tipas Mobilumo projektas Nordplus jonior mobilumo projektas „Pažink nepažintą” skirtas istoriniam, kultūriniam ir lingvistiniam Pabalti- jo ir Šiaurės šalių pažinimui, komunikacinių bei kogni- Projekto numeris tyvinių gebėjimų lavinimui. Projekto tikslas − ugdymo 1184 kokybės gerinimas, naudojant netradicinius metodus, ir partnerinių šalių ugdymo institucijų bendravimas bei Projektą koordinuojanti institucija bendradarbiavimas keičiantis gerąja patirtimi. Projekti- Šiaulių „juventos” pagrindinė mokykla nė veikla susidės iš keturių dalių (vizitų). Viso projekto Višinskio g. 16 metu vyks veiklos vertinimas (anketos, diskusijos, apva- 77155 Šiauliai laus stalo debatai). Bus vykdoma ir informacijos sklaida mokyklų bendruomenėse, rengiami straipsniai vietinei Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje spaudai, ruošiama projekto internetinė svetainė. Asta Zajankauskaitė Planuojama projektinė veikla bus naudinga tiek moky- azajankauskaite@yahoo.com tojams, tiek mokiniams. Visų pirma tai galimybė pažinti skirtingus ir tuo unikalius žmones, pasidalinti patirtimi. Projekto dotacija Projekto metu tobulės įvairūs gebėjimai. Gerės dalyvių 49 830 EUr lingvistinės ir kultūrinės kompetencijos. Mokiniai tobu- lins komunikacinius, IKT gebėjimus. Projekto partneriai Ventspils Center Primary School, Latvija Varmarskoli, Islandija Sveanskolan, Švedija Projekto trukmė 1 m. fl 1 ‡ / Turinys
 15. 15. MuzIKA KAIP PrIEMONė Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas LIETuvOS Ir SuOMIJOS bENdrAdArbIAvIMuI Šiuo mobilumo projektu siekiama, kad mokiniai iš Lietu- vos geriau ir iš arčiau pažintų Suomijos kultūrą, pagerintų švIETIMO SrITyJE anglų kalbos įgūdžius bei įgytų elementarių Suomių kal- bos įgūdžių. Muzika – tai priemonė pasiekti minėtiems STIPrINTI bEI vySTyTI tikslams. Projekto dalyviai Vilniaus jėzuitų gimnazija ir Nurmo vidurinės mokyklos bei gimnazijos chorų nariai. Projekto tipas Pirma pažintis su suomių kalba – tai suomių kalbos pa- Mobilumo projektas mokėlė ir kūrinių suomių kalba mokymasis bendriems koncertams surengti. Tokiu pat būdu ir moksleiviai iš Suomijos susipažįsta su lietuvių kalba. Bendravimas su Projekto numeris bendraamžiais iš Nurmo vidurinės mokyklos ir gimnazi- 3496 jos suteikia galimybę praktiškai pritaikyti anglų kalbos žinias ir pagerinti įgūdžius. Dalyvavimas mobilumo pro- Projektą koordinuojanti institucija jekte skatina tolesnį domėjimąsi Šiaurės ir Baltijos šalių Vilniaus jėzuitų gimnazija kultūromis ir kalbomis bei motyvuoja moksleivius akty- Didžioji g. 32 viau įsijungti į popamokinę veiklą. 01128 Vilnius Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje Gintė Medzvieckaitė pr@vjg.lt Projekto dotacija 14 073 EUr Projekto partneriai Nurmo upper secondary school, Suomija Projekto trukmė 1 m. fl 1 ‡ / Turinys
 16. 16. MOKyTOJŲ SAvIugdA Ir Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas bENdrAdArbIAvIMAS – ugdyMO KOKybėS Projekto tikslai – užmegzti ilgalaikius bendradarbiavi- mo ryšius tarp Baltijos ir Skandinavijos šalių pedagogų, PAgrINdAS inicijuoti mokytojų saviugdą ir formuoti mokymosi visą gyvenimą įgūdžius, pagyvinti mokymo procesą ir moky- Projekto tipas klinį gyvenimą suteikiant jiems daugiau kūrybiškumo, o mokiniams ir mokytojams pasitenkinimo mokymo ir Mobilumo projektas mokymosi procesu, mokytis naujų komunikacijos me- todų, juos naudoti įvairiose ugdymo pakopose, ugdyti Projekto numeris mokytojų gebėjimą spręsti konfliktus. Intuityviosios pe- 8580 dagogikos susitikimuose numatyta veikla: pedagoginiai pokalbiai, konkrečių situacijų nagrinėjimas; žaidimai Projektą koordinuojanti institucija ir improvizacijos (susitikimas su savo ribomis ir jų pra- Vilniaus Valdorfo mokykla plėtimas); Verbek dainavimas (balso ugdymas); laisvės Džiaugsmo g. 100 ugdymas per piešimą; komunikacijos menas (gyvenimo 11302 Vilnius krizės, vidiniai procesai ir jų atspindys bendravime). Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje rita Skridailienė ritaskrid@gmail.com Projekto dotacija 4880 EUr Projekto partneriai Solvikskolan, Švedija Projekto trukmė 1 m. fl 1 ‡ / Turinys
 17. 17. NOrDPLUS HIGHEr EDUCATION Lietuvos institucijų koordinuojami projektai fl 1 ‡ / Turinys
 18. 18. šIAurėS Ir bALTIJOS šALIŲ Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas bENdrAdArbIAvIMO švIETIMO SrITyJE Projekto tikslas – integruojant tyrimus, profesinę prak- STIPrINIMAS KurIANT tiką ir teoriją, sukurti modulį „Supervizija socialiniame darbe”, kuris prisidėtų prie socialinio darbo studijų ko- MOduLį „SuPErvIzIJA kybės Baltijos ir Šiaurės šalyse gerinimo. SOCIALINIAME dArbE” Projekto etapai: parengiamieji darbai, modulio koncep- cijos ir plano parengimas, studijų dalykų parengimas, Projekto tipas modulio įgyvendinimo plano sukūrimas, sklaida. Pro- Projektinė veikla jekto multikultūrinė komanda sukurs naujas (jei tokių nėra, pavyzdžiui, Lietuvoje, Latvijoje) arba patobulins esančias (Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje) supervizi- Projekto numeris jos dalykų programas. Sukurtas ir patvirtintas modulis 12343 suteiks galimybę projekte dalyvaujančių universitetų studentams rinkti kreditus už siūlomus dalykus bet ku- Projektą koordinuojanti institucija rioje projekte dalyvaujančioje šalyje. Mykolo romerio universitas Ateities g. 20 08303 Vilnius Planuojamas projekto galutinis produktas Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje jolanta Pivorienė jolantapiv@mruni.lt • Modulio koncepcija, planas, modulio dalykų turinys bus apibendrintas modulio kompendiume. Projekto dotacija 12 621 EUr Projekto partneriai Tamperės universitetas, Suomija Latvijos universitetas, Latvija Giotenburgo universitetas, Švedija Stavangerio universitetas, Norvegija Projekto trukmė 2 m. fl 1 ‡ / Turinys
 19. 19. „INTErLINKS10.NET“: Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas NOrdPLuS žurNALISTIKOS MOKyMO įSTAIgŲ TINKLAS „InterLinks10.Net“ – tai Šiaurės ir Baltijos šalių žurna- listikos mokymo įstaigų konsorciumas, kurio tikslas yra Projekto tipas plėtoti universitetinio ir neuniversitetinio žurnalistikos Tinklo veikla mokymo ir tyrimų programas Bolonijos proceso ir Euro- pos tarpkultūrinio bendradarbiavimo kontekste. Vienas iš svarbiausių tinklo uždavinių yra tobulinti ir harmo- Projekto numeris nizuoti žurnalistikos antrosios pakopos studijų progra- 2 mas, organizuojant dėstytojų ir studentų mainus ir tai- kant vieningus žurnalistikos mokymo standartus. Projektą koordinuojanti institucija „InterLinks“ tinklo veiklos pradžia galima laikyti 1990 m., Vytauto Didžiojo universitetas kuomet Danijos Aukštoji medijų ir žurnalistikos mokykla Donelaičio g. 58 iniciavo Šiaurės ir Baltijos šalių tinklą, kurį nuo 1993 m. 44248 Kaunas rėmė Šiaurės ministrų taryba. Šiuo metu vienuolika par- tnerių iš Danijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Norvegijos, Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje Suomijos ir Švedijos aktyviai dalyvauja tinklo veikloje: Doc. dr. Kristina juraitė akademiniuose mainuose, jungtinės žurnalistikos stu- k.juraite@pmdf.cvdu.lt dijų programos rengime, studijų kokybės vertinime, in- tegruoto mokymo metodikų diegime ir kt. Nuo 2007 m. Projekto dotacija tinklą koordinuoja Vytauto Didžiojo universiteto Viešo- sios komunikacijos katedra. 24 000 EUr Projekto partneriai Aukštoji žiniasklaidos ir žurnalistikos mokykla, Danija Helsinkio universitetas, Suomija Planuojamas projekto galutinis produktas juvaskulos universitetas, Suomija Latvijos universitetas • Aktyvus tinklo partnerių dalyvavimas studentų ir Oslo universitetinė kolegija, Norvegija dėstytojų mainų programoje. roskildės universitetas, Danija • jungtinės antrosios pakopos žurnalistikos studijų Stokholmo universitetas, Švedija programos parengimas. Tamperės universitetas, Suomija Tartu universitetas, Estija • Interaktyvių ugdymo metodų diegimas, siekiant ko- kybiškai parengti profesionalus darbui šiuolaikinėse Vilniaus universitetas, Lietuva žiniasklaidos priemonėse. Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva Projekto trukmė 1 m. Projekto tinklalapis www.vdu.lt/media/interlinks fl 1 ‡ / Turinys
 20. 20. NOrdud Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas Projekto tipas Tinklo veikla NordUd yra Lietuvos, Latvijos, Estijos, Danijos, Norvegi- jos ir Švedijos skandinavistikos ir kalbotyros katedrų bei centrų bendradarbiavimo tinklas. jo tikslas – dėstymo Projekto numeris kokybės plėtra bendradarbiaujančių partnerių institu- 13338 cijose. Tikslo siekiama dviem būdais: pirmiausia, ben- dradarbiavimo ryšiai turėtų suformuoti erdvę keistis Projektą koordinuojanti institucija žiniomis, patirtimi ir geriausiais praktinio darbo pavyz- Skandinavistikos Centras džiais, – visa tai turėtų veikti lyg inovacijų katalizatorius Vilniaus universitetas visose bendradarbiaujančiose institucijose. Antra, Nor- Universiteto g. 5 dUd turėtų padaryti visų dalyvaujančių partnerių ište- 01513 Vilnius klius prieinamus visiems studentams t. y. vienos kurios institucijos mokslinėmis ir pedagoginėmis galimybėmis bus galima pasinaudoti kitų institucijų studentams – tai Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje būtų viena iš priemonių studijų kokybei kelti. Tinklo vei- Stefan G. Anbro kla taip pat numato studentų ir dėstytojų mobilumą, Stefan.Anbro@flf.vu.lt bendrus seminarus ir konferencijas. Projekto dotacija 9000 EUr Projekto partneriai Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Københavns Universitet, Danija Institut for Kultur og Identitet roskilde Universitetscenter, Danija Moderno valodu fakultäte Latvijas Universitete, Latvija TÜ Skandinavistika Tartu Ülikool, Estija Institut for lingvistiske og nordiske studier Universitetet i Oslo, Norvegija Institutionen för svenska språket Göteborgs Universitet, Švedija Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling Stockholms universitet, Švedija Projekto trukmė 1 m. fl 0 ‡ / Turinys
 21. 21. NOrDPLUS ADULT Lietuvos institucijų koordinuojami projektai fl 1 ‡ / Turinys
 22. 22. PrOfESINIO OrIENTAvIMO Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas PASLAugŲ EfEKTyvuMO vErTINIMAS Projekto tikslas – didinti profesinio orientavimo paslau- gų kokybę, sukuriant profesinio orientavimo paslaugų efektyvumo vertinimo įrankį Šiaurės bei Baltijos šalyse. Projekto tipas Planuojami projekto rezultatai: Projektinė veikla • profesinio orientavimo paslaugų efektyvumo verti- Projekto numeris nimo įrankis; 12651 • apmokyta 60 profesinio orientavimo specialistų (po 20 iš kiekvienos projekte dalyvaujančios šalies) dirb- Projektą koordinuojanti institucija ti su profesinio orientavimo paslaugų efektyvumo Klaipėdos darbo rinkos mokymo ir konsultavimo vertinimo įrankiu; tarnyba • išleista viena projekto rezultatų apžvalga trimis kal- Taikos pr. 28 bomis (lietuvių, suomių bei norvegų) ir paskelbta in- 91220 Klaipėda ternetiniuose projekto partnerių puslapiuose; • išleista viena profesinio orientavimo paslaugų efek- Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje tyvumo vertinimo e. knyga. Giedrė Teresevičienė giedre.tereseviciene@gmail.com Projekto dotacija Planuojamas projekto galutinis produktas 50 594 EUr Projekto partneriai • Profesinio orientavimo paslaugų efektyvumo verti- Turun ammatti-instituutti, Suomija nimo įrankis. OPUS Hadsel upper secondary school, Norvegija Projekto trukmė 2 m. fl ‡ / Turinys
 23. 23. fINANSINIO švIETIMO Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas SKATINIMAS Projekto tikslas − stiprinti visuomenės finansinį švieti- Projekto tipas mą suteikiant jai žinių bei įgūdžių ir skatinant bendra- Projektinė veikla darbiavimą tarp suaugusiųjų švietimą vykdančių asme- nų Šiaurės ir Baltijos šalyse. Projekto numeris Planuojama suorganizuoti tarptautinę konferenciją, 956 kurioje skirtingų šalių suaugusiųjų švietimą vykdantys asmenys pasidalins savo patirtimi. Projektą koordinuojanti institucija Bus siekiama šviesti visuomenę įvairiomis su finansi- Lietuvos vartotojų institutas niu švietimu susijusiomis temomis (pvz., apie vartojimo S. Konarskio g. 49-504 kreditus, investavimą, kreditus nekilnojamam turtui 03123 Vilnius įsigyti, atsiskaitymą elektroninėmis mokėjimo prie- monėmis ir pan.) panaudojant specialiai šiam projektui Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje išleistą vadovą, organizuojant seminarus, transliuojant radijo laidas. Zita Čeponytė info@vartotojai.lt Projekto dotacija 42 000 EUr Planuojamas projekto galutinis produktas Projekto partneriai Planuojama: Lietuvos respublikos vertybinių popierių komisija, • suorganizuoti tarptautinę konferenciją (1 vnt.); Lietuva FIC, Danija • išleisti vadovą (1000 egz.); Club for Protection of Consumer Interests, Latvija • suorganizuoti mokomąjį seminarą suaugusiųjų švie- timą vykdantiems asmenims (1 vnt. ); Projekto trukmė • suorganizuoti 10 seminarų suaugusiems; 18 mėn. • transliuoti 10 radijo laidų; • skelbti su projektu susijusią informaciją pareiškėjo bei partnerių internetiniuose tinklalapiuose; • platinti pranešimus spaudai. fl ‡ / Turinys
 24. 24. MOTyvACIJA Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas KOKybIšKAM MOKyMuISI Trijų švietimo institucijų atstovai renkasi aptarti suau- gusiųjų švietimo situaciją savo šalyse, ypatingą dėmesį skiriant suaugusiųjų motyvacijai mokytis visą gyveni- Projekto tipas mą. Projekto metu bus aptariami sėkmingos praktikos Mobilumo projektas pavyzdžiai, nagrinėjami mažiau sėkmingi atvejai. Trijų šalių sukaupta patirtis, pasidalintos įžvalgos padės ap- sispręsti, koks turi būti bendras projektas, kokios meto- Projekto numeris dikos ir strategijos, padėsiančios nuosekliau ir nuodu- 3537 gniau tyrinėti suaugusiųjų žmonių motyvaciją mokytis. Projektą koordinuojanti institucija VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras Studentų g. 39-401 08106 Vilnius Planuojamas projekto galutinis produktas Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje • Parengtas Nordplus Adult projektas kitiems metams. Lina Grinytė lina.dc@vpu.lt Projekto dotacija 5229 EUr Projekto partneriai Pirkanmaa Westcome Adult Education Unit, Suomija Sudurnes Comprehensive College, Islandija Life-long Learning Centre, Sudurnes, Islandija Projekto trukmė 6 mėn. fl ‡ / Turinys
 25. 25. TAuSOJANTIS Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas gyvENIMO bŪdAS – KIEK KAINuOJA Pagrindinė pasiūlyto projekto „Tausojantis gyvenimo būdas: kiek kainuoja žinojimas?” tema – vartotojų švie- žINOJIMAS? timas darnaus vartojimo, vartotojų teisių ir aplinkos ap- saugos srityse. Šio projekto rėmuose bus kuriami suau- gusių vartotojų švietimo moduliai, kurie bus adaptuoti Projekto tipas naudojimui elektroninėje erdvėje ir bus suvokiami kaip Projektinė veikla bendrojo asmeninio švietimo dalis. Informacinių tech- nologijų panaudojimas kuriant šiuos modulius padės ugdyti technologinius įgūdžius, suteiks žinių darnaus Projekto numeris vartojimo, vartotojų teisių bei aplinkos apsaugos sri- 13437 tyse, kurios yra tiesiog būtinos gyvenant šiuolaikinėje vartotojiškoje visuomenėje. Vadovėliai vartotojams Projektą koordinuojanti institucija bus išleisti kompaktinių diskų (visų dalyvaujančių par- Vakarų Lietuvos vartotojų federacija tnerių kalbomis) ir spausdintiniu formatu (lietuviškai). Tiltų g. 8 Elektroninio švietimo tikslas yra formuoti bendrąjį besi- 91248 Klaipėda mokančiųjų suvokimą apie virtualų mokymąsi, mokyti, kaip suprasti ir įvaldyti žinias, kaip analizuoti ir priimti Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje sprendimus minėtose srityse. rita januškaitė vlvf@takas.lt Projekto dotacija Planuojamas projekto galutinis produktas 16 744 EUr • Vartotojų švietimo vadovėliai kompaktinių diskų Projekto partneriai formatu (lietuvių, latvių, estų, švedų kalbomis) dar- Zaļais Merediāns, Latvija naus vartojimo, vartotojų teisių ir aplinkos apsaugos Sveriges Konsumenter i Samverkan, Švedija srityse. Vana-Kalamaja Täiskasvanute Gümnaasium, Estija • Spausdintas vartotojų švietimo vadovėlis (lietuvių kalba). Projekto trukmė 1 m. Projekto tinklalapis www.vlvf.org fl ‡ / Turinys
 26. 26. žEMdIrbIŲ švIETIMO Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas KOKybėS gErINIMAS PASINAudOJANT Projekto uždaviniai − susipažinti su partnerių taikomais mokymų poreikio nustatymo metodais; susipažinti dANIJOS PATIrTIMI su mokymo paslaugų valdymo sistema, apimant lai- ką nuo mokymo programų rengimo iki kursų baigimo; susipažinti su mokymo turinio dokumentų formomis; Projekto tipas susipažinti su taikomomis mokymo poveikio įvertinimo Mobilumo projektas sistemomis. Laukiami projekto rezultatai: Projekto numeris 1490 • patobulintos tikslinės grupės tiek teorinės, tiek prak- tinės profesinės žinios, tai palengvina tolesnį profe- sinės kvalifikacijos tobulinimą šioje srityje; Projektą koordinuojanti institucija VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba • projekto įgyvendinimo metu ugdomi dalyvių ben- Stoties g. 5 drieji gebėjimai – stiprinami komandinio darbo įgū- Akademija džiai, bus tobulinamos užsienio kalbos žinios, vizitų 58343 Kauno r. sav. dalyviai įgis naujos tarptautinio bendradarbiavimo, projektų valdymo patirties; Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje • stiprinamas Danijos ir Lietuvos bendradarbiavimas Sonata Gabševičienė bei skatinamas inovacijų diegimas žemdirbių švie- sonata.gabseviciene@gmail.com timo srityje (VšĮ LŽŪKT numatoma taikyti mokymo poreikio nustatymo metodus, ankstesnių mokymų Projekto dotacija poveikio klientams įvertinimo metodus). 5754 EUr Projekto partneriai Danijos žemės ūkio konsultavimo tarnyba Projekto trukmė 7 mėn. fl ‡ / Turinys
 27. 27. NOrDPLUS HOrIZONTAL Lietuvos institucijų koordinuojami projektai fl ‡ / Turinys
 28. 28. MOKyKIS Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas KELIAudAMAS Projekto tikslas. Projekto tipas Pasiekti žmones, kurie, naudodamiesi viešuoju trans- Projektinė veikla portu (tarptautinių reisų autobusais), keliauja po Baltijos (Lietuvą, Estiją) ar Skandinavijos šalis (Suomiją, Daniją, Projekto numeris Švediją) dirbti, mokytis, turizmo ar verslo reikalais. Pa- 11261 dėti šiems žmonėms suvokti tos šalies, į kurią jie vyksta, kalbos ir elgesio normų svarbą. Projektą koordinuojanti institucija Projekto veikla: Soros International House • parengti tikslinių grupių poreikių analizę; Konstitucijos pr. 23A 08105 Vilnius • parengti ir pagaminti patrauklias vaizdines ir moko- mąsias priemones; Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje • pravesti bandomąją kampaniją tarptautinių reisų Daiva Malinauskienė autobusuose, naudojant parengtas priemones; daiva@sih.lt • sukurti projekto svetainę; Projekto dotacija • organizuoti partnerių susitikimus ir tarptautines 40 000 EUr konferencijas; • parengti galutinį produktą − kasdienių pokalbių kny- Projekto partneriai geles šalių projekto partnerių kalbomis (lietuvių, Det 10. element gimnazija, Albesrtslund, Danija estų, danų, švedų, suomių) ir DVD su įrašais ir išpla- Learnwell Oy - The Language Menu privati įmonė, tinti juos tarp tikslinių grupių; Suomija • dalyvauti tarptautinėje turizmo ir švietimo mugėje vie- järfälla NT gimnazija, järfälla, Švedija noje iš partnerinių šalių, pristatant galutinį produktą. International House, Estija Projekto rezultatai. Projekto trukmė Siekti, kad projekto veikla padėtų žmonėms išmokti bent 2 m. keletą būtiniausių frazių šalių, į kurias jie vyks, kalbo- mis. Tai skatintų toleranciją ir pagarbą kitoms tautoms ir kultūroms bei savo šaliai. Kita vertus, tai padėtų žmo- nėms jaustis komfortabiliau keliaujant po svečias šalis bei prisitaikyti prie naujos gyvenamos aplinkos, atviriau bendrauti. Taip pat tai skatintų studentų bei darbo jėgos mobilumą tarp Baltijos ir Skandinavijos šalių. Planuojamas projekto galutinis produktas • Pokalbių knygelės bei DVD su įrašais tikslinėmis kalbomis. fl ‡ / Turinys
 29. 29. MOKyKLŲ vAdybOS Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas TObuLINIMAS bALTIJOS šALySE Projektu bus siekiama atnaujinti mokyklų vadovų kva- lifikacijos tobulinimo programas, mokomąją medžiagą bei metodiką. Projekto komandą sudarys Baltijos šalių Projekto tipas švietimo specialistai: švietimo vadybos srities tyrinėto- Projektinė veikla jai-mokslininkai, mokyklų vadovai praktikai, švietimo skyrių vadybininkai. Projekto metu bus įgyvendintos tyrimo, mobilumo, bendrų darbo grupių veiklos prie- Projekto numeris monės. Atnaujintos mokymo programos bei mokomoji 10882 medžiaga, metodika bus taikoma partnerių organizaci- jų veikloje, tobulinant švietimo vadybos specialistų pro- Projektą koordinuojanti institucija fesines kompetencijas. Vilniaus Pedagoginio universiteto Profesinių kompetencijų tobulinimo institutas Studentų g. 47 08106 Vilnius Planuojamas projekto galutinis produktas Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje Danguolė Bylaitė-Šalavėjienė • Atnaujintos švietimo vadybos profesinio tobulini- mo programos, mokomoji medžiaga, metodika, kuri pkti.danguole@vpu.lt bus saugoma elektroninėje laikmenoje, naudojama partnerių organizacijų veikloje, tobulinant švietimo Projekto dotacija vadybos specialistų profesines kompetencijas. 75 000 EUr Projekto partneriai Tartu universitetas, Estija Daugpilio savivaldybė, Latvija Projekto trukmė 2 m. Projekto tinklapis http://www.pkti.vpu.lt; http://www.ut.ee; http://www.daugip.lv fl ‡ / Turinys
 30. 30. žINIOS, KŪrybINguMAS Trumpas projekto esmės, rezultatų aprašymas Ir LAISvė − MOdErNIOS PEdAgOgIKOS Projekto tikslas − sukurti struktūrą ir ugdymo programą suaugusiųjų mokyklai, kurioje besimokantys suaugu- PAgrINdAS sieji – pedagogai ir tėvai – išplėstų savo kompetencijas, kad galėtų ugdyti šiuolaikinius vaikus, sąmoningai pa- Projekto tipas žintų ir tenkintų jų vystymosi poreikius. Projektinė veikla Bendradarbiaujant su partneriais iš Švedijos, kurie turi didelę patirtį organizuojant netradiciniais metodais Projekto numeris paremtą suaugusiųjų švietimą ir ugdymąsi, ketinama 7256 parengti ugdymo (ugdymosi) programą bei paruošti ku- ratorių grupes (lietuvių ir estų), kurie būtų įsisavinę nau- jus darbo su suaugusiais žmonėmis būdus, įgalinančius Projektą koordinuojanti institucija gerinti suaugusiųjų švietimo kokybę. Tėvų paramos Valdorfo pedagogikai bendrija Pušų g. 41-2 Dalinantis patirtimi ir kartu mokantis, bus siekiama 08116 Vilnius sukurti pagrindą tolesniam bendradarbiavimui. Keti- nama sutelkti dėmesį į kvalifikuotų pedagogų trūkumą Valdorfo mokyklose ir darželiuose, Valdorfo pedagogo Projekto kontaktinis asmuo Lietuvoje kvalifikacijos įteisinimą, tėvų kaip ugdymo proceso ir Danutė Baranauskienė, ugdymo sistemos bendradarbių motyvavimą ir pilieti- baranauskiene.danute@gmail.com nio aktyvumo skatinimą. Projekto dotacija 40 000 EUr Planuojamas projekto galutinis produktas Projekto partneriai Tėvų paramos Valdorfo pedagogikai bendrija, Lietuva • Paruoštos kuratorių grupės. rudolf Steiner Hogskolan (rSH), Švedija • Sukurta ugdymo meno mokyklos struktūra ir ugdy- Solvikskolan, Švedija mo programa. Arukula Vaba Waldorfkool (AVW), Estija Projekto trukmė 2 m. fl 0 ‡ / Turinys
 31. 31. rengėjas Švietimo mainų paramos fondas NORDPLUS redagavo Liuda jakubčionienė Maketavo UAB „Savas takas“ ir ko © Švietimo mainų paramos fondas, 2008 Švietimo mainų paramos fondas Geležinio vilko g. 12 01112 Vilnius Tel.: (8 5) 261 0592, 212 3364 Faksas (8 5) 249 7137 El. paštas info@smpf.lt www.smpf.lt fl 1 / Turinys

×